MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 566         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 august 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 200 din 4 iulie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii în unitătile socialiste de stat

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Regulament privind regimul rezervelor minime obligatorii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 200

din 4 iulie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii în unitătile socialiste de stat

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida- judecător

Gabriela Ghită - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii în unitătile socialiste de stat,exceptie ridicată de Stefan Zaitîn Dosarul nr. 6.446/1999 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 41C/2002 având în vedere că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Ioan Obada în Dosarul nr. 9.156/2001 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă este identic cu cauza mentionată.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite conditiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată si al art.164 alin.1 si 2 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea Dosarului nr. 41 C/2002 la Dosarul nr. 39 C/2002, care este primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 354/2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 decembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 6.446/2001 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă, respectiv prin Încheierea din 14 ianuarie2002, pronuntată în Dosarul nr. 9.156/2001 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitatea prevederilor art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disiplina muncii în unitătile socialiste de stat, exceptii ridicate de Stefan Zait si, respectiv, de Ioan Obada.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Stefan Zait se sustine că prevederile de lege criticateîncalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor prevăzut la art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât “există dispozitii legale, prin care s-au instituit norme diferite de acelea ale art. 16 din Legea nr. 1/1970, norme prin care suspendarea din functie a unui salariat sau a unui functionar public se poate face numai în conditii bine determinate, una dintre aceste conditii fiind fie începerea urmăririi penale împotriva persoanei respective, fie punerea în miscare a actiunii penale, ceea ce creează o vădită inegalitate între cetăteni, întemeiată nu pe diferenta de situatie juridică a acestora, ci pe functia detinută”. Totodată, se arată că prin suspendarea din functie a unei persoane, în baza art. 16 din Legea nr. 1/1970, se instituie o prezumtie de vinovătie împotriva acelei persoane, ceea ce contravine dispozitiilor art. 23 alin. (8) din Legea fundamentală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de Ioan Obada se arată că prevederile art. 16 din Legea nr. 1/1970 încalcă dispozitiile art. 23 alin. (8) si ale art. 38 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece aduc atingere dreptului la muncă si prezumtiei de nevinovătie.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (8) si ale art. 38alin. (1). Se arată în acest sens că dispozitiile art. 16 din Legea nr. 1/1970 “nu numai că încalcă prezumtia de nevinovătie, instituită prin art. 23 alin. (8) din Constitutie, dar aduc si o gravă îngrădire a dreptului la muncă, astfel cum este acesta garantat de art. 38 alin. (1) din Legea fundamentală, cu atât mai mult cu cât, pe timpul suspendării din functie, contestatorului i s-a oferit un loc de muncă inferior pregătirii sale profesionale”. De asemenea, se sutine că prevederile art. 16 din Legea nr. 1/1970 sunt discriminatorii, deoarece “suspendarea din functie a celor mai multe categorii socio profesionale, a căror activitate este reglementată de acte normative adoptate după 1989 (de exemplu: art. 59 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art.79 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici), operează doar în conditiile în care împotriva persoanelor ce fac parte din aceste categorii au fost declansate proceduri judiciare, respectiv fie începereaurmăririi penale, fie punerea în miscare a actiunii penale, nefiind suficientă existenta unei plângeri prealabile”.

Tribunalul Suceava-Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că situatia reglementată de art. 16 din Legea nr. 1/1970 nu încalcă prevederile art. 38 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora dreptul la muncă nu poate fi îngrădit, “deoarece salariatul are posibilitatea încadrării pe un alt post într-o altă unitate sau chiar în aceeasi unitate”.

Totodată se consideră că dispozitiile art. 23 alin. (8), referitoare la prezumtia de nevinovătie, nu au incidentă în cauză.

Potrivit dispozitiilor art.24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost Communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că nu se poateretine neconstitutionalitatea prevederilor legale criticate, deoarece acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorii exceptiei.

Guvernul apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale si propune respingerea exceptiei de neconstitutionalitate. Se arată că art. 16 din Legea nr. 1/1970, care dispune suspendarea contractului de muncă numai până la finalizarea plângerii penale, nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (8) din Constitutie, “întrucât pe perioada suspendării contractului de muncă, salariatul se poate angaja într-o altă functie, fie la o altă unitate, fie chiar în aceeasi unitate, dar pe o functie care să nu atragă incompatibilitatea în raport cu fapta penală săvârsită”. De asemenea, se consideră că “prin dispozitia de lege criticată nu se aduce atingere prezumtiei de nevinovătie prevăzute la art. 23 alin. (8) din Constitutie, deoarece suspendarea din functie a salariatului nu are valoarea unei sanctiuni disciplinare, penale sau de altă natură, ci reprezintă o măsură obligatorie, cu caracter preventiv, ce se impune a fi luată de unitate împotriva salariatului în legătură cu care există bănuiala că ar fi comis o faptă penală incompatibilă cu functia detinută”. În opinia exprimată “art. 16 din Legea nr. 1/1970 nu încalcă nici principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, statuat în art. 16 alin. (1) din Constitutie, măsura suspendării contractului de muncă fiind obligatorie pentru oricare salariat împotriva căruia unitatea a formulat plângere penală sau a fost  trimis în judecată pentru fapte penale”.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele: Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii în unitătile socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1970, text care are următorul cuprins: “În cazul în care unitatea a făcut plângere penală împotriva unui salariat sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale, incompatibile cu functia detinută, conducerea unitătii îl va suspenda din functie. Pe timpul suspendării nu se plătesc drepturile de salariu.”

Textele constitutionale invocate de autorii exceptiei sunt art. 16 alin. (1), art. 23 alin. (8) si art. 38 alin. (1), texte potrivit cărora:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 23 alin. (8):“Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată.”;

- Art. 38 alin. (1):“Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei si alegerea locului de muncă sunt libere.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii în unitătile socialiste de stat nu contravin normelor constitutionale invocate. Astfel, prevederile art. 16 din lege, în temeiul cărora formularea plângerii penale împotriva unui salariat determină suspendarea acestuia din functie, nu contravin dispozitiilor art. 16 din Constitutie, deoarece ele nu creează un regim privilegiat pentru salariati, ci instituie un tratament juridic diferit pentru cei care sunt trimisi în judecată pentru fapte penale sau împotriva cărora s-a făcut o plângere penală.

Suspendarea din functie a acestor salariati este o măsură legală care protejează unitatea (societate comercială, regie autonomă etc.) fată de pericolul continuării activitătii ilicite si al extinderii consecintelor periculoase ale unei fapte penale. De altfel, prin însăsi natura sa, măsura suspendării din functie are un caracter provizoriu, ceea ce exclude încălcarea prezumtiei de nevinovătie, consacrată la art. 23 alin. (8) din Constitutie.

Totodată, raportarea dispozitiilor legale criticate la prevederile art. 38 alin. (1) din Constitutie nu poate fi primită, deoarece suspendarea din functie a unei persoane împotriva căreia s-a formulat o plângere penală nu este de natură să îngrădească dreptul la muncă, în conditiile în care persoana în cauză poate să îsi aleagă un alt loc de muncă.Curtea a mai examinat constitutionalitatea dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 1/1970, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale, si, prin Decizia nr. 354 din 19 decembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 14 ianuarie 2002, a respins exceptia ca neîntemeiată. Solutia si considerentele deciziei mentionate sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate înteeiată pe lipsa de corelare a dispozitiei legale în discutie cu alte norme legale care reglementează aceeasi materie (art. 59 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si art. 79 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici), Curtea observă că acestea nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 1/1970 privind organizarea si disciplina muncii în unitătile socialiste de stat, exceptie ridicată de Stefan Zait în Dosarul nr. 6.446/1999 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia civilă si de Ioan Obada în Dosarul nr. 9.156/2001 al Tribunalului Suceava - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 iulie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind regimul rezervelor minime obligatorii

 

Având în vedere dispozitiile art. 5 si 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 38 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 164 si 206 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998,

 

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Băncile, persoane juridice române, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, denumite în continuare bănci, precum si casele centrale ale cooperativelor de credit trebuie să mentină rezerve minime obligatorii în lei si în valută, în conditiile prezentului regulament, în conturi deschise la Banca Natională a României.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 2. - Termenii specifici utilizati în prezentul regulament au următoarele acceptiuni:

a) rezervele minime obligatorii sunt disponibilităti bănesti ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, în lei si în valută, păstrate în conturi deschise la Banca Natională a României;

b) baza de calcul o constituie nivelul mediu, pe perioada de observare, al elementelor de pasiv din bilantul băncilor (cuprinzând ansamblul teritoriului national) si, respectiv, din bilantul agregat al retelelor cooperatiste de credit, întocmit de casele centrale ale cooperativelor de credit, asupra cărora se aplică rata rezervelor minime obligatorii;

c) perioada de observare este intervalul de timp pentru care se determină baza de calcul;

d) perioada de aplicare este intervalul de timp în care trebuie mentinut în conturile deschise la Banca Natională a României nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii;

e) nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii reprezintă produsul dintre baza de calcul si rata rezervelor minime obligatorii;

f) nivelul efectiv al rezervelor îl constituie soldul mediu zilnic înregistrat de bancă/casă centrală a cooperativelor de credit în contul în care se mentin rezervele minime obligatorii în perioada de aplicare; determinarea soldului mediu zilnic se face luându-se în calcul numărul de zile calendaristice din perioada de aplicare;

g) excedentul de rezerve îl reprezintă diferenta pozitivă dintre nivelul efectiv si nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii;

h) deficitul de rezerve îl reprezintă diferenta negativă dintre nivelul efectiv si nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii.

 

CAPITOLUL II

Regimul rezervelor minime obligatorii

SECTIUNEA 1

Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii

 

Art. 3. - (1) Baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se constituie din mijloace bănesti în moneda natională si în valută, reprezentând obligatii ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit (la nivelul retelei cooperatiste de credit) rezultate din acceptarea depozitelor si a altor fonduri.

(2) Din baza de calcul se exceptează:

a) mijloacele bănesti atrase de la Banca Natională a României;

b) mijloacele bănesti atrase de la bănci, case centrale ale cooperativelor de credit, cooperative de credit afiliate la o casă centrală a cooperativelor de credit, care, la rândul lor, sunt obligate să constituie rezerve minime obligatorii la Banca Natională a României;

c) capitalurile proprii ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, calculate în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 4. - (1) Baza de calcul se determină ca medie a soldurilor zilnice ale elementelor de pasiv prevăzute la art. 3, în perioada de observare.

(2) Perioada de observare o constituie intervalul cuprins între data de 24 a lunii precedente si data de 23 a lunii curente.

Art. 5. - (1) Pentru mijloacele bănesti în valută mediile soldurilor zilnice se determină pe fiecare tip de valută, după care se transformă în dolari S.U.A. sau în euro, după caz.

(2) Cursurile de schimb folosite pentru transformarea celorlalte valute în dolari S.U.A. sau în euro sunt cursurile pietei valutare comunicate de Banca Natională a României în ultima zi anterioară perioadei de aplicare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Constituirea rezervelor minime obligatorii

 

Art. 6. - (1) Băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit sunt obligate să mentină în conturile deschise la Banca Natională a României nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii ca medie zilnică pe durata perioadei de aplicare.

(2) Perioada de aplicare o constituie intervalul cuprins între data de 24 a lunii curente si data de 23 a lunii următoare.

Art. 7. - Rezervele minime obligatorii se calculează si sementin astfel:

a) în lei, în contul curent al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit deschis la Banca Natională a României, pentru mijloacele bănesti în lei;

b) în dolari S.U.A. sau în euro, în contul ”LORO” al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, deschis la Banca Natională a României, pentru mijloacele bănesti în valută.

Optiunea pentru una dintre cele două valute este a fiecărei bănci/case centrale a cooperativelor de credit. O dată formulată ea nu poate fi modificată timp de 12 luni calendaristice.

Art. 8. - Costul eventualelor operatiuni de schimb valutar necesare băncilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit pentru constituirea rezervelor în valută, precum si riscul valutar generat de aceste operatiuni sunt suportate în întregime de banca/casa centrală a cooperativelor de credit în cauză.

Art. 9. - (1) Casele centrale ale cooperativelor de credit au obligatia de a mentine în conturile deschise la Banca Natională a României rezervele minime obligatorii în lei si în valută, aferente retelei cooperatiste de credit.

(2) Cooperativele de credit au obligatia de a mentine la casele centrale ale cooperativelor de credit disponibilităti în scopul furnizării lichiditătii necesare pentru constituirea de către acestea a rezervelor minime obligatorii la Banca Natională a României.

(3) Fiecare casă centrală a cooperativelor de credit va stabili prin norme si proceduri proprii modul de constituire de către cooperativele de credit a disponibilitătilor necesare pentru mentinerea rezervelor minime obligatorii aferente retelei cooperatiste de credit la Banca Natională a României. Normele si procedurile respective vor prelua în mod corespunzător metodologia stabilită în prezentul regulament.

 

SECTIUNEA a 3-a

Îndeplinirea rezervelor minime obligatorii

 

Art. 10. - Încadrarea în cerintele privind rezervele minime obligatorii se realizează atunci când nivelul efectiv al rezervelor, definit la art. 2 lit. f), este egal cu nivelul prevăzut al acestora, definit la art. 2 lit. e).

Art. 11. - Nu se fac compensări între depăsirea si nerealizarea rezervelor minime obligatorii în lei sau în valută.

Art. 12. - (1) Pentru deficitul de rezerve minime obligatorii, asa cum este definit la art. 2 lit. h), se calculează si se percepe o dobândă penalizatoare pe durata perioadei de aplicare aferente.

(2) Rata dobânzii penalizatoare se stabileste de Banca Natională a României si se comunică prin circulară.

(3) Modificarea ratei dobânzii penalizatoare se comunică prin circulară, cu cel putin o zi înainte de începerea perioadei de aplicare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Ratele rezervelor minime obligatorii

 

Art. 13. - (1) Ratele rezervelor minime obligatorii se stabilesc de Banca Natională a României în functie de obiectivele sale de politică monetară si se comunică prin circulară.

(2) Modificarea ratelor rezervelor minime obligatorii se comunică prin circulară, cu cel putin 7 zile înainte de începerea perioadei de aplicare.

Art. 14. - (1) Pentru mijloacele bănesti în monedă natională si în valută, cuprinse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii care au o scadentă reziduală mai mare de 2 ani de la sfârsitul perioadei de observare si care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, precum si pentru împrumuturi nerambursabile, rata rezervelor minime obligatorii este zero.

(2) Sumelor a căror rambursare se efectuează esalonat lise aplică o rată zero a rezervelor minime obligatorii atât timp cât scadenta reziduală a acestora este mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare.

 

SECTIUNEA a 5-a

Remunerarea rezervelor minime obligatorii

 

Art. 15. - Pentru nivelul efectiv al rezervelor, determinat conform art. 2 lit. f), Banca Natională a României plăteste dobândă până la nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii.

Art. 16. - Stabilirea si modificarea ratei dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii se fac de Banca Natională a României prin circulară. Rata dobânzii se va situa cel putin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de bănci.

Art. 17. - (1) Rata dobânzii medii practicate de bănci la depunerile la vedere se calculează lunar de Banca Natională a României, distinct pentru lei si pentru valută, ca medie ponderată, pe baza datelor transmise de bănci.

(2) Soldurile depunerilor la vedere, inclusiv cele neremunerate, precum si ratele dobânzilor aferente sunt cele din ultima zi calendaristică a perioadei de observare. Ratele dobânzilor astfel calculate se iau în considerare pentru rezervele minimeobligatorii din perioada de aplicare aferentă perioadei de observare pentru care s-a făcut raportarea.

Art. 18. - Pentru excedentul de rezerve, astfel cum este definit la art. 2 lit. g), Banca Natională a României nu plăteste dobândă.

Art. 19. - La calcularea dobânzilor se utilizează conventia: număr de zile calendaristice al perioadei de aplicare/360.

Art. 20. - Plata dobânzilor la rezervele minime obligatorii si încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de reserve minime obligatorii se fac în prima zi lucrătoare după terminarea perioadei de aplicare pentru care s-a făcut calculul.

 

SECTIUNEA a 6-a

Raportarea si verificarea raportării rezervelor minime obligatorii

 

Art. 21. - (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de observare băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit vor raporta, în scris, Băncii Nationale a României - Directia politici monetare baza de calcul pentru determinarea rezervelor minime obligatorii si datele necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere (conform anexelor nr. 1-4).

(2) O bancă/casă centrală a cooperativelor de credit nou-înfiintată începe să raporteze si să constituie rezerve minime obligatorii după expirarea primei perioade de observare complete de la data notificării efectuării primei operatiuni bancare.

(3) O bancă/casă centrală a cooperativelor de credit cu cont curent redeschis la Banca Natională a României începe să raporteze si să constituie rezerve minime obligatorii începând cu data redeschiderii contului în evidentele Băncii Nationale a României.

Art. 22. - (1) Banca Natională a României va verifica la sediul băncilor/caselor centrale ale cooperativelor de creditexactitatea datelor raportate pentru calculul rezervelor minimeobligatorii si al ratei medii a dobânzilor practicate la depunerile la vedere. Băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit au obligatia de a păstra documentele primare care au stat la baza raportărilor conform legislatiei în vigoare.

(2) Verificarea se poate realiza la sediul principal, la sucursale si la alte sedii secundare ale băncilor/caselor centrale ale cooperativelor de credit.

Art. 23. - În cazul unor diferente între datele raportate de bănci/case centrale ale cooperativelor de credit si situatia constatată în urma controlului efectuat de Banca Natională a României se procedează astfel:

a) pentru deficitele de rezerve rezultate ca urmare a raportării unei baze de calcul mai mici se calculează si se percepe o dobândă penalizatoare pe durata perioadei de  aplicare aferente, calculată la rata stabilită de Banca Natională a României, valabilă pentru perioada de aplicare respectivă, si se aplică sanctiunile prevăzute la art. 27;

b) în cazul raportării unei baze de calcul mai mari, dobânda plătită în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor va firecuperată de Banca Natională a României de la banca/casa centrală a cooperativelor de credit în cauză;

c) încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve si a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fără preaviz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare ulterioare definitivării actului de control, respective înregistrării acestuia la bancă/casă centrală a cooperativelor de credit, sau, după caz, transmiterii răspunsului cu privire la clarificarea opiniilor divergente formulate de banca/casa centrală a cooperativelor de credit în cauză.

Art. 24. - (1) În situatia în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit sesizează din proprie initiativă aparitia unor diferente între baza de calcul raportată si cea rezultată din aplicarea prezentului regulament si a circularelor emise în aplicarea acestuia, aceasta va înstiinta Directia politici monetare si Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale aRomâniei cu privire la aceste diferente.

(2) Pentru regularizarea diferentelor constatate se va proceda ca si în cazul prevăzut la art. 23 lit. a) si b).

(3) Încasarea dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve si a dobânzii plătite în plus pentru nivelul efectiv al rezervelor se face fără preaviz, în termen de maximum 5 zile lucrătoare ulterioare datei de înregistrare la Banca Natională a României a adresei de înstiintare formulate de bancă/casa centrală a cooperativelor de credit.

(4) Banca Natională a României poate dispune si efectuarea unui control la sediul băncii/casei centrale a cooperativelorde credit în cauză pentru verificarea corectitudinii raportării respective si, în functie de rezultatele acestuia, poate proceda la aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 27.

Art. 25. - Transmiterea cu întârziere a bazei de calcul atrage majorarea cu 10% a nivelului prevăzut al rezervelor minime obligatorii care rezultă din raportarea băncii/casei centrale a cooperativelor de credit în cauză. În situatia în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit nu raportează baza de calcul până în a zecea zi calendaristică a perioadei de aplicare, nivelul prevăzut al rezervelor se va stabili prin aplicareaunei majorări de 15% asupra nivelului prevăzut al rezervelor minime obligatorii, aferent perioadei de aplicare precedente.

Art. 26. - Neraportarea în termenul stabilit a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere atrage luarea în calcul, în mod automat, de către Banca Natională a României a ultimelor date transmise de banca/casa centrală a cooperativelor de credit.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 27. - (1) Neraportarea repetată sau raportarea eronată a bazei de calcul si a datelor necesare pentru calcularea ratei medii a dobânzilor la vedere constituie o încălcare a disciplinei bancare.

(2) Modificarea unor operatiuni contabile si/sau a unor raportări statistice, în scopul vădit de a diminua nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii, dacă faptele nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să constituie, potrivit legii penale, infractiuni, constituie o încălcare a disciplinei bancare.

(3) Faptele prevăzute la alin. (1) si (2) se sanctionează în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 189 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 28. - (1) În situatia în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit înregistrează deficit de rezerve în două perioade de aplicare consecutive, aceasta poate fi supusă unei supravegheri prudentiale, prin inspectie la sediul băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, din partea Băncii Nationale a României.

(2) În situatia în care o bancă/casă centrală a cooperativelor de credit înregistrează deficite de rezerve mai mult de două ori în decursul ultimelor 12 luni, Banca Natională a României va aplica, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 189 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, cu modificările si completările ulterioare, una dintre următoarele sanctiuni:

a) avertisment scris dat băncii, sucursalei din România a unei bănci străine, casei centrale a cooperativelor de credit;

b) amendă aplicabilă băncii, sucursalei din România a unei bănci străine, casei centrale a cooperativelor de credit, cuprinsă între 0,1-1% din capitalul social al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, respectiv din capitalul de dotare al sucursalei din România a unei bănci străine;

c) amendă aplicabilă administratorilor, directorilor executivi sau cenzorilor băncii, cuprinsă între 1-6 salarii medii pebancă din luna precedentă, respectiv administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor casei centrale a cooperativelor de credit, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă;

d) limitarea operatiunilor băncii, sucursalei din România a unei bănci străine, casei centrale a cooperativelor de credit.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - Pentru băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit aflate în proces de restructurare aprobat de Banca Natională a României sau asupra cărora a fost instituită administrarea specială de către Banca Natională a României, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României poate aproba, pentru o perioadă determinată, un regim distinct al rezervelor minime obligatorii.

Art. 30. - (1) Prezentul regulament va intra în vigoare începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2002, perioada de observare aferentă fiind 24 iulie-23 august 2002. Pentru perioada de aplicare 16-23 august 2002, perioada de observare aferentă este 1-15 august 2002, iar calcularea, raportarea si constituirea rezervelor minime obligatorii se vor face în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 4/1998, republicat.

(2) În cazul retelelor cooperatiste rezultate din reorganizarea organizatiilor cooperatiei de credit ca organizatii cooperatiste de credit, cerintele prezentului regulament vor intra în vigoare în termen de 6 luni de la data comunicării de către Banca Natională a României a autorizatiei de functionare.

Art. 31. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, precum si orice dispozitii contrare prevederilor acestui regulament.

 

p. PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI,

prim-viceguvernator

 

Bucuresti, 24 iulie 2002.

Nr. 6.

 

ANEXA Nr. 1

 

Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)

Data ..............................

 

BAZA DE CALCUL

pentru mijloacele bănesti în lei*)

 

- mii lei -

Data**)

Elemente de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de aplicare

Sume în tranzit***)

Elemente de pasiv cu scadenta mai mare de 2 ani de la finele perioadei

de aplicare

Baza de calcul

- total -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Media

zilnică

 

 

 

 

 


*) Asa cum au fost definite la art. 3 din regulament.

**) Zilele din perioada de observare.

***) Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operatiunile intra- si interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar.

Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă bancă.

În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidentiate sumele în tranzit.

Suma se află în tranzit si este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de către alte bănci (fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Natională a României) până în momentul creditării contului clientului nebancar.

Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plătile efectuate de bănci în numele propriu al acestora.

 

ANEXA Nr. 2

Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)

Data ......................

 

BAZA DE CALCUL

pentru mijloacele bănesti în valută*)

 

- echivalent mii dolari S.U.A. sau mii euro -

Data**)

Elemente de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de aplicare

Sume în tranzit***)

Elemente de pasiv cu scadenta mai mare de 2 ani de la finele perioadei

de aplicare

Baza de calcul

- total -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Media zilnică

 

 

 

 

Curs de schimb

 

 

 

 

 


*) Asa cum au fost definite la art. 3 din regulament.

**) Zilele din perioada de observare.

***) Sumele în tranzit incluse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii se referă la operatiunile intra- si interbancare în care plătitorul sau beneficiarul sumei este un client nebancar.

Suma este considerată în tranzit din momentul debitării contului clientului nebancar plătitor până în momentul creditării contului clientului nebancar beneficiar al sumei sau, alternativ, al contului clientului bancar, în cazul în care beneficiarul final al sumei are contul deschis la altă bancă.

În baza de calcul intră soldul net creditor al conturilor în care sunt evidentiate sumele în tranzit.

Suma se află în tranzit si este inclusă în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii din momentul transferului unor sume de către alte bănci (fie prin contul de corespondent, fie prin contul deschis la Banca Natională a României) până în momentul creditării contului clientului nebancar.

Nu se includ în calculul sumelor în tranzit plătile efectuate de bănci în numele propriu al acestora.

 

ANEXA Nr. 3

Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)

Data ............................

 

CALCULUL

rezervelor minime obligatorii în perioada de aplicare ........................

 

A. Constituite în lei

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Date de fundamentare

Suma

Rata rezervelor minime obligatorii

Nivelul prevăzut

al rezervelor minime obligatorii

1.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de aplicare

 

 

 

2.

Nivelul mediu al sumelor în tranzit

 

 

 

3.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de aplicare

 

0%

 

4.

Nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii în lei (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)

X

X

 

 

B. Constituite în valută

 

- echivalent mii dolari S.U.A. sau mii euro -

Nr.

crt.

Date de fundamentare

Suma

Rata rezervelor minime obligatorii

Nivelul prevăzut

al rezervelor minime obligatorii

1.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mică de 2 ani de la finele perioadei de aplicare

 

 

 

2.

Nivelul mediu al sumelor în tranzit

 

 

 

3.

Nivelul mediu al elementelor de pasiv cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de aplicare

 

0%

 

4.

Nivelul prevăzut al rezervelor minime obligatorii în valută  (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)

X

X

 

 

Numele si prenumele persoanei care a întocmit lucrarea:

Telefon  ...........................

Fax  .................................

 

Semnături autorizate si stampila

.............................................

 

ANEXA Nr. 4

 

Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)

Data ..............................

 

DATELE

necesare calculării ratei medii a dobânzilor la vedere 1)

 

Nr.

crt.

Date de fundamentare

Sold la data

2)

Rata dobânzii

(% pe an)

A. Depuneri la vedere în lei

- mii lei -

1.

 

Depuneri la vedere remunerate3)

 

 

2.

Depuneri la vedere neremunerate

[inclusiv sumele în tranzit4)]

 

0%

3.

TOTAL DEPUNERI LA VEDERE:

 

X

B. Depuneri la vedere în valută

- mii dolari S.U.A./mii euro -

1.

 

Depuneri la vedereîn dolari S.U.A. remunerate3)

 

 

2.

Depuneri la vedere în dolari S.U.A. neremunerate

[inclusiv sumele în tranzit4)]

 

0%

3.

 

TOTAL DEPUNERI LA VEDERE ÎN DOLARI S.U.A.:

 

X

4.

 

Depuneri la vedere în euro remunerate3)

 

 

5.

 

Depuneri la vedere în euro neremunerate

[inclusiv sumele în tranzit4)]

 

0%

6.

TOTAL DEPUNERI LA VEDERE ÎN EURO:

 

X


1) În relatiile cu clientii nebancari.

2) Ultima zi calendaristică a perioadei de observare.

3) Dacă banca/casa centrală a cooperativelor de credit practică la conturile sau instrumentele plătibile la vedere mai multe rate de dobânzi, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândă. Dacă banca/casa centrală a cooperativelor de credit practică la conturile sau instrumentele plătibile la vedere mai multe rate de dobânzi conditionate de limite de sumă, soldurile vor fi raportate pe fiecare nivel de dobândă în functie de îndeplinirea/neîndeplinirea limitei de sumă în ultima zi calendaristică a perioadei de observare.

4) Asa cum sunt definite în anexele nr. 1 si 2 la regulament.

 

Numele si prenumele persoanei care a întocmit lucrarea:

Telefon  ...........................

Fax  .................................

 

Semnături autorizate si stampila

.............................................