MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 568         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

792. - Hotărâre privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României

 

793. - Hotărâre privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare aSistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea unor proiecte pentru promovarea imaginii externe a României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. c), d), f) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglemetarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Festivalul Avram Goldfaden”, propus de Teatrul National “Vasile Alecsandri” din Iasi.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobatprin Hotărârea Consiliului Interministerial pentru imagine externă nr. 29 din 22 iulie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 1.445.000 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Teatrul National “Vasile Alecsandri” din Iasi, cu plata în avans, în cuantum de 30% pentru realizarea proiectului.

(4) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 noiembrie 2002.

Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea Proiectului “Euro Prahova”, propus de Consiliul Judetean Prahova.

(2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului Interministerial pentru imagine externă nr. 30 din 22 iulie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Administratiei Publice cu suma de 2.040.000 mii lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 ”Alte  actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

(3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Administratiei Publice si Consiliul Judetean Prahova, cu plata în avans, în cuantum de 30% pentru realizarea proiectului.

(4) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Administratiei Publice si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 15 noiembrie 2002.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2) si, după caz, a art. 1 alin. (4) si a art. 2 alin. (4) în bugetele Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Administratiei Publice pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 792.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acordului petrolier de concesiune a activitătii de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 13 alin. 4 si ale art. 42 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 254/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordul petrolier de concesiune a activităti de exploatare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, inclusiv a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială “Conpet” - S.A. Ploiesti, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 793.


*) Anexa se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

REPUBLICĂRI

 

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 124/1998*)

privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 629 din 13 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, si a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001.

Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 a mai fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999 (respinsă prin Legea nr. 535 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 19 octombrie 2001);

- Ordonanta Guvernului nr. 73 din 27 august 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999 (abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001), respinsă prin Legea nr. 206 din 19 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 24 aprilie 2002;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 266 din 7 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000 (respinsă prin Legea nr. 534 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 18 octombrie 2001).

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistentă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare si de urgentă.

(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal medical autorizat.

(3) Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civilă medicală.

Art. 2. - (1) În cabinetul medical individual îsi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinetemedicale grupate, pentru a-si crea facilităti economice comune, păstrându-si individualitatea în relatiile cu tertii.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activitătii si al asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îsi păstrează drepturile si responsabilitătile individuale prevăzute de lege.

(4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai multi medici asociati si poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Art. 3. - (1) Cabinetele medicale grupate, precum si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.

(2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înstiintarea autoritătii care a avizat înfiintarea si înregistrarea cabinetului medical.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea si înregistrarea cabinetului medical

 

Art. 4. - Denumirea cabinetului medical va reflecta obliga/toriu specificul activitătilor care se vor desfăsura, înscrise în autorizatia de liberă practică a medicului, eliberată în conditiile legii.

Art. 5. - (1) Cabinetele medicale se înfiintează la cererea medicului sau a grupului de medici, în functie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).

(2) Actul de înfiintare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeste si se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de directiile de sănătate publică judetene sau de Directia de sănătate publică a municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.

(3) Documentatia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

 

CAPITOLUL III

Organizarea, functionarea si finantarea cabinetului medical

 

Art. 6. - (1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfăsura activităti de radiodiagnostic, imagistică medicală si alte activităti medicale si conexe actului medical, cu autorizarea lor în conditiile legii, precum si activităti de învătământ si de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătătii si Familiei si al Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Medicul sau personalul medical care desfăsoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacientilor.

(3) Controlul privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătătii si Familiei si de Colegiul Medicilor din România.

(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfăsurarea activitătilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătătii si Familiei si unitătile sale subordonate, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în conditiile legii.

Art. 7. - Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.

Art. 8. - Cabinetul medical poate realiza venituri din:

a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;

b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;

c) donatii si sponsorizări;

d) activităti de consiliere medicală;

e) activităti contractate cu unitătile care coordonează activitătile de învătământ si de cercetare din reteaua Ministerului Sănătătii si Familiei;

f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.

Art. 9. - (1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfăsurată pe bază de liberă initiativă.

(2) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continuă, investitii, dotări si alte utilităti necesare înfiintării si functionării cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3) si la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.

Art. 10. - Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociati reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice si profesionale.

Art. 11. - (1) Angajarea personalului mediu sanitar si a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociati, de către medicul delegat.

(2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 12. - (1) Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze si activităti epidemiologice prevăzute în contractul-cadru si să transmită situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătătii si Familiei privind starea de sănătate si demografică a populatiei.

(2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotatie, urgentele medicale stomatologice.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 13. - (1) Pentru nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sanctionate contraventional cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei si 20.000.000 lei.

(2) Pentru neefectuarea activitătilor epidemiologice si pentrunetransmiterea datelor prevăzute la art. 12, precum si pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sanctionate cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei si 10.000.000 lei.

(3) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se vor face de directiile de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti.

(4) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) si (2) se va indexa anual, în raport cu rata inflatiei, de Ministerul Sănătătii si Familiei.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 14. - (1) Cabinetele medicale se pot înfiinta în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spatii puse la dispozitie de autoritătile publice centrale sau locale ori în spatii private, autorizate.

(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităti medicale, pot fi date în folosintă gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitatie publică cabinetelor medicale sau, după caz, unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică.

(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităti medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

(4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitatie publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operatiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.

(5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date în folosintă gratuită, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, conform normelor Ministerului Sănătătii si Familiei.

(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, este încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată si îsi desfăsoară efectiv activitatea în spatiile mentionate beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5).

(7) Conditiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică patrimoniului clinicilor universitare si cabinetelor medicale din spitale, care rămân în patrimoniul public.

Art. 15. - (1) Unitătile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiintează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor functiona cu îndeplinirea următoarelor conditii:

a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităti conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei;

b) administratorul societătii comerciale sau cel putin o treime din numărul membrilor consiliului de administratie să fie medici;

c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

(2) Dispozitiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 si ale art. 12 se aplică în mod corespunzător unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică.

Art. 16. - (1) Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activităti medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lăcasele de cult religios, legal constituite, pot înfiinta si organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

(2) Cabinetele medicale înfiintate în conditiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(3) Dispozitiile art. 6 alin. (1) si (3), ale art. 7 si 12 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înfiintate în conditiile alin. (1).

Art. 17. - Cabinetul medical organizat în conditiile art. 16 poate realiza venituri din:

a) finantarea organizatiei sau asociatiei în structura căreia functionează;

b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;

c) donatii sau sponsorizări;

d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;

e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 18. - Ministerul Sănătătii si Familiei împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.