MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 279          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 25 aprilie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 102 din 26 martie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

306. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA  Nr. 102

din 26 martie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, exceptie ridicată de Societatea Comercială “ROMARI COM IMPEX” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.549/2000 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că dispozitiile acestei ordonante au fost abrogate prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2000.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 3 octombrie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 14.549/2000, Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, exceptie ridicată de Societatea Comercială “ROMARI COM IMPEX” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.549/2000 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din încheierea de sesizare a instantei de judecată - autorul acesteia nemotivându-si în scris exceptia -, se sustine că, datorită abrogării, potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 74/1999, a dispozitiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 148/1999 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/1998 pentru modificarea si completarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, activitatea de comercializare a băuturilor alcoolice în sistem angro fără a fi folosite facturi fiscale cu regim special a fost “plasată în domeniul ilicitului”.

Judecătoria Sectorului 6 Bucuresti, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, recunoscând totodată că “problemele sunt mai mult de interpretare a textelor si de succesiune a lor în timp”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că exceptia este neîntemeiată, dat fiind că, pe de o parte, sesizarea este nemotivată, iar pe de altă parte, pentru că Ordonanta nr. 74/1999 a fost respinsă prin Legea nr. 522/2001.

Guvernul constată că exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată la 28 septembrie 2000, dată la care Ordonanta Guvernului nr. 74/1999 era abrogată prin art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000. În concluzie, apreciazăexceptia ca inadmisibilă.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile părtilor, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 30 august 1999.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 si implicit cele ale Ordonantei Guvernului nr. 74/1999 au fost abrogate expres prin art. 57 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, text care prevede: “Cu aceeasi dată se abrogă prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobată si modificată prin Legea nr. 196/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 5 noiembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare.”

Ulterior, prin Legea nr. 522 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 17 octombrie 2001, a fost respinsă Ordonanta Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte.

Pe cale de consecintă, Curtea constată că la data de 3 octombrie 2000, când instanta a pronuntat încheierea de sesizare, dispozitiile criticate nu mai erau în vigoare.

Curtea observă că în raport cu cele de mai sus instanta de sesizare era obligată ca printr-o încheiere motivată să respingă ea însăsi exceptia de neconstitutionalitate, fără a mai sesiza Curtea Constitutională.

Potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind constitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, iar, conform dispozitiilor alin. (6) al aceluiasi articol, “[…] exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3) […]”.

Asa fiind, în cauză, exceptia de neconstitutionalitate ridicată urmează să fie respinsă ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 74/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor impozite indirecte, exceptie ridicată de Societatea Comercială “ROMARI COM IMPEX” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 14.549/2000 al Judecătoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene

 

Ministrul finantelor publice, în baza atributiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare, având în vedere prevederile art. 42 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Reglementările contabile prevăzute la art. 1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003 de către persoanele juridice prevăzute la art. 27 alin. (4) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001.

(2) Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, si de către persoanele juridice prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, în conditiile prevăzute de sectiunea a 7-a a cap. II din prezentele reglementări.

Art. 3. - (1) Prezentele reglementări se aplică persoanelor juridice care îndeplinesc cel putin două dintre criteriile mentionate mai jos:

a) cifra de afaceri până la 5 milioane euro;

b) total active până la 2,5 milioane euro;

c) numărul mediu de salariati până la 50 de salariati.

(2) Criteriile mentionate la alin. (1) sunt stabilite pe baza situatiilor financiare anuale întocmite la finele anului precedent, după cum urmează:

- cifra de afaceri, pe baza datelor înscrise în formularul “Contul de profit si pierdere”, încheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;

- total active, pe baza datelor înscrise în formularul “Bilant” încheiat la data de 31 decembrie a anului precedent;

- numărul mediu de salariati, pe baza datelor înscrise în nota explicativă “Informatii privind salariatii, administratorii si directorii” încheiată la data de 31 decembrie a anului precedent.

(3) Prezentele reglementări se aplică, de asemenea, si de către persoanele juridice care, desi depăsesc două dintre criteriile prevăzute la alin. (1), nu sunt supuse prevederilor Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, până la data de 31 decembrie 2005.

(4) Cifra de afaceri si total active se stabilesc pe baza ratei de schimb lei/euro la sfârsitul exercitiului financiar precedent.

Art. 4. - Începând cu exercitiul financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2005, dacă sunt depăsite în 2 ani consecutivi două dintre criteriile mentionate la art. 3 alin. (1), persoana juridică va aplica Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, fără posibilitatea de a reveni la reglementările contabile simplificate.

Art. 5. - Persoanele juridice care intră sub incidenta prezentelor reglementări pe baza criteriilor de mărime au obligatia să asigure continuitatea aplicării acestora.

Art. 6. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. I din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii la microîntreprinderi, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.880/2001.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 26 februarie 2002.

Nr. 306.


*) Anexa se publică ulterior.