MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 258         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 17 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

176. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor (organizatii, culte religioase) minoritătilor nationale din România

 

275. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor (organizatii, culte religioase) minoritătilor nationale din România

 

177. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state

 

276. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state

 

178. - Lege privind abrogarea art. 7 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase

 

277. - Decret pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 7 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase

 

179. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România

 

278. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 59 din 26 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, în întregul său, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă

 

Decizia nr. 65 din 28 februarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

322. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. pentru procurarea de bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă

 

323. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în vederea reabilitării statiei de pompare si filtrare, a lucrărilor de placare la bazinul olimpic de înot, precum si reparării stadionului de atletism de la Liceul cu program sportiv din municipiul Brăila, judetul Brăila

 

326. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Orasului Târgu Cărbunesti, judetul Gorj, în vederea finalizării lucrărilor la Centrul Autonom de Recuperare, Pregătire si Integrare Socioprofesională a Persoanelor cu Handicap Târgu Cărbunesti

 

327. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetări pentru Protectia Plantelor Bucuresti în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia sanitară veterinară Ilfov

 

328. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare- Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare ”Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

329. - Hotărâre privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională laAeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A. pentru perioada 2002-2010

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile

care au apartinut comunitătilor (organizatii, culte religioase) minoritătilor nationale din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 112 din 27 august 1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor (organizatii, culte religioase) minoritătilor nationale din România, emisă în temeiul art. 1 pct. 17 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 29 august 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 176.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri immobile care au apartinut comunitătilor (organizatii, culte religioase) minoritătilor nationale din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor (organizatii, culte religioase) minoritătilor nationale din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 aprilie 2002.

Nr. 275.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de  către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 144 din 25 octombrie 2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 noiembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Cetătenii români care călătoresc, în scopuri particulare, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, pentru care nu este necesară viza de intrare, trebuie să prezinte la iesirea din tară:

a) asigurarea medicală;

b) biletul de călătorie dus-întors sau cartea verde a autoturismului;

c) o sumă minimă în valută liber convertibilă la vedere sau cărti de credit pentru conturi în valută, pentru fiecare persoană, într-un cuantum corespunzător sumelor de referintă determinate de autoritătile nationale ale statelor de destinatie sau de tranzit, proportional cu durata sederii, dar nu mai putin de 5 zile.”

2. După articolul 2 se introduce articolul 21 cu următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) nu se aplică în cazul cetătenilor români care călătoresc în tările cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventiisau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătătii.

(2) Lista tărilor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale pentru acordarea asistentei medicale pe bază de reciprocitate în domeniul sănătătii va fi întocmită si aprobată prin ordin comun al ministrului de interne si al ministrului sănătătii si familiei, ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

GHEORGHE BUZATU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 177.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetătenii români, la iesirea din tară, a conditiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte state si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 aprilie 2002.

Nr. 276.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abrogarea art. 7 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Articolul 7 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din 4 august 1948, introdus prin Decretul nr. 410/1959 privind completarea Decretului nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 28 din 19 noiembrie 1959, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 5 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 178.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 7 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 aprilie 2002.

Nr. 277.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 111 din 27 august 1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din.România, emisă în temeiul art. 1 pct. 17 din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 29 august 1998.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 179.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor evreiesti din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 aprilie 2002.

Nr. 278.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 59

din 26 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, în întregul său, precum si a dispozitiilor

art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele.morale, în întregul său, precum si a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de George Tună, Agripina Tună, Gabriel Tună si Marius Alexandru Tună în Dosarul nr. 14.805/2000 al Judecătoriei Bacău, precum si de Avram Crăciun în Dosarul nr. 2.077/2001 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor, întrucât între acestea există o strânsă legătură.

Reprezentantul Ministerului Public, în temeiul art. 164 din Codul de procedură civilă, pune concluzii de conexare a Dosarului nr. 294C/2001 la Dosarul nr. 293C/2001, deoarece cauzele au ca obiect neconstitutionalitatea acelorasi dispozitii legale.

Curtea, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 294C/2001 la Dosarul nr. 293C/2001.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii pe fond, arătând că, desi Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2001, Curtea este competentă să se pronunte asupra constitutionalitătii acestor dispozitii, întrucât raporturile juridice referitoare la stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, ce fac obiectul cauzelor de fată, au luat nastere potrivit reglementărilor din Ordonanta deurgentă a Guvernului nr. 53/2000, aceasta continuând să îsi producă efectele si în prezent. În concluzie, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, arătând că prevederile ordonantei criticate nu contravin prevederilor constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierile din 2 martie 2001 si din 4 iulie 2001, pronuntate în dosarele nr. 14.805/2000 si nr. 2.077/2001, Judecătoria Bacău si, respectiv, Tribunalul Arad – Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, în întregul ei, precum si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de George Tună, Agripina Tună, Gabriel Tună, Marius Alexandru Tună si de Avram Crăciun.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 contravin prevederilor art. 16 alin. (1) si art. 21 din Constitutie, precum si prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Judecătoria Bacău si Tribunalul Arad - Sectia civilă, exprimându-si opinia asupra exceptiei, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, în întregul său, si, respectiv, a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă este neîntemeiată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale

Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că diferentierea de regim juridic consacrată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 nu contravine Constitutiei, înscriindu-se în sfera de incidentă a art. 125 alin. (3) din Legea fundamentală, potrivit căruia competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtilor, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, în întregul său, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, precum si dispozitiile art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia au invocat încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, si în art. 21 referitor la accesulliber la justitie, precum si a prevederilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 nu mai este în vigoare, fiind abrogată, ulterior sesizării Curtii, prin art. II alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 34 din 16 august 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ordonantă publicată în Monitorul  Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001. Prin urmare, ordonanta criticată nu mai poate fi supusă controlului de constitutionalitate, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta “decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, iar conform dispozitiilor alin. (6) al aceluiasi articol, “[…] exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3)

[…]”. Asa fiind, în cauză exceptia de neconstitutionalitate ridicată urmează să fie respinsă, ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, în întregul său, precum si a prevederilor art. 1 alin. (1) din aceeasi ordonantă, exceptie ridicată de George Tună, Agripina Tună, Gabriel Tună si Marius Alexandru Tună în Dosarul nr. 14.805/2000 al Judecătoriei Bacăusi de Avram Crăciun în Dosarul nr. 2.077/2001 al Tribunalului Arad - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 65

din 28 februarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 din Codul penal

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Serban Bengescu - procuror

Vlad Mihai Cercel - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 din Codul penal, exceptie ridicată de Senol Menzat în Dosarul nr. 5.132/2001 al Judecătoriei Medgidia.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, întrucât dispozitiile art. 182 din Codul penal nu încalcă prevederile constitutionale. În procesul penal principiul oficialitătii constituie regula, iar legiuitorul este suveran să stabilească, cu

titlu de exceptie, situatiile în care vointa persoanei vătămate ar duce la stingerea actiunii penale. În cazul dispozitiilor criticate legiuitorul nu a stabilit o astfel de exceptie datorită gravitătii faptei incriminate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 noiembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 5.132/2001, Judecătoria Medgidia a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 din Codul penal. Exceptia a fost invocată de Senol Menzat într-o cauză penală având ca obiect săvârsirea infractiunii de vătămare corporală gravă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 182 din Codul penal contravin prevederilor art. 22 alin. (1) si ale art. 33 alin. (1) din Constitutie, deoarece nu prevăd posibilitatea înlăturării răspunderii penale prin împăcarea părtilor, ca în cazul infractiunilor de lovire sau alte violente si de vătămare corporală, prevăzute de dispozitiile art. 180 si, respectiv, ale art. 181 din Codul penal. Dispozitiile constitutionale invocate garantează dreptul persoanei fizice la viată, la integritate fizică si psihică, precum si la ocrotirea sănătătii.

Pe cale de consecintă, consideră că atunci când sunt vătămate aceste drepturi titularul lor trebuie să aibă posibilitatea de a stinge conflictul de drept penal.

Judecătoria Medgidia, exprimându-si opinia, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile art. 182 din Codul penal nu numai că nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, dar reprezintă chiar o aplicare a acestora. În opinia instantei înlăturarea răspunderii penale prin împăcarea părtilor în cazul infractiunii de vătămare corporală gravă nu constituie o problemă de constitutionalitate, dispozitiile criticate necontravenind Constitutiei, ci una de optiune legislativă.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile criticate nu contravin Constitutiei. Prin garantarea dreptului la viată si la integritate fizică si psihică, prevederile art. 22 din Constitutie instituie “obligatia generală a tuturor subiectelor de drept de a respecta viata, integritatea fizică si integritatea psihică a persoanei”. Detalierea garantiilor dreptului la viată si la integritate fizică si psihică ale persoanei se realizează, în principal, prin dispozitii de drept penal, iar un exemplu în acest sens îl constituie art. 182 din Codul penal. Împăcarea părtilor este admisă doar în cazul unor fapte cu un grad de pericol social redus, ceea ce nu se poate sustine în cazul infractiunii de vătămare corporală gravă.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece “în apărarea dreptului la viată, integritate corporală si sănătate este implicat în mod justificat si statul, în calitatea sa de reprezentant al societătii”, iar prevederile criticate pun la dispozitie persoanelor instrumentul legal de care se pot folosi pentru apărarea dreptului la viată si la integritate fizică si psihică. În acelasi sens Guvernul arată că pentru infractiunile cu un grad de pericol social ridicat, categorie din care face parte si infractiunea de vătămare corporală gravă, “operează principiul oficialitătii procesului penal, ceea ce înseamnă că actiunea penală este pusă în miscare din oficiu de către organele judiciare, fără posibilitatea împăcării părtilor”.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere exprimate de presedintele Camerei Deputatilor si de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 182 din Codul penal, dispozitii avândurmătorul cuprins: “Fapta prin care s-a pricinuit integritătii corporale sau sănătătii o vătămare care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale mai mult de 60 de zile, sau care a produs vreuna dintre următoarele consecinte: pierderea unui simt sau organ, încetarea functionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, slutirea, avortul, ori punerea în primejdie a vietii persoanei, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Când fapta a fost săvârsită în scopul producerii consecintelor prevăzute în alineatul precedent, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Tentativa faptei prevăzute în alin. 2 se pedepseste.”

Dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei în sustinerea acesteia sunt următoarele:

- art. 22 alin. (1): “Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate.”;

- art. 33 alin. (1): l1Dreptul la ocrotirea sănătătii este garantat.”

Analizând exceptia de neconstitutionalitate invocată, Curtea constată următoarele:

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile art. 182 din Codul penal, prin omisiunea prevederii împăcării părtilor drept cauză de înlăturare a răspunderii penale, încalcă prevederile art. 22 alin. (1), referitoare la dreptul la viată si la integritatea fizică si psihică ale persoanei, si ale art. 33 alin. (1) din Constitutie, referitoare la dreptul la ocrotirea sănătătii. Această sustinere nu poate fi primită. Curtea retine că garantarea acestor drepturi ale persoanei se realizează, din punct de vedere penal, prin incriminarea ca infractiuni a faptelor grave care aduc atingere acestor valori sociale. De aceea, dispozitiile criticate, cuprinse în sectiunea a II-a a capitolului I, intitulat “Infractiuni contra vietii, integritătii corporale si sănătătii”, din titlul II al părtii speciale a Codului penal, nu numai că nu contravin, ci reprezintă garantia juridico-penală a prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

De asemenea, Curtea constată că în sistemul nostru de drept penal infractiunea constituie o faptă antisocială, care afectează deci întreaga societate, iar nu o faptă cu caracter exclusiv privat, nici măcar atunci când prin comiterea ei sunt lezate nemijlocit drepturi sau interese private. Din această conceptie decurge atât caracterul public, oficial al actiunii penale, cât si caracterul public al pedepsei.

Din ratiuni de politică penală legiuitorul admite exceptii de la caracterul oficial al actiunii penale în cazul unor infractiuni cu o periculozitate socială redusă, între care si cele prevăzute de art. 180 si 181 din Codul penal, arătate de autorul exceptiei, prevăzând posibilitatea ca punerea în miscare a actiunii penale să se facă la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar procesul penal să înceteze prin împăcarea părtilor. Optiunea legiuitorului în aceste cazuri nu este limitată prin Constitutie. De aceea, sustinerile autorului exceptiei urmează să fie respinse.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 din Codul penal, exceptie ridicată de Senol Menzat în Dosarul nr. 5.132/2001 al Judecătoriei Medgidia.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 28 februarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Vlad Mihai Cercel

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unor credite externe în favoarea Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. pentru procurarea de bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 2, ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Natională “Nuclearelectrica” - S.A. a unor credite externe în limita sumelor de 316 milioane dolari canadieni, 141 milioane euro si, respectiv, 24 milioane dolari S.U.A., pentru acoperirea cheltuielilor necesare procurării unor bunuri si servicii din import necesare finalizării Unitătii 2 de la CNE Cernavodă.

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru  derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, cu modificările ulterioare, se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii siCredite de Comert Exterior să aprobe garantarea în proportie de 100% a unor credite externe în limita sumelor de 316 milioane dolari canadieni, 141 milioane euro si, respectiv, 24 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru finalizarea Unitătii 2 de la CNE Cernavodă.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% sumele prevăzute la art. 2, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru finalizarea Unitătii 2 de la CNE Cernavodă.

Art. 4. - Rambursarea creditelor externe, plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestora se vor asigura din sursele proprii ale Societătii Nationale “Nuclearelectrica” - S.A. si, în completare, din bugetul Fondului special de dezvoltare a sistemului energetic si din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 322.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în vederea reabilitării statiei de pompare si filtrare,

a lucrărilor de placare la bazinul olimpic de înot, precum si reparării stadionului de atletism

de la Liceul cu program sportiv din municipiul Brăila, judetul Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 5,0 miliarde lei, pentru judetul Brăila, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Brăila în vederea reabilitării statiei de pompare si filtrare, a lucrărilor de placare la bazinul olimpic de înot, precum si reparării stadionului de atletism de la Liceul cu program sportiv din municipiul Brăila, judetul Brăila.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 323.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Orasului Târgu Cărbunesti, judetul Gorj, în vederea finalizării lucrărilor la Centrul Autonom de Recuperare, Pregătire si Integrare Socioprofesională a Persoanelor cu Handicap Târgu Cărbunesti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 cu suma de 3.200,0 milioane lei, pentru judetul Gorj, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Târgu Cărbunesti, judetul Gorj, în vederea finalizării lucrărilor la Centrul Autonom de Recuperare, Pregătire si Integrare Socioprofesională a Persoanelor cu Handicap Târgu Cărbunesti.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Persoanele majore cu handicap usor, institutionalizate în Centrul de Plasament si Recuperare a Copilului cu Handicap, situat în localitatea Bâlteni, judetul Gorj, vor fi transferate în Centrul Autonom de Recuperare, Pregătire si Integrare Socioprofesională a Persoanelor cu Handicap Târgu Cărbunesti în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor prevăzute la art. 1.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 326.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din  administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetări pentru Protectia Plantelor Bucuresti în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia sanitară veterinară Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucuresti, bd Ion Ionescu de la Brad nr. 8, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu- Sisesti” - Institutul de Cercetări pentru Protectia Plantelor Bucuresti în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia sanitară veterinară Ilfov.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Institutul de Cercetări pentru Protectia Plantelor Bucuresti si Directia sanitară veterinară Ilfov, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 327.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea  Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetări pentru Protectia Plantelor Bucuresti în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia sanitară veterinară Ilfov

 

Adresa imobilului care se transmite

Numărul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, bd Ion Ionescu de la Brad nr. 8, sectorul 1

120.759

Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” - Institutul de Cercetări pentru Protectia Plantelor Bucuresti

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor Directia sanitară veterinară Ilfov

I. Partea din constructie- care se transmite:

- parter: suprafata desfăsurată = 242,32 m 2

- etajul 1: suprafata desfăsurată = 169,86 m 2

Total suprafată desfăsurată = 412,18 m 2

II. Terenul aferent: suprafata = 242,32 m 2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti, Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” - I.N.C.D.M. Constanta si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” - I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate în coordonarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor mentionati în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la alin. (1) se aprobă de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri bine justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, institutelenationale prevăzute la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2002 fată de anul 2001 a productivitătii muncii prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de specialitate ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 328.


*) Anexele nr. 1-3 se comunică Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională laAeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A. pentru perioada 2002-2010

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A. pentru perioada 2002-2010, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Societatea Natională “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A. este titularul programului prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - Lucrările de utilitate publică cuprinse în Program, referitoare la căile de comunicatii, pot fi declarate lucrări de interes national, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Perimetrul de dezvoltare al Aeroportului International Bucuresti-Băneasa este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Pe terenurile cuprinse în perimetrul de dezvoltare al Aeroportului International Bucuresti-Băneasa, din Planul de dezvoltare al Societătii Nationale “Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A. - etapa 2010, prevăzut în anexa nr. 2, se pot realiza si alte lucrări de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare decât cele cuprinse în Program, cu acordul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în conditiile legii.

(3) În zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă, prevăzute în planul de dezvoltare prezentat în anexa nr. 3, pot fi amplasate constructii, instalatii si echipamente noi, cu respectarea prevederilor Codului aerian.

Art. 4. - Finantarea Programului se va asigura din surse proprii ale titularului, din credite bancare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si din alte surse atrase, în conditiile legii.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 329.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL STRATEGIC

de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Natională

“Aeroportul International Bucuresti-Băneasa” - S.A. pentru perioada 2002-2010

 

Etapa I

2002

Desfăsurarea activitătilor premergătoare realizării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare:

1. Elaborarea si aprobarea studiilor de fezabilitate

2. Elaborarea si avizarea documentatiilor tehnico-economice pentru studiile de fezabilitate aprobate.

2002-2003

1. Dobândirea terenurilor necesare realizării obiectivului de investitii aprobat, în conditiile legii

2. Asigurarea surselor de finantare necesare realizării obiectivelor de investitii

3. Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare demarării lucrărilor.

Etapa a II-a

2002-2010

Realizarea lucrărilor din cadrul Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare

Lucrările se vor realiza esalonat, după cum urmează:

 

Investitii în obiective noi

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Perioada propusă pentru realizare

Sursele

de finantare

0

1

2

3

1.

Salon oficial

2005-2008

Atrase

2.

Terminal pentru aviatie generală, parcaje aferente si amenajări rutiere

2003-2007

Atrase

3.

Hangar pentru aviatie generală si anexe

2005-2008

Atrase

4.

Supermarket, parcaje, amenajări rutiere, pasaj rutier superior, drum de acces în zona de nord

2002-2010

Atrase

5.

Spital de tranzit

2003-2006

atrase + buget

6.

Hangare pentru aviatie generală (2 bucăti)

2003-2008

atrase + buget

7.

Platformă pentru aviatie generală si căi de rulare la PDA

2003-2008

atrase + buget

8.

Căi de rulare pentru elicoptere, heliport la vedere, platforme

2003-2008

atrase + buget

9.

Heliport apropiere de precizie

2003-2006

proprii + buget

10.

Bretea cap de pistă

2010

proprii + buget

11.

Lărgirea căii de rulare existente

2005-2008

proprii + buget

12.

Extinderea căii de rulare existente si a bretelei de degajare rapidă

2010

proprii + buget

13.

Statie mecanizată de degivrare

2008

proprii + atrase

14.

Remiză pentru utilaje aeroportuare

2002-2004

proprii

15.

Remiză pentru utilaje de handling

2002-2004

atrase

16.

Extinderea platformei pentru aeronave mari

2005-2008

proprii + buget

17.

Terminal cargo (cu echipamente)

2003-2006

atrase + buget

18.

Rezervor de apă

2003-2004

proprii

19.

Turn de control, bloc tehnic si remiză PSI

2002-2005

proprii + atrase + buget

20.

Statie pentru tratarea deseurilor (crematoriu)

2002

proprii + atrase

21.

Platformă de compensare a busolei

2003

proprii + atrase + buget

22.

Platformă antiteroristă

2010

proprii + atrase + buget

23.

Depozit de carburanti si triaj CF

2010

atrase + buget

24.

Drum tehnologic perimetral

2005-2010

proprii + buget

25.

Drum de acces pentru traficul auto greu

2004-2005

atrase

26.

Buncăr pentru bagaje neidentificate

2010

proprii + buget

27.

Platformă de parcare auto în zona cargo

2005

atrase

28.

Statie subterană CF sau metrou

2010

atrase + buget

29.

Muzeul Aviatiei

2010

atrase + buget

30.

Spatii de depozitare subterane (posibilă zonă liberă)

2002-2008

proprii + atrase + buget

 

Finantarea de la buget a Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare se va face în limita sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Pentru obiectivele de investitii prevăzute la pct. 19-30 în anul 2002 nu sunt prevăzute sume în bugetul de stat, sumele alocate fiind surse proprii si atrase.

NOTĂ:

Prin realizarea obiectivelor propuse se urmăresc cresterea veniturilor proprii din activitatea de bază (prin diversificarea si cresterea calitătii serviciilor oferite clientilor - companii aeriene si pasageri -, deci implicit prin cresterea traficului charter de pasageri si cargo, aeroambulante si utilitar pe Aeroportul International Bucuresti-Băneasa) si o crestere substantială a veniturilor proprii provenite din activităti conexe.

 

Reparatii capitale, modernizări si extinderi ale unor obiective existent

 

Nr.

crt.

Denumirea obiectivului

Perioada propusă pentru realizare

Sursele

de finantare

0

1

2

3

1.

Continuare RK la suprafetele de miscare

si instalatiile aferente

2002-2005

buget

2.

Continuare RK si consolidarea clădirii

aerogării

2002-2004

atrase + proprii + buget

3.

RK la instalatia de iluminare a platformei

2002-2003

proprii + buget

4.

Modernizarea si extinderea aerogării existente

2002-2005

atrase + proprii + buget

 

Finantarea de la buget a Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare se va face în limita sumelor aprobate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Pentru unele dintre obiectivele de investitii pentru anul 2002 nu sunt alocate surse de finantare de la bugetul de stat.

NOTĂ :

Prin realizarea obiectivelor propuse se urmăresc cresterea veniturilor proprii din activitatea de bază (prin diversificarea si cresterea calitătii serviciilor oferite clientilor - companii aeriene si pasageri -, deci implicit prin cresterea traficului charter de pasageri si cargo, aeroambulante si utilitar pe Aeroportul International Bucuresti-Băneasa) si o crestere substantială a veniturilor proprii provenite din activităti conexe.