MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 276         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII

 

3. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 20-30 aprilie 2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

48. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor

 

1.350/2001. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind anularea pozitiei nr. 4 din  anexa  la  Ordinul  presedintelui  Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 12/2002 privind concursul public de oferte nr. 28/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

491. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Listei centralizate la nivel national a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

493. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare  în  Domeniul  Gazelor  Naturale privind retragerea acreditării de consumator eligibil de  gaze  naturale  a  Societătii  Comerciale ”Amonil” - S.A. Slobozia

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SI ALE COLEGIULUI

MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

99/1.270. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România privind modificarea si completarea  anexelor  nr.  1,  5  si  8  la  Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 20-30 aprilie 2002

 

În conformitate cu prevederile art. 46 din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Presedintele  Senatului  d e c i d e:

 

Articol  unic.  -  Pe  perioada  absentei  din  tară  a presedintelui Senatului, 20-30 aprilie 2002, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 3.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 mai 2002 Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Pozitiile nr. 1, 3, 9 si 10, prevăzute în anexa nr. 1 “Lista cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize)”, vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M. (echivalent

euro/U.M.)

Acciza

0

1

2

3

“1.

Alcool etilic, distilate de origine agricolă si băuturi alcoolice distilate

 

 

1.1.

Alcool etilic

hl alcool pur1)

108,4

1.2.

Distilate de origine agricolă: distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe si orice alte distilate de origine agricolă

hl alcool pur

108,4

1.3.

Băuturi alcoolice distilate

hl alcool pur

108,4

1.4.

Alte produse destinate industriei alimentare sau consumului, care contin

alcool etilic rafinat

hl alcool pur

108,4

 

..................................

 

 

3.

Bere, din care:

hl/1 grad Plato3)

0,50

3.1.

Bere produsă de producătorii independenti cu o capacitate de productie anuală mai mare de 100 mii hl si până la 200 mii hl inclusiv

hl/1 grad Plato

0,47

3.2.

Bere produsă de producătorii independenti cu o capacitate de productie anuală mai mare de 50 mii hl si până la 100 mii hl inclusiv

hl/1 grad Plato

0,43

3.3.

Bere produsă de producătorii independenti cu o capacitate de productie anuală de până la 50 mii hl inclusiv

hl/1 grad Plato

0,39

 

..................................

 

 

9.

Benzine cu plumb

tonă

319,6

10.

Benzine fără plumb

tonă

262,6”

 

2. Pozitiile nr. 1, 2 si 3, prevăzute în anexa nr. 2 .Lista cuprinzând taxele speciale de consumatie (accize) pentru alte produse si grupe de produse din import si din tară”, vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea produsului sau a grupei de produse

U.M. (echivalent

euro/U.M.)

Acciza

0

1

2

3

“1.

Cafea verde

-

850/t

2.

Cafea prăjită, inclusiv cafea cu înlocuitori

-

1.250/t

3.

Cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă

-

5,00/kg”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 48.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-83*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.350.


*) Anexele nr. 1-83 se publică ulterior.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind anularea pozitiei nr. 4 din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 12/2002 privind concursul public de oferte nr. 28/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere Referatul Directiei generale evaluare concesionare resurse minerale nr. 15.340 din 1 aprilie 2002 si prevederile Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -  Sectiunea a III-a – zone protejate,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Pozitia nr. 4 din anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 12/2002 privind concursul public de oferte nr. 28/2002 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 29 ianuarie 2002, privind perimetrul “Petresti-Buru”, judetul Cluj, se anulează.

Art. 2. - Perimetrul prevăzut la art. 1 va fi redimensionat, cu excluderea din cuprinsul acestuia a zonelor protejate, conform dispozitiilor Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a - zone protejate.

Art. 3. - În termen de 5 zile de la redimensionare, coordonatele perimetrului “Petresti-Buru”, judetul Cluj, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare.

Art. 4. - Ofertele depuse pot fi retrase, la cerere, de către ofertanti.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 1 aprilie 2002.

Nr. 63.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Listei centralizate la nivel national a consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, respectiv ale art. 6 alin. (1) si (2) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

nr. 946/2001,

emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Lista centralizată la nivel national a consumatorilor eligibili de gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Consumatorii eligibili de gaze naturale înscrisi în lista prevăzută la art. 1 vor încheia cu furnizorii de gaze naturale contracte de vânzare-cumpărare a gazelor naturale,  în  conditiile  contractului-cadru  de  vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 3/2000.

(2) Consumatorii eligibili de gaze naturale înscrisi în lista prevăzută la art. 1 pot încheia contracte distincte pentru serviciile de transport/înmagazinare/distributie a gazelor naturale, în conditiile contractelor-cadru aprobate prin deciziile presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 187/2001, nr. 247/2001 si nr. 533/2001.

Art. 3. - (1) Consumatorii eligibili care, la data înscrierii în lista centralizată prevăzută la art. 1, aveau încheiate acorduri de reesalonare a datoriilor restante au obligatia respectării integrale a prevederilor din acordurile încheiate.

(2) În situatia încălcării repetate a prevederilor acordurilor  prevăzute  la  alin.  (1),  Autoritatea  Natională  de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale va proceda la retragerea calitătii de consumator eligibil de gaze naturale, potrivit art. 34 din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 946/2001.

Art. 4. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale, protectia consumatorilor, Serviciul legislatie, contencios, precum si consumatorii eligibili de gaze naturale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. - Prezenta decizie intră în vigoare la data de 1 a lunii calendaristice următoare celei în care s-a făcut publicarea listei prevăzute la art. 1 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 491.

 

ANEXĂ

 

LISTA

centralizată la nivel national a consumatorilor eligibili de gaze naturale reacreditati/acreditati în anul 2002

 

Agentul economic

Locul de consum

Consumul pe anul 2002

(mii m3)

I. Consumatori eligibili de gaze naturale reacreditati:

 

1. Societatea Comercială “Azomures” - S.A. Târgu Mures Azomures - Platforma de îngrăsăminte

977,000.000

2. Societatea Comercială “Sofert” - S.A. Bacău Sofert Bacău

451,000.000

3. Societatea Comercială “CET Govora” - S.A. CET Govora

106,000.000

4. Societatea Comercială “Petrotub” - S.A. Roman Petrotub - S.A.

71,800.000

5. Societatea Comercială “Alro” - S.A. Slatina “Alro”- S.A. - incintă

56,913.000

6. Societatea Comercială “Automobile Dacia” - S.A. Automobile Dacia - S.A. - Mioveni

37,877.000

7. Societatea Comercială “Sometra” - S.A. Copsa Mică Sometra - S.A.

31,250.000

8. Societatea Comercială “Sanex” - S.A. Cluj-Napoca Sanex - CT + tehnologie

23,900.000

9. Societatea Comercială “Lafarge  Romcim” - S.A. Bucuresti Lafarge Romcim Târgu Jiu

20,508.000

10. Societatea Comercială “Cesarom”- S.A. Bucuresti Cesarom - Cuptoare

18,300.000

11. Societatea Comercială “Silcotub”- S.A. Zalău Silcotub-S.A. Zalău

17,540.000

12. Societatea Comercială “Firos”-S.A. Bucuresti Societatea Comercială “Firos”-S.A.

12,500.000

13. Societatea Comercială “Mondial”- S.A. Lugoj Mondial Lugoj

11,780.000

14. Societatea Comercială “Fibrexnylon”-S.A. Săvinesti S.R.M. Săvinesti - Fibrex combustie

10,930.000

15. Societatea Comercială “Terapia”- S.A. Cluj-Napoca Terapia Cluj-Napoca, Str. Fabricii nr. 24 - scop tehnologic

10,918.000

16. Societatea Comercială “Brau Union România” - S.A. Bucuresti Brau Union - Sucursala Miercurea-Ciuc - centrala termică

6,750.000

17. Societatea Comercială “Lafarge Romcim” - S.A. Bucuresti Lafarge Romcim Hoghiz

988.700

II. Consumatori acreditati:

 

18. Societatea Comercială “Ispat Sidex” - S.A. Galati Societatea Comercială “Ispat Sidex” - S.A.

600,000.000

19. Societatea Comercială “Rompetrol Rafinare Complexul Petromidia” - S.A. SRM Midia

198,000.000

20. Societatea Comercială “Electrocentrale Deva” - S.A. Societatea Comercială “Electrocentrale Deva”

150,000.000

21. CET “Energoterm” Resita - S.R.L. CET Resita

65,000.000

22. Societatea Comercială “Holcim România” - S.A. Bucuresti Ciment Turda

60,315.220

23. Societatea Comercială “Geromed” - S.A. Medias Societatea Comercială “Geromed” - S.A.

45,000.000

24. Societatea Comercială “Rafinăria Astra Română” - S.A. Ploiesti Societatea Comercială “Rafinăria Astra Română” - S.A.

43,000.000

25. Societatea Comercială “Subansambluri Material Rulant” - S.A. Bals Societatea Comercială “Subansambluri Material Rulant” - S.A.

40,000.000

26. Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina Societatea Comercială “Alprom” - S.A. Slatina

40,000.000

27. Societatea Comercială “Moldocim” - S.A. Bicaz Platforma Tasca

38,500.000

28. Societatea Comercială “Electrocarbon” - S.A. Slatina Societatea Comercială “Electrocarbon” - S.A.

22,000.000

29. Societatea Comercială “Casial” - S.A. Deva Societatea Comercială “Casial” - S.A.

21,351.000

30. Societatea Comercială “Prescon BV” - S.A. Brasov Fabrica de Var Stejeris - Brasov

21,000.000

31. Societatea Comercială “Compa” - S.A. Sibiu Societatea Comercială “Compa” - S.A.

20,000.000

32. Societatea Comercială “Uzina Constructoare de Masini Resita” - S.A. Societatea Comercială “Uzina Constructoare de Masini Resita” - S.A.

18,000.000

33. Societatea Comercială “Artrom” - S.A. Slatina Societatea Comercială “Artrom” - S.A. Slatina

14,000.000

34. Societatea Comercială “Ductil Steel” - S.A. Buzău Societatea Comercială “Ductil Steel” - S.A.

13,500.000

35. Societatea Comercială “Macon” - S.A. Deva Macon - S.A.

12,000.000

36. Societatea Comercială “Holcim România” - S.A. Bucuresti Ciment Câmpulung

11,550.000

37. Societatea Comercială “Vitrometan” - S.A. Medias Societatea Comercială “Vitrometan” - S.A.

11,500.000

38. Societatea Comercială “Artego” - S.A. Târgu Jiu Societatea Comercială “Artego” - S.A.

11,000.000

39. Societatea Comercială “Rompetrol” - S.A. Bucuresti Rafinăria Vega

10,000.000

40. Societatea Comercială “Emailul” - S.A. Medias Societatea Comercială “Emailul” - S.A.

9,000.000

41. Societatea Comercială “Vrancart” - S.A. Adjud Societatea Comercială “Vrancart” - S.A.

8,570.000

42. Societatea Comercială “Ceramica” - S.A. Iasi Societatea Comercială “Ceramica” - S.A. Iasi

7,930.000

43. Societatea Comercială “Azomures” - S.A. Târgu Mures Uzina Foto

7,200.000

44. Societatea Comercială “Elsid” - S.A. Titu Societatea Comercială “Elsid” - S.A. Titu

6,000.000

45. Societatea Comercială “Brau Union România” - S.A. Bucuresti Sucursala Hateg

5,480.000

TOTAL GENERAL:

3,375,850.920

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale a Societătii Comerciale “Amonil” - S.A. Slobozia

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

având în vedere prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată si modificată prin Legea nr. 791/2001,

în temeiul art. 34 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 13 alin. (1) lit. a) din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 946/2001,

emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Se retrage acreditarea de consumator eligibil de gaze naturale a Societătii Comerciale “Amonil” - S.A., înmatriculată în Registrul comertului sub nr. J21/226/1991, pentru locul de consum Slobozia Sud.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Retragerea acreditării de consumator eligibil de gaze naturale intră în vigoare de la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost publicată prezenta decizie.

Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 493.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

SI ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 99 din 28 martie 2002

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 1.270 din 28 martie 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea anexelor nr. 1, 5 si 8 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru  privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de  sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România,

în temeiul prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1, 5 si 8 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, publicat în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  851  din 29 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 din anexa nr. 1 “Modalitătile de plată în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice” se completează cu alineatele (2) si (3) cu următorul cuprins:

 “(2) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte distincte de furnizare de servicii medicale ambulatorii de specialitate cu ambulatoriile de specialitate ale spitalelor, care nu sunt supuse  comodării, prin reprezentantul legal al acestora. Casele de asigurări de sănătate decontează, din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate, contravaloarea serviciilor medicale contractate cu aceste unităti, conform punctajului sau tarifelor, după caz, cu respectarea normelor metodologice prevăzute în prezentul ordin, cu exceptia serviciilor medicale acordate de unitătile sanitare fără personalitate juridică mentionate la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru  aprobarea  Contractului-cadru  privind  conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice.

(3) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu reprezentantul legal al centrelor de diagnostic si tratament si al centrelor medicale - unităti cu personalitate juridică, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare -, si decontează serviciile medicale contractate cu

acestea, respectând normele metodologice prevăzute în prezentul ordin, până la reorganizarea acestor unităti conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată si modificată prin Legea nr. 629/2001.”

2. La capitolul XI “Examinări histopatologice” din anexa nr. 5 “Lista investigatiilor paraclinice si tarifele maximale decontate de casele de asigurări de sănătate” se introduce pozitia nr. 129 bis cu următorul cuprins:

129 bis. Teste imunohistochimice 555.000 lei/set*)


*) Un set cuprinde între 4-10 teste la recomandarea medicului oncolog.”

3. La capitolul I “Părtile contractante” din anexa nr. 8 “Contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile clinice”, după ultima liniută se introduc 7 liniute cu următorul cuprins:

“- ambulatoriul de specialitate al spitalului, care are sediu comun cu spitalul .........., reprezentat prin ............

- ambulatoriul de specialitate al spitalului, care nu are sediu comun cu spitalul ..........., reprezentat prin .............

- ambulatoriul de specialitate unic în structura spitalului, indiferent de sediu, .............., reprezentat prin ...........

- ambulatoriul de specialitate al spitalului, în care se desfăsoară activitate de învătământ medical, ............., reprezentat prin ..........................

- ambulatoriul de specialitate pentru studenti .........., reprezentat prin ......................

- centrul de diagnostic si tratament cu personalitate uridică ................., reprezentat prin ....................

- centrul medical cu personalitate juridică .............., reprezentat prin ........................... .”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin sunt valabile pentru anul 2002.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea Cinteză

Avizat

Ministerul Sănătătii si Familiei

Daniela Bartos,

ministrul sănătătii si familiei