MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 264         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

274. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

312. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ambarcatiunilor de agrement

 

313. - Hotărâre privind înfiintarea Societătii Comerciale de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

58/574. - Ordin al ministrului administratiei publice si al ministrului justitiei pentru aprobarea onorariilor minime si maxime corespunzătoare activitătilor de specialitate desfăsurate de persoane fizice si juridice autorizate în scopul efectuării înscrierilor cu caracter nedefinitiv în cărtile funciare

 

488. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind aprobarea Procedurii de autorizare a inspectorilor de santier

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 alin. (1) pct. I.2 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului tineretului si sportului, pentru îndelungata si rodnica activitate în conducerea Federatiei Române de Gimnastică si a Federatiei Internationale de Gimnastică, precum si pentru tot ce a întreprins la promovarea acestei discipline sportive ca antrenor si arbitru international, cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului Neculai N. Vieru, presedinte al Federatiei Române de Gimnastică.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 8 aprilie 2002.

Nr. 274.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ambarcatiunilor de agrement

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri stabilesc conditiile de introducere pe piată a ambarcatiunilor de agrement complete, a ambarcatiunilor partial construite si echipate, denumite în continuare ambarcatiuni, precum si a componentelor prevăzute în anexa nr. 1, luate separat sau instalate pe ambarcatiunile de agrement.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică si ambarcatiunilor folosite pentru transporturi comerciale sau pentru instruire în navigatia de agrement, care sunt introduse pe piată pentru activităti recreative.

(3) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) ambarcatiunilor concepute exclusiv pentru competitii sportive, incluzând ambarcatiunile cu vâsle si ambarcatiunile destinate instruirii în canotaj, care au fost etichetate ca atare de către constructorul lor;

b) canoelor si caiacelor, gondolelor si hidrobicicletelor;

c) planselor cu vele;

d) planselor cu motor, ambarcatiunilor individuale de tipul scuterelor nautice si altor ambarcatiuni similare cu motor;

e) originalelor sau copiilor individuale ale ambarcatiunilor vechi, concepute înainte de 1950, construite în cea mai mare parte din materiale originale si etichetate ca atare de către constructorul lor;

f) ambarcatiunilor experimentale, cu conditia ca ulterior respectivele exemplare să nu fie introduse pe piată;

g) ambarcatiunilor construite pentru utilizare proprie, cu conditia ca ulterior respectivele exemplare să nu fie introduse pe piată pentru o perioadă de cel putin 5 ani de la data constructiei;

h) ambarcatiunilor special destinate să aibă echipaj si să transporte persoane în scop comercial;

i) submersibilelor;

j) ambarcatiunilor pe pernă de aer;

k) ambarcatiunilor pe aripi imerse.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri următorii termeni se definesc astfel:

a) ambarcatiune de agrement - orice ambarcatiune, indiferent de tip si de modul de propulsie, al cărei corp are o lungime de la 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, si care este destinată să fie utilizată în scopuri sportive si recreative;

b) producător - persoana responsabilă pentru proiectarea si fabricarea ambarcatiunilor complete sau care preia ambarcatiuni partial construite si echipate pentru a realiza ambarcatiuni complete, cu scopul de a le introduce pe piată în nume propriu;

c) constructor - persoana responsabilă pentru proiectarea si fabricarea ambarcatiunilor partial construite si echipate sau a componentelor pentru ambarcatiuni, cu scopul de a le introduce pe piată în nume propriu;

d) punere în functiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul României de către utilizatorul final;

e) organism de control - organism desemnat de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Termenii definiti la alin. (1) se completează cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

 

CAPITOLUL II

SECTIUNEA 1

Conditii de introducere pe piată

 

Art. 3. - (1) Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a ambarcatiunilor si componentelor pentru acestea prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nu pun în pericol siguranta si sănătatea persoanelor, a mediului si a proprietătii, atunci când sunt construite, întretinute si utilizate conform destinatiei lor.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate initia reglementări privind navigatia în apele nationale, în scopul asigurării protectiei mediului, calitătii si sigurantei navigatiei în apele nationale, cu conditia ca aceste reglementări să nu determine modificări ambarcatiunilor care se conformează prevederilor prezentei hotărâri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte esentiale

 

Art. 4. - Ambarcatiunile si componentele prevăzute la art. 1 alin. (1) se introduc pe piată numai dacă satisfac cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2.

 

SECTIUNEA a 3-a

Libera circulatie a ambarcatiunilor

 

Art. 5. - (1) Se consideră că sunt respectate cerintele esentiale prevăzute la art. 4 si se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a ambarcatiunilor complete, dacă:

a) poartă marcajul national de conformitate CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care semnifică conformitatea produsului cu prevederile prezentei hotărâri, si sunt însotite de declaratia de conformitate prevăzută în anexa nr. 3, redactată în limba română;

b) poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene, si sunt însotite de declaratia de conformitate, tradusă în limba română.

(2) Se consideră că sunt respectate cerintele esentiale prevăzute la art. 4 si se admite introducerea pe piată a ambarcatiunilor partial construite si echipate dacă pentru acestea există o declaratie emisă de către constructor sau de reprezentantul autorizat al acestuia ori de către importator, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 lit. A, potrivit căreia respectivele ambarcatiuni sunt destinate spre a fi finalizate de alti producători.

(3) Se consideră că sunt respectate cerintele esentiale prevăzute la art. 4 si se admite introducerea pe piată a componentelor prevăzute în anexa nr. 1, care poartă marcajul CS sau CE, care semnifică conformitatea cu cerintele esentiale aplicabile, atunci când respectivele componente urmează să fie încorporate într-o ambarcatiune de agrement, potrivit unei declaratii emise de către constructor, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 4 lit. B, sau de reprezentantul autorizat al acestuia ori de către importator.

(4) Cu ocazia organizării saloanelor, expozitiilor si prezentărilor, ambarcatiunile si componentele prevăzute la art. 1 alin. (1), care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri, pot fi expuse cu conditia ca un anunt vizibil să indice faptul că respectivele produse nu pot fi introduse pe piată si nici nu pot fi puse în functiune până când nu vor fi îndeplinite prevederile prezentei hotărâri.

(5) În cazul în care ambarcatiunilor si componentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) le sunt aplicabile si alte reglementări care, de asemenea, impun aplicarea marcajului CS, acest marcaj indică conformitatea produsului cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile.

Art. 6. - (1) Se consideră că ambarcatiunile si componentele prevăzute la art. 1 alin. (1) respectă cerintele esentiale prevăzute la art. 4 în cazul în care acestea sunt conforme cu standardele românesti care adoptă standardele europene armonizate aplicabile, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(2) Lista standardelor românesti care adoptă standardele europene armonizate se elaborează în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri si se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

SECTIUNEA a 4-a

Detinerea documentatiei

 

Art. 7. - (1) Pentru ambarcatiunile si componentele prevăzute la art. 1 alin. (1), introduse pe piată cu marcaj CS sau CE, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia să întocmească si să păstreze timp de 10 ani de la data ultimei fabricatii a acestora documentatia tehnică ce atestă conformitatea, care va fi prezentată spre examinare, la cerere, organismului de control.

(2) Documentatia tehnică prevăzută la alin. (1) va cuprinde:

a) dosarul tehnic de fabricatie prevăzut în anexa nr. 5;

b) declaratia de conformitate;

c) certificatele de conformitate emise de organisme notificate;

d) adresele spatiilor de depozitare de pe teritoriul României;

e) copii de pe rapoartele de încercări prin care se demonstrează conformitatea cu standardele mentionate la art. 6 sau cu standardele europene armonizate, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, după caz.

(3) În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu are sediul în România, importatorul are obligatia să detină documentele mentionate mai sus, care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organismului de control.

Art. 8. - (1) În cazul în care organismul de control constată că ambarcatiunile prevăzute la art. 1 alin. (1) sau componentele destinate acestora, prevăzute în anexa nr. 1, care poartă marcajul CS sau CE, atunci când, fiind corect construite, instalate, întretinute si utilizate în conformitate cu destinatia lor, pun în pericol siguranta persoanelor, a mediului si a proprietătii, va decide, după caz, fie retragerea de pe piată a produselor respective, fie interzicerea sau restrictionarea introducerii acestora pe piată.

(2) Organismul de control are obligatia să informeze în scris Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în termen de 72 de ore, cu privire la deciziile adoptate, indicând motivele care au stat la baza deciziei si în special dacă neconformitatea se datorează:

a) nerespectării cerintelor esentiale prevăzute la art. 4, în cazul în care ambarcatiunile nu au fost proiectate conform standardelor prevăzute la art. 6;

b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6, în cazul în care s-a declarat aplicarea acestora.

(3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei analizează situatiile si constată dacă măsura este justificată sau nu si comunică imediat organismului de control, precum si producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia rezultatul analizei.

(4) În cazul în care organismul de control constată că o ambarcatiune sau o componentă prevăzută în anexa nr. 1 poartă marcajul CS, în conditiile în care aceasta nu este conform prevederilor prezentei hotărâri, ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul, conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. c), informând Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei asupra deciziei sale.

 

SECTIUNEA a 5-a

Marcaje

 

Art. 9. - (1) Ambarcatiunile si componentele prevăzute la art. 1 alin. (1) care respectă cerintele esentiale prevăzute la art. 4 trebuie să aibă aplicat marcajul CS sau CE, atunci când sunt introduse pe piată.

(2) Marcajele CS si CE se aplică în mod vizibil, lizibil si durabil, direct pe ambarcatiuni, conform anexelor nr. 2 si 3 la Legea nr. 608/2001, pe componentele prevăzute în anexa nr. 1 si/sau pe ambalajul acestora. Marcajele CS si CE trebuie să fie asociate cu numărul de identificare al organismului notificat care a evaluat conformitatea prin una dintre procedurile prevăzute în anexele nr. 6, 10, 11, 12 sau 13.

(3) Este interzisă aplicarea pe ambarcatiuni si pe componente a unor marcaje sau inscriptii asemănătoare cu marcajele CS sau CE, care pot fi confundate cu aceste marcaje de conformitate. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe ambarcatiuni si pe componentele prevăzute în anexa nr. 1 si/sau pe ambalajul acestora, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor CS sau CE să nu fie astfel reduse.

(4) În cazul în care organismul de control constată că marcajul a fost aplicat în mod eronat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri si să realizeze produsul conform cu prevederile privind aplicarea marcajului.

(5) În cazul în care organismul de control constată că neconformitatea continuă, acesta ia măsurile necesare de limitare sau de interzicere de la introducerea pe piată a ambarcatiunii în cauză ori asigură retragerea de pe piată, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL III

SECTIUNEA 1

Proceduri pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 10. - (1) Înainte de producerea si introducerea pe piată a ambarcatiunilor si componentelor prevăzute la art. 1 alin. (1) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice următoarele proceduri pentru evaluarea conformitătii, tinând seama de categoriile de proiectare a ambarcatiunilor A, B, C si D, definite în anexa nr. 2.

(2) Pentru categoriile A si B:

a) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului mai mică de 12 m se efectuează “Controlul intern al productiei cu încercări suplimentare”, prevăzut în anexa nr. 7;      

b) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 12 m si 24 m se efectuează “Examinarea CS de tip”, prevăzută în anexa nr. 8, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul”, prevăzută în anexa nr. 9, sau “Examinarea CS de tip” împreună cu “Asigurarea calitătii productiei”, prevăzută în anexa nr. 10, sau “Examinarea CS de tip” împreună cu “Verificarea produsului”, prevăzută în anexa nr. 11, sau “Verificarea unitătii de produs”, prevăzută în anexa nr. 12, sau “Asigurarea calitătii”, prevăzută în anexa nr. 13.

(3) Pentru categoria C:

a) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 2,5 m si 12 m, care sunt conform standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1), aplicate pentru respectarea cerintelor esentiale prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3.2 si 3.3, se efectuează “Controlul intern al productiei”, prevăzut în anexa nr. 6;

b) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 2,5 m si 12 m, care nu sunt conform standardelor românesti prevăzute la art. 6 alin. (1), referitoare la cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3.2 si 3.3, se efectuează laControlul intern al productiei cu încercări suplimentare”, prevăzut în anexa nr. 7;

c) pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 12 m si 24 m se efectuează “Examinarea CS de tip”, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul”, sau “Examinarea CS de tip” împreună cu “Asigurarea calitătii productiei”, sau “Examinarea CS de tip” împreună cu “Verificarea produsului”, sau “Verificarea unitătii de produs” ori “Asigurarea calitătii”.

(4) Pentru categoria D, pentru ambarcatiunile cu lungimea corpului cuprinsă între 2,5 m si 24 m se efectuează “Controlul intern al productiei”.

(5) Pentru componentele prevăzute în anexa nr. 1 se efectuează “Examinarea CS de tip”, completată cu procedura “Conformitatea cu tipul”, sau “Examinarea CS de tip” împreună cu “Asigurarea calitătii productiei”, sau “Examinarea CS de tip” împreună cu “Verificarea produsului”, sau “Verificarea unitătii de produs” ori “Asigurarea calitătii”.

(6) Documentele si corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute la alin. (1) se redactează în limba română sau într-o limbă acceptată de organismul de certificare care evaluează conformitatea.

Art. 11. - Procedurile pentru evaluarea conformitătii sunt redate schematic în anexa nr. 14.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organisme notificate

 

Art. 12. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în calitate de autoritate competentă în domeniu, va aproba, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, lista cuprinzând organismele notificate desemnate să execute procedurile prevăzute la art. 10 alin. (1) si (2), împreună cu sarcinile specifice pe care aceste organisme au fost desemnate să le îndeplinească si numărul/codul lor de identificare, lista urmând să se actualizeze periodic. Acest ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Competenta organismelor de certificare si a laboratoarelor este recunoscută de către autoritatea competentă pe baza unei proceduri de evaluare, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 15.

(3) În conditiile în care constată că un organism notificat nu mai întruneste criteriile minime prevăzute în anexa nr. 15, autoritatea competentă decide cu privire la retragerea recunoasterii si desemnării organismului respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 13. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 si 6 se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea utilizării si a introducerii pe piată a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 7 se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organismul de control, de comun acord cu producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau cu importatorul, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 9 se sanctionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitătilor.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările ulterioare.

Art. 14. - (1) Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri, constată contraventiile si aplică sanctiunile potrivit art. 13 alin. (1) este Inspectoratul Navigatiei Civile, organ de specialitate care functionează în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Orice sanctiune aplicată în baza prezentei hotărâri de Inspectoratul Navigatiei Civile se aduce la cunostintă Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în termen de 72 de ore de la încheierea procesului-verbal de contraventie.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 15. - Lista cuprinzând standardele românesti care adoptă standardele europene armonizate, prevăzute la art. 6, se actualizează periodic si se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Procedura de evaluare a organismelor de certificare si a laboratoarelor în vederea recunosterii de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se elaborează în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri si se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 17. - Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a ambarcatiunilor si componentelor destinate acestora, care sunt în curs de fabricatie conform Regulilor pentru constructia si supravegherea tehnică a ambarcatiunilor – cod M.T.R.N.R.-CA-99, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 285/1999.

Art. 19. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Art. 20. - Pe data de 1 ianuarie 2004 se abrogă Ordinul ministrului transporturilor nr. 285/1999 privind aprobarea Regulilor pentru constructia si supravegherea tehnică a ambarcatiunilor - cod M.T.R.N.R.-CA-99, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 29 iunie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 312.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTE

 

Componentele pentru ambarcatiunile de agrement sunt:

1. echipamente protejate la incendiu pentru motoare instalate în interiorul si la pupa ambarcatiunii;

2. dispozitive de protectie la pornire pentru motoare instalate în exteriorul ambarcatiunii;

3. timone, mecanisme de guvernare si ansambluri de cabluri pentru guvernare;

4. rezervoare si furtunuri pentru combustibil;

5. capace de magazii si hublouri prefabricate.

 

ANEXA Nr. 2

 

CERINTE ESENTIALE DE SECURITATE

pentru proiectarea si constructia ambarcatiunilor de agrement

 

1.      Categorii de proiectare a ambarcatiunilor

 

Categoria de proiectare

Conditii de vânt si val

Forta vântului pe scara Beaufort

(viteza vântului, km/h)

Înăltimea valurilor* ) (H1/3, metri)

A - oceanică

peste 8

(viteza vântului peste 74 km/h)

peste 4 m

B - maritimă în largul coastei

până la 8 inclusiv

(viteza vântului până la 74 km/h)

până la 4 m inclusiv

C - maritimă în apropierea coastei

până la 6 inclusiv

(viteza vântului până la 49 km/h)

până la 2 m inclusiv

D - ape protejate

până la 4 inclusiv

(viteza vântului până la 28 km/h)

până la 0,5 m inclusiv


*) Media înăltimilor a 10% din numărul total de valuri care au cea mai mare înăltime între gol si creastă, în cursul unei observatii de scurtă durată.

 

Definitii:

Categoria A - oceanică - ambarcatiune de dimensiuni suficient de mari, proiectată pentru a efectua voiaje nelimitate, pe parcursul cărora conditiile pot depăsi forta vântului 8 pe scara Beaufort si înăltimea valurilor de peste 4 metri.

Categoria B - maritimă în largul coastei - ambarcatiune proiectată pentru voiaje în largul coastelor, în conditii în care forta vântului poate atinge inclusiv valoarea 8 pe scara Beaufort si valurile pot avea o înăltime de până la 4 metri inclusiv.

Categoria C - maritimă în apropierea coastei - ambarcatiune proiectată pentru voiaje în apropierea coastelor, în golfuri mari, estuare, lacuri si fluvii, în conditii în care forta vântului poate atinge inclusiv valoarea 6 pe scara Beaufort si valurile pot avea o înăltime de până la 2 metri inclusiv.

Categoria D - ape protejate - ambarcatiune proiectată pentru voiaje pe lacuri mici, râuri si canale, în conditii în care forta vântului poate atinge valoarea 4 pe scara Beaufort si valurile pot avea o înăltime de până la 0,5 metri inclusiv. Ambarcatiunile din fiecare categorie vor fi corespunzător proiectate, construite si echipate pentru a corespunde acelor parametri referitori la stabilitate, flotabilitate, precum si celorlalte cerinte esentiale

din prezenta anexă, cât si pentru a avea bune caracteristici de manevrare.

2. Cerinte generale

Ambarcatiunile si componentele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre vor fi conforme cu cerintele esentiale din prezenta anexă în măsura în care acestea le sunt aplicabile.

2.1. Identificarea corpului

Fiecare ambarcatiune va fi marcată cu un număr de identificare a corpului, care include următoarele informatii:

a) codul producătorului;

b) tara de fabricatie;

c) numărul unic de serie al corpului;

d) anul de fabricatie;

e) anul modelului.

Standardele aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre contin detalii privind aceste cerinte.

2.2. Plăcuta constructorului

Pe fiecare ambarcatiune va exista o placă fixată permanent, separat de marcajul de identificare a numărului corpului, care va contine următoarele informatii:

a) numele producătorului;

b) marcajul de conformitate;

c) categoria de proiectare a ambarcatiunii, conform pct. 1;

d) capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător, conform pct. 3.6;

e) numărul maxim de persoane recomandat de producător pentru transportul cărora ambarcatiunea a fost proiectată.

2.3. Prevenirea căderilor peste bord si mijloace care să permită revenirea la bord

În functie de categoria de proiectare ambarcatiunile vor fi proiectate în asa fel încât să se reducă la minimum riscurile de cădere peste bord si să se asigure urcarea înapoi la bord.

2.4. Vizibilitatea de la postul principal de comandă

Pentru ambarcatiunile cu motor postul principal de comandă va oferi conducătorului, în conditii normale de utilizare (din punct de vedere al vitezei si al încărcării), o bună vizibilitate în toate directiile.

2.5. Manualul proprietarului

Fiecare ambarcatiune va fi însotită de manualul proprietarului, redactat sau tradus în limba română si în alte limbi străine stabilite conform prevederilor contractuale între părti. Acest manual va atrage atentia în mod special asupra riscurilor de incendiu si de inundare si va contine totodată informatiile prevăzute la pct. 2.2, 3.6 si 4, precum si masa ambarcatiunii fără încărcătură, exprimată în kg.

3. Cerinte referitoare la integritate si structură

3.1. Structură

Alegerea materialelor si combinarea lor, precum si felul constructiei vor asigura robustetea ambarcatiunii, din toate punctele de vedere. Se va acorda o atentie deosebită categoriei de proiectare, conform pct. 1, si capacitătii maxime de încărcare recomandate de producător, conform pct. 3.6.

3.2. Stabilitate si bord liber

Ambarcatiunile vor avea suficientă stabilitate si bord liber, în functie de categoria de proiectare, conform pct. 1, si de capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător, conform pct. 3.6.

3.3. Plutirea si flotabilitatea

Ambarcatiunile vor fi construite astfel încât să se asigure caracteristicile de flotabilitate si de mentinere în plutire adecvate categoriei de proiectare, conform pct. 1, si capacitătii maxime de încărcare recomandate de producător, conform pct. 3.6. Toate ambarcatiunile cu mai multe corpuri locuibile vor fi proiectate astfel încât să aibă suficientă flotabilitate care să le permită să rămână în plutire, chiar si în pozitie răsturnată.

Ambarcatiunile cu o lungime mai mică de 6 metri, la care există pericolul inundării atunci când sunt utilizate conform categoriei lor de proiectare, vor fi prevăzute prin constructie cu mijloace de flotabilitate adecvate care să le mentină în plutire după inundare.

3.4. Deschideri în corp, punte si suprastructură

Deschiderile practicate în corp, punte (punti) si suprastructură nu vor afecta integritatea structurală a ambarcatiunii sau etanseitatea acesteia când sunt închise. Ferestrele, hublourile, usile si bocaportii vor rezista la presiunea apei care este posibil să apară în locurile în care sunt amplasate aceste deschideri, precum si la sarcini concentrate reprezentând greutatea persoanelor care se deplasează pe punte. Armăturile destinate să permită trecerea apei către sau dinspre interiorul corpului ambarcatiunii, aflate sub linia de plutire corespunzătoare capacitătii maxime de încărcare recomandate de producător, conform pct. 3.6, vor fi prevăzute cu dispozitive de închidere usor accesibile în orice moment.

3.5. Inundarea

Ambarcatiunile vor fi proiectate astfel încât riscul de scufundare să fie minim. O atentie specială se va acorda:

a) cockpit-urilor si altor adâncituri în punte, care vor fi cu autodrenare sau să aibă alte mijloace de mentinere a apei departe de interiorul ambarcatiunii;

b) sistemelor de ventilare;

c) sistemelor de evacuare a apei cu pompe sau cu alte mijloace.

3.6. Capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător

Capacitatea maximă de încărcare recomandată de producător, marcată pe plăcuta constructorului (combustibil, apă, provizii, diverse echipamente si persoane), exprimată în kg, pentru care a fost proiectată ambarcatiunea, va fi determinată corespunzător categoriei de proiectare conform pct. 1, caracteristicilor de stabilitate si de bord liber conform pct. 3.2 si caracteristicilor de plutire si flotabilitate conform pct. 3.3.

3.7. Amplasarea plutelor de salvare

Toate ambarcatiunile de categoriile A si B, precum si ambarcatiunile de categoriile C si D cu o lungime mai mare de 6 metri vor fi prevăzute cu unul sau mai multe amplasamente pentru una sau mai multe plute de salvare, suficient de mari pentru a prelua numărul de persoane pentru care ambarcatiunea a fost concepută să le transporte, asa cum este recomandat de producător. Aceste amplasamente vor fi usor accesibile în orice moment.

3.8. Evacuare

Toate ambarcatiunile cu mai multe spatii locuibile, cu o lungime mai mare de 12 metri, vor fi prevăzute cu mijloace de evacuare eficiente în caz de răsturnare. Toate ambarcatiunile cu mai multe spatii locuibile vor fi prevăzute cu mijloace de evacuare eficiente în caz de incendiu.

3.9. Ancorare, amarare si remorcare

Toate ambarcatiunile, tinând seama de categoria de proiectare si de caracteristicile acestora, vor fi prevăzute cu unul sau mai multe puncte întărite sau cu alte mijloace capabile să suporte, în deplină sigurantă, solicitările sistemelor de ancorare, amarare si remorcare.

4. Caracteristici de conducere si manevrare

Constructorul va asigura caracteristici de conducere si de manevrare satisfăcătoare pentru ambarcatiune, atunci când este echipată cu motorul cel mai puternic pentru care este proiectată si construită. Pentru toate motoarele de uz naval care echipează ambarcatiunile de agrement, în manualul proprietarului va fi indicată puterea maximă a motorului, conform standardelor prevăzute la art. 6 din hotărâre.

5. Cerinte referitoare la instalatii

5.1. Motoare si spatii pentru motoare

5.1.1. Motoare instalate în interiorul ambarcatiunii

Toate motoarele instalate permanent în interiorul ambarcatiunii vor fi amplasate într-un spatiu închis si izolat de spatiile pentru locuit, astfel încât să fie reduse la minimum riscul de producere si propagare a unor incendii, precum si riscul oricăror pericole datorate pătrunderii fumului toxic si de propagare a căldurii, a zgomotului sau a vibratiilor în spatiile pentru locuit. Părtile motorului si accesoriile care necesită o inspectie si/sau o întretinere frecventă vor fi usor accesibile. Materialele izolante utilizate în interiorul compartimentelor pentru motoare vor fi ignifuge.

5.1.2. Ventilatia

Compartimentele pentru motoare vor fi ventilate. Se va preveni pătrunderea apei prin toate căile de ventilatie în compartimentele pentru motoare.

5.1.3. Părtile expuse ale motorului

În cazul în care motorul nu este protejat de o carcasă sau nu are un locas propriu închis, părtile mobile sau fierbinti ale acestuia, care pot cauza accidente corporale, vor fi protejate local.

5.1.4. Pornirea motoarelor instalate în exteriorul ambarcatiunii

Toate ambarcatiunile echipate cu motoare instalate în exteriorul acestora vor fi prevăzute cu un dispozitiv care să împiedice pornirea în priză a motorului, cuplat la propulsor, cu exceptia cazurilor în care:

a) tractiunea la punct fix produsă de motor este mai mică de 500 N (50 kgf);

b) motorul este echipat cu un limitator de putere care reduce tractiunea la 500 N (50 kgf) în momentul pornirii sale.

5.2. Instalatia de alimentare cu combustibil

5.2.1. Generalităti

Amplasarea si instalarea sistemelor de umplere, înmagazinare, aerisire si alimentare cu combustibil vor fi concepute în asa fel încât să reducă la minimum riscurile de incendiu si de explozie.

5.2.2. Rezervoare pentru combustibil

Rezervoarele, conductele si furtunurile pentru combustibil vor fi fixate si separate sau protejate de orice sursă de căldură puternică. Alegerea materialelor constitutive pentru rezervoare si a metodelor de fabricatie a acestora va fi corespunzătoare pentru capacitarea rezervorului si tipul de combustibil. Toate spatiile în care sunt rezervoare vor fi ventilate. Combustibilii lichizi al căror punct de aprindere este mai mic de 55şC vor fi depozitati în rezervoare independente care să nu facă parte din corpul ambarcatiunii si care vor fi:

a) izolate de compartimentul pentru motoare si de orice altă sursă de aprindere;

b) izolate de spatiile locuibile de la bordul ambarcatiunii.

Combustibilii lichizi al căror punct de aprindere este egal sau mai mare de 55şC pot fi depozitati în rezervoare integrate în corpul ambarcatiunii.

5.3. Instalatii si echipamente electrice

Instalatiile si echipamentele electrice vor fi proiectate si realizate astfel încât să asigure buna functionare a ambarcatiunii în conditii normale de utilizare, iar riscurile de incendiu si de electrocutare să fie reduse la minimum. Toate circuitele alimentate de la baterii, cu exceptia circuitelor de pornire a motoarelor, vor fi protejate contra suprasarcinilor si scurtcircuitelor. Va fi asigurată o ventilatie corespunzătoare în scopul prevenirii acumulării gazelor pe care bateriile ar putea să le degaje. Bateriile vor fi fixate solid si vor fi protejate împotriva pătrunderii apei.

5.4. Sistemul de guvernare

5.4.1. Generalităti

Sistemul de guvernare va fi proiectat, construit si instalat astfel încât să permită transmiterea fortelor de guvernare în conditii previzibile de functionare a ambarcatiunii.

5.4.2. Guvernarea de avarie

Ambarcatiunile cu vele si ambarcatiunile cu un singur motor instalat în interiorul lor, care sunt dotate cu sistem de guvernare cu comandă de la distantă a cârmelor, vor fi prevăzute si cu un sistem de guvernare de avarie, pentru manevrarea ambarcatiunii la viteză redusă.

5.5. Aparate cu gaz

Aparatele cu gaz pentru uz gospodăresc vor fi de tipul celor cu evacuare de vapori si vor fi proiectate si instalate în asa fel încât să se prevină scurgerile de gaz si riscurile de explozie si să permită efectuarea verificărilor de etanseitate. Materialele si componentele acestora vor fi adecvate tipului de gaz utilizat, pentru a rezista la solicitările si actiunile mediului marin. Fiecare aparat cu gaz va fi echipat cu un dispozitiv de sigurantă la stingerea flăcării, care să functioneze pentru fiecare arzător. Fiecare aparat consumator de gaz va fi alimentat printr-o racordare separată din sistemul de distributie si fiecare aparat va fi controlat separat printr-un dispozitiv propriu de închidere. Se va asigura o ventilatie adecvată pentru a se preveni pericolele datorate scurgerilor de gaz si de produse rezultate din ardere. Toate ambarcatiunile care au aparate cu gaz instalate permanent la bord vor fi prevăzute cu o incintă destinată depozitării tuturor buteliilor cu gaz. Incinta va fi izolată de spatiile de locuit, va fi accesibilă doar de la exterior si va fi ventilată în asa fel încât să se asigure evacuarea gazelor spre exteriorul ambarcatiunii. Orice aparat cu gaz instalat permanent la bord va fi încercat după instalare.

5.6. Protectia contra incendiilor

5.6.1. Generalităti

Tipurile de echipamente instalate la bord si planul de amenajare al ambarcatiunii vor tine seama de riscurile de incendiu si de propagare a focului. Se va acorda o atentie specială zonelor din jurul dispozitivelor cu flacără liberă, zonelor fierbinti ale motoarelor si masinilor auxiliare, dispozitivelor de deversare a uleiului si combustibilului, conductelor pentru ulei si combustibil neacoperite si se va evita instalarea cablurilor electrice deasupra zonelor fierbinti ale masinilor.

5.6.2. Echipamente de prevenire si stingere a incendiilor

Ambarcatiunile vor fi prevăzute cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, adecvate riscurilor de incendiu. Spatiile în care sunt amplasate motoarele cu benzină vor fi protejate printr-un sistem de stingere a incendiilor, care să nu necesite deschiderea respectivelor spatii în caz de incendiu. Stingătoarele portabile vor fi amplasate în locuri usor accesibile si unul dintre acestea va fi amplasat astfel încât să se poată ajunge la el cu usurintă de la postul principal de comandă al ambarcatiunii.

5.7. Lumini de navigatie

Atunci când sunt instalate lumini de navigatie, acestea vor fi conforme cu reglementările internationale aplicabile* ) , după caz.

5.8. Prevenirea deversării poluantilor

Ambarcatiunile vor fi construite astfel încât să se prevină orice deversare accidentală în apă a sustantelor poluante (ulei, combustibil etc.).

Ambarcatiunile dotate cu grupuri sanitare vor fi prevăzute cu:

a) rezervoare; sau

b) sisteme care să poată permite instalarea temporară a unor rezervoare, pentru a fi utilizate în zone în care deversarea deseurilor umane este interzisă. În plus, orice tubulatură pentru deversarea deseurilor umane în exteriorul ambarcatiunii va fi prevăzută cu armături care să poată fi închise etans.


*) “Regulamentul international din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare” (Colreg - 1972) sau laCodul european al căilor de navigatie interioară” (CEVNI), adoptat prin Rezolutia CEE-ONU nr. 24 din 15 noiembrie 1985.

 

ANEXA Nr. 3

 

DECLARATIA DE CONFORMITATE

 

1. Declaratia scrisă de conformitate cu prevederile prezentei anexe va însoti întotdeauna:

a) ambarcatiunea si va fi atasată la manualul proprietarului (a se vedea pct. 2.5 din anexa nr. 2);

b) componentele prevăzute în anexa nr. 1.

2. Declaratia scrisă de conformitate va fi redactată în limba română sau într-o limbă străină, conform prevederilor pct. 2.5 din anexa nr. 2, si va include următoarele informatii:

a) numele si adresa producătorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia (numele comercial si sediul, reprezentantul autorizat va specifica si numele comercial si sediul producătorului);

b) descrierea ambarcatiunii sau a componentei (descrierea produsului: marca, tipul, numărul seriei, după caz);

c) referinte privind standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre care au fost utilizate sau specificatii legate de conformitatea declarată;

d) în unele cazuri, referinte privind certificatul de examinare CS de tip eliberat de organismul notificat;

e) după caz, numele si adresa organismului notificat;

f) date pentru identificarea persoanei împuternicite să semneze în numele producătorului sau al reprezentantului autorizat al acestuia.

 

- Model -

 

Noi .................................................... (denumirea completă a persoanei juridice) ...................................................................... (sediul) cu nr. de înmatriculare la registrul comertului ................................./.............../........., declarăm pe propria răspundere că produsul/serviciul .............................................. ...................................................................... (denumirea, tipul sau modelul, numărul lotului, al sarjei sau al seriei, eventual sursele si numărul de exemplare) la care se referă această declaratie este în conformitate cu  ........................................................., (titlul si/sau numărul si data publicării documentului/documentelor tehnic/tehnice normativ/normative) având certificatul de examinare CS de tip nr. ..................... din data de ............................., eliberat de*)  .............................................................. (numele si adresa organismului notificat) ............................ ................................................ (locul si data emiterii) (numele, prenumele si semnătura sau marcajul

echivalent ale persoanei autorizate)


*) Indicarea numărului certificatului de examinare CS de tip si numele organismului notificat care l-a eliberat se înscriu doar în unele cazuri.

 

ANEXA Nr. 4

 

DECLARATIA

constructorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului

 

A. Declaratia constructorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului, referitoare la ambarcatiunile partial construite conform prevederilor art. 5 alin. (2) din hotărâre, va cuprinde următoarele informatii:

a) numele si adresa constructorului;

b) numele si adresa reprezentantului constructorului sau, după caz, ale importatorului;

c) descrierea ambarcatiunii partial construite;

d) o declaratie din care să rezulte că ambarcatiunea partial construită este destinată să fie terminată de altii si că este conformă cu cerintele esentiale aplicabile pentru stadiul de constructie în care se află.

B. Declaratia constructorului, a reprezentantului autorizat al acestuia sau a importatorului, conform prevederilor art. 5 alin. (3) din hotărâre, referitoare la componente, va cuprinde următoarele informatii:

a) numele si adresa constructorului;

b) numele si adresa reprezentantului constructorului sau, după caz, ale importatorului;

c) descrierea componentei;

d) o declaratie din care să rezulte conformitatea componentelor

cu cerintele esentiale aplicabile acestora.

 

ANEXA Nr. 5

 

DOSARUL TEHNIC DE FABRICATIE

 

Această procedură contine toate prevederile procedurii prezentate în anexa nr. 6 la hotărâre, la care se adaugă următoarele cerinte suplimentare:

1. Producătorul va efectua direct sau va dispune efectuarea în numele său, pe una sau mai multe ambarcatiuni care reprezintă fabricatia producătorului, următoarele încercări, calcule echivalente sau controale:

a) verificarea stabilitătii conform pct. 3.2 din cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre;

b) verificarea caracteristicilor de flotabilitate conform pct. 3.3 din cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.

2. Prevederi comune pentru cele două variante:

Încercările, calculele echivalente sau controalele vor fi efectuate sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător. Producătorul va aplica numărul de identificare al organismului notificat, în timpul procesului de fabricatie, sub responsabilitatea organismului respectiv.

 

ANEXA Nr. 6

 

CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

(Modulul A)

 

1. Controlul intern al productiei este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2, asigură si declară faptul că  produsele avute în vedere satisfac cerintele prezentei hotărâri, care le sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul  CS  pe  fiecare  produs  si  va  emite  o  declaratie  de conformitate.

2. Producătorul va elabora documentatia tehnică descrisă la pct. 3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va detine documentatia tehnică si o va pune la dispozitie organismelor de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, în vederea inspectării. În cazul în care nici producătorul si nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnică revine importatorului.

3. Documentatia tehnică va permite evaluarea conformitătii produsului cu cerintele prezentei hotărâri. Dacă este relevant pentru evaluare, documentatia tehnică se va referi la fazele de proiectare, productie si functionare a produsului.

4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra o copie de pe declaratia de conformitate împreună cu documentatia tehnică.

5. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru ca procesele de fabricatie să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentatia tehnică la care se face referire la pct. 2, precum si cu cerintele aplicabile ale prezentei hotărâri.

 

ANEXA Nr. 7

 

CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI CU ÎNCERCĂRI SUPLIMENTARE

(Modulul Aa)

 

Această procedură contine toate prevederile procedurii prezentate în anexa nr. 6 la hotărâre, la care se adaugă următoarele cerinte suplimentare:

1. Producătorul va efectua direct sau va dispune efectuarea în numele său, pe una sau mai multe ambarcatiuni care reprezintă fabricatia producătorului, următoarele încercări, calcule echivalente sau controale:

a) verificarea stabilitătii conform pct. 3.2 din cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre;

b) verificarea caracteristicilor de flotabilitate conform pct. 3.3 din cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.

2. Prevederi comune pentru cele două variante:

Încercările, calculele echivalente sau controalele vor fi efectuate sub responsabilitatea unui organism notificat ales de producător.

Producătorul va aplica numărul de identificare al organismului notificat, în timpul procesului de fabricatie, sub responsabilitatea organismului respectiv.

 

ANEXA Nr. 8

 

EXAMINAREA CS DE TIP

(Modulul B)

 

Dosarul tehnic de fabricatie la care se face referire în anexele nr. 6, 8, 9, 10 si 12 la hotărâre va contine toate datele sau mijloacele relevante folosite de producător pentru a asigura că ambarcatiunile sau componentele sunt conforme cu cerintele esentiale aplicabile. Dosarul tehnic de fabricatie va permite întelegerea proiectului, constructiei si a functionării produsului si va asigura posibilitatea evaluării conformitătii cu cerintele prezentei hotărâri. Dosarul tehnic de fabricatie va contine, în măsura în care sunt relevante pentru evaluare:

a) descrierea generală a tipului;

b) desene conceptuale de ansamblu, planuri de fabricatie cu detalii de executie, inclusiv desenele componentelor, subansamblurilor, circuitelor etc.;

c) explicatii, descrieri si precizări necesare pentru întelegerea celor de mai sus si pentru întelegerea functionării produsului;

d) lista cu standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre, aplicate total sau partial, si descrieri ale solutiilor adoptate pentru a satisface cerintele esentiale, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre;

e) rezultatele calculelor de proiectare, examinările efectuate etc.;

f) rapoarte de încercări sau calcule, în special privind stabilitatea conform pct. 3.2 si flotabilitatea conform pct. 3.3 din cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre.

 

ANEXA Nr. 6

 

CONTROLUL INTERN AL PRODUCTIEI

(Modulul A)

 

1. Controlul intern al productiei este procedura prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2, asigură si declară faptul că produsele avute în vedere satisfac cerintele prezentei hotărâri, care le sunt aplicabile. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CS pe fiecare produs si va emite o declaratie de conformitate.

2. Producătorul va elabora documentatia tehnică descrisă la pct. 3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va detine documentatia tehnică si o va pune la dispozitie organismelor de control, la cerere, pe o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, în vederea inspectării. În cazul în care nici producătorul si nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organelor de control, la cerere, documentatia tehnică revine importatorului. 3. Documentatia tehnică va permite evaluarea conformitătii produsului cu cerintele prezentei hotărâri. Dacă este relevant pentru evaluare, documentatia tehnică se va referi la fazele de proiectare, productie si functionare a produsului.

4. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra o copie de pe declaratia de conformitate împreună cu documentatia tehnică.

5. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru ca procesele de fabricatie să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentatia tehnică la care se face referire la pct. 2, precum si cu cerintele aplicabile ale prezentei hotărâri.

1. Examinarea CS de tip este acea parte a procedurii prin care un organism notificat constată si atestă faptul că un exemplar reprezentativ din productia avută în vedere corespunde cerintelor prezentei hotărâri, care îi sunt aplicabile.

2. Cererea pentru efectuarea examinării CS de tip va fi înaintată de către producător sau de către reprezentantul autorizat al acestuia unui organism notificat, ales de producător. Cererea va include:

a) numele si adresa producătorului si, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al producătorului, numele si adresa acestuia din urmă;

b) o declaratie scrisă potrivit căreia aceeasi cerere nu a fost înaintată nici unui alt organism notificat;

c) documentatia tehnică prevăzută la pct. 3.

Solicitantul va pune la dispozitie organismului notificat un exemplar reprezentativ din productia avută în vedere, denumit în continuare tip.

Organismul notificat poate cere si alte exemplare dacă acestea îi sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.

3. Documentatia tehnică va permite evaluarea conformitătii produsului cu cerintele prezentei hotărâri. În măsura în care este relevant pentru evaluarea conformitătii produsului, documentatia tehnică va cuprinde informatii privind proiectarea, fabricatia si functionarea produsului (a se vedea anexa nr. 5 la hotărâre).

4. Organismul notificat are următoarele obligatii:

4.1. să examineze documentatia tehnică, să verifice dacă tipul este fabricat în conformitate cu documentatia tehnică si să identifice elementele care au fost proiectate conform prevederilor din standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre, precum si componentele care au fost proiectate fără a se aplica prevederile din respectivele standarde;

4.2. să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare si a încercărilor necesare pentru a verifica dacă solutiile adoptate de producător satisfac cerintele esentiale din prezenta hotărâre, în cazul în care nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre;

4.3. să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare si a încercărilor necesare pentru a verifica dacă standardele au fost aplicate efectiv, în cazul în care producătorul a ales aplicarea standardelor relevante;

4.4. să convină cu solicitantul cererii asupra locului unde vor fi efectuate examinările si încercările necesare.

5. Dacă tipul corespunde cerintelor prezentei hotărâri, organismul notificat va elibera solicitantului un certificat de examinare CS de tip. Certificatul va contine numele si sediul producătorului, concluziile examinării, conditiile pentru valabilitatea certificatului si datele necesare privind identificarea tipului aprobat. La certificatul de examinare CS de tip va fi anexată o listă cuprinzând elementele importante pentru evaluare din documentatia tehnică, iar organismul notificat va păstra o copie a acestei liste. Dacă unui producător îi este refuzată certificarea de tip, organismul notificat va justifica detaliat motivele refuzului.

6. Solicitantul va informa organismul notificat care păstrează documentatia tehnică referitoare la certificatul de examinare CS de tip asupra tuturor modificărilor aduse produsului aprobat, care va obtine o certificare suplimentară, atunci când astfel de modificări pot afecta conformitatea cu cerintele esentiale sau conditiile prevăzute pentru utilizarea produsului. Această certificare suplimentară este dată sub forma unui act aditional la originalul certificatului de examinare CS de tip.

7. Fiecare organism notificat va informa alte organisme notificate cu privire la certificatele de examinare CS de tip si completările la acestea, emise sau retrase.

8. Celelalte organisme notificate pot primi copii de pe certificatele de examinare CS de tip si/sau de pe completările la acestea. Anexele la certificate se vor pune la dispozitie celorlalte organisme notificate, la cerere.

9. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra dosarul tehnic de fabricatie împreună cu copiile de pe certificatele de examinare CS de tip si de pe completările la acestea o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs, conform prevederilor art. 7 din hotărâre. În situatia în care nici producătorul si nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organismelor de control documentatia tehnică, la cerere, revine importatorului.

 

ANEXA Nr. 9

 

CONFORMITATEA CU TIPUL

(Modulul C)

 

1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură si declară că produsele avute în vedere sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si satisfac cerintele esentiale din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Producătorul va aplica marcajul CS pe fiecare produs si va emite o declaratie de conformitate (a se vedea anexa nr. 3 la hotărâre).

2. Producătorul va lua toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricatie asigură conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si cu cerintele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.

3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra un exemplar al declaratiei de conformitate o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs. În situatia în care nici producătorul si nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România, obligatia de a detine si de a pune la dispozitie organismelor de control documentatia tehnică, la cerere, revine importatorului.

 

ANEXA Nr. 10

 

ASIGURAREA CALITĂTII PRODUCTIEI

(Modulul D)

 

1. Asigurarea calitătii productiei este acea parte a procedurii prin care producătorul care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2 asigură si declară că produsele considerate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si satisfac cerintele prezentei hotărâri, aplicabile acestora. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CS pe fiecare produs si va întocmi în scris o declaratie de conformitate (a se vedea anexa nr. 3 la hotărâre). Marcajul CS va fi însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea CS, conform prevederilor pct. 4.

2. Producătorul va aplica un sistem al calitătii aprobat pentru productie, inspectie si încercare finală a produsului, asa cum se prevede la pct. 3; sistemul calitătii certificat este supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul calitătii

3.1. Producătorul va înainta o cerere unui organism notificat ales de el, pentru evaluarea propriului sistem al calitătii, corespunzător produselor considerate. Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii va contine:

a) toate informatiile necesare pentru categoria de produse considerate;

b) documentatia privind sistemul calitătii;

c) dacă este cazul, documentatia tehnică a tipului aprobat (a se vedea anexa nr. 5 la hotărâre) si o copie de pe certificatul de examinare CS de tip.

3.2. Sistemul calitătii va asigura conformitatea produselor cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si cu cerintele prezentei hotărâri, aplicabile acestora. Toate elementele, cerintele si prevederile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentatie sistematică si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii va asigura o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea. Documentatia privind sistemul calitătii va contine, în special, o descriere adecvată a următoarelor aspecte:

a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorică, responsabilitătile conducerii si atributiile acesteia în ceea ce priveste calitatea produselor;

b) procesul de fabricatie, tehnicile de control si de asigurare a calitătii, precum si procesele si măsurile sistematice care vor fi utilizate;

c) examinările si încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul si după fabricatie, precum si frecventa cu care acestea vor fi efectuate;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.;

e) mijloacele de urmărire a realizării calitătii cerute produselor si a functionării efective a sistemului calitătii.

 

ANEXA Nr. 11

 

VERIFICAREA PRODUSULUI

(Modulul F)

 

1. Verificarea produsului este acea procedură prin care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia verifică si atestă faptul că produsele cărora li se aplică prevederile pct. 3 sunt conforme cu tipul, asa cum este specificat în certificatul de examinare CS de tip, si satisfac cerintele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.

2. Producătorul va lua măsurile necesare pentru ca procesul de fabricatie să asigure conformitatea produselor cu tipul, asa cum este specificat în certificatul de examinare CS de tip, si satisfac cerintele prezentei hotărâri, aplicabile acestora. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica pe fiecare produs marcajul CS si va emite o declaratie de conformitate (a se vedea anexa nr. 3 la hotărâre).

3. Organismul notificat va efectua examinările si încercările corespunzătoare pentru a verifica conformitatea produselor cu cerintele prezentei hotărâri, fie prin examinarea si încercarea fiecărui produs conform prevederilor pct. 4, fie prin examinarea si încercarea produselor prin metode statistice conform prevederilor pct. 5; metoda de examinare si încercare a produsului este aleasă de producător.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va păstra o copie de pe declaratia de conformitate o perioadă de minimum 10 ani de la data fabricării ultimului produs.

4. Verificarea prin examinare si încercare a fiecărui produs

4.1. Toate produsele vor fi examinate individual si vor fi încercate în mod corespunzător conform prevederilor din standardul sau standardele relevante aplicabile, prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau vor fi supuse unor încercări cu efect echivalent, pentru a se verifica conformitatea acestora cu tipul descris în certificatul de examinare CS de tip si cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

4.2. Organismul notificat va aplica sau va solicita aplicarea numărului său de identificare pe fiecare produs aprobat si va emite un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.

4.3. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va prezenta, la cererea organismului de control, certificatele de conformitate eliberate de organismul notificat.

5. Verificarea statistică

5.1. Producătorul va prezenta produsele sale sub formă de loturi omogene si va lua toate măsurile necesare pentru ca procedeul de fabricatie să asigure omogenitatea fiecărui lot de produse.

5.2. Toate produsele vor fi disponibile pentru verificare, sub formă de loturi omogene. Din fiecare lot se alege în mod aleatoriu un esantion. Produsele din cadrul esantionului vor fi examinate individual si vor fi supuse unor încercări adecvate, conform prevederilor standardului sau standardelor relevante aplicabile, prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau vor fi supuse unor încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea acestora cu cerintele

aplicabile din prezenta hotărâre, pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins.

5.3. Procedura statistică va utiliza următoarele elemente:

a) metoda statistică aplicată;

b) planul de esantionare si caracteristicile sale operationale.

5.4. În cazul loturilor acceptate organismul notificat aplică sau solicită să fie aplicat numărul său de identificare pe fiecare produs aprobat si emite un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate. Toate produsele din lot pot fi introduse pe piată,  cu  exceptia  produselor  din    esantion  care  au  fost  găsite neconforme.

Dacă un lot este respins, organismul notificat sau organismul de control va lua măsuri corespunzătoare pentru a împiedica introducerea pe piată a respectivului lot. În cazul respingerii frecvente a loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică.

Producătorul poate să aplice numărul de identificare al organismului notificat în cursul procesului de fabricatie, sub responsabilitatea organismului notificat.

5.5. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va prezenta, la cerere, organismului de control certificatele de conformitate emise de organismul notificat.

 

ANEXA Nr. 12

 

VERIFICAREA UNITĂTII DE PRODUS

(Modulul G)

 

1. Verificarea unitătii de produs este procedura prin care producătorul asigură si declară că produsul supus evaluării, pentru care a fost eliberat certificatul prevăzut la pct. 2, este conform cu cerintele prezentei hotărâri, aplicabile acestuia.

Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CS pe produs si va emite o declaratie de conformitate (a se vedea anexa nr. 3 la hotărâre).

2. Organismul notificat va examina produsul individual si va efectua încercările corespunzătoare, conform prevederilor standardului  sau standardelor relevante aplicabile, prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau va supune produsul unor încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea acestuia cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre.

Organismul notificat va aplica sau va solicita să fie aplicat numărul său de identificare pe produsul aprobat si va emite un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.

3. Scopul documentatiei tehnice este de a permite evaluarea conformitătii produsului cu cerintele prezentei hotărâri si întelegerea proiectului, fabricatiei si functionării produsului (a se vedea anexa nr. 5 la hotărâre).

 

ANEXA Nr. 13

 

ASIGURAREA CALITĂTII

(Modulul H)

 

1. Asigurarea calitătii reprezintă procedura prin care producătorul care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2 asigură si declară că produsele supuse evaluării satisfac cerintele prezentei hotărâri, aplicabile acestora. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica pe fiecare produs marcajul CS si va întocmi în scris o declaratie de conformitate (a se vedea anexa nr. 3 la hotărâre). Marcajul CS va fi însotit de numărul de identificare al organismului notificat responsabil cu supravegherea, conform prevederilor pct. 4.

2. Producătorul va aplica un sistem al calitătii aprobat pentru fazele de proiectare, fabricatie, inspectie si încercare finală a produsului, conform prevederilor pct. 3; sistemul calitătii aprobat face obiectul supravegherii, conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul calitătii

3.1. Producătorul va înainta o cerere pentru evaluarea sistemului propriu al calitătii unui organism notificat ales de el.

Cererea pentru evaluarea sistemului calitătii va include:

a) toate informatiile necesare pentru categoria de produse considerate;

b) documentatia privind sistemul calitătii.

3.2. Sistemul calitătii va asigura conformitatea produselor cu cerintele prezentei hotărâri, aplicabile acestora. Toate elementele, cerintele si măsurile adoptate de către producător vor fi reunite într-o documentatie sistematică si ordonată sub formă de măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii va asigura o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor si înregistrărilor privind calitatea. Documentatia privind sistemul calitătii va contine în special o descriere adecvată a următoarelor aspecte:

a) obiectivele legate de calitate si structura organizatorică, responsabilitătile conducerii si atributiile acesteia în ceea ce priveste calitatea proiectării si calitatea produselor;

b) specificatiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate si, în situatia în care nu se aplică integral standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre, vor fi descrise mijloacele utilizate pentru a se asigura îndeplinirea cerintelor esentiale aplicabile din prezenta hotărâre;

c) tehnicile de control si de verificare a proiectului, procesele si actiunile sistematice folosite pentru proiectarea produselor care apartin unei categorii de proiectare;

d) tehnicile corespunzătoare de fabricatie, de control si asigurare a calitătii, procesele si actiunile sistematice care vor fi utilizate;

e) examinările si încercările care vor fi efectuate înaintea, în timpul si după fabricatie, cu indicarea frecventei de efectuare a acestora;

f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor efectuate, datele privind etalonarea aparatelor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.;

g) mijloacele de urmărire a realizării calitătii dorite în ceea ce priveste proiectarea si realizarea produsului si, respectiv, functionarea efectivă a sistemului calitătii.

3.3. Organismul notificat va evalua sistemul calitătii pentru a determina dacă el corespunde cerintelor enumerate la pct. 3.2. Organismul notificat va porni de la premisa conformitătii cu acele cerinte referitoare la sistemele de calitate, astfel încât să fie asigurată implementarea standardului armonizat SR EN ISO 9003:1994. Echipa de audit va avea cel putin un membru cu experientă în evaluarea tehnologiei produsului avut în vedere. Procedura de evaluare va include o vizită de evaluare la locul de fabricatie al producătorului. Decizia privind evaluarea va fi notificată producătorului. Notificarea va contine concluziile evaluării si motivatiile care stau la baza deciziei de evaluare.

3.4. Producătorul se va angaja să îndeplinească obligatiile ce decurg din sistemul calitătii aprobat si să îl mentină la un nivel eficient si corespunzător. Producătorul sau reprezentantul său autorizat va informa organismul notificat care a aprobat sistemul calitătii asupra oricăror intentii de actualizare a acestuia. Organismul notificat va evalua modificările propuse si va decide dacă sistemul calitătii modificat continuă să corespundă cerintelor pct. 3.2 sau dacă este necesară o nouă evaluare. Acesta va notifica producătorului asupra deciziei sale. Notificarea va contine concluziile evaluării si motivele care stau la baza deciziei.

4. Supravegherea CS sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii este de a se asigura îndeplinirea corectă de către producător a obligatiilor ce decurg din sistemul calitătii aprobat.

4.2. Producătorul va permite accesul organismului notificat pentru efectuarea inspectiilor în locurile în care se proiectează, se fabrică, se verifică, se efectuează încercările si se depozitează produsele si va pune la dispozitie informatiile necesare, în special în legătură cu:

a) documentatia privind sistemul calitătii;

b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calitătii la faza de proiectare, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;

c) înregistrările privind calitatea, prevăzute de sistemul calitătii la faza de fabricatie, cum ar fi: rapoartele de inspectie si rezultatele încercărilor, datele privind etalonarea aparatelor de măsură, rapoartele privind calificarea personalului folosit etc.

4.3. Organismul notificat va efectua periodic audituri pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul calitătii aprobat si va prezenta producătorului rapoartele de audit.

4.4. În plus organismul notificat poate efectua vizite inopinate la producător. Cu ocazia unor astfel de vizite reprezentantii organismului notificat au dreptul să efectueze încercări sau pot solicita efectuarea de încercări pentru a verifica, atunci când este necesar, dacă sistemul calitătii functionează corespunzător. Organismul notificat va prezenta producătorului un proces-verbal al vizitei, precum si rezultatul încercărilor, dacă astfel de încercări s-au efectuat.

5. Producătorul va tine la dispozitia autoritătilor nationale timp de 10 ani de la data fabricării ultimului produs următoarele:

a) documentatia mentionată la pct. 3.1 lit. b);

b) documentele de actualizare mentionate la pct. 3.4;

c) deciziile si rapoartele organismului notificat, mentionate în ultimul alineat al pct. 3.4 si, respectiv, la pct. 4.3 si 4.4.

6. Fiecare organism notificat va comunica altor organisme notificate informatii relevante privind certificatele sistemelor calitătii emise sau retrase.

1. Verificarea unitătii de produs este procedura prin care producătorul asigură si declară că produsul supus evaluării, pentru care a fost eliberat certificatul prevăzut la pct. 2, este conform cu cerintele prezentei

hotărâri, aplicabile acestuia. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va aplica marcajul CS pe produs si va emite o declaratie de conformitate (a se vedea anexa nr. 3 la hotărâre).

2. Organismul notificat va examina produsul individual si va efectua încercările corespunzătoare, conform prevederilor standardului sau standardelor relevante aplicabile, prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau va supune produsul unor încercări cu efect echivalent, pentru a se asigura conformitatea acestuia cu cerintele aplicabile din prezenta hotărâre. Organismul notificat va aplica sau va solicita să fie aplicat numărul său de identificare pe produsul aprobat si va emite un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.

3. Scopul documentatiei tehnice este de a permite evaluarea conformitătii produsului cu cerintele prezentei hotărâri si întelegerea proiectului, fabricatiei si functionării produsului (a se vedea anexa nr. 5 la hotărâre).

 

ANEXA Nr. 14*)

 


*) Anexa nr. 14 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 15

 

CRITERII MINIME

avute în vedere la notificarea organismelor

 

1. Organismul notificat, conducătorul său si personalul cu responsabilităti privind efectuarea încercărilor de verificare nu vor fi proiectanti, producători, furnizori sau reparatori ai ambarcatiunilor ori componentelor pe care le inspectează. Totodată ei nu vor fi implicati direct sau ca reprezentanti autorizati în activitătile de proiectare, constructie, comercializare sau întretinere a produselor mentionate. Aceasta nu exclude însă posibilitatea schimbului de informatii tehnice dintre producător si organism.

2. Organismul notificat si personalul său vor executa încercările de verificare cu integritate profesională si competentă tehnică, liberi de orice presiuni si influente de ordin financiar, care ar putea să le influenteze deciziile sau rezultatele activitătilor efectuate, din partea unor persoane ori grupuri de persoane interesate de rezultatele verificărilor si/sau ale încercărilor.

3. Organismul notificat va dispune de personal competent si de dotarea necesară pentru a fi în măsură să îsi îndeplinească în mod corespunzător atributiile administrative si competentele tehnice necesare efectuării verificărilor si va dispune sau va avea acces la echipamentele impuse pentru efectuarea încercărilor specifice.

4. Personalul cu responsabilităti privind efectuarea verificărilor va avea:

a) pregătire tehnică si experientă profesională de specialitate;

b) cunostinte corespunzătoare cerintelor si exigentelor privind încercările pe care le efectuează sau la efectuarea cărora contribuie si experientă corespunzătoare în executarea acestor încercări;

c) capacitatea de a întocmi certificatele, înregistrările si rapoartele necesare pentru autentificarea rezultatelor încercărilor.

5. Impartialitatea personalului de inspectie va fi garantată. Remunerarea acestuia nu va fi determinată de numărul încercărilor realizate sau de rezultatele respectivelor încercări.

6. Personalul organismului de notificare va păstra secretul profesional, potrivit legii, cu privire la informatiile pe care le detine ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu.

7. Organismul notificat va obtine o asigurare corespunzătoare de răspundere civilă, pentru cazul în care, potrivit legii, răspunderea îi revine.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Societătii Comerciale de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Societatea Comercială de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A. prin reorganizarea prin divizare partială a societătilor comerciale: Compania Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu, Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani, Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva, Compania Natională de Metale Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti.

(2) Societatea Comercială de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A., denumită în continuare Societatea Comercială “Conversmin” - S.A., este persoană juridică română cu capital integral de stat si se organizează si functionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. are sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, având ca obiect principal de activitate:

a) conservarea minelor din momentul sistării activitătii acestora până la contractarea lucrărilor de închidere;

b) închiderea minelor subterane - lucrări miniere subterane si lucrări de legătură cu suprafata;

c) lucrări pentru exploatarea, întretinerea si repararea instalatiilor, precum si a obiectivelor rezultate în urma finalizării lucrărilor de închidere, menite să păstreze parametrii de mediu proiectati;

d) monitorizarea postînchidere a obiectivelor miniere;

e) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclamă în domeniul său de activitate;.f) servicii specifice domeniului, prevăzute la lit. a), b) si c), pentru diferiti beneficiari, persoane juridice.

(4) Lucrările prevăzute la alin. (3) se realizează pe terenurile aflate în cadrul obiectivelor miniere aprobate pentru închidere.

(5) Receptia lucrărilor si serviciilor realizate se face potrivit legii.

Art. 2. - (1) Capitalul social initial al Societătii Comerciale “Conversmin” - S.A. se constituie prin preluarea, conform anexei nr. 2, a unor părti din capitalul social al societătilor comerciale prevăzute la art. 1.

(2) Capitalul social initial al Societătii Comerciale “Conversmin” - S.A. este de 5.000.000 mii lei, vărsat integral la data înfiintării, si este împărtit în 50.000 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea nominală de 100.000 lei.

(3) Capitalul social nu cuprinde bunuri proprietate publică a statului.

(4) Capitalul social al Societătii Comerciale “Conversmin” - S.A. este detinut de statul român, în calitate de actionar unic, care îsi exercită drepturile ce decurg din calitatea de actionar prin Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. 3. - (1) Sursele de finantare ale Societătii Comerciale “Conversmin” - S.A. se constituie din:

a) venituri proprii realizate din lucrările si serviciile desfăsurate;

b) sume alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor pentru realizarea Programului de conservare si închidere a minelor subterane - lucrări miniere subterane, lucrări de legătură cu suprafata;

c) alte surse legal constituite.

(2) Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. va urmări, potrivit obiectului său de activitate, asigurarea resurselor financiare pentru conservarea si închiderea minelor subterane, precum si pentru exploatarea si întretinerea lucrărilor si instalatiilor pentru protectia mediului.

Art. 4. - (1) Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. va negocia anual un program de lucrări cu Ministerul Industriei si Resurselor - Directia conversie capacităti programe ecologice în sectorul minier, care va urmări realizarea acestuia.

(2) Aprobarea documentatiilor tehnico-economice ale lucrărilor incluse în programul prevăzut la alin. (1) se face în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Societatea Comercială “Conversmin” - S.A. este condusă de adunarea generală a actionarilor, formată din 3 membri, si este administrată de consiliul de administratie, compus din 5 membri.

(2) Reprezentantii statului în adunarea generală a actionarilor si membrii consiliului de administratie ai Societătii Comerciale “Conversmin” - S.A. sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(3) Atributiile adunării generale a actionarilor si ale consiliului de administratie ale Societătii Comerciale “Conversmin” - S.A. sunt prezentate în statutul prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 6. - (1) Personalul necesar în vederea desfăsurării obiectului de activitate al Societătii Comerciale “Conversmin” - S.A. se asigură preponderent din sectorul minier, prin redistribuirea unei părti a personalului societătilor comerciale ce se divizează partial, si va fi selectat în conditiile legii.

(2) Personalul selectat conform alin. (1) care prestează activităti în locurile de muncă cu conditii speciale beneficiază de toate drepturile aferente acestor categorii de activităti prevăzute de lege.

(3) Personalul care execută lucrări la obiectivele uranifere trebuie să fie autorizat conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 313.

 

ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Societătii Comerciale de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

(1) Denumirea societătii comerciale este Societatea Comercială de Conservare si Închidere a Minelor “Conversmin” - S.A., denumită în continuare S.C. “Conversmin” - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile, alte acte emanând de la societate denumirea acesteia va fi urmată de cuvintele “societate pe actiuni” sau de initialele “S.A.”, de capitalul social si de numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

S.C. “Conversmin” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe actiuni. Aceasta îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul

 

(1) Sediul S.C. “Conversmin” - S.A. este în România, municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Sediul S.C. “Conversmin” - S.A. poate fi mutat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.

(3) S.C. “Conversmin” - S.A. poate avea sucursale, reprezentante, agentii, situate si în alte localităti din tară si în străinătate.

 

ARTICOLUL 4

Durata

 

Durata S.C. “Conversmin” - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale în registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul S.C. “Conversmin” - S.A. este efectuarea, cu respectarea legislatiei române, de lucrări de conservare si închidere a minelor subterane si monitorizarea lor după închidere.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

Obiectul de activitate al S.C. “Conversmin” - S.A. este:

A. Activitatea principală: lucrări de constructii; servicii:

451 - Organizarea de santiere si pregătirea terenului pentru:

a) conservarea minelor din momentul sistării activitătii acestora până la contractarea lucrărilor de închidere;

b) închiderea minelor subterane - lucrări miniere subterane si lucrări de legătură cu suprafata;

c) lucrări pentru exploatarea, întretinerea si repararea instalatiilor, precum si a obiectivelor rezultate în urma finalizării lucrărilor de închidere, menite să păstreze parametrii de mediu proiectati;

d) monitorizarea postînchidere a obiectivelor miniere;

e) realizarea unor operatiuni de marketing, publicitate, reclamă în domeniul său de activitate;

f) servicii specifice domeniului, prevăzute la lit. a), b) si c), pentru diversi beneficiari, persoane juridice.

B. Alte activităti:

4511.1 - lucrări de demolare si organizare de santier;

4511.2 - terasamente;

4511.3 - pregătirea santierelor miniere.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial al S.C. “Conversmin” - S.A. este de 5.000.000 mii lei, împărtit în 50.000 actiuni nominative în valoare nominală de 100.000 lei fiecare, si se constituie prin preluarea unor părti, conform anexei nr. 2 la hotărâre, din capitalul social al societătilor comerciale:

Compania Natională a Lignitului Oltenia - S.A. Târgu Jiu, Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani, Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului “Minvest” - S.A. Deva, Compania Natională de Metale Pretioase si Neferoase “Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială “Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti, care se reorganizează.

(2) Capitalul social este subscris de statul român în calitate de actionar unic, până la transmiterea actiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române ori străine, în conditiile legii, si este integral vărsat la data constituirii noii societăti comerciale.

(3) În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si la art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

(4) Ministerul Industriei si Resurselor reprezintă statul ca actionar unic la S.C. “Conversmin” - S.A. si exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Actiunile S.C. “Conversmin” - S.A. sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(2) S.C. “Conversmin” - S.A. va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se păstrează la sediul său.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Adunarea generală extraordinară a actionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar si/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra S.C. “Conversmin” - S.A. cu actiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a actionarilor ori de consiliul de administratie, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în conditiile legii.

(6) Capitalul social va putea fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligati să convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a actionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. “Conversmin” - S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisă si plătită, potrivit legii, conferă detinătorului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevăzute de lege si de statut.

(2) Detinerea actiunilor implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile ce decurg din actiuni urmează regimul juridic al actiunilor în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile S.C. “Conversmin” - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita capitalului social subscris.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) În orice raporturi cu S.C. “Conversmin” - S.A. aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea partială sau totală a actiunilor între actionari si/sau între acestia si terti se face în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.

 

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui să anunte consiliul de administratie si să facă publică pierderea acestora în presă.

(2) După 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală a actionarilor

ARTICOLUL 13

Reprezentarea

 

(1) În perioada în care statul este actionar unic la S.C. “Conversmin” - S.A. interesele acestuia în adunarea generală a actionarilor vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Reprezentantii în adunarea generală a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

 

Continuarea în pagina a 2-a