MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 292         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 aprilie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

49. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi  desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 

393. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei

 

395. - Hotărâre privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutoarelor economice  nerambursabile  acordate  României  de Comisia Europeană

 

396. - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevantă asupra mediului de afaceri

 

397. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

399. - Hotărâre privind actualizarea limitei creditelor bancare pentru investitii cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990  pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru Victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

400. - Hotărâre privind modificarea si completarea componentei Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 

403. -  Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 329/2001 privind importul si comercializarea unor produse folosite

 

404. - Hotărâre pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art.  I. -  Ordonanta  de  urgentă  a  Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1.  După articolul 33 se introduce articolul 331 cu următorul cuprins:

“Art. 331. - Sumele de bani reprezentând plăti compensatorii se pot plăti si într-o singură transă, dacă beneficiarul prezintă o propunere de afacere pentru înfiintarea, dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăti comerciale, desfăsurarea unei activităti comerciale pe  cont  propriu,  înfiintarea  unei  asociatii  familiale, achizitionarea sau asocierea în vederea achizitionării de inventar agricol.”

2.  După articolul 37 se introduce articolul 371 cu următorul cuprins:

“Art. 371. - Persoanele disponibilizate care au primit plătile compensatorii în conditiile prevăzute la art. 331 sunt obligate ca, în termen de 90 de zile de la data încasării sumelor, să facă dovada utilizării lor în scopul pentru care au fost solicitate; în caz contrar sunt obligate să restituie comisionul  perceput  de  Casa  de  Economii  si Consemnatiuni, prevăzut la art. 37 alin. (4).”

3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reîncadrării în unitatea din care a fost disponibilizat, iar în situatia în care a primit plăti compensatorii în conditiile art. 331, acestea se restituie în limita sumelor aferente perioadei ulterioare reîncadrării în muncă.

(2) În cazul în care beneficiarul care primeste plăti compensatorii în conditiile art. 33 se angajează într-o altă unitate decât cea de la care a fost disponibilizat, acesta va primi la data angajării suma transelor cumulate cuvenite timpului rămas până la expirarea perioadei de acordare a plătilor compensatorii.”

Art. II. - Prevederile art. 39 alin. (2) sunt aplicabile si persoanelor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă beneficiază de plăti compensatorii potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2001.

Art.  III. -  Ordonanta  de  urgentă  a  Guvernului nr. 98/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată după aprobarea acesteia din urmă prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 49.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000

privind utilizarea eficientă a energiei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 26 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 393.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei

 

CAPITOLUL I

Programe de eficientă energetică

 

Art. 1. - (1) Politica de utilizare eficientă a energiei este implementată prin programe de eficientă energetică pe ansamblul economiei nationale. Sinteza acestor programe, elaborată în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, cu modificările ulterioare, contine programele proprii de eficientă energetică întocmite de către agentii economici care consumă anual peste 1.000 tone echivalent petrol si de către autoritătile administratiei publice locale din localitătile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori, precum si alte programe de utilizare eficientă a energiei.

(2) Prin alte programe se întelege programele de eficientă energetică vizând integrarea în Uniunea Europeană, programele comunitare si conventiile internationale la care România este semnatară, precum si programe de cooperare bilaterală în domeniul eficientei energetice.

Art. 2. - Ministerul Industriei si Resurselor propune Guvernului spre aprobare sinteza programelor de eficientă energetică, cu mentionarea fondurilor necesare a fi cuprinse în proiectul bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru sustinerea financiară a programelor de eficientă energetică, cu încadrarea în resursele prevăzute în Legea nr. 199/2000, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Programele proprii de eficientă energetică, elaborate de agentii economici si de autoritătile administratiei publice locale prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 199/2000, cu modificările ulterioare, sunt transmise anual la Agentia Română pentru Conservarea Energiei prin intermediul serviciilor teritoriale, până la data de 1 mai.

Art. 4. - Programele vizând integrarea în Uniunea Europeană,  programele  comunitare  si  conventiile internationale la care România este semnatară, precum si programele de cooperare bilaterală în domeniul eficientei energetice se transmit anual Agentiei Române pentru Conservarea Energiei până la data de 1 mai, pentru a fi introduse în sinteză.

Art. 5. - Pentru monitorizarea programelor proprii de eficientă energetică serviciile teritoriale ale Agentiei Române pentru Conservarea Energiei primesc din partea initiatorilor rapoarte semestriale privind stadiul de implementare a acestora.

Art. 6. - Programele vizând integrarea în Uniunea Europeană,  programele  comunitare  si  conventiile internationale la care România este semnatară, precum si programele de cooperare bilaterală în domeniul eficientei energetice, continute în sinteză, sunt monitorizate prin rapoarte semestriale ale initiatorilor către Agentia Română pentru Conservarea Energiei.

Art. 7. - La elaborarea proiectului anual de buget propriu Agentia Română pentru Conservarea Energiei propune si Lista actiunilor de consultantă gratuită în domeniul cresterii eficientei energetice, conform prevederilor art. 5alin. (2) din Legea nr. 199/2000, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Societăti comerciale de management si servicii energetice

 

Art. 8. - (1) Societătile comerciale de management si servicii energetice sunt acele societăti comerciale care au ca obiect de activitate managementul si prestarea de servicii energetice, prin care se dezvoltă, se creează si se asigură finantarea proiectelor destinate să îmbunătătească eficienta energetică si să reducă costurile de întretinere si operare.

(2) Managementul si prestarea de servicii energetice au la bază un contract pe o durată determinată, ce prevede garantarea realizării unor anumite performante energetice.

Art. 9. - Prin contract de management si prestări de servicii energetice se întelege un contract de furnizare de servicii si management energetic, prin care plata către furnizor este conditionată de obtinerea unor performante măsurabile, specificate în contract.

Art. 10. - Societătile comerciale de management si servicii energetice oferă următoarele servicii:

a) proiectarea, dezvoltarea si finantarea proiectelor de eficientă energetică;

b) instalarea, operarea si întretinerea echipamentelor achizitionate în cadrul proiectelor;

c) măsurarea, monitorizarea si verificarea economiilor de energie;

d) garantarea prin asumarea răspunderii a îndeplinirii obiectivelor stabilite prin contractul de prestări de servicii energetice.

Art. 11. - (1) Structura minimă necesară a societătii comerciale de management si servicii energetice trebuie să cuprindă  compartimente  cu  personal  calificat  pentru următoarele functii:

a) operare;

b) întretinere;

c) măsurare si verificare;

d) management energetic;

e) management financiar.

(2) Serviciile de auditare, proiectare, procurare si instalare de echipamente necesare pentru executarea contractului de prestări de servicii energetice pot fi furnizate de către societatea comercială de management si servicii energetice sau de către subcontractori specializati ai acesteia.

 

CAPITOLUL III

Stimulente fiscale si financiare pentru activităti care duc la cresterea eficientei energetice

 

Art.  12. -  Agentia  Română  pentru  Conservarea Energiei evaluează si avizează proiectele de eficientă energetică pentru care se solicită stimulente fiscale si financiare  în  conditiile  Legii  nr.  199/2000, cu  modificările ulterioare.

Art. 13. - Beneficiarii proiectelor pentru care au fost acordate stimulente financiare sau fiscale au obligatia de a urmări pe o perioadă determinată evolutia indicatorilor de eficientă energetică realizati în urma implementării proiectului  si  de  a  raporta  anual  Agentiei  Române  pentru Conservarea Energiei performantele energetice înregistrate.

Art. 14. - Perioada si modul de raportare a evolutiei indicatorilor de eficientă energetică vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. - Acordarea cofinantării din Fondul special de dezvoltare a sistemului energetic se face în conformitate cu Instructiunile ministrului finantelor si ale ministrului industriei si comertului nr. 91.825/255.479/1999 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 16 iunie 1999, cu modificările ulterioare, până la maximum 50% din valoarea proiectului.

Art. 16. - Conditiile de eligibilitate pentru proiectele de investitii ce solicită stimulente financiare în conditiile Legii nr. 199/2000, cu modificările ulterioare, sunt următoarele:

a) existenta studiului de fezabilitate, realizat conform continutului-cadru aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publică de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 27 iunie 2001;

b) existenta avizului Ministerului Finantelor Publice, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare;

c) conformitatea obiectivelor proiectului cu obiectivele Strategiei energetice nationale;

d) existenta surselor proprii de finantare ale beneficiarului proiectului de investitii.

Art. 17. - Conditiile de eligibilitate, conform art. 19 alin. (4) din Legea nr. 199/2000, cu modificările ulterioare, pentru societătile comerciale de management si servicii energetice, în vederea acordării reducerii de 50 % a impozitului pe profit pe o perioadă de 5 ani, sunt următoarele:

a) societatea comercială are ca obiect unic de activitate managementul si prestările de servicii energetice;

b) existenta contractului de management si prestări de servicii energetice definit la art. 9;

c) avizul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei.

Art.  18.  -  (1)  Avizul  Agentiei  Române  pentru Conservarea Energiei va fi eliberat în urma evaluării care să confirme îndeplinirea indicatorilor de eficientă energetică ai proiectului, prevăzuti în studiul de fezabilitate.

(2) Evaluarea se va face după finalizarea investitiei, pentru o perioadă de minimum 6 luni de la data punerii în functiune a investitiei noi.

(3) Avizul Agentiei Române pentru Conservarea Energiei va constitui document justificativ pentru beneficiarii acestui stimulent fiscal.

Art. 19. - Criteriile de eligibilitate a proiectelor pentru a beneficia de scutiri de la plata impozitului pe profit, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 199/2000, cu modificările ulterioare, sunt următoarele:

a) calitatea de proiect de eficientă energetică, dovedită prin indicatorii tehnico-economici rezultati în urma implementării proiectului, indicatori ce trebuie să evidentieze atât reducerea consumurilor energetice specifice, cât si utilizarea eficientă a cheltuielilor de capital si a cheltuielilor materiale. În acest scop principalii indicatori calculati conform continutului-cadru aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 vor fi completati cu date privind conditiile financiare de realizare a obiectivului de investitii: analiza cash-flow, rata internă de rentabilitate, valoarea netă actualizată;

b) conformitatea proiectului cu obiectivele de eficientă energetică din Strategia energetică natională.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modalitatea de închidere a Fondului de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de Comisia Europeană

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea disponibilului existent în Fondul de contrapartidă la data de 31 decembrie 2001, de 18.414,0  milioane  lei,  pentru  finantarea  traducerii  si andosării  standardelor  europene,  în  cadrul  Strategiei adoptate de Guvern pentru accelerarea procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice transferă suma prevăzută la art. 1 Ministerului Educatiei si Cercetării, pe baza unei conventii de alocare, utilizare si control.

Art. 3. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării utilizează suma transferată potrivit art. 2 pentru realizarea traducerii si andorsării standardelor europene, pe baze contractuale, în  conditiile  legii,  prin  intermediul  Asociatiei  de Standardizare din România.

(2) Asociatia de Standardizare din România poate coopta experti din mediul universitar tehnic, din mediul economic si din diferite sectoare în vederea respectării termenelor prevăzute în Strategia de adoptare a standardelor europene si asigurării  unei  traduceri specializate pe domenii.

Art. 4. - Ministerul Educatiei si Cercetării informează semestrial Guvernul cu privire la stadiul realizării traducerii si andorsării standardelor europene.

Art. 5. - Sumele încasate la Fondul de contrapartidă începând cu data de 1 ianuarie 2002 se virează la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 6. - Pentru proiectele în curs de derulare sumele deja alocate se transferă beneficiarilor până la utilizarea completă, conform conventiilor încheiate cu acestia.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.190/2001 privind finantarea traducerii si andorsării standardelor europene din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutorului economic nerambursabil acordat României de Comisia Europeană, publicată în Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  789  din 12 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 395.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la procedura de elaborare a proiectelor de acte normative

cu relevantă asupra mediului de afaceri

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 din Legea patronatelor nr. 356/2001 si ale art. 11 lit. p) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Proiectele de acte normative cu relevantă asupra mediului de afaceri se transmit de către initiator pentru consultare asociatiilor de afaceri si organizatiilor neguvernamentale, înfiintate si organizate în conditiile legii, pe domenii specifice de activitate.

Art. 2. - Asociatiile de afaceri si organizatiile neguvernamentale prevăzute la art. 1 vor comunica initiatorului, sub forma unui aviz consultativ, eventuale observatii si propuneri, în termen de cel mult 10 zile de la primirea proiectului de act normativ.

Art. 3. - Proiectul de act normativ definitivat pe baza observatiilor si propunerilor din avizul consultativ, însusit de conducătorul autoritătii publice initiatoare, se transmite pentru avizare ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu respectarea procedurilor si parcurgerea etapelor de avizare prevăzute în Regulamentul privind procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului, aprobat prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  555/2001,  publicată  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 22 iunie 2001.

Art. 4. - Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 396.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

a unor constructii aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia  si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului de Interne, situate în municipiul Bucuresti, bd. Lascăr Catargiu nr. 22, sectorul 1, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor Ministerul de Interne îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 397.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

si în administrarea Ministerului de Interne

 

Adresa imobilul

Persoana juridică care administrează

Caracteristicile tehnice ale clădirilor

Numărul atribuit

imobilului de Ministerul Finantelor Publice

Municipiul Bucuresti, bd. Lascăr Catargiu  nr. 22, sectorul 1

Ministerul de Interne Inspectoratul General al Politiei

- 1. Constructie-anexă cu destinatia birouri: Suprafata construită = 84 m2

Suprafata desfăsurată = 84 m2

Valoarea de inventar = 250.419 mii lei

Nr. cadastru = 40-72-02

106.558

 

 

2. Constructie-anexă cu destinatia birouri:

Suprafata construită = 24 m2

Suprafata desfăsurată = 24 m2

Valoarea de inventar = 71.260 mii lei

Nr. cadastru = 40-73-03

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea limitei creditelor bancare pentru investitii cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă actualizarea limitei creditelor bancare pentru investitii cu caracter productiv, prevăzută la art. 10 alin. 1 lit. s) din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de la 150 milioane lei la 300 milioane lei.

Sumele necesare subventionării de către stat, în conditiile legii, în proportie de 50% a dobânzilor aferente acestor credite se asigură, în limita sumelor alocate cu această destinatie, din bugetul aprobat anual Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat

pentru Problemele Revolutionarilor

din Decembrie 1989

Iordan Rădulescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina

secretar de stat,

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 399.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea componentei Grupului de lucru

pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta Grupului de lucru prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 803/2001 privind constituirea Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 29 august 2001, cu modificările si completările ulterioare,  se  modifică  si  se  completează  după  cum urmează:

- se înlocuieste domnul Sorin Tesu cu domnul Marius Truică, director de cabinet al primului-ministru, si domnul Bogdan Vancea, inspector arhitect - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu domnul Alexandru Antal, sef serviciu Amenajarea teritoriului national, Directia generală amenajarea teritoriului national – Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

- se completează cu doamna Cristiana Gociu, director, Directia monitorizare performante manageriale – Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, domnul Ioan Lucian Mija, expert vamal, Directia regimuri si operatiuni vamale - Directia Generală a Vămilor, si domnul Constantin Nedelcu, adjunctul sefului Oficiului Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie - Ministerul Industriei si Resurselor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 18 aprilie 2002.

Nr. 400.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 329/2001 privind importul si comercializarea unor produse folosite

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 329/2001 privind importul si comercializarea unor produse folosite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 martie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind comercializarea, inclusiv importul

si distribuirea gratuită a unor produse folosite”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Se admit importul, comercializarea si distribuirea gratuită a îmbrăcămintei si a articolelor textile folosite, altele decât cele prevăzute la art. 1, numai dacă acestea au fost supuse operatiunilor de dezinfectie si dezinsectie, certificate prin documente emise de institutiile abilitate din tara de origine, distinct pentru fiecare lot.”

3. Articolul 4 se abrogă.

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Produsele prevăzute la art. 1 si produsele care nu respectă prevederile art. 3 sunt considerate produse periculoase, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, iar comercializarea sau distribuirea gratuită a unor astfel deproduse se sanctionează potrivit prevederilor aceluiasi act normativ.

(2) Produsele considerate periculoase conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vor fi distruse prin grija si pe cheltuiala agentului economic respectiv.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Autoritatea Natională

pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul pentru întreprinderile

mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 403.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitatiile de produse alimentare care prezintă  riscul  de  a  pune  în  pericol  sănătatea  sau securitatea consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 21 martie 2000, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Autoritatea Natională

pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

Ministrul pentru întreprinderile

mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 25 aprilie 2002.

Nr. 404.