MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 274         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 aprilie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

357. - Hotărâre privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat si public al statului, în suprafată totală de 7.696,11 ha, si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

Rectificări:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2002

- Anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 32/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat si public al statului, în suprafată totală de 7.696,11 ha, si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, ale art. 94 lit. c) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, precum si ale art. 53 alin. 4 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, spre folosintă definitivă, în vederea reconstructiei ecologice si împăduririi, a terenurilor din fondul funciar agricol, în suprafată totală de 5.716,48 ha, din domeniul privat al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor, identificate potrivit planurilor cadastrale si anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea, spre folosintă definitivă, în vederea reconstructiei ecologice si împăduririi, a terenurilor din fondul funciar agricol, în suprafată totală de 1.979,63 ha, din domeniul public al statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor, identificate potrivit planurilor cadastrale si anexei nr. 2.

Art. 3. - (1) Reconstructia ecologică prin împădurire a terenurilor degradate prevăzute la art. 1 si 2 se va face de către subunitătile Regiei Nationale a Pădurilor.

(2) Cheltuielile necesare împăduririi se suportă din Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991, republicată, si din alte surse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Terenurile degradate preluate de Regia Natională a Pădurilor conform art. 1 si 2 se scot din evidenta terenurilor cu destinatie agricolă, se înregistrează în evidenta terenurilor cu destinatie forestieră, se înscriu în amenajamentele silvice si se supun regimului silvic.

Art. 5. - Agentia Domeniilor Statului împreună cu Regia Natională a Pădurilor vor asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri prin încheierea unui protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2002.

Nr. 357.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul privat al statului, care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor din domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

 

RECTIFICĂRI

 

În Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2002 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a cantitătii de 1.100 tone hârtie de ziar pentru Societatea Comercială “Letea” - S.A. Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2002, se face următoarea rectificare:

- La art. 1 alin. (1), în loc de ..” în conditiile art. 1502 din Codul civil...” se va citi ...”în conditiile art. 1562 din Codul civil...”.

 

În anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 32/2002 pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 54/2000 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitătii utilizatorilor de jucării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 18 februarie 2002, se fac următoarele rectificări:

- Pozitiile 1, 2 si 8 se vor citi astfel:

“1. SR EN 71-1+A1+A5:2001 Securitatea jucăriilor. Partea 1: Proprietăti mecanice si fizice;

2. SR EN 71-2:1996 Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitatea;

8. SR EN 50088+A1:2000 Securitatea jucăriilor electrice.”