MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 255         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 43 din 12 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

314. - Hotărâre privind înfiintarea Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. prin reorganizarea Centrului de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C.

 

316. - Hotărâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială “Parc-Turism” - S.A. Craiova în domeniul privat al judetului Dolj

 

318. - Hotărâre privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Spitalului “Titan” Bucuresti în administrarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

84/91. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

39. - Ordin privind sanctionarea Societătii Comerciale “Miami Exchange” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare acordate de Banca Natională a României

 

Lista cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare la data de 31 martie 2002, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă si de băuturi alcoolice spirtoase

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 43

din 12 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Prefab”-S.A. din Călărasi în Dosarul nr. 2.884/2001 al Judecătoriei Călărasi.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 iunie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 2.884/2001, Judecătoria Călărasi a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, în ansamblul lor, precum si a dispozitiilor art. 8 din aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Prefab”-S.A. din Călărasi într-o cauză având ca obiect solutionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 este neconstitutională, deoarece nu este justificată de un caz exceptional în sensul dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Legea fundamentală. Totodată se apreciază că prevederile art. 8 din ordonantă contravin dispozitiilor art. 49 din Constitutie, întrucât prin intermediul lor “se restrânge în mod nejustificat dreptul agentilor economici de a-si stabili singuri preturi pentru comercializarea produselor”, iar prin cele ale art. 8 alin. (3) se încalcă dispozitiile art. 41 alin. (1) si (8) din Constitutie, “care nu prevăd posibilitatea confiscării unor sume ce reprezintă, conform întelegerii părtilor contractante, pretul serviciilor prestate”, precum si prevederile art. 134 alin. (1) din Legea fundamentală, care prevăd că “economia României este economie de piată” si, pe cale de consecintă, că lăprincipiul cererii si ofertei presupune ca nici o persoană sau autoritate, externă părtilor contractante, să nu poată interveni decât în conditiile normelor constitutionale”.

Judecătoria Călărasi, exprimându-si opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate, apreciază că aceasta este neîntemeiată. Se arată în acest sens că ordonanta criticată nu contravine dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutie, deoarece “precierea necesitătii si urgentei unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate în vederea evitării unei atingeri aduse interesului public apartine, în exclusivitate, initiatorului ordonantei de urgentă, singurul în măsură să cunoască situatia de fapt în domeniul în care se propune noua reglementare”. Se mai arată că, întrucât stabilirea preturilor si tarifelor pentru bunurile si serviciile ce derivă din activităti cu caracter de monopol natural reprezintă o situatie specială, statul poate interveni si controla modul în care sunt fixate, fără ca astfel să încalce dispozitiile art. 49 din Constitutie, ci, dimpotrivă, asigurând protectia intereselor tuturor cetătenilor. În sfârsit, se apreciază că prevederile art. 8 ale ordonantei, care prevăd că sumele încasate necuvenit prin săvârsirea contraventiilor se confiscă, “nu sunt contrare art. 41 din Constitutie, fiind de fapt o aplicare a acestuia”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 nu contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 114 alin. (4), art. 49, art. 41 alin. (8) si ale art. 134 alin. (1).

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au trimis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, pe de o parte, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001), în întregul său, si, pe de altă parte, dispozitiile art. 8 din aceeasi ordonantă, care au următorul continut:

(1) Constituie contraventii, dacă nu a fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, următoarele fapte:

a) practicarea de către producători, prestatori si importatori a altor preturi sau tarife decât cele avizate sau fără avizul Oficiului Concurentei;

b) prezentarea de către producători, prestatori si importatori de date eronate la fundamentarea cererii de stabilire sau de ajustare a preturilor si tarifelor;

c) refuzul producătorilor, prestatorilor si importatorilor de a se supune controlului prevăzut la art. 7.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 75.000.000 lei.

(3) Preturile si tarifele stabilite si practicate gresit se corectează, iar sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârsirii contraventiei prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se confiscă.

(4) Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârsirii faptei.

(5) Contraventiile se constată si se sanctionează de persoanele împuternicite în acest scop de Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda si vor dispune vărsarea la bugetul de stat a sumelor confiscate.

(6) Împotriva procesului-verbal de constatare si de aplicare a sanctiunilor dispuse se poate face plângere în conditiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

1. Autorul exceptiei sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 a fost adoptată în temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, desi nu era îndeplinită conditia cazului exceptional prevăzută de acest text.

Potrivit art. 114 alin. (4) din Constitutie, “În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă.

Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu”. Rezultă din analiza acestui text că pentru adoptarea ordonantei de urgentă este necesară existenta unui caz exceptional. Confruntată si în precedent cu exceptii de neconstitutionalitate cu obiect similar, Curtea, în absenta unei definitii constitutionale a conceptului de caz exceptional, a statuat - prin Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al.României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995 - că acesta trebuie definit în raport cu “necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită  circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public”. Subordonarea, prin chiar textul constitutional, a adoptării ordonantei de urgentă existentei unui caz exceptional îi conferă acestuia semnificatia de criteriu de constitutionalitate. Asa fiind, Curtea este competentă să verifice, de la caz la caz, în măsura în care este sesizată, dacă ordonanta de urgentă dedusă controlului de constitutionalitate este impusă de o situatie care întruneste trăsăturile unui caz exceptional, sens în care Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000. Astfel, pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în acest dosar Curtea urmează să verifice si să constate dacă în spetă au existat în mod real circumstante exceptionale care să justifice reglementarea pe calea ordonantei de urgentă.

Din examinarea Notei de fundamentare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 Curtea retine că adoptarea acestei ordonante în regim de urgentă se justifică prin existenta unor carente legislative în modul de functionare a mecanismelor preturilor si tarifelor, cu dezavantajul unui “impact negativ în inflatie în anul 2000, previzibil si pentru anul 2001, ceea ce poate periclita atingerea obiectivului de inflatie prognozat”. Se arată, de asemenea, că “analiza detaliată asupra regimului preturilor reglementate a relevat posibilităti de perfectionare a mecanismului de ajustare, în esentă, în directia punerii sale de acord cu stadiul reformei si, mai ales, cu evolutia procesului de restructurare din fiecare domeniu de activitate”. În sfârsit, se arată că prevederile ordonantei au ca scop “asigurarea concordantei cadrului de reglementare a preturilor din sfera neconcurentială, cu stadiul si directiile procesului de restructurare a activitătilor cu caracter de monopol natural sau care sunt supuse prin lege unui regim special”.

Curtea consideră - în raport cu cele arătate - că în spetă sunt întrunite elementele cazului exceptional, în acceptiunea art. 114 alin. (4) din Constitutie, motiv pentru care Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 nu contravine textului constitutional.

2. Curtea constată că nu poate fi retinută nici critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 în raport cu prevederile art. 49 alin. (1) din Constitutie, deoarece textul constitutional are în vedere exclusiv drepturile si libertătile prevăzute la art. 22-48 si cuprinse în titlul II cap. II din Constitutie, intitulat “Drepturile si libertătile fundamentale”.

Or, “dreptul agentului economic de a-si stabili singur preturile pentru comercializarea produselor sale” - la care face referire autorul exceptiei - nefigurând printre acestea, o eventuală restrângere a exercitiului său nu ar putea fi calificată drept o încălcare a dispozitiilor art. 49 alin. (1) din Constitutie.

3. În legătură cu sustinerea potrivit căreia măsura confiscării prevăzută la art. 8 alin. (3) din ordonantă contravine art. 41 alin. (1) si (8) din Constitutie, Curtea constată că este neîntemeiată.

Potrivit alin. (1) al art. 41 din Legea fundamentală, “Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege”, iar în conformitate cu alin. (8) al aceluiasi articol “Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii”.

Art. 8 din ordonantă nu face decât să prevadă conditiile în care urmează să opereze confiscarea, relevând astfel o deplină concordantă cu textele constitutionale pretins încălcate.

4. În ceea ce priveste critica formulată de autorul exceptiei, potrivit căreia art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 contravine dispozitiei art. 134 alin. (1) din Constitutie, Curtea constată că si aceasta este neîntemeiată. Alin. (1) al art. 134 stabileste, într-adevăr, că “Economia României este economie de piată”.

În conformitate însă cu alin. (2) lit. d) al aceluiasi articol, “Statul trebuie să asigure: […] d) exploatarea resurselor naturale, în concordantă cu interesul national”. Or, asa cum se arată în Nota de fundamentare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001, prin adoptarea acesteia s-a avut în vedere “asigurarea concordantei cadrului de reglementare a preturilor din sfera neconcurentială, cu stadiul si directiile procesului de restructurare a activitătilor cu caracter de monopol natural sau care sunt supuse prin lege unui regim special”, ceea ce, departe de a contraveni textului constitutional de referintă, nu face decât să îi asigure aplicarea în practică.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Prefab” - S.A. din Călărasi în Dosarul nr. 2.884/2001 al Judecătoriei Călărasi.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 februarie 2002.

 

PRESEDINTE,

prov. univ. dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. prin reorganizarea Centrului de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 80 alin. (7) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul de Medicină Comparată - I.M.C. prin reorganizarea Centrului de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C. care îsi încetează activitatea.

(2) Institutul de Medicină Comparată este institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării, si are sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 105, sectorul 5.

Art. 2. - (1) Obiectul de activitate al Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. îl constituie promovarea si coordonarea programelor de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică, cu caracter fundamental si aplicativ, precum si de relatii de cooperare internatională în domeniul medicinei comparate. Institutul de Medicină Comparată - I.M.C. desfăsoară activităti de asistentă tehnică, consultantă, furnizare de servicii stiintifice si tehnologice agentilor economici sau altor beneficiari interesati, de testare a produselor de origine animală în vederea emiterii de buletine oficiale de analiză si expertiză, de valorificare a rezultatelor cercetării si realizarea de activităti de productie si de valorificare a acesteia.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se pot efectua în cadrul unor contracte internationale.

Art. 3. - Institutul de Medicină Comparată - I.M.C. are următoarele atributii principale:

a) sprijinirea institutiilor de învătământ superior de acelasi profil din centrele universitare în realizarea programelor de cercetare;

b) promovarea conceptului de medicină comparată pentru sporirea competitivitătii proiectelor de cercetare stiintifică natională si internatională;

c) propunerea si coordonarea unor programe multidisciplinare si proiecte de dezvoltare în acord cu prioritătile nationale si internationale;

d) atragerea, pe baze competitive, de resurse financiare din surse nationale si internationale si satisfacerea cererilor de piată prin contracte negociate direct cu beneficiarii;

e) gestionarea resurselor financiare atrase prin programe de profil nationale si internationale;

f) participarea la dezvoltarea resurselor umane prin cresterea competentei profesionale, fiind implicat în procesul de pregătire si formare continuă a studentilor, a masteranzilor si doctoranzilor, precum si a altor specialisti;

g) diseminarea rezultatelor si cunostintelor de specialitate la nivel national si international;

h) colaborarea cu alte institutii publice sau private din tară si din străinătate, inclusiv cu organizatii profesionale,

în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate;

i) administrarea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legislatia în vigoare;

j) administrarea si coordonarea întregii activităti de obtinere, crestere si exploatare a porcinelor în cadrul fermelor SPF, în vederea realizării animalelor transgenice, reprezentând unul dintre obiectivele strategice nationale; în acest sens are drept exclusiv de valorificare pe piata internă si externă - export - a animalelor si a subproduselor rezultate.

Art. 4. - Institutul de Medicină Comparată - I.M.C. colaborează cu unităti de medicină umană, cu unităti de medicină veterinară, de învătământ si de cercetare, publice sau private, din tară si din străinătate, putând înfiinta filiale în centrele universitare din tară, în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Patrimoniul Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. se constituie prin preluarea pe bază de protocol de predare-preluare a activului si pasivului Centrului de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C., stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2001.

(2) Institutul de Medicină Comparată - I.M.C. preia în totalitate obligatiile prevăzute în contractele încheiate de Centrul de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C. cu institutiile publice si persoanele juridice sau fizice.

Art. 6. - (1) Institutul de Medicină Comparată - I.M.C. are un număr maxim de 150 de posturi.

(2) Personalul fostului Centru de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C. este preluat de Institutul de Medicină Comparată - I.M.C. si se consideră transferat.

(3) Angajarea personalului Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. se face prin concurs, în conditiile legii.

(4) Salarizarea personalului Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. se face în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 27/1999.

Art. 7. - Structura organizatorică, regulamentul de organizare si functionare, statul de functii si statul de personal ale Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 8. - (1) Institutul de Medicină Comparată - I.M.C. este condus de un consiliu de administratie format din 7 membri, dintre care un presedinte si 2 vicepresedinti. Conducerea operativă este asigurată de presedinte, directorul stiintific, directorul economic si seful serviciului contencios.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(3) Presedintele consiliului de administratie este o personalitate recunoscută de comunitatea academică si care dovedeste calităti manageriale.

(4) Activitatea consiliului de administratie se desfăsoară în baza regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 9. - Finantarea activitătilor Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. se asigură din venituri extrabugetare, astfel:

a) contracte de cercetare stiintifică la nivel national si international;

b) contracte de service;

c) donatii si sponsorizări.

Art. 10. - Pozitia nr. 8 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

“8. Institutul de Medicină Venituri extrabugetare” Comparată - I.M.C.

Art. 11. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 517/2000 privind înfiintarea Centrului de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 28 iunie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 314.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială “Parc-Turism” - S.A. Craiova în domeniul privat al judetului Dolj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Actiunile detinute de stat la Societatea Comercială “Parc-Turism” - S.A. Craiova prin Ministerul Turismului se transferă, cu titlu gratuit, în proprietatea privată a judetului Dolj, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consiliul Judetean Dolj, persoană juridică de drept public, va exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar în numele judetului Dolj la Societatea Comercială “Parc-Turism” - S.A. Craiova.

Art. 3. - Predarea-preluarea actiunilor Societătii Comerciale “Parc-Turism” - S.A. Craiova se va face pe bază de protocol încheiat între părti în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 316.

 

ANEXĂ

 

Transferul actiunilor detinute de statul român prin Ministerul Turismului

către judetul Dolj, reprezentat de Consiliul Judetean Dolj

 

Persoana juridică de la care se efectuează transferul actiunilor

Persoana juridică la care se transferă actiunile

Numărul total al actiunilor

Valoarea nominală a unei actiuni

- lei -

Societatea Comercială “Parc-Turism” - S.A. Craiova

Actionar unic - Ministerul Turismului

Judetul Dolj Actionar unic - Consiliul Judetean Dolj

 

76.413

25.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Spitalului “Titan” Bucuresti în administrarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului Corp H, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, bd. Basarabia nr. 49-51, sectorul 2, cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Spitalului “Titan” Bucuresti, aflat în subordinea Directiei de sănătate publică a municipiului Bucuresti, în administrarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti, aflat în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 318.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din administrarea Spitalului “Titan” Bucuresti în adminstrarea Institutului National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Clădire Corp H, Spitalul “Titan” Bucuresti, bd. Basarabia - nr. 49-51, sectorul 2

Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia de sănătate publică a municipiului Bucuresti - Spitalul “Titan” Bucuresti

Ministerul Sănătătii si Familiei - Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si

Balneoclimatologie Bucuresti

Clădire: subsol, parter si 5 etaje

Suprafata construită = 721,18 m2

- Suprafata desfăsurată = 4.185 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 84 din 13 februarie 2002

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 91 din 28 februarie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente

 

Ministrul sănătătii si familiei si ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei nr. DB 1.446 din 13 februarie 2002 si al Directiei standarde, mărci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nr. 171.125 din 21 februarie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind contaminantii din alimente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, împreună cu Directia standarde, mărci si licente, calitatea alimentelor si acreditare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 98 si 100 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

ANEXĂ

 

NORME

privind contaminantii din alimente

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În sensul prezentelor norme contaminant reprezintă orice substantă care nu se adaugă în mod intentionat alimentelor, prezentă în acestea ca rezultat al productiei (inclusiv activitătile privind cresterea plantelor, cresterea animalelor si medicina veterinară), fabricatiei, prelucrării, preparării, tratamentelor, împachetării, ambalării, transportului sau manipulării acestora ori ca rezultat al contaminării mediului înconjurător. Materiile străine, cum ar fi fragmentele de insecte, părul de animale etc., nu sunt incluse în această definitie.

(2) Prezentele norme nu se aplică la contaminantii care fac obiectul unor reglementări românesti specifice.

Art. 2. - (1) Se interzice plasarea pe piată a alimentelor care contin un contaminant într-o cantitate inacceptabilă din punct de vedere al sănătătii publice si în special pe plan toxicologic.

(2) Limita contaminantului se mentine cât mai scăzută prin respectarea metodelor corespunzătoare în timpul tuturor etapelor mentionate la art. 1 alin. (1).

(3) În scopul protejării sănătătii publice si conform alin. (1) tolerantele maxime pentru contaminantii specifici se vor stabili de Ministerul Sănătătii si Familiei în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 3. - Comercializarea alimentelor care respectă prezentele norme sau prevederile specifice adoptate în conformitate cu acestea nu poate fi interzisă, restrânsă ori împiedicată din motive legate de nivelul de contaminare.

 

CAPITOLUL II

Limite maxime ale contaminantilor prezenti în diferite alimente

 

Art. 4. - Limitele maxime pentru anumiti contaminanti prezenti în diferite produse alimentare sunt enumerate în anexa nr. I.

Art. 5. - (1) a) În urma desfacerii pe piată produsele indicate în anexa nr. I nu trebuie să contină niveluri de contaminanti mai mari decât cele specificate în aceasta.

b) Limitele maxime prevăzute pentru produsele stabilite la pct. I.2.1.1.1 si I.2.1.2.1 din anexa nr. I sunt de asemenea aplicabile la produsele derivate din prelucrarea acestora, tinând seama că nu sunt stabilite limite maxime specifice pentru asemenea produse.

c) Pentru produsele lactate uscate, prelucrate sau compuse din mai multe ingrediente limita maximă aplicabilă se stabileste ca fiind cea de la pct. I.2.1.3 din anexa nr. I, pentru lapte, luând în considerare concentrarea datorată procesului de uscare, din prelucrarea acestor produse lactate, sau concentratia lor în ingredientele care provin din lapte, tinând seama că nu sunt stabilite limite maxime specifice pentru asemenea produse lactate uscate, prelucrate sau compuse.

(2) Ministerul Sănătătii si Familiei poate autoriza provizoriu desfacerea pe piată a salatei si spanacului, produse intern si destinate consumului, care contin limite de nitrati mai mari decât cele stabilite la pct. 1.1 din anexa nr. I, astfel încât codurile de bună practică să se aplice pentru atingerea progresivă a limitelor stabilite.

(3) Cu privire la produsele mentionate la pct. I.2.1 din anexa nr. I sunt interzise următoarele:

a) amestecul produselor care respectă limitele maxime stabilite în anexa nr. I cu produsele care depăsesc aceste limite maxime sau amestecul produselor supuse metodei sortării ori altor tratamente fizice cu produsele destinate consumului uman direct sau ca ingredient în produsele alimentare;

b) utilizarea produselor care nu respectă limitele maxime stabilite la pct. I.2.1.1.1, I.2.1.2.1 si I.2.1.3 din anexa nr. I ca ingrediente pentru fabricarea altor produse alimentare;

c) decontaminarea produselor prin tratamente chimice.

(4) Arahidele, fructele în coajă si fructele uscate care nu respectă limitele maxime stabilite la pct. I.2.1.1.1 din anexa nr. I si cerealele care nu respectă limitele maxime stabilite la pct. I.2.1.2.1 din aceeasi anexă pot fi plasate pe piată, cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) aceste produse:

- să nu fie destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produsele alimentare;

- să respecte limitele maxime stabilite la pct. I.2.1.1.2 din anexa nr. I pentru arahide si la pct. I.2.1.1.3 din aceeasi anexă pentru fructe în coajă si fructe uscate;

- să fie supuse unui tratament secundar de sortare sau altor tratamente fizice si, după acest tratament, limitele maxime stabilite la pct. I.2.1.1.1 si I.2.1.2.1 din anexa nr. I să nu fie depăsite si acest tratament să nu provoace alte reziduuri nocive;

b) destinatia acestor produse se evidentiează clar prin etichetarea care contine indicatia “produsul se supune tratamentului de sortare sau altor tratamente fizice pentru a reduce nivelul decontaminare cu aflatoxine înainte de consum sau utilizare ca ingredient în produsele alimentare”.

 

CAPITOLUL III

Metode de prelevare a probelor si de analiză utilizate în controlul oficial al concentratiilor de aflatoxine din alimente

 

Art. 6. - Prelevarea probelor efectuată în timpul controlului oficial al limitelor de aflatoxine în alimente se efectuează conform metodelor descrise în anexa nr. II.

Art. 7. - Pregătirea probelor si metodele de analiză utilizate în controlul oficial al limitelor de aflatoxine din alimente se efectuează în conformitate cu criteriile descrise în anexa nr. III.

Art. 8. - Anexele nr. I-III fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. I

la norme

 

LISTA

cuprinzând limitele maxime pentru anumiti contaminanti prezenti în alimente

Contaminanti de origine agricolă

 

1. Nitrati

1.1  Legume proaspete

 

Produsul

Limitele maxime de nitrati 1)

(mg NO 3 /kg produs proaspăt)

 

Spanac 2) (Spinacia oleracea L.)

recoltat de la 1 noiembrie la 31 martie

3.000

 

recoltat de la 1 aprilie la 31 octombrie

2.500

 

1) Limitele maxime nu se aplică la alimente, în special la cele preparate pentru sugari si copii de vârstă mică.

2) Limitele maxime pentru spanacul proaspăt nu se aplică la spanacul proaspăt destinat prelucrării, care este direct transportat în vrac din câmp până la unitatea de prelucrare.

 

Produsul

Limitele maxime de nitrati 1)

(mg NO 3 /kg produs proaspăt)

 

Salată verde (Latuca Sativa L.) (salată cultivată în seră si salată cultivată în câmp deschis)

recoltată de la 1 octombrie la 31 martie

4.500

 

recoltată de la 1 aprilie la 30 septembrie, cu exceptia salatei cultivate în câmp deschis, recoltată de la 1 mai la 31 august

3.500

2.500

 

1) Limitele maxime nu se aplică la alimente, în special la cele preparate pentru sugari si copii de vârstă mică.

 

1.2. Alte legume prelucrate destinate consumului

 

Produsul

Limitele maxime de nitrati 1)

(mg NO 3 /kg produs proaspăt)

 

Spanac conservat, congelat sau refrigerat

 

2.000

 

1) Limitele maxime nu se aplică la alimente, în special la cele preparate pentru sugari si copii de vârstă mică.

 

2. Micotoxine

2.1. Aflatoxine

 

Produsul

Aflatoxine: limite maxime admise 1 )

(µg/kg)

Modul de prelevare a probelor

Metoda de analiză

B 1

B 1 +B 2 +G 1 +G 2

M 1

2.1.1. Arahide, fructe în coajă si fructe uscate

 

 

-

 

 

2.1.1.1. Arahide, fructe în coajă si fructe scate si produsele obtinute din prelucrarea lor, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produsele alimentare 

2 2)

4 2)

-

art. 6 si 7

anexa nr. II

2.1.1.2. Arahide destinate supunerii unui tratament de selectare sau altor metode fizice înainte de a fi consumate ori utilizate ca ingredient în produsele alimentare

8 2 )

15 2)

-

art. 6 si 7

anexa nr. II

2.1.1.3. Fructe în coajă si fructe uscate destinate supunerii unui tratament de selectare sau altor metode fizice înainte de a fi consumate ori utilizate ca ingredient în produsele alimentare

5 2)

10 2)

-

art. 6 si 7

anexa nr. II

2.1.2. Cereale (inclusiv hriscă, Fagopyrum sp.)

 

 

 

 

 

2.1.2.1. Cereale (inclusiv hriscă, Fagopyrum sp.) si produsele obtinute din prelucrarea lor, destinate consumului uman direct sau utilizării ca ingrediente în produsele alimentare

2

4

-

art. 6 si 7

anexa nr. II.

2.1.2.2. Cereale (inclusiv hriscă, Fagopyrum sp.) destinate supunerii unui tratament de selectare sau altor metode fizice înainte de a fi consumate ori utilizate ca ingredient în produsele alimentare

-

-

-

art. 6 si 7

anexa nr. II

2.1.3. Lapte (lapte crud, lapte destinat fabricării produselor pe bază de lapte, lapte de consum tratat termic conform reglementărilor în vigoare)

-

-

0,05

art. 6 si 7

anexa nr. II


1) Limitele maxime nu se aplică la alimente, în special la cele preparate pentru sugari si copii de vârstă mică.

2 ) Limitele maxime se aplică pentru sectiunea arahide, fructe în coajă sau fructe uscate destinate consumului. Dacă sunt analizate fructele întregi, interpretarea rezultatelor obtinute se realizează presupunându-se că întreaga contaminare se află în sectiunea destinată consumului în momentul evaluării continutului în sectiunea destinată consumului.

 

ANEXA Nr. II

la norme

 

METODE

de prelevare a probelor utilizate pentru controlul oficial al limitelor de aflatoxine din anumite alimente

 

1. Scopul si domeniul de aplicare

Probele destinate controlului oficial al limitelor de aflatoxine din alimente trebuie prelevate în conformitate cu metodele descrise mai jos. Probele globale astfel obtinute sunt considerate reprezen-

tative pentru loturile respective. Respectarea limitelor maxime stabilite în prezentele norme este determinată pe baza limitelor determinate în probele de laborator.

            2. Definitii

Lot - cantitatea de aliment identificabilă, livrată o singură dată si determinată de agentul responsabil pentru a prezenta caracteristici comune, cum ar fi: originea, varietatea, tipul de ambalaj,

ambalatorul, expeditorul sau marcajul.

Sublot - partea desemnată dintr-un lot mare pentru aplicarea metodei de prelevare a probei pe partea desemnată respectivă.

Fiecare sublot trebuie separat fizic si să fie identificabil.

Probă elementară - cantitatea de material prelevată dintr-un singur punct al lotului sau sublotului.

Probă globală - totalul combinat al tuturor probelor elementare prelevate din lot sau sublot.

            Probă de laborator - proba destinată laboratorului (subprobă).

3. Prevederi generale

3.1. Personalul

Prelevarea probelor se va efectua de persoane autorizate, conform reglementărilor în vigoare.

3.2. Materialele care vor fi prelevate

Fiecare lot supus examinării va trebui prelevat separat.

Conform prevederilor specifice de la pct. 5 loturile mari trebuie subdivizate în subloturi care vor fi prelevate separat.

3.3. Măsuri de precautie necesare

În cursul prelevării probelor si al pregătirii probelor de laborator trebuie luate măsurile de precautie necesare pentru a se evita orice modificări care ar putea schimba continutul de aflatoxine, determinarea analitică sau reprezentativitatea probei globale.

3.4. Esantioane elementare

În măsura posibilitătilor esantioanele elementare se vor preleva din diferite puncte ale lotului sau sublotului. Abaterea de la această regulă trebuie semnalată într-un proces-verbal, conform specificatiilor de la pct. 3.8.

3.5. Pregătirea probei globale si a probelor de laborator (subprobe)

Proba globală se obtine prin amestecul corespunzător al probelor elementare. După amestec proba globală trebuie divizată în subprobe egale, conform prevederilor specifice de la pct. 5.

Amestecul este un proces necesar pentru garantarea faptului că fiecare subprobă contine părti ale întregului lot sau sublot.

3.6. Probele identice

Probele identice utilizate în scopul controlului, dreptului la recurs si al arbitrajului vor fi prelevate din proba de laborator omogenizată, cu conditia ca această procedură să fie în conformitate cu reglementările în vigoare privind prelevarea probelor.

3.7. Ambalarea si transmiterea probelor de laborator

Fiecare probă de laborator va fi introdusă într-un recipient curat, închis, care să asigure o protectie adecvată împotriva contaminării si pagubelor ce se pot produce în timpul transportului.

Trebuie luate toate măsurile de precautie necesare pentru ca în timpul transportului sau depozitării să nu se producă modificări în compozitia probei de laborator.

3.8. Etansarea si etichetarea probelor de laborator

Fiecare probă prelevată în scopul utilizării oficiale va fi închisă etans la locul de prelevare si identificată conform reglementărilor în vigoare respective. Pentru fiecare prelevare se va tine  evidenta, ceea ce va permite o identificare sigură a fiecărui lot, care va contine data si locul prelevării, precum si orice alte informatii suplimentare care ar putea fi de ajutor analistului.

4. Prevederi explicative

4.1. Diferite tipuri de loturi

Mărfurile alimentare pot fi comercializate în vrac, în containere sau în ambalaje individuale (saci, pungi, ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul etc.). Metoda de prelevare a probelor se poate

aplica tuturor mărfurilor plasate pe piată, indiferent de forma în Fără a aduce prejudicii prevederilor specifice mentionate la pct. 5, formula de mai jos se poate utiliza ca ghid pentru prelevarea probelor din loturile comercializate în ambalaje individuale (saci, pungi, ambalaje pentru vânzarea cu amănuntul etc.):

Frecventa prelevării probei = (masa lotului x masa probei elementare)/(masa probei globale x masa unui ambalaj individual)

- Masa este exprimată în kg.

- Frecventa prelevării de probe (FP): fiecare “n” sac sau pungă din care trebuie să se preleveze proba elementară (zecimalele trebuie rotunjite la numărul întreg cel mai apropiat).

4.2. Masa probei elementare

Dacă nu s-au mentionat alte specificatii la pct. 5, proba trebuie să aibă o masă de aproximativ 300 g. În cazul loturilor în ambalaje destinate vânzării cu amănuntul masa probei elementare depinde de masa ambalajului respectiv.

4.3. Numărul de probe pentru loturi mai mici de 15 tone Numărul probelor elementare de prelevat depinde de masa lotului, cu o valoare minimă de 10 si maximă de 100, dacă nu s-a definit altfel la pct. 5.

Tabelul următor contine valorile ce pot fi utilizate la determinarea numărului de probe elementare de prelevat.

 

Tabelul nr. 1. - Numărul de probe elementare ce trebuie prelevate în functie de masa lotului

 

Masa lotului (în tone)

Numărul de probe elementare

0,1

10

> 0,1 - 0,2

15

> 0,2 - 0,5

20

> 0,5 - 1,0

30

> 1,0 - 2,0

40

> 2,0 - 5,0

60

> 5,0 - 10,0

80

> 10,0 - 15,0

100

 

5. Prevederi specifice

5.1. Prezentarea generală a metodei de prelevare a probelor pentru arahide, fructe în coajă, fructe deshidratate si cereale

 

Tabelul nr. 2 - Subdivizarea loturilor în subloturi în functie de produs si de masa lotului

 

Produsul

Masa lotului

(în tone)

Masa sau numărul de subloturi

Numărul de probe elementare

Proba globală Masa/kg

Smochine uscate si alte fructe uscate

15

15-30 tone

100

30

 

< 15

-

- 10-100*)

30

Arahide, fistic, nuci braziliene si alte fructe în coajă

500

> 125 si < 500

15 si 125

< 15

100 tone

5 subloturi

25 tone

-

100

100

100

10-100*)

30

30

30

30

Cereale

1.500

> 300 si < 1.500

50 si 300

< 50

500 tone

3 subloturi

100 tone

-

100

100

100

10-100*)

30

30

30

1-10


*) În functie de masa lotului - vezi pct. 4.3 sau 5.3.

 

5.2. Arahide, fistic si nuci braziliene (Bertholea excelsa)

Smochine uscate

Cereale (masă lot 50 tone)

5.2.1. Metoda de prelevare a probelor:

- conform tabelului nr. 2 de la pct. 5.1 fiecare lot trebuie subdivizat în subloturi, cu conditia ca aceste subloturi să poată fi separate fizic. Având în vedere că masa lotului nu este întotdeauna un multiplu exact al masei subloturilor, masa sublotului poate depăsi masa indicată cu maximum 20%;

- fiecare sublot trebuie prelevat separat;

- numărul probelor elementare: 100. În cazul loturilor mai mici de 15 tone numărul probelor elementare ce trebuie prelevate depinde de masa lotului, cu o valoare minimă de 10 si una maximă de 100 (pct. 4.3);

- masa probei globale = 30 kg, care înainte de măcinare trebuie amestecată si divizată în 3 subprobe egale de 10 kg (divizarea în 3 subprobe nu este necesară în cazul arahidelor, fructelor în coajă si al fructelor uscate destinate sortării sau altui tratament fizic; totusi aceasta va depinde de disponibilitatea echipamentelor care pot omogeniza o probă de 30 kg). Probele globale care nu depăsesc 10 kg nu trebuie divizate în subprobe;

- proba de laborator: o subprobă de 10 kg (fiecare subprobă trebuie măcinată fin si amestecată bine, separat, pentru ca astfel să se poată realiza omogenizarea completă, în conformitate  cu prevederile stabilite în anexa nr. III);

- în cazul în care metoda de prelevare a probelor descrisă mai sus nu poate fi aplicată fără a cauza consecinte economice care decurg din deteriorarea lotului (din cauza formelor de ambalare, a mijloacelor de transport etc.), aceasta poate fi înlocuită cu o metodă alternativă de prelevare, cu conditia ca prelevarea să fie cât mai reprezentativă si ca metoda aplicată să fie descrisă si solid documentată.

5.2.2. Acceptarea unui lot sau sublot:

- în cazul arahidelor, fructelor în coajă si al fructelor uscate destinate sortării sau altor tratamente fizice:

- acceptate dacă proba globală sau media subprobelor este în conformitate cu limita maximă;

- respinse dacă proba globală sau media subprobelor depăseste limita maximă;

- pentru arahidele, fructele în coajă, fructele uscate si cerealele destinate consumului uman direct:

- acceptate dacă nici una dintre subprobe nu depăseste limita maximă;

- respinse dacă una sau mai multe subprobe depăsesc limita maximă;

- în cazul în care proba globală este mai mică de 10 kg:

- acceptată dacă proba este în conformitate cu limita maximă;

- respinsă dacă proba depăseste limita maximă.

5.3. Alte fructe în coajă, în afară de arahide, fistic si nuci braziliene

Fructe uscate, altele decât smochinele

Cereale (masă lot sub 50 tone)

5.3.1. Metoda de prelevare a probelor

Procedura descrisă la pct. 5.2.1 poate fi aplicată si acestor produse. Totusi, având în vedere incidenta scăzută a contaminării acestor produse si/sau a noilor forme de ambalaje în care pot fi comercializate, pot fi aplicate si metode de prelevare a probelor mai simple.

În cazul loturilor de cereale mai mici de 50 tone se poate utiliza o metodă de prelevare si în functie de masa lotului, care constă în utilizarea a 10 până la 100 de probe elementare de 100 g fiecare, care însumate reprezintă o probă globală de la 1 la 10 kg. Valorile din tabelul următor pot fi utilizate la determinarea numărului de probe elementare de prelevat.

Tabelul nr. 3 - Numărul de probe elementare pentru prelevare, în functie de masa lotului de cereale

 

Masa lotului

(în tone)

Numărul de probe elementare

1

10

> 1- 3

20

> 3- 10

40

> 10- 20

60

> 20- 50

100

 

5.3.2. Acceptarea unui lot sau sublot

Vezi pct. 5.2.2.

5.4. Lapte

5.4.1. Metoda de prelevare a probelor

Prelevarea probelor în conformitate cu reglementările în vigoare privind anumite metode de analiză si testare a laptelui crud si a laptelui tratat termic:

- numărul probelor - minimum 5;

- masa probei globale - minimum 0,5 kg sau l.

5.4.2. Acceptarea unui lot sau sublot:

- acceptat dacă proba medie este în conformitate cu limita maximă;

- respins dacă proba medie depăseste limita maximă.

5.5. Produse derivate si alimente compuse

5.5.1. Produse lactate

5.5.1.1. Metoda de prelevare a probelor

Prelevarea probelor în conformitate cu reglementările în vigoare care stabilesc metode de prelevare a probelor pentru analiza chimică utilizată în controlul produselor din lapte conservat:

- numărul probelor - minimum 5.

Pentru celelalte produse lactate se aplică o metodă echivalentă de prelevare.

5.5.1.2. Acceptarea unui lot sau sublot:

- acceptat dacă proba este în conformitate cu limita maximă;

- respins dacă proba depăseste limita maximă.

5.5.2. Alte produse derivate care contin particule foarte mici, de exemplu: făina, pasta de smochine, untul de alune (distributia omogenă a contaminării cu aflatoxine).

5.5.2.1. Metoda de prelevare a probelor:

- numărul de probe elementare - 100. În cazul loturilor mai mici de 50 tone, numărul probelor elementare trebuie să fie cuprins între 10 si 100, în functie de masa lotului (tabelul 3 de la pct. 5.3.1.);

- masa probei elementare trebui să fie de aproximativ 100 g.

În cazul loturilor în ambalaje destinate vânzării cu amănuntul, masa probei depinde de masa ambalajului pentru vânzarea cu amănuntul;

- masa probei globale = 1-10 kg amestecate suficient.

5.5.2.2. Numărul probelor de prelevat:

- numărul probelor globale de prelevat depinde de masa lotului. Divizarea loturilor mari în subloturi se va efectua conform celor prevăzute pentru cereale la pct. 5.2;

- fiecare sublot trebuie prelevat separat.

5.5.2.3. Acceptarea lotului sau sublotului:

- acceptat dacă proba globală este în conformitate cu limita maximă;

- respins dacă proba globală depăseste limita maximă.

5.6. Alte produse derivate cu particule de dimensiuni relativ mari (distributia eterogenă a contaminării cu aflatoxine) Pentru produsele agricole neprelucrate metoda de prelevare si acceptarea sunt în conformitate cu prevederile pct. 5.2 si 5.3.

 

ANEXA Nr. III

la norme

 

PREGĂTIREA PROBELOR SI CRITERIILE

pentru metodele de analiză utilizate în controlul oficial al limitelor de aflatoxine din anumite alimente

 

1. Introducere

1.1. Măsuri de precautie

În timpul metodei de analiză trebuie evitată pe cât posibil lumina zilei, deoarece aflatoxinele se distrug sub influenta razelor ultraviolete. Probele trebuie pregătite si, în special, omogenizate cu foarte multă grijă, deoarece distributia aflatoxinelor este extrem de neomogenă.

Pentru pregătirea materialului de testare vor fi utilizate toate probele primite de laborator.

1.2. Calculul proportiei coajă/sâmbure la fructele în coajă întregi

Concentratia fixată pentru aflatoxine de prezentele norme se aplică părtii comestibile.

Concentratia de aflatoxine din partea comestibilă poate fi determinată astfel:

- probele de fructe în coajă pot fi decorticate si concentratia de aflatoxine se determină în partea comestibilă;

- modul de preparare a probei se poate aplica la fructele în coajă întregi. Metoda de prelevare a probelor si cea analitică vor estima masa sâmburelui de nucă din proba medie. Masa sâmburelui de nucă din proba medie va fi estimată după stabilirea unui factor corespunzător pentru raportul coajă de nucă/sâmbure de nucă, aplicat nucii întregi. Acest raport se utilizează la estimarea cantitătii de miez din proba medie prelevată prin metoda de pregătire si analiză a probei. Dintr-un lot se separă la întâmplare 100 de nuci întregi sau se separă din fiecare esantion. Raportul precizat se poate obtine, pentru fiecare probă de laborator, prin cântărirea nucilor întregi, decojirea si recântărirea părtilor de coajă si de miez. Totusi raportul coajă/miez poate fi calculat de laborator prin estimarea unui număr de probe si astfel se poate folosi pentru determinările analitice viitoare. În cazul în care o anumită probă este în contraventie cu orice limite, acest raport va trebui determinat pentru acea probă care se foloseste de cele aproximativ 100 de nuci separate.

2. Tratarea probei sub forma primită în laborator

La sfârsit toate probele de laborator se macină si se amestecă bine printr-un proces căruia i s-a demonstrat eficienta de omogenizare completă.

3. Subdivizarea probelor pentru măsurile de aplicare si pentru actiunile de apărare

Probele identice utilizate în măsurile de aplicare, comert si în scopuri de arbitraj vor fi prelevate din materialul omogenizat, dacă acest lucru nu contrazice reglementările în vigoare privind prelevarea de mostre.

 

4. Metodele de analiză care vor fi utilizate în laborator si conditiile de control ale laboratorului

4.1. Definitii

Mai jos este prezentat un număr de definitii cel mai des întrebuintate si care se utilizează în laboratoare.

Cel mai des citati parametri de precizie sunt repetabilitatea si reproductibilitatea.

r = repetabilitatea - valoarea sub care diferenta absolută dintre rezultatele a două teste separate, obtinute în conditii de repetabilitate (de exemplu: aceeasi probă, acelasi operator, acelasi aparat, acelasi laborator si intervalul scurt de timp), se situează în limitele de probabilitate specifice (în principiu 95%); astfel, r = 2,8 x S r ;

S r = deviatia standard calculată din rezultatele obtinute în conditii de repetabilitate;

RSD r = deviatia standard relativă, calculată din rezultate obtinute în conditii de repetabilitate [(S r /x) x 100], unde x este media rezultatelor tuturor laboratoarelor si probelor;

R = reproductibilitate - valoarea sub care diferenta absolută dintre rezultatele unui singur test, obtinute în conditii de reproductibilitate (de exemplu, pentru materialul identic obtinut de operatori în diferite laboratoare prin utilizarea metodei testului standardizat), se situează în limitele de probabilitate specifică (în principiu 95%); R = 2,8 S R ;

S R = deviatia standard calculată din rezultate obtinute în conditii de reproductibilitate;

RSD R = deviatia standard relativă, calculată din rezultatele obtinute în conditii de reproductibilitate [(S R /x) x 100], unde x este media rezultatelor tuturor laboratoarelor si probelor.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Miami Exchange” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare acordate de Banca Natională a României

 

Viceguvernatorul Băncii Nationale a României,

având în vedere nerespectarea prevederilor pct. 13 alin. 1, pct. 36 si 43 din NRV-2, anexă la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operatiunilor valutare, cu modificările ulterioare, consemnate în Nota Sucursalei municipiului Bucuresti a Băncii Nationale a României nr. 50.262 din 21 decembrie 2001, întocmită în urma actiunilor de control efectuate la Societatea Comercială “Miami Exchange” - S.R.L. (Nota nr. 48.918 din 13 decembrie 2001 si Nota nr. 49.125 din 14 decembrie 2001),

în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială “Miami Exchange” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Aerogării nr. 14, bl. II/7, sc. 1, ap. 1, sectorul 1, înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 40/6197/2000, cu retragerea autorizatiei de functionare acordate de Banca Natională a României.

Art. 2. - Autorizatia de functionare nr. VI/3/1.297/DI din data de 19 februarie 2001 va fi depusă de către Societatea Comercială “Miami Exchange” - S.R.L. la Banca Natională a României - Sucursala municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Societatea Comercială “Miami Exchange” - S.R.L. are drept de contestatie în termen de 15 zile de la data comunicării sanctiunii la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin va intra în vigoare începând cu data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

VICEGUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MIHAI BOGZA

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 39.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

LISTA

cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare la data de 31 martie 2002, eliberate de Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă si de băuturi alcoolice spirtoase

 

Nr.

crt.

Numărul si data autorizatiei de comercializare (societatea comercială)

Denumirea agentului economic

I. Alcool etilic rafinat

1.

28 din 13 aprilie 2001

AGRONAD PRODIMPEX 2000 S.R.L. Ilfov

2.

18 din 13 aprilie 2001

ALCO ZIM S.A. Teleorman

3.

22 din 2 aprilie 2001

ALCOOL INTERNATIONAL S.R.L. Brăila

4.

33 din 7 mai 2001

ALCOPROD SERVICE S.A. Constanta

5.

83 din 29 noiembrie 2001

ALCORADU S.R.L. Sibiu

6.

40 din 7 mai 2001

ALFINCOOL S.A. Iasi

7.

38 din 24 mai 2001

APEVIN S.R.L. Mures

8.

83 din 20 martie 2002

AMAPOLLA GROUP S.A. Bacău

9.

82 din 26 martie 2002

ARGIROM INTERNATIONAL S.A. Bucuresti

10.

64 din 1 septembrie 2001

ALCOOLPROD S.R.L. Cluj

11.

62 din 1 septembrie 2001

AVEG S.R.L. Mures

12.

20 din 13 aprilie 2001

BERE SPIRT S.A. Mehedinti

13.

105 din 26 martie 2002

BIOSIN S.A. Dolj

14.

61 din 1 septembrie 2001

***) BERE CONTESA S.R.L. Bucuresti

15.

51 din 26 iunie 2001

CERES ALCOHOL TRADING S.A. Ilfov

16.

52 din 1 iunie 2001

CERNA S.R.L. Vâlcea

17.

20 din 28 ianuarie 2002

CIQUITA EXIM S.R.L. Hunedoara

18.

25 din 28 ianuarie 2002

CISTERNA PROD S.R.L. Brasov

19.

85 din 23 noiembrie 2001

COMAN PRODUCT S.R.L. Ilfov

20.

42 din 24 mai 2001

CROI - VICTORITA S.R.L. Suceava

21.

65 din 10 septembrie 2001

COLINARIS S.R.L. Sibiu

22.

108 din 28 decembrie 2001

*) DALBERA COM S.R.L. Botosani

23.

80 din 17 noiembrie 2001

DISTILERIILE REGUN S.R.L. Mures

24.

93 din 6 decembrie 2001

DO & DO S.R.L. Ilfov

25.

70 din 12 octombrie 2001

DUMALEX PROD S.R.L. Ilfov

26.

43 din 1 iunie 2001

DUMCON TRADE S.R.L. Vâlcea

27.

37 din 22 mai 2001

EUROL INDUSTRIES 97 S.A. Arges

28.

19 din 13 aprilie 2001

EXTENSIV COM S.R.L. Dolj

29.

23 din 28 ianuarie 2002

EUROAVIPO S.A. Bucuresti

30.

62 din 26 martie 2002

FUZOOIND S.A. Neamt

31.

14 din 18 februarie 2002

FULGER S.A. Ilfov

32.

92 din 29 noiembrie 2001

FARES DRINKS S.R.L. Hunedoara

33.

81 din 20 martie 2002

FICROM IMPEX S.R.L. Giurgiu

34.

49 din 1 iunie 2001

**) GEOALCO S.R.L. Vâlcea

35.

104 din 15 decembrie 2001

GENT TRADING S.R.L. Constanta

36.

34 din 7 mai 2001

GRĂDISTEA IMPEX S.R.L. Brăila

37.

58 din 2 iulie 2001

GLOBAL SPIRITS COMPANY S.R.L. Prahova

38.

72 din 7 noiembrie 2001

INDAGRA S.R.L. Olt

39.

48 din 1 iunie 2001

INTERALCOOZ S.R.L. Maramures

40.

47 din 1 iunie 2001

ITERAMERICAN TRADING S.R.L. Maramures

41.

74 din 7 noiembrie 2001

KARIO PROD S.R.L. Ialomita

42.

71 din 7 noiembrie 2001

****) LEISI COM S.R.L. Bucuresti

43.

35 din 7 mai 2001

LETA GABI COM S.R.L. Bistrita Năsăud

44.

107 din 28 decembrie 2001

LUCI PROD S.R.L. Satu Mare

45.

103 din 20 martie 2002

MAREX S.A. Brăila

46.

106 din 26 martie 2002

MEGANI S.A. Dâmbovita

47.

44 din 22 iunie 2001

MIHOC PRIMA S.R.L. Neamt

48.

69 din 12 octombrie 2001

MONDOTRANS S.R.L. Ialomita

49.

25 din 24 aprilie 2001

MYT DAN IMPEX S.R.L. Constanta

50.

32 din 7 mai 2001

*) NATIONAL S.R.L. Botosani

51.

31 din 8 februarie 2002

NIC PROD TRANS ‘97 S.R.L. Bucuresti

52.

50 din 1 iunie 2001

OMEGA TRUS S.R.L. Iasi T

53.

39 din 24 mai 2001

PERFECT RENAISSANCE S.R.L. Timis

54.

76 din 20 martie 2002

PAIDOS S.R.L. Maramures

55.

30 din 13 aprilie 2001

PITON COMIMPEX S.R.L. Vrancea

56.

68 din 12 octombrie 2001

PRIMA COMPANY S.R.L. Ialomita

57.

84 din 29 noiembrie 2001

PRISMA PROD S.R.L. Bistrita Năsăud

58.

41 din 24 mai 2001

PRODAL IMPEX S.A. Tulcea

59.

13 din 27 martie 2001

PRODALCO MAT S.R.L. Arad

60.

91 din 29 noiembrie 2001

PRODESCARN S.R.L. Bihor

61.

14 din 13 aprilie 2001

PRODVINALCO S.A. Cluj

62.

46 din 1 iunie 2001

PRO INVEST 2000 S.R.L. Buzău

63.

66 din 13 septembrie 2001

PRODALCOOL S.A. Vaslui

64.

60 din 2 august 2001

PRODALCOM S.A. Botosani

65.

63 din 1 septembrie 2001

QUESTA S.R.L. Maramures

66.

90 din 23 noiembrie 2001

ROAIM PRODUCT CARE S.R.L. Brasov

67.

34 din 25 februarie 2002

QUELLE S.A. Gorj

68.

56 din 21 iunie 2001

RUVA CORA S.R.L. Arges

69.

67 din 27 martie 2002

SAB RĂDĂUTI S.A. Suceava

70.

81 din 17 noiembrie 2001

SALIX S.R.L. Bistrita Năsăud

71.

88 din 29 noiembrie 2001

SAMIFLOR S.R.L. Cluj

72.

26 din 13 aprilie 2001

SCANDIC DISTILLERIES S.A. Bihor

73.

21 din 24 aprilie 2001

SELENA EXIM S.R.L. Botosani

74.

55 din 21 iunie 2001

*) SILDO S.R.L. Botosani

75.

41 din 25 februarie 2002

SELDANI IMPEX S.R.L. Ialomita

76.

73 din 7 noiembrie 2001

SORPAU S.R.L. Dâmbovita

77.

23 din 13 aprilie 2001

SPED PRODUCTIE S.R.L. Ilfov

78.

24 din 26 aprilie 2001

SPIRT GHIDIGENI S.A. Galati

79.

2 din 4 ianuarie 2002

SUPREM S.R.L. Vâlcea

80.

115 din 28 decembrie 2001

STEMAR S.R.L. Iasi

81.

98 din 26 martie 2002

TOMAS JUNIOR S.R.L. Hunedoara

82.

104 din 25 martie 2002

S.C. DE PRODUCTIE, SERVICII SI COMERT THALIS S.R.L. Bistrita Năsăud

83.

86 din 23 noiembrie 2001

TOTAL MIHOC PROD S.R.L. Neamt

84.

59 din 5 iulie 2001

TRADE VENTURE AND PROJECTS S.A. Cras Severin

85.

31 din 13 aprilie 2001

TRUST LF INTERNATIONAL TRADE S.R.L. Ilfov

86.

67 din 12 octombrie 2001

TRACIA NATIONAL S.A. Arges

87.

82 din 17 noiembrie 2001

UNU APRILIE STAR S.R.L. Vâlcea

88.

68 din 26 martie 2002

VINALCOOL ARGES S.A. Arges

89.

80 din 26 martie 2002

VINALCOOL S.A. Alba

90.

48 din 25 februarie 2002

VINALCOOL S.A. Botosani

91.

106 din 15 decembrie 2001

ZORBA S.R.L. Tulcea

II. Distilate din cereale, distilat de vin, alte distilate de origine agricolă

1.

23 din 28 ianuarie 2002

 EUROAVIPO S.A. Bucuresti

2.

72 din 7 noiembrie 2001

 INDAGRA S.R.L. Olt

3.

100 din 6 decembrie 2001

 SELENA EXIM S.R.L. Botosani

4.

115 din 28 decembrie 2001

 STEMAR S.R.L. Iasi

5.

58 din 25 februarie 2002

 VINCON VRANCEA S.A. Vrancea

6.

80 din 26 martie 2002

 VINALCOOL S.A. Alba

III. Băuturi alcoolice spirtoase

1.

19 din 28 ianuarie 2002

AGRONAD COM PROD S.R.L. Ilfov

2.

79 din 7 noiembrie 2001

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (ROMANIA) S.A. Bucuresti

3.

86 din 20 martie 2002

ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE (ROMANIA) S.A. Bucuresti

4.

7 din 2 februarie 2002

ALCORADU S.R.L. Sibiu

5.

15 din 28 ianuarie 2002

ALEX SUPER 2000 S.R.L. Botosani

6.

83 din 20 martie 2002

AMAPOLLA GROUP S.A. Bacău

7.

50 din 25 februarie 2002

AMNAR PROD S.R.L. Suceava

8.

110 din 28 decembrie 2001

AMNAR PROD S.R.L. Suceava

9.

112 din 28 decembrie 2001

ALBA LUPA S.R.L. Botosani

10.

46 din 25 februarie 2002

ALCOSAN S.R.L. Ialomita

11.

66 din 22 martie 2002

AVEG S.R.L. Mures

12.

61 din 4 martie 2002

ALEXANDRION GRUP ROMÂNIA S.R.L. Prahova

13.

65 din 20 martie 2002

ARIANO & CO S.R.L. Suceava

14.

94 din 20 martie 2002

ARAMCO S.R.L. Neamt

15.

102 din 20 martie 2002

AURORA S.A. Brasov

16.

57 din 25 februarie 2002

B & B S.R.L. Prahova

17.

16 din 28 ianuarie 2002

BIAMI S.R.L. Sibiu

18.

77 din 20 martie 2002

BILARDI TRADE S.R.L. Maramures

19.

51 din 25 februarie 2002

BERE SPIRT TURNU SEVERIN S.A. Mehedinti

20.

100 din 22 martie 2002

BOVALY S.R.L. Botosani

21.

109 din 28 decembrie 2001

BATER PROD S.R.L. Bihor

22.

36 din 25 februarie 2002

CIS METAL 2000 IMPEX S.R.L. Constanta

23.

20 din 28 ianuarie 2002

CIQUITA EXIM S.R.L. Hunedoara

24.

38 din 25 februarie 2002

CISTERNA PROD S.R.L. Brasov

25.

85 din 23 noiembrie 2001

COMAN PRODUCT S.R.L. Ilfov

26.

11 din 28 ianuarie 2002

COMERT ND MARKET Covasna

27.

103 din 6 decembrie 2001

COR-ALPINA TRADING S.R.L. Bucuresti

28.

22 din 28 ianuarie 2002

CRISTALEX 94 S.R.L. Bucuresti

29.

90 din 20 martie 2002

CRAMELE PRAHOVA S.A. Prahova

30.

53 din 25 februarie 2002

COMET COLA S.R.L. Prahova

31.

33 din 25 februarie 2002

CONTINENTAL PROD 2000 S.R.L. Buzău

32.

89 din 20 martie 2002

CPM INTERNATIONAL EXPORT- IMPORT S.R.L. Bucuresti

33.

27 din 28 ianuarie 2002

DE SILVA INTERMED S.R.L. Bucuresti

34.

93 din 6 decembrie 2001

DO & DO S.R.L. Ilfov

35.

77 din 7 noiembrie 2001

EUROAVIPO S.A. Bucuresti

36.

99 din 16 decembrie 2001

EUROAVIPO S.A. Bucuresti

37.

91 din 20 martie 2002

EUROAVIPO S.A. Bucuresti

38.

59 din 6 martie 2002

ECUATOR HOLDING S.R.L. Suceava

39.

12 din 28 ianuarie 2002

EURO ALC PROD S.R.L. Hunedoara

40.

9 din 28 ianuarie 2002

EXTENSIV COM S.R.L. Dolj

41.

3 din 9 ianuarie 2002

FARES DRINKS S.R.L. Hunedoara

42.

29 din 6 februarie 2002

FUZOOIND S.A. Neamt

43.

44 din 25 februarie 2002

GAMA & GAMA S.R.L. Satu Mare

44.

92 din 20 martie 2002

GAROAFA S.R.L. Ialomita

45.

39 din 25 februarie 2002

GETTICA TRADE INTERNATIONAL S.R.L. Galati

46.

88 din 20 martie 2002

GETTICA TRADE INTERNATIONAL S.R.L. Galati

47.

99 din 21 martie 2002

GEEN S.R.L. Brasov

48.

84 din 27 martie 2002

GEP S.R.L. Giurgiu

49.

74 din 20 martie 2002

GI & CO PROD 2001 S.R.L. Bucuresti

50.

54 din 25 februarie 2002

GLOBAL SPIRITS COMPANY S.R.L. Prahova

51.

24 din 28 ianuarie 2002

GROUP REGENT S.R.L. Dolj

52.

52 din 25 februarie 2002

G.F.S. DISTRIBUTION ROMANIA S.R.L. Ilfov

53.

40 din 25 februarie 2002

GRUNDY TRADING S.R.L. Teleorman

54.

26 din 28 ianuarie 2002

HEINRIG IMPEX S.R.L. Filiala Bucuresti Bucuresti

55.

78 din 20 martie 2002

HEINRIG IMPEX S.R.L. Filiala Bucuresti Bucuresti

56.

95 din 6 decembrie 2001

HEINRIG IMPEX S.R.L. Filiala Bucuresti Bucuresti

57.

4 din 7 ianuarie 2002

INDAGRA PROD COM S.A. Arad

58.

76 bis din 20 martie 2002

INDAGRA S.R.L. Olt

59.

49 din 25 februarie 2002

INTERALCOOZ S.R.L. Maramures

60.

21 din 31 ianuarie 2002

KONDRATOV S.R.L. Bihor

61.

70 din 20 martie 2002

KONDRATOV S.R.L. Bihor

62.

71 din 20 martie 2002

KARIO PROD S.R.L. Ialomita

63.

73 din 20 martie 2002

KARNIVAL PROD S.R.L. Covasna

64.

97 din 6 decembrie 2001

LUCIANA S.R.L. Dolj

65.

109 din 31 martie 2002

LA GALAN S.R.L. Suceava

66.

98 din 6 decembrie 2001

MAGNOLIA INTERCOM ‘93 S.R.L. Buzău

67.

56 din 25 februarie 2002

MAGNIFIC S.R.L. Tulcea

68.

89 din 23 noiembrie 2001

MAREX S.A. Brăila

69.

103 din 20 martie 2002

MAREX S.A. Brăila

70.

114 din 28 decembrie 2001

MARELDO S.R.L. Vâlcea

71.

96 din 20 martie 2002

MARY COM PROD S.R.L. Botosani

72.

47 din 2 februarie 2002

MAXIM DRINK S.R.L. Ialomita

73.

17 din 28 ianuarie 2002

MEGA PRIM PRODUCT S.R.L. Ilfov

74.

63 din 17 martie 2002

MIKA QUATRO S.R.L. Prahova

75.

5 din 10 ianuarie 2002

MOLDAGRO BEN S.R.L. Bacău

76.

75 din 7 noiembrie 2001

MONDOTRANS S.R.L. Ialomita

77.

102 din 6 decembrie 2001

MONDOTRANS S.R.L. Ialomita

78.

55 din 25 februarie 2002

MOTEL SHOP SERVICII IMPORT EXPORT UMITRU S.R.L. Prahova

79.

43 din 25 februarie 2002

MYT DAN IMPEX S.R.L. Constanta

80.

60 din 9 martie 2002

NIC TRANS S.R.L. Bucuresti

81.

1 din 3 ianuarie 2002

OSCAR H DRINKS S.R.L. Ilfov

82.

75 din 20 martie 2002

ORELIUS S.R.L. Sibiu

83.

111 din 28 decembrie 2001

PRODALCOM S.A. Botosani

84.

8 din 28 ianuarie 2002

PERFECT RENAISSANCE S.R.L. Timis

85.

72 din 20 martie 2002

PITON COMIMPEX S.R.L. Vrancea

86.

45 din 25 februarie 2002

PRODESCARN S.R.L. Bihor

87.

28 din 4 februarie 2002

AMIRA S.R.L. Vaslui

88.

101 din 20 martie 2002

ECORDON TRANS S.R.L. Bihor

89.

78 din 7 noiembrie 2001

EGATO PROD COM ‘2000 S.R.L. Bucuresti

90.

101 din 6 decembrie 2001

ESURSE COM S.A. Olt

91.

95 din 30 martie 2002

OMANIAN DRINK SERVICE IMPORT EXPORT S.R.L. Bucuresti

92.

96 din 6 decembrie 2001

ROMGRAF S.R.L. Neamt

93.

116 din 28 decembrie 2001

ROYAL CIGARS S.R.L. Bihor

94.

97 din 28 martie 2002

RUVA CORA S.R.L. Arges

95.

88 din 29 noiembrie 2001

SAMIFLOR S.R.L. Cluj

96.

30 din 7 februarie 2002

SAMIFLOR S.R.L. Cluj

97.

76 din 7 noiembrie 2001

SANTO INTERNATIONAL S.R.L. Bucuresti

98.

6 din 18 ianuarie 2002

SAB RĂDĂUTI S.A. Suceava

99.

64 din 19 martie 2002

SAB RĂDĂUTI S.A. Suceava

100.

100 din 6 decembrie 2001

SELENA EXIM S.R.L. Botosani

101.

108 din 30 martie 2002

SELDOS S.R.L. Galati

102.

87 din 20 martie 2002

SEAGRAM ROMANIA S.R.L. Bucuresti

103.

37 din 25 februarie 2002

SILCOMAR PRODIMPEX S.R.L. Cluj

104.

32 din 25 februarie 2002

SIROMEX DRINKS S.R.L. Maramures

105.

107 din 29 martie 2002

SORPAU S.R.L. Dâmbovita

106.

69 din 20 martie 2002

SKENDERBEG DORINA SIMPEX S.R.L. ucuresti

107.

87 din 23 noiembrie 2001

SPEED PRODUCTIE S.R.L. Ilfov

108.

85 din 20 martie 2002

SPRIT IMPEX S.R.L. Ilfov

109.

115 din 28 decembrie 2001

TEMAR S.R.L. Iasi

110.

104 din 25 martie 2002

S.C. DE PRODUCTIE, SERVICII SI COMERT HALIS S.R.L. - Bistrita Năsăud

111.

10 din 28 ianuarie 2002

TRACIA NATIONAL S.A. Arges

112.

93 din 21 martie 2002

UTOVALCO S.R.L. Maramures

113.

94 din 6 decembrie 2001

UTOVALCO S.R.L. Maramures

114.

105 din 6 decembrie 2001

VINALCOOL ARGES S.A. Arges

115.

35 din 25 februarie 2002

VINALCOOL BIHOR S.A. Bihor

116.

42 din 25 februarie 2002

VINALCOOL S.A. Hunedoara

117.

13 din 28 ianuarie 2002

VINCON VRANCEA S.A. Vrancea

118.

18 din 28 ianuarie 2002

VOLTA TRADE S.R.L. Maramures

 


**) Autorizatii suspendate.

***) Autorizatie anulată începând cu data de 1 aprilie 2002.

****) Autorizatie preschimbată începând cu data de 1 aprilie 2002, ca urmare a schimbării denumirii din Societatea Comercială “Bere Contesa” în Societatea Comercială “Alcredo”.

****) Autorizatie anulată pentru punctul de lucru din Rădăuti, judetul Suceava.