MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 254         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

167. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

263. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

174. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1998 privind finantarea si din alte surse decât bugetul de stat a unor activităti specifice de administrare a rezervelor de stat

 

270. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1998 privind finantarea si din alte surse decât bugetul de stat a unor activităti specifice de administrare a rezervelor de stat

 

 175. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

271. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

324. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

325. - Hotărâre privind încadrarea unor sectoare de drumuri de exploatare în categoria functională a drumurilor publice comunale si a unor sectoare de drumuri comunale în categoria functională a drumurilor publice din judetul Dolj

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SI ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

85/1.109. - Ordin privind modificarea art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2002 (perioade de aplicare)

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

“Drepturile decurgând din calitatea de veteran de război decorat, legate de împroprietărirea cu loc de casă sau echivalent, sunt transmisibile mostenitorilor legali, dacă titularul a depus cererea de obtinere a acestor drepturi în timpul vietii.”

2. La articolul 11 se introduce alineatul 3 cu următorul cuprins:

“Văduvele de veterani de război care nu s-au recăsătorit vor beneficia de 100% din indemnizatia de veteran de război, dacă sotii acestora înaintea decesului nu au fost decorati cu ordine sau medalii de război ori cu Medalia «Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941-1945».”

3. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine si medalii pentru faptele de arme săvârsite pe câmpul de luptă, beneficiază de următoarele drepturi, dacă nu le-au primit prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în prezent si dovedesc cu acte legale dreptul solicitat:

a) cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler:

- împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată conform Legii fondului funciar nr. 18/1991 în localitatea de domiciliu sau un loc de casă de 500 m2 în municipiul, orasul sau comuna în care domiciliază decoratul;

- cei decorati cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu solda de bază a unui sublocotenent, compusă din solda de grad si solda de functie la minim;

- cei decorati cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o rentă lunară echivalentă cu solda de grad a unui sublocotenent;

b) cei decorati cu Ordinul Steaua României cu spade si panglică de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade si panglică de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbătie si Credintă cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar si Medalia Virtutea Ostăsească:

- împroprietărirea cu 500 m 2 pentru loc de casă în municipiul, orasul sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan.

Cei decorati cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 75% din solda de grad a unui sublocotenent.

Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localitătile unde domiciliază sau în alte localităti, nu au putut fi împroprietăriti conform legii vor fi despăgubiti cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptătiti conform legii.

Cuantumul despăgubirilor se stabileste luându-se în considerare valoarea terenului la data atribuirii si se suportă din bugetul de stat.”

4. Alineatul 1 al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Veteranii de război pot beneficia de avansări onorifice în grad, cu ocazia zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei, potrivit propunerilor anuale ce se vor face de către asociatiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Nationale sau de Ministerul de Interne, după caz.”

5. La articolul 15, literele a), e), f), g), k) si l) vor avea următorul cuprins:

“a) câte 12 călătorii interne gratuite dus-întors sau 24 călătorii simple în cursul unui an calendaristic la clasa I pe calea ferată, pentru marii mutilati, pentru invalizii de război, precum si pentru veteranii de război decorati cu ordine si medalii.

Veteranii de război nedecorati, precum si văduvele de război au dreptul în cursul unui an calendaristic la 6 călătorii interne gratuite dus-întors sau la 12 călătorii simple pe calea ferată. Generalii si ofiterii călătoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de război nedecorati si văduvele de război, la clasa a II-a.

Veteranii de război si văduvele de război care locuiesc în mediul rural au dreptul în cursul unui an calendaristic la 12 călătorii interne dus-întors gratuite pe mijloacele de transport auto, dacă nu există posibilitatea să călătorească pe calea ferată, sau la 12 călătorii interne gratuite dus-întors pe căile fluviale, la alegere.

În cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titulari, acestia le pot folosi si pentru însotitori.

Însotitorii marilor mutilati si ai invalizilor de gradul I beneficiază de aceleasi drepturi de transport gratuit si la aceeasi clasă ca si titularii drepturilor ai căror însotitori sunt; .....................................................................................................

e) scutirea de plata impozitelor si taxelor locale. Aceste scutiri se aplică si văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

f) scutirea de plata abonamentului unui post telefonic, precum si a abonamentelor de radio si televiziune. Aceste scutiri se aplică în proportie de 50% si văduvelor supravietuitoare ale veteranilor de război, care nu s-au recăsătorit;

g) acordarea unui ajutor anual pentru acoperirea unei părti din costul chiriei, energiei electrice si energiei termice - aprovizionării cu combustibil lichid, solid sau gaze naturale, după caz - pentru nevoi casnice, al cărui cuantum se va stabili, în functie de evolutia preturilor, prin hotărâre a Guvernului, pe baza propunerilor asociatiilor veteranilor de război. Ajutorul anual se va asigura prin organele care efectuează plata indemnizatiilor de veteran de război, din fondurile puse la dispozitie în acest scop de la bugetul de stat;

.....................................................................................................

k) bilete de tratament gratuite, în statiunile balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si de Ministerul Sănătătii si Familiei, în limita a minimum 4% din numărul total al veteranilor, văduvelor de război si văduvelor veteranilor de război; contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, în limita plafonului de 3% din numărul veteranilor, văduvelor acestora si al văduvelor de război, se suportă din fondurile bugetului asigurărilor sociale de stat si se distribuie prin casele teritoriale de pensii, iar contravaloarea biletelor asigurate de Ministerul Sănătătii si Familiei, în limita a minimum 1% din numărul veteranilor, văduvelor acestora si al văduvelor de război, se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate si se distribuie prin casele de asigurări de sănătate judetene.

Din numărul total de bilete gratuite primite de asociatiile de veterani de război 10% vor fi repartizate văduvelor de război care nu s-au recăsătorit;

l) obtinerea gratuită de către invalizii de război a protezelor care se acordă conform contractului-cadru adoptat în baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.

De aceleasi drepturi beneficiază si veteranii de război, a căror stare de sănătate s-a înrăutătit datorită împrejurărilor în care au participat pe front, pe baza recomandărilor medicale;”

6. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Veteranii de război si văduvele de război suferinzi pot beneficia, la cerere si în conditiile legii, de internare în centre de îngrijire si asistentă si în alte asezăminte de ocrotiri sociale ce se vor mai înfiinta.

Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale vor lua în comun măsuri în vederea construirii, dotării si administrării de centre de îngrijire si asistentă pentru veteranii de război, invalizii si văduvele de război lipsiti de familie.

Veteranilor si văduvelor de război li se asigură în mod gratuit locuri de înhumare în cimitirele militare si civile sau incinerare, după caz. Veteranilor de război li se asigură funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementărilor în vigoare pentru cadrele militare active. Slujbele religioase se asigură gratuit de către capelani în garnizoanele militare.”

Art. II. - Legea nr. 44/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 167.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele

drepturi ale invalizilor si văduvelor de război

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 263.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1998 privind finantarea si din alte surse decât bugetul de stat a unor activităti specifice de administrare a rezervelor de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1998 privind finantarea si din alte surse decât bugetul de stat a unor activităti specifice de administrare a rezervelor de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001, cu următoarea modificare:

- La punctul 3 al articolului unic, articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat poate conveni cu societătile comerciale si regiile autonome compensarea datoriilor acestora, nerambursate la scadentă si a penalitătilor aferente, cu produse prevăzute în nomenclatorul rezervelor de stat, precum si cu servicii de natura conservării si depozitării produselor respective, prestate de debitori, achizitionate în conditiile legii.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 174.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1998 privind finantarea si din alte surse decât bugetul de stat a unor activităti specifice de administrare a rezervelor de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1998 privind finantarea si din alte surse decât bugetul de stat a unor activităti specifice de administrare a rezervelor de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 270.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 154 din 10 octombrie 2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 11 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 175.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Presedintelui României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 271.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unui teren aflat în proprietatea publică a statului

din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, precum si ale art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unui teren, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - directia judeteană pentru ameliorare si reproductie zootehnică în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

Art. 2. - Regia Autonomă luAdministratia Natională a Drumurilor din România” va utiliza si va ocupa definitiv suprafetele de teren pentru realizarea obiectivului “Reabilitare DN 2 km 55+800-152+500 Urziceni-Buzău, pasaj km 111+460”.

Art. 3. - Predarea-preluarea suprafetei de teren transmise fără plată, potrivit art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 324.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Buzău, care se transmite

din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în administrarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”

 

Locul unde este situat terenul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Buzău, Str. Grădinilor nr. 1, judetul Buzău

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor

Administratia Natională a Drumurilor din România

107,77 m2

35.898

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea unor sectoare de drumuri de exploatare în categoria functională a drumurilor publice comunale si a unor sectoare de drumuri comunale în categoria functională a drumurilor publice din judetul Dolj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă încadrarea în categorii functionale a drumurilor publice, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 325.

 

ANEXĂ

 

Încadrarea unor sectoare de drumuri de exploatare în categoria functională a drumurilor publice comunale si a unor sectoare de drumuri comunale în categoria functională a drumurilor publice din judetul Dolj

 

Nr.

crt.

Provenienta

Categoria

functională

Lungimea totală

- km -

 

Drumuri comunale

 

 

1.

DC 1 Băilesti-Izvoare

DJ

14,400

2.

DC 2 Cioroiu Nou-Silistea Crucii

DJ

5,000

3.

DC 3 Goicea-Măcesu de Jos

DJ

13,450

4.

DC 4 limita judetului Olt-Ghercesti-Craiova

DJ

15,760

5.

DC 5 Radovan-Cerat

DJ

16,120

6.

DC 7 Boureni (DJ 561 A)-Silistea Crucii

DJ

5,727

7.

DC 29 Bratovoiesti-Puturi

DJ

9,500

8.

DC 62 Vartop-Giubega

DJ

9,250

9.

DC 82A DN 65-Călinesti-limita judetului Olt

DJ

4,430

10.

DC 88 Carcea-DN 65

DJ

6,300

11.

DC 97A Bucovăt-Sărbătoarea

DJ

11,930

12.

DC 106 Scăiesti-Raznic

DJ

4,090

13.

DC 115 Bralostita-Balta

DJ

7,770

1.

Drumuri de exploatare

 

 

 

Din DN 56-Radovan-Varvoru de Jos

DC

3,500

2.

Din DJ 552-Cărăruia

DC

2,500

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

SI ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 85 din 19 martie 2002

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 1.109 din 20 martie 2002

 

ORDIN

privind modificarea art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România,

în temeiul prevederilor:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001,

emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2002, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de până la 3-5 zile în afectiuni acute, de până la 8-10 zile în afectiuni subacute si de până la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diabet zaharat pentru care prescrierea antidiabeticelor se poate face pentru o perioadă de maximum 60 de zile. Prescriptia medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin sunt valabile pentru anul 2002.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

p. Presedintele Colegiului Medicilor din România,

dr. Radu Beloiu

Avizat

Ministerul Sănătătii si Familiei

Daniela Bartos,

ministrul sănătătii si familiei

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ Ă

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2002

(perioade de aplicare)

 

În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2002 (perioade de aplicare) sunt:

- 12,5% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;

- 1,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

 

p. GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 13.