MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 268         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

180. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

279. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

181. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea  institutiei Avocatul Poporului

 

281. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul  Poporului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

331. - Hotărâre privind finantarea unor proiecte pentru  promovarea imaginii externe a României

 

332. - Hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru recoltarea masei lemnoase afectate de doborâturi si rupturi de vânt în perioada 6-8 martie 2002

 

334. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale  aflate  în  administrarea  Societătii  Comerciale “Conpet” - S.A.

 

335. - Hotărâre privind unele măsuri de implementare în România a programului “Steagul Albastru - Blue Flag”

 

336. - Hotărâre privind înfiintarea Biroului vamal - Aeroportul Arad pentru traficul aerian international de călători si mărfuri, judetul Arad

 

337. - Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Amenajarea hidroenergetică Surduc - Siriu”

 

339. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unui imobil  din  patrimoniul  Societătii  Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea  Ministerului de Interne

 

340. - Hotărâre privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde

 

343. - Hotărâre privind aplicarea în anul 2002 a prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 160/2001

 

346. - Hotărâre privind transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului  de  Cercetare-Dezvoltare  pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - Horting Bucuresti în administrarea Statiunii de  Cercetare si Productie Pomicolă - Băneasa

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din

25 iulie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Legea contraventională apără valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penală. Constituie contraventie fapta săvârsită cu vinovătie, stabilită si sanctionată prin lege, ordonantă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”

2. La articolul 2, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate.

(2) Prin hotărâri ale autoritătilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctionează contraventii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotărâri ale Guvernului.

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii în următoarele domenii: salubritate; activitatea din piete, curătenia si igienizarea acestora; întretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joacă pentru copii; amenajarea si curătenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte, precum si a terenurilor virane; întretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întretinerea străzilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si cultură, întretinerea clădirilor, împrejmuirilor si a altor constructii; depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere.”

3. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Hotărârile consiliilor locale sau judetene ori, după caz, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-au stabilit contraventii cu nesocotirea principiilor prevăzute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanta de contencios administrativ competentă, la cererea oricărei persoane interesate.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4 - (1) Actele normative prin care se stabilesc si se sanctionează contraventii intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau judetene punerea în aplicare se face si cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 50 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.

(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile.

(3) Hotărârile autoritătilor administratiei publice locale sau judetene prevăzute la art. 1, prin care se stabilesc si se sanctionează contraventii, pot fi aduse la cunostintă publică prin afisare sau prin orice altă formă de publicitate în conditiile Legii nr. 215/2001.”

5. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Sanctiunea stabilită trebuie să fie proportională cu gradul de pericol social al faptei săvârsite.”

6. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc alineatele (6) si (7) care vor avea următorul cuprins:

.(6) Sanctiunile complementare se aplică în functie de natura si de gravitatea faptei.

(7) Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventională principală si una sau mai multe sanctiuni complementare.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1)  Amenda contraventională are caracter administrativ.

(2) Limita minimă a amenzii contraventionale este de 250.000 lei, iar limita maximă nu poate depăsi:

a) 1 miliard lei, în cazul contraventiilor stabilite prin lege si ordonantă;

b) 500 milioane lei, în cazul contraventiilor stabilite prin hotărâri ale Guvernului;

c) 50 milioane lei, în cazul contraventiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor judetene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

d) 25 milioane lei, în cazul contraventiilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

(3) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia celor provenite din amenzile aplicate în temeiul hotărârilor autoritătilor administratiei publice locale prevăzute la alin. (2) lit. c) si d), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum si a celor pentru care legea prevede  altfel.  Amenzile  aplicate  în  temeiul  unei  legi, ordonante sau hotărâri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferenta revenind autoritătii din care face parte agentul constatator. Această sumă se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si va fi repartizată pentru dotarea cu mijloace specifice activitătilor din domeniu.”

8. La articolul 20, alineatul (2) se abrogă.

9.  La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) În cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea închisorii contraventionale alternativ cu amenda, dacă agentul constatator apreciază că sanctiunea amenzii nu este îndestulătoare, încheie procesul-verbal de constatare  si  îl  înaintează  în  cel  mult  48  de  ore judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârsită contraventia, pentru aplicarea sanctiunii corespunzătoare.

Judecata se face cu participarea procurorului.”

10. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire  a  contraventiilor  această  posibilitate  trebuie mentionată în mod expres.”

11. La articolul 34, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral în fata instantei. Recursul suspendă executarea hotărârii.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 180.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 9 aprilie 2002.

Nr. 279.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 20 martie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Institutia Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă si independentă fată de orice altă autoritate publică, în conditiile legii.”

2.  La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Nu pot fi luate în considerare plângerile anonime, iar plângerile îndreptate împotriva încălcării drepturilor si libertătilor cetătenesti prin acte sau fapte ale autoritătii administratiei publice se adresează Avocatului Poporului nu mai târziu de un an de la data la care aceste încălcări  s-au produs ori de la data la care persoana în cauză a luat cunostintă de ele.”

3. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - În cazul în care avocatul poporului constată că solutionarea cererii cu care a fost sesizat este de competenta autoritătii judecătoresti, el se poate adresa, după caz, ministrului justitiei, Ministerului Public sau presedintelui instantei de judecată, care sunt obligati să comunice măsurile luate.”

4.  După articolul 18 se introduce articolul 181 cu următorul cuprins:

“Art. 181. - În cazul sesizării privind exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor care se referă la drepturile si libertătile cetătenilor, Curtea Constitutională va solicita si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.”

5.  După articolul 25 se introduce articolul 251 cu următorul cuprins:

“Art. 251. - Avocatul poporului poate fi consultat de initiatorii proiectelor de legi si ordonante, care, prin continutul reglementărilor, privesc drepturile si libertătile cetătenilor, prevăzute de Constitutia României, de pactele si celelalte tratate internationale privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte.”

6.  După articolul 26 se introduce articolul 261 cu următorul cuprins:

“Art. 261. - Avocatul poporului, cu aprobarea Biroului permanent al Senatului, poate organiza birouri teritoriale în functie de necesitătile realizării atributiilor ce revin potrivit prezentei legi institutiei Avocatul Poporului. Prefecturile vor asigura spatiile necesare pentru functionarea birourilor teritoriale.”

7.  La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Institutia Avocatul Poporului are buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat.”

8. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Proiectul de buget se aprobă, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice, de avocatul poporului si se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul  bugetului  de  stat  supus  legiferării.  Obiectiile Avocatului Poporului la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului pentru solutionare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 181.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 aprilie 2002.

Nr. 281.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Opera Oreste-Oedip”, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 5 din 3 aprilie 2002.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1) se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 285 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Romanian Business Journal”, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 6 din 3 aprilie 2002.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, în limita sumei de 627 milioane lei.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 decembrie 2002.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 1 alin. (2) si, după caz, a art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 331.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru recoltarea masei lemnoase afectate de doborâturi si rupturi de vânt în perioada 6-8 martie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 40 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Masa lemnoasă din fondul forestier, proprietate publică a statului, administrat de Regia Natională a Pădurilor, rezultată în urma doborâturilor si rupturilor de vânt înregistrate în perioada 6-8 martie 2002, va fi valorificată cu încadrarea în volumul maxim aprobat pentru recoltare în anul 2002 prin Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2001.

Art. 2. - Masa lemnoasă prevăzută la art. 1 va fi valorificată astfel:

a) se va atribui agentilor economici de exploatare si prelucrare a lemnului, pe partizi sau grupat pe bazinete, pe bază de licitatie sau de negociere directă în conditiile legii; masa lemnoasă doborâtă peste partizile adjudecate anterior de agentii economici va fi valorificată în conditiile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de vânzare de către Regia Natională a Pădurilor a masei lemnoase destinate agentilor economici, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 695/1998; negocierea directă se realizează pornind de la preturile medii obtinute la licitatii de directia silvică în ultimele 6 luni, pentru produse similare;

b) 0,3 milioane m3 se vor exploata de Regia Natională a Pădurilor cu forte proprii; sortimentele rezultate vor fi valorificate către agentii economici de prelucrare a lemnului, prin licitatie, conform reglementărilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 332.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale aflate în administrarea Societătii Comerciale “Conpet”-S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor active corporale aflate în administrarea Societătii Comerciale “Conpet”- S.A., identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a activelor corporale prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune, valorificării si casării acestora.

Art. 3. - Sumele rezultate din valorificarea activelor corporale, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Societatea Comercială “Conpet” - S.A. îsi va actualiza în mod corespunzător inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 334.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând datele de identificare a activelor corporale aflate în administrarea

Societătii Comerciale “Conpet” - S.A., care trec din domeniul public al statului

în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din functiune, valorificării si casării

 

Codul de inventar

al bunurilor

proprietate publică

a statului

Codul

de clasificare

 

Localitatea

 

Codul

judetului

Denumirea

activului

Valoarea

de inventar

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de implementare în România a programului “Steagul Albastru - Blue Flag”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă constituirea Comitetului National “Steagul Albastru - Blue Flag” în vederea implementării în România a programului “Steagul Albastru - Blue Flag”, coordonat de Fundatia de Educatie pentru Mediu, cu sediul în Marea Britanie.

Art. 2. - (1) Ministerul Turismului, Ministerul Apelor si Protectiei  Mediului,  Ministerul  Lucrărilor  Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Educatiei si Cercetării, Prefectura Constanta si primarii localitătilor riverane Mării Negre îsi vor delega reprezentanti în Comitetul National “Steagul Albastru - Blue  lag” alături de reprezentantii Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie, ai asociatiilor profesionale si patronale din turism, precum si ai agentilor economici din turism.

(2) Ministerul Turismului împreună cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului asigură coordonarea activitătii autoritătilor publice, prevăzute la alin. (1), în Comitetul National “Steagul Albastru - Blue Flag”.

Art. 3. - Autoritătile publice reprezentate în Comitetul National “Steagul Albastru - Blue Flag” au următoarele atributii:

a) sprijină elaborarea studiilor de fezabilitate pentru programul-pilot si pentru extinderile după faza-pilot;

b) organizează efectuarea determinărilor caracteristicilor fizico-chimice si bacteriologice ale apei pentru plajele eligibile, în conditiile si cu frecventa cerute de programul “Steagul Albastru - Blue Flag”;

c) propun măsuri si sprijină actiunile de aducere a apei de îmbăiat la parametrii de calitate stabiliti prin Directiva europeană privind calitatea apei de îmbăiere;

d) sprijină echiparea plajelor în conformitate cu cerintele programului “Steagul Albastru - Blue Flag”;

e) sprijină elaborarea si realizarea programului de formare si educatie privind mediul, conform cerintelor programului “Steagul Albastru - Blue Flag”;

f) participă la constituirea si activitatea Juriului national de evaluare a îndeplinirii criteriilor programului “Steagul Albastru - Blue Flag”.

Art. 4. - (1) Ministerul Turismului asigură prin programele anuale de promovare si dezvoltare a produselor turistice resursele necesare elaborării studiilor si proiectelor aferente implementării programului “Steagul Albastru - Blue Flag” în România, în conditiile legii.

(2) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului asigură resursele necesare monitorizării calitătii apei mării.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 335.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Biroului vamal-Aeroportul Arad pentru traficul aerian international de călători si mărfuri, judetul Arad

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.  1.  -  Se  aprobă  înfiintarea  Biroului  vamal - Aeroportul Arad pentru traficul aerian international de călători si mărfuri, judetul Arad.

Art.  2.  -  (1)  Organele  teritoriale  ale  Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Sănătătii si Familiei si ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor vor asigura, prin redistribuire, personalul si dotarea necesare efectuării controlului pentru trecerea frontierei: vamal, sanitar-veterinar si fitosanitar.

(2) Prin protocol de predare-preluare Aeroportul Arad pune la dispozitie biroului vamal, fără plată, spatiile necesare pentru desfăsurarea activitătii.

(3) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Programul de functionare a biroului vamal înfiintat potrivit art. 1 va fi acelasi cu cel al Aeroportului Arad.

Art. 4. - Cheltuielile privind personalul si dotarea, ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri, se asigură de către fiecare ordonator principal de credite potrivit prevederilor aprobate prin bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

p. Ministru de interne,

Pavel Abraham,

secretar de stat

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 336.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Amenajarea hidroenergetică Surduc - Siriu”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice  pentru  lucrarea  de  interes  national “Amenajarea  hidroenergetică  Surduc  -  Siriu”,  potrivit anexei  care  face  parte  integrantă  din  prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 337.

 

ANEXĂ

 

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice

pentru lucrarea de interes national “Amenajarea hidroenergetică Surduc - Siriu”

 

Presedinte Ileana Tureanu - secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Membri: Ion Fătu - director general, Directia generală energie din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor

Tiberiu Nistor - director general, Directia generală a finantelor publice a judetului Covasna, Ministerul Finantelor Publice

Viorel Constantinescu - presedintele Consiliului Judetean Buzău

Demeter Iános - presedintele Consiliului Judetean Covasna

Marian Oprisan - presedintele Consiliului Judetean Vrancea

Victor Ghinea - director, Directia tehnică, Consiliul Judetean Buzău

Stela Florea - director, Directia urbanism, amenajarea teritoriului si lucrări publice, Consiliul Judetean Covasna

Ion Costeanu - director, Directia urbanism, lucrări publice, Consiliul Judetean Vrancea

Viorica Stana - director  general,  Oficiul  judetean  de  cadastru, geodezie si cartografie Buzău

Lazăr Aurel Pop - director, Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie Covasna

Horia Dragos Frâncu - director, Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie Vrancea

Alexandru Corcodel - primarul orasului Nehoiu, judetul Buzău

Daniel Posea - primarul comunei Siriu, judetul Buzău

Dumitru Stoichită - primarul comunei Gura Teghii, judetul Buzău

Kocsis B.la - primarul comunei Comandău, judetul Covasna

Kiss J.zsef - primarul comunei Zagon, judetul Covasna

Vasile Caloian - primarul comunei Nereju, judetul Vrancea

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unui imobil din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al

acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a unui imobil, compus din constructie si terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - (1) Plata imobilului transmis potrivit art. 1, în valoare totală de 589.050 USD, care include si T.V.A., plătibilă în lei la data efectuării plătii de către Ministerul de Interne, se va face către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, în contul creantei pe care aceasta o detine împotriva debitorului său, Societatea Comercială “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca, judetul Cluj, si pentru care are înregistrat drept de ipotecă asupra imobilului ce face obiectul transferului.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va face în mod esalonat, potrivit unui protocol ce se va încheia în termen de 30 de zile între Ministerul de Interne si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, în limita sumelor aprobate prin buget Ministerului de Interne cu această destinatie.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea

Activelor Bancare,

Ionel Blănculescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 339.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din patrimoniul Societătii Comerciale “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca,judetul Cluj, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite  imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

1

2

3

4

Municipiul Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 4-5,  judetul Cluj

Societatea Comercială “Clujana” - S.A. din Cluj-Napoca,  judetul Cluj

Ministerul de Interne, pentru Directia  Judeteană Cluj a Arhivelor Nationale

Constructie: imobil - palat administrativ: S+P+2E+M- suprafata desfăsurată = 5.919,79 m2

- terenul aferent = 3.895 m2

- împrejmuiri = 86,00 m

Valoarea imobilului = 495.000 USD

T.V.A. = 94.050 USD

Valoarea totală = 589.050 USD

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, precum si pentru acordarea de ajutoare bănesti pentru categoriile defavorizate ale populatiei,

 

Guvernul  României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Nivelul pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si al preparării apei calde, se stabileste la 600.000 lei/Gcal., inclusiv T.V.A., si este calculat la un curs de schimb de 32.740 lei pentru un dolar S.U.A.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.303/2001 privind stabilirea nivelului pretului national de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuintelor si preparării apei calde, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 4 aprilie 2002.

Nr. 340.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aplicarea în anul 2002 a prevederilor art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 160/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul  României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol  unic.  -  Prevederile  art.  1  alin.  (2)  din Hotărârea Guvernului nr. 160/2001 privind modul de suportare  a  cheltuielilor  de  cazare  în  unele  situatii  speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se aplică si în anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 343.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui teren agricol, proprietate publică a statului, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole – Horting Bucuresti în administrarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă – Băneasa

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul  României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren agricol în suprafată de 6,8 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole – Horting Bucuresti, aflat în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”, în administrarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă - Băneasa, aflată în subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti”, care functionează în coordonarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului agricol prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 517/1999 privind delimitarea suprafetelor de teren strict necesare pentru cercetarea si producerea de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si de animale de rasă si trecerea terenurilor destinate productiei, aflate în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă, în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 346.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului agricol, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - Horting Bucuresti în administrarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolă – Băneasa

 

Locul unde este situat terenul agricol care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite  terenul agricol

Persoana juridică la care se transmite terenul agricol

Caracteristicile tehnice ale terenului agricol

Municipiul Bucuresti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 4, sectorul 1 - Baza de cercetare - dezvoltare Băneasa

Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea si Marketingul Produselor Horticole - Horting  Bucuresti

Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolă Băneasa

Suprafata de teren totală = 68.878 m2, - situată în parcelele cadastrale As nr. 714-736, din care:

- ocupată cu constructii = 1.655,73 m2

- sere = 22.115,23 m2

- încălzite = 17.788,23 m2

- reci = 3.740,20 m2

- alte tipuri = 586,80 m2

- drumuri si platforme = 7.895,76 m2

- teren agricol = 37.211,28 m2