MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 12 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

182. - Lege privind protectia informatiilor clasificate

 

284. - Decret pentru promulgarea Legii privind protectia informatiilor clasificate

 

280. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul international ocazional de călători cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SI ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

86/1.108. - Ordin privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind protectia informatiilor clasificate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Principii

 

Art. 1. - Scopul prezentei legi este protectia informatiilor clasificate si a surselor confidentiale ce asigură acest tip de informatii. Protejarea acestor informatii se face prin instituirea sistemului national de protectie a informatiilor.

Art. 2. - (1) Dreptul de a avea acces la informatiile de interes public este garantat prin lege.

            (2) Accesul la informatiile clasificate este permis numai în cazurile, în conditiile si prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Art. 3. - Nici o prevedere a prezentei legi nu va putea fi interpretată în sensul limitării accesului la informatiile de interes public sau al ignorării Constitutiei, a Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, a pactelor si a celorlalte tratate la care România este parte, referitoare la dreptul de a primi si răspândi informatii.

Art. 4. - Principalele obiective ale protectiei informatiilor clasificate sunt:

a) protejarea informatiilor clasificate împotriva actiunilor de spionaj, compromitere sau acces neautorizat, alterării sau modificării continutului acestora, precum si împotriva sabotajelor ori distrugerilor neautorizate;

b) realizarea securitătii sistemelor informatice si de transmitere a informatiilor clasificate.

Art. 5. - Măsurile ce decurg din aplicarea legii sunt destinate:

a) să prevină accesul neautorizat la informatiile clasificate;

b) să identifice împrejurările, precum si persoanele care, prin actiunile lor, pot pune în pericol securitatea informatiilor clasificate;

c) să garanteze că informatiile clasificate sunt distribuite exclusiv persoanelor îndreptătite, potrivit legii, să le cunoască;

d) să asigure protectia fizică a informatiilor, precum si a personalului necesar protectiei informatiilor clasificate.

Art. 6. - (1) Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate sunt obligatorii si se stabilesc de către Serviciul Român de Informatii numai cu acordul Autoritătii Nationale de Securitate.

(2) Standardele la care se referă alin. (1) vor fi în concordantă cu interesul national, precum si cu criteriile si recomandările NATO.

(3) În cazul unui conflict între normele interne privind protectia informatiilor clasificate si normele NATO, în această materie vor avea prioritate normele NATO.

Art. 7. - (1) Persoanele care vor avea acces la informatii clasificate secrete de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea si profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informatii.

(2) Pentru candidatii la functii publice ce implică lucrul cu asemenea informatii, precum si competenta de a autoriza accesul la astfel de informatii, verificarea este anterioară numirii în acele functii si se solicită obligatoriu de autoritatea de învestire.

(3) Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucrează în cadrul Autoritătii Nationale de Securitate, care gestionează informatii NATO, potrivit echivalentelor nivelurilor de secretizare prevăzute prin prezenta lege.

Art. 8. - Personalul anume desemnat pentru realizarea protectiei informatiilor clasificate se include într-un system permanent de pregătire si perfectionare, la intervale regulate, potrivit standardelor nationale de protectie.

Art. 9. - Protectia informatiilor clasificate vizează:

a) protectia juridică;

b) protectia prin măsuri procedurale;

c) protectia fizică;

d) protectia personalului care are acces la informatiile clasificate ori este desemnat să asigure securitatea acestora;

e) protectia surselor generatoare de informatii.

Art. 10. - (1) Institutiile care detin sau utilizează informatii clasificate vor tine un registru de evidentă a autorizatiilor acordate personalului, sub semnătură.

(2) Fiecare autorizatie se reverifică ori de câte ori este necesar să se garanteze că este conformă standardelor aplicabile functiei pe care respectivele persoane o ocupă.

(3) Reverificarea autorizatiei este obligatorie si constituie o prioritate ori de câte ori apar indicii că mentinerea acesteia nu mai este compatibilă cu interesele de securitate.

Art. 11. - Accesul în clădirile si infrastructurile informatice în care se desfăsoară activităti cu informatii clasificate ori sunt păstrate sau stocate informatii cu acest caracter este permis numai în cazuri autorizate.

Art. 12. - Standardele de protectie a informatiilor clasificate, încredintate persoanelor ori organizatiilor din afara structurilor guvernamentale, vor fi neconditionat compatibile cu cele stabilite pentru aceste structuri.

Art. 13. - Solicitarea certificatului de securitate pentru persoanele cu atributii nemijlocite în domeniul protectiei informatiilor clasificate este obligatorie.

Art. 14. - Consiliul Suprem de Apărare a Tării asigură coordonarea la nivel national a tuturor programelor de protectie a informatiilor clasificate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 15. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) informatii - orice documente, date, obiecte sau activităti, indiferent de suport, formă, mod de exprimare sau de punere în circulatie;

b) informatii clasificate - informatiile, datele, documentele de interes pentru securitatea natională, care, datorită nivelurilor de importantă si consecintelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate, trebuie să fie protejate;

c) clasele de secretizare sunt: secrete de stat si secrete de serviciu;

d) informatii secrete de stat - informatiile care privesc securitatea natională, prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranta natională si apărarea tării;

e) informatii secrete de serviciu - informatiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat;

f) nivelurile de secretizare se atribuie informatiilor clasificate din clasa secrete de stat si sunt:

- strict secret de importantă deosebită - informatiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate exceptională securitătii nationale;

- strict secrete - informatiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securitătii nationale;

- secrete - informatiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securitătii nationale;

g) protectie juridică - ansamblul normelor constitutionale si al celorlalte dispozitii legale în vigoare, care reglementează protejarea informatiilor clasificate;

h) protectie prin măsuri procedurale - ansamblul reglementărilor prin care emitentii si detinătorii de informatii clasificate stabilesc măsurile interne de lucru si de ordine interioară destinate realizării protectiei informatiilor;

i) protectie fizică - ansamblul activitătilor de pază, securitate si apărare, prin măsuri si dispozitive de control fizic si prin mijloace tehnice, a informatiilor clasificate;

j) protectia personalului - ansamblul verificărilor si măsurilor destinate persoanelor cu atributii de serviciu în legătură cu informatiile clasificate, spre a preveni si înlătura riscurile de securitate pentru protectia informatiilor clasificate;

k) certificate de securitate - documentele care atestă verificarea si acreditarea persoanei de a detine, de a aveaacces si de a lucra cu informatii clasificate.

 

CAPITOLUL II

Informatii secrete de stat

 

Art. 16. - Protectia informatiilor secrete de stat este o obligatie ce revine persoanelor autorizate care le emit, le gestionează sau care intră în posesia acestora.

Art. 17. - În categoria informatiilor secrete de stat sunt cuprinse informatiile care reprezintă sau care se referă la:

a) sistemul de apărare a tării si elementele de bază ale acestuia, operatiile militare, tehnologiile de fabricatie, caracteristicile armamentului si tehnicii de luptă utilizate exclusiv în cadrul elementelor sistemului national de apărare;

b) planurile, precum si dispozitivele militare, efectivele si misiunile fortelor angajate;

c) cifrul de stat si alte elemente criptologice stabilite de autoritătile publice competente, precum si activitătile în legătură cu realizarea si folosirea acestora;

d) organizarea sistemelor de protectie si apărare aobiectivelor, sectoarelor si la retelele de calculatoare speciale si militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;

e) datele, schemele si programele referitoare la sistemele de comunicatii si la retelele de calculatoare speciale si militare, inclusiv la mecanismele de securitate a acestora;

f) activitatea de informatii desfăsurată de autoritătile publice stabilite prin lege pentru apărarea tării si siguranta natională;

g) mijloacele, metodele, tehnica si echipamentul de lucru, precum si sursele de informatii specifice, folosite de autoritătile publice care desfăsoară activitate de informatii;

h) hărtile, planurile topografice, termogramele si înregistrările aeriene de orice tip, pe care sunt reprezentate elemente de continut sau obiective clasificate secrete de stat;

i) studiile, prospectiunile geologice si determinările gravimetrice cu densitate mai mare de un punct pe kilometru pătrat, prin care se evaluează rezervele nationale de metale si minereuri rare, pretioase, disperse si radioactive,precum si datele si informatiile referitoare la rezervele materiale, care sunt în competenta Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;

j) sistemele si planurile de alimentare cu energie electrică, energie termică, apă si alti agenti necesari functionării obiectivelor clasificate secrete de stat;

k) activitătile stiintifice, tehnologice sau economice si investitiile care au legătură cu siguranta natională ori cu apărarea natională sau prezintă importantă deosebită pentru interesele economice si tehnico-stiintifice ale României;

l) cercetările stiintifice în domeniul tehnologiilor nucleare, în afara celor fundamentale, precum si programele pentru protectia si securitatea materialelor si a instalatiilor nucleare;

m) emiterea, imprimarea bancnotelor si baterea monedelor metalice, machetele emisiunilor monetare ale Băncii Nationale a României si elementele de sigurantă ale însemnelor monetare pentru depistarea falsurilor, nedestinate publicitătii, precum si imprimarea si tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, a bonurilor de tezaur si a obligatiunilor de stat;

n) relatiile si activitătile externe ale statului român, care, potrivit legii, nu sunt destinate publicitătii, precum si informatiile altor state sau organizatii internationale, fată de care, prin tratate ori întelegeri internationale, statul roman si-a asumat obligatia de protectie.

Art. 18. - (1) Informatiile secrete de stat se clasifică pe niveluri de secretizare, în functie de importanta valorilor protejate.

(2) Nivelurile de secretizare atribuite informatiilor din clasa secrete de stat sunt:

a) strict secret de importantă deosebită;

b) strict secret;

c) secret.

Art. 19. - Sunt împuterniciti să atribuie unul dintre nivelurile de secretizare a informatiilor cu prilejul elaborării lor:

a) pentru informatiile strict secrete de importantă deosebită:

1. Presedintele României;

2. presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor;

3. membrii Consiliului Suprem de Apărare a Tării;

4. primul-ministru;

5. membrii Guvernului si secretarul general al Guvernului;

6. guvernatorul Băncii Nationale a României;

7. directorii serviciilor nationale de informatii;

8. directorul Serviciului de Protectie si Pază;

9. directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale;

10. secretarul general al Senatului si secretarul general al Camerei Deputatilor;

11. presedintele Institutului National de Statistică;

12. directorul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat;

13. alte autorităti împuternicite de Presedintele României sau de primul-ministru;

b) pentru informatiile strict secrete – împuternicitii prevăzuti la lit. a), precum si functionarii cu rang de secretar de stat, potrivit competentelor materiale ale acestora;

c) pentru informatiile secrete - împuternicitii prevăzuti la lit. a) si b), precum si functionarii superiori cu rang de subsecretar de stat, secretar general ori director general, potrivit competentelor materiale ale acestora.

Art. 20. - Orice persoană fizică sau juridică română poate face contestatie la autoritătile care au clasificat informatia respectivă, împotriva clasificării informatiilor, duratei pentru care acestea au fost clasificate, precum si împotriva modului în care s-a atribuit un nivel sau altul de secretizare. Contestatia va fi solutionată în conditiile legii contenciosului administrativ.

Art. 21. - (1) În subordinea Guvernului se organizează Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat.

(2) Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat organizează evidenta listelor si a informatiilor din această categorie si a termenelor de mentinere în nivelurile de clasificare, a personalului verificat si avizat pentru lucrul cu informatiile secrete de stat, a registrelor de autorizări mentionate la art. 10.

Art. 22. - (1) Autoritătile publice întocmesc liste proprii cuprinzând categoriile de informatii secrete de stat în domeniile lor de activitate.

(2) Listele cuprinzând informatiile secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau detinute de autoritătile ori de institutiile publice, se aprobă si se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

(3) Hotărârile Guvernului privind aprobarea listelor cuprinzând informatiile secrete de stat se comunică Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si, după caz, celorlalte structuri informative cărora le revin, potrivit legii, sarcini de organizare a măsurilor specializate de protectie.

Art. 23. - (1) Institutiile detinătoare de informatii secrete de stat poartă răspunderea elaborării si aplicării măsurilor procedurale de protectie fizică si protectie a personalului care are acces la informatiile din această categorie.

(2) Măsurile mentionate la alin. (1) vor fi conforme standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate.

Art. 24. - (1) Documentele cuprinzând informatii secrete de stat vor purta pe fiecare pagină nivelul de secretizare, precum si mentiunea “personal”, când sunt destinate unor persoane determinate.

(2) Prin hotărâre a Guvernului vor fi stabilite regulile de identificare si marcare, inscriptionările si mentiunile obligatorii pe documentele secrete de stat, în functie de nivelurile de secretizare, cerintele de evidentă a numerelor de exemplare si a destinatarilor, termenele si regimul de păstrare, interdictiile de reproducere si circulatie.

(3) Încadrarea informatiilor secrete de stat în unul dintre nivelurile prevăzute la art. 15 lit. f), precum si normele privind măsurile minime de protectie în cadrul fiecărui nivel se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Informatiile clasificate potrivit art. 15 lit. f) pot fi declasificate prin hotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a emitentului.

(5) Se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informatiile de interes public, restrângerii ilegale a exercitiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime.

(6) Nu pot fi clasificate ca secrete de stat informatiile, datele sau documentele referitoare la o cercetare stiintifică fundamentală care nu are o legătură justificată cu securitatea natională.

(7) Autoritătile publice care elaborează ori lucrează cu informatii secrete vor întocmi un ghid pe baza căruia se va realiza o clasificare corectă si uniformă a informatiilor secrete de stat, în strictă conformitate cu legea.

(8) Ghidul se aprobă personal si în scris de functionarul superior autorizat să clasifice informatiile secrete de stat.

(9) Persoanele autorizate care copiază, extrag sau reproduc în rezumat continutul unor documente secrete vor aplica pe noul document rezultat mentiunile aflate pe documentul original.

(10) Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizată de persoanele sau autoritătile publice competente să aprobe clasificarea si nivelul de secretizare a informatiilor respective.

Art. 25. - (1) Coordonarea generală a activitătii si controlul măsurilor privitoare la protectia informatiilor secrete de stat se realizează de către unitatea specializată din cadrul Serviciului Român de Informatii.

(2) Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne,Ministerul Justitiei, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Pază si Serviciul de Telecomunicatii Speciale stabilesc, pentru domeniile lor de activitate si responsabilitate, structuri si măsuri proprii privind coordonarea si controlul activitătilor referitoare la protectia informatiilor secrete de stat, potrivit legii.

(3) Coordonarea activitătii si controlul măsurilor privitoare la protectia informatiilor secrete de stat pentru Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale si Administratia Natională a Rezervelor de Stat se realizează de structura specializată a Ministerului Apărării Nationale.

(4) Parlamentul, Administratia Prezidentială, Guvernul si Consiliul Suprem de Apărare a Tării stabilesc măsuri proprii privind protectia informatiilor secrete de stat, potrivit legii. Serviciul Român de Informatii asigură acestor institutii asistentă de specialitate.

(5) Protectia informatiilor nedestinate publicitătii, transmise României de alte state sau de organizatii internationale, precum si accesul la informatiile acestora se realizează în conditiile stabilite prin tratatele internationale sau întelegerile la care România este parte.

Art. 26. - (1) Pentru reprezentantele României în străinătate coordonarea activitătii si controlul măsurilor privitoare la protectia informatiilor secrete de stat se realizează de Serviciul de Informatii Externe în conditiile prezentei legi.

(2) Coordonarea si controlul măsurilor referitoare la protectia informatiilor secrete de stat privind activitatea specifică a atasatilor militari din cadrul misiunilor diplomatice ale României si a reprezentantilor militari pe lângă organismele internationale se realizează de către structura specializată a Ministerului Apărării Nationale.

Art. 27. - Autoritatea Natională de Securitate exercită atributii de reglementare, autorizare si control privind protectia informatiilor clasificate NATO, în conditiile stabilite prin lege.

Art. 28. - (1) Accesul la informatii secrete de stat este permis numai în baza unei autorizatii scrise, eliberate de conducătorul persoanei juridice care detine astfel de informatii, după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat.

(2) Autorizatia se eliberează pe niveluri de secretizare, prevăzute la art. 15 lit. f), în urma verificărilor efectuate cu acordul scris al persoanei în cauză asupra acesteia.

Persoanele juridice, cu exceptia celor prevăzute la art. 25 alin. (2) si (3), notifică Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat eliberarea autorizatiei de acces.

(3) Accesul la informatiile clasificate NATO se face în baza eliberării de către Autoritatea Natională de Securitate a autorizatiilor si certificatelor de securitate, după efectuarea verificărilor de securitate de către institutiile abilitate.

(4) Durata de valabilitate a autorizatiei este de până la 4 ani; în această perioadă verificările pot fi reluate oricând.

(5) Neacordarea autorizatiei sau retragerea motivată aacesteia determină de drept interdictia de acces la informatii secrete de stat.

Art. 29. - Conducătorii agentilor economici sau ai altor persoane juridice de drept privat, precum si persoanele fizice cărora le-au fost încredintate informatii secrete de stat, în cadrul raporturilor de colaborare, au obligatia să respecte prevederile legale privind protectia acestora.

Art. 30. - Accesul cetătenilor străini, al cetătenilor români care au si cetătenia altui stat, precum si al persoanelor apatride la informatiile secrete de stat si în locurile în care se desfăsoară activităti si se expun obiecte sau se execută lucrări din această categorie este permis numai în situatiile si în conditiile stabilite prin tratatele internationale la care România este parte sau prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL III

Informatii secrete de serviciu

 

Art. 31. - (1) Informatiile secrete de serviciu se stabilesc de conducătorul persoanei juridice, pe baza normelor prevăzute prin hotărâre a Guvernului.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) vor purta pe fiecare pagină si mentiunea “personal”, când sunt destinate strict unor persoane anume determinate.

(3) Dispozitiile art. 28 se aplică în mod corespunzător în domeniul informatiilor secrete de serviciu.

(4) Neglijenta în păstrarea informatiilor secrete de serviciu atrage, potrivit legii penale, răspunderea persoanelor vinovate.

Art. 32. - Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat sunt obligati să stabilească informatiile care constituie secrete de serviciu si regulile de protectie a acestora, să coordoneze activitatea si să controleze măsurile privitoare la păstrarea secretului de serviciu, potrivit competentelor, în conformitate cu normele stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 33. - Este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informatiilor care, prin natura sau continutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetătenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstructionarea justitiei.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile Serviciului Român de Informatii

 

Art. 34. - În vederea coordonării activitătii si exercitării controlului asupra măsurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate din sfera sa de competentă, Serviciul Român de Informatii are următoarele atributii principale:

a) elaborează, în colaborare cu autoritătile publice, standardele nationale pentru informatiile clasificate si obiectivele de implementare a acestora;

b) supraveghează actiunile întreprinse de autoritătile publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi;

c) acordă aviz de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de informatii clasificate, întocmite de autoritătile si institutiile publice, regiile autonome si societătile comerciale detinătoare de asemenea informatii;

d) verifică modul în care sunt respectate si aplicate normele legale privind protectia informatiilor clasificate de către autoritătile si institutiile publice;

e) realizează la fata locului verificări si revizuiri de programe care vizează protectia informatiilor clasificate;

f) conlucrează cu Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat si cu Autoritatea Natională de Securitate în toate problemele privind aplicarea prezentei legi;

g) acordă sprijin pentru stabilirea obiectivelor si a locurilor care prezintă importantă deosebită pentru protectia informatiilor clasificate, la cererea conducătorilor autoritătilor si institutiilor publice, a agentilor economici si a persoanelor juridice de drept privat, si supune spre aprobare Guvernului evidenta centralizată a acestora;

h) organizează si răspunde, potrivit dispozitiilor legale, de colectarea, transportul si distribuirea în tară a corespondentei cu caracter secret de stat si a corespondentei oficiale cu caracter secret de serviciu;

i) analizează si stabileste măsurile în legătură cu reclamatiile sau cu sugestiile legate de modul în care sunt aplicate programele de protectie a informatiilor clasificate;

j) constată nerespectarea normelor privind protectia informatiilor clasificate si aplică sanctiunile contraventionale prevăzute de lege, iar atunci când faptele constituie infractiuni, sesizează organele de urmărire penală.

Art. 35. - Serviciul Român de Informatii este obligat să informeze Parlamentul si Consiliul Suprem de Apărare a Tării, anual si ori de câte ori se impune, sau la cererea acestor autorităti, în legătură cu constatările si concluziile rezultate din activitatea desfăsurată pentru protectia informatiilor clasificate din sfera sa de competentă.

 

CAPITOLUL V

Obligatii, răspunderi si sanctiuni

 

Art. 36. - (1) Persoanele fizice cărora le-au fost încredintate informatii clasificate sunt obligate să asigure protectia acestora, potrivit legii, si să respecte prevederile programelor de prevenire a scurgerii de informatii clasificate.

(2) Obligatiile prevăzute la alin. (1) se mentin si după încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau profesionale, pe întreaga perioadă a mentinerii clasificării informatiei.

(3) Persoana care urmează să desfăsoare o activitate sau să fie încadrată într-un loc de muncă ce presupune accesul la informatii clasificate va prezenta conducătorului unitătii un angajament scris de păstrare a secretului.

Art. 37. - (1) Autoritătile publice, precum si celelalte persoane juridice care detin sau cărora le-au fost încredintate informatii secrete de stat sau informatii secrete de serviciu vor asigura fondurile necesare în vederea îndeplinirii obligatiilor care le revin, precum si luării măsurilor necesare privitoare la protectia acestor informatii.

(2) Răspunderea privind protectia informatiilor clasificate revine conducătorului autoritătii sau institutiei publice ori altei persoane juridice detinătoare de informatii, după caz.

Art. 38. - (1) Informatiile secrete de stat se transmit, se transportă si se stochează în conditiile stabilite de lege.

(2) Este interzisă transmiterea informatiilor secrete de stat prin cablu sau eter, fără a se folosi mijloace specifice cifrului de stat sau alte elemente criptografice stabilite de autoritătile publice competente.

Art. 39. - (1) Încălcarea normelor privind protectiainformatiilor clasificate atrage răspunderea disciplinară, contraventională, civilă sau penală, după caz.

(2) Persoanele încadrate în serviciile de informatii si sigurantă sau ale armatei, aflate în serviciul relatiilor externe, precum si cele special însărcinate cu protectia informatiilor secrete de stat, vinovate de deconspirări voluntare ori de acte de neglijentă care au favorizat divulgarea ori scurgerea informatiilor secrete, îsi pierd irevocabil calitatea.

Art. 40. - (1) Contraventiile la normele privind protectia informatiilor clasificate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 41. - (1) În cadrul autoritătilor, institutiilor publice si al agentilor economici care detin informatii clasificate se organizează compartimente speciale pentru evidenta, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea si multiplicarea acestora, în conditii de sigurantă.

(2) Compartimentele speciale prevăzute la alin. (1) se subordonează conducătorului autoritătii sau institutiei publice ori al agentului economic.

Art. 42. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va stabili prin hotărâre:

a) clasificările informatiilor secrete de stat si normele privind măsurile minime de protectie în cadrul fiecărei clase;

b) regulile generale privind evidenta, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea si distrugerea informatiilor secrete de stat;

c) obiectivele, sectoarele si locurile care prezintă importantă deosebită pentru protectia informatiilor secrete de stat;

d) obligatiile si răspunderile autoritătilor si institutiilor publice si ale agentilor economici, ale altor persoane juridice, pentru protectia informatiilor secrete de stat;

e) normele privind accesul la informatiile clasificate, precum si procedura verificărilor de securitate;

f) conditiile de fotografiere, filmare, cartografiere si executare a unor lucrări de arte plastice în obiective sau locuri care prezintă importantă deosebită pentru protectia informatiilor secrete de stat;

g) regulile privitoare la accesul străinilor la informatiile secrete de stat;

h) alte norme necesare aplicării prezentei legi.

Art. 43. - Prezenta lege va intra în vigoare la 60 dezile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 44. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 23/1971 privind apărarea secretului de stat în România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 157 din 17 decembrie 1971, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 19/1972 privind unele măsuri în legătură cu apărarea secretului de stat, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 14 ianuarie 1972, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Pe aceeasi dată expresia “secrete de stat” din continutul actelor normative în vigoare se va înlocui cu sintagma “informatii secrete de stat”.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 182.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind protectia informatiilor clasificate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind protectia informatiilor clasificate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 284.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul international ocazional de călători cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 124 din 28 martie 2002,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificar Parlamentului Acordul privind transportul international ocazional de călători cu autocarul si autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 9 aprilie 2002.

Nr. 280.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

SI ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 86 din 19 martie 2002

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 1.108 din 20 martie 2002

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătatesi al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România,

în temeiul prevederilor:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentruaprobarea Normelor  metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 29 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

- La punctul I “Analize de sânge” – “Biochimie” se introduce pozitia nr. 19 cu următorul cuprins:

“19. Testare HIV (pentru gravide)”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin sunt valabile pentru anul 2002.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

p. Presedintele Colegiului Medicilor din România,

dr. Radu Beloiu

Avizat

Ministerul Sănătătii si Familiei

Daniela Bartos