MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 256         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

166. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

262. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

168. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare si gestionare a rezervei de mobilizare

 

264. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare si gestionare a rezervei de mobilizare

 

170. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

266. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

171. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

267. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

172. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

            268. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

173. - Lege pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată

 

269. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

320. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108 din 27 iunie 2001 privind exploatatiile agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Exploatatiile agricole pot fi formate din terenuri, animale si mijloace necesare procesului de productie agricolă, apartinând unuia sau mai multor proprietari.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Exploatatiile agricole se diferentiază în functie de:

a) natura juridică a acestora;

b) forma de proprietate;

c) natura activitătii pe care o desfăsoară;

d) dimensionarea acestora.”

3. După articolul 3 se introduce articolul 3 1 cu următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Formele juridice în care se pot organiza exploatatiile agricole sunt cele prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Persoanele juridice organizate sau care se vor înfiinta în una dintre formele juridice prevăzute de legislatia în vigoare sunt considerate exploatatii agricole dacă îndeplinesc conditiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Exploatatiile agricole comerciale vor fi conduse sau administrate de personal calificat tehnic si economic în domeniul agricol.

(2) Exploatatiile agricole familiale pot fi conduse si administrate de respectivii proprietari, atestati în pregătirea agricolă.”

5. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“Dimensionarea exploatatiilor agricole”

6. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (1) si literele A si B vor avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Dimensiunile minime pentru exploatatiile agricole sunt:

A. Pentru sectorul vegetal:

a) cereale, plante tehnice si medicinale:

- zona de câmpie 110 ha;

- zona de deal 50 ha;

b) pajisti naturale cultivate si culturi furajere

pentru zona de munte 25 ha;

c) legume 2 ha;

d) plantatii de pomi si pepiniere 5 ha;

e) căpsunerii, arbusti fructiferi 1 ha;

f) plantatii de vii nobile, pepiniere si hamei 5 ha;

g) sere si solarii 0,5 ha;

h) ciupercării 0,2 ha.

B. Pentru sectorul animalier:

a) vaci de lapte sau bubaline 15 capete;

b) taurine la îngrăsat 50 capete;

c) oi sau capre 300 capete;

d) cai de rasă 15 capete;

e) cai la îngrăsat 50 capete;

f) porci 100 capete;

g) alte specii de animale 100 capete;

h) găini ouătoare 2.000 capete;

i) păsări pentru carne 5.000 capete;

j) statii de incubatie 200.000 capete;

k) alte specii de păsări 1.000 capete;

l) apicultură 50 familii;

m) struti 15 capete;

n) iepuri 500 capete;

o) animale de blană 100 capete.”

7. La articolul 5 alineatul (1), după litera C se introduce litera D cu următorul cuprins:

“D. Exploatatiile mixte vor fi formate din cote-părti ale dimensiunilor care vor da un întreg, în echivalentă, din cumulul de activitate. Echivalenta terenurilor agricole si a efectivelor de animale pentru determinarea dimensiunii minime a exploatatiei mixte se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.”

8. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Suprafetele prevăzute la alin. (1) lit. A se vor constitui din maximum 4 trupuri.”

9. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Exploatatiile agricole înfiintate cu respectarea dimensiunilor minime, prevăzute la alin. (1), vor beneficia de facilităti financiare.”

10. La articolul 6, după litera h) se introduce litera i) cu următorul cuprins:

“i) animale de productie si reproductie si alt capital agricol.”

11. După articolul 6 se introduce articolul 6 1 cu următorul cuprins:

“Art. 6 1. - Exploatatiile agricole cu dimensiuni sub limitele prevăzute la art. 5 alin. (1) sunt exploatatii agricole familiale.”

12. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“Sprijinul acordat producătorilor agricoli care detin sau administrează exploatatii agricole”

13. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Producătorii agricoli care detin sau administrează exploatatii agricole, dimensionate potrivit art. 5 alin. (1), beneficiază de sprijinul direct al statului, prin facilităti financiare, subventii pe produs, în scopul îmbunătătirii eficientei economice, cresterii productiei si indicilor de calitate ai produselor agricole.

(2) Exploatatiile agricole familiale beneficiază de servicii de consultantă gratuite, conform legislatiei în vigoare.

(3) Exploatatiile agricole familiale vor fi stimulate pentru obtinerea productiei marfă si pentru aplicarea agriculturii ecologice, prin acordarea de facilităti financiare si subventii pe produs.”

14. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Exploatatiile agricole comerciale cu activitătile prevăzute la art. 5 alin. (1) beneficiază de facilităti financiare din partea statului pentru investitii privind cumpărarea de teren cu destinatie agricolă, de tractoare, utilaje agricole, instalatii pentru irigat, constructii de spatii de productie, de protectia mediului, constructii de adăposturi si instalatii zootehnice, sere, plantatii de pomi, vită de vie, hamei, căpsunerii si altele asemenea.”

15. Articolele 10 si 11 se abrogă.

16. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Producătorii agricoli, proprietari sau administratori de exploatatii agricole, pot beneficia de credite potrivit legii.

(2) Pentru garantarea creditului primit, prevăzut la alin. (1), pot fi ipotecate bunurile imobile sau gajate bunurile mobile, inclusiv certificatele de depozit, precum si terenurile agricole aflate în proprietate.”

17. Capitolul IV se abrogă.

18. La articolul 15 alineatul (3), după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

“d) înfiintarea retelei de perdele forestiere de protectie a câmpului, a digurilor si malurilor.”

19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Organizarea terenurilor arabile ale exploatatiei agricole constă în gruparea acestora pe categorii de folosintă, delimitarea perimetrului aferent, stabilirea asolamentelor în functie de fertilitatea terenului arabil, conditiile de relief, tipurile de culturi si alte criterii specifice.”

20. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Organizarea păsunilor constă în delimitarea unitătilor de exploatare în functie de speciile de animale, numărul acestora, de relieful terenului, natura lucrărilor de îmbunătătiri funciare, sursele de apă, constructiile utilitare aferente si asigurarea legăturilor functionale cu satele, comunele, orasele si centrele de colectare, prelucrare si valorificare a produselor.”

21. La articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Proiectele de organizare a terenului, pe categorii de folosintă agricolă si stabilirea retelei de drumuri agricole si de perdele forestiere de protectie se întocmesc de institutiile specializate de la nivel central, judetean si local, împreună cu consiliile locale si consiliile judetene, cu acordul prealabil al proprietarilor.”

22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

23. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împreună cu Ministerul Administratiei Publice vor elabora normele tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole, prevăzute la art. 15-21.”

24. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 20 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia

României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 166.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 262.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare si gestionare a rezervei de mobilizare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 185 din 20 decembrie 2001 privind unele măsuri de administrare si gestionare a rezervei de mobilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 168.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare si gestionare a rezervei de mobilizare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 185/2001 privind unele măsuri de administrare si gestionare a rezervei de mobilizare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 264.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2001

pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72 din 17 mai 2001 pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 23 mai 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 28 si 77 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale”

2. La articolul unic punctul 2, alineatul (4) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

“(4) În judetele în care se organizează alegeri partiale într-o singură circumscriptie electorală solutionarea sesizărilor si contestatiilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) si g) este de competenta judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscriptia electorală, aceasta urmând a se pronunta în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea sesizărilor si contestatiilor. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.”

3. La articolul unic, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:”3. Alineatul (9) al articolului 77 va avea următorul cuprins:

«(9) Candidatii înscrisi în liste, care nu au fost alesi, sunt declarati supleanti în listele respective. În caz de vacantă a mandatelor de consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscrisi în liste, dacă până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant partidele politice, formatiunile politice, aliantele politice si aliantele electorale pe listele cărora au candidat supleantii confirmă în scris că acestia fac parte din partidul politic, formatiunea politică, alianta politică sau alianta electorală respectivă. În caz de vacantă a mandatului unui consilier ales ca independent sau al unui consilier apartinând unui partid politic, formatiune politică, aliantă politică sau aliantă electorală, care nu mai are supleanti pe lista electorală, locul devenit vacant va fi ocupat de primul supleant de pe lista partidului politic, formatiunii politice, aliantei politice sau aliantei electorale care a obtinut numărul cel mai mare de voturi valabil exprimate.»”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 170.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2001 pentru modificarea si completarea art. 28 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale si se dispune publicarea aceste legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 266.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 165 din 13 octombrie 2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 19 octombrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 171.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 165/2000 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 267.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 212 din 21 noiembrie 2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 172.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea

Camerei Deputatilor si a Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 212/2000 privind modificarea si completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 268.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 21 alineatul (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(7) Senatorii si deputatii care se deplasează în altă localitate din circumscriptiile electorale în care domiciliază, pentru activităti legate de exercitarea mandatului, beneficiază de o diurnă de deplasare de 65% din diurna prevăzută la alin. (3).”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 173.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 21 alin. (7) din Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 269.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se suplimentează bugetul Ministerului Informatiilor Publice cu suma de 2.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru acordarea de sprijin financiar din partea Guvernului României pentru lucrările de renovare a imobilului în care functionează Capela ortodoxă română din Budapesta.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002 si ale bugetului Ministerului Informatiilor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General

al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 320.