MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 572         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 august 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 189 din 25 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

730. - Hotărâre privind aprobarea Cartei Statutare a Retelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnată la Sofia la 4 iunie 2001, si a plătii contributiei financiare la acest organism

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

48. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Tufon” - S.A. Craiova

 

49. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Petrovest” - S.A. Bors

 

50. - Ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială “Mefin” - S.A. Sinaia

 

251/240/292. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei, al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

25. - Circulară pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar, modificată prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 18/1999

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 189

din 25 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate

a dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2000, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Crespor” - S.A. Nisipari în Dosarul nr. 3.856/2001 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, ca fiind neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate nu contravin prevederilor art. 4 din Constitutie. Se mai arată că prevederile constitutionale ale art. 6 nu sunt incidente în cauză, întrucât textul criticat nu priveste minoritătile nationale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 ianuarie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 3.856/2001, Tribunalul Constanta – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Crespor” - S.A. Nisipari într-un litigiu cu Administratia financiară Medgidia.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale mentionate sunt contrare prevederilor art. 4 (privind unitatea poporului si egalitatea între cetăteni) si ale art. 6 (privind dreptul la identitate) din Constitutie, deoarece creează o inegalitate între persoanele juridice care au achitat debitul la termenul stabilit si nu au depus declaratia prevăzută în textul de lege criticat si cele care au achitat debitul la termen si au depus declaratia.

Tribunalul Constanta - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin instituirea obligatiei prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 nu se creează nici o inegalitate între debitorii persoane juridice.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În motivarea acestui punct de vedere se arată că “obligatia de a depune, în termenul de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonantei de urgentă, situatia majorărilor de întârziere calculate si neplătite se aplică tuturor debitorilor persoane juridice si, în consecintă, dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, care consacră principiile unitătii poporului român si al egalitătii între cetăteni, fără nici o discriminare”. În ceea ce priveste art. 6 din Constitutie, invocat în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate, Guvernul arată că .în cuprinsul textului legal criticat nu se regăsesc dispozitii privitoare la minoritătile nationale, prevederile sale aplicându-se tuturor debitorilor persoane juridice, indiferent de identitatea natională a acestora”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 19 octombrie 2000 (ordonantă aprobată prin Legea nr. 720 din 4 decembrie 2001), dispozitii potrivit cărora: “Pentru a beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgentă debitorii persoane juridice sunt obligati să depună în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe, situatia majorărilor de întârziere calculate si neplătite, pe feluri de impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat.”

Textele constitutionale a căror încălcare este invocată de autorul exceptiei sunt art. 4 si 6, care au următorul cuprins:

- Art. 4: “(1) Statul are ca fundament unitatea poporului român.

(2) România este patria comună si indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.”;

- Art. 6: .(1) Statul recunoaste si garantează persoanelor apartinând minoritătilor nationale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea si la exprimarea identitătii lor etnice, culturale, lingvistice si religioase.

(2) Măsurile de protectie luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea si exprimarea identitătii persoanelor apartinând minoritătilor nationale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate si de nediscriminare în raport cu ceilalti cetăteni români.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Prin art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 s-a stabilit că pentru încasarea obligatiilor restante reprezentând impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat, persoanele juridice care la data intrării în vigoare a acestei ordonante înregistrează majorări de întârziere neachitate beneficiază de amânarea la plată a acestora până la data de 15 decembrie 2000 inclusiv.

Deosebit de aceasta, ordonanta prevede si alte înlesniri în art. 4 si următoarele.

Dispozitiile art. 15 alin. (1) din ordonantă, criticate prin exceptia de neconstitutionalitate, stabilesc una dintre conditiile în care debitorii persoane juridice pot beneficia de înlesnirile acordate prin acest act normativ, si anume să depună, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia, la organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrati ca plătitori de impozite si taxe, situatia majorărilor de întârziere calculate si neplătite, pe feluri de impozite, taxe sau alte venituri ale bugetului de stat.

Aceste dispozitii, aplicabile deopotrivă tuturor persoanelor juridice având obligatii de plată restante, nu contin nici o discriminare si nu încalcă în nici un fel prevederile art. 4 si 6 din Legea fundamentală. Instituirea înlesnirilor de plată prevăzute în ordonantă pentru debitorii restantieri nu poate fi retinută ca o discriminare în raport cu debitorii care si-au achitat în termen obligatiile de plată, întrucât acestia din urmă nu au făcut decât să-si îndeplinească îndatorirea cetătenească fundamentală prevăzută de art. 53 alin. (1) din Constitutie, iar în ceea ce priveste înlesnirile acordate restantierilor, nici o prevedere constitutională nu opreste legiuitorul să acorde asemenea înlesniri.

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Crespor” - S.A. Nisipari în Dosarul nr. 3.856/2001 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Cartei Statutare a Retelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnată la Sofia la 4 iunie 2001, si a plătii contributiei financiare la acest organism

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 si 10 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Carta Statutară a Retelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnată la Sofia la 4 iunie 2001, si participarea Centrului National al Cinematografiei ca membru al acestei structuri internationale în domeniul cinematografiei.

Art. 2. - (1) Se aprobă plata contributiei financiare anuale a României la Reteaua Cinematografică a Europei de Sud-Est, în sumă de 1.000 euro.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se suportă din prevederile bugetare anuale aprobate Centrului National al Cinematografiei cu această destinatie si se va  calcula pe baza raportului de schimb lei/euro în vigoare la data efectuării plătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 730.

 

DEFINITII

 

În vederea consemnării si ratificării Cartei Statutare a Retelei Cinematografice a Europei de Sud-Est, denumită în continuare Cartă statutară, trebuie precizate sensurile termenilor următori:

1. Prin Conventie se întelege conventia care a condus la constituirea Retelei Cinematografice a Europei de Sud-Est, denumită în continuare Reteaua, si care a fost stabilită de ansamblul reprezentantilor institutiilor cinematografice din Europa de Sud-Est la Hydra (14-16 aprilie 2000) si la Salonic (13 noiembrie 2000), inclusiv preambulul.

2. Prin preambul se întelege suportul ideologic si social al artei cinematografice în aceste tări si motivele care au făcut tările respective să adopte Conventia, să participe la constituirea Retelei, să îi definească obiectivele si mijloacele de realizare a lor.

3. Prin membru al Retelei se întelege statul în care este în vigoare Statutul, după aprobarea si ratificarea de către statul respectiv.

4. Prin semnarea Statutului se întelege semnarea textului de către institutia cinematografică a tării care candidează pentru calitatea de membru al Retelei.

5. Prin ratificare se întelege respectarea procedurilor prevăzute în fiecare tară candidată pentru calitatea de membru al Retelei, astfel ca o conventie să devină obligatorie pentru tara respectivă, dobândind cu aceeasi ocazie personalitate juridică.

6. Prin depozitar se întelege reprezentantul tării candidate pentru calitatea de membru al Retelei în care aceasta îsi are sediul. Depozitarul este obligat să verifice - angajându-si responsabilitatea - dacă sunt respectate demersurile legale indispensabile aprobării si acceptării Statutului si preambulului, a eventualelor anexe la acesta, precum si ratificării lor de către tările candidate pentru calitatea de membru al Retelei. Depozitarul este, de asemenea, obligat să păstreze cu grijă textul original al Statutului cu preambulul si cu eventualele anexe, redactate în două limbi oficiale, si să trimită copii conforme legalizate tuturor membrilor, să accepte cererile, declaratiile si plângerile si, în general, să desfăsoare orice demers pe care îl presupune buna functionare a Retelei si informarea membrilor ei.

 

RETEAUA CINEMATOGRAFICĂ A EUROPEI DE SUD-EST (S.E.E. CINEMA NETWORK)

CARTA STATUTARĂ*)

 

PREAMBUL

 

Autoritătile si organismele nationale de cinematografie ale tărilor din Europa de Sud-Est, care au competenta de a elabora si a realiza politica cinematografică în tările respective si care sunt semnatare ale prezentei Carte statutare declară că:

- tinând seama de conditiile specifice fiecărei tări si de problemele cu care se confruntă cinematografiile nationale în domeniile productiei, promovării si distribuirii operelor cinematografice;

- constatând că printre problemele diferitelor tări există unele care prezintă similitudini si se datorează resurselor financiare limitate ale cinematografiilor nationale din regiune;

- dorind să sublinieze rolul cultural primordial al cinematografului, hotărăsc în unanimitate, ca tări vecine, cu izvoare istorice si culturale comune:

- să îsi unifice fortele;

- să stabilească principiile fundamentale care conduc arta cinematografică;

- să urmărească obiective comune, să realizeze o actiune comună si să desfăsoare eforturi menite să pună în valoare cinematografiile nationale din tările respective;

- să elaboreze si să semneze prezenta conventie privind constituirea Retelei Cinematografice a Europei de Sud-Est sub denumirea .S.E.E. Cinema Network” si să adopte următoarea Cartă statutară:

 

CAPITOLUL I

Denumire. Sediu. Durată. Obiective. Mijloace

ARTICOLUL 1

Denumire

 


*) Traducere.

 

Denumirea organismului este “Réseau Cinématographique de l’Europe du Sud-Est” (S.E.E. Cinema Network) [Reteaua Cinematografică a Europei de Sud-Est].

 

ARTICOLUL 2

Sediu

 

Sediul Retelei Cinematografice a Europei de Sud-Est este în Grecia, în orasul Salonic.

 

ARTICOLUL 3

Obiective

 

Obiectivele Retelei sunt:

1. dezvoltarea si promovarea cinematografiei nationale a fiecărei tări membre ale Retelei, în celelalte tări membre si în tări care nu sunt membre ale Retelei;

2. realizarea de cooperări bilaterale si multilaterale între membrii Retelei în domeniile productiei, promovării financiare si culturale, precum si salvării patrimoniului si traditiei cinematografice din fiecare tară membră;

3. crearea unui fond comun de coproductii;

4. încurajarea si sustinerea cooperării/coproductiilor cu alte retele din Europa sau de pe alte continente.

 

ARTICOLUL 4

Mijloace de realizare a obiectivelor

 

Membrii convin că mijloacele pe care le vor utiliza în vederea realizării obiectivelor Retelei sunt următoarele:

1. organizarea si schimbul de omagii si manifestări retrospective, precum si promovarea festivalurilor cinematografice organizate în tările Europei de Sud-Est;

2. schimbul de competente tehnice si stabilirea de motivări în vederea încurajării colaborării între profesionistii din domeniul cinematografiei din tările din regiune;

3. desfăsurarea de demersuri pe lângă autoritătile publice competente ale tărilor membre ale Retelei pentru semnarea de acorduri interstatale de colaborare în domeniul cinematografiei si, mai larg, în domeniul audiovizualului;

4. angajarea de actiuni comune în domeniul productiei, al distributiei, al dezvoltării scenariilor si al organizării de manifestări culturale.

Se citează cu titlu indicativ:

a) editarea unui ghid cinematografic al profesionistilor din toate tările membre;

b) editarea proceselor-verbale ale reuniunilor membrilor si a rezolutiilor acestor reuniuni;

c) pregătirea unui atelier comun de scenarii în anul 2001;

d) crearea unui festival reprezentativ care se va desfăsura în fiecare tară membră a Retelei;

e) realizarea de prezentări comune, pe diverse piete si festivaluri, ale operelor vizuale si ale altor produse si servicii;

f) participarea Retelei la “European Film Promotion”, în calitate de grup colaborator;

g) colaborarea cu organisme internationale si europene, precum si cu retele de tări din alte regiuni ale Europei având aceleasi preocupări.

 

CAPITOLUL II

ARTICOLUL 5

Personalitatea juridică

 

1. Reteaua are personalitate juridică.

2. Reteaua are deplina capacitate juridică de a-si exprima atributiile si a-si urmări scopurile; are în principal capacitatea de:

a) a semna contracte;

b) a achizitiona, a închiria, a poseda si a ceda bunuri mobiliare si imobiliare;

c) a participa la proceduri juridice;

d) a încheia acorduri cu state si cu organisme internationale.

3. Pe teritoriul fiecărei tări membre Reteaua se va bucura de capacitatea juridică necesară realizării obiectivelor sale.

 

CAPITOLUL III

Membri. Drepturi si obligatii

ARTICOLUL 6

Membri

 

1. Organismele cinematografice nationale din tările Europei de Sud-Est care au constituit Reteaua si a căror listă figurează în anexă devin membre ale Retelei din momentul semnării si ratificării prezentei Carte statutare.

2. Organismele cinematografice nationale din alte tări decât cele ale Europei de Sud-Est pot fi admise ca membre în urma unei rezolutii a Adunării generale a membrilor Retelei, rezolutie adoptată cu trei pătrimi din numărul total de voturi din Retea.

 

ARTICOLUL 7

Drepturi si obligatii ale membrilor

 

1. Membrii Retelei au drepturile si obligatiile prevăzute de Cartea statutară.

2. Drepturile aferente participării membrilor la reuniuni si deliberări sunt următoarele: fiecare membru are dreptul să participe la reuniunile Retelei, să fie ales în Comitetul executiv al acesteia si să propună candidati în vederea alegerii în organele Retelei sau în comisiile de lucru eventual constituite, pentru a aborda diverse chestiuni care preocupă Reteaua.

3. Fiecare membru dispune de un vot la toate sedintele Adunării generale si la reuniunile Retelei si, dacă este membru al Comitetului executiv, la toate deliberările ce au loc în cadrul acestuia.

4. Fiecare membru este obligat să verse Retelei o contributie financiară anuală de ......, exceptându-se cazul în care demonstrează că situatia din tara lui nu permite achitarea contributiei respective si că acea situatie persistă.

 

ARTICOLUL 8

Plecarea unui membru. Suspendarea. Încetarea calitătii de membru

 

1. Fiecare membru poate părăsi Reteaua în orice moment, adresând depozitarului o notificare scrisă. Plecarea este efectivă din ziua în care depozitarul primeste notificarea. Membrul care părăseste Reteaua are obligatia să plătească partea care îi revine în vederea acoperirii angajamentelor Retelei, atât a celor aprobate pentru exercitiul în cursul căruia are loc plecarea, cât si a celor din exercitiile precedente.

2. Dacă un membru nu îsi achită obligatiile fată de Retea, calitatea de membru îi va fi suspendată de Adunarea generală a membrilor Retelei printr-o rezolutie cu majoritate calificată. Membrul a cărui calitate este suspendată va pierde în mod automat această calitate pentru o perioadă de un an de la data rezolutiei, dacă nu intervine o rezolutie a aceluiasi organ, adoptată cu aceeasi majoritate si care să constate sfârsitul suspendării calitătii de membru.

3. Orice membru care nu participă la lucrările, sedintele si deliberările Retelei o perioadă de cel putin un semestru va înceta să fie membru al Retelei, cu exceptia situatiei în care Adunarea generală a Retelei nu decide altfel printr-o rezolutie adoptată cu o majoritate de minimum trei pătrimi din numărul total de voturi.

 

CAPITOLUL IV

Structura Retelei. Organele Retelei

ARTICOLUL 9

Structura Retelei

 

1. Reteaua are următoarele organe:

a) Adunarea generală a membrilor;

b) Comitetul executiv;

c) secretarul executiv.

2. Fiecare organ actionează în limitele atributiilor care îi sunt stabilite prin prezenta Cartă statutară. Nici un organ nu poate actiona astfel încât să împiedice celelalte organe să îsi exercite atributiile.

 

ARTICOLUL 10

Adunarea generală a membrilor Retelei. Structură si sesiuni

 

1. Adunarea generală a membrilor Retelei este alcătuită din toti membrii.

2. Un membru poate fi reprezentat de alt membru într-o sesiune a Adunării generale a membrilor Retelei, pe baza unei împuterniciri scrise.

3. Sedintele Adunării generale a membrilor Retelei sunt ordinare si extraordinare.

a) Adunarea generală ordinară a membrilor Retelei este convocată anual de presedintele Comitetului executiv. În decursul unei sedinte ordinare Adunarea generală a membrilor Retelei stabileste locul si data viitoarei sedinte;

b) Adunarea generală a membrilor Retelei poate fi, de asemenea, convocată în sedintă extraordinară, la cererea unui membru sau a mai multor membri, cu conditia ca această cerere să fie sustinută de cel putin jumătate din numărul membrilor. Fiecare cerere făcută de un membru sau de mai multi membri trebuie motivată.

4. Fiecare tară membră îsi asumă cheltuielile delegatiei sale la sedintele Adunării generale a membrilor Retelei.

Cheltuielile prilejuite de sedintele Adunării generale a membrilor Retelei sunt considerate cheltuieli administrative ale Retelei.

 

ARTICOLUL 11

Adunarea generală a membrilor Retelei. Procedură

 

1. În Adunarea generală a membrilor Retelei fiecare membru dispune de un vot. Abtinerea nu este considerată vot.

2. Rezolutiile care se referă la chestiuni esentiale sunt adoptate cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenti sau reprezentati. Dacă un membru reprezintă un alt membru sau alti 2 membri, poate vota diferit pentru fiecare membru pe care îl reprezintă.

3. Rezolutiile care se referă la chestiuni de procedură sunt adoptate cu majoritatea simplă a membrilor prezenti.

4. Sunt considerate chestiuni esentiale cele care privesc elaborarea unei politici, alegerea membrilor organelor, încheierea de acorduri sau de colaborări ori alte chestiuni conexe. Sunt considerate chestiuni de procedură cele care privesc convocarea Adunării generale a membrilor Retelei, alegerea Biroului acesteia, plecarea unui membru etc.

5. Adunarea generală a membrilor Retelei se reuneste în conditii statutare, atunci când este prezentă majoritatea simplă a membrilor acesteia.

6. Adunarea generală a membrilor Retelei aprobă propriul regulament interior, conform termenilor prezentei Carte statutare. Respectivul regulament prevede în special:

a) modul de alegere a presedintelui sedintei;

b) procedura de convocare a sedintelor;

c) dispozitiile referitoare la reprezentare si acreditare;

d) procedurile de scrutin.

 

ARTICOLUL 12

Adunarea generală a membrilor Retelei. Competente

 

1. Adunarea generală a membrilor Retelei, care este organul suprem si suveran al acesteia si care poate trata toate chestiunile care o privesc, are următoarele competente:

a) stabileste politica generală a Retelei;

b) aprobă rapoartele si actiunile Comitetului executiv si propune acestuia măsurile necesare, specifice politicii Retelei si propriei activităti;

c) alege Comitetul executiv si secretarul executiv;

d) se pronuntă asupra aderării sau intrării în Retea a unor noi membri, precum si asupra suspendării calitătii de membru;

e) se pronuntă asupra încheierii de colaborări bilaterale si multilaterale între membri, precum si cu organisme si agenti internationali sau europeni, cu conditia ca aceste colaborări să nu fie în contradictie cu obiectivele, principiile, scopurile si domeniul de activitate ale Retelei;

f) hotărăste constituirea comisiilor necesare functionării Retelei;

g) controlează activitatea si politica financiară ale Retelei si aprobă bugetul stabilit de Comitetul executiv.

2. Adunarea generală a membrilor Retelei are toate competentele necesare realizării obiectivelor si scopurilor acesteia, care nu sunt explicit rezervate unui alt organ al Retelei.

3. Pe durata exercitării competentelor sale Adunarea generală a membrilor Retelei ia în considerare toate rapoartele si recomandările Comitetului executiv.

 

ARTICOLUL 13

Comitetul executiv. Componentă. Procedură

 

1. Comitetul executiv al Retelei este alcătuit din 3 membri alesi de Adunarea generală a membrilor Retelei.

2. Membrii Comitetului executiv al Retelei sunt alesi pentru un mandat de 2 ani si pot fi realesi.

3. Imediat după alegere cei 3 membri ai Comitetului executiv al Retelei se constituie în organ colectiv si îsi desemnează presedintele.

 

ARTICOLUL 14

Comitetul executiv al Retelei. Competente

 

1. Comitetul executiv al Retelei are competenta de a hotărî orice actiune legată de administrarea acesteia, apără interesele membrilor Retelei si adoptă toate măsurile necesare promovării obiectivelor Retelei.

2. Comitetul executiv al Retelei pune în aplicare rezolutiile si directivele Adunării generale a membrilor Retelei.

3. Comitetul executiv al Retelei actionează în calitate de organ executiv al Adunării generale a membrilor Retelei. 

4. Comitetul executiv al Retelei convoacă adunările generale ordinare si extraordinare ale membrilor Retelei si prezintă propuneri privind subiectele de pe ordinea de zi.

5. Comitetul executiv al Retelei asistă la sedintele ordinare si extraordinare ale Adunării generale a membrilor Retelei si prezintă propuneri asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi.

6. Comitetul executiv al Retelei supune Adunării generale a membrilor Retelei, din proprie initiativă, avize si propuneri asupra unor chestiuni legate de obiectivele Adunării generale.

7. Comitetul executiv al Retelei supune Adunării generale a membrilor Retelei un program de politică si actiune al Retelei.

8. Comitetul executiv al Retelei supervizează secretarul executiv si propune Adunării generale a membrilor Retelei, printr-un aviz motivat, eliberarea acestuia de sarcinile detinute. În urma recomandării secretarului executiv, Comitetul executiv stabileste numărul de persoane, raporturile de muncă si termenii în care aceste persoane lucrează, în vederea asigurării functionării administrative a Retelei.

9. Comitetul executiv al Retelei poate institui comisii de lucru al căror scop este cercetarea anumitor subiecte care interesează Reteaua.

10. În general, Comitetul executiv al Retelei răspunde de buna functionare a acesteia si a organelor ei.

 

ARTICOLUL 15

Comitetul executiv (sau secretarul executiv)

 

1. Comitetul executiv al Retelei cuprinde secretarul executiv si personalul tehnic si administrativ necesar în vederea functionării Retelei.

2. Secretarul executiv este ales de Adunarea generală a membrilor Retelei, la propunerea Comitetului executiv si în conditii pe care numai Adunarea generală le poate stabili. Mandatul este de 3 ani, cu posibilitatea realegerii.

3. Secretarul executiv este persoana oficială tehnică si administrativă superioară a Retelei, rămânând însă sub controlul si depinzând de hotărârile Comitetului executiv.

4. Secretarul executiv asistă la sedintele Adunării generale a membrilor Retelei, la reuniunile Comitetului executiv, precum si la comisiile de lucru care pot fi instituite.

5. În fiecare an secretarul executiv supune Comitetului executiv rapoarte financiare si bugetul Retelei.

6. La instructiunile Comitetului executiv secretarul executiv recrutează personalul necesar, în termenii si potrivit normelor stabilite de Comitetul executiv.

7. În exercitarea functiilor lor secretarul executiv si personalul nu trebuie să ceară sau să primească instructiuni de la autorităti sau organizatii străine Retelei. Fiecare tară membră a Retelei este obligată să respecte caracterul international al secretarului executiv si al personalului si să îi sprijine în munca lor.

 

ARTICOLUL 16

Comisii

 

1. Comitetul executiv instituie comisii hotărâte eventual de Adunarea generală a membrilor Retelei.

2. În plus, Comitetul executiv poate institui alte comisii, dacă acestea sunt socotite necesare în urmărirea obiectivelor Retelei si cu conditia ca ele să nu fie în contradictie cu comisiile deja create de Adunarea generală a membrilor Retelei si care functionează deja.

3. Cel putin o dată pe an si chiar mai des Comitetul executiv analizează necesitatea de a mentine fiecare comisie.

4. Comitetul executiv poate hotărî participarea Retelei, printr-un reprezentant, la comisii similare sau paralele, create de alte organizatii ce au obiective si principii conexe.

 

ARTICOLUL 17

Conferinte

 

1. Adunarea generală a membrilor Retelei sau Comitetul executiv al Retelei poate să organizeze conferinte locale pe teme specifice pentru a studia subiecte care sunt de competenta Retelei si să asigure participarea la aceste conferinte a unor organisme internationale sau europene ori a altor organisme regionale care au scopuri similare.

2. Comitetul executiv îsi asumă reprezentarea retelei la conferinte organizate de alte organisme, dacă socoteste că respectivele conferinte sunt interesante.

 

CAPITOLUL V

ARTICOLUL 18

Buget si cheltuieli

 

1. Secretarul executiv întocmeste si supune Comitetului executiv previziuni legate de bugetul anual al Retelei.

Comitetul executiv examinează aceste previziuni si supune bugetul final spre aprobare Adunării generale a membrilor Retelei.

2. Adunarea generală a membrilor Retelei sau, prin delegarea făcută de aceasta, Comitetul executiv are dreptul de a accepta donatii, subventii si alte prestări în beneficiul Retelei, cu conditia ca ele să fie avantajoase pentru Retea si să servească la realizarea obiectivelor acesteia.

3. Comitetul executiv poate trata cazuri urgente si situatii neprevăzute după informarea membrilor Retelei.

 

CAPITOLUL VI

ARTICOLUL 19

Raporturi cu alte organizatii sau retele

 

1. Reteaua poate stabili raporturi si poate realiza colaborări cu alte organizatii interguvernamentale si interstatale sau cu alte retele având obiective si principii similare.

Toate acordurile Retelei cu organizatiile sau cu retelele sus-mentionate trebuie aprobate de Adunarea generală a membrilor Retelei, la propunerea Comitetului executiv, cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenti sau reprezentati.

2. În aceleasi conditii Reteaua poate hotărî cooperări si acorduri cu organizatii  neguvernamentale.

 

CAPITOLUL VII

ARTICOLUL 20

Modificări

 

1. Propunerile de modificare a prezentei Carte statutare pot fi făcute de orice membru al Retelei, de Comitetul executiv sau de secretarul executiv. Aceste propuneri sunt notificate de secretarul executiv tuturor tărilor membre ale Retelei cu cel putin 6 (sase) luni înainte de a fi supuse discutiei în Adunarea generală a membrilor Retelei.

2. Fiecare propunere de modificare trebuie aprobată de Adunarea generală a membrilor Retelei, convocată special în acest scop.

3. Din momentul aprobării si ratificării lor cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor prezenti la sedinta Adunării generale a membrilor Retelei, conform legilor fiecărei tări, modificările sunt valabile pentru toate tările membre.

 

ARTICOLUL 21

Denuntare

 

1. Fiecare tară membră poate denunta prezenta Cartă statutară prin notificare scrisă adresată secretarului executiv.

2. Denuntarea devine efectivă la un semestru de la data la care a primit-o secretarul executiv.

3. Membrul care a denuntat Carta statutară este obligat să plătească partea care îi revine în vederea acoperirii angajamentelor exercitiului aprobat, aflat în curs în anul fiscal din momentul denuntării, precum si a celor din anii fiscali precedenti.

 

ARTICOLUL 22

Aprobare. Acceptare. Semnare. Ratificare. Intrare în vigoare

 

1. Prezenta Cartă statutară va fi deschisă în vederea semnării de către toate tările (membrii fondatori ai Retelei, până la sesiunea următoare a Adunării generale a membrilor Retelei, iunie 2001).

2. Prezenta Cartă statutară este supusă acceptării, aprobării si ratificării statelor care urmează să o semneze.

3. Carta statutară devine efectivă după semnarea si ratificarea ei de către două treimi din numărul membrilor fondatori.

 

ARTICOLUL 23

Limba oficială

 

Limbile oficiale ale textului Cartei statutare, precum si ale lucrărilor Retelei sunt engleza si franceza.

 

ARTICOLUL 24

Depozitar

 

1. Depozitarul conventiei si al prezentei Carte statutare este Centrul Cinematografic Elen.

2. După aprobare, acceptare, semnare si ratificare, Conventia si prezenta Cartă statutară sunt depuse în arhivele depozitarului. Depozitarul trimite copii legalizate de pe prezenta Cartă statutară tuturor cinematografiilor nationale ale tărilor care au semnat-o.

3. Depozitarul este obligat să informeze toti membrii despre semnare si momentul intrării în vigoare a prezentei Carte statutare. De asemenea, este obligat să furnizeze în orice moment si cu promptitudine orice informatie privind functionarea, activitatea si raporturile Retelei cu alte organisme.

 

ANEXĂ

 

LISTA

semnatarilor Cartei statutare a Retelei cinematografice a Europei de Sud-Est

 

Carta statutară a fost semnată la Sofia la 4 iunie 2001, de către următoarele tări:

 

Tara

Organizatia

Reprezentantul

Republica Albania

Centrul National al Filmului

Petrit Ruka - presedinte

Republica Bosnia si Hertegovina

Asociatia Cineastilor din Bosnia si Hertegovina

Elma Tataragic - secretar

Republica Bulgaria

Centrul National al Filmului Gergana

Dakovska - relatii externe

Republica Croatia

Asociatia Regizorilor din Croatia

Dalibor Matanic - regizor

Republica Cipru

Ministerul Informatiilor

Ricardo Lopez - ministru

Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei

Cinemateca din Macedonia (Fyrom)

Vesna Maslovarik - director

Republica Elenă

Centrul de Film Grec

Costas Vrettacos - consilier

România

Centrul National al Cinematografiei

Alina Sălcudeanu - director cooperare externă

Republica Slovenia

Fondul Cinematografic

Sloven Filip Dorin Robar - director

Republica Turcia

SESAM

Biket Ilhan - producător

Republica Federală Iugoslavia

Institutul de Film

Miroljub Vuckovic - director

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Tufon” - S.A. Craiova

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Tufon” - S.A. Craiova,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Tufon” - S.A. Craiova, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în municipiul Craiova, str. Caracal km 2, judetul Dolj, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J 16/27/1991, începând cu data de 17 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 48.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Petrovest” - S.A. Bors

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. 2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurilor ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Petrovest” - S.A. Bors,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Petrovest” - S.A. Bors, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în satul Bors nr. 264/B, comuna Bors, cod postal 3700, judetul Bihor, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J5/2879/1992, începând cu data de 17 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-inanciari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 49.

 

AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE

SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI

 

ORDIN

privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială

“Mefin” - S.A. Sinaia

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

în temeiul prevederilor art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, si ale art. 18 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001,

în vederea stabilirii modului de administrare si gestionare, precum si a măsurior ce trebuie luate pentru accelerarea procesului de privatizare la Societatea Comercială “Mefin” - S.A. Sinaia,

emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - Se instituie procedura de administrare specială în perioada de privatizare la Societatea Comercială “Mefin” - S.A. Sinaia, denumită în continuare societate comercială, cu sediul în orasul Sinaia, Bd. Republicii nr. 41-43, judetul Prahova, înmatriculată la Oficiul registrului comertului sub nr. J29/105/1991, începând cu data de 17 iulie 2002.

Art. 2. - (1) Pe durata administrării speciale în perioada privatizării administratorul special are atributiile stabilite prin mandatul special acordat de ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

(2) Continutul mandatului prevăzut la alin. (1) va cuprinde în principal, dar fără a se limita la acestea, următoarele atributii:

a) luarea unor măsuri de administrare si gestionare a societătii comerciale, cu accent pe:

- situatia îndeplinirii principalilor indicatori economico-financiari si de performantă;

- identificarea unor active neutilizate care pot fi transferate/vândute;

- inventarierea datoriilor societătii comerciale, precum si a plătilor restante, în structura lor;

- inventarierea creantelor pe care societatea comercială le are de recuperat;

- cunoasterea situatiei litigiilor care grevează asupra societătii comerciale;

- inventarierea activelor posibil a fi revendicate;

b) notificarea tuturor creditorilor bugetari în sensul instituirii procedurii de administrare specială în perioada de privatizare, în vederea neînceperii de către acestia a oricăror măsuri de executare silită împotriva societătii comerciale;

c) solicitarea organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pentru bugetul de stat, si ale celorlalte ministere si institutii, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, precum si ale autoritătilor administratiei publice locale, pentru bugetele locale, de a elibera certificatele de obligatii bugetare pentru datoriile bugetare acumulate până la data de 31 decembrie 2001;

d) solicitarea furnizorilor de servicii pentru întocmirea graficelor de reesalonare a datoriilor restante, respectarea acestora si efectuarea plătilor facturilor curente;

e) respectarea disciplinei economico-financiare prin luarea unor măsuri pentru întărirea acesteia.

Art. 3. - Procedura de administrare specială în perioada de privatizare încetează la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor în situatia privatizării societătii comerciale sau la data stabilită prin ordin al ministrului Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 50.

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 251 din 8 aprilie 2002

MINISTERUL AGRICULTURII,

ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

Nr. 240 din 11 iunie 2002

MINISTERUL INDUSTRIEI

SI RESURSELOR

Nr. 292 din 8 iulie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

Ministrul sănătătii si familiei, ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si ministrul industriei si resurselor,

având în vedere prevederile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 2 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare nr. DB.3485 din 2 aprilie 2002,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Lista prevăzută la art. 1 cuprinde produsele farmaceutice care contin substantă activă conditionată sub orice formă farmaceutică.

Art. 3. - Prescrierea de către medici si eliberarea de către farmacisti a produselor farmaceutice prevăzute în anexă la pct. A se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante si ale Instructiunilor Ministerului Sănătătii nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969 si în concordantă cu clasificarea produselor farmaceutice prevăzute la art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Prescrierea, eliberarea si utilizarea produselor farmaceutice de uz veterinar prevăzute în anexă la pct. B se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor si al substantelor stupefiante si ale Instructiunilor Ministerului Sănătătii nr. 103/1970 pentru executarea prevederilor Legii nr. 73/1969.

(2) Produsele farmaceutice de uz veterinar se prescriu si se eliberează de către medicii veterinari conform precizărilor din anexă, pct. B (ultima coloană a tabelului).

Art. 5. - Actualizarea listei prevăzute în anexa la prezentul ordin se va face de către aceleasi autorităti ori de câte ori este nevoie.

Art. 6. - Ministerul Sănătătii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Industriei si Resurselor, prin directiile de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul agriculturii, alimentatiei

si pădurilor,

Ilie Sârbu

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

ANEXĂ*)

 

LISTA

cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman si veterinar care contin substante ce intră sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

A. Produse farmaceutice de uz uman înregistrate/autorizate de punere pe piată în România

 

a) Produse farmaceutice care contin substante din tabelul II din Legea nr. 143/2000

 

b) Produse farmaceutice care contin substante din tabelul III din Legea nr. 143/2000

Pagina a 2-a

 

c) Produse farmaceutice care contin substante din tabelul IV din Legea nr. 143/2000

Pagina a 2-a

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Circularei Băncii Nationale a României nr. 9/1998 privind comisioanele încasate de Banca Natională a României pentru serviciile de plăti fără numerar, modificată  prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 18/1999

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/1996 privind comisioanele pentru prestarea serviciilor de încasări si plăti cu si fără numerar, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. 1. - Comisioanele practicate de Banca Natională a României pentru serviciile aferente operatiunilor cu titluri de stat se indexează cu coeficientul indicelui inflatiei, înregistrat în perioada iulie 1999-decembrie 2001.

Art. 2. - Nivelul fix al comisioanelor încasate de Banca Natională a României pentru operatiunile cu titluri de stat este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta circulară.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei circulare toate prevederile privind comisioanele aferente operatiunilor cu titluri de stat cuprinse în Circulara Băncii Nationale a României nr. 9/1998, astfel cum a fost modificată prin Circulara Băncii Nationale a României nr. 18/1999, se abrogă.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

 

COMISIOANELE

încasate de Banca Natională a României pentru serviciile aferente operatiunilor cu titluri de stat

 

Denumirea

Contul curent analitic

Nivelul comisionului

- lei -

Notificarea deschiderii de conturi de evidentă a titlurilor de stat pe numele participantilor si clientilor lor

901

165.000

a) pe bucată

 

 

Eliberarea de extrase de conturi de evidentă a titlurilor de stat pe numele participantilor sau clientilor lor, aferente operatiunilor desfăsurate pe pietele primară si secundară

901

35.000

a) pe operatiune

 

 

Efectuarea de blocări/deblocări în conturile de evidentă a titlurilor de stat, altele decât cele gajate de bănci cu scop de garantare a decontării

901

165.000

a) pe operatiune

 

 

Fisa specimenelor de semnături

901

165.000

Solicitarea de informatii privind situatia la zi a portofoliului de titluri de stat, pe participanti si pe clientii lor (pe bază de adresă oficială)

901

325.000