MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 244         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 aprilie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            43. - Ordonantă de urgentă privind Parchetul National Anticoruptie

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind Parchetul National Anticoruptie

 

                        În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Prin prezenta ordonantă de urgentă se înfiintează, la nivel national, Parchetul National Anticoruptie, ca parchet specializat în combaterea infractiunilor de coruptie.

            (2) Parchetul National Anticoruptie are sediul în municipiul Bucuresti si îsi exercită atributiile pe întregul teritoriu al României prin procurori specializati în combaterea coruptiei.

            (3) Parchetul National Anticoruptie se organizează ca structură autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general si este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie. Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            (4) Parchetul National Anticoruptie îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.

            Art. 2. - Parchetul National Anticoruptie este independent în raport cu instantele judecătoresti si cu parchetele de pe lângă acestea, precum si în relatiile cu celelalte autorităti publice, exercitându-si atributiile numai în temeiul legii si pentru asigurarea respectării acesteia.

            Art. 3. - (1) Atributiile Parchetului National Anticoruptie sunt următoarele:

            a) efectuarea urmăririi penale pentru infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, în conditiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000 si în prezenta ordonantă de urgentă;

            b) conducerea, supravegherea si controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispozitia procurorului de către ofiterii de politie judiciară aflati sub autoritatea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie;

            c) conducerea, supravegherea si controlul activitătilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialisti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si în alte domenii, numiti în cadrul Parchetului National Anticoruptie;

            d) studierea cauzelor care generează si a conditiilor care favorizează coruptia, elaborarea si prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum si pentru perfectionarea legislatiei penale;

            e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului National Anticoruptie si prezentarea acestuia în fata Parlamentului;

            f) constituirea si actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de coruptie.

            (2) Parchetul National Anticoruptie exercită drepturile si îndeplineste obligatiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infractiunile atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta sa.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea Parchetului National Anticoruptie

 

            Art. 4. - (1) Parchetul National Anticoruptie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de un procuror general adjunct, asimilat cu procurorul consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            (2) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este ordonator secundar de credite.

            (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Parchetului National Anticoruptie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public.

            Art. 5. - (1) Parchetul National Anticoruptie se organizează în sectii conduse de procurori sefi de sectie, si anume:

            a) sectia de combatere a coruptiei;

            b) sectia de combatere a infractiunilor conexe infractiunilor de coruptie.

            (2) În cadrul sectiilor se pot organiza servicii si birouri, prin ordin al ministrului justitiei, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            (3) În cadrul Parchetului National Anticoruptie se înfiintează un birou pentru studierea cauzelor care generează si a conditiilor care favorizează coruptia, subordonat direct procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

            Art. 6. - Parchetul National Anticoruptie se încadrează cu procurori, ofiteri de politie judiciară, specialisti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic si în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum si personal economic si administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de functiuni, aprobat potrivit legii.

            Art. 7. - (1) La nivelul parchetelor de pe lângă curtile de apel se înfiintează servicii ale Parchetului National Anticoruptie.

            (2) Serviciile Parchetului National Anticoruptie sunt conduse de procurori-sefi, care sunt în subordinea directă a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

            (3) Numărul procurorilor, al ofiterilor de politie judiciară si al specialistilor mentionati la art. 6, încadrati în serviciile prevăzute la alin. (1), este stabilit de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, pentru fiecare serviciu, în functie de volumul si de complexitatea activitătii de urmărire penală, în limita numărului total de posturi aprobat.

            Art. 8. - (1) Procurorul general al Parchetului National Anticoruptie este numit pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului, si eliberat din functie de Presedintele României, la propunerea ministrului justitiei.

            (2) Procurorii Parchetului National Anticoruptie sunt numiti pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii încadrării în functie cu acordul lor, si eliberati din functie de ministrul justitiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, pe baza recomandării procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

            (3) După încetarea functiei la Parchetul National Anticoruptie, prin expirarea perioadei pentru care a fost numit ori datorită unor cauze neimputabile, procurorul are dreptul să revină la postul ocupat anterior, rezervarea acestuia fiind obligatorie.

            Art. 9. - (1) Pentru a fi numiti în Parchetul National Anticoruptie procurorii trebuie să aibă calităti profesionale deosebite, să se bucure de o bună reputatie, să aibă o conduită morală ireprosabilă si o pregătire specializată în combaterea infractiunilor de coruptie.

            (2) Conditiile minime de vechime pe care trebuie să le îndeplinească procurorii Parchetului National Anticoruptie sunt:

            a) pentru functia de procuror general al Parchetului National Anticoruptie, o vechime în functia de procuror sau de judecător de 10 ani;

            b) pentru functia de procuror în cadrul Parchetului National Anticoruptie, o vechime în functia de procuror sau de judecător de 6 ani.

            Art. 10. - (1) În scopul efectuării cu celeritate si în mod temeinic a activitătilor de descoperire si de urmărire a infractiunilor de coruptie, în cadrul Parchetului National Anticoruptie functionează ofiteri de politie, constituind politia judiciară a Parchetului National Anticoruptie.

            (2) Ofiterii de politie judiciară îsi desfăsoară activitatea numai în cadrul Parchetului National Anticoruptie, sub autoritatea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

            (3) Ofiterii de politie judiciară efectuează actele de cercetare penală sub directa conducere, supraveghere si controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul National Anticoruptie.

            (4) Dispozitiile procurorilor din Parchetul National Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiterii de politie judiciară prevăzuti la alin. (1). Actele întocmite de ofiterii de politie judiciară din dispozitia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia.

            (5) Numirea ofiterilor de politie judiciară în cadrul Parchetului National Anticoruptie se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul ministrului de interne, dintre ofiterii de politie care au absolvit o formă de învătământ superior si au minimum 6 ani vechime în structuri cu atributii de constatare, investigare si cercetare a infractiunilor de coruptie.

            (6) Ofiterii de politie judiciară sunt numiti pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii numirii în functie cu acordul acestora.

            (7) Ofiterii de politie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o altă însărcinare în afara unor situatiisi evenimente exceptionale. În aceste cazuri calitatea lor de ofiter de politie judiciară se suspendă, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, până la încetarea situatiei exceptionale care a determinat primirea altor însărcinări.

            (8) Ofiterii de politie judiciară, pe perioada numirii în cadrul Parchetului National Anticoruptie, au drepturile si obligatiile prevăzute de lege pentru ofiterii de politie, cu exceptiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă. Atributiile prevăzute de lege pentru ministrul de interne privind acordarea drepturilor si răspunderilor ce revin ofiterilor de politie judiciară se exercită de procurorul general al Parchetului National Anticoruptie.

            (9) Dispozitiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

            Art. 11. - (1) În cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt numiti, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, la propunerea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, cu avizul ministerelor de resort, specialisti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum si în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.

            (2) Specialistii prevăzuti la alin. (1) au calitatea de functionar public si îsi desfăsoară activitatea sub directa conducere, supraveghere si controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul National Anticoruptie.

            (3) Actele întocmite de specialistii prevăzuti la alin. (1) din dispozitia scrisă a procurorului pot constitui mijloace de probă.

            Art. 12. - Functia de procuror, ofiter de politie judiciară sau de specialist în cadrul Parchetului National Anticoruptie este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.

 

CAPITOLUL III

Competenta Parchetului National Anticoruptie

 

            Art. 13. - (1) Procurorii specializati din cadrul Parchetului National Anticoruptie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală în cazul infractiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000.

            (2) Sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie, care functionează la nivel national, infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, săvârsite în una dintre următoarele conditii:

            a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de gravă a activitătii unei autorităti publice, institutii publice sau oricărei alte persoane juridice;

            b) de către deputati, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat si asimilatii acestora, judecătorii Curtii Constitutionale, membrii, judecătorii, procurorii si controlorii financiari ai Curtii de Conturi si ai camerelor de conturi judetene, presedintele Consiliului Legislativ, avocatul poporului, guvernatorul si viceguvernatorii Băncii Nationale a României, presedintele Consiliului Concurentei, magistrati, ofiteri superiori, generali, maresali, amirali, notari publici, executori judecătoresti, consilieri judeteni si locali, primari, prefecti, subprefecti, persoane cu functii de conducere si de control în cadrul autoritătilor publice centrale si locale sau în cadrulinstitutiilor publice, membrii consiliilor de administratie si persoane care detin functii de conducere de la director, inclusiv, în sus în cadrul regiilor autonome de interes national sau local, al companiilor si societătilor nationale, societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice care au atributii în procesul de privatizare si al unitătilor centrale financiar-bancare.

            (3) Sunt de competenta serviciilor Parchetului National Anticoruptie, care functionează la nivelul parchetelor de pe lângă curtile de apel, infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu exceptia celor prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii procedurale

 

            Art. 14. - (1) Persoanele cu atributii de control sunt obligate să sesizeze Parchetul National Anticoruptie  cu privire la orice date sau informatii din care rezultă că s-a săvârsit una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta Parchetului National Anticoruptie.

            (2) Persoanele cu atributii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situatiile prevăzute la alin. (1), să procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte si a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

            (3) Serviciile si organele specializate în culegerea si prelucrarea informatiilor au obligatia de a pune la dispozitieParchetului National Anticoruptie, de îndată, datele si informatiile detinute în legătură cu săvârsirea infractiunilor privitoare la coruptie.

            (4) Serviciile si organele specializate în culegerea si prelucrarea informatiilor, la cererea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispozitie, la sediul lor, datele si informatiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.

            (5) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (1)-(4) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

            Art. 15. - Dacă în efectuarea urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instantele judecătoresti constată că infractiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta Parchetului National Anticoruptie, acestia au obligatia de a sesiza de îndată procurorii acestui parchet.

            Art. 16. - (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârsirea uneia dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta Parchetului National Anticoruptie, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, procurorii Parchetului National Anticoruptie pot să dispună, pe o durată de cel mult 30 de zile:

            a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;

            b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice;

            c) accesul la sisteme informationale.

            (2) Pentru motive temeinice măsurile prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite de procuror prin ordonantă motivată, fiecare prelungire neputând depăsi 30 de zile.

            (3) Dispozitiile art. 91 1 -91 5 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

            (4) Procurorii Parchetului National Anticoruptie pot dispune să li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în conditiile prevăzute la alin. (1).

            Art. 17. - (1) În cazul în care există indicii temeinice că s-a săvârsit sau că se pregăteste săvârsirea unei infractiuni dintre cele atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta Parchetului National Anticoruptie, care nu poate fi descoperită sau făptuitorii nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, în vederea strângerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea persoanelor fată de care există presupunerea că au săvârsit o infractiune, investigatori sub acoperire, în conditiile legii.

            (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt ofiteri de politie din cadrul Ministerului de Interne, special desemnati în acest scop, si pot efectua investigatii numai cu autorizarea motivată a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.

            Art. 18. - Pentru buna desfăsurare a urmăririi penale procurorii Parchetului National Anticoruptie pot dispune măsuri specifice de protectie a martorilor, a expertilor si a victimelor, potrivit legii.

            Art. 19. - Persoana care a comis una dintre infractiunile atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta Parchetului National Anticoruptie, iar în timpul urmăririi penale denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit astfel de infractiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

            Art. 20. - (1) După începerea urmăririi penale secretul bancar si cel profesional nu sunt opozabile procurorilor Parchetului National Anticoruptie. Datele si informatiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia.

            (2) Dispozitiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător si cu privire la instanta de judecată.

            (3) Verificarea conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului general al Parchetului National Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta.

            Art. 21. - Persoanele care efectuează urmărirea penală, specialistii prevăzuti la art. 11, precum si personalul auxiliar de specialitate sunt obligati să respecte secretul profesional cu privire la datele si informatiile obtinute în această calitate.

            Art. 22. - (1) În cazul infractiunilor atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta Parchetului National Anticoruptie se aplică dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

            (2) Dacă bunurile care fac obiectul infractiunilor prevăzute la alin. (1) nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

            (3) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor se pot lua măsurile asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală. Acestea se aduc la îndeplinire de îndată de persoanele anume desemnate din cadrul Parchetului National Anticoruptie.

            Art. 23. - Persoanele arestate preventiv în cauzele de competenta Parchetului National Anticoruptie sunt detinute în locuri anume stabilite în cadrul Parchetului National Anticoruptie sau, după caz, în sectiile de arest preventiv ale penitenciarelor.

            Art. 24. - Dispozitiile din Codul de procedură penală si dispozitiile procedurale din Legea nr. 78/2000 se aplică în mod corespunzător si în cauzele atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta Parchetului National Anticoruptie.

 

CAPITOLUL V

Cooperare internatională

 

            Art. 25. - Prin prezenta ordonantă de urgentă se instituie procurori de legătură la nivelul Parchetului National Anticoruptie, care să asigure consultarea reciprocă în cazul infractiunilor privitoare la coruptie cu procurori de legătură care functionează în alte state, în scopul coordonării actiunilor acestora în cursul urmăririi penale.

            Art. 26. - În vederea schimbului de date si de informatii cu privire la investigarea si urmărirea infractiunilor atribuite prin prezenta ordonantă de urgentă în competenta Parchetului National Anticoruptie se constituie un punct de contact în cadrul acestui parchet cu institutii similare din alte state.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

            Art. 27. - Parchetul National Anticoruptie functionează cu următorul număr total de posturi:

            a) 75 de posturi de procurori;

            b) 150 de posturi de ofiteri de politie judiciară;

            c) 35 de posturi de specialisti;

            d) 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate;

            e) 10 posturi de personal economic si administrativ.

            Art. 28. - (1) Procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt salarizati potrivit anexei nr. 1, cap. A nr. crt. 1-11, la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

            (2) Specialistii prevăzuti la art. 11 sunt asimilati din punct de vedere al salarizării cu procurorii de la parchetul de pe lângă curtea de apel si primesc o indemnizatie lunară care reprezintă unica formă de salarizare.

            (3) Ofiterii de politie judiciară beneficiază de drepturile bănesti si materiale prevăzute în Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, precum si de drepturile prevăzute de legislatia specială pentru personalul militar.

            (4) Personalul prevăzut la alin. (1)-(3), precum si judecătorii care compun completele specializate în infractiunile de coruptie, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, primesc pentru activitatea specializată de combatere a infractiunilor de coruptie un spor de 30% din indemnizatia de încadrare lunară, respectiv solda lunară, în cazul ofiterilor de politie judiciară.

            (5) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate si a personalului economic si administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleasi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            Art. 29. - Fondurile necesare aplicării prezentei ordonante de urgentă se asigură din bugetul Ministerului Public aprobat pe anul 2002, care se suplimentează prin hotărâre a Guvernului din Fondul de rezervă la dispozitia Guvernului.

            Art. 30. - Dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică si în cazul Parchetului National Anticoruptie, în măsura în care prin prezenta ordonantă de urgentă nu se prevede altfel.

            Art. 31. - (1) Guvernul si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor lua măsuri imediate pentru asigurarea sediului Parchetului National Anticoruptie.

            (2) Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, vor lua măsurile necesare pentru organizarea Parchetului National Anticoruptie.

            (3) Parchetul National Anticoruptie va începe să functioneze pe data de 1 septembrie 2002.

            Art. 32. - (1) Pentru cauzele privind infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în curs de urmărire penală la data de 1 septembrie 2002, urmărirea penală se efectuează de către procurorii Parchetului National Anticoruptie. Actele si lucrările efectuate până la data de 1 septembrie 2002 rămân valabile.

            (2) Cauzele privind infractiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în fata instantelor de judecată, trimise, potrivit Codului de procedură penală, organelor de urmărire penală, sunt de competenta Parchetului National Anticoruptie.

            Art. 33. - Până la data de 1 septembrie 2002 Guvernul va adopta prin hotărâre regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

            Art. 34. - Pe data de 1 septembrie 2002 dispozitiile art. 28 si ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 43.