MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 571         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 august 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

521. - Lege privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

 

704. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei

unor produse supuse accizelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

TITLUL I

 Regimul de supraveghere a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

CAPITOLUL I

Alcool si distilate

SECTIUNEA 1

Sistemul de supraveghere a productiei de alcool si de distilate

 

Art. 1. - Regimul de supraveghere se aplică tuturor agentilor economici producători de alcool, respectiv de alcool etilic rafinat, alcool brut si alcool tehnic, si producătorilor de distilate de origine agricolă, respectiv de distilate din cereale, distilat de vin, distilate din fructe si orice alte distilate de origine agricolă.

Art. 2. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de alcool si de distilate, precum si a capacitătilor de productie detinute de acestia agentii economici producători de alcool si de distilate vor întocmi si vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, declaratia privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute, precum si nivelul productiei de alcool si de distilate, ce se estimează a se realiza în anul imediat următor. Modelul declaratiei este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Intentia de a realiza noi capacităti de productie de alcool si de distilate, precum si de a creste capacitătile de productie deja existente va fi declarată la Ministerul Finantelor Publice, în vederea notificării.

(3) Modificarea efectivă a capacitătilor de productie initial declarate si, respectiv, realizarea efectivă de noi capacităti de productie de alcool si de distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Această perioadă reprezintă si perioada maximă admisă de productie în regim de probe tehnologice. 

Art. 3. - (1) Agentii economici producători de alcool si de distilate îsi pot desfăsura activitatea numai în cadrul sectiilor de productie situate la sediul social sau la sediul filialelor.

(2) Pentru fiecare agent economic producător de alcool si de distilate, inclusiv pentru filialele acestora, vor fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumiti în continuare supraveghetori fiscali.

Prezenta supraveghetorilor fiscali va fi asigurată pe tot parcursul desfăsurării procesului de productie, respectiv pe cele 3 schimburi si în zilele de sărbători legale.

(3) Agentii economici producători de alcool si de distilate vor asigura un spatiu corespunzător, destinat desfăsurării activitătii supraveghetorului fiscal.

Art. 4. - (1) În vederea înregistrării corecte a întregii productii de alcool si de distilate obtinute fiecare agent economic producător de alcool si de distilate este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Român de Metrologie Legală, necesare pentru determinarea cantitătii de alcool, precum si cu mijloace de măsurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice pentru fiecare sortiment de alcool si de distilate. Mijloacele de măsurare si măsurătorile efectuate cu acestea se supun în mod obligatoriu controlului metrologic al statului, conform legii.

(2) Obligatia de a se dota cu astfel de mijloace de măsurare revine tuturor producătorilor de alcool si de distilate, indiferent de tipul acestora. Producătorii sunt obligati să asigure, pe cheltuiala lor, atât instalarea, cât si functionarea normală a mijloacelor de măsurare.

(3) În cazul agentilor economici producători de alcoolcontoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare - pentru alcoolul brut, la iesirea din coloanele de rafinare - pentru alcoolul etilic rafinat si la iesirea din coloanele aferente - pentru alcoolul tehnic, astfel încât să fie contorizate toate cantitătile de alcool rezultate.

(4) În cazul agentilor economici producători de distilate contoarele vor fi amplasate la iesirea din coloanele de distilare sau, după caz, la iesirea din instalatiile de distilare. 

(5) Folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea înaintea contoarelor a unor canale sau robinete prin care se pot extrage cantităti de alcool sau distilate necontorizate sunt interzise.

Art. 5. - Agentii economici producători de alcool si de distilate sunt obligati să prezinte supraveghetorilor fiscali certificate de calibrare, eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Român de Metrologie Legală, pentru toate rezervoarele si recipientele în care se depozitează alcoolul, distilatele si materiile prime din care provin acestea, indiferent de natura lor.

Art. 6. - (1) Pe întregul flux tehnologic de la iesirea alcoolului brut, alcoolului rafinat si alcoolului tehnic din coloanele de distilare, respectiv de rafinare, si până la contoare, inclusiv la acestea, se vor aplica sigilii. În cazul agentilor economici producători de distilate sigiliile se vor aplica la iesirea distilatelor din coloanele de distilare sau din instalatiile de distilare. În toate situatiile sigiliile vor fi aplicate si pe toate organele de asamblare-racordare ale aparatelor de măsură si control, pe orice orificii si robinete existente pe întregul flux tehnologic continuu sau discontinuu.

(2) Aparatele si piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare, rafinare, precum si de pe tot circuitul instalatiilor de distilare trebuie îmbinate în asa fel încât să poată fi sigilate. Sigiliile apartin directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor fi înseriate si vor purta în mod obligatoriu însemnele acestordirectii. Operatiunile de sigilare si desigilare se vor efectua de către supraveghetorul fiscal desemnat, astfel încât să nu se deterioreze aparatele si piesele componente.

Amprentele sigiliilor aplicate trebuie să fie mentinute intacte. Sigilarea si desigilarea vor fi consemnate într-un proces-verbal.

(3) Sigiliile prevăzute la alin. (2) sunt complementare sigiliilor metrologice aplicate contoarelor, conform reglementărilor specifice stabilite de Biroul Român de Metrologie Legală.

(4) Stabilirea tipului de sigilii prevăzute la alin. (2) si a caracteristicilor acestora, uniformizarea si/sau personalizarea, precum si coordonarea tuturor operatiunilor ce se impun revin Ministerului Finantelor Publice, respective directiei cu atributii administrative.

Art. 7. - (1) Receptia cantitativă a materiilor prime intrate în unitate, precum si introducerea lor în procesul de fabricatie se fac cu mijloace de măsurare legale.

(2) În cazul în care pentru producerea alcoolului si a distilatelor se achizitionează materii prime de la personae fizice, borderourile de achizitie si documentele de receptie se întocmesc în două exemplare si vor purta în mod obligatoriu viza supraveghetorului fiscal. Un exemplar al acestor documente rămâne la agentul economic care a achizitionat materia primă, iar al doilea exemplar la persoana fizică furnizoare.

Art. 8. - (1) Supraveghetorii fiscali au obligatia să verifice:

a) existenta certificatelor de calibrare pentru rezervoarele si recipientele de depozitare a alcoolului, a distilatelor si a materiilor prime din care provin acestea;

b) înregistrarea corectă a intrărilor de materii prime;

c) înscrierea corectă a alcoolului si a distilatelor obtinute în rapoartele zilnice de productie si în documentele de transfer-predare către sectiile de prelucrare sau către depozitele de produse finite, în concordantă cu înregistrările mijloacelor de măsurare;

d) concordanta dintre normele de consum de materii prime, consumul energetic lunar si productia de alcool si distilate obtinută;

e) realitatea stocurilor zilnice de alcool brut, alcool rafinat, alcool denaturat, alcool tehnic si de distilate, înscrise în evidentele operative ale depozitelor de astfel de produse;

f) centralizatorul lunar al documentelor de transfer către sectiile de prelucrare a alcoolului si a distilatelor;

g) realitatea livrărilor de alcool si de distilate către beneficiari, prin confruntarea cantitătilor eliberate din magazie cu cele înscrise în documentele fiscale speciale;

h) modul de calcul, de evidentiere si de virare a accizelor datorate pentru alcool si distilate, precum si pentru băuturile alcoolice realizate de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în sistem integrat;

i) depunerea la termen, la organele fiscale teritoriale, a declaratiilor privind obligatiile de plată cu titlu de accize si a decontului de accize, în conformitate cu prevederile legale;

j) orice alte documente si operatiuni care să conducă la determinarea exactă a obligatiilor către bugetul de stat; 

k) înregistrarea corectă a operatiunilor de import si de export, în situatia în care agentul economic desfăsoară astfel de operatiuni.

(2) Supraveghetorii fiscali au, de asemenea, obligatia de a înregistra într-un registru special toate cererile agentilor economici sau ale organelor de control privind sigilarea sau desigilarea instalatiilor. 

(3) În vederea certificării realitătii tuturor operatiunilor reflectate în documentele aferente productiei de alcool si de distilate, începând de la intrarea materiei prime până la livrarea alcoolului si a distilatelor către sectiile de prelucrare sau către terti, toate documentele întocmite, inclusiv documentele fiscale speciale, vor fi prezentate în mod obligatoriu supraveghetorului fiscal desemnat, pentru a fi vizate de acesta.

Art. 9. - (1) Desigilarea aparatelor si a pieselor de pe tot fluxul tehnologic se face numai în baza unei solicitări scrise, justificate, din partea producătorului de alcool si de distilate sau în situatii de avarie.

(2) Cererea de desigilare se transmite supraveghetorului fiscal cu cel putin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru efectuarea operatiunii propriu-zise, care va proceda la desigilare. La desigilare supraveghetorul fiscal întocmeste un proces-verbal de desigilare. În procesul-verbal se vor consemna data si ora desigilării, cantitatea de alcool si de distilate - în litri si în grade - înregistrată de contoare la momentul desigilării, precum si stocul de alcool si de distilate, pe sortimente, aflate în rezervoare si în recipiente.

(3) Se interzice producătorilor deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal. În cazul în care sigiliul este deteriorat accidental sau în caz de avarie, producătorul este obligat să solicite prezenta supraveghetorului fiscal pentru constatarea cazurilor deteriorării accidentale a sigiliului sau a avariei.

(4) Dacă producătorul constată un incident sau o disfunctie în functionarea unui contor, acesta trebuie să facă imediat o declaratie supraveghetorului fiscal, care va fi consemnată într-un registru special destinat acestui scop, procedându-se imediat la remedierea defectiunii. Totodată producătorul va solicita prezenta agentului economic autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală, pentru activităti de reparatii ale mijloacelor de măsurare din categoria respectivă, în vederea desigilării mijloacelor de măsurare, a repunerii lor în stare de functionare si a resigilării.

(5) Contoarele defecte pot fi înlocuite sub supraveghere metrologică cu alte contoare de rezervă, cu specificarea, într-un proces-verbal de înlocuire întocmit de supraveghetorul fiscal, a indicilor de la care se reia activitatea.

(6) Dacă timpul de remediere a contoarelor depăseste 24 de ore, se suspendă activitatea de productie a alcoolului si a distilatelor. Instalatiile respective vor fi sigilate.

(7) Suspendarea se face în baza unui proces-verbal de suspendare, încheiat în 3 exemplare, de către supraveghetorul fiscal, în prezenta reprezentantului legal al agentului economic în cauză.

(8) În procesul-verbal încheiat se vor mentiona cauzele accidentului sau ale avariei care a generat întrerupereaactivitătii, data si ora întreruperii acesteia, stocul de alcool si de distilate existent la acea dată si indicii înregistrati de contoare în momentul suspendării activitătii.

(9) Originalul procesului-verbal de desigilare sau de suspendare, după caz, se depune la directia generală a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 24 de ore de la încheierea acestuia. Al doilea exemplar al procesului-verbal rămâne la agentul economic, iar exemplarul al treilea se păstrează de către supraveghetorul fiscal.

(10) Reluarea activitătii după desigilarea instalatiilor respective se va face în baza unei declaratii de remediere a defectiunii, întocmită de agentul economic si vizată de supraveghetorul fiscal, însotită de un aviz eliberat de specialistul care a efectuat remedierea. Supraveghetorul fiscal va proceda la sigilarea întregului flux tehnologic.

 

SECTIUNEA a 2-a

Sistemul de supraveghere a circulatiei alcoolului si a distilatelor în vrac

 

Art. 10. - (1) Toate cisternele si recipientele prin care se vor transporta cantitătile de alcool si de distilate livratede agentii economici producători vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal si vor fi însotite de documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Documentele de supraveghere fiscală se gestionează si se completează de supraveghetorii fiscali în 4 exemplare. Primul exemplar va fi transmis directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea agentul economic producător. Exemplarul al doilea va fi transmis directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea beneficiarul cantitătii de alcool si de distilate. Exemplarul al treilea al documentului de supraveghere fiscală rămâne la agentul economic beneficiar si va însoti transportul de alcool si de distilate până la destinatia finală, iar exemplarul al patrulea rămâne la supraveghetorul fiscal.

(3) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorul fiscal în Registrul supraveghetorului fiscal. Lunar supraveghetorul fiscal va verifica corespondenta dintre datele privind cantitătile de alcool si de distilate livrate, înscrise în Registrul supraveghetorului fiscal, si datele înscrise de agentul economic în Situatia privind modul de valorificare prin vânzare sau prelucrare a alcoolului si a distilatelor, pe care acesta este obligat să o transmită organului fiscal, potrivit prezentei legi.

(4) Supraveghetorul fiscal va comunica zilnic directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea agentul economic producător orice cantitate de alcool si de distilate livrată în vrac.

(5) Supraveghetorul fiscal care a procedat la sigilarea cisternelor sau a recipientelor de transport al alcoolului si al distilatelor în vrac va comunica în aceeasi zi directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea beneficiarul alcoolului sau al distilatelor data plecării transportului de alcool si de distilate,numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, cantitatea expediată si data aproximativă a sosirii acestuia.

(6) La sosirea efectivă a alcoolului si a distilatelor la destinatie agentul economic beneficiar este obligat să solicite directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea desemnarea unui supraveghetor fiscal care, în maximum 24 de ore, va efectua verificarea documentelor de transport si a datelor înscrise în documentul de supraveghere fiscală, după care va proceda la desigilarea cisternelor sau a recipientelor.

Art. 11. - (1) În cazul unitătilor care functionează însistem integrat, toate cisternele si recipientele prin care se transferă cantitătile de alcool si de distilate vor purta sigiliul supraveghetorului fiscal. Toate transferurile cantitătilor de alcool si de distilate vor fi însotite de documentul de supraveghere fiscală, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

(2) În cazul în care transferul cantitătilor de alcool si de distilate se efectuează de la sectiile de fabricatie a acestora la sectiile de prelucrare si îmbuteliere, aflate în aceeasi incintă, supraveghetorul fiscal va întocmi documentul de supraveghere fiscală în 3 exemplare, dintre care primul exemplar va rămâne la supraveghetorul fiscal, al doilea exemplar rămâne la agentul economic, iar al treilea exemplar va fi transmis organului fiscal în a cărui rază teritorială se află agentul economic producător.

(3) În situatia în care sectiile de prelucrare a alcoolului si a distilatelor nu se află în aceeasi incintă cu sectiile de fabricatie, documentul de supraveghere prevăzut la alin. (1) se va întocmi în 4 exemplare, al patrulea exemplar fiind cel care însoteste transportul si rămâne la sectia prelucrătoare. La sosirea efectivă a transportului se procedează conform prevederilor art. 10 alin. (6).

(4) Datele înscrise în documentul de supraveghere fiscală vor fi trecute de supraveghetorii fiscali în Registrul supraveghetorului fiscal.

Art. 12. - (1) Alcoolul etilic rafinat si distilatele livrate agentilor economici, utilizatori legali, trebuie să se încadreze în prevederile standardelor legale în vigoare si ale normelor Ministerului Sănătătii si Familiei. Fiecare livrare va fi însotită de buletine de analiză, completate conform standardelor legale în vigoare, eliberate de laboratorul propriu al producătorului, dacă acesta a fost agreat, sau emise de alte laboratoare autorizate. Buletinele de analiză vor cuprinde cel putin 7 parametri fizico-chimici prevăzuti de standardele legale în vigoare.

(2) Agentii economici producători de alcool si de distilate sunt răspunzători de calitatea alcoolului etilic rafinat si a distilatelor utilizate ca materie primă sau livrate ca atarealtor agenti economici beneficiari.

Art. 13. - (1) Livrarea alcoolului si a distilatelor se va face direct de la agentul economic producător sau importator către agentii economici utilizatori legali, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Livrarea alcoolului etilic rafinat, precum si a distilatelor în vrac către agentii economici producători de băuturi alcoolice distilate, care nu detin documente de atestare a dreptului de comercializare în calitate de producători de astfel de produse, este interzisă.

(3) Producătorii si importatorii pot livra în vrac alcool etilic rafinat sau distilate, în vederea prelucrării lor în băuturi alcoolice distilate sau pentru îmbuteliere, numai agentilor economici posesori de licentă pentru atestarea dreptului de marcare. În acest scop fiecare copie de pe facturile de vânzare va fi însotită de o copie de pe licenta de atestare a dreptului de marcare detinută de agentii economici beneficiari.

(4) Agentii economici producători si importatori pot livra alcool în vrac, pentru consum, direct spitalelor, farmaciilor si agentilor economici utilizatori legali de alcool, altii decât producătorii de băuturi alcoolice distilate.

(5) Alcoolul etilic tehnic îmbuteliat poate fi comercializat numai de către agentii economici producători legali autorizati si numai sub formă de alcool etilic tehnic denaturat, conform standardelor legale în vigoare.

(6) Comercializarea în vrac si utilizarea ca materie primă a alcoolului etilic cu concentratie alcoolică sub 95,5% în volum pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate este interzisă.

(7) Productia de alcool sanitar de către agentii economici, altii decât producătorii de alcool etilic rafinat legal autorizati, este interzisă.

(8) Comercializarea pe piata internă a alcoolului sanitar în vrac este interzisă.

(9) Se interzice fabricarea alcoolului sanitar din alte materii prime decât alcoolul etilic rafinat.

(10) Se interzice utilizarea alcoolului etilic de sinteză ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel.

 

CAPITOLUL II

Sistemul de supraveghere pentru tuică, rachiuri naturale si vinuri

 

Art. 14. - Potrivit prezentei legi, în grupa rachiurilor naturale sunt cuprinse: rachiurile din fructe, rachiul din vin, rachiurile din drojdie de vin si rachiurile din tescovină.

Art. 15. - (1) Fabricarea tuicii si a rachiurilor naturale se poate efectua numai prin:

a) distilerii legal autorizate;

b) cazane industriale legal autorizate;

c) cazane individuale cu o capacitate minimă de 100 litri, apartinând detinătorilor legali autorizati.

(2) Comercializarea în vrac a tuicii si a rachiurilor naturale de către agentii economici este interzisă, cu exceptia cazurilor în care producătorii livrează direct aceste produse către alti agenti economici legal autorizati să îmbutelieze produsele respective sau să le comercializeze în sistem dealimentatie publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 16. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de tuică si rachiuri naturale, precum si a capacitătilor de productie ale acestora, agentii economici - persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate - care produc tuică si rachiuri naturale vor întocmi si vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la organele fiscale teritoriale în a căror rază îsi desfăsoară activitatea, declaratia privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute, tipul instalatiilor, precum si nivelul productiei de tuică si rachiuri naturale estimat a se realiza în anul imediat următor.

(2) Modelul declaratiei este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 17. - (1) În vederea înregistrării corecte a productiei de tuică si de rachiuri naturale fiecare agent economic detinător de distilerii si cazane industriale este obligat să se doteze cu mijloace de măsurare volumetrică, denumite în continuare contoare, avizate de Biroul Românde Metrologie Legală, precum si cu mijloace legale de măsurare a concentratiei alcoolice a materiei prime si a produselor rezultate din prelucrarea acestora.

(2) Cazanele individuale ale producătorilor de tuică si rachiuri naturale vor fi litrate si vor fi dotate cu vase litrate de organele abilitate de Biroul Român de Metrologie Legală, precum si cu mijloace de măsurare legală a concentratiei alcoolice a produselor obtinute.

Art. 18. - (1) Pentru controlul cantitătilor de tuică si rachiuri naturale pe perioada de nefunctionare distileriile si celelalte instalatii de fabricatie detinute de agentii economici vor fi sigilate de către organele fiscale teritoriale.

(2) După primirea materiei prime în vederea distilării detinătorii de astfel de instalatii vor solicita, în scris, organului fiscal teritorial desigilarea acestora. Data si ora desigilării, precum si cantitătile si tipurile de materie primă ce urmează a se prelucra se vor consemna într-un registru de fabricatie, care va fi numerotat, vizat de organul fiscal si păstrat la producător. În acelasi timp organul fiscal va consemna aceleasi date într-un proces-verbal.

(3) Desigilarea va fi solicitată în conditiile în care agentul economic detinător de astfel de instalatii are în stoc materie primă pentru utilizarea capacitătilor de productie pentru minimum 10 zile, procesul de productie fiind obligatoriu să se desfăsoare în mod continuu până la terminarea materiei prime.

(4) În momentul desigilării cazanelor reprezentantul organului fiscal va verifica, prin probe de productie, timpii de fabricatie si randamentul în alcool pentru fiecare tip de materie primă, stabilind numărul de fierberi în 24 de ore si întocmind un proces-verbal de constatare.

(5) Timpii de functionare a cazanului si randamentele stabilite vor fi utilizate pentru evidentierea productiei în registrul de fabricatie.

(6) În vederea opririi instalatiilor producătorul va anunta organul fiscal teritorial pentru resigilarea acestora cu două zile înaintea opririi productiei.

(7) Dacă nu se solicită resigilarea cazanelor sau a celorlalte instalatii în momentul opririi acestora, se consideră că productia a continuat pe toată perioada trecută de la desigilare.

(8) Momentul sigilării va fi mentionat în registrul de fabricatie, întocmindu-se, de asemenea, un proces-verbal în care se va preciza cantitatea de productie realizată de la data desigilării.

Art. 19. - Comercializarea în vrac a vinului de către agentii economici este interzisă, cu exceptia cazurilor în care acestia livrează direct acest produs către alti agenti economici legal autorizati să prelucreze, să îmbutelieze sau să comercializeze vinul în sistem de alimentatie publică ori direct către magazine specializate pentru produse alimentare, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Sistemul de supraveghere a productiei si a circulatiei băuturilor alcoolice distillate

 

Art. 20. - Intră sub incidenta regimului de supraveghere băuturile alcoolice distilate obtinute din alcool etilic rafinat sau din distilate de origine agricolă, altele decât tuica si rachiurile naturale.

Art. 21. - (1) Pentru înregistrarea anuală a tuturor producătorilor de băuturi alcoolice distilate, precum si a capacitătilor de productie ale acestora, agentii economici producători de băuturi alcoolice distilate vor întocmi si vor depune în perioada 1 decembrie-31 decembrie a fiecărui an, la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, declaratia privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute, precum si nivelul productiei de băuturi alcoolice distilate ce se estimează a se realiza în anul imediat următor. Modelul Declaratiei privind capacitătile de productie pentru băuturi alcoolice distilate este prezentat în anexa nr. 5.

(2) Intentia de a realiza noi capacităti de productie de băuturi alcoolice distilate, precum si de a creste capacitătile de productie deja existente va fi declarată la Ministerul Finantelor Publice, în vederea notificării.

(3) Modificarea efectivă a capacitătilor de productie initial declarate si, respectiv, realizarea efectivă de noi capacităti de productie de băuturi alcoolice distilate se comunică de către agentul economic producător, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Această perioadă reprezintă si perioada maximă admisă de productie în regim de probe tehnologice.

Art. 22. - (1) Toti agentii economici producători de băuturi alcoolice distilate vor inventaria, la sfârsitul fiecărei luni, atât cantitătile de materii prime, semifabricate, cât si cantitătile de produse finite, aflate în stoc.

(2) Listele de inventariere prevăzute la alin. (1) vor fi întocmite în două exemplare si vor cuprinde în mod obligatoriu date privind denumirea sortimentului, cantitatea si concentratia alcoolică a acestuia.

(3) Un exemplar al listelor de inventariere, vizat de conducerea agentului economic, se va transmite până la data de 10 a lunii următoare directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea agentul economic producător, iar al doilea exemplar se va păstra de agentul economic.

Art. 23. - Comercializarea si circulatia băuturilor alcoolice distilate în vrac, obtinute din productia internă sau provenite din import, între agentii economici, indiferent de calitatea acestora, sunt interzise.

Art. 24. - Utilizarea băuturilor alcoolice distilate ca materie primă pentru fabricarea altor băuturi alcoolice esteinterzisă.

 

CAPITOLUL IV

Sistemul de supraveghere a importurilor de alcool, de distilate si de băuturi alcoolice distilate în vrac

 

Art. 25. - Alcoolul, distilatele si băuturile alcoolice distilate pot fi importate în vrac numai pe bază de contracte încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentantii acestora si numai în scopul prelucrării sau al îmbutelierii directe de către agentul economic importator legal autorizat.

Art. 26. - (1) La intrarea în tară a alcoolului în vrac, indiferent de natura acestuia, a distilatelor în vrac, precum si a băuturilor alcoolice distilate în vrac, organele vamale de frontieră, după efectuarea formalitătilor de vămuire, vor aplica pe fiecare cisternă si recipient un sigiliu special cu însemnele autoritătii vamale, desigilarea fiind interzisă până la destinatia finală a acestora.

(2) În momentul efectuării operatiunii de vămuire se va preleva în mod obligatoriu o probă din fiecare cisternă sau recipient, în scopul verificării autenticitătii datelor înscrise în documentele însotitoare, respectiv factura si certificatele de analize fizico-chimice.

(3) Prelevarea probei se face de către delegatul laboratorului agreat de Directia Generală a Vămilor să efectueze expertize în vederea identificării mărfurilor.

(4) Prelevarea probei se face în prezenta autoritătii vamale, a delegatului permanent în vamă din partea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si a agentului economic importator. Dacă importatorul depune o declaratie că nu este interesat să participe la prelevare, operatiunea respectivă se poate face în lipsa acestuia.

(5) Operatiunea de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu normele românesti în vigoare privind esantionarea, analiza si inspectia unui lot de produse de către delegatul laboratorului agreat.

(6) Din proba prelevată se vor constitui 3 esantioane identice, dintre care unul este destinat laboratorului, altul autoritătii vamale, iar al treilea importatorului.

(7) Esantioanele vor fi etichetate si vor fi sigilate de către autoritatea vamală.

(8) Transmiterea esantioanelor prelevate către laboratoare se efectuează prin grija si sub responsabilitatea delegatului laboratorului agreat.

(9) Operatiunea de prelevare se încheie prin întocmirea unui proces-verbal de prelevare, conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

(10) Rezultatele expertizei vor fi consemnate în certificate de expertiză de către laboratorul agreat.

(11) Analiza produselor se face pe cheltuiala agentilor economici importatori si are ca scop determinarea concentratiei alcoolice si a calitătilor reale comparativ cu cele înscrise în documentele însotitoare, pentru corecta evaluare a accizelor datorate si a calitătii produsului.

(12) Termenul de efectuare a analizelor va fi, după caz:

a) pe loc, în cazul produselor fără continut de zahăr;

b) în 24 de ore de la prelevarea probei, în cazul produselor cu continut de zahăr.

(13) Termenul obligatoriu de păstrare a esantioanelor este de un an.

(14) Prevederile alin. (2) se aplică si cantitătilor de alcool, de distilate si de băuturi alcoolice distilate în vrac, aduse în regim de import temporar.

(15) Cantitătile de alcool, de distilate si de băuturi alcoolice distilate în vrac provenite din import vor fi sigilate de către organul vamal de frontieră si în situatia în care marfa este tranzitată către o vamă de interior în vederea efectuării operatiunii vamale de import. Marfa astfel sigilată, împreună cu documentul de însotire a mărfii eliberat deautoritatea vamală de frontieră, conform modelului prezentat în anexa nr. 7, în care se mentionează cantitatea de alcool, de distilate sau de băuturi alcoolice distilate importată, are liber de circulatie până la punctul vamal unde au loc operatiunea vamală de import si prelevarea de probe, conform prevederilor alin. (2).

(16) În toate cazurile, la determinările efectuate pe baza analizelor de laborator abaterea admisă este de ±0,3 grade volum.

(17) Desigilarea cisternelor si a recipientelor de alcool,de distilate si de băuturi alcoolice distilate în vrac provenite din import, ajunse la destinatia finală, se va face în prezenta unui reprezentant al organului fiscal, desemnat la solicitarea scrisă a importatorilor.

(18) Importatorul are obligatia să evidentieze într-un registru special, conform modelului prezentat în anexa nr. 8, vizat de reprezentantul organului fiscal în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, toate cantitătile de alcool, de distilate si de băuturi alcoolice distilate în vrac - în litri si în grade - pe tipuri de produs si pe destinatii ale acestora.

(19) Lunar, până la data de 25 a lunii următoare, Directia Generală a Vămilor va comunica Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a tehnologiei informatiei situatia importurilor de alcool, de distilate si de băuturi alcoolice distilate în vrac, din care să rezulte denumirea agentilor economici importatori, datele de identificare a acestora si cantitătile importate.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii comune de supraveghere aplicate productiei si importului de alcool, distilate

si băuturi alcoolice distillate

 

Art. 27. - (1) Lunar, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă, producătorii interni si importatorii de alcool si distilate vor depune la organele fiscale teritoriale o situatie continând informatii privind modul de valorificare a acestor produse prin vânzare sau prelucrare, si anume: destinatia, denumirea si adresa beneficiarului, numărul si data facturii, cantitătile, pretul unitar si valoarea totală, din care valoarea accizei, conform modelului prezentat în anexa nr. 9. Această situatie va fi însotită în mod obligatoriu de un exemplar al listelor de inventar întocmite pentru stocurile de materii prime si produse finite înregistrate la sfârsitul lunii. Listele de inventar se întocmesc în două exemplare si vor fi vizate de conducerea agentului economic si de supraveghetorul fiscal. Al doilea exemplar se păstrează de agentul economic.

(2) Lunar, până în ultima zi a lunii pentru luna precedentă, organele fiscale teritoriale vor transmite Ministerului Finantelor Publice - Directia generală a tehnologieiinformatiei situatia centralizatoare pentru fiecare judet privind modul de valorificare a alcoolului si a distilatelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 10.

(3) Organele fiscale teritoriale vor efectua periodic, atât la agentii economici producători interni si importatori dealcool si distilate, cât si la beneficiarii acestora, verificarea realitătii datelor înscrise în situatiile prezentate. Se vor urmări cu precădere destinatia dată alcoolului si distilatelor de către agentii economici cumpărători si identificarea eventualelor cazuri de deturnare a destinatiei initiale date acestora.

Art. 28. - (1) Pentru alcool, distilate si băuturi alcoolice distilate se vor stabili preturi minime, care se vor practicapentru comercializarea acestora pe piata internă.

(2) Pretul minim va cuprinde în mod obigatoriu pretul de productie si acciza legală aferentă, după caz.

(3) Preturile minime vor fi stabilite de către asociatiile patronale ale producătorilor de alcool si băuturi alcoolice distilate legal înfiintate, existente în România, si vor fi consemnate într-un protocol semnat de reprezentantii acestor asociatii. O copie de pe acest protocol si listele cuprinzând preturile astfel stabilite vor fi comunicate Ministerului Finantelor Publice si vor fi publicate, prin grija celor care le-au stabilit, în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu minimum 5 zile înainte de data intrării în vigoare a acestor preturi.

(4) Produsele, inclusiv cele în vrac, pentru care s-au stabilit preturi minime nu pot fi comercializate pe piata internă la preturi mai mici decât preturile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Ori de câte ori se intentionează modificarea preturilor minime stabilite asociatiile patronale ale producătorilor de alcool si băuturi alcoolice au obligatia să notifice noilepreturi, indiferent dacă modificarea intervine la unul sau mai multe produse. Notificarea preturilor se face în conditiile prevăzute la alin. (3).

(6) Toti agentii economici autorizati să comercializeze produse pentru care s-au declarat preturi minime sunt obligati să afiseze permanent, în locuri vizibile, lista cuprinzând preturile minime în vigoare pentru toate produsele pe care le comercializează.

 

CAPITOLUL VI

Sistemul de supraveghere fiscală a productiei de bere

 

Art. 29. - (1) În vederea înregistrării productiei de bere obtinute fiecare agent economic producător este obligat:

a) să înregistreze productia de bere rezultată la finele procesului tehnologic, prin aparatura adecvată de măsurare a butoaielor, sticlelor, navetelor, paletilor sau a berii filtrate la vasele de depozitare, si să înscrie aceste date în rapoartele de productie si gestionare, cu specificarea capacitătii ambalajelor si a cantitătii de bere, exprimată în litri;

b) să determine concentratia zaharometrică a berii, conform standardelor în vigoare privind determinarea concentratiei exprimate în grade Plato a berii, elaborate de Asociatia de Standardizare din România, si să elibereze buletine de analize fizico-chimice.

(2) Toate livrările de bere din productia internă vor fi însotite de certificate de calitate care să contină si datele de identificare a standardului după care a fost fabricat sortimentul livrat.

(3) La verificarea realitătii concentratiei zaharometrice a sortimentelor de bere se va avea în vedere concentratia înscrisă în specificatia tehnică internă, elaborată pe baza standardului în vigoare pentru fiecare sortiment.

 

TITLUL II

Regimul de autorizare a agentilor economici care produc, importă si/sau comercializează

produse supuse accizelor

 

Art. 30. - (1) Intră sub incidenta regimului de autorizare agentii economici care produc si importă, pentru prelucrare si/sau comercializare, următoarele grupe de produse:

a) alcool etilic rafinat, distilate si băuturi, asa cum sunt definite în legislatia care reglementează regimul accizelor;

b) produse din tutun;

c) cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusivamestecuri cu cafea solubilă.

(2) Intră, de asemenea, sub incidenta regimului de autorizare agentii economici care comercializează, în sistem angro sau de alimentatie publică, produse supuse autorizării.

Art. 31. - (1) Agentii economici producători care îsi desfăsoară activitatea în sistem integrat se vor autoriza, atât în calitate de producător de alcool etilic rafinat si distilate, cât si în calitate de producător de băuturi alcoolice distilate, cu plata taxei de autorizare aferente fiecărei activităti în parte.

(2) Acelasi regim prevăzut la alin. (1) se aplică si agentilor economici importatori de produse supuse autorizării, pe care le prelucrează în vederea obtinerii altor produse supuse autorizării.

Art. 32. - Agentii economici prevăzuti la art. 30 îsi pot desfăsura activitatea numai în baza autorizatiei emise de:

a) Ministerul Finantelor Publice, în cazul agentilor economici producători si importatori de alcool etilic rafinat, distilate si băuturi alcoolice distilate, cu exceptia tuicii si a rachiurilor naturale, altele decât rachiul de vin;

b) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în cazul:

- agentilor economici producători interni si importatori de băuturi, altele decât cele prevăzute la lit. a), de produse din tutun si de cafea;

- agentilor economici comercianti în sistem angro de băuturi îmbuteliate, de produse din tutun si de cafea;

- agentilor economici comercianti în sistem de alimentatie publică de băuturi, de produse din tutun si de cafea.

Art. 33. - (1) Autorizatiile se emit în baza unei cereri însotite de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare ca agent economic, eliberat potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) statutul sau actul constitutiv, care să cuprindă în obiectul de activitate productia, importul si/sau comercializarea de produse supuse autorizării;

c) cazierele judiciare ale administratorilor si/sau directorilor executivi;

d) certificatul de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal teritorial, din care să rezulte că agentul economic nu înregistrează obligatii restante fată de bugetul de stat;

e) agentii economici producători de alcool si de distilate, precum si agentii economici producători de băuturi alcoolice distilate, care achizitionează instalatiile de fabricatie sau anumite părti din acestea de la alti agenti economici producători de alcool, distilate sau băuturi alcoolice distilate, sunt obligati să prezinte propriul certificat de atestare fiscală si o copie de pe certificatul de atestare fiscală al agentului economic vânzător al instalatiei sau al revânzătorilor, în cazul în care în cursul aceluiasi an instalatiile au fost vândute de mai multe ori, din care să rezulte că acestia nu au la bugetul de stat obligatii restante reprezentând accize;

f) declaratia solicitantului privind sediul social, filialele, sucursalele, punctele de lucru, spatiile de depozitare si orice alte locuri unde îsi desfăsoară activitatea, precum si adresele acestora. În cazul agentilor economici producătoride alcool, de distilate si de băuturi alcoolice distillate declaratia va fi însotită si de documentele care atestă dreptul de proprietate asupra clădirilor, precum si dreptul de proprietate sau concesiune asupra terenului;

g) adeverinta eliberată de organul fiscal teritorial, în cazul producătorilor interni de alcool, distilate si băuturi alcoolice distilate, altele decât tuică si rachiuri naturale, din care să rezulte detinerea în proprietate a capacitătilor de productie, precum si a celorlalte constructii anexe: depozite de materii prime, bazine pentru plămezi, rezervoare de depozitare si de păstrare a produselor obtinute;

h) licenta de fabricatie, emisă de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în cazul agentilor economici producători interni;

i) copii de pe certificatele privind dotarea cu mijloace de măsurare a productiei, eliberate de organele teritoriale ale Biroului Român de Metrologie Legală, care, în cazul agentilor economici producători de alcool si distilate, vor fi vizate de către supraveghetorii fiscali;

j) contractele de import încheiate direct cu producătorii externi sau cu reprezentantii acestora, în cazul agentilor economici importatori, însotite de copii legalizate de pe certificatele care atestă detinerea mărcii de produs din tara de origine;

k) contractele de vânzare-cumpărare încheiate direct între agentii economici, producători interni sau importatori de alcool si distilate, si agentii economici, producători interni de băuturi alcoolice distilate. Orice reziliere a acestor contracte sau încheierea de noi contracte va fi adusă la cunostintă organului emitent al autorizatiilor;

l) licenta pentru atestarea dreptului de marcare, în cazulagentilor economici producători interni si importatori de produse supuse marcării;

m) declaratia privind capacitătile de productie pentru alcool si/sau distilate;

n) lista sortimentelor de băuturi alcoolice distilate pentru care se solicită autorizatie, avizată de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor ca fiind în conformitate cu prevederile legale care reglementează denumirile atribuite acestor produse.

(2) Documentele vor fi prezentate în copie, însotite de original pentru conformitate.

(3) În cazuri justificate comisiile instituite potrivit prevederilor prezentei legi au dreptul să solicite si alte documente necesare solutionării cererilor privind eliberarea autorizatiilor, inclusiv documente de identificare a actionarilor societătilor comerciale si a persoanelor împuternicite să desfăsoare activităti în numele agentilor economici respectivi.

Art. 34. - Emiterea autorizatiilor se efectuează în baza deciziilor unor comisii instituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice, iar la nivelul fiecărei directii generale a finantelorpublice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin ordin al directorului general.

Art. 35. - Autorizatiile emise au o valabilitate de 12 luni de la data înscrisă pe formularul de autorizatie ca dată de eliberare a acesteia.

Art. 36. - (1) Autorizatiile se emit de organele cu competentă în acest sens, cu percepere de taxe, si se eliberează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

(2) Taxele de autorizare se fac venit la bugetul de stat, cuantumul acestora fiind prevăzut în anexa nr. 11.

(3) Taxele de autorizare se datorează anticipat, dovada achitării acestora prezentându-se la data ridicării autorizatiei.

Art. 37. - (1) Autorizatiile se emit de organele care au competentă în acest sens, pentru fiecare loc de desfăsurare a activitătii.

(2) Agentii economici producători de alcool si distillate datorează taxe de autorizare pentru fiecare loc de desfăsurare a activitătii, în functie de capacitatea de productie instalată.

Art. 38. - Agentii economici nu vor fi autorizati în situatia în care:

a) înregistrează obligatii fiscale restante fată de bugetul de stat. Nu se consideră obligatii fiscale restante fată de bugetul de stat sumele pentru care agentii economici auobtinut înlesniri la plata acestora, potrivit ;

b) administratorul si/sau directorul executiv al agentului economic care solicită autorizare a suferit condamnări pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

c) administratorul si/sau directorul executiv este functionar public sau ocupă o altă functie incompatibilă cu functia de gestionar sau de administrator;

d) utilajele ori instalatia de producere a alcoolului, a distilatelor sau a băuturilor alcoolice distilate provine, direct sau indirect, de la agenti economici care înregistrează datorii fiscale restante reprezentând accize;

e) utilajele ori instalatia de producere a alcoolului, a distilatelor sau a băuturilor alcoolice distilate provine de la agenti economici ce nu pot fi identificati si verificati deorganele de control, pentru a se stabili realitatea si legalitatea tranzactiei, precum si obligatiile fiscale generate de aceasta.

Art. 39. - (1) Orice modificare adusă datelor initiale avute în vedere la eliberarea autorizatiilor, conform art. 33, va fi adusă la cunostintă organului emitent al acestora de către agentii economici în cauză, în termen de 15 zile de la data înregistrării modificării.

(2) Cesionarea sau înstrăinarea sub orice altă formă a actiunilor, a părtilor sociale sau a activelor fixe ale societătii comerciale autorizate conform prevederilor prezentei legi va fi adusă la cunostintă organului emitent al autorizatiilor cu cel putin 60 de zile înainte de realizarea acestei operatiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal.

(3) Cesionarea sau înstrăinarea sub orice altă formă a actiunilor, a părtilor sociale sau a activelor fixe ale societătii comerciale autorizate se va putea face numai după ce s-au achitat la bugetul de stat toate obligatiile fiscale sau după ce persoana care urmează să preia societatea comercială a confirmat posibilitatea plătii tuturor debitelor către bugetul de stat, prin depunerea unei scrisoride garantie bancară.

Art. 40. - (1) Agentii economici autorizati în calitate deproducători de alcool etilic rafinat, de distilate si/sau de băuturi alcoolice distilate, care îsi schimbă sediul activitătiide productie, vor solicita eliberarea unei noi autorizatii, cu plata taxei aferente. Nedetinerea autorizatiei pentru noua adresă presupune că activitatea desfăsurată în acel loc este neautorizată.

(2) În situatia în care agentii economici autorizati îsi schimbă sediul social sau denumirea societătii, fără schimbarea proprietarilor majoritari, acestia au obligatia să solicite eliberarea unei noi autorizatii. Eliberarea acestei autorizatii se face fără plata taxelor de autorizare.

Art. 41. - (1) Agentii economici care obtin licente de fabricatie pentru produse supuse autorizării, eliberate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pot desfăsura activitate de productie în regim de probe tehnologice, fără autorizatie, timp de maximum 30 de zile de la obtinerea licentei de fabricatie.

(2) Pentru alcool etilic rafinat si distilate productia înregim de probe tehnologice se va desfăsura numai sub supraveghere fiscală.

(3) Comercializarea sau utilizarea produselor supuse autorizării, rezultate în urma probelor tehnologice, ca materie primă la realizarea altor produse supuse autorizării nu se poate efectua până la obtinerea autorizatiei.

Art. 42. - (1) Comercializarea de produse supuse autorizării, ca urmare a achizitionării de bunuri confiscate si devenite proprietatea statului de la Ministerul Finantelor Publice, se poate efectua numai de către agentii economici legal autorizati.

(2) Produsele supuse autorizării ce fac obiectul valorificării în cadrul procedurii de executare silită pot fiachizitionate si comercializate numai de către agentii economici legal autorizati.

Art. 43. - Nu intră sub incidenta regimului de autorizare:

a) produsele supuse autorizării, comercializate în zonele libere, precum si în magazinele autorizate, potrivit legii, să comercializeze mărfuri în regim duty-free;

b) băuturile slab alcoolizate, cu o concentratie alcoolică sub 1,2% în volum;

c) aromele si esentele alimentare cu o concentratie alcoolică sub 1,2% în volum, care nu pot fi consumate ca atare, fiind utilizate la prepararea produselor alimentare;

d) produsele supuse autorizării, comercializate pentru consum în mijloacele de transport terestre, navale si aeriene;

e) importul, cu destinatie exclusivă pentru productia de medicamente, al alcoolului etilic cu o concentratie alcoolică de peste 99% în volum, în cantităti limitate, aprobate de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 44. - Agentii economici care, printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, intră în posesia unor produse supuse autorizării pot utiliza sau valorifica produsele respective numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finantelor Publice.

Art. 45. - (1) Agentii economici cărora le-a fost anulată autorizatia si care detin stocuri de produse la data anulării autorizatiei pot valorifica produsele respective numai cu acordul Ministerului Finantelor Publice. De asemenea, cu acordul Ministerul Finantelor Publice, poate fi finalizată si apoi valorificată si materia primă aflată, la data anulării autorizatiei, în stadiu de productie neterminată.

(2) În situatia în care agentii economici înregistrează obligatii restante fată de bugetul de stat, organele competente, în cadrul procedurii de executare silită, potrivit legii, pot valorifica stocurile de produse supuse autorizării, precum si stocurile de materie primă, indiferent de starea în care se află acestea.

Art. 46. - Listele cuprinzând autorizatiile în vigoare, eliberate de către Ministerul Finantelor Publice agentilor economici producători interni si importatori de alcool etilic rafinat, distilate si băuturi alcoolice distilate, vor fi publicateîn prima decadă a fiecărui trimestru în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 47. - Toti agentii economici producători, importatori si/sau comercianti de produse supuse autorizării au obligatia afisării la loc vizibil a autorizatiei.

Art. 48. - (1) Achizitionarea de produse supuse regimului de autorizare, în vederea comercializării sau prelucrării, se poate efectua numai de la agentii economici legal autorizati.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) agentii economici legal autorizati care achizitionează de la producătorii individuali - persoane fizice detinătoare de certificate de producător - vin, tuică si rachiuri naturale pentru comercializare sau prelucrare, după caz.

Art. 49. - (1) Necomercializarea sau neprelucrarea de către agentii economici producători de alcool etilic rafinatsi/sau distilate, în fiecare trimestru al anului pentru care s-a obtinut autorizatie de comercializare, a unei cantităti egale cu cel putin 10% din cantitatea estimată a se realiza pe perioada de autorizare atrage suspendarea activitătii si sigilarea instalatiilor de productie pe termen de 3 luni.

(2) Întârzierea la plată a accizelor cu mai mult de 60 de zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei si, respectiv, a activitătii agentului economic în cauză, până la plata sumelor restante.

 

TITLUL III

Regimul produselor din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 

Art. 50. - (1) Produsele din tutun confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se predau de către organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, cu titlu gratuit, agentilor economici autorizati în calitate de producători interni de tigarete, astfel:

a) sortimentele care se regăsesc în nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producători interni se predau în totalitate acestora;

b) sortimentele care nu se regăsesc în nomenclatorul de fabricatie al agentilor economici producători interni sepredau în custodie, de către organele care au procedat la confiscare, agentilor economici producători interni a căror cotă de piată reprezintă peste 5%. Repartizarea fiecărui lotde produse din tutun confiscate către agentii economici producători interni se face proportional cu cota de piată detinută. Situatia privind cotele de piată se comunicătrimestrial de Ministerul Finantelor Publice directiilor generale ale finantelor publice judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, Directiei generale de îndrumare si control fiscal, Gărzii Financiare, Directiei Generale a Vămilor si Ministerului de Interne.

(2) Fiecare agent economic producător intern are obligatia să asigure, pe cheltuială proprie, preluarea în custodie, transportul si depozitarea cantitătilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.

(3) Predarea cantitătilor de produse din tutun confiscate se face pe baza unui proces-verbal de predare-primire ce va fi semnat atât de reprezentantii organului care a procedat la confiscarea produselor, cât si de reprezentantii agentului economic producător intern care le preia.

(4) Distrugerea se va efectua prin arderea produselordin tutun, pe baza aprobării date de Ministerul Finantelor Publice - Directia generală de îndrumare si control fiscal, la cererea agentului economic si în prezenta unei comisii de distrugere constituite special în acest scop. Din această comisie vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice - Directia generală de îndrumare si control fiscal. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate.

 

TITLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 51. - (1) Constituie infractiuni următoarele fapte săvârsite de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al agentului economic:

a) angajarea agentului economic în producerea sau importul de alcool etilic rafinat si distilate fără autorizatie eliberată de Ministerul Finantelor Publice;

b) angajarea agentului economic în utilizarea alcoolului brut, alcoolului etilic de sinteză si a alcoolului tehnic camaterie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice de orice fel;

c) neasigurarea dotării instalatiilor cu mijloace legale de măsurare a productiei de alcool si distilate;

d) cesionarea sau înstrăinarea sub orice altă formă de actiuni, părti sociale sau de active fixe ale societătii comerciale legal autorizate, fără înstiintarea organului emitent al autorizatiei cu cel putin 60 de zile înainte de realizarea acestei operatiuni, în vederea efectuării controlului financiar-fiscal;

e) achizitionarea de alcool etilic rafinat si distilate de la alti agenti economici decât cei legal autorizati.

(2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani, în cazul celor prevăzute la lit. a) si e), cu închisoare de la 1 an la 3 ani, în cazul celor prevăzute la lit. b) si c), si cu închisoare de la 1 an la 5 ani, în cazul celei prevăzute la lit. d).

Art. 52. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) nedeclararea în termen la organul fiscal a capacitătilor de productie pe care le detin agentii economici producători de alcool, de distilate sau de băuturi alcoolice, precum si a oricărei modificări efectuate asupra acestora;

b) amplasarea mijloacelor de măsurare a productiei si a concentratiei de alcool si distilate în alte locuri decât cele expres prevăzute de prezenta lege;

c) deteriorarea sigiliilor aplicate de către supraveghetorul fiscal;

d) nesolicitarea desemnării supraveghetorului fiscal în vederea desigilării cisternelor sau a recipientelor în care se transportă alcoolul si distilatele în vrac;

e) comercializarea în vrac si utilizarea ca materie primă pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate a alcooluluietilic cu concentratia alcoolică sub 95,5% în volum;

f) fabricarea de alcool sanitar de către alti agenti economici decât cei producători de alcool etilic rafinat sau fabricarea alcoolului sanitar din alte materii prime decât din alcool etilic rafinat;

g) comercializarea în vrac pe piata internă a alcoolului sanitar;

h) nedepunerea în termen, la organul fiscal, de către agentii economici producători de băuturi alcoolice distilatea inventarelor lunare privind cantitătile de materie primă si cantitătile de produse finite aflate în stoc;

i) circulatia si comercializarea în vrac a alcoolului etilicrafinat si a distilatelor în alte scopuri decât cele expres prevăzute de prezenta lege;

j) comercializarea în vrac a băuturilor alcoolice distilate, indiferent de concentratia alcoolică a acestora, precum si utilizarea acestor băuturi ca materie primă pentru fabricarea altor băuturi alcoolice;

k) neevidentierea corectă în registrul special a cantitătilor de alcool si distilate importate în vrac;

l) nedepunerea la organele fiscale teritoriale a situatiilor privind modul de valorificare a alcoolului si a distilatelor;

m) transportul de alcool, de distilate si de băuturi alcoolice distilate, efectuat prin cisterne sau ecipiente care nu poartă sigiliile supraveghetorului fiscal, care au sigilii deteriorate sau care nu sunt însotite de documentul de supraveghere fiscală;

n) nedeclararea în termen la organele fiscale teritoriale a capacitătilor de productie aferente instalatiilor detinute de producătorii de tuică si de rachiuri naturale;

o) nedotarea cu mijloace de măsurare a productiei si a concentratiei alcoolice aferente tuicii si rachiurilor naturale;

p) comercializarea în vrac a tuicii, a rachiurilor naturale si a vinului în alte scopuri decât cele expres prevăzute de prezenta lege;

q) detinerea de capacităti de productie de alcool, de distilate sau de băuturi alcoolice, de materii prime pentru fabricarea alcoolului, a distilatelor sau a băuturilor alcoolice, precum si de stocuri de astfel de produse fără documente justificative legale;

r) nesolicitarea organului fiscal teritorial în vederea desigilării instalatiilor de fabricatie, precum si neevidentierea în registrul destinat acestui scop a informatiilor privind capacitătile reale de distilare, data si ora sigilării si desigilării cazanelor sau a celorlalte instalatii de fabricatie a tuicii si a rachiurilor naturale;

s) nesesizarea organului fiscal în cazul deteriorării sigiliilor;

s) practicarea de preturi de vânzare cu amănuntul mai mici decât preturile minime stabilite pe produse, potrivit prezentei legi, la care se adaugă taxa pe valoareaadăugată;

t) livrările de bere din productia internă neînsotite de certificate de calitate;

t) fabricarea sau importul de produse supuse autorizării fără autorizatie;

u) comercializarea de produse supuse autorizării fără autorizatie sau fără aprobarea Ministerului Finantelor Publice, după caz;

v) achizitionarea, în vederea prelucrării sau a comercializării, a altor produse supuse autorizării decât cele prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. e) de la alti agenti economici decât cei legal autorizati;

x) producerea de alcool si de distilate, inclusiv pe perioada de probe tehnologice, fără supraveghere fiscală;

y) neanuntarea organului emitent al autorizatiei, în termenul legal, despre modificările aduse datelor initiale avute în vedere la eliberarea autorizatiei;

z) refuzul agentilor economici producători de tigarete de a prelua, în conditiile prevăzute de lege, cantitătile de produse din tutun confiscate.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 300 milioane lei la 500 milioane lei, pentru cea prevăzută la lit. a);

b) cu amendă de la 5 miliarde lei la 10 miliarde lei si confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fostvândute, cu confiscarea sumelor rezultate din aceastăvânzare, precum si cu confiscarea instalatiilor de productie si anularea autorizatiei, după caz, pentru contraventiile prevăzute la lit. b), t) si x);

c) cu amendă de la 200 milioane lei la 500 milioane lei si anularea autorizatiei, pentru cea prevăzută la lit. c);

d) cu amendă de la 200 milioane lei la 500 milioane lei, pentru cele prevăzute la lit. d), k) si y);

e) cu anularea autorizatiei, pentru cea prevăzută la lit. e);

f) cu amendă de la 1 miliard lei la 5 miliarde lei si confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din această vânzare si, după caz, anularea autorizatiilor, pentru cele prevăzute la lit. f), i), j) si u);

g) cu amendă de la 100 milioane lei la 200 milioane lei si confiscarea produselor, iar în cazul în care acestea au fost vândute, cu confiscarea sumelor rezultate din această vânzare, pentru cele prevăzute la lit. g) si p);

h) cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, pentru cele prevăzute la lit. h), n), o), r), s) si t);

i) cu amendă de la 100 milioane lei la 500 milioane lei si suspendarea activitătii pe o perioadă de 3 luni, pentru cea prevăzută la lit. l);

j) cu amendă de la 1 miliard lei la 2 miliarde lei si confiscarea produselor si a recipientelor sau cisternelor si anularea autorizatiei, pentru cea prevăzută la lit. m);

k) cu amendă de la 500 milioane lei la 1 miliard lei, confiscarea utilajelor, instalatiilor, materiilor prime sau a produselor si anularea autorizatiei, pentru cea prevăzută la lit. q);

l) cu amendă de la 500 milioane lei la 1 miliard lei, confiscarea, după caz, a produselor si a cisternelor sau a recipientelor si suspendarea activitătii pe o perioadă de 3-6 luni, pentru cele prevăzute la lit. s) si v);

m) cu amendă de la 150 milioane lei la 300 milioane lei, pentru cea prevăzută la lit. z).

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta lege, organul de control făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare.

(4) Limitele amenzilor contraventionale prevăzute în prezenta lege pot fi actualizate anual, în functie de evolutia ratei inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

(5) Constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventie se fac de către personalul de specialitate din Ministerul Finantelor Publice si din unitătile sale teritoriale, împuternicite în acest scop.

(6) Contraventiilor prevăzute în prezenta lege li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 53. - (1) Anularea autorizatiilor se face de către organul emitent, în baza deciziilor comisiilor ce vor fi instituite potrivit prezentei legi, ca urmare a actelor de control emise de organele de specialitate cu atributii în acest sens sau la solicitarea agentului economic.

(2) În situatia în care un agent economic îsi încetează activitatea, este obligat să solicite organului emitent anularea autorizatiei.

(3) Suspendarea activitătii se face de organul fiscal în raza căruia îsi desfăsoară activitatea agentul economic, în temeiul:

a) actelor de control emise de organele de specialitate, prin care s-au constatat încălcări ale prevederilor legale;

b) prevederilor art. 49.

(4) În situatia existentei unor acte de control aflate în diferite stadii de contestare se va proceda la suspendarea activitătii până la solutionarea litigiului, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate a autorizatiilor cu o perioadă egală cu perioada de suspendare.

(5) Dacă actele de control nu sunt contestate în termenul legal, autorizatiile vor fi anulate.

(6) Procedura suspendării activitătii va fi stabilită prin instructiunile de aplicare a prezentei legi.

Art. 54. - (1) Solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice se face conform dispozitiilor legale în materie.

(2) Împotriva măsurilor de anulare a autorizatiei emise în conditiile prevăzute de prezenta lege se pot utiliza căile de atac prevăzute pentru contenciosul administrativ.

Art. 55. - Solutiile privind aplicarea unitară a prevederilor prezentei legi vor fi supuse analizei si aprobării Comisiei centrale fiscale, constituită în cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 56. - Ministerul Finantelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, instructiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 57. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 58. - Finantarea cheltuielilor necesare în vederea executării si distribuirii sigiliilor, a documentelor de supraveghere fiscală, a Registrului supraveghetorului fiscal, precum si a autorizatiilor prevăzute în prezenta lege se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

 

TITLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 59. - Comisarii Gărzii Financiare pot opri mijloacele de transport pentru verificarea documentelor de însotire a produselor care intră sub incidenta regimului de supraveghere si autorizare.

Art. 60. - Agentii economici producători autorizati de alcool si de distilate care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, detin sectii de productie de alcool sau de distilate în alte localităti decât cele în care îsi au sediul social au obligatia constituirii acestora în filiale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 61. - Stocurile de alcool etilic rafinat, de distilate si de băuturi alcoolice existente, la data intrării în vigoare a prezentei legi, la agentii economici care nu detin autorizatie de comercializare si care nu îndeplinesc conditiile legale de autorizare pot fi utilizate sau valorificate numaicu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, în conditiile stabilite prin instructiunile emise în aplicarea acestei legi.

Art. 62. - (1) Agentii economici care detin autorizatii de comercializare valabile pe toată perioada de desfăsurare a activitătii, eliberate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au obligatia ca până la data de 15 noiembrie 2002 să prezinte aceste autorizatii organelor emitente în vederea anulării si emiterii unor noi autorizatii. După data de 15 noiembrie 2002 autorizatiile eliberate anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi sunt nule de drept.

(2) Eliberarea noilor autorizatii se face cu plata taxei aferente si în conditiile prevăzute în prezenta lege.

Art. 63. - Pentru anul 2002 termenul de depunere a declaratiilor privind capacitătile de productie ale instalatiilor detinute, tipul instalatiilor, precum si nivelul productiei de distilate, tuică si rachiuri naturale ce se estimează a se realiza este data de 15 noiembrie 2002.

Art. 64. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă prevederile art. 28-42, art. 50 alin. (2) si ale art. 51-59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor si instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă si evaziune fiscală în domeniul alcoolului si al băuturilor alcoolice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 28 septembrie 2001, cu exceptia art. IX, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) dinConstitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 521.

 

ANEXA Nr. 1

 

Denumirea agentului economic ............................

Codul fiscal ............................................................

Sediul ....................................................................

 

DECLARATIE

privind capacitătile de productie pentru alcool si/sau distilate

pentru anul ................

 

Denumirea produsului

Numărul

coloanelor

de distilare,

rafinare

sau

numărul

instalatiilor

de distilare

Diametrul

coloanelor

de distilare,

rafinare

sau al

instalatiilor

de distilare

(cm)

Capacitatea

de productie

în 24 de ore

(litri alcool pur)

Capacitatea

de productie

anuală*)

(litri alcool pur)

Consum

energetic

lunar

(kWh/lună)

Productia

estimată

a se realiza

(litri alcool pur)

0

1

2

3

4

5

6

Alcool brut

 

 

 

 

 

 

Alcool etilic rafinat

 

 

 

 

 

 

Alcool tehnic

 

 

 

 

 

 

Distilate din cereale

 

 

 

 

 

 

Distilat de vin

 

 

 

 

 

 

Alte distilate de origine agricolă

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea agentului economic,

.....................................................

Data ......................


*) La determinarea capacitătii de productie pentru alcool se va avea în vedere si perioada de remont (30-60 de zile).

 

ANEXA Nr. 2*)


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3*)


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

 

Denumirea agentului economic ............................

Codul fiscal..............................................................

Sediul social ............................................................

 

DECLARATIE

privind capacitătile de productie pentru tuică si rachiuri naturale

 

Nr.

crt.

Felul instalatiei

Numărul de coloane, blaze, cazane

Diametrul (cm)  sau  capacitatea (litri borhot)

Capacitatea de fierbere în 24 de ore (litri/grad dal)*)

Capacitatea de productie lunară (litri/grad dal)

Productia estimată a se realiza (litri/grad dal)

Locul unde functionează (sat, comună, oras)

1.

Distilerie cu coloane

 

 

 

 

 

 

2.

Distilerie cu blaze

 

 

 

 

 

 

3.

Cazane industriale cu deflegmator**)

 

 

 

 

 

 

4.

Cazane industriale fără deflegmator**)

 

 

 

 

 

 

5.

Cazane individuale**)

 

 

 

 

 

 


*) Capacitatea de fierbere la cazanele industriale se determină prin înmultirea capacitătii utile de fierbere pe sarjă (exprimate în litri tuică si grade dal) înmultită cu 5 fierberi/24 h. Capacitatea de fierbere la cazanele individuale se determină prin înmultirea capacitătii utile de fierbere (exprimată

în litri tuică si grade dal) înmultită cu 4 fierberi/24 h.

**) Se declară fiecare cazan pe rând separat.

 

NOTĂ:

Fiecare distilerie sau sectie de blaze se înscrie pe rânduri separate.

 

Conducerea agentului economic,

..............................................................................

 

Data ......................

 

ANEXA Nr. 5

 

Denumirea agentului economic ............................

Codul fiscal..............................................................

Sediul ......................................................................

 

DECLARATIE

privind capacitătile de productie pentru băuturi alcoolice distilate

pentru anul .................

 

Denumirea produsului

Capacitatea de productie

în 24 de ore

(litri alcool pur)

Capacitatea de productie

anuală*)

(litri alcool pur)

Consum energetic

lunar

(kWh/lună)

Productia estimată

a se realiza

(litri alcool pur)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducerea agentului economic,

............................................................

 

Data .......................


*) La determinarea capacitătii de productie se va avea în vedere si perioada de remont.

 

ANEXA Nr. 6

 

PROCES - VERBAL DE PRELEVARE

Nr. .................../.................................

 

Încheiat astăzi, ........................., la sediul ..........................................., dată la care s-a procedat, în baza comenzii (nr. si emitentul) .................................., la prelevarea a trei esantioane de ................................. în greutate netă totală de (sau volum net total) ......................................... kg (l) din lotul ............................... cu factura nr. ................................. .

Cele trei esantioane au următoarea destinatie:

a) un esantion este destinat laboratorului, în scopul eliberării certificatului de expertiză;

b) un esantion este destinat agentului economic si se va transmite cu proces-verbal;

c) un esantion este destinat biroului vamal la care se efectuează vămuirea.

Esantioanele au fost prelevate conform normativelor în vigoare în România, si anume: .............. .

Esantioanele au fost ambalate, etichetate si sigilate cu sigiliul (sigiliile) nr. .............. .

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

Partea semnatară

Numele si prenumele

Delegatia sau împuternicirea

Semnătura

Reprezentantul agentului economic

 

 

 

Împuternicitul laboratorului agreat

 

 

 

Autoritatea vamală

 

 

 

Delegatul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

 

Directia Generală a Vămilor

Punctul vamal .....................

 

DOCUMENT

de liberă circulatie a alcoolului, distilatelor si a băuturilor alcoolice distilate, în vrac,

provenite din import

 

Denumirea agentului economic ....................................................................................................

Codul fiscal ....................................................................................................................................

Adresa ............................................................................................................................................

Data intrării în vamă ......................................................................................................................

Furnizorul extern si tara de provenientă ......................................................................................

Numărul si data facturii externe ....................................................................................................

Denumirea produselor si concentratia alcoolică exprimată în procente de volum ..................

Cantitatea importată ......................................................................................................................

Destinatia ........................................................................................................................................

 

Conducerea punctului vamal,

.........................................................

 

Data ..............

 

ANEXA Nr. 8

 

Denumirea agentului economic ............................

Codul fiscal..............................................................

Sediul ....................................................................

 

REGISTRU

privind situatia importurilor de alcool, de distilate si de băuturi alcoolice distilate în vrac si destinatiile acestora

 

Nr.

crt.

Importuri realizate

Modul de valorificare

D.V.I. (numărul si data)

Tipul produsului

Cantitatea

(litri alcool pur)

Valoarea accizelor

Documentul de plată a accizelor

Cantitătile utilizate în productia proprie

(litri alcool pur)

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

...........................................................

 

ANEXA Nr. 9

 

Denumirea agentului economic ............................

Codul fiscal..............................................................

Sediul ....................................................................

 

SITUATIA

privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor

în luna ....... anul ............

 

Factura

Destinatia productiei

Denumirea beneficiarului

Codul fiscal al beneficiarului

Licenta pentru atestarea dreptului de marcare

Cantităti vândute/prelucrate

- litri alcool pur -

Pretul unitar

- litri alcool pur -

Valoarea

- lei -

Acciza

- lei -

numărul

data

Prelucrare

vânzare

numărul

data

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

x

x

x

x

 

x

 

 

 

Conducerea agentului economic,

.......................................................

 

ANEXA Nr. 10

Directia generală a finantelor publice

a judetului ......................../municipiului Bucuresti

 

SITUATIE CENTRALIZATOARE

privind modul de valorificare a alcoolului/distilatelor

în luna ................................. anul .............

 

Nr.

crt.

Denumirea agentului economic furnizor

Cantitatea

- litri alcool pur -

Valoarea

- lei -

Acciza

- lei -

realizată

vândută

prelucrată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Director,

..........................................

 

Data ......................

 

ANEXA Nr. 11

 

TAXELE

de autorizare pentru alcool, distilate, băuturi alcoolice, vinuri, bere, produse din tutun si cafea

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Taxa de autorizare

A.

Alcool si distilate

 

1.

productia internă:

 

1.1.

pentru o capacitate instalată de până la 15.000 hl

75.000.000 lei

1.2.

pentru o capacitate instalată de peste 15.000 hl până la 30.000 hl

200.000.000 lei

1.3.

pentru o capacitate instalată de peste 30.000 hl până la 60.000 hl

250.000.000 lei

1.4.

pentru o capacitate instalată de peste 60.000 hl

300.000.000 lei

2.

pentru import:

 

2.1.

pentru un import anual de până la 15.000 hl

75.000.000 lei

2.2.

pentru un import anual de peste 15.000 hl până la 30.000 hl

200.000.000 lei

2.3.

pentru un import anual de peste 30.000 hl până la 60.000 hl

250.000.000 lei

2.4.

pentru un import anual de peste 60.000 hl

300.000.000 lei

B.

Băuturi alcoolice, vinuri si bere

 

3.

pentru fiecare sortiment*) de băuturi alcoolice din productie proprie sau din operatiuni de import proprii, aferente următoarelor grupe de produse: băuturi alcoolice distilate, vinuri, bere, băuturi fermentate, altele decât berea si vinul, produse intermediare

12.000.000 lei

4.

pentru comercializarea următoarelor grupe de produse în sistem angro:

 

4.1.

băuturi alcoolice

10.000.000 lei

4.2.

vinuri

10.000.000 lei

4.3.

bere

10.000.000 lei

4.4.

băuturi fermentate, altele decât berea si vinul

10.000.000 lei

4.5.

produse intermediare

10.000.000 lei

5.

pentru comercializarea băuturilor alcoolice distilate în sistem de alimentatie publică**):

 

5.1.

unităti de alimentatie publică cu până la 40 locuri la masă sau bar

8.000.000 lei

5.2.

unităti de alimentatie publică cu 41-100 locuri la masă sau bar

15.000.000 lei

5.3.

unităti de alimentatie publică cu peste 100 locuri la masă sau bar

20.000.000 lei

5.4.

pentru unităti de alimentatie publică cu activitate sezonieră

1/2 din taxa de autorizare percepută la unitătile cu activitate permanentă, corespunzător numărului de locuri la masă sau la bar

C.

Produse din tutun

 

6.

pentru tigaretele provenite din productia proprie

100.000.000 lei

7.

pentru tigaretele provenite din operatiuni de import proprii

100.000.000 lei

8.

pentru produsele din tutun, altele decât tigaretele provenite din productia proprie

10.000.000 lei

9.

pentru produsele din tutun, altele decât tigaretele provenite din operatiuni de import proprii

10.000.000 lei

10.

pentru comercializarea tigaretelor si produselor din tutun în sistem angro

50.000.000 lei

11.

pentru comercializarea numai a produselor din tutun, altele decât tigaretele în sistem angro

5.000.000 lei

D.

Cafea, cafea cu înlocuitori, cafea solubilă, inclusiv amestecuri cu cafea solubilă

 

12.

pentru toate sortimentele de cafea provenite din productia proprie

25.000.000 lei

13.

pentru toate sortimentele de cafea provenite din operatiuni de import proprii

25.000.000 lei

14.

pentru comercializarea tuturor sortimentelor de cafea în sistem angro

10.000.000 lei

 


*) Prin sortiment de băutură alcoolică distilată se întelege fiecare tip de băutură cu denumire diferită, aromă diferită si concentratie alcoolică diferită.                                                      

În ceea ce priveste băuturile alcoolice distilate din import, prin sortiment se întelege fiecare tip de băutură cu denumire diferită si concentratie alcoolică diferită.                                                                                       

                                                                                                   

În grupa vinuri sunt cuprinse următoarele sortimente:                                                                   

- vinuri linistite;                                                                            

- vinuri spumoase;                                                                       

- vinuri speciale.                                                                          

În grupa bere sunt cuprinse următoarele sortimente:                                                                     

- bere blondă;                                                                             

- bere brună.                                                                               

**) Pentru mediul rural, în comune si în satele apartinătoare municipiilor, oraselor si comunelor, taxa se reduce cu 50%.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României,Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2002.

Nr. 704.