MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 240         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 349 din 19 decembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 si ale art. 54 alin. 2 din Codul familiei

 

- Opinie separată

 

- Opinie concordantă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

302. - Hotărâre privind transferul pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale “Solceta” - S.A. Stei în proprietatea privată a orasului Stei, judetul Bihor

 

303. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice

 

304. - Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 29/2002 privind acordarea unor ajutoare copiilor protejati în centrele de plasament publice, celor dati în plasament la asistenti maternali profesionisti si celor care au fost reintegrati în familii cu venituri mici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

65/272. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului apelor si protectiei mediului privind elaborarea si reactualizarea planurilor locale de actiune pentru sănătate în relatie cu mediul

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

31. - Decizie pentru retragerea unor licente de emisie

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 349

din 19 decembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 53 si ale art. 54 alin. 2 din Codul familiei

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si 54 din Codul familiei, exceptie ridicată de Letitia Juletecan, în nume propriu si în numele fiicei sale minore, Czako Maria Livia, în Dosarul nr. 3.042/2001 al Judecătoriei Alba Iulia. Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 18 decembrie 2001, în prezenta reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 19 decembrie 2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 martie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 3.042/2001, Judecătoria Alba Iulia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si 54 din Codul familiei, exceptie ridicată de Letitia Juletecan, în nume propriu si în numele fiicei sale minore, Czako Maria Livia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- art. 16 alin. (1) si (2), prin crearea unei discriminări, pe planul drepturilor procesuale, între sotul mamei, respectiv mamă si copil;

- art. 26 alin. (2), deoarece “copilul rezultat din afara căsătoriei... este împiedicat să promoveze o actiune prin care să dispună asupra constatării filiatiei sale firesti”;

- art. 44 alin. (1), care consfiinteste egalitatea între soti “prin aceea că numai sotul poate tăgădui paternitatea, desi acesta este egal în drepturi cu sotia”;

- art. 45 alin. (1), întrucât copilul este lipsit de posibilitatea de a răsturna prezumtia legală de paternitate, punând de acord situatia de drept cu cea reală.

Judecătoria Alba Iulia, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia este întemeiată. Se arată în acest sens că, în reglementarea actuală, “persoana cea mai interesată în stabilirea statutului său si a filiatiei, copilul, nu are dreptul să pornească o asemenea actiune”, iar”art. 54 din Codul familiei înfrânge principiul egalitătii sotilor în familie, dând dreptul doar unuia dintre soti să promoveze un anumit tip de actiune, respectiv actiunea în tăgada paternitătii”. Se mai arată că, desi intentia legiuitorului, în cazul stabilirii acestei prezumtii, a fost de a proteja copilul, “minorul trebuie să aibă dreptul de a-si pune în concordantă situatia reală cu cea de drept”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este întemeiată numai în ceea ce priveste dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei. Se arată în acest sens că “este necesară interventia legiuitorului … pentru a se da o altă reglementare actiunii în tăgada paternitătii, care să fie în acord cu dreptul la respectarea vietii familiale si private, precum si cu egalitatea între soti”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Prin încheierea instantei de judecată Curtea a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si 54 din Codul familiei, dispozitii care au următorul continut:

- Art. 53: “Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe sotul mamei. Copilul născut după desfacerea, declararea nulitătii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul sot al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei si nasterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie.

Dispozitiile art. 51 sunt aplicabile si situatiilor prevăzute în prezentul articol.” ;

- Art. 54: “Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputintă ca sotul mamei să fie tatăl copilului. Actiunea în tăgăduirea paternitătii poate fi pornită numai de sot; mostenitorii acestuia pot continua actiunea pornită de el. Dacă sotul este pus sub interdictie, actiunea va putea fi pornită de tutore, însă numai cu încuviintarea autoritătii tutelare. În toate cazurile, mama copilului va fi citată.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), privind egalitatea în drepturi, art. 26, referitor la viata intimă, familială si privată, art. 44 alin. (1), privind familia, si art. 45 alin. (1), privind protectia copiilor si a tinerilor.

Aceste texte constitutionale au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1) si (2): “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.”;

- Art. 26: “(1) Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată.

(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăsi, dacă nu încalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.”;

- Art. 44 alin. (1): “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.”;

- Art. 45 alin. (1): “Copiii si tinerii se bucură de un regim special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor lor.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în realitate, astfel cum rezultă din motivarea cererii prin care a fost ridicată exceptia, autorul acesteia contestă constitutionalitatea prevederilor art. 53 si ale art. 54 alin. 2 din Codul familiei.

I. În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a art. 53 din Codul familiei, în sensul că acest text ar încălca dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

În jurisprudenta sa Curtea a decis în mod constant că principiul egalitătii implică un tratament juridic egal pentru toti cetătenii aflati în situatii egale.

Întrucât însă nu s-ar putea sustine existenta unei egalităti între sotul mamei si ceilalti bărbati, din punctul de vedere care aici interesează, instituirea prezumtiei de paternitate în favoarea primului nu contravine dispozitiilor art. 16 din Constitutie.

Totodată Curtea constată că instituirea acestei prezumtii are puternice si incontestabile ratiuni în ideea de protectie a ordinii publice si a bunelor moravuri, ceea ce face ca prevederile art. 53 din Codul familiei să nu contravină nici dispozitiilor art. 26 din Constitutie.

De asemenea, Curtea constată că prevederile art. 53 din Codul familiei nu încalcă în nici un mod dispozitiile art. 44 alin. (1) si ale art. 45 alin. (1) din Constitutie, ci, dimpotrivă, constituie un adevărat reflex al lor, prezumtia pe care o instituie dând expresie, în mod adecvat, principiilor constitutionale consacrate de acestea.

Din cele arătate rezultă că exceptia de neconstitutionalitate a art. 53 din Codul familiei este nefondată si urmează să fie respinsă.

II. Cu privire la dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei, autorul exceptiei sustine că si acestea contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), privind egalitatea în drepturi, ale art. 26 alin. (2), referitoare la viata intimă, familială si privată, ale art. 44 alin. (1), privind familia, si ale art. 45 alin. (1), privind protectia copiilor si a tinerilor.

Curtea retine că invocarea neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 54 alin. 2 din Codul familiei vizează dreptul constitutional la viata familială si privată, reglementat ca atare în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Astfel, art. 8 din această conventie prevede că: “1. Orice persoană are dreptul la respectarea vietii sale private si de familie, a domiciliului său si a corespondentei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorităti publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege si dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea natională, siguranta publică, bunăstarea economică a tării, apărarea ordinii si prevenirea faptelor penale, protejarea sănătătii sau a moralei, ori protejarea drepturilor si libertătilor altora.”

Întrucât, ca urmare a ratificării de către România a Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în conformitate cu prevederile art. 11 si 20 din Constitutie, această conventie a devenit parte a dreptului intern, se impune ca în examinarea exceptiei să se aibă în vedere prevederile sale, precum si practica jurisdictională a Curtii Europene a Drepturilor Omului în aplicarea si interpretarea conventiei  mentionate.

Având a se pronunta asupra faptului dacă interdictia instituită de o lege natională pentru femeia căsătorită, de a contesta prezumtia de paternitate a sotului său cu privire la copilul conceput în timpul căsătoriei, contravine art. 8 mai sus mentionat din conventie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis în sens afirmativ în cazul Kroon si altii împotriva Olandei.

În acest sens, prin Hotărârea din 27 octombrie 1994, s-a statuat că “respectul fată de viata de familie cere ca realitatea biologică si socială să prevaleze asupra unei prezumtii legale care loveste frontal atât faptele stabilite cât si dorintele persoanelor în cauză, fără a aduce beneficii reale cuiva. De aici, chiar având în vedere marja de apreciere de care se bucură, Olanda a omis să garanteze petitionarilor respectul fată de viata de familie. Pornind de la aceasta, a avut loc o  încălcare a art. 8”.

Fată de această interpretare si aplicare a Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Constitutională apreciază că se impune o reconsiderare a jurisprudentei sale cu privire la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 alin. 2 din Codul familiei (Decizia nr. 78 din 13 septembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 20 decembrie 1995), urmând să constate că textul în cauză contravine prevederilor art. 16 alin. (1), art. 26, art. 44 alin. (1) si ale art. 45 alin. (1) din Constitutie, aspecte în raport cu care exceptia de neconstitutionalitate a art. 54 alin. 2 din Codul familiei urmează să o considere ca fiind întemeiată.

Într-adevăr, consacrarea prin dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei a dreptului la promovarea unei actiuni în tăgăduirea paternitătii prezumate doar în favoarea tatălui prezumtiv, cu excluderea mamei si a copilului născut în timpul căsătoriei, în egală măsură titulari ai unui interes legitim în promovarea unei asemenea actiuni, constituie o încălcare a principiului egalitătii în drepturi prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Faptul de necontestat că tatăl prezumtiv si mama copilului pot avea si, de regulă, au fiecare o motivatie proprie si distinctă în răsturnarea prezumtiei de paternitate nu poate fi retinut ca un argument peremptoriu în justificarea regimului discriminatoriu instituit prin textul criticat. Esentială din punctul de vedere care interesează aici este, dincolo de mobilurile particulare care pot fi diferite, ratiunea comună constând în asigurarea prevalentei realitătii asupra fictiunii. Or, potrivit unui principiu juridic de maximă generalitate, identitatea de ratiune impune identitate de solutii.

Totodată prevederile art. 54 alin. 2 din Codul familiei, în măsura în care refuză recunoasterea si pentru mamă a dreptului la actiune în tăgăduirea paternitătii prezumate, contravin si dispozitiilor art. 44 alin. (1) din Constitutie care consacră egalitatea dintre soti ca unul dintre principiile pe care se întemeiază institutia familiei.

Cu referire la dispozitiile art. 26 din Constitutie Curtea constată că, prin consacrarea monopolului tatălui prezumtiv în promovarea actiunii în tăgăduirea paternitătii prezumate, art. 54 alin. 2 din Codul familiei nu dă expresie exigentelor alin. (1) al textului constitutional, de a ocroti viata intimă, familială si privată, ci, dimpotrivă, relevă o imixtiune în aceasta, în măsura în care restrânge drastic posibilitatea de a conferi semnificatie juridică unei realităti biologice, făcând-o dependentă exclusiv de bunul plac al unei singure persoane, cu ignorarea intereselor legitime si ale altor persoane.

Curtea retine, de asemenea, că textul criticat contravine si alin. (2) al art. 26 din Constitutie, în  conditiile în care nu recunoaste si copilului dreptul la actiune în contestarea paternitătii prezumate, împrejurare de natură să îi impună acestuia un anumit statut juridic stabilit prin vointa altuia, pe care este tinut să îl accepte în mod pasiv, fără a putea actiona în sensul modificării sale, ceea ce nu poate avea decât semnificatia unei negări a dreptului recunoscut oricărei persoane fizice prin articolul constitutional mai sus mentionat, de a dispune de ea însăsi.

Curtea consideră că recunoasterea, în favoarea copilului, a dreptului la actiune în contestarea paternitătii prezumate, ca expresie a dreptului constitutional al oricărei persoane de a dispune de ea însăsi, nu este de natură să încalce drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri si, ca atare, nu retine nici o justificare pentru încălcarea dispozitiei constitutionale.

În sfârsit, Curtea constată că art. 54 alin. 2 din Codul familiei contravine si art. 45 alin. (1) din Constitutie.

Într-adevăr, acest text recunoaste copiilor si tinerilor un regim special de protectie si de asistentă în realizarea drepturilor lor, ceea ce nu poate avea decât semnificatia instituirii în sarcina statului a obligatiei de a le asigura mijloace juridice mai numeroase si mai eficiente decât cele aflate la dispozitia persoanelor fizice mature, în vederea realizării finalitătii urmărite.

Asa fiind, nerecunoasterea, în ceea ce îl priveste pe copil, a dreptului de a-si stabili propria filiatie fată de tată, în concordantă cu realitatea, împotriva unei fictiuni, drept, recunoscut totusi tatălui prezumtiv, constituie o evidentă încălcare a textului constitutional.

Pentru considerentele arătate, urmează ca exceptia de neconstitutionalitate privind dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei să fie admisă.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 2 alin. (2), al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi privind dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Letitia Juletecan în Dosarul nr. 3.042/2001 al Judecătoriei Alba Iulia si constată că dispozitiile art. 54 alin. 2 din Codul familiei sunt neconstitutionale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu si mamei si copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de a porni actiunea în tăgăduirea paternitătii.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 din Codul familiei, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 decembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

OPINIE SEPARATĂ

 

Nu vom insista prea mult asupra chestiunilor de fond - complicate si dificile - ale admiterii, în favoarea altor persoane decât tatăl prezumtiv, a dreptului de a tăgădui paternitatea copilului născut în timpul căsătoriei. Există, desigur, unele ratiuni practice ale acceptării acestei solutii, mai ales într-o societate - cum este cea românească, cu deosebire în ultimele decenii - în care disciplina conjugală nu este principala virtute a sotilor si în care, prin costurile bănesti si prin complicatele proceduri judecătoresti, divortul nu reprezintă o solutie accesibilă pentru a pune ordine în viata multor cupluri care au încetat, uneori de lungă vreme, să existe în fapt.

Prezumtia de paternitate este menită să dea expresie, în acelasi timp, protectiei căsătoriei (implicit, descurajării concubinajului) si protectiei copilului legitim (si, având acelasi statut juridic, dar numai după ce si-a stabilit filiatia fată de tată, a celui născut în afara căsătoriei) – favor matrimonii si, respectiv, favor filiationis. Sunt preocupări ce pot fi usor recunoscute în textele Constitutiei (art. 44 si 45) si cărora Codul familiei le consacră nenumărate prevederi. Iar prezumtia de paternitate creează cele mai potrivite conditii pentru exercitarea, în familie, de către părinti, într-o deplină egalitate, a drepturilor si îndatoririlor ce tind să asigure cresterea, educatia si instruirea copiilor. În fine, pentru copilul născut în timpul căsătoriei prezumtia de paternitate consacră privilegiul de a fi dispensat - spre deosebire de cel din afara căsătoriei - de obligatia de a-si vedea stabilită filiatia fată de tată, pe calea recunoasterii voluntare de către acesta ori asumându-si, prin mama sa, povara căii judiciare.

În acelasi timp, prezumtia pater is est quem nuptiae demonstrant conferă stabilitate raporturilor din căsătorie, punând la adăpost pe sotul mamei de consecintele grave ale incertitudinii privind respectarea, de către aceasta, a obligatiei de fidelitate. Singur sotul mamei poate, în sistemul Codului familiei, să tăgăduiască paternitatea, dovedind că este cu neputintă ca el să fie tatăl copilului. Legitimitatea unei asemenea actiuni din partea sotului mamei nu poate fi contestată câtă vreme, izbândind în întreprinderea sa, acesta va sanctiona, prin înlăturarea efectelor prezumtiei, urmarea adulterului femeii. Solutia este, bineînteles, potrivnică intereselor copilului, acesta având, de altfel, pozitia procesuală de pârât si fiind reprezentat, cu acel prilej, de mamă. Oricât de dureroasă ar fi pentru copil reglementarea actuală, nimeni nu a contestat-o până în prezent.

Este, într-adevăr - într-un sistem de reglementare care asază pe primul loc, în toate situatiile, interesele copilului -, singura ipoteză în care copilul îsi vede pierdută pozitia de copil din căsătorie, suportând în chip dramatic urmările libertinajului mamei sale ori, cel putin, ale frivolitătii cu care ea a păsit în căsătorie. Altminteri, el, copilul, nu are a suferi, într-un asemenea sistem de ocrotire, nici măcar în situatia în care căsătoria părintilor a fost desfiintată ca nulă ori a fost anulată; el, copilul, nu va trebui să-si caute un tată, indiferent dacă părintii, ori numai unul dintre ei, se bucură de beneficiul putativitătii. Nu ne vom referi aici, în chip asemănător, la protectia copilului prin adoptie, institutie în care, de asemenea, interesele acestuia prevalează în toate împrejurările, legăturile de sânge fiind complet abolite în favoarea raporturilor decurgând din adoptie.

Pentru copil, oricum ar sta, în fapt, lucrurile, interesul major este si acela de a fi născut în timpul căsătoriei; într-adevăr, putine lucruri sunt mai importante pentru el decât acela de a avea de la început nu unul, ci pe ambii ocrotitori legali, împreună.

Asadar, dacă tăgada paternitătii poate fi acceptată când este opera vointei tatălui, o asemenea actiune ni se pare a lovi, în oricare altă ipoteză, în interesele copilului, tinzând a-l lipsi de protectia paternă în schimbul, eventual, al unui iluzoriu succes în stabilirea ulterioară a unei alte paternităti.

A se îngădui mamei să deschidă, în numele copilului, o asemenea cale de prejudiciere a intereselor acestuia ni se pare a da expresie ipocriziei si a încuraja imoralitatea. Ceea ce n-ar putea face în nume propriu - căci ar fi să invoce propria ei culpă - ar fi să poată face în “interesul” copilului - al copilului minor, bineînteles… Despre copilul major, deocamdată, nu se spune nimic, desi dispozitivul deciziei adoptate cu majoritate de voturi de Plenul Curtii Constitutionale pare să aibă în vedere, alături de dreptul mamei de a tăgădui paternitatea, acelasi drept al copilului născut în timpul căsătoriei.

În ceea ce o priveste pe mamă, nimeni nu pare preocupat să stabilească ce anume interes legitim propriu (bazat, eventual, pe egalitatea sotilor în timpul căsătoriei) ar îngădui judecătorului să accepte o actiune adesea imorală, în dispretul - de cele mai multe ori - al interesului copilului. Si aceeasi persoană - mama - ar fi să-l reprezinte pe copilul minor - asa cum pare să rezulte din decizie - în ipoteza în care acesta ar cuteza să pună în discutie (de la ce vârstă anume?) chestiuni de alcov ale convietuirii părintilor.

De aici si până la luarea în seamă a intereselor “legitime” de a contesta paternitatea copilului respectiv, atunci când asemenea interese ar apartine altora – mostenitorii tatălui sau ai copilului, tatăl “biologic” (complice al mamei), creditorii copilului ori ai tatălui etc., nu mai este decât un pas, în ciuda caracterului personal al unei actiuni în această materie; în definitiv, si în prezent mostenitorii tatălui pot continua actiunea începută de acesta înainte de a fi murit.

Pentru noi este evident ce ”cutie a Pandorei” poate deschide solutia cu care nu suntem de acord. Vom preciza totusi că, în opinia noastră, această solutie ar putea fi consacrată legislativ, dar numai în urma unei analize complexe a consecintelor pe care ea le-ar genera în familia si în societatea românească. O asemenea reglementare legală ar cuprinde, inevitabil, ipoteze nuantate, rezerve, exceptii, termene si alte elemente de prudentă legislativă indispensabilă. În momentul actual este vorba de a schimba o solutie străveche într-un mod ce nu poate sta la îndemâna Curtii, care se transformă, volens-nolens, în “legislator pozitiv”. Nenumăratele aspecte rămân nerezolvate si decizia este, inevitabil, lipsită de precizări fără de care instantele nu se vor putea pronunta.

Nu poate fi, pe de altă parte, ignorată împrejurarea că, în ultima jumătate de secol, mijloacele de stabilire a filiatiei au evoluat în mod spectaculos, în prezent tehnicile biologice putând pune la dispozitia justitiei, inclusiv în tara noastră, expertize ce exclud orice îndoială asupra filiatiei unei persoane.

Dincolo de toate cele arătate vom stărui asupra motivării solutiei adoptate de Curtea Constitutională. Este, oare, actuala reglementare - art. 54 alin. 2 din Codul familiei - cu adevărat potrivnică textelor Constitutiei – si anume art. 16 alin. (1), art. 26, art. 44 alin. (1) si art. 45 alin. (1) din Legea fundamentală?

Nu credem că o asemenea neconstitutionalitate ar exista cu adevărat. Egalitatea prevăzută de art. 16 din Constitutie nu este, în situatia la care ne referim, sorgintea unor privilegii pentru tatăl copilului în raport cu sotia sa; pretentia egalitătii în căsnicie nu presupune dreptul mamei de a invoca o egalitate ce nu justifică, din partea ei, nici un interes bazat pe bună-credintă si care este oricum potrivnică intereselor copilului. În realitate, o pozitie de egalitate a mamei ar putea privi cel mult dreptul ei propriu de a cere să se stabilească inexistenta filiatiei sale cu copilul respectiv, iar nu de a tăgădui paternitatea. Dacă există o inegalitate între soti, atunci aceasta este inegalitatea naturală, care nu poate fi ignorată nici pe planul dreptului. “Îndreptătirea” mamei si a copilului de a tăgădui paternitatea nu are, în convingerea noastră, nici o legătură cu respectul si ocrotirea de către autoritătile publice a vietii intime, familiale si private si nici cu dreptul persoanei fizice de a dispune de ea însăsi [în sensul art. 26 alin. (1) si (2) din Constitutie]. Cu atât mai putin, o asemenea pretentie s-ar acorda cu dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor ori cu regimul special de protectie si de asistentă statornicit prin lege în favoarea copiilor si a tinerilor [art. 44 alin. (1) si art. 45 alin. (1) din Constitutie]. Credem chiar că textele constitutionale ordonă, mai degrabă, solutia potrivnică.

Suntem, în concluzie, într-o materie în care, cum s-a spus adesea, biologicul trebuie subordonat institutionalului. Fără această subordonare bazele familiei ar putea fi, în practică, minate de imoralitate arogantă, de ingratitudine, de îndoieli distructive. Credem, de aceea, că argumentele de principiu avute în vedere de Curtea Constitutională în Decizia nr. 78 din 13 septembrie 1995 îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată si că solutia contrară nu se justifică.

În acest sens apreciem că solutia de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate stânjeneste protectia vietii familiale si protectia interesului copilului, astfel cum sunt ocrotite de textele constitutionale ale art. 44 si 45. Mai mult chiar, functia autoritătilor publice de respectare si ocrotire a vietii familiale, asa cum este prevăzută la art. 26 din Constitutie, este la rândul său înfrântă de această solutie, deoarece încurajează decăderea moralei publice, care se impune a fi apărată prin restrângerea, prin lege (asa cum este Codul familiei), a exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Or, ipoteza în care se recunoaste si mamei si copilului născut sau conceput în timpul căsătoriei dreptul de a porni actiunea în tăgăduirea paternitătii, considerăm că duce la imoralitate, chiar la institutionalizarea relatiilor adulterine, ceea ce înlătură cu desăvârsire aplicarea textelor constitutionale invocate.

De asemenea, apreciem că în afara acestor considerente se impunea cu prioritate o solutie radicală, si anume aceea de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă. Aceasta deoarece se putea observa cu usurintă că actul de sesizare a Curtii este vulnerabil. Conform art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, instanta de judecată avea obligatia să examineze dacă solutionarea cauzei depinde de dispozitiile legale criticate. Nu se poate sustine sub nici un motiv că autoarea exceptiei avea drept la actiune în tăgada paternitătii, iar formularea unei lncontestatii a paternitătii prezumate”, ca cea din discutie, nu este reglementată de Codul familiei. În această ordine de idei, considerăm că în mod nejustificat Curtea Constitutională a abdicat de la jurisprudenta sa constantă, potrivit căreia Curtea nu se poate pronunta asupra constitutionalitătii unei omisiuni legislative, deoarece aceasta ar avea semnificatia unei ingerinte în sfera de competentă a Parlamentului; or, acesta este, potrivit art. 58 alin. (1) din Constitutie, unica autoritate legiuitoare a tării.

În concluzie, opinia noastră este în deplină concordantă cu scopul Curtii Constitutionale, astfel cum este stabilit în art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală, si anume acela de garantare a suprematiei Constitutiei.

 

Judecători,

Petre Ninosu,

Lucian Stângu

 

OPINIE CONCORDANTĂ

 

Sunt de acord cu solutia adoptată de Curtea Constitutională, cu majoritate de voturi, prin Decizia nr. 349 din 19 decembrie 2001, asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 si ale art. 54 alin. 2 din Codul familiei, pentru care am votat.

Consider însă că motivarea admiterii exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. 2 din Codul familiei pe încălcarea dispozitiilor art. 61 alin. (1) si (2) din Constitutie, în cazul dat, nu este adecvată, de vreme ce admiterea exceptiei se întemeiază, în ce priveste dreptul sotiei, în mod corect, pe dispozitiile art. 44 alin. (1), care consacră, între altele, si egalitatea sotilor.

A admite faptul că îndreptătirea mamei si a copilului de a porni, alături de tată, actiunea în tăgăduirea paternitătii decurge din principiul general al egalitătii în drepturi a cetătenilor, consacrat de art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, înseamnă, în opinia mea, a admite concluzia că orice persoană (cetătean) ar putea porni actiunea în tăgăduirea paternitătii, ceea ce ar fi de neconceput.

În realitate, întreaga problematică a actiunii în tăgăduirea paternitătii, ca si a filiatiei în general, se circumscrie sferei relatiilor de familie, asa cum rezultă din reglementarea Codului familiei, relatii în cadrul cărora nu poate opera principiul general al egalitătii în drepturi a cetătenilor, ci numai egalitatea dintre soti.

În ceea ce priveste dreptul copilului de a porni o asemenea actiune, în mod corect, în opinia mea, se motivează admiterea exceptiei pe dreptul persoanei fizice de a dispune de ea însăsi, drept prevăzut de art. 26 alin. (2) din Constitutie.

 

Judecător,

Constantin Doldur

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale “Solceta” - S.A. Stei în proprietatea privată a orasului Stei, judetul Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul, fără plată, al pachetului majoritar de actiuni de 82,4355% din capitalul social al Societătii Comerciale “Solceta” - S.A. Stei, reprezentând un număr de 29.901 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Stei, judetul Bihor, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Stei.

Art. 2. - (1) Orasul Stei exercită, prin consiliul local, toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Solceta” - S.A. Stei.

(2) Reprezentantii orasului Stei în Adunarea generală a actionarilor a Societătii Comerciale “Solceta” - S.A. Stei sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Transferul pachetului de actiuni potrivit art. 1 se face pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 302.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii pentru

Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 303.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementează modul de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentelor norme metodologice creantele ce urmează a fi transmise de către Ministerul Finantelor Publice si preluate de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare A.V.A.B., potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2002, reprezintă creantele existente în evidentele contabile ale Ministerului Finantelor Publice, rezultate din executarea garantiilor emise de stat, pentru împrumuturile externe acordate agentilor economici-societăti comerciale.

(2) Valoarea nominală a creantelor mentionate la alin. (1) este formată din: ratele de capital ale împrumuturilor externe, dobânzile, comisioanele, dobânzile penalizatoare, precum si comisionul la fondul de risc, majorările de întârziere si penalitătile datorate de beneficiarii acestor împrumuturi, conform legislatiei în vigoare.

Art. 3. - (1) Ministerul Finantelor Publice identifică si transmite creantele mentionate la art. 2 alin. (1), în scopul valorificării lor de către A.V.A.B..(2) Transmiterea creantelor de către Ministerul Finantelor Publice si preluarea lor de către A.V.A.B. se fac prin cesiune de creantă, în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare, în termenul prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 29/2002.

(3) Creantele rezultate din executarea, ulterioară cesiunii, a garantiilor de stat vor face obiectul unor acte aditionale la contractele de cesiune de creantă, ce se vor încheia la data achitării de către Ministerul Finantelor Publice a sumelor scadente la extern, urmând ca documentele aferente să fie remise către A.V.A.B. în termen de 15 zile.

Art. 4. - (1) Creantele certe, lichide si exigibile, transmise de către Ministerul Finantelor Publice în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2002, se preiau de către A.V.A.B., fără plată, la valoarea nominală a acestora.

(2) Înregistrarea în evidentele contabile ale A.V.A.B. a creantelor preluate se face la valoarea nominală si în structura monetară existentă în evidentele contabile ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Creantele înregistrate potrivit alin. (2) vor fi consolidate în dolari S.U.A., la cursul leu/dolar S.U.A. din data preluării.

Art. 5. - (1) La data încheierii contractelor de cesiune de creantă Ministerul Finantelor Publice va transmite în original următoarele documente: conventiile încheiate între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, si beneficiarii împrumuturilor externe - societăti comerciale, garantiile accesorii acestor conventii, acordurile de recuperare, în cazul în care au fost încheiate astfel de acorduri.

(2) Totodată Ministerul Finantelor Publice va transmite în fotocopie toate documentele referitoare la creanta cesionată, incluzând, fără a se limita la acestea, contracte de finantare/acorduri de împrumut, scrisori de garantie, documente privind eventuale litigii.

(3) Toate documentele prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi predate, respectiv preluate, prin procese-verbale încheiate între Ministerul Finantelor Publice si A.V.A.B.

(4) Documentele mentionate la alin. (1) constituie de drept titluri executorii si se pun în executare fără îndeplinirea altor formalităti.

(5) Notificarea debitorilor cedati se efectuează de către A.V.A.B. în termen de 10 zile de la data încheierii contractelor de cesiune de creantă.

Art. 6. - (1) Valorificarea creantelor preluate de către A.V.A.B. se face prin metodele reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, A.V.A.B. păstrând rangul de prioritate prevăzut la art. 43 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999.

(2) Determinarea metodelor de valorificare a creantelor se va realiza în functie de clauzele conventiilor/acordurilor de împrumuturi externe, precum si de termenii în care au fost emise scrisorile de garantie, astfel încât să nu se declare exigibilitatea anticipată a obligatiilor de plată rămase de achitat fată de institutiile finantatoare externe, cu exceptia situatiilor reglementate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - În cazul în care A.V.A.B. a procedat la blocarea prin poprire a conturilor bancare, ale căror titulari sunt beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garantia statului, băncile au obligatia virării sumelor blocate în termen de două zile de la data primirii cererii A.V.A.B.

Art. 8. - Sumele recuperate de A.V.A.B. în urma valorificării creantelor preluate în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2002 si ale prezentelor norme metodologice, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri si se virează în lei în contul general al trezoreriei statului, deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice la Centrala Băncii Nationale a României, în termen de 5 zile de la data încasării sumelor respective, în vederea reîntregirii fondului de risc pentru garantiile externe.

Art. 9. - Ministerul Finantelor Publice va evidentia în contabilitate următoarele operatiuni:

 

a) predarea creantelor reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane, dobânzi penalizatoare si alte costuri plătite la extern si nerecuperate de la beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garantia statului:

 

36.20.02.12

“Sume utilizate din fondul de risc pentru garantii externe predate A.V.A.B.”

= 27.20.02

“Debitori din rate de capital si dobânzi aferente garantiilor la extern”/analitice distincte

 

b) predarea creantelor formate din comisioane de risc, majorări de întârziere si penalităti datorate de beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garantia statului:

 

54.03

“Venituri de realizat din comisioane si penalitati cuvenite fondului de risc”

= 27.21.02

“Debitori din neplata comisioanelor/majorărilor de întârziere/penalitătilor”/

analitice distincte

 

c) încasarea de la A.V.A.B. a sumelor obtinute din valorificarea creantelor preluate:

 

11.20.02

“Disponibil din fond de risc pentru garantii de stat pentru împrumuturi externe”

= 36.20.02.12

“Sume utilizate din fondul de risc pentru garantii externe predate A.V.A.B.”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 29/2002 privind acordarea unor ajutoare copiilor protejati în centrele de plasament publice, celor dati în plasament la asistenti maternali profesionisti si celor care au fost reintegrati în familii cu venituri mici

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1-3, 1.1, 2.1 si 3.1 la Hotărârea Guvernului nr. 29/2002 privind acordarea unor ajutoare copiilor protejati în centrele de plasament publice, celor dati în plasament la asistenti maternali profesionisti si celor care au fost reintegrati în familii cu venituri mici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 25 ianuarie 2002, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Autoritatea Natională pentru Protectia

Copilului si Adoptie

Gabriela Coman,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 304.


*) Anexele nr. 4, 5 si 6 se comunică persoanelor juridice care au obligatia punerii în executare a prevederilor prezentei hotărâri.

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 65 din 8 februarie 2002

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

Nr. 272 din 2 aprilie 2002

 

ORDIN

privind elaborarea si reactualizarea planurilor locale de actiune pentru sănătate în relatie cu mediul

 

Ministrul sănătătii si familiei si ministrul apelor si protectiei mediului,

având în vedere necesitatea realizării actiunilor destinate îmbunătătirii stării de sănătate a populatiei în relatie cu mediul, actiuni prevăzute în Planul national de actiune pentru sănătate în relatie cu mediul, având în vedere hotărârile Declaratiei Conferintei ministeriale Londra ‘99 în care se afirma angajamentul privind implementarea Planului national de actiune pentru sănătate în relatie cu mediul si se recomandau elaborarea si implementarea planurilor locale în parteneriat, declaratie care a fost semnată de ministrii sănătătii si mediului,

în temeiul Legii protectiei mediului nr. 137/1995, republicată, al Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, al Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările ulterioare, si al art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. DB 1.240 din 18 februarie 2002 al Directiei Generale de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si nr. 105.223 din 25 martie 2002 al Directiei strategii, politici, reglementări din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Directiile de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si inspectoratele de protectie a mediului teritoriale din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului cooperează în vederea întocmirii sau reactualizării planurilor locale de actiune pentru sănătate în relatie cu mediul.

Art. 2. - (1) Întocmirea sau reactualizarea planurilor locale de actiune pentru sănătate în relatie cu mediul se realizează prin crearea unui grup de lucru în componenta căruia sunt reprezentanti ai directiilor judetene de sănătate publică, inspectoratelor de protectie a mediului teritoriale, precum si ai principalilor poluatori, administratiei publice locale si ai societătii civile.

(2) Grupul de lucru se întruneste o dată la două luni sau ori de câte ori este necesar.

Art. 3. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si inspectoratele de protectie a mediului teritoriale îsi pun la dispozitie reciproc informatiile necesare în activitatea de elaborare, reactualizare si punere în aplicare a strategiilor sau a planurilor locale de actiune pentru sănătate în relatie cu mediul.

Art. 4. - Coordonarea grupului de lucru si activitatea de secretariat sunt asigurate de directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - Grupurile de lucru monitorizează trimestrial implementarea planurilor locale de actiune pentru sănătate în relatie cu mediul.

Art. 6. - Stadiul elaborării si implementării planurilor locale de actiune pentru sănătate în relatie cu mediul este raportat anual de către directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti Ministerului Sănătătii si Familiei si de către inspectoratele de protectie a mediului teritoriale Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 7. - Directiile de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si inspectoratele de protectie a mediului teritoriale din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

pentru retragerea unor licente de emisie

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului decide:

 

Art. 1. - Având în vedere renuntarea la activitatea pentru care au primit licenta de emisie, se retrag, la cerere, licentele de emisie următoarelor societăti:

 

CATV

Nr.

crt.

Titularul licentei de emisie

Numărul licentei de emisie/ Data eliberării

Localitatea (Judetul)

Data solicitării

1.

Societatea Comercială “Entel” - S.R.L. (Arges)

C187 din 6 iulie 1993

Câmpulung Muscel

9 februarie 2001

2.

Societatea Comercială “Kaho” - S.R.L.

C905 din 18 iunie 1995

Cârta (Harghita)

22 ianuarie 2002

3.

 

C906 din 18 iunie 1995

Dănesti (Harghita)

 

4.

 

C1251 din 17 decembrie 1996

Ciucsângeorgiu (Harghita)

 

5.

Societatea Comercială “Radio Galati Trading” - S.R.L.

C2501 din 30 noiembrie 2000

Galati (Galati)

22 ianuarie 2002

6.

Societatea Comercială “Selectronic” - S.R.L. (Covasna)

C004 din 11 ianuarie 1993

Sfântu Gheorghe

23 ianuarie 2002

7.

 

C245 din 9 decembrie 1993

Covasna (Covasna)

 

8.

Societatea Comercială “T&M Company Com” - S.R.L.

C1573 din 25 mai 1998

Tepu (Galati)

24 ianuarie 2002

9.

 

C1703 din 12 noiembrie 1998

Munteni (Galati)

 

10.

 

C2441 din 19 octombrie 2000

Cosmesti (Galati)

 

11.

Societatea Comercială “Tom” - S.R.L.

C067 din 31 martie 1993

Medias (Sibiu)

26 noiembrie 2001

12.

 

C065 din 31 martie 1993

Sibiu (Sibiu)

 

13.

Societatea Comercială “Eurosat Hateg” - S.R.L.

C348 din 3 martie 1994

Hateg (Hunedoara)

7 februarie 2002

14.

Societatea Comercială “Carusel” - S.R.L.

C2154 din 17 februarie 2002

Remeti (Maramures)

11 februarie 2002

15.

Societatea Comercială “Radio M Plus” - S.R.L.

C2584 din 27 februarie 2001

Poiana Teiului (Neamt)

13 februarie 2002

16.

Societatea Comercială “Televiziunea prin cablu Moreni TCM” - S.R.L.

C2471 din 9 noiembrie 2000

Vârfuri (Dâmbovita)

18 februarie 2002

17.

 

C2474 din 9 noiembrie 2000

Visinesti (Dâmbovita)

 

18.

Societatea Comercială “Cony Sat” - S.R.L.

C1458 din 4 decembrie 1997

Buzău (Buzău)

20 februarie 2002

19.

 

C418 din 12 aprilie 1994

Curtici (Arad)

 

20.

 

C1781 din 4 martie 1999

Greci (Tulcea)

 

21.

 

C419 din 12 aprilie 1994

Nădlac (Arad)

 

22.

Societatea Comercială “Mega Construct” - S.R.L.

C1591 din 3 iunie 1998

Cosereni (Ialomita)

20 februarie 2002

23.

Societatea Comercială “Precizia Service” - S.R.L.

C2438 din 19 octombrie 2000

Vascău (Bihor)

27 februarie 2002

24.

 

C2188 din 17 februarie 2000

Hinchiris (Bihor)

 

 

 

Radiodifuziune

Nr.

crt.

Titularul licentei de emisie

Numărul licentei de emisie/ Data eliberării

Localitatea (Judetul)

Data solicitării

1.

 Societatea Comercială “Media Pro” - S.R.L.

R206 din 2 mai 1996

Snagov

26 februarie 2002

2.

 

R173 din 14 noiembrie 1995

Bistrita

 

3.

 

R279 din 23 iunie 1998

Craiova

 

4.

 

R196 din 19 martie 1996

Galati

 

5.

 

R245 din 21 octombrie 1997

Iasi

 

6.

Societatea Comercială “Vocea Evangeliei” - S.R.L.

R317 din 20 mai 1999

Bucuresti

21 februarie 2002

7.

Societatea Comercială “Brutus” - S.R.L.

R141 din 3 noiembrie 1994

Deva

12 martie 2002

 

Televiziune

Nr.

crt.

Titularul licentei de emisie

Numărul licentei de emisie/ Data eliberării

Localitatea (Judetul)

Data solicitării

1.

Societatea Comercială“PRO TV” - S.R.L.

Tv123 din 4 aprilie 1996

Poiana Brasov

26 februarie 2002

 

Art. 2. - În baza dispozitiilor art. 17 alin. 2 din Legea audiovizualului nr. 48/1992 se retrag următoarele licente de emisie, datorită nerealizării în termenul legal de 18 luni a statiei de emisie:

 

Radio

Titularul licentei de emisie

Numărul licentei de emisie/ Data eliberării

Localitatea (Judetul)

Societatea Comercială “Antena Serv” - S.R.L.

R362 din 22 iunie 2000

Târnăveni (Mures)

 

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

SERBAN MADGEARU

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 31.