MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 250         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE         Luni, 15 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

146. - Lege privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret

 

234. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

308. - Hotărâre privind trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Administratiei Publice - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie Suceava

 

309. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Finantelor Publice

 

310. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

61. - Ordin al ministrului administratiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată si desemnare a persoanelor fizice si juridice autorizate să execute documentatii tehnice necesare realizării cărtii funciare si publicitătii imobiliare

 

83/90. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente si sursele materiale pentru producerea lor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti

si al Fundatiei Nationale pentru Tineret

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege are ca obiect stabilirea regimului juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret, precum si regimul juridic al patrimoniului care a apartinut fostei Uniuni a Tineretului Comunist - U.T.C.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat si de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice si fără scop lucrativ, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiintarea fundatiilor pentru tineret, unice la nivelul fiecărui judet si al municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti au ca scop elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice si instruirea, educarea si formarea tineretului în spiritul traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societătii românesti.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti administrează patrimoniul propriu si resursele de care dispun, în conditiile legii, în folosul tinerilor si al structurilor detineret interesate din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

(3) Sediile fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti se află în resedintele de judet si, respectiv, în municipiul Bucuresti.

Art. 4. - (1) Fundatia Natională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică si fără scop lucrativ, care are ca scop elaborarea, organizarea si finantarea de programe specifice la nivel national pentru instruirea, educarea si formarea tineretului în spiritul traditiilor umaniste, al valorilor democratiei si aspiratiilor societătii românesti.

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) Fundatia Natională pentru Tineret administrează patrimonial propriu si resursele de care dispune, în conditiile legii, în folosul tinerilor si al structurilor de tineret interesate.

(3) Sediul Fundatiei Nationale pentru Tineret se află în municipiul Bucuresti.

 

CAPITOLUL II

Fundatiile judetene pentru tineret

si a municipiului Bucuresti

SECTIUNEA 1

Organizarea si functionarea fundatiilor judetene pentru tineret

si a municipiului Bucuresti

 

Art. 5. - Organele de conducere si control ale fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de conducere;

c) comisia de cenzori.

Art. 6. - (1) Adunarea generală este forul suprem de conducere al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, din care fac parte, în baza liberului consimtământ, reprezentanti delegati din partea fiecărei structuri de tineret de tip asociativ, cu personalitate juridical, care are sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă, îsi exprimă adeziunea la scopurile fundatiei si îndeplineste criteriile de admitere prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Organizatiile de tineret apartinând partidelor si formatiunilor politice nu pot delega reprezentanti în cadrul adunării generale a fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti.

(3) Structurile de tineret de tip asociativ prevăzute la alin. (1), indiferent de numărul filialelor, au dreptul de a desemna câte un singur reprezentant delegat cu drept de vot în adunarea generală.

(4) La adunarea generală pot participa, fără drept de vot, câte un reprezentant delegat de directia pentru tineret si sport judeteană, respectiv de Directia pentru tineret si sport a municipiului Bucuresti, precum si de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 7. - Adunarea generală are următoarele atributii principale:

a) alege si revocă membrii consiliului de conducere pe functii;

b) alege si revocă membrii comisiei de cenzori pe functii;

c) aprobă si modifică propriul regulament intern de organizare si functionare, în limitele legii;

d) aprobă planul strategic privind programele si activitătile fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

e) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

f) aprobă raportul anual de activitate al consiliului de conducere si bilantul contabil al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

g) aprobă raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

h) aprobă investitiile propuse de consiliul de conducere;

i) stabileste, după caz, indemnizatii pentru membrii consiliului de conducere si ai comisiei de cenzori ale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

j) exercită orice alte atributii prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare si functionare.

Art. 8. - (1) Adunarea generală se întruneste o data pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere sau la cererea a cel putin unei treimi din numărul membrilor adunării generale.

(2) Sub sanctiunea nulitătii absolute, convocările adunărilor generale se vor face cu cel putin 15 zile înaintea desfăsurării acestora si vor fi însotite de două anunturi în presa locală.

(3) Adunarea generală se consideră legal întrunită, la prima convocare, numai în prezenta a cel putin două treimi din totalul membrilor săi. În situatia în care nu se întruneste cvorumul necesar, se va face o nouă convocare în termen de maximum 7 zile. În acest caz adunarea generală se consideră legal întrunită, indiferent de numărul reprezentantilor delegati prezenti.

(4) Alte reguli privind organizarea si functionarea adunării generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi si prin regulamentul intern de organizare si functionare.

Art. 9. - (1) Hotărârile adunării generale se adoptă cu majoritatea simplă a reprezentantilor delegati cu drept de vot prezenti.

(2) Hotărârile adoptate de adunarea generală în limitele legii si ale regulamentului intern de organizare si functionare sunt obligatorii pentru toti membrii săi.

(3) Hotărârile adunării generale contrare legii sau dispozitiilor din regulamentul intern de organizare si functionare pot fi atacate în justitie de oricare dintre structurile de tineret de tip asociativ cu reprezentanti delegati în adunarea generală, în termen de maximum 30 de zile de la data adoptării lor.

(4) Reprezentantii delegati ai structurilor de tineret în cadrul adunării generale sunt răspunzători, potrivit legii, pentru hotărârile care contravin actelor normative în vigoare.

Art. 10. - (1) Adunarea generală alege prin vot secret consiliul de conducere format din:

a) presedinte;

b) vicepresedinte;

c) secretar;

d) membri, după caz.

(2) În functie de necesitătile consiliului de conducere pot fi alesi si unul până la 10 membri.

(3) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 11. - (1) Consiliul de conducere are următoarele atributii principale:

a) asigură conducerea fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti între întrunirile adunării generale;

b) urmăreste si pune în aplicare hotărârile adunării generale;

c) propune adunării generale, spre aprobare, planul strategic privind programele si activitătile fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

d) asigură buna administrare si integritatea patrimoniului fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

e) organizează si asigură conducerea contabilitătii valorilor si a operatiunilor financiar-patrimoniale ale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, potrivit normelor legale;

f) prezintă adunării generale, spre aprobare, raportul anual propriu de activitate si bilantul contabil al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

g) propune adunării generale, spre aprobare, bugetul de venituri si cheltuieli al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

h) stabileste sumele alocate de fundatia judeteană pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pentru sustinerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret, în realizarea programelor acestora;

i) hotărăste asupra organigramei si statului de functiuni ale personalului salarizat al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

j) decide asupra constituirii consiliului de administratie si adoptă, cu majoritatea absolută a membrilor săi, regulamentul de functionare al acestuia;

k) aprobă grila de salarizare pentru personalul angajat al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

l) hotărăste cu privire la stabilirea de raporturi ale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti cu organele de stat sau serviciile descentralizate ale acestora;

m) are drept de control, conform legii si regulamentului intern de organizare si functionare, în toate compartimentele de activitate ale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

n) exercită alte atributii care îi sunt delegate de către adunarea generală, prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare si functionare.

(2) Membrii consiliului de conducere primesc atributii specifice, stabilite de către adunarea generală si prin regulamentul intern de organizare si functionare.

Art. 12. - (1) În vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structură de tineret de tip asociativ, cu drept de reprezentare în adunarea generală, poate depune pentru fiecare functie o singură candidatură, fără a putea însă cumula mai multe functii.

(2) Procedurile de alegere, respectiv de revocare, a membrilor consiliului de conducere sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) Membrii consiliului de conducere participă fără drept de vot la adunarea generală. Structurile de tineret ai căror reprezentanti delegati au fost alesi în consiliul de conducere desemnează în locul acestora alti reprezentanti delegati cu drept de vot în adunarea generală.

(4) Membrii consiliului de conducere sunt răspunzători, potrivit legii, pentru adoptarea hotărârilor ce contravin actelor normative în vigoare.

(5) În cazul încălcării regulamentului intern de organizare si functionare sau al aducerii de prejudicii morale ori materiale fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, membrii consiliului de conducere pot fi revocati individual sau în bloc, după caz, de către adunarea generală.

(6) Procedurile de convocare si atributiile specifice ale membrilor, precum si alte reguli privind organizarea si functionarea consiliului de conducere se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi si prin regulamentul intern de organizare si functionare.

Art. 13. - (1) Presedintele fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti are următoarele atributii principale:

a) reprezintă fundatia în raporturile cu persoanele fizice sau juridice din tară si din străinătate;

b) informează adunarea generală referitor la activitatea consiliului de conducere;

c) conduce lucrările adunării generale si ale consiliului de conducere;

d) semnează hotărârile adunării generale si ale consiliului de conducere;

e) îndeplineste orice alte atributii care reies din lege sau din regulamentul intern de organizare si functionare.

(2) În cazul imposibilitătii exercitării atributiilor de către presedintele fundatiei, consiliul de conducere deleagă atributiile acestuia vicepresedintelui sau, în situatii exceptionale, unui alt membru al consiliului de conducere.

Art. 14. - (1) Organele de conducere ale fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti nu au dreptul ca prin deciziile si hotărârile lor să se implice în activitatea internă a structurilor de tineret de tip asociativ, reprezentate în cadrul adunării generale, cu exceptia cazului în care se aduce atingere, direct sau indirect, îndeplinirii scopului fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti.

(2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentată în cadrul adunării generale poate fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii după cel putin 2 ani de la data excluderii, în cazul în care aduce prejudicii morale sau materiale, în mod direct ori indirect, fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti.

(3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ, reprezentată în cadrul adunării generale, poate pierde dreptul de reprezentare în cazul si în conditiile alin. (2). În această situatie structura de tineret respectivă, la solicitarea fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, poate să îsi delege un alt reprezentant.

Art. 15. - (1) Comisia de cenzori exercită controlul financiar intern al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, supraveghează si controlează activitătile contabile si verifică modul de administrare a întregului patrimoniu, în conditiile legii.

(2) Comisia de cenzori este alcătuită din 3 membri alesi de către adunarea generală, între care, în mod obligatoriu, un expert contabil.

(3) Reprezentantii delegati cu drept de vot în adunarea generală, precum si membrii consiliului de conducere nu pot fi si membri ai comisiei de cenzori.

Art. 16. - Comisia de cenzori are următoarele atributii principale:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

b) întocmeste rapoarte si le prezintă consiliului de conducere, la solicitarea acestuia si/sau a adunării generale, după caz;

c) întocmeste si propune adunării generale, spre aprobare, raportul anual propriu cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

d) participă la sedintele adunării generale fără drept de vot;

e) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, de regulamentul intern de organizare si functionare sau stabilite de către adunarea generală.

Art. 17. - Normele de alegere, procedurile de convocare si atributiile specifice ale membrilor, precum si alte reguli privind organizarea si functionarea comisiei de cenzori se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi si prin regulamentul intern de organizare si functionare.

Art. 18. - (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti colaborează între ele, cu Fundatia Natională pentru Tineret, cu alte structuri de tineret de tip asociativ, cu directia pentru tineret si sport judeteană respectivă sau a municipiului Bucuresti, cu Ministerul Tineretului si Sportului si cu institutii specializate în domeniu.

(2) Între Fundatia Natională pentru Tineret si fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti nu există raporturi de subordonare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Patrimoniul fundatiilor judenete pentru tineret sau a municipiului Bucuresti

 

Art. 19. - (1) Patrimoniul fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti este constituit din:

a) totalitatea imobilelor - constructii si terenuri -, fonduri bănesti si alte active care au apartinut fostei organizatii a Uniunii Tineretului Comunist din judetul respective sau din municipiul Bucuresti;

b) imobile, precum si fonduri materiale si financiare dobândite în timpul functionării fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti.

(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor si al structurilor de tineret interesate, cu exceptia celor prevăzute la art. 6 alin. (2).

(3) În cazul în care din motive obiective bunurile mentionate la alin. (1) nu pot fi folosite sau nu există, organele administratiei locale sunt obligate să asigure gratuit, în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi, un sediu corespunzător desfăsurării activitătii fundatiilor judetene pentru tineret din judete si din municipiul Bucuresti, în orasele de resedintă ale unitătilor administrativ-terioriale.

Art. 20. - (1) Bunurile care au apartinut la data de 22 decembrie 1989 fostei organizatii a Uniunii Tineretului Comunist din judete si din municipiul Bucuresti, preluate de fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti, vizate de prezenta lege, rămân în proprietatea acestora, iar în cazul în care ulterior au căpătat o altă destinatie, se reintegrează, neconditionat si fără plată, în patrimonial fundatiilor judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti, ce se constituie ca succesoare de drept.

(2) În acelasi timp se reintegrează neconditionat si fără plată si bunurile precizate la alin. (1), care nu au fost preluate conform prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 si care au trecut în patrimoniul altor persoane juridice sau fizice.

(3) Reintegrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) si (2) se face pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Consiliile locale sunt responsabile pentru preluarea de către fundatiile judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti a acestor bunuri, în bune conditii, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(5) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti vor actiona în justitie persoanele juridice sau fizice care refuză efectuarea procedurii de predare-preluare a bunurilor.

(6) Detinătorii bunurilor prevăzute la alin. (1) si (2), ce urmează să fie reintegrate în patrimoniul fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, sunt obligati să pună la dispozitie împuternicitilor fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti toate documentele referitoare la aceste bunuri.

(7) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile primite în administrare sau dobândite de către fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti se face în cărtile funciare sau în cărtile de publicitate funciară, cu scutirea de plată a taxelor prevăzute de lege.

(8) Actiunile în justitie formulate de fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) sunt scutite de taxa de timbru.

(9) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pot greva sau înstrăina bunurile mobile ori imobile finantate total sau partial din fonduri publice, prin pro- grame derulate după anul 1989, cu acordul ordonatorului de credite al programului respectiv. Vânzarea se va face prin licitatie publică, conform legislatiei în vigoare.

(10) Fundatiile judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti nu pot înstrăina patrimoniul imobiliar - constructii si terenuri - care a apartinut fostei organizatii judetene a Uniunii Tineretului Comunist. Această prevedere nu vizează si patrimoniul imobiliar dobândit de fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti si care nu face obiectul prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 3-a

Finantarea fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti

 

Art. 21. - (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Buucresti, în conditiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale numai pentru finantarea de programe de utilitate publică pentru tineret. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti si organele administratiei publice centrale ori locale, după caz.

(2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul si volumul activitătilor specifice, parametrii de realizat, suma stabilită pentru finantarea programelor, defalcată pe obiective, activităti si naturi de cheltuieli, obligatiile si responsabilitătile părtilor. Prevederile contractului au putere deplină pentru cele două părti, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.

Art. 22. - Sursele de finantare ale fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti provin din:

a) donatii, legate si sponsorizări;

b) sume destinate finantării programelor proprii sau, după caz, a programelor realizate în colaborare cu directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv cu alte organe ale administratiei publice centrale sau locale si alti ordonatori de credite;

c) sume rămase din exercitiul financiar precedent;

d) venituri obtinute din activităti economice realizate în legătură cu scopul si obiectul de activitate ale acestora;

e) alte venituri realizate în conditiile legii.

Art. 23. - (1) Veniturile, indiferent de sursă, si cheltuielile de orice natură ale fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:

a) potrivit competentelor stabilite în regulamentul internde organizare si functionare a fundatiei judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti, pentru veniturile proprii, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele încheiate între părti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea programelor fundatiei judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti.

(3) Bugetul anual, la partea de venituri, cuprinde, după caz:

a) venituri proprii, precum si sume destinate finantării unor programe de utilitate publică pentru tineret;

b) sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe bază de programe a fundatiei judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti.

(4) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pot încheia contracte de împrumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.

Art. 24. - Veniturile fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti nu sunt impozabile si includ:

a) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

b) dobânzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitătilor realizate din asemenea venituri, în conditiile legii;

c) veniturile realizate din spectacole;

d) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

e) veniturile obtinute din administrarea sau, după caz,din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

f) dividendele societătilor comerciale înfiintate de fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, în care acestea sunt asociati, în conditiile art. 26 alin. (1), dacă sunt folosite pentru îndeplinirea scopului fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti;

g) alte venituri realizate în conditiile legii.

Art. 25. - Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotări, precum si pentru cheltuieli de functionare.

Art. 26. - (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti nu se pot transforma în societăti comerciale. Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pot înfiinta societăti comerciale, fără implicarea patrimoniului initial mentionat la art. 19 alin. (1) lit. a). Dividendele obtinute din activitătile acestor societăti comerciale se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului fundatiei.

(2) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti pot desfăsura orice activităti economice dacă acestea au caracter accesoriu si sunt în legătură cu scopulfundatiei.

(3) Fondurile rezultate din desfăsurarea unor activităti economice, civile sau comerciale vor fi folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor fundatiei judetene pentru tineret respective sau a municipiului Bucuresti.

Art. 27. - Structura organizatorică si numărul personalului angajat al fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti vor fi astfel dimensionate încât salarizarea să se facă numai din veniturile fundatiei.

Art. 28. - (1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele locale verifică modul în care sunt folosite fondurile alocate pentru programele derulate de/cu fundatia judeteană pentru tineret respectivă sau a municipiului Bucuresti.

(2) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti se supun verificărilor financiare potrivit legii si regulamentelor interne de organizare si functionare.

Art. 29. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului, precum si directiile pentru tineret si sport judetene exercită, potrivit legii, supravegherea si controlul Fundatiei Nationale pentru Tineret si ale fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti.

(2) Actele si faptele de încălcare a legii, a ordinii publice si a bunelor moravuri sunt sesizate de autoritătile prevăzute la alin. (1) instantelor judecătoresti sau organelor de urmărire penală, după caz, dobândind calitatea de reclamant, respectiv de parte civilă.

(3) Organele administratiei publice locale colaborează cu fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului  Bucuresti în vederea derulării unor programe comune pentru tineret.

 

SECTIUNEA a 4-a

Durata de functionare si dizolvarea fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti

 

Art. 30. - Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti sunt constituite pe durată nedeterminată.

Art. 31. - (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti se pot dizolva prin hotărâre judecătorească, dacă:

a) adunarea generală se află în imposibilitatea de a se întruni si această situatie durează mai mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, adunarea generală trebuia întrunită;

b) activitatea fundatiei judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti a devenit ilicită sau contrară ordinii publice ori bunelor moravuri;

c) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri;

d) fundatia judeteană pentru tineret sau a municipiului Bucuresti urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

(2) Actiunea în justitie se poate introduce de către autoritătile prevăzute la art. 29 alin. (1), de Ministerul Public, precum si de orice persoană interesată.

Art. 32. - (1) Pentru orice actiune în justitie, indiferent de subiectul prevăzut de prezenta lege, în vederea solutionării cererilor de constituire, precum si a oricăror litigii ce decurg din aplicarea prezentei legi, competenta apartine tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială se află fundatia respectivă.

(2) Pentru litigiile Fundatiei Nationale pentru Tineret competenta apartine Tribunalului Bucuresti.

(3) Hotărârile pronuntate în primă instantă pot fi atacate numai cu recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, de către părti ori de autoritătile publice prevăzute la art. 29 alin. (1) sau, după caz, de către structurile asociative de tineret, cu personalitate juridică, care justifică un interes public legitim, la Curtea de apel.

Art. 33. - După dizolvarea unei fundatii judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti bunurile acesteia intră în conservare la Ministerul Tineretului si Sportului până la înfiintarea unei alte fundatii judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, în conditiile prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Fundatia Natională pentru Tineret

SECTIUNEA 1

Organizarea si functionarea Fundatiei Nationale pentru Tineret

 

Art. 34. - Organele de conducere si control ale Fundatiei Nationale pentru Tineret sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de conducere;

c) comisia de cenzori.

Art. 35. - Adunarea generală este forul suprem de conducere al Fundatiei Nationale pentru Tineret din care fac parte, în baza liberului consimtământ, reprezentanti delegati din partea fiecărei structuri de tineret de tip asociativ, de nivel national, cu personalitate juridică, cu exceptia celor prevăzute la art. 6 alin. (2), care îsi exprimă adeziunea la scopurile Fundatiei Nationale pentru Tineret si îndeplinesc criteriile de admitere prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 36. - (1) Structurile de tineret de tip asociativ prevăzute la art. 35 au dreptul de a desemna un numărde reprezentanti delegati cu drept de vot în adunarea generală, în functie de criteriile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) O structură de tineret de tip asociativ, federativ sau confederativ, legal constituită, nu poate fi reprezentată în adunarea generală în cazul în care cel putin una dintre structurile sale componente este deja reprezentată cu delegat în adunarea generală.

(3) La adunarea generală poate participa fără drept de vot un reprezentant delegat din partea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 37. - Adunarea generală a Fundatiei Nationale pentru Tineret are următoarele atributii principale:

a) alege si revocă membrii consiliului de conducere pe functii;

b) alege si revocă membrii comisiei de cenzori pe functii;

c) aprobă si modifică regulamentul intern de organizare si functionare, în limitele legii;

d) aprobă planul strategic privind programele si activitătile Fundatiei Nationale pentru Tineret;

e) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Fundatiei Nationale pentru Tineret;

f) aprobă raportul anual de activitate al consiliului de conducere si bilantul contabil al Fundatiei Nationale pentru Tineret;

g) aprobă raportul anual al comisiei de cenzori cu privire la verificarea si certificarea bilantului contabil al Fundatiei Nationale pentru Tineret;

h) aprobă investitiile propuse de consiliul de conducere;

i) stabileste, după caz, indemnizatii pentru membrii consiliului de conducere si ai comisiei de cenzori;

j) exercită orice alte atributii prevăzute de lege sau de regulamentul intern de organizare si functionare.

Art. 38. - (1) Adunarea generală se întruneste o data pe an sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea consiliului de conducere ori la cererea a cel putin unei treimi din numărul membrilor adunării generale.

(2) Sub sanctiunea nulitătii absolute, convocările adunării generale se vor face cu cel putin 30 de zile înaintea desfăsurării acesteia si vor fi însotite de două anunturi în presa centrală.

(3) Adunarea generală se consideră legal întrunită, la prima convocare, numai în prezenta a cel putin două treimi din totalul membrilor săi. În situatia în care nu se întruneste cvorumul necesar, se va face o nouă convocare, în termen de maximum 15 zile. În acest caz adunarea generală se consideră legal întrunită, indiferent de numărul reprezentantilor delegati prezenti.

(4) Alte reguli privind organizarea si functionarea adunării generale se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi si prin regulamentul intern de organizare si functionare.

Art. 39. - (1) Hotărârile adunării generale se adoptă cu majoritatea simplă a reprezentantilor delegati cu drept de vot prezenti.

(2) Dispozitiile art. 9 alin. (2), (3) si (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 40. - (1) Adunarea generală alege, prin vot secret, consiliul de conducere, alcătuit din:

a) presedinte;

b) vicepresedinte;

c) secretar;

d) 2-10 membri.

(2) Mandatul consiliului de conducere este de 2 ani, cu posibilitatea reînnoirii.

(3) Atributiile consiliului de conducere sunt cele prevăzute la art. 11.

Art. 41. - (1) În vederea alegerii membrilor consiliului de conducere fiecare structură de tineret cu drept de reprezentare în adunarea generală poate depune pentru fiecare functie o singură candidatură, fără a putea cumula mai multe functii.

(2) Dispozitiile art. 12 alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător.

Art. 42. - (1) Presedintele Fundatiei Nationale pentru Tineret este ales de adunarea generală, cu respectarea dispozitiilor regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(2) Atributiile presedintelui sunt cele prevăzute la art. 13.

(3) În cazul imposibilitătii exercitării atributiilor de către presedinte, consiliul de conducere deleagă atributiile acestuia vicepresedintelui sau, în cazuri exceptionale, unui alt membru al consiliului de conducere.

Art. 43. - (1) Organele de conducere ale Fundatiei Nationale pentru Tineret nu au dreptul ca prin deciziile si hotărârile lor să se implice în activitatea internă a structurilor de tineret de tip asociativ reprezentate în cadrul adunării generale.

(2) Structura de tineret de tip asociativ reprezentată în cadrul adunării generale poate fi exclusă, cu posibilitatea reprimirii după cel putin 2 ani de la data excluderii, în cazul în care aduce prejudicii morale ori materiale, în mod direct sau indirect, Fundatiei Nationale pentru Tineret.

(3) Delegatul structurii de tineret de tip asociativ reprezentate în cadrul adunării generale poate pierde dreptul de reprezentare în cazul si în conditiile alin. (2). În această situatie structura de tineret respectivă, la solicitarea Fundatiei Nationale pentru Tineret, poate să îsi delege un alt reprezentant.

Art. 44. - (1) Comisia de cenzori exercită controlul financiar intern al Fundatiei Nationale pentru Tineret, supraveghează si controlează activitătile contabile si verifică modul de administrare a întregului patrimoniu, în conditiile legii.

(2) Dispozitiile art. 15 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

(3) Atributiile comisiei de cenzori sunt cele prevăzute la art. 16.

(4) Dispozitiile art. 17 se aplică în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 2-a

Patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret

 

Art. 45. - (1) Patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret cuprinde, la data constituirii, totalitatea imobilelor - constructii si terenuri -, fonduri bănesti si alte active care au apartinut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, cu exceptia fostului Birou de Turism pentru Tineret (B.T.T.). Patrimoniul este întregit cu imobile si fonduri materiale si financiare dobândite în timpul functionării acesteia.

(2) Bunurile care au apartinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist la nivel central se integrează în patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, ce se constituie ca succesor în drepturi, conform prezentei legi. Secretariatul General al Guvernului este responsabil pentru preluarea de către Fundatia Natională pentru Tineret a acestor bunuri, în bune conditii, conform procedurilor stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) este administrat în folosul tinerilor si al structurilor de tineret de nivel national interesate, cu exceptia organizatiilor de tineret ce apartin partidelor si formatiunilor politice.

(4) În cazul în care, din motive obiective, bunurile mentionate la alin. (1) nu pot fi folosite, Secretariatul General al Guvernului este obligat să asigure gratuit, în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi, un sediu corespunzător desfăsurării activitătii Fundatiei Nationale pentru Tineret.

(5) Bunurile precizate la alin. (1) care au trecut în patrimoniul altor persoane juridice sau fizice, indiferent de natura acestora, se integrează neconditionat si fără plată în patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, pe bază de protocol de predare-preluare, în termen de 60 de zilede la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(6) Fundatia Natională pentru Tineret va actiona în justitie persoanele juridice sau fizice care refuză efectuarea procedurii de predare-preluare a bunurilor.

(7) Detinătorii bunurilor prevăzute la alin. (1), ce urmează să fie integrate în patrimoniul Fundatiei Nationale pentru Tineret, sunt obligati să pună la dispozitie împuter- nicitilor acesteia toate documentele referitoare la aceste bunuri.

(8) Dispozitiile art. 20 alin. (7)-(10) se aplică în mod

corespunzător si Fundatiei Nationale pentru Tineret.

 

SECTIUNEA a 3-a

Finantarea Fundatiei Nationale pentru Tineret

 

Art. 46. - (1) Fundatia Natională pentru Tineret, în conditiile prezentei legi, poate beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale numai pentru finantarea de programe de utilitate publică pentru tineret.

Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între Fundatia Natională pentru Tineret si organele administratiei publice centrale sau locale, după caz.

(2) Dispozitiile art. 21 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 47. - Sursele de finantare ale Fundatiei Nationale pentru Tineret provin din:

a) donatii, legate si sponsorizări;

b) sume destinate finantării programelor proprii sau, după caz, a programelor realizate în colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu alte organe ale administratiei publice centrale sau locale si cu alti ordonatori de credite, după caz;

c) sume rămase din exercitiul financiar precedent;

d) venituri obtinute din activităti economice realizate în legătură cu scopul si obiectul de activitate ale acesteia;

e) alte venituri realizate în conditiile legii.

Art. 48. - (1) Veniturile, indiferent de sursă, si cheltuielile de orice natură ale Fundatiei Nationale pentru Tineret sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face conform dispozitiilor prevăzute la art. 23 alin. (2).

(3) Dispozitiile art. 23 alin. (3) si (4) se aplică în mod corespunzător.

Art. 49. - Veniturile Fundatiei Nationale pentru Tineret nu sunt impozabile si includ:

a) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

b) dobânzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitătilor realizate din asemenea venituri, în conditiile legii;

c) veniturile realizate din spectacole;

d) resursele obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;

e) veniturile obtinute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acesteia;

f) dividendele societătilor comerciale înfiintate de Fundatia Natională pentru Tineret în care aceasta este asociat, în conditiile art. 51, dacă sunt folosite pentru îndeplinirea scopului Fundatiei Nationale pentru Tineret;

g) alte venituri realizate în conditiile legii.

Art. 50. - Fundatia Natională pentru Tineret este scutită de impozitul pe profit atunci când utilizează cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru care a fost autorizată, inclusive pentru cheltuieli de investitii si dotări, precum si pentru cheltuieli de functionare.

Art. 51. - Fundatia Natională pentru Tineret nu se poate transforma în societate comercială. Fundatia Natională pentru Tineret poate înfiinta societăti comerciale fără implicarea patrimoniului initial mentionat la art. 45 alin. (2). Dispozitiile prevăzute la art. 26 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 52. - Structura organizatorică si numărul personalului angajat al Fundatiei Nationale pentru Tineret vor fi astfel dimensionate încât salarizarea să se facă numai din veniturile fundatiei.

Art. 53. - (1) Ordonatorii de credite de la bugetul de stat sau bugetele locale verifică modul în care sunt folosite fondurile alocate pentru programele derulate de/cu Fundatia Natională pentru Tineret.

(2) Fundatia Natională pentru Tineret se supune verificărilor financiare potrivit legii si regulamentului intern de organizare si functionare.

Art. 54. - Dispozitiile art. 18 se aplică în mod corespunzător.

 

SECTIUNEA a 4-a

Durata de functionare si dizolvarea Fundatiei Nationale

pentru Tineret

 

Art. 55. - Fundatia Natională pentru Tineret se constituie pe durată nedeterminată.

Art. 56. - (1) Fundatia Natională pentru Tineret se poate dizolva prin hotărâre judecătorească, dacă:

a) adunarea generală se află în imposibilitatea de a se întruni si această situatie durează mai mult de 6 luni de la data la care, potrivit legii, adunarea generală trebuia întrunită;

b) activitatea Fundatiei Nationale pentru Tineret a devenit ilicită sau contrară ordinii publice ori bunelor moravuri;

c) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri;

d) Fundatia Natională pentru Tineret urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit.

(2) Dispozitiile art. 31 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 57. - După dizvolvarea Fundatiei Nationale pentru Tineret bunurile acesteia intră în conservare la Ministerul Tineretului si Sportului până la reînfiintarea unei alte Fundatii Nationale pentru Tineret, în conditiile prezenteilegi.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 58. - (1) Fundatiile judetene pentru tineret sau a muncipiului Bucuresti, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, în conditiile Decretului-lege nr. 150/1990, îsi păstrează personalitatea juridică legal dobândită.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acestei legi fundatiile judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti se vor organiza sau reorganiza, după caz, potrivit prevederilor prezentei legi.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se aplică în mod corespunzător si pentru Fundatia Natională pentru Tineret.

(4) Ministerul Tineretului si Sportului tine evidenta fundatiilor judetene pentru tineret sau a muncipiului Bucuresti, care au obligatia de a comunica de îndată oricemodificări survenite în organizarea, functionarea si activitatea lor. În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Tineretului si Sportului poate adopta un regulament.

Art. 59. - (1) Bunurile care au apartinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist vor fi inventariate, stabilite si predate Fundatiei Nationale pentru Tineret, fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) imobilele care au dobândit o utilitate publică după data de 22 decembrie 1989 si care vor fi stabilite prin hotărârea Guvernului.

(3) Bazele pentru activitatea sportivă si de agreement care au apartinut la data de 22 decembrie 1989 fostei Uniuni a Tineretului Comunist si care la data intrării în vigoare a prezentei legi nu sunt în posesia fundatiilor de tineret se reintegrează în proprietatea publică a statului, urmând să fie administrate de către Ministerul Tineretului si Sportului.

(4) Reintegrarea se face pe bază de protocol încheiat de către Ministerul Tineretului si Sportului si actualii detinători, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 60. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi Ministerul Tineretului si Sportului va elabora regulamentul de punere în aplicare a dispozitiilor prezentei legi.

Art. 61. - Dispozitiile Decretului nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice se aplică în mod corespunzător si fundatiilor judetene pentru tineret sau a municipiului Bucuresti, precum si Fundatiei Nationale pentru Tineret, cu exceptia acelor prevederi care sunt contrare reglementărilor stabilite prin prezenta lege.

Art. 62. - Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeasi dată se abrogă orice altă dispozitie contrară.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 146.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2002.

Nr. 234.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea

Ministerului Administratiei Publice - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie Suceava

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Suceava si în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Suceava, respectiv Directia sanitară veterinară Suceava, în administrarea Ministerului Administratiei Publice - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie Suceava.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 308.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară Suceava si a Directiei sanitare veterinare Suceava în administrarea Ministerului Administratiei Publice - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie Suceava

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Nr. de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

1.

Municipiul Suceava, bd. 1 Decembrie

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară Suceava

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie Suceava

- suprafata desfăsurată = 1.560,38 m 2

- suprafata terenului = 933,00 m 2

Lucrarea nu este finalizată si receptionată.

2.

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Alexandru Bogza nr. 3 Suceava

Directia sanitară veterinară Suceava

Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie

- suprafata desfăsurată = 50,16 m 2

- suprafata a două garaje = 36,00 m 2

- suprafata terenului = 234,00 m 2

34.870

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, fără plată, a unui imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 309.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Sibiu, judetul Sibiu, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Finantelor Publice

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul si numărul de inventar al acestuia, conform

Hotărârii Guvernului nr. 1.326/2001

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, judetul Sibiu

Ministerul Apărării Nationale Număr de inventar 104.075

Ministerul Finantelor Publice

Pavilion A:

- suprafata construită = 910 m 2

- suprafata desfăsurată = 3.640 m 2

- suprafata terenului, inclusiv constructiile

aferente = 1.963 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 4 2 alin. (1) lit. e) si ale art. 5 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare, cu defalcarea pe trimestre, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 310.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR BANCARE

 

STRUCTURA

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002, cu defalcarea pe trimestre

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Total an, din care:

Trimestrul I

Trimestrul II

Trimestrul III

Trimestrul IV

0

1

2

3

4

5

6

1.

Venituri totale, din care:

2.100.000.000

370.000.000

450.000.000

630.000.000

650.000.000

1.1.

- încasări din valorificarea activelor bancare

2.100.000.000

370.000.000

450.000.000

630.000.000

650.000.000

2.

Cheltuieli totale, din care:

2.100.000.000

370.000.000

450.000.000

630.000.000

650.000.000

2.1.

Cheltuieli curente, din care:

2.096.000.000

368.500.000

449.000.000

629.000.000

649.500.000

2.1.1.

- transferuri

1.887.000.000

331.660.000

404.220.000

566.310.000

584.810.000

2.1.1.1.

- vărsăminte la bugetul de stat din valorificarea activelor bancare

1.887.000.000

331.660.000

404.220.000

566.310.000

584.810.000

2.1.2.

- cheltuieli de personal

86.392.243

19.914.660

20.519.491

21.142.711

24.815.381

2.1.3.

- cheltuieli materiale, servicii si administrare active bancare

122.607.757

16.925.340

24.260.509

41.547.289

39.874.619

2.2.

Cheltuieli de capital

4.000.000

1.500.000

1.000.000

1.000.000

500.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată si desemnare a persoanelor fizice sau juridice autorizate să execute documentatii tehnice necesare realizării cărtii funciare si publicitătii imobiliare

 

Ministrul administratiei publice,

având în vedere:

- Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996;

- Hotărârea Guvernului nr. 590/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedurile de avizare, contractare, plată si desemnare a persoanelor fizice sau juridice autorizate să execute documentatii tehnice necesare realizării cărtii funciare si publicitătii imobiliare, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 7 martie 2002.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procedurile de avizare, contractare, plată si desemnare a persoanelor fizice sau juridice autorizate să execute documentatii tehnice necesare realizării cărtii funciare si publicitătii imobiliare

 

1. Prezentele norme metodologice stabilesc raporturile dintre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, cu beneficiarii care doresc obtinerea unei documentatii tehnice necesare realizării cărtii funciare, pe de o parte, si cu persoanele fizice sau juridice autorizate pentru executarea lucrărilor de cadastru, pe de altă parte.

În sensul prezentelor norme metodologice:

- prin documentatie tehnică se întelege ansamblul de lucrări rezultate din măsurători si calcule prin care se realizează identificarea, înregistrarea, reprezentarea pe schite sau planuri cadastrale a bunurilor imobile (parcele de teren cu sau fără constructii), indiferent de destinatia lor si de proprietar;

- prin beneficiar se întelege proprietarul unui bun imobil sau mandatarul acestuia, care doreste obtinerea unei documentatii tehnice în vederea realizării cărtii funciare, necesară publicitătii imobiliare;

- prin persoană fizică sau juridică autorizată se întelege societatea comercială sau persoana posesoare a unui certificat de autorizare obtinut în conditiile Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze si să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001.

2. Pot contracta si executa documentatii tehnice necesare pentru înscrierea în cartea funciară:

a) societătile comerciale care au obtinut autorizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, darnumai dacă contractul cu beneficiarul s-a încheiat în numele firmei, iar lucrarea se realizează prin personalul autorizat al acesteia;

b) persoanele fizice autorizate, în baza unui contract încheiat cu beneficiarii, si care declară pe propria răspundere că nu folosesc în această activitate alte persoane remunerate, fără contract.

3. În contractele încheiate între beneficiar si persoana fizică sau juridică autorizată se vor specifica termenele de executie ale lucrărilor si onorariile cuvenite care trebuie să se încadreze în limitele aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice si al ministrului justitiei nr. 58/574/2002.

4. Persoana fizică sau juridică autorizată este obligată să obtină avizul de începere a lucrării de la oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, care asigură, contra cost:

- coordonatele punctelor geodezice din zona bunului imobil, necesare executării lucrării;

- planul cadastral si alte documentatii din fondul topogeodezic.

5. Solicitarea avizului de începere a lucrării se va face printr-o cerere-tip adresată oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

6. Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, respectiv al municipiului Bucuresti, nu va da avizul de executie a unei documentatii tehnice pentru persoana fizică autorizată care are în lucru mai mult de 8 dosare nereceptionate.

7. Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, respectiv al municipiului Bucuresti, este obligat ca în termen de maximum 7 zile să receptioneze documentatia.depusă de executant sau beneficiar si să acorde numărul cadastral provizoriu.

8. Responsabilitătile ce revin persoanelor fizice si juridice autorizate să execute lucrări de specialitate (inclusive sanctiuni, constatare, aplicare) sunt cele prevăzute în cap. IV din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot să realizeze si să verifice lucrări de specialitate în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

CERERE – TIP

pentru obtinerea avizului de întocmire a documentatiei tehnice cadastrale,

necesară înscrierii în cartea funciară

- Model -

 

Domnule director general,

 

Subsemnatul … (numele persoanei fizice/denumirea persoanei juridice) posesor al Certificatului de autorizare nr. ........................................., emis de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie .............................. la data de ........................, cu domiciliul în localitatea ............................, str. ....................... nr. ............................, bl. ........, sc. ..., ap. ..., judetul ........................................, având buletinul/cartea de identitate seria ..................................... nr. ............................... si codul numeric personal ........................ (sau Certificatul de înmatriculare la

registrul comertului nr. .....................), vă rog să avizati începerea elaborării unei documentatii tehnice cadastrale, necesară înscrierii în cartea funciară a actelor si faptelor juridice privind bunul imobil cu următoarele caracteristici:

1. imobilul este situat în str. .................... nr. ............, localitatea .............., judetul .............;

2. proprietar (beneficiar al documentatiei) este domnul/doamna .............................................;

3. termenul în care trebuie să fie executată documentatia tehnică este ............................. .

Declar pe propria răspundere că:

- onorariul convenit cu beneficiarul este de .................................................... lei;

- voi respecta termenul si onorariul înscrise în contractul cu beneficiarul lucrării;

- lucrarea o execut în nume propriu si nu voi folosi muncă salariată fără contract legal (în cazul persoanelor fizice autorizate);

- lucrarea se execută cu personalul societătii comerciale angajat legal (în cazul persoanelor juridice autorizate);

- mai am în executie un număr de ... documentatii.

Data .........................................

 

Semnătura

.................................................

 

Domnului director general al Oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie ............./Oficiului de cadastru, geodezie si cartografie al municipiului Bucuresti.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 83 din 13 februarie 2002

Nr. 90 din 28 februarie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind aromele utilizate în alimente si sursele materiale pentru producerea lor

 

Ministrul sănătătii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei nr. DB 1.447 din 13 februarie 2002 si al Directiei standarde, mărci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 171.126 din 21 februarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind aromele utilizate în alimente si sursele materiale pentru producerea lor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, împreună cu Directia standarde, mărci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă art. 77 si 80 ale tabelului nr. 15 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării lui.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

ANEXĂ

 

NORME

privind aromele utilizate în alimente si sursele materiale pentru producerea lor

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme se aplică aromelor care sunt utilizate sau care sunt destinate utilizării în sau pe alimente cu scopul de a le imprima miros si/sau gust, precum si materiilor prime utilizate la producerea aromelor.

(2) În sensul prezentelor norme, următorii termeni se definesc astfel:

a) aromă - orice substantă aromatizantă, preparat aromatizant, aromă de transformare, aromă de fum sau amestecul acestora;

b) substantă aromatizantă - o substantă chimică definită, cu proprietăti aromatizante, care se obtine prin:

- procese fizice corespunzătoare (inclusiv distilarea sau extractia cu solventi) ori prin procese microbiologice sau enzimatice care pornesc de la materiale de origine vegetală sau animală atât în stare brută, cât si după prelucrare pentru consum uman prin metode traditionale de preparare a alimentelor (inclusiv uscarea, torefierea si fermentarea);

- sinteză chimică sau izolare prin procedee chimice si este identică din punct de vedere chimic cu o substantă prezentă în mod natural în materialul de origine vegetală sau animală descris la prima liniută;

- sinteză chimică, dar care nu este identică cu o substantă prezentă în mod natural în materialul de origine vegetală sau animală descris la prima liniută;

c) preparat aromatizant - un produs diferit de substantele descrise la lit. b) prima liniută, concentrat sau nu, care se obtine prin procesele fizice corespunzătoare (inclusiv distilarea si extractia cu solventi) sau prin procesele enzimatice ori microbiologice care pornesc de la materii de origine vegetală sau animală atât în stare brută, cât si după prelucrarea pentru consumul uman prin metodele traditionale de preparare a alimentelor (inclusiv uscarea, torefierea si fermentarea);

d) aromă de transformare - un produs obtinut conform metodelor de fabricatie adecvate prin încălzirea la o temperatură de cel mult 180şC, pentru o perioadă ce nu depăseste 15 minute, a unui amestec de ingrediente dintre care nici unul nu are neapărat proprietăti aromatizante, dar cel putin unul contine azot (amino), iar altul este un zahăr reducător;

e) aromă de fum - extractul de fum utilizat în procesele traditionale de afumare.

(3) Aromele pot contine alimente, precum si alte substante conforme cu legislatia în vigoare.

Art. 2. - Prezentele norme nu se aplică:

a) substantelor si produselor comestibile care sunt destinate consumului ca atare, cu sau fără reconstituire;

b) substantelor care au în mod preponderent gust dulce, acru sau sărat;

c) materialelor de origine vegetală sau animală, care au proprietăti aromatizante inerente, dacă nu sunt folosite ca sursă de aromatizare.

Art. 3. - (1) Se interzice productia, importul, vânzarea sau utilizarea aromelor care nu corespund prezentelor norme.

(2) Utilizarea substantelor aromatizante este permisă în următoarele conditii:

a) nu prezintă nici un risc pentru sănătatea consumatorului;

b) consumatorul nu este indus în eroare prin utilizarea lor.

(3) Pentru evaluarea posibilelor efecte dăunătoare ale substantelor aromatizante, acestea se supun unei evaluări toxicologice corespunzătoare.

(4) În cazul în care o substantă aromatizantă contine sau este formată dintr-un organism modificat genetic, evaluarea sigurantei substantei aromatizante are în vedere si aspectul legat de protectia mediului înconjurător conform legislatiei în vigoare.

Art. 4. - Toate substantele aromatizante se supun unei supravegheri permanente si se reevaluează ori de câte ori este nevoie pentru a se asigura că:

a) aromele nu contin elemente sau substante în cantităti periculoase din punct de vedere toxicologic, cu exceptia celor mentionate în criteriile specifice de puritate prevăzute în legislatia în vigoare;

b) aromele nu contin mai mult de 3 mg/kg arsen, 10 mg/kg plumb, 1 mg/kg cadmiu si 1 mg/kg mercur;

c) utilizarea aromelor nu cauzează în prezenta alimentelor consumate aparitia 3,4 benzpirenului în cantităti mai mari decât 0,03 µg/kg;

d) utilizarea aromelor si a altor ingrediente alimentare cu proprietăti aromatizante nu cauzează aparitia substantelor enumerate în anexă si în cantităti mai mari decât cele specificate.

Art. 5. - Ministerul Sănătătii si Familiei va adopta:

1. prevederi corespunzătoare privind:

a) sursele aromatizante obtinute din alimente, plante aromatice si condimente, ce sunt considerate în mod normal alimente;

b) sursele aromatizante obtinute din materii prime vegetale sau animale, ce nu sunt considerate în mod normal alimente;

c) substantele aromatizante obtinute prin procesele fizice corespunzătoare sau prin procese enzimatice ori microbiologice care pornesc de la materii prime vegetale sau animale;

d) substantele aromatizante sintetizate chimic sau izolate chimic, care sunt identice din punct de vedere chimic cu substantele aromatizante naturale prezente în alimente ori în plantele aromatice si condimente, care sunt considerate în mod normal alimente;

e) substantele aromatizante sintetizate chimic sau isolate chimic, care sunt identice din punct de vedere chimic cu substantele aromatizante naturale prezente în materiile prime de origine vegetală sau animală, care nu sunt considerate în mod normal alimente;

f) substantele aromatizante sintetizate chimic sau izolate chimic, altele decât cele mentionate la lit. d) si e);

g) materiile prime utilizate pentru producerea aromelor de fum sau de transformare si conditiile de reactie în care sunt pregătite;

2. orice prevederi speciale ce pot fi necesare pentru protejarea sănătătii publice sau a comertului, care se referă la:

a) utilizarea si metodele de producere a aromelor, inclusive procesele fizice sau procesele enzimatice ori microbiologice pentru producerea preparatelor aromatizante si a substantelor aromatizante mentionate la art. 1 alin. (2) lit. b) si c);

b) conditiile de utilizare a substantelor si a materialelor mentionate la art. 6 alin. (1);

3. amendamente privind limitele maxime stabilite în anexă.

Art. 6. - (1) Ministerul Sănătătii si Familiei va adopta liste cuprinzând substante sau materiale autorizate ca:

a) aditivi necesari la utilizarea si depozitarea aromelor;

b) produse utilizate la dizolvarea si diluarea aromelor;

c) aditivi necesari la producerea aromelor (adaosuri tehnologice, substante ajutătoare), dacă nu sunt inclusi în alte prevederi nationale legale.

(2) Ministerul Sănătătii si Familiei va adopta, dacă este necesar:

a) metodele de analiză pentru a verifica respectarea limitelor cuprinse la art. 4;

b) procedura de prelevare a probelor si metodele pentru analizele calitative si, acolo unde este cazul, cantitative ale aromelor care intră în componenta alimentelor sau care sunt utilizate la suprafata alimentelor (în sau de pe alimente);

c) criteriile specifice de puritate pentru anumite arome.

(3) Ministerul Sănătătii si Familiei va adopta:

a) criteriile microbiologice aplicabile aromelor;

b) criteriile de desemnare a denumirilor specifice, mentionate la art. 8 alin. (1) lit. b);

Art. 7. - În cazul în care, ca urmare a obtinerii unor informatii noi sau a reevaluării informatiilor existente, se constată una dintre următoarele situatii:

a) prezenta uneia dintre substantele enumerate sau limitele maxime prevăzute, desi sunt în conformitate cu prevederile prezentelor norme;

b) utilizarea unei arome, în conformitate cu prevederile prezentelor norme;

c) prezenta unei substante similare cu cele enumerate în anexe, constituie un pericol pentru sănătatea publică, atunci când aplicarea prezentelor norme se suspendă temporar sau se limitează.

Art. 8. - (1) Aromele care nu sunt destinate vânzării către consumatorul final nu pot fi comercializate dacă ambalajele sau recipientele lor nu contin următoarele informatii, vizibile, clare si care nu pot fi sterse:

a) denumirea sau denumirea comercială si adresa producătorului ori ale ambalatorului sau adresa distribuitorului;

b) descrierea produsului comercializat: fie prin mentiunea “aromă” sau printr-o denumire specifică, fie prin descrierea aromei;

c) expresia “pentru uz alimentar” sau o referire specifică la alimentele pentru care sunt produse aromele respective;

d) o listă cuprinzând categoriile de substante aromatizante si preparatele de aromatizare, înscrise în ordinea descrescătoare a cantitătii, clasificate astfel:

- substante aromatizante naturale în cazul substantelor aromatizante definite conform art. 1 alin. (2) lit. b) prima liniută;

- substante aromatizante identice cu substantele naturale pentru substantele aromatizante definite la art. 1 alin. (2) lit. b) a doua liniută;

- substantele aromatizante artificiale, în cazul substantelor aromatizante definite conform art. 1 alin. (2) lit. b) a treia liniută;

- preparatele aromatizante definite conform art. 1 alin. (2) lit. c);

- aromele de transformare definite conform art. 1 alin. (2)lit. d);

- aromele de fum definite conform art. 1 alin. (2) lit. e);

e) în cazul unui amestec de substante aromatizante cu aditivii necesari pentru depozitarea si utilizarea aromelor sau cu substantele utilizate ca solventi si diluanti ai aromelor, o listă în ordinea descrescătoare a cantitătii din amestec a:

- categoriilor de arome clasificate la lit. d);

- denumirilor fiecărei substante sau material ori, după caz, a codului numeric CEE (Comunitatea Economică Europeană);

f) o indicatie a calitătii maxime pentru fiecare component sau grupă de componente supuse unei limite cantitative pentru un aliment sau informatii corespunzătoare care permit cumpărătorului să respecte prevederile aplicabile acelui aliment;

g) o mentiune care identifică marfa;

h) cantitatea nominală exprimată în unităti de masă sau de volum.

(2) Mentiunea “natural” sau orice altă mentiune care în esentă are acelasi înteles se poate utiliza numai pentru aromele al căror principal component contine în exclusivitate preparatele aromatizante definite la art. 1 alin. (2) lit. c). Dacă descrierea comercială a aromei contine o referire la un aliment sau la o sursă aromatizantă, atunci mentiunea “natural” sau orice altă mentiune care în esentă are acelasi înteles seutilizează doar dacă componentul aromatizant este izolat în totalitate sau aproape în totalitate de alimentul ori de sursaaromatizantă respectivă prin procese fizice, enzimatice sau microbiologice ori prin metodele traditionale de pregătire a alimentelor.

(3) Informatiile mentionate la alin. (1) lit. d), e) si f) apar doar pe documentele comerciale legate de marfa respectivă, care se vor preda o dată sau înainte de livrarea acesteia, cu conditia ca pe una dintre părtile vizibile ale ambalajului ori ale recipientului produsului în cauză să apară indicatia “destinat fabricării alimentelor si nu vânzării cu amănuntul”.

(4) Mentiunile prevăzute în prezentul articol se înscriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi. Informatiile se înscriu într-o exprimare usor de înteles de cumpărător, dacă nu au fost luate alte măsuri în scopul bunei informări a acestuia.

Art. 9. - (1) Aromele destinate vânzării către consumatorul final nu se comercializează dacă etichetele lor nu contin următoarele informatii obligatorii, vizibile, clare si care nu pot fi sterse:

a) mentiunea “aromă” sau o denumire ori o descriere specifică aromei;

b) mentiunile “pentru alimente” sau o referire specifică la alimentul pentru care este destinată aroma respectivă;

c) data durabilitătii minimale, conform reglementărilor în vigoare;

d) conditiile speciale de depozitare si de utilizare;

e) instructiunile de utilizare, dacă omiterea lor împiedică utilizarea corespunzătoare a aromei;

f) cantitatea netă exprimată în unităti de masă sau de volum;

g) denumirea sau denumirea comercială si adresa producătorului ori ale ambalatorului;

h) indicatia sau un semn de identificare a lotului în conformitate cu reglementările în vigoare;

i) în cazul unui amestec de arome cu alte substante,

o listă cuprinzând componentele, în ordinea descrescătoare a cantitătilor din amestec, pentru:

- aroma sau aromele în cauză, în conformitate cu prevederile lit. a);

- denumirile tuturor celorlalte substante sau, dacă este cazul, codurile numerice E ale Comunitătii Economice Europene.

(2) Mentiunea “natural” sau orice altă mentiune care în esentă are acelasi înteles se utilizează doar pentru aromele în care componentul aromatizant contine în exclusivitate substantele aromatizante definite la art. 1 alin. (2) lit. b) prima liniută si/sau preparatele aromatizante definite la art. 1 alin. (2) lit. c). Dacă descrierea comercială a aromelor contine o referire la un aliment sau la o sursă aromatizantă, atunci mentiunea “natural” sau orice altă mentiune, care în esentă are acelasi înteles, poate fi utilizată numai dacă componentul aromatizant este separat în totalitate ori partial din alimental sau sursa aromatizantă respectivă prin procese fizice, enzimatice sau microbiologice ori prin metode traditionale de preparare a alimentelor.

(3) Mentiunile prevăzute în prezentul articol se înscriu în limba română, fără a exclude prezentarea acestora si în alte limbi.

Art. 10. - Prezentele norme se aplică în egală măsură atât aromelor destinate utilizării în alimente, cât si alimentelor importate.

Art. 11. - Anexa la norme face parte integrantă din prezenta anexă.

 

ANEXĂ

la norme

 

LISTA

cuprinzând limitele maxime pentru anumite substante provenind din arome si din alte ingrediente alimentare cu proprietăti aromatizante si prezente în alimente, asa cum sunt consumate, si în care s-au utilizat aromele

 

Substante

Alimente

(mg/kg)

Băuturi

(mg/kg)

Exceptii si/sau restrictii speciale

Acid agaric*)

20

20

100 mg/kg în băuturile alcoolice si în alimentele care contin ciuperci

Aloină*)

0,1

0,1

50 mg/kg în băuturile alcoolice

Beta asaronă*)

0,1

0,1

1 mg/kg în băuturile alcoolice si în condimentele utilizate lasnack-food

Berberină*)

0,1

0,1

10 mg/kg în băuturile alcoolice

Cumarină*)

2

2

10 mg/kg în anumite produse de cofetărie care contin caramel

50 mg/kg în guma de mestecat

10 mg/kg în băuturile alcoolice

Acid cianhidric

1

1

50 mg/kg în nuga, martipan sau înlocuitorii săi ori în alte produse similare

1 mg/% volum în băuturile alcoolice

5 mg/kg la grupele conservate

Hipericină*)

0,1

0,1

10 mg/kg în băuturile alcoolice

1 mg/kg în produsele de cofetărie

Pulegonă*)

25

100

250 mg/kg în băuturile cu aromă de mentă sau peppermint

350 mg/kg în produsele de cofetărie din mentă

Quassină*)

5

5

10 mg/kg în produsele de cofetărie care se vând la kg si 50  mg/kg în băuturile alcoolice

Safrol si izosafrol*)

1

1

2 mg/kg în băuturile alcoolice care nu depăsesc 25% volum de alcool

5 mg/kg în băuturile alcoolice cu mai mult de 25% volum de alcool

15 mg/kg în alimentele care contin nucsoară si condimente obtinute din coaja uscată a nucsoarei

Santonin*)

0,1

0,1

1 mg/kg în băuturile alcoolice care contin mai mult de 25% volum de alcool

Tuionă (alpha si beta)*)

0,5

0,5

5 mg/kg în băuturile alcoolice care nu depăsesc 25% volum de alcool

10 mg/kg în băuturile alcoolice care depăsesc 25% volum de alcool

25 mg/kg în alimentele care contin preparate pe bază de salvie

35 mg/kg în bitter


*) Nu se pot adăuga ca atare la alimente si arome. Pot fi prezente într-un aliment natural sau după adăugarea unor arome obtinute din materii prime naturale.