MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 291          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 30 aprilie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            237. - Lege privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău

 

            344. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău

 

            238. - Lege privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

            345. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

            239. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

            346. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

            240. - Lege privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

            347. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

            241. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

            348. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii "Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

            242. - Lege privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

            349. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            522/2001. - Ordin privind aprobarea Normelor tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “George Bacovia” din Bacău, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bacău, calea Mărăsesti nr. 157, judetul Bacău.

            Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Contabilitate si Informatică de Gestiune, specializarea contabilitate si informatică de gestiune, cu predare în limba română.

            Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

            Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

            Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

            (2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

            Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

            Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

            Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 237.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “George Bacovia” din Bacău, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit din:

 

- lei -

Denumirea

Adresa

Valoarea*)

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

14.477.111.732

 

A. Clădiri, din care:

 

14.041.154.106

 

- sediul central al institutiei

Municipiul Bacău,str. Pictor Aman nr. 96

13.529.891.300

Contract de antrepriză generală nr. 24/1998,

situatii de lucrări si facturi

- locuintă de serviciu

Municipiul Bacău, Str. Livezilor nr. 2B/6

259.525.307

Contract de vânzare-cumpărare nr. 9.437/1996

- locuintă de serviciu

Municipiul Bacău, str. Martir Horea nr. 14B/4

251.737.499

Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.055/1999

 


*) Bunurile mobile si imobile sunt evidentiate la valoarea de intrare de la data achizitionării.

 

Patrimoniul institutiei, în valoare de 36.125.436.737 lei, actualizat la data de 31 octombrie 2001, este de 50.390.357.626 lei.

 

Denumirea

Adresa

Valoarea*)

Titlul în baza căruia este detinut

B. Terenuri

Municipiul Bacău, str. Pictor Aman nr. 96

22.400.000

Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.124/1995

C. Altele

Municipiul Bacău, calea Mărăsesti nr. 157

413.557.626

Facturi de achizitie

II. Bunuri mobile

 

3.088.424.370

 

A. Tehnică de calcul

 

1.496.404.119

Facturi de achizitie

B. Birotică

 

165.708.771

Facturi de achizitie

C. Mijloace de transport

 

523.872.999

Facturi de achizitie

D. Mobilier

 

537.377.090

Facturi de achizitie

E. Disponibilităti (contravaloarea cărtilor din bibliotecă)

 

206.445.242

Facturi de achizitie

F. Inventar gospodăresc

 

158.616.149

Facturi de achizitie

III. Imobilizări financiare

 

-

 

A. Depozite bancare

 

-

 

B. Fonduri speciale

 

-

 

IV. Active circulante

 

18.559.900.635

 

A. Titluri de plasament

 

 

 

 

Contracte B.C.R. nr.: 6.927;

1.717; 1.202; 10.541; 14.774;

16.229; 18.467; 22.637;

24.245; 24.588; 24.780;

25.317; 26.947

Contracte B.R.D. nr.: 49.965;

55.656; 54.716; 56.756;

55.766; 55.783; 55.818;

53.900; 55.868; 55.960

Contracte Banc Post nr.:

22.887; 23.024; 23.025;

23.101; 23.175; 23.353;

23.354; 23.430; 23.568;

23.718

B. Disponibilităti

 

915.505.366

Extrase de cont

C. Stocuri

 

18.122.556

Facturi de achizitie

D. Creante

 

1.671.949.022

Avansuri furnizori

E. Alte valori

 

68.833.255

Facturi de achizitie

 


*) Bunurile mobile si imobile sunt evidentiate la valoarea de intrare de la data achizitionării.

 

Patrimoniul institutiei, în valoare de 36.125.436.737 lei, actualizat la data de 31 octombrie 2001, este de 50.390.357.626 lei.

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundatia Academică Social-Culturală si Instructiv-Educativă “George Bacovia” Bacău si Universitatea “George Bacovia” din Bacău care se înfiintează prin lege. Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “George Bacovia” din Bacău si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 344.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 4.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, specializarea stiinte juridice si administrative, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Management Turistic si Comercial, specializarea management turistic si comercial, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 238.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL CENTRALIZAT

al Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit din:

- milioane lei -

Denumirea

Adresa

Valoarea*)

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

247.693

Contracte de vânzare-cumpărare, extrase de carte funciară, facturi

 

 

 

 

A. Clădiri

 

221.173

Contracte de vânzare-cumpărare nr.: 5.845/3.11.1997, 1.266/16.10.1997, 1.796/21.10.1999, 2.378/10.12.1998, 2.402/16.12.1997, 1.265/16.10.1997, 1.515/22.07.1999

B. Terenuri

 

1.169

Extrase de carte funciară nr.: 139.481/11.04.2001, 71.306/18.10.2000

 

 

 

Contracte de vânzare-cumpărare nr.: 794/26.05.2000, 2.747/28.05.1998, 2.837/24.12.1997, 1.515/22.07.1999, 2.378/10.12.1998, 2.402/16.12.1998, 1.265/16.10.1997, 1.266/16.10.1997, 1.796/21.10.1999

C. Altele

 

25.351

Facturi

II. Bunuri mobile

 

16.674

Facturi

A. Tehnică de calcul

 

7.177

Facturi

B. Birotică

 

2.589

Facturi

C. Mijloace de transport

 

868

Facturi

D. Mobilier

 

6.040

Facturi

E. Disponibilităti

 

-

-

F. Inventar gospodăresc

 

-

-

III. Imobilizări financiare

 

57.458

Sume provenite din taxe scolare

A. Depozite bancare

 

30.000

Sume provenite din taxe scolare

B. Fonduri speciale

 

27.458

Sume provenite din taxe scolare

IV. Active circulante

 

78.238

Sume provenite din taxe scolare, facturi

A. Titluri de plasament

 

38.000

Sume provenite din taxe scolare

B. Disponibilităti

 

35.362

Sume provenite din taxe scolare

C. Stocuri

 

2.863

Facturi

D. Creante

 

1.440

Facturi

E. Alte valori

 

573

Facturi

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundatia Asociatia de Cultură “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti si Universitatea Crestină “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii Crestine “Dimitrie Cantemir” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 345.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Titu Maiorescu” din Bucuresti, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 70, sectorul 1.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română;

b) Facultatea de Stomatologie, cu specializarea stomatologie, cu predare în limba română;

c) Facultatea de Psihologie, specializarea psihologie, cu predare în limba română;

d) Facultatea de Stiinte Economice, specializarea finante, bănci, contabilitate, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin

al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 239

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit din:

-milioane lei-

Denumirea

Adresa

Valoarea*)

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile, din care:

 

76.502,85

 

A.1. Clădiri

Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 187, sectorul 4

42.449,00

Proprietate, contract de vânzare-cumpărare nr. 390/23.01.1998

A.2. Clădiri

Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 187, sectorul 4

8.352,00

Proprietate, contract de vânzare-cumpărare nr. 420/26.04.1999

A.3. Clădiri

Municipiul Bucuresti, sos. Erou Iancu Nicolae nr. 6

14.351,00

Proprietate, contract de vânzare-cumpărare nr. 28/11.01.2001

A.4. Clădiri

Municipiul Bucuresti, sos. Erou Iancu Nicolae nr. 6

10.627,00

Proprietate, contract de vânzare-cumpărare nr. 52/16.01.2001

B. Terenuri

Municipiul Bucuresti, Str. Dâmbovnicului nr. 22, sectorul 4

723,85

Proprietate, contract de vânzare-cumpărare achizitie teren nr. 4.701/20.09.2001

C. Altele

-

-

 

II. Bunuri mobile, din care:

 

16.582,00

Proprietate, conform facturilor de achizitie

A. Tehnică de calcul

 

2.698,00

Proprietate, conform facturilor de achizitie

B. Birotică

 

595,00

Proprietate, conform facturilor de achizitie

C. Mijloace

 

1.075,00

Proprietate, conform facturilor de achizitie de transport

D. Mobilier

 

2.541,00

Proprietate, conform facturilor de achizitie

E. Disponibilităti (aparatură medicală si de laborator)

 

7.724,00

Proprietate, conform facturilor de achizitie

F. Inventar gospodăresc

 

1.949,00

Proprietate, conform facturilor de achizitie

III. Imobilizări financiare

 

50.110,00

 

A. Depozite bancare

 

50.110,00

Proprietate, conform contractelor de depozit

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Universitatea Independentă “Titu Maiorescu” din Bucuresti si Universitatea .Titu Maiorescu” din Bucuresti care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintareaUniversitătii “Titu Maiorescu” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 346.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 81, judetul Arad.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarele facultăti si specializări acreditate:

a) Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predareîn limba română;

b) Facultatea de Marketing, Management, Informatică, specializarea marketing, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 240.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit din:

-milioane lei-

Denumirea

Adresa

Valoarea*)

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

 

 

A.1. Clădiri

Municipiul Arad, Str. Feleacului nr. 2, P + 1

12.525

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.702/24 februarie 1997

 

Municipiul Arad, Str. Feleacului nr. 1, P + 2

29.063

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.563/28 iunie 1993

 

Municipiul Arad, Str. Feleacului nr. 1, P + 3

33.377

Contract de vânzare-cumpărare nr. 533/29 iulie 1991

 

Municipiul Arad, Str. Cocorilor nr. 57, imobil cămin studentesc si cantină

39.115

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.646/15 decembrie 1997

 

Municipiul Arad, Str. Cocorilor nr. 57, imobil Colegiu Pedagogic

15.705

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.367/13 august 1998

 

Municipiul Arad, Str. Revolutiei nr. 85, corp A

17.337

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1/20 aprilie 2000

 

Municipiul Arad, Str. Revolutiei nr. 87, corp B

8.350

Contract de construire nr. 2/20 aprilie 2000

 

Municipiul Arad, Str. Unirii nr. 3

16.084

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.645/20 iulie 2000

 

Municipiul Arad, str. Praporgescu nr. 1, Facultatea de E.F.S.

14.998

Contract de construire nr. 5.545/19 decembrie 2000

 

Municipiul Arad, str. Praporgescu nr. 1, Baza sportivă Constructorul, corp B

16.106

Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.544/19 decembrie 2000

 

Moneasa Cabana Gaudeamus Izoi

6.937

Contract de vânzare-cumpărare nr. 851/5 noiembrie 1998

 

Socodor Centrul de Cercetări Experimentale, corp B

9.293

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.039/8 ianuarie 2001

 

Socodor Centrul de Cercetări Experimentale, corp A

9.990

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.040/8 ianuarie 2001

 

Macea Pavilion

7.986

Contract de schimb nr. 1/1993

 

Macea Apartament

248

Contract de vânzare-cumpărare nr. 419/16 februarie 2000

 

Municipiul Arad, Str. Spitalului bl. 1, sc. B, ap. 34

857

Contract de vânzare-cumpărare nr. 336/17 iunie 1992

 

Municipiul Arad, Str. Spitalului bl. 1, sc. A, ap. 26

876

Contract de vânzare-cumpărare nr. 336/17 iunie 1992

 

Municipiul Arad, str. Aurel Vlaicu 1.196 bl. B21, sc. B, ap. 26

 

Contract de vânzare-cumpărare nr. 359/7 septembrie 1992

 

Municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 26

11.532

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.63823 martie 2001/

A.2. Clădiri închiriate (investitii)

Municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 81

55.433

Contracte de închiriere

A. Total clădiri

 

307.009

 

B. Terenuri

-

-

-

C. Altele

-

-

-

II. Bunuri mobile

 

 

 

A. Tehnică de calcul

Municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 81

12.222

-

B. Birotică (aparatură de laborator)

Municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 81

50.429

-

C. Mijloace de transport

Municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 81

1.518

-

D. Mobilier

Municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 81

10.148

-

E. Disponibilităti

Municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 81

8.399

-

F. Inventar gospodăresc

Municipiul Arad, Bd Revolutiei nr. 81

4.773

-

III. Imobilizări financiare

 

 

 

A. Depozite bancare

-

71.750

-

B. Fonduri speciale

-

-

-

IV. Active circulante

 

 

 

A. Titluri de plasament

-

1.858

-

B. Disponibilităti (conturi curente)

-

3.174

-

C. Stocuri (obiecte de inventar)

-

7.644

-

D. Creante

-

-

-

E. Alte valori

-

-

-

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundatia Universitară “Vasile Goldis” din Arad si Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii de Vest “Vasile Goldis” din Arad si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 347.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 185, sectorul 4.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Drept, specializarea drept, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 241.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit din:

-milioane lei -

Denumirea

Adresa

Valoarea*)

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile 50.334

 

 

 

A. Clădiri Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 185, sectorul 4

 

50.334

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.975/22 iunie 1996

B. Terenuri

-

-

-

C. Altele

 

 

 

II. Bunuri mobile

 

8.036

 

A. Tehnică de calcul

Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 185, sectorul 4

793

Facturi de achizitie

B. Birotică

Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 185, sectorul 4

656

Facturi de achizitie

C. Mijloace de transport

Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 185, sectorul 4

48

Facturi de achizitie

D. Mobilier

Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 185, sectorul 4

3.475

Facturi de achizitie

E. Disponibilităti-cărti în bibliotecă

Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 185, sectorul 4

288

Facturi de achizitie

F. Inventar gospodăresc

Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 185, sectorul 4

2.776

Facturi de achizitie

III. Imobilizări financiare

 

4.950

 

A. Depozite bancare

Municipiul Bucuresti, calea Văcăresti nr. 185, sectorul 4

4.950

Contracte bancare B.C.R., ING

B. Fonduri speciale

-

 

 

IV. Active circulante

 

13.221

 

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a patrimoniului dintre Fundatia Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti si Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti care se înfiintează prin lege.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Nicolae Titulescu” din Bucuresti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 348.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

Art. 1. - Se înfiintează Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti, ca institutie de învătământ superior, persoană juridică de drept privat si de utilitate publică, parte a sistemului national de învătământ, cu sediul în municipiul Pitesti, Calea Bascovului nr. 2A, judetul Arges.

Art. 2. - Universitatea se înfiintează cu următoarea facultate si specializare acreditate: Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice, specializarea management, marketing în afaceri economice, cu predare în limba română.

Art. 3. - După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitătii intră si facultătile, colegiile si specializările, altele decât cele mentionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.

Art. 4. - Personalul didactic si nedidactic din institutia care a fost autorizată să functioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la institutia nou-înfiintată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - (1) Universitatea înfiintată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă in prezenta lege.

(2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea universitătii prin efectul legii.

Art. 6. - Patrimoniul universitătii va rămâne si va fi utilizat numai în cadrul sistemului national de învătământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educatiei si Cercetării va propune încetarea activitătii de învătământ si desfiintarea prin lege a universitătii.

Art. 7. - Cheltuielile privind functionarea universitătii se suportă din veniturile proprii dobândite în conditiile legii, precum si din alte surse legale.

Art. 8. - Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, institutia prevăzută la art. 1 este special monitorizată pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 23 aprilie 2002.

Nr. 242.

 

ANEXĂ

 

PATRIMONIUL

Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti, înfiintată prin lege

 

În conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitătii înfiintate este constituit din:

 

-milioane lei-

Denumirea

Adresa

Valoarea*)

Titlul în baza căruia este detinut

I. Bunuri imobile

 

90.403

 

A. Clădiri

 

83.664

 

- Constructii proprii - sediul Universitătii “Constantin Brâncoveanu” Pitesti - facultătile din municipiul Pitesti

Municipiul Pitesti, Calea Bascovului nr. 2A

60.198

Autorizatie de constructie nr. 489/20 august 1996

Proces-verbal de receptie nr. 2/5 noiembrie din 2000

 

 

 

 

- Constructii proprii - sediul Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti - facultătile din municipiul Brăila

Municipiul Brăila, Str. Rubinelor nr. 18

11.566

Autorizatie de constructie nr. 20/1 februarie 1995

Proces-verbal de receptie nr. 20/14 martie2000

- Constructii proprii sediul Universitătii – “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti - facultatea din municipiul Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, bd Nicolae Bălcescu nr. 39

11.900

Autorizatie de constructie nr. 38/11.982/10 iunie 1996

Proces-verbal de receptie nr. 1/14 august 1998

B. Active corporale

 

6.739

 

- Reamenajare, modernizare la clădire nr. 9 concesionată

Municipiul Pitesti, Calea Bascovului

6.492

Facturi, situatii si devize lucrări constructii

- Constructii speciale

Municipiul Râmnicu Vâlcea, bd Nicolae Bălcescu nr. 39

247

 

II. Bunuri mobile

 

6.618

 

A. Aparate, instalatii, tehnică de calcul si proiectie

 

2.833

Achizitionare cu titlu definitiv, pe bază de facturi si documente fiscale, conform legislatiei în vigoare

 

Municipiul Pitesti

1.479

 

 

Municipiul Brăila

670

 

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea

684

 

B. Birotică

 

284

Achizitionare cu titlu definitiv, pe bază de

 

Municipiul Pitesti

236

facturi si documente fiscale, conform legislatiei în vigoare

 

Municipiul Brăila

48

 

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea

-

 

C. Mijloace de transport

 

196

Achizitionare cu titlu definitiv, pe bază de facturi si documente fiscale, conform legislatiei în vigoare

 

Municipiul Pitesti

-

 

 

Municipiul Brăila

187

 

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea

9

 

D. Mobilier

 

1.619

Achizitionare cu titlu definitiv, pe bază de

 

Municipiul Pitesti

1.549

facturi si documente fiscale, conform legislatiei în vigoare

 

Municipiul Brăila

70

 

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea

-

 

E. Fond de carte pentru biblioteci

 

1.314

Achizitionare cu titlu definitiv, pe bază de facturi si documente fiscale, conform legislatiei în vigoare

 

Municipiul Pitesti

437

 

 

Municipiul Brăila

361

 

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea

516

 

F. Alte active necorporale (programe informatice si licente)

 

372

Achizitionare cu titlu definitiv, pe bază de

 

Municipiul Pitesti 

350

facturi si documente fiscale, conform legis latiei în vigoare

 

Municipiul Brăila

11

 

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea

11

 

III. Imobilizări financiare

-

-

-

IV. Active circulante

 

17.616

 

A. Disponibilităti

 

1.921

Extras de cont, registru de casă

B. Stocuri

 

2.521

 

a) Obiecte de inventar

 

2.506

Achizitionare cu titlu definitiv, pe bază de facturi si documente fiscale, conform legislatiei în vigoare

- mobilier pentru învătământ

 

2.304

 

 

Municipiul Pitesti

1.582

 

 

Municipiul Brăila

253

 

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea

469

 

- inventar gospodăresc

 

202

Achizitionare cu titlu definitiv, pe bază de facturi si documente fiscale, conform legislatiei în vigoare

 

Municipiul Pitesti

51

 

 

Municipiul Brăila

78

 

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea

73

 

 

b) Materiale

15

Achizitionare cu titlu definitiv, pe bază de facturi si documente fiscale, conform legislatiei în vigoare

 

Municipiul Pitesti

9

 

 

Municipiul Brăila

4

 

 

Municipiul Râmnicu Vâlcea

2

 

C. Creante

 

10.669

Fise de înscriere, contracte, evidentă contabilă

 

Municipiul Pitesti

4.370

 

 

Municipiul Brăila

2.844

 

 


*) Total patrimoniu - valoarea actualizată: 151.543 milioane lei (pe baza cursului leu/dolar).

 

NOTĂ:

Prezenta anexă are la bază protocolul de predare-primire a bazei materiale afectate procesului de învătământ nr. 60/30 noiembrie 2001 dintre Fundatia de Învătământ, Stiintă si Cultură “Prof. univ. dr. Alexandru Puiu” din Pitesti si Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti, care se înfiintează prin lege, si valorile intrate în patrimoniu în perioada 1 decembrie 2001 - 25 februarie 2002.

Actele legalizate la notariat, în original, se află la dosarul legii de înfiintare a universitătii, la Camera Deputatilor.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea Universitătii “Constantin Brâncoveanu” din Pitesti si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 19 aprilie 2002.

Nr. 349.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 93 alin. (2) lit. b) si c) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 8 alin. (2) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, precum si ale art. 1081 si 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 337 din 28 septembrie 2001 al Directiei salarizare, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente personalului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Directia generală economică, directorii generali ai caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 4 octombrie 2001.

Nr. 522.

 

ANEXĂ

 

NORME TEHNICE

de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente, instituit în baza Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare

 

Art. 1. - (1) Fondul pentru acordarea de stimulente personalului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor se constituie distinct prin retinerea unei cote de 3% din sumele încasate la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate prin executare silită, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, exclusiv majorările de întârziere si penalitătile de întârziere.

(2) Sunt sume încasate prin executarea silită la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate acele sume asupra cărora a fost începută procedura de executare silită prin comunicarea somatiei, în conditiile legii, însotită de copia de pe titlul executoriu, ca urmare a:

a) plătii efective făcute de debitor din proprie initiativă;

b) plătii efective făcute de un tert, persoană fizică sau juridică, care îsi asumă obligatia de plată în numele debitorului sau alături de acesta, potrivit legii, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică;

c) vărsămintelor făcute ca urmare a înfiintării popririi, de orice tert, persoană fizică, societate bancară sau altă persoană juridică, care detine sau datorează sume de bani debitorului;

d) valorificării bunurilor mobile si imobile în cadrul procedurii de executare silită.

Art. 2. - Din fondul constituit la nivelul caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor o cotă de 10% se virează la Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - Formarea si utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului:

a) la nivelul caselor de asigurări de sănătate, prin evidentierea în analitic, pe fiecare casă de asigurări de sănătate, care le-a creat prin efort propriu, din care 90% se utilizează pentru stimularea personalului propriu si 10% se virează la fondul constituit la Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Repartizarea pe directii si pe servicii se face de către directorul general la propunerea conducerii directiilor si serviciilor respective;

b) la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, din virările de 10% de la casele de asigurări de sănătate, repartizarea pe directii generale, directii si servicii a fondurilor pentru acordarea de stimulente personalului, constituite în conditiile prevăzute mai sus, se aprobă de către presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la propunerea conducerii acestora si cu avizul directorului general;

c) pentru personalul din aparatul de lucru al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, precum si pentru personalul din structurile subordonate acestuia acordarea de stimulente se aprobă de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. Pentru personalul din aparatul de lucru al vicepresedintilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate acordarea de stimulente se face la propunerile acestora si se aprobă de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 4. - Principalele criterii de repartizare pe salariati a fondului pentru acordarea de stimulente personalului, constituit potrivit prevederilor prezentelor norme tehnice, sunt:

a) contributia efectivă la activitatea de identificare a debitorilor, de urmărire si încasare prin executare silită a debitorilor restanti;

b) contributia personală pentru aplicarea corectă a procedurilor de executare silită;

c) contributia personală la identificarea debitorilor si a modalitătilor optime de încasare prin executare silită a debitorilor;

d) frecventa, valoarea si dificultatea încasării debitelor din executare silită;

e) gradul de periculozitate si de dificultate a actiunilor de stabilire, urmărire si de executare silită;

f) competenta profesională dovedită si disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atributiilor specifice pentru personalul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, rezultate din regulamentul de organizare si functionare;

g) contributia la buna organizare si functionare a activitătii proprii din aparatul propriu al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, la aplicarea legislatiei specifice din domeniul asigurărilor sociale de sănătate;

h) respectarea ordinii si disciplinei muncii;

i) timpul de muncă efectiv lucrat în luna de acordare a stimulentelor sau în trimestrul pentru care se acordă acestea.

Art. 5. - (1) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi:

a) cel mult 3 salarii de bază pentru personalul de specialitate din Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a muni- cipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si din Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, inclusiv pentru cei care ocupă functii de conducere, cu exceptia functiilor asimilate functiilor de demnitate publică, numite în conditiile legii;

b) cel mult un salariu de bază pentru celălalt personal al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti  si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, care ocupă functii în structurile administrative, aprovizionare, secretariat, deservire, ce contribuie la buna desfăsurare a activitătii.

(2) Aceeasi persoană nu poate beneficia într-o lună de stimulente constituite conform reglementărilor în vigoare în cuantum mai mare decât echivalentul a 3 salarii de bază.

(3) Pentru personalul încadrat în activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire cuantumul stimulentelor cuvenite nu poate depăsi un salariu de bază lunar.

Art. 6. - (1) Aprobarea nominală a persoanelor din Casa Natională de Asigurări de Sănătate care beneficiază de stimulente se face de către presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate la propunerea directorului general. Listele nominale vor fi avizate în prealabil de către conducerea directiilor si serviciilor din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(2) Aprobarea nominală pentru directorii generali din casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si pentru presedintele Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor se face de către presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(3) Aprobarea nominală a persoanelor din structura caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se face de către directorii generali ai acestora pentru: directori, medicul-sef si pentru personalul din subordine, iar pentru restul personalului, la propunerea conducerii compartimentelor din structura caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti; pentru personalul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor aprobarea nominală se face de către presedintele acesteia pentru: directori, medicul-sef si pentru personalul din subordine, iar pentru restul personalului, la propunerea conducerii compartimentelor din structura acesteia.

Art. 7. - Plata stimulentelor aprobate se face în cursul fiecărei luni pentru luna expirată, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) si (3).

Art. 8. - Fondul pentru acordarea de stimulente personalului, constituit în conformitate cu prevederile prezentelor norme tehnice, rămas neutilizat la sfârsitul lunii, respective al anului, se reportează si se foloseste lunar sau anual,după caz, cu aceeasi destinatie.

Art. 9. - (1) Stimulentele atribuite sunt supuse impozitării potrivit legii.

(2) Stimulentele nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii, iar asupra lor unitatea nu calculează contributia de asigurări sociale si contributia pentru plata ajutorului de somaj.

(3) Asupra stimulentelor primite personalul datorează contributia pentru asigurările sociale de sănătate.

Art. 10. - Evidentierea în contabilitate a fondurilor pentru acordarea de stimulente personalului se efectuează potrivit normelor elaborate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 11. - Sumele incluse în fondul pentru acordarea de stimulente personalului în mod necuvenit, prin nerespectarea reglementărilor în vigoare, vor fi deduse din fon- dul pentru acordarea de stimulente personalului, existent în sold la data stabilirii măsurii de executare silită, sau din cel ce se constituie în perioada următoare.

Art. 12. - În cazul includerii de sume necuvenite în fondul pentru acordarea de stimulente personalului, precum si al plătilor acestora este interzisă acordarea de stimulente până la recuperarea integrală a sumelor incluse în mod necuvenit în fond.

Art. 13. - Personalul însărcinat cu controlul financiar preventiv are obligatia verificării modului de constituire si utilizare a fondului pentru acordarea de stimulente si de a nu permite constituirea si, după caz, plata sumelor care nu se încadrează în prezentele norme tehnice, refuzând  acordarea vizei de control financiar preventiv si informând despre aceasta conducerea ierarhic superioară.