MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 287          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 29 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

198. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală

 

304. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

46. -  Ordonantă  de  urgentă  pentru  ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

Acord de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

511. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea calitătii de auditor financiar persoanelor fizice străine care îndeplinesc conditiile cerute de legislatia română în domeniu

 

3.342. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar începând din anul scolar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învătământ

 

Rectificare la Legea nr. 64/2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea

si exercitarea activitătii de consultantă fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 71 din 30 august 2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1  din  Legea  nr.  324/2001  privind  abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Activitatea de consultantă fiscală constă în acordarea de servicii profesionale privind asistenta de specialitate la întocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistentă pe probleme fiscale si referitor la creantele bugetare, cum sunt: amenzi, penalităti si majorări, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, precum si de reprezentare în fata organelor fiscale, iar în fata organelor judecătoresti, în calitate de expert.”

2. La articolul 4, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să fie licentiati ai unei facultăti cu profil economic;”

3. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Examenul constă în sustinerea unei probe scrise si a unei probe orale. Materiile de examinare pentru cele două probe sunt următoarele:

a) legislatie fiscală;

b) gestiune financiară si contabilitatea întreprinderii;

c) elemente de drept financiar si fiscal.”

4.  La  articolul  9,  alineatul  (2)  va  avea  următorul cuprins:

“(2) Pentru exercitarea activitătii de consultantă fiscală societătile comerciale mentionate la alin. (1) trebuie să fie autorizate de Camera consultantilor fiscali. În vederea obtinerii autorizatiei acestea plătesc o taxă în contul Camerei. Cuantumul taxei de autorizare se stabileste de Cameră.”

5.  La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Camera îsi poate constitui unităti teritoriale, conform regulamentului propriu de organizare si functionare.”

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Camera are, în principal, următoarele atributii:

a) coordonează activitatea de consultantă fiscală;

b) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor;

c) oferă sprijin si asistentă membrilor Camerei în problemele profesionale;

d) elaborează norme privind activitatea de consultantă fiscală;

e) tine Registrul membrilor Camerei;

f) organizează cursuri de perfectionare a consultantilor fiscali;

g) mediază între membrii Camerei în caz de diferende si la cerere;

h) mediază între membrii Camerei si clientii lor în caz de diferende, precum si la cerere;

i) stabileste măsuri disciplinare;

j) colaborează cu asociatiile profesionale de profil din tară si din străinătate;

k) editează publicatii de specialitate;

l) alte atributii stabilite prin lege sau prin regulamentul propriu.”

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta natională, Consiliul superior al Camerei si Biroul permanent al Consiliului superior.”

8.  La  articolul  14  alineatul  (1),  litera  a)  va  avea următorul cuprins:

“a)  Regulamentul  de  organizare  si  functionare  a Camerei, care va cuprinde si prevederi referitoare la modul de alegere a tuturor organelor de conducere ale Camerei, precum si atributiile acestora;”

9. Articolul 16 se abrogă.

10. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Certificatul de atestare a calitătii de consultant fiscal, respectiv autorizatia de functionare, se retrage consultantilor fiscali în următoarele situatii:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) de către Ministerul Finantelor Publice, când atestatul de consultant fiscal a fost obtinut ca urmare a săvârsirii infractiunii de fals si uz de fals;

b) de către Cameră, când consultantul fiscal încalcă prevederile Codului privind conduita etică si profesională în domeniul consultantei fiscale;

c) în caz de neplată a cotizatiei pe o perioadă de un an;

2. în cazul persoanelor juridice, de către Cameră, în situatia în care:

a) societatea comercială s-a dizolvat;

b) după emiterea autorizatiei se constată că aceasta nu ar fi trebuit acordată sau dacă nu mai sunt îndeplinite conditiile de autorizare;

c) în caz de neplată a cotizatiei pe o perioadă de un an.”

11. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) În cazul retragerii certificatului de atestare a consultantului fiscal sau a autorizatiei societătilor comerciale de consultantă fiscală se interzice acestora practicarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate comercială de consultantă fiscală.

(2) Împotriva deciziei de retragere a calitătii de consultant fiscal sau a autorizatiei societătilor comerciale de consultantă fiscală se poate formula plângere în justitie, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.”

12. La articolul 21, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Consultantii fiscali nu pot să îsi exercite atributiile conferite de această calitate pe durata în care desfăsoară orice altă activitate salarizată, cu exceptia activitătilor prevăzute la art. 17.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PĂCURARU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 198.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele  României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 aprilie 2002.

Nr. 304.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, în valoare de 20 milioane dolari S.U.A.

Art. 2. - (1) Aplicarea acordului de împrumut va fi realizată de către Fondul Român de Dezvoltare Socială, desemnat ca agentie de implementare.

(2) Ministerul Finantelor Publice va încheia cu Fondul Român de Dezvoltare Socială un acord subsidiar prin care i se va delega acestuia din urmă întreaga autoritate si responsabilitate în aplicarea acordului de împrumut.

Art. 3. - (1) Fondurile în lei necesare pentru acoperirea contributiei părtii române la finantarea proiectului se vor asigura de către Fondul Român de Dezvoltare Socială din sumele alocate anual cu această destinatie, sub formă de transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei Publice.

(2) Taxele si impozitele aferente proiectului, datorate si plătibile pe teritoriul României, sunt incluse în contributia părtii române la finantarea proiectului si vor fi asigurate de către Fondul Român de Dezvoltare Socială în conditiile alin. (1).

Art. 4. - Rambursarea împrumutului, achitarea dobânzilor, a comisionului initial si a comisioanelor de angajament, aferente împrumutului, reprezintă angajamente externe ale statului si vor fi achitate de la bugetul de stat de către Ministerul Finantelor Publice.

Art. 5. - (1) Se autorizează Guvernul României ca prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă pe parcursul utilizării împrumutului, în functie de conditiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc modificări în structura împrumutului pe categorii, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie  si  Dezvoltare  sau    determine  noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

            (2) Amendamentele la acordul de împrumut, convenite cu Banca  Internatională  pentru  Reconstructie si Dezvoltare conform alin. (1), se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 aprilie 2002.

Nr. 46.

 

Împrumut nr. 4645 RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

(Proiectul privind fondul de dezvoltare socială - faza a II-a)

între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

 

Acord din data de 16 ianuarie 2002 între România (Împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

Având în vedere că:

(A) Banca a primit în data de 6 noiembrie 1998 o scrisoare din partea Împrumutatului, în care se descrie un program în faze (Program) pentru atenuarea sărăciei prin măsuri de întărire a dezvoltării comunitătilor rurale si a grupurilor dezavantajate si prin care se declară angajamentul Împrumutatului pentru implementarea Programului si se solicită Băncii sprijin în realizarea Programului prin acordarea de împrumuturi Împrumutatului, în limita a 20.000.000 dolari S.U.A., pentru o perioadă de 4 ani;

(B) prima fază a Programului a fost sprijinită de Bancă printr-un împrumut într-o sumă egală cu 10.000.000 dolari S.U.A., conform Acordului de împrumut (nr. 4434 - RO) dintre Împrumutat si Bancă din data de 20 ianuarie 1999;

(C) Împrumutatul, fiind convins în ceea ce priveste fezabilitatea si prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiect), care constituie cea de-a doua fază a Programului, a solicitat Băncii să sprijine finantarea Proiectului prin acordarea celui de-al doilea împrumut într-o sumă egală cu 20.000.000 dolari S.U.A. si extinderea perioadei de implementare a Programului până la sapte (7) ani;

(D) pentru a sprijini finantarea Programului Împrumutatul a obtinut un grant (grant DDIMB) în sumă de 1.000.000 lire sterline din partea Marii Britanii, în termenii si conditiile stabilite într-un acord încheiat între Departamentul pentru Dezvoltare Internatională al Marii Britanii (DDIMB) si Împrumutat (Acordul de grant DDIMB) la data de 30 iulie 2001, din care suma echivalentă cu 250.000 dolari S.U.A. va fi utilizată pentru finantarea Proiectului si având în vedere că Banca a fost de acord, între altele, pe baza celor expuse mai sus, să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii si conditiile stabilite în acest acord, prin prezentul acord părtile semnatare convin asupra următoarelor:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL I

Conditii generale; definitii

 

Sectiunea 1.01. “Conditiile generale aplicabile acordurilor de împrumut si garantie pentru împrumuturi într-o singură valută”, emise de Bancă la data de 30 mai 1995, după cum au fost modificate până la data de 6 octombrie 1999 (Conditii generale), constituie parte integrantă a acestui

acord.

Sectiunea 1.02. În cazul în care contextul nu cere altfel,diferitii termeni definiti în preambulul acestui acord si în Conditiile generale au întelesurile stabilite în acestea, iar următorii termeni suplimentari au următoarele întelesuri:

a) categorii eligibile înseamnă categoriile (1)-(4) stabilite în tabelul prevăzut în partea A.1 a anexei nr. 1 la acest acord;

b) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile pentru bunuri, servicii si granturi pentru subproiecte în cadrul Proiectului, la care se face referire în sectiunea 2.02 din acest acord;

c) acord de grant înseamnă un acord încheiat sau care se va încheia între F.R.D.S. si un primitor (astfel cum acesti termeni sunt definiti în continuare) pentru scopurile părtii A.1 a Proiectului si la care se face referire în partea B.2 a anexei nr. 5 la acest acord;

d) Legea nr. 129 înseamnă Legea nr. 129 din data de 30  iunie  1998  a  Împrumutatului,  cu  modificările  ei ulterioare;

e) Manual de operare înseamnă manualul adoptat de F.R.D.S., prin care se stabilesc criteriile si procedurile pentru selectarea primitorilor si a subproiectelor si prin care se definesc termenii si procedurile aplicabile asistentei asigurate de F.R.D.S. în cadrul Proiectului, incluzând un acord de grant standard la care se face referire în partea B.2 a anexei nr. 5 la acest acord, după cum acest manual poate fi amendat periodic cu acordul Împrumutatului si al Băncii;

f) raportul privind managementul Proiectului înseamnă fiecare raport întocmit în conformitate cu sectiunea 4.02 din acest acord;

g) primitor înseamnă orice organizatie sau agentie eligibilă să primească si să administreze asistenta în conformitate cu Legea nr. 129 si cu Manualul de operare;

h) F.R.D.S. înseamnă Fondul Român de Dezvoltare Socială, înfiintat prin Legea nr. 129 ca organism de interes public, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică si având autonomie administrativă, sau orice succesor legal al acesteia;

i) contul special înseamnă contul la care se face referire în partea B a anexei nr. 1 la acest acord;

j) Consiliul director înseamnă un comitet format din 9 membri, care a fost creat si functionează în cadrul F.R.D.S. conform Legii nr. 129 si prevederilor Manualului de operare;

k) subproiect înseamnă activitătile care vor fi realizate de către un primitor prin utilizarea fondurilor (grant pentru subproiect) disponibilizate acestui primitor în cadrul unui acord de grant;

l) grant pentru subproiect înseamnă un grant acordat sau propus să fie acordat de către F.R.D.S. unui primitor pentru  realizarea  unui  subproiect  în  cadrul  părtii  A.1  a Proiectului; si

m) acord subsidiar înseamnă acordul care se va încheia între Împrumutat si F.R.D.S. conform prevederilor părtii A.1 a anexei nr. 5 la acest acord.

Sectiunea 1.03. Fiecare referire din Conditiile generale la entitatea de implementare a Proiectului va fi considerată ca o referire la F.R.D.S.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

Sectiunea 2.01. Banca acceptă să împrumute Împrumutatului, în termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire  în  acordul  de  împrumut,  o  sumă  egală  cu 20.000.000 dolari S.U.A.

Sectiunea 2.02. Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru: a) cheltuielile efectuate (sau dacă Banca va conveni astfel, care vor fi efectuate) pentru costurile rezonabile ale bunurilor si serviciilor necesare Proiectului si care vor fi finantate din sumele Împrumutului; si b) sumele plătite (sau, dacă Banca va conveni astfel, care vor fi plătite) de către Împrumutat în contul tragerilor efectuate de un primitor în cadrul unui subproiect, pentru finantarea costurilor rezonabile ale bunurilor, lucrărilor si serviciilor necesare subproiectului pentru care tragerea din contul de împrumut este solicitată.

Sectiunea 2.03. Data limită de tragere va fi 31 august 2006 sau o altă dată ulterioară pe care o va stabili Banca.

Banca va notifica prompt Împrumutatului această dată ulterioară.

Sectiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii un comision initial a cărui valoare este egală cu 1% din suma împrumutului.

Sectiunea 2.05. Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament la o rată egală cu trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicat asupra valorii împrumutului netras de la o perioadă la alta.

Sectiunea 2.06. a) Împrumutatul va plăti dobânda aferentă sumei împrumutului, trasă din împrumut si nerambursată periodic, la o rată egală, pentru fiecare perioadă de dobândă, cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR.

b) În scopurile acestei sectiuni:

(i) perioada de dobândă înseamnă perioada initială de la si incluzând data semnării acestui acord până la, dar excluzând prima data de plată a dobânzii, care are loc după aceea si, după perioada initială, fiecare perioadă de la si incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând următoarea dată de plată a dobânzii;

(ii) data de plată a dobânzii înseamnă orice dată specificată în sectiunea 2.07 din acest acord;

(iii) rata de bază LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata interbancară oferită pe piata londoneză la depozitele la 6 luni în dolari S.U.A. pentru nivelul din prima zi a acelei perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei de dobândă initiale, pentru nivelul din data de plată a dobânzii care are loc sau urmează imediat primei zile a acelei perioade de dobândă), asa cum a fost determinată în mod rezonabil de Bancă si exprimată ca un procent pe an;

(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie  ponderată,  pentru  acea  perioadă  de dobândă, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancară londoneză sau alte rate de referintă pentru depozitele la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Băncii ori pentru părti ale acestora alocate de Bancă pentru finantarea împrumuturilor într-o singură monedă sau pentru portiuni ale acestora acordate de ea, care include împrumutul, după cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă si exprimată ca un procent pe an.

c) Banca va notifica Împrumutatului rata de bază LIBOR si marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, imediat după determinarea acestora.

d) Ori de câte ori, în functie de schimbările în ceea ce priveste practicile pietei, care afectează stabilirea ratelor de dobândă la care se face referire în această sectiune, Banca constată că este în interesul împrumutatilor săi luati în totalitate si al Băncii să aplice o bază pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în această sectiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobândă aplicabile împrumutului prin notificarea Împrumutatului privind noua bază cu cel putin 6 luni înainte. Noua bază va deveni efectivă la expirarea perioadei notificate, dacă Împrumutatul nu notifică Băncii, în timpul perioadei mentionate, obiectiile lui, caz în care modificările respective nu se vor aplica împrumutului.

Sectiunea 2.07. Dobânda si alte costuri vor fi plătite semestrial la 15 mai si 15 noiembrie în fiecare an.

Sectiunea 2.08. Împrumutatul va restitui suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare stabilit în anexa nr. 3 la acest acord.

 

ARTICOLUL III

Realizarea Proiectului

 

Sectiunea 3.01. a) Împrumutatul declară că se angajează să îndeplinească obiectivele Proiectului, asa cum sunt stabilite în anexa nr. 2 la acest acord, si în acest scop va realiza Proiectul, prin F.R.D.S., cu diligenta si eficienta necesare si în conformitate cu practicile corespunzătoare financiare, ingineresti, administrative si de atenuare a sărăciei, precum si de protectie a mediului si va asigura cu promptitudine, după caz, fondurile, facilitătile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.

b) Fără a se limita la prevederilor paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului în care Împrumutatul si Banca nu vor conveni altfel, Împrumutatul, prin F.R.D.S., va realiza Proiectul în conformitate cu Programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.

c) Împrumutatul va disponibiliza F.R.D.S. sumele împrumutului în cadrul unui acord subsidiar (acord subsidiar), care se va încheia între Împrumutat si F.R.D.S., în termenii si conditiile care vor fi fost aprobate de Bancă, inclusiv cele stabilite în partea A.1 a anexei nr. 5 la acest acord.

d) Împrumutatul îsi va exercita drepturile în cadrul acordului subsidiar astfel încât să protejeze interesele Împrumutatului si ale Băncii si să realizeze scopurile împrumutului si, cu exceptia cazului în care Banca si Împrumutatul nu vor conveni altfel, Împrumutatul nu va transfera, amenda, abroga sau renunta la acordul subsidiar ori la orice prevedere a acestuia.

Sectiunea 3.02. a) Împrumutatul se angajează că, dacă Banca nu va conveni altfel, granturile pentru subproiecte vor fi acordate în conformitate cu procedurile si în termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire în anexa nr. 5 la acest acord si în Manualul de operare.

b) Împrumutatul îsi va exercita drepturile legate de orice grant pentru subproiect, astfel încât: (i) să protejeze interesele Băncii si ale Împrumutatului; (ii) să îsi îndeplinească obligatiile asumate în cadrul acestui acord; si (iii) să realizeze scopurile Proiectului.

Sectiunea 3.03. Cu exceptia cazului în care Banca si Împrumutatul nu vor conveni altfel, achizitionarea bunurilor, lucrărilor si a serviciilor de consultantă necesare Proiectului si care vor fi finantate din sumele împrumutului se va efectua conform prevederilor anexei nr. 4 la acest acord.

Sectiunea 3.04. Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fără a se limita la acestea, Împrumutatul, prin F.R.D.S.:

a) va pregăti, pe baza liniilor directoare acceptabile pentru Bancă, si va transmite Băncii, cu cel putin 6 luni după data limită de tragere sau la o altă dată ulterioară, după cum poate fi convenită în acest scop de Împrumutat si Bancă, un plan conceput să asigure realizarea în continuare a obiectivelor Proiectului si Programului; si b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă de a se consulta cu Împrumutatul în legătură cu planul respectiv.

 

ARTICOLUL IV

Clauze financiare

 

Sectiunea 4.01. a) Împrumutatul, prin F.R.D.S., va stabili si  va  mentine  un  sistem  de  management  financiar, incluzând înregistrări si conturi, si va întocmi situatii financiare adecvate într-un format acceptabil pentru Bancă, pentru a reflecta operatiunile, resursele si cheltuielile legate de Proiect.

b) Împrumutatul, prin F.R.D.S.:

(i) va tine înregistrările, conturile si situatiile financiare la care s-a făcut referire în paragraful a) al acestei sectiuni si înregistrările si conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile pentru Bancă, aplicate în mod consecvent de către auditori independenti acceptabili pentru Bancă, care vor fi contractati până la data de 30 noiembrie 2002;

(ii) va furniza Băncii imediat ce este posibil, dar în nici un caz nu mai târziu de 6 luni de la data încheierii unui astfel de an: (A) copii certificate de  pe  situatiile  financiare  la  care  s-a  făcut referire în  paragraful a) al acestei sectiuni pentru acel an auditat; si (B) un punct de vedere privind acele situatii financiare, înregistrări si conturi si un raport al acelui audit efectuat de auditorii respectivi în acel scop si cu acele detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; si (iii) va furniza Băncii alte astfel de informatii privind acele înregistrări si conturi si auditul acestora si privind respectivii auditori, după cum le va fi cerut periodic Banca în mod rezonabil.

c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care tregerile din contul împrumutului au fost efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli, Împrumutatul:

(i) va tine sau va face să fie tinute, în conformitate cu paragraful a) al aceste sectiuni, înregistrări si onturi separate care să reflecte astfel de cheltuieli;

i(ii) va păstra, cel putin un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost efectuată ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, note de plată, chitante si alte documente) care evidentiază astfel de cheltuieli;

(iii) va permite reprezentantilor Băncii să examineze astfel de înregistrări; si

(iv) va asigura ca acele înregistrări si conturi să fie incluse în auditul anual la care s-a făcut referire în paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul acestui audit să contină opinia separată a respectivilor auditori, potrivit căreia declaratiile de cheltuieli prezentate în cursul fiecărui an fiscal, împreună cu procedurile si controalele interne implicate în întocmirea lor, pot fi folosite ca bază pentru a justifica tragerile respective.

Sectiunea 4.02. a) Fără a se limita la prevederile sectiunii 4.01 din acest acord, Împrumutatul, prin F.R.D.S., va realiza un plan de actiuni esalonat în timp, acceptabil pentru Bancă, pentru întărirea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al sectiunii  4.01,  pentru  a  permite  Împrumutatului,  prin F.R.D.S., ca până la data de 15 mai 2002 sau o altă dată ulterioară pe care Banca o va conveni, să întocmească rapoarte trimestriale privind managementul Proiectului, acceptabile pentru Bancă, care:

(i) (A) stabilesc sursele actuale si cererile de fonduri pentru Proiect, atât cumulativ, cât si pentru perioada acoperită prin raportul mentionat, si sursele si cererile de fonduri previzionate pentru Proiect pentru următoarele 6 luni după perioada acoperită de raportul mentionat; si (B) prezintă separat cheltuielile finantate din sumele împrumutului pe perioada acoperită prin raportul mentionat si cheltuielile propuse să fie finantate din sumele împrumutului pentru următoarele 6 luni după perioada acoperită prin raportul mentionat;

(ii) (A)  descriu  evolutia  fizică  a  implementării Proiectului, atât cumulativ, cât si pentru perioada acoperită prin raportul mentionat; si (B) explică diferentele dintre tintele implementării actuale si cele prognozate anterior.

(iii) stabilesc stadiul achizitiilor în cadrul Proiectului si cheltuielile  efectuate  în  cadrul  contractelor finantate din sumele împrumutului, asa cum se prezintă la sfârsitul perioadei acoperite prin raportul mentionat.

b) După finalizarea planului de actiune la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni, Împrumutatul, prin F.R.D.S., va întocmi, în conformitate cu liniile directoare acceptabile pentru Bancă, si va transmite Băncii, în termen de cel mult 45 de zile de la sfârsitul fiecărui trimestru  calendaristic,  un  raport  privind  managementul Proiectului pentru acea perioadă.

 

ARTICOLUL V

Clauze asigurătorii pentru Bancă

 

Sectiunea 5.01. Conform sectiunii 6.02 (p) din Conditiile generale sunt specificate în plus următoarele evenimente:

a) Manualul de operare va fi fost amendat, suspendat, abrogat, sau se va fi renuntat la el fără aprobarea prealabilă a Băncii.

b) Legea nr. 129 va fi fost amendată, suspendată, abrogată, revocată sau se va fi renuntat la ea, astfel încât să afecteze în mod substantial si negativ posibilitatea Împrumutatului de a-si îndeplini oricare dintre obligatiile asumate în cadrul acordului.

c) Va fi apărut o situatie care va face improbabilă realizarea  Programului  sau  a  unei  părti  semnificative  a acestuia.

d) Acordul subsidiar va fi fost amendat, suspendat, abrogat, revocat sau se va fi renuntat la el, astfel încât să afecteze în mod substantial si negativ posibilitatea F.R.D.S. de a realiza Proiectul.

e) F.R.D.S. nu îsi va fi îndeplinit oricare dintre obligatiile asumate în cadrul acordului subsidiar.

f) (i) Sub rezerva subparagrafului (ii) al acestui paragraf: dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din sumele grantului DDIMB va fi fost suspendat, anulat sau încetat, în totalitate sau partial, conform termenilor Acordului de grant DDIMB.

(ii) Subparagraful (i) al acestui paragraf nu se va aplica dacă Împrumutatul stabileste în mod satisfăcător pentru Bancă că: (A) acea suspendare, anulare sau încetare nu a fost cauzată de neîndeplinirea de către Împrumutat a oricăreia dintre obligatiile sale asumate în cadrul Acordului de grant DDIMB; si (B) fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile Împrumutatului din alte surse în termenii si conditiile corespunzătoare obligatiilor asumate de către Împrumutat în cadrul acestui acord.

Sectiunea 5.02. Conform prevederilor sectiunii 7.01 (k) din Conditiile generale sunt specificate următoarele evenimente suplimentare:

a) evenimentul specificat în paragraful e) al sectiunii 5.01 din acest acord va apărea sau va continua pentru o perioadă de 60 de zile după ce Banca va fi notificat despre aceasta Împrumutatului si F.R.D.S.

b) oricare dintre evenimentele specificate în paragrafele a), b), c) si d) ale sectiunii 5.01 din acest acord va apărea.

 

ARTICOLUL VI

Data intrării în efectivitate; încetare

 

Sectiunea 6.01. Următoarele evenimente sunt specificate drept conditii suplimentare pentru intrarea în efectivitate a  acordului de împrumut, în întelesul sectiunii 12.01 c) din Conditiile generale:

a) acordul subsidiar a fost semnat în numele Împrumutatului si al F.R.D.S.

b) Manualul de operare a fost modificat într-o manieră satisfăcătoare pentru Bancă; si

c) Consiliul director a selectat o regiune si o institutie gazdă, satisfăcătoare pentru Bancă, pentru înfiintarea unei sucursale regionale a F.R.D.S. la care se face referire în partea A.6 a anexei nr. 5 la acest acord.

Sectiunea 6.02. Perioada de 120 de zile de la data semnării acestui acord este specificată prin prezenta sectiune pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

 

ARTICOLUL VII

Reprezentantul Împrumutatului; adrese

 

Sectiunea 7.01. Ministrul finantelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.

Sectiunea 7.02. Următoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti, România

Telex: Fax:

11239 401 312 67 92

Pentru Bancă:

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Str. 1.818 H, N.W.

Washington DC 20433

Statele Unite ale Americii

Adresa telegrafică: Telex: Fax:

INTBAFRAD 248423(MCI) sau (202)  477-6391

Washington DC 64145 (MCI)

Drept urmare, părtile la prezentul acord, actionând prin reprezentantii lor legal autorizati, au dispus ca acest acord să fie semnat în numele lor la Bucuresti, România, în ziua si în anul mentionate la început.

 

Pentru România,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

Ministrul finantelor publice

Pentru Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare,

Andrew Vorkink,

director,

Unitatea de tară pentru Europa Centrală si de Sud Europa si Asia Centrală

 

ANEXA Nr. 1

 

TRAGEREA SUMELOR ÎMPRUMUTULUI

 

A. Generalităti

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în echivalent dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuieli care va fi finantat

(1) Granturi pentru subproiecte

18.880.000

84%

(2) Bunuri

100.000

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli

locale (costuri franco-uzină) si 84% din cheltuieli locale pentru alte articole procurate pe plan local

(3) Servicii de consultantă:

 

 

a) pentru partea A.2 a Proiectului

500.000

55%

b) pentru părtile B.1 si C.2 ale Proiectului

300.000

84%

(4) Pregătire:

 

 

a) pentru partea A.2 a Proiectului

138.000

84%

b) pentru partea B.2 a Proiectului

42.000

84 %

c) Pentru partea C.1 a Proiectului

40.000

100% din cheltuieli externe

TOTAL:

20.000.000

 

           

Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli în oneda oricărei tări, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricărei tări, alta decât cea a Împrumutatului;

b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri ori servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului; si

c)  termenul  pregătire înseamnă:  (i)  onorariile consultantilor, incluzând institutii de învătământ sau alte institutii si organizatii care asigură serviciile de pregătire; si (ii) costul vizitelor de studiu, costul atelierelor de lucru si cheltuielile aferente de transport si masă, cazare si diurnă pentru participantii la pregătire.

2. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată:

a) pentru cheltuieli efectuate în cadrul categoriilor (1), (2), (3) si (4), specificate în tabelul prevăzut la paragraful 1 al acestei anexe, până când comisionul initial la care se face referire în sectiunea 2.04 din acest acord nu a fost plătit Băncii de către Împrumutat;

b) pentru plăti efectuate pentru cheltuieli anterioare datei semnării acestui acord; si

c) pentru plăti în cadrul categoriei (1), specificată în tabelul prevăzut la paragraful 1 al acestei anexe, cu privire la un grant pentru subproiect, dacă grantul pentru subproiect nu a fost acordat conform acordului de grant si în conformitate cu procedurile, termenii si conditiile stabilite sau la care se face referire în Manualul de operare si în prevederile relevante ale anexei nr. 5 la acest acord.

3. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli referitoare la cheltuieli pentru: a) granturi pentru subproiecte estimate să coste mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; b) servicii ale firmelor de consultantă în cadrul contractelor care costă mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare; c) servicii ale consultantilor individuali în cadrul contractelor care costă mai putin de 50.000 dolari S.U.A.; si d) bunuri si pregătire, toate în cadrul termenilor si conditiilor pe care Banca le va specifica prin notificarea Împrumutatului.

B. Contul special

1.  Împrumutatul,  prin  F.R.D.S.,  va  deschide  si  va mentine un cont special de depozit în dolari S.U.A. la o bancă comercială, în termenii si conditiile satisfăcătoare pentru Bancă, incluzând protectia corespunzătoare împotriva daunelor, sechestrului si compensărilor.

2. După ce Banca va fi primit dovada satisfăcătoare pentru ea că va fi fost deschis contul special, tragerile de sume din contul împrumutului care vor fi depozitate în contul special vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei la prezenta anexă.

3. Plătile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plată efectuată de către Împrumutat din contul special Împrumutatul, la acele intervale de timp pe care Banca le va solicita în mod rezonabil, va transmite Băncii acele documente si alte evidente care arată că acele plăti au fost efectuate exclusiv pentru cheltuieli eligibile.

4. Fără a contraveni prevederilor părtii B.2 a acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să efectueze noi depozite în contul special:

a) dacă în orice moment Banca stabileste că toate tragerile ulterioare vor trebui efectuate de Împrumutat direct din contul împrumutului; sau

b) dacă Împrumutatul nu va fi furnizat Băncii, în perioada specificată în sectiunea 4.01 b) (ii) din acest acord, oricare dintre rapoartele de audit cerute să fie transmise Băncii, conform sectiunii mentionate, cu privire la auditarea:

(A) înregistrărilor si conturilor pentru contul special; sau (B) înregistrărilor si conturilor care reflectă cheltuieli, pentru care tragerile au fost efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli.

5. Băncii nu i se va solicita să efectueze depozite ulterioare în contul special, în conformitate cu prevederile părtii B.2 a acestei anexe, dacă în orice moment Banca va fi notificat Împrumutatului despre intentia sa de a suspenda, în totalitate sau partial, dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului conform sectiunii 6.02 din Conditiile generale. După această notificare Banca va stabili unilateral dacă se pot efectua depozite ulterioare în contul special si procedurile care vor fi urmate pentru efectuarea acelor depozite si va notifica Împrumutatului această hotărâre.

6. a) Dacă Banca stabileste în orice moment că orice plată din contul special a fost efectuată pentru o cheltuială care nu este cheltuială eligibilă sau nu a fost justificată prin documente transmise Băncii, Împrumutatul, imediat după notificarea Băncii, va furniza acele documente suplimentare pe care Banca le poate solicita sau va depozita în contul special (ori, dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egală cu suma acelei plăti. Dacă Banca nu va conveni altfel, nici un depozit ulterior nu va fi efectuat  de  Bancă  în  contul  special  până  când Împrumutatul nu va fi furnizat acele documente sau nu va fi efectuat acele depuneri ori restituiri, după caz.

b) Dacă în orice moment Banca stabileste că orice sumă rămasă în contul special nu va fi necesară pentru acoperirea  plătilor  pentru  cheltuieli  eligibile  în  următoarele 6 luni după acea determinare, Împrumutatul, imediat după notificarea Băncii, va restitui Băncii acea sumă rămasă.

c) Împrumutatul poate, după ce a notificat Băncii, să restituie Băncii toate sau o parte din fondurile depozitate în contul special.

d) Restituirile către Bancă efectuate conform subparagrafului a), b) sau c) al acestui paragraf vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare,  în  conformitate  cu  prevederile  acordului  de împrumut.

 

ANEXĂ

la anexa nr. 1

 

FUNCTIONAREA CONTULUI SPECIAL

 

1. Pentru scopurile acestei anexe:

- termenul alocatie autorizată înseamnă o sumă de 2.000.000 dolari S.U.A. care va fi trasă din contul împrumutului si depusă în contul special conform paragrafului 2 al acestei anexe.

2. Tragerile aferente alocatiei autorizate a contului special si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate după cum urmează:

a) Pentru tragerile aferente alocatiei autorizate a contului special Împrumutatul va transmite Băncii o cerere sau cereri pentru depunerea în contul special a unei sume ori a unor sume care împreună nu vor depăsi alocatia autorizată. Pe baza unei asemenea cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si va depune în contul special acea sumă pe care Împrumutatul o va fi solicitat.

b) Pentru realimentarea contului special Împrumutatul va transmite Băncii cereri pentru depunerea în contul special la acele intervale pe care Banca le va specifica. Înainte de sau la momentul fiecărei astfel de cereri Împrumutatul va transmite Băncii documente si alte evidente cerute conform părtii B.3 a anexei nr. 1 la acest acord, pentru plata sau plătile pentru care realimentarea este cerută. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul înprumutului si va depune în contul special acea sumă pe care Împrumutatul o va solicita si care se va dovedi prin documentele mentionate si alte evidente că a fost plătită din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare astfel de depunere în contul special va fi trasă de Bancă din contul împrumutului pentru una sau mai multe categorii eligibile.

3. Băncii nu i se va cere să efectueze depuneri ulterioare în contul special o dată ce suma totală netrasă din împrumut minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale neachitate, asumate de Bancă, conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egală cu echivalentul a de două ori suma alocatiei autorizate. După aceea tragerea din contul împrumutului a sumelor rămase netrase din împrumut va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin notificarea Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai după si cu conditia ca Banca să fi fost convinsă că toate acele sume rămase în depozit în contul special la data unei astfel de notificări vor fi utilizate pentru efectuarea plătilor pentru cheltuieli eligibile.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Proiectul constituie faza a doua a Programului care are ca obiectiv atenuarea sărăciei prin măsuri si investitii pentru îmbunătătirea conditiilor de viată în comunitătile rurale  sărace si în cadrul grupurilor dezavantajate si pentru cresterea capacitătii locale de organizare si întrajutorare.

Proiectul cuprinde următoarele părti, sub rezerva acelor modificări care pot fi convenite periodic între Împrumutat si Bancă, pentru realizarea acestui obiectiv:

Partea A: Subproiecte

1.  Realizarea  subproiectelor  de  către  primitori  în următoarele domenii: a) dezvoltarea si reabilitarea micii infrastructuri rurale; b) furnizarea de servicii sociale comunitare; c) realizarea de activităti generatoare de venituri; si d) realizarea de activităti ulterioare pentru subproiectele finantate de către F.R.D.S. pe parcursul primei faze a programului

2. Asistentă pentru întărirea capacitătii la nivel local prin pregătirea, facilitarea, evaluarea si supervizarea subproiectelor si prin asigurarea pregătirii.

Partea  B:  Diseminarea  cunostintelor  si  întărirea relatiilor de colaborare

1. Asistentă pentru colectarea, analizarea si diseminareainformatiilor privind rezultatele subproiectelor, realizarea informării, educării si a campaniilor de comunicare, a initiativelor promotionale si crearea unor retele între comunităti, autoritătile locale, organizatiile neguvernamentale si organizatiile formate la nivelul comunitătii

2. Realizarea de ateliere de lucru si alte activităti de pregătire cu agentiile guvernamentale privind experienta câstigată din functionarea F.R.D.S.

Partea C: Întărirea institutională

1. Implementarea măsurilor de întărire a capacitătii F.R.D.S. si stabilirea unitătilor regionale descentralizate, prin asigurarea pregătirii, echipamentelor si asistentei tehnice

2. Furnizarea de asistentă F.R.D.S. pentru monitorizarea si evaluarea subproiectelor, prin: a) întărirea sistemului de management informational, stabilirea unei unităti de monitorizare specializate în cadrul F.R.D.S. si auditul financiar;

si b) realizarea evaluării impactelor cu accent deosebit pe crearea legăturilor cu alte institutii românesti angajate în activităti de reducere a sărăciei.

*

*   *

Se asteaptă ca Proiectul să fie finalizat până la data de 28 februarie 2006.

 

ANEXA Nr. 3

 

GRAFICL DE AMORTIZARE

 

Data scadentei

Plata ratelor de capital (exprimate în dolari S.U.A.)*)

15 mai 2006 

600.000

15 noiembrie 2006 

610.000

15 mai 2007

620.000

15 noiembrie 2007 

635.000

15 mai 2008 

645.000

15 noiembrie 2008 

660.000

15 mai 2009 

670.000

15 noiembrie 2009 

685.000

15 mai 2010 

700.000

15 noiembrie 2010 

710.000

15 mai 2011 

725.000

15 noiembrie 2011 

740.000

15 mai 2012 

755.000

15 noiembrie 2012 

770.000

15 mai 2013 

785.000

15 noiembrie 2013 

800.000

15 mai 2014 

815.000

15 noiembrie 2014 

830.000

15 mai 2015 

845.000

15 noiembrie 2015 

865.000

15 mai 2016 

880.000

15 noiembrie 2016 

895.000

15 mai 2017 

915.000

15 noiembrie 2017 

930.000

15 mai 2018 

950.000

15 noiembrie 2018 

965.000

 


*) Cifrele din această coloană reprezintă suma în dolari S.U.A. care va fi rambursată, cu exceptia celor prevăzute în sectiunea 4.04 d) din Conditiile generale.

 

ANEXA Nr. 4

 

ACHIZITIILE SI SERVICIILE DE CONSULTANTĂ

 

SECTIUNEA I

Achizitii de bunuri si lucrări

 

Partea A: Generalităti

Bunurile vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile sectiunii I din Liniile directoare pentru achizitii în cadrul împrumuturilor BIRD si creditelor AID, publicate de Bancă în ianuarie 1995 si revizuite în ianuarie si august 1996, septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Linii directoare), si cu următoarele prevederi ale prezentei sectiuni.

Partea B: Proceduri de achizitie

1. Cumpărare internatională

Bunurile din cadrul părtii C a Proiectului, estimate să coste mai putin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăsească 100.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare internatională, conform prevederilor paragrafelor 3.5  si 3.6 din Liniile directoare.

2. Cumpărare natională

Bunurile din cadrul părtii C a Proiectului, estimate să coste mai putin de 50.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, până la o sumă totală care să nu depăsească 50.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate în cadrul contractelor  adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare natională, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Liniile directoare.

3. Lucrările, bunurile si serviciile în cadrul subproiectelor Lucrările, bunurile si serviciile în cadrul subproiectelor vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.15 din Liniile directoare si cu procedurile stabilite în Manualul de operare.

Partea C: Analiza Băncii privind decizia de achizitie

1. Planificarea achizitiei

Anterior emiterii oricărei invitatii la licitatii pentru contracte planul de achizitie propus pentru Proiect va fi transmis Băncii pentru analiză si aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Liniile directoare.

Achizitia tuturor bunurilor va fi realizată în conformitate cu acel plan de achizitie care va fi fost aprobat de Bancă si cu prevederile paragrafului 1 mentionat.

2. Analiza anterioară

În ceea ce priveste: a) contractele pentru bunurile estimate să coste echivalentul a mai mult de 50.000 dolari S.U.A. si care vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile părtilor B.1 si B.2 ale acestei sectiuni; b) contractele pentru lucrările estimate să coste echivalentul a mai mult de 100.000 dolari S.U.A. si care vor fi achizitionate în cadrul subproiectelor; si c) contractele pentru bunuri estimate să coste echivalentul a mai mult de  5.000 dolari S.U.A. si care vor fi achizitionate în cadrul subproiectelor prin contractare directă, se vor aplica următoarele proceduri:

(A) anterior selectiei oricărui furnizor sau semnării oricărui contract în cadrul procedurilor de cumpărare ori lucrări mici, după cum aceste proceduri sunt stabilite în Manualul de operare, Împrumutatul va furniza Băncii un raport privind compararea si evaluarea cotatiilor primite;

(B) anterior semnării oricărui contract achizitionat prin proceduri de cumpărare si contractare directă, după cum aceste proceduri sunt stabilite în Manualul de operare, Împrumutatul va transmite Băncii o copie de pe specificatii si de pe proiectul de contract; si

(C) se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2(f), 2(g) si 3 din anexa 1 la Liniile directoare.

3. Postanaliză

În ceea ce priveste fiecare contract din cadrul părtii A a Proiectului, care nu se află sub incidenta paragrafului 1 al  acestei părti, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Liniile directoare.

 

SECTIUNEA a II-a

Angajarea consultantilor

 

Partea A: Generalităti

Serviciile de consultantă vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile introducerii si ale sectiunii  IV din Liniile directoare: Selectarea si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale, publicate de Bancă în ianuarie 1997 si revizuite în septembrie 1997 si în ianuarie 1999 (Linii directoare pentru servicii de consultantă), si cu următoarele prevederi ale sectiunii a II-a a acestei anexe.

Partea B: Selectia pe baza calitătii si a costului

Cu exceptia cazului în care partea C a acestei sectiuni nu  prevede  altfel,  serviciile  de  consultantă  vor  fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile sectiunii II din Liniile directoare pentru servicii de consultantă, ale paragrafului 3 al anexei 1 la acestea, ale anexei 2 la acestea si ale paragrafelor 3.13-3.18 din acestea, aplicabile selectiei consultantilor pe baza calitătii si a costului.

Partea C: Alte proceduri pentru selectia consultantilor

1. Selectia pe baza costului minim Serviciile pentru realizarea auditului Proiectului pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.6 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

2. Selectia pe baza calificării consultantilor Serviciile si pregătirea, estimate să coste mai putin de 100.000  dolari  S.U.A.  echivalent  pe  contract,  vor  fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 si 3.7 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

3. Consultanti individuali

Serviciile pentru activitătile care îndeplinesc cerintele stabilite în paragraful 5.1 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

Partea D: Analiza Băncii privind selectia consultantilor

1. Planificarea selectiei

Anterior transmiterii către consultanti a oricărei cereri de ofertă planul propus pentru selectia consultantilor în cadrul Proiectului va fi transmis Băncii pentru analiză si aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultantă. Selectia

tuturor serviciilor consultantilor va fi realizată în conformitate cu acel plan de selectie care va fi fost aprobat de Bancă si potrivit prevederilor paragrafului 1 mentionat.

2. Analiza prealabilă

a) În ceea ce priveste: (i) fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultantă, estimat să coste echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult; si (ii) contractele pentru serviciile de audit, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1 si 2 [altele decât al treilea subparagraf al paragrafului 2(a)] si 5 din anexa 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

b) În ceea ce priveste fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, estimat să coste echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificarea, experienta, termenii de referintă si termenii de angajare ai consultantilor vor fi transmise Băncii pentru analiză prealabilă si aprobare.  Contractul  va  fi  adjudecat  numai  după  ce această aprobare va fi fost acordată.

c) În ceea ce priveste primele 3 contracte pentru serviciile din cadrul subproiectelor se vor aplica procedurile stabilite în subparagraful a) de mai sus si procedurile stabilite în subparagraful b) de mai sus, pentru contractele privind angajarea firmelor de consultantă si, respectiv, pentru contractele privind angajarea consultantilor individuali.

3. Postanaliză

În ceea ce priveste fiecare contract care nu se află sub incidenta paragrafului 2 al acestei părti se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Liniile directoare pentru servicii de consultantă.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROGRAM DE IMPLEMENTARE

 

Partea A: Managementul Proiectului

1. Împrumutatul va atribui F.R.D.S. responsabilitatea generală pentru implementarea Proiectului în cadrul unui acord subsidiar care se va încheia între Împrumutat si F.R.D.S. conform termenilor si conditiilor care vor fi fost agreate cu Banca si care vor include, printre altele, prevederi prin care:

a) Împrumutatul va disponibiliza F.R.D.S., sub formă de grant, sumele împrumutului;

b) i se va solicita F.R.D.S. să implementeze Proiectul în conformitate cu Legea nr. 129, Manualul de operare si cu prevederile acestui acord de împrumut; si

c) i se va solicita F.R.D.S., ca parte a responsabilitătii sale în implementarea Proiectului: (i) să întocmească si să transmită Băncii, până la data de 31 martie a fiecărui an, pentru analiză si aprobare programul de lucru anual pentru Proiect; (ii) să mentină înregistrări financiare si conturi aferente Proiectului, să întreprindă actiuni pentru auditul acestora si să întocmească si să transmită rapoarte privind managementul Proiectului; (iii) să întocmească cereri de tragere pentru sumele împrumutului; (iv) să sprijine primitorii în pregătirea documentelor de licitatie si a contractelor pentru activitătile care vor fi finantate în cadrul acordurilor de grant; (v) să supervizeze implementarea Proiectului, inclusiv supervizarea progresului fiecărui subproiect; si (vi) să elaboreze si să transmită Împrumutatului si Băncii, în termen de 45 de zile de la încheierea fiecărui al doilea si al patrulea trimestru calendaristic, începând cu data de 15 august 2002, rapoarte semestriale privind progresul implementării Proiectului, pe baza indicatorilor acceptabili pentru Bancă.

2. Pe parcursul implementării Proiectului Împrumutatul:

a) va mentine F.R.D.S. cu o structură organizatorică si de management, cu personal si resurse adecvate, care să îi permită F.R.D.S. să implementeze efectiv Proiectul si care vor fi acceptabile pentru Bancă; si b) va obtine aprobarea prealabilă a Băncii privind orice schimbare a personalului numit pentru posturile din cadrul F.R.D.S. de director executiv, director financiar, contabil si specialist în achizitii si în sistemul informational de management sau privind termenii angajării acestora.

3. Împrumutatul va mentine pe perioada implementării Proiectului Consiliul director, cu o componentă si termeni de referintă acceptabili pentru Bancă, care va asigura coordonarea de ansamblu si strategia implementării Proiectului.

4. Împrumutatul, prin F.R.D.S., se va asigura că subproiectele vor fi selectate, aprobate, realizate si evaluate în conformitate cu criteriile si procedurile stabilite în Manualul de operare.

5. Până la data de 1 septembrie 2002 Împrumutatul va determina F.R.D.S. să stabilească o unitate de monitorizare si evaluare în structura sa, cu resurse, personal si termeni de referintă acceptabili pentru Bancă.

6. Până la data de 1 septembrie 2002 Împrumutatul va determina F.R.D.S. să înfiinteze o sucursală regională în regiunea selectată, cu acordul Băncii.

Partea B: Finantarea subproiectelor

În scopul realizării părtii A a Proiectului Împrumutatul se va asigura că:

1. F.R.D.S. va selecta subproiectele care vor fi finantate din sumele împrumutului, în conformitate cu criteriile si procedurile stabilite în Manualul de operare.

2. F.R.D.S. va asigura fonduri sub formă de grant pentru subproiectele aprobate, în baza acordului standard convenit cu Împrumutatul si cu Banca (acord de grant), care se va încheia între F.R.D.S si fiecare primitor. Acordul de grant va include, printre altele:

a) o descriere a subproiectului, împreună cu o estimare a costurilor acestuia;

b) suma care va fi asigurată primitorului de către F.R.D.S., în vederea sprijinirii realizării subproiectului;

c) planul de implementare a subproiectului;

d) partea cu care i se cere primitorului să participe, conform principiilor si criteriilor stabilite în Manualul de operare, la costul total pentru finantarea subproiectului pentru a cărui implementare îi este acordată acestui primitor asistentă în cadrul acordului de grant;

e) obligatia primitorului de a achizitiona lucrări mici, bunuri si servicii, care vor fi finantate în cadrul acordului de  grant,  în  conformitate  cu  procedurile  stabilite  în Manualul de operare;

f) obligatia primitorului de a raporta F.R.D.S. progresul înregistrat în implementarea subproiectului si de a permite reprezentantilor F.R.D.S. si ai Băncii, dacă Banca va cere astfel, să viziteze facilitătile, santierele si alte activităti care vor fi finantate în cadrul acordului de grant; si

g) obligatia primitorului de a tine înregistrări si conturi pentru cheltuielile efectuate în cadrul subproiectului si care au fost finantate din sumele împrumutului, disponibilizate primitorului în cadrul acordului de grant, si de a prezenta F.R.D.S. la intervale regulate situatii cu privire la aceste înregistrări si conturi.

3. F.R.D.S.: a) va obtine aprobarea anterioară a Băncii pentru primele 3 subproiecte din cadrul categoriei definite  în Manualul de operare “Activităti ulterioare”; si b) în baza analizei anuale efectuate de persoane contractate din afara F.R.D.S., pentru unele subproiecte finalizate, va include în rapoartele privind progresul, la care s-a făcut referire în partea A.1 c) (vi) de mai sus, informatii si analize adecvate, care să sprijine concluzia că selectarea subproiectelor si a primitorului si că stabilirea termenilor si conditiilor acordurilor de grant sunt efectuate în conformitate cu principiile stabilite în Manualul de operare.

Partea C: Monitorizare si evaluare

1. Împrumutatul, prin F.R.D.S.:

a) va mentine strategii si proceduri adecvate care să îi permită să monitorizeze si să evalueze continuu, conform  indicatorilor satisfăcători pentru Bancă, realizarea Proiectului si a măsurilor incluse în Program;

b)  va  întocmi,  conform  termenilor  de  referintă satisfăcători pentru Bancă, si va transmite Băncii, până la data de 28 februarie 2004, un raport care să integreze  rezultatele activitătilor de monitorizare si evaluare realizate conform paragrafului a) al acestei părti, privind progresul obtinut  în  realizarea  Proiectului  si  a  Programului  pe parcursul perioadei precedente datei raportului respectiv, si să stabilească măsurile necesare pentru asigurarea realizării eficiente a Proiectului si a Programului si îndeplinireab obiectivelor acestora în perioada următoare acestei date; si

c) va analiza cu Banca până la data de 30 aprilie 2004 sau la o altă dată ulterioară pe care Banca o va conveni raportul la care se face referire în paragraful b) al acestei părti si după aceea va lua măsurile necesare pentru asigurarea realizării eficiente a Proiectului si Programului si îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandărilor din raportul mentionat si a sugestiilor Băncii în această privintă.

2. Până la data de 30 aprilie 2002 Împrumutatul va determina F.R.D.S. să transmită dovezi satisfăcătoare Băncii că un sistem informational de management actualizat a devenit operational si că în acesta a fost inclus un set revizuit al indicatorilor calitativi si cantitativi acceptabili pentru Bancă.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea calitătii de auditor financiar persoanelor fizice străine

care îndeplinesc conditiile cerute de legislatia română în domeniu

 

Ministrul finantelor publice,

 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 33 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si ale art. 14 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă calitatea de auditor financiar pentru persoanele fizice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, care au obtinut calificarea de auditor financiar în străinătate si au sustinut testul de aptitudini profesionale.

Art. 2. - Directia de reglementări contabile va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 aprilie 2002.

Nr. 511.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice care au calificarea de auditor financiar

obtinută în străinătate si calitatea de auditor financiar obtinută în România

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

1.

Klitou A. Marios

2.

Tominski Georg

3.

Eichler Hubertus Ludwig

4.

Roller Christian Georg

5.

Zaharia Aura

6.

Dincă Niculae

7.

Lazăr Mircea

8.

Orenstein Dan

9.

Gonvers R. Serge

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învătământul

preuniversitar începând din anul scolar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru

de învătământ

 

Ministrul educatiei si cercetării,

în temeiul prevederilor art. 127 si 128 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7, 9, 10, 44 si 45 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar începând din anul scolar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învătământ, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă orice dispozitie contrară metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Directia generală pentru evaluare, prognoze si dezvoltare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 11 martie 2002.

Nr. 3.342

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar începând din anul scolar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învătământ

 

Art. 1. - În învătământul preuniversitar normele didactice  se  stabilesc  în  concordantă  cu  Planul-cadru  de învătământ aprobat prin ordinele ministrului educatiei si cercetării nr. 3.638/2001, nr. 3.670/2001 si nr. 3.680/2001, formatiunile de studii/clasele de elevi urmând să fie organizate astfel încât să se înscrie spre limita maximă prevăzută de Legea nr. 84/1995, republicată.

Art. 2. - Norma didactică cuprinde ore prevăzute în planul  de  învătământ  la  disciplinele  corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licentă, de absolvire sau pe diploma/certificatul de absolvire a unor cursuri postuniversitare cu durata de cel putin un an  si  jumătate,  aprobate  de  Ministerul  Educatiei  si Cercetării, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 103/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 109/1999, precum si ale art. 7 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. 3. - (1) Completarea normei didactice cu ore de altă  specialitate  pentru  personalul  didactic  titular  din învătământul preuniversitar se face pentru situatiile în care cadrul didactic respectiv are asigurată cel putin jumătate de normă în specialitate si numai dacă nu există posibilitatea completării cu ore de specialitate la două sau trei unităti de învătământ apropiate din aceeasi localitate.

(2) Completarea normei didactice se face numai după încadrarea tuturor titularilor din localitatea respectivă, în conformitate cu specializarea/specializările acestora înscrise pe diplomă, pentru un an scolar, prin decizie a inspectorului scolar general si cu acordul scris al cadrului didactic respectiv.

(3) Completarea normei didactice se face cu prioritate pentru personalul didactic titular care face dovada că a participat la cursuri postuniversitare în domeniul respectiv sau că a absolvit cursuri de perfectionare conform art. 32 din Legea nr. 128/1997. Personalul didactic căruia i se completează norma didactică în acest mod beneficiază de mentinerea drepturilor salariale.

(4) Completarea normei didactice pentru personalul didactic titular se poate face cu ore de la alte discipline, cadrul didactic fiind considerat calificat.

Art.  4.  -  (1)  În  unitătile  de  învătământ  în  care functionează un singur rând de clase I-VIII sau în care functionează clase simultane norma didactică cuprinde ore prevăzute în planul-cadru din aria curriculară, care corespund specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licentă sau de absolvire. Personalul didactic căruia i se completează norma didactică în acest mod beneficiază de mentinerea drepturilor salariale.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) norma didactică a unui învătător/institutor se constituie, conform art. 43 lit. b) din Legea nr. 128/1997, din orele aferente clasei pe care o conduce.

Art. 5. - În învătământul gimnazial din mediul rural, în mod exceptional, norma didactică de predare se poate completa  cu  ore  la  orice  disciplină  din  planul  de învătământ, până la reducerea totală a orelor în specialitate în unitatea/unitătile de învătământ în care functionează ca titular, fără diminuarea salariului.

Art. 6. - (1) În învătământul primar limbile moderne pot fi predate de învătătorul clasei, conform art. 44 alin. (4) din Legea nr. 128/1997, dacă face dovada calificării prin diploma de studii sau prin atestat.

(2) În cazul în care în unitatea de învătământ nu există personal de specialitate, consiliul de administratie al scolii poate decide ca învătătorii care detin atestat pentru predarea unei limbi moderne să predea si la alte clase din ciclul primar, ai căror învătători nu fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin atestat.

Art. 7. - Limbile moderne la clasele cu predare intensivă se predau cu clasa întreagă.

Art. 8. - (1) La clasele V-VIII orele din trunchiul comun din cadrul ariei curriculare “Consiliere si orientare” reprezintă orele săptămânale de dirigentie. Ele nu fac parte din norma de predare a profesorilor-diriginti, în conformitate cu art. 45 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, fiind remunerate conform art. 51 alin. (4) din aceeasi lege.

(2) Conform Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.409/1998, personalul didactic de conducere, îndrumare si control nu poate avea incluse în norma de predare ore de consiliere si orientare.

(3) La liceu - filiera tehnologică, la clasele IX-XII/XIII ora de “Consiliere si orientare” prevăzută în trunchiul comun reprezintă ora de dirigentie si face parte din norma cadrului didactic, în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 103/1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999.

(4) La formele de învătământ seral si fără frecventă dirigentia nu intră în norma didactică, în conformitate cu Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000, cu exceptia claselor de învătământ seral cuprinse în programul “A doua sansă”, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.473/2001 privind modificarea si completarea  Ordinului  ministrului  educatiei  nationale nr. 4.231/1999 si Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.269/2000.

Art. 9. - Institutorii care fac dovada că sunt calificati pentru a preda disciplinele limbi străine, muzică, desen sau educatie fizică pot fi încadrati, prin concurs, în învătământul gimnazial pe posturi/catedre corespunzătoare specializării obtinute prin studii, fiind salarizati ca institutori.

Art. 10. - (1) Disciplinele “Informatică”, “Tehnologia informatiei”, “Informatică-tehnologii asistate de calculator” si “Tehnologia prelucrării informatiei” pot fi predate de absolventi ai învătământului superior de profil, si anume: informatică, matematică-informatică, automatică si calculatoare, cibernetică, tehnologia informatiei, conducere cu calculatorul, informatică economică, automatică si informatică economică, calculatoare, informatică aplicată, cibernetică si previziune economică, cibernetică si informatică economică, roboti industriali, mecatronică, inginerie electrică si calculatoare, informatizarea si conducerea proceselor energetice etc.

(2) Disciplina “Informatică - tehnologii asistate de calculator” din cadrul profilului servicii poate fi predată numai de absolventi ai specializărilor “Informatică economică”, “Informatică managerială”, “Contabilitate si informatică de gestiune”, “Automatică  si  informatică  economică”,

“Cibernetică si informatică economică”.

Art. 11. - Disciplina “Cultură civică” poate fi predată de absolventii facultătilor de stiinte politice si administrative, filozofie-istorie, filozofie, istorie, drept, pedagogie, pedagogie/psihologie, sociologie, psihosociologie, psihosociopedagogie, comunicare si relatii publice.

Art. 12. - (1) La clasa a XI-a, la liceele, grupurile scolare si colegiile cu profil servicii, specializările turism si alimentatie publică, economic, administrativ, disciplina “Economia întreprinderilor si elemente de legislatie” se predă, cu prioritate, după cum urmează:

a) capitolele de drept si legislatie - de către absolventi ai învătământului superior cu specializarea drept;

b) capitolele de economia întreprinderii - de către absolventi ai învătământului superior economic.

(2) Pentru catedrele astfel alcătuite nu se organizează concurs de titularizare.

Art. 13. - (1) Disciplina “Educatie tehnologică” poate fi predată la clasele V-VIII si la clasele IX-XII/XIII, filiera teoretică si vocatională, de absolventi ai învătământului superior tehnic, agricol sau de absolventi ai cursurilor postuniversitare cu durata de minimum 3 semestre în spe- cializarea “Educatie tehnologică”, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată.

(2) La clasele V - VIII disciplina “Educatie tehnologică” mai poate fi predată de absolventi ai învătământului superior tehnic de scurtă durată sau de absolventi cu studii aprofundate, masterat, doctorat, cursuri postuniversitare în specializarea “Educatie tehnologică”, organizate în baza Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5.051/1999.

(3) Cadrele didactice titularizate până la data de 1 septembrie 2000 pe o catedră de “Educatie tehnologică” sunt obligate ca în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului ordin să urmeze cursuri de abilitare curriculară pentru “Educatie tehnologică”, organizate de Casa Corpului Didactic în colaborare cu specialisti din universităti, conform prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, în toată această perioadă fiind considerate cadre didactice calificate.

Art. 14. - Disciplina “Educatie tehnologică”, precum si disciplinele tehnologice de la filiera tehnologică din structura învătământului liceal pot fi predate de absolventi ai învătământului superior tehnic de lungă durată, precum si de absolventii cursurilor postuniversitare din domeniul stiintelor tehnice de studii aprofundate, masterat, doctorat cursuri postuniversitare de specializare cu durata de cel putin un an si jumătate, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată.

Art. 15. - În învătământul postliceal încadrarea pe discipline/module se face, în conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 128/1997, cu cadre didactice care au cel putin gradul didactic II.

Art. 16. - (1) Instruirea practică poate fi predată de:

a) cadre didactice care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 128/1997;

b) cadre didactice care îndeplinesc conditia prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) si e) din Legea nr. 128/1997 în conditiile efectuării unui stagiu de cel putin 3 ani în domeniu (productie, învătământ). Cadrele didactice care se încadrează în această categorie vor fi considerate personal didactic calificat, dacă profilul clasei la care sunt încadrate cu ore de instruire practică coincide cu profilul cursurilor universitare absolvite.

(2) Categoriile de cadre didactice prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească conditia prevăzută la art. 68 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată.

Art. 17. - (1) Încadrarea cadrelor didactice la disciplina “Instruire practică” se face în functie de modul de organizare a acestei activităti pe niveluri de învătământ. În învătământul liceal - filiera tehnologică, învătământul profesional - scoală profesională si de ucenici instruirea practică în săptămâni comasate si instruirea practică în laboratorul tehnologic se vor efectua cu clasa întreagă, cu conditia asigurării unui loc de muncă echipat corespunzător pentru fiecare elev.

(2) Instruirea practică în săptămâni comasate pentru anii terminali se efectuează, acolo unde este posibil, la agenti economici.

Art. 18. - Personalul didactic aflat la vârsta standard de pensionare, potrivit art. 128 din Legea nr. 128/1997, poate fi mentinut ca titular. Această prevedere se va aplica numai dacă au fost solutionate restrângerile de activitate la  nivel de localitate, judet, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti.

Art. 19. - Nu se constituie norme didactice vacante din discipline optionale în vederea ocupării prin concurs.

Art. 20. - Liderul de sindicat participă, conform legii, la sedintele  consiliului  de  administratie  al  unitătii  de învătământ  si  are  dreptul    solicite  consemnarea observatiilor proprii în procesul-verbal.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.360/2000 privind încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2001-2002, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învătământ, precum si Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.835/2001 cu privire la unele modificări la Metodologia de încadrare a personalului didactic din învătământul preuniversitar în anul scolar 2001-2002, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învătământ.

 

RECTIFICARE la Legea nr. 64/2002

 

În Legea nr. 64/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 4 februarie 2002, se fac următoarele rectificări:

- La articolul I, punctul 11 se va citi:

“11. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

«Art. 6. - Obligatia agentilor economici prevăzuti la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia nastere astfel:

a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei;

b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 milioane lei si 500 milioane lei;

c) de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, pentru contribuabilii care realizează venituri totale sub 100 milioane lei.»”

- La articolul I, punctul 12 se va citi:

“12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

«Art. 7. - Agentii economici care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă au achizitionat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizării sau distribuirii sunt obligati ca până la data de 1 ianuarie 2000 să obtină avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.»”