MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 245         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 aprilie 2002

 

SUMAR

 

1. - Mesajul Parlamentului României privind aderarea României la NATO, adresat parlamentelor tărilor membre NATO

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

8. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2001 privind desemnarea membrilor Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată

 

9. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române, cu titlu de “cetătenie de onoare”, domnului Ion Milos

 

10. - Hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

SI ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

84/1.110. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea si completarea anexei nr. 25 la Ordinul  presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperareeabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

MESAJUL

Parlamentului României privind aderarea României la NATO, adresat parlamentelor tărilor membre NATO

 

Parlamentul României, întrunit în sedintă la data de 10 aprilie 2002, a dezbătut Declaratia cu privire la politica Guvernului pentru pregătirea aderării României la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, prezentată de primul-ministru Adrian Năstase, precum si Programul de actiuni prioritare privind pregătirea aderării la NATO.

Partidele politice parlamentare îsi exprimă în acest context sprijinul pentru accelerarea reformelor necesare în vederea atingerii, până la Summitul NATO de la Praga, a criteriilor de performantă necesare integrării.

Acest larg consens politic reflectă sprijinul populatiei, în proportie covârsitoare, pentru efortul de integrare europeană si euro-atlantică a României.

Recentele evaluări pe care reprezentantii tărilor membre ale NATO le-au făcut cu privire la nivelul de pregătire al tării noastre pentru aderare, pe baza Planului National de Aderare, consemnând progresele realizate si continuitatea eforturilor, constituie un suport pentru consolidarea candidaturii României.

Clasa politică consideră accelerarea reformelor economice si sociale, precum si în domeniul militar, combaterea coruptiei, a traficului de fiinte umane, protectia informatiilor secrete, respectarea drepturilor copilului si ale minoritătilor ca fiind obiective esentiale pentru consolidarea democratiei si a statului de drept în România.

Partidele parlamentare si organizatiile apartinând minoritătilor nationale sprijină pregătirile substantiale pentru atingerea obiectivului de integrare în NATO, reunindu-si eforturile pe baza aspiratiei noastre firesti spre o societate construită pe sistemul de norme si valori comune tărilor din spatiul euro-atlantic, si confirmă prin actiunile lor angajamentul ireversibil al României pe calea integrării europene si euro-atlantice.

Parlamentul cere Guvernului să urgenteze aplicarea în practică a planului de actiuni prioritare, astfel încât înaintea Summitului de la Praga România să îndeplinească cerintele Aliantei si să facă dovada că procesul de reforme va continua si după admiterea României în Aliantă.

Membrii Parlamentului României vor sustine politic si prin demersurile lor parlamentare asigurarea cadrului legislativ necesar atingerii obiectivelor fundamentale de politică externă ale României - integrarea în NATO si în Uniunea Europeană.

Pe baza consensului politic si a capacitătilor economice si militare ale României, tara noastră a actionat în plan regional si international ca un furnizor de securitate, manifestându-se ca un partener de facto al Aliantei.

Evolutiile situatiei internationale au scos în evidentă tot mai pregnant, în special în ultima perioadă, importanta geostrategică a României si au confirmat rolul acesteia de factor de stabilitate în conditiile în care dezechilibrele si amenintările la adresa păcii se concentrează în special în flancul sud-estic al Europei.

În acest sens Parlamentul României adresează prin acest mesaj parlamentelor statelor membre ale NATO solicitarea de a sprijini, în perspectiva Summitului de la Praga, integrarea României în Aliantă. O astfel de decizie va fi benefică pentru România si pentru întreaga regiune în care ne aflăm, contribuind la întărirea Aliantei si la atingerea obiectivelor acesteia de combatere a terorismului si de consolidare a democratiei si economiei de piată în Europa si în lume.

 

Acest mesaj a fost adoptat în ziua de 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 1.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2001 privind desemnarea membrilor Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor,

precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înlocuirea domnului deputat Vasile Bleotu cu domnul senator Vasile Dută, fără apartenentă la grupuri parlamentare, în componenta nominală a Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 8.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române, cu titlu de “cetătenie de onoare”, domnului Ion Milos

 

În temeiul prevederilor art. 38 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română, cu titlu de “cetătenie de onoare”, domnului Ion Milos, cetătean suedez, pentru servicii deosebite aduse tării si natiunii române.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 9.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

În temeiul prevederilor art. 19 si 20 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se desemnează în Consiliul de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 4 ani, membrii titulari si membrii supleanti prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 10 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de administratie al Societătii Române de Radiodifuziune

 

I. Membri titulari:

1. Dragos Stefan Seuleanu

2. Virgil Ogăsanu

3. Ancuta Doina Florea

4. Dumitru Avram

5. Tudor Stanciu

6. Adriana Ana Săftoiu

7. Alexandru Ducu Bertzi

8. Hug- çgoston

9. Miomir Todorov

10. Marius Guran

11. Mirela Ioana Fugaru

12. Răzvan Dumitrescu

13. Adrian Valentin Moise

II. Membri supleanti:

1. Victor Socaciu

2. Mircea Radu Iacoban

3. Mihai Pocorschi

4. Mihail Mihalache

5. Doru Popovici

6. Ada Mihaela Teslaru

7. Maria Cristea

8. Csaba Bartha

9. Genan Bolat

10. Aurel Zăinescu

11. Nicu Alifantis

12. Aurelia Daniela Ciobanu

13. Titus Nicu Andrei.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

SI ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 84/19 martie 2002

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 1.110/20 martie 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexei nr. 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România, în temeiul prevederilor:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,

emit următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa nr. 25 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 4 februarie 2002, se modifică si se completează astfel:

 

1. Pozitiile nr. 4 si 15 vor avea următorul cuprins:

“4. Cardiologie**) ............................... 8,70 ....................................................

15. Ftiziologie ......................................... 40”

2. Nota de subsol se completează cu două asteriscuri (**) si cu o notă cu următorul cuprins:

“**) Pentru Spitalul de Cardiologie Covasna durata optimă de spitalizare este de 16 zile.

 

NOTĂ:

1. La spitalele/sectiile de psihiatrie cronici, pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici încadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, precum si pentru bolnavii care necesită asistentă medicală spitalicească de lungă durată (ani), duratele medii de spitalizare sunt cele efectiv realizate în anul precedent.

2. Pentru Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie de Copii Bucuresti, Centrul de Patologie Neuromusculară “Dr. Radu Horia” Vâlcele, judetul Covasna, Centrul Medical de Recuperare Neuropsihomotorie “Gura Ocnitei”, judetul Dâmbovita, si Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie “Dezna”, judetul Arad, durata optimă de spitalizare este de  30 de zile.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin sunt valabile pentru anul 2002.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Presedintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Mircea Cinteză

Avizat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos