MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 576         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 5 august 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

512. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate

 

689. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate

 

525. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

708. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 195 din 27 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si 337 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 196 din 27 iunie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2, 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici

 

Decizia nr. 198 din 2 iulie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plătilor compensatorii si a ajutoarelor care se acordă personalului militar

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27 din 13 martie 2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 8 aprilie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Punerea în aplicare a prezentei ordonante de urgentă, precum si controlul respectării dispozitiilor sale sunt încredintate Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., învestită în acest scop cu puteri de reglementare si supraveghere, incluzând puterea de autorizare, delegare, decizie, interdictie, interventie, monitorizare, inspectie, anchetă si sanctionare administrativă, în conditiile, modalitătile si limitele stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si prin reglementările C.N.V.M.”

2. La articolul 4 alineatul (1), punctele 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26 litera b) si 30 vor avea următorul cuprins:

“15. informatii privilegiate - informatiile de orice natură privitoare la operatiunile de bursă sau activele tranzactionate care nu au devenit încă publice si a căror divulgare ar putea influenta cotatiile sau alte aspecte ale tranzactionării la bursele de mărfuri;

............................................................................................

21. membru al bursei de mărfuri - persoana juridică care, îndeplinind conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de regulamentele C.N.V.M., are dreptul de a încheia tranzactii pe una sau mai multe piete dezvoltate de o bursă de mărfuri;

22. membru compensator - persoana juridică care, îndeplinind conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de regulamentele C.N.V.M., are dreptul să înregistreze la casa de compensatie instrumentele financiare derivate, tranzactionate pe pietele dezvoltate de o bursă de mărfuri;

23. ordin de bursă - instructiunea fermă care consemnează modalitatea de negociere a unei cereri sau oferte pe o piată la disponibil sau a instrumentelor financiare derivate;

24. piete la disponibil - pietele specializate, dezvoltate de o bursă de mărfuri, care asigură conditiile pentru negocierea si încheierea de tranzactii cu contracte spot si forward;

25. piete ale instrumentelor financiare derivate – piete specializate, dezvoltate de o bursă de mărfuri, care asigură conditiile pentru negocierea si încheierea de tranzactii cu instrumente financiare derivate;

26. piete reglementate - piete la disponibil sau ale instrumentelor financiare derivate, care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

............................................................................................

b) respectă reglementările C.N.V.M., precum si regulamentele burselor de mărfuri autorizate de C.N.V.M., care definesc conditiile de acces pe piată, precum si pe cele de operare;

............................................................................................

30. societate de bursă - societatea comercială pe actiuni, constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si prezentei ordonante de urgentă, autorizată de C.N.V.M., autonomă în raport cu participantii la piată care prestează servicii de interes public prin intermediul burselor de mărfuri înfiintate;”

3. La articolul 4, alineatele (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(4) Casa de compensatie, membrii compensatori, bursele de mărfuri, membrii bursei de mărfuri, brokerii, traderii si orice altă entitate care operează pe o bursă de mărfuri vor asigura confidentialitatea asupra conturilor deschise si structurii acestora, cu exceptiile prevăzute de legislatia în vigoare si de regulamentele burselor de mărfuri si ale caselor de compensatie.

(5) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la calificările prevăzute la alin. (3) pot fi atacate cu recurs în fata Curtii Supreme de Justitie - Sectia contencios administrativ.”

4. La articolul 5, alineatele (2)-(6) vor avea următorul cuprins:

“(2) Societatea de bursă emite actiuni nominative care trebuie să fie plătite în întregime în numerar, la momentul depunerii cererii de autorizare.

(3) Un actionar al societătii de bursă nu poate să detină direct sau prin persoane implicate mai mult de 5% din drepturile de vot conferite de actiunile emise de aceasta.

(4) Limita minimă a capitalului social subscris si vărsat este stabilită prin reglementări ale C.N.V.M.

(5) La constituire societatea de bursă se înregistrează la Oficiul registrului comertului pe baza autorizatiei de înfiintare emise de C.N.V.M. În baza dovezii de înregistrare la Oficiul registrului  comertului, societatea de bursă solicită C.N.V.M. autorizatia de functionare.

(6) Conditiile care stau la baza autorizatiei emise de C.N.V.M. trebuie respectate pe toată durata de existentă a unei societăti de bursă. Orice modificare a acestora este supusă autorizării C.N.V.M.”

5. Articolele 6-8 vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Obiectul principal de activitate al societătii de bursă este administrarea burselor de mărfuri. Societatea de bursă poate, de asemenea, desfăsura activităti conexe, cum ar fi: organizarea de licitatii pentru vânzări si achizitii de produse, servicii si lucrări, active ale persoanelor juridice si fizice, realizarea, administrarea si comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii si cursuri, în scopul pregătirii participantilor în domeniul burselor de mărfuri, sau alte activităti calificate astfel de C.N.V.M.

Art. 7. - (1) Bursele de mărfuri, precum si totalitatea bunurilor corporale si necorporale necesare organizării si functionării acestora fac parte din fondul de comert al societătii de bursă.

(2) Societatea de bursă va asigura logistica si personalul de specialitate necesare functionării în conditii optime a burselor de mărfuri.

(3) Pentru administrarea burselor de mărfuri înfiintate de aceasta societatea de bursă stabileste si percepe cotizatii, tarife si comisioane care intră în vigoare după notificarea lor la C.N.V.M.

Art. 8. - Societatea de bursă are legitimare procesuală activă, respectiv pasivă, pentru orice drepturi si obligatii, pretentii si reclamatii legate de activitatea burselor de mărfuri înfiintate si, dacă este cazul, de cea a casei de compensatie, organizate ca departament.”

6. La articolul 9, alineatul (1) literele a), c), d) punctele 1 si 6 si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

“a) înfiintarea, functionarea si desfiintarea unei burse de mărfuri;

............................................................................................

c) admiterea categoriei traderilor ca operatori la tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate dezvoltate la o bursă de mărfuri;

d) ratificarea hotărârilor consiliului de administratie privind:

1. aprobarea regulamentelor burselor de mărfuri;

............................................................................................

6. admiterea traderilor la tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate, dezvoltate de o bursă de mărfuri;

............................................................................................

(2) Ratificarea hotărârilor consiliului de administratie, conform alin. (1) lit. d), va avea loc în proxima adunare generală a actionarilor.”

7. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) dreptul de a tranzactiona la bursele de mărfuri numai cu autorizarea acestora de către C.N.V.M.;”

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - În vederea asigurării conditiilor minimale de functionare stabilite prin reglementările C.N.V.M. societatea de bursă va actiona pentru modernizarea si dezvoltarea burselor de mărfuri înfiintate de aceasta.”

9. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Conducerea unei burse de mărfuri este încredintată consiliului bursei de mărfuri, numit de către consiliul de administratie al societătii de bursă pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.”

10. La articolul 15 alineatul (1), litera j) va avea următorul cuprins:

“j) supune spre avizare C.N.V.M. tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate de noi instrumente financiare derivate si de noi active suport;”

11. Denumirea titlului III va avea următorul cuprins:

Operatorii la bursele de mărfuri”

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) În conditiile stabilite de actul constitutiv al societătii de bursă, actionarii pot dobândi unul sau mai multe locuri de tranzactionare la bursele de mărfuri.

(2) Actionarii unei societăti de bursă pot transmite folosinta locurilor de tranzactionare la bursa respectivă uneia sau mai multor societăti comerciale, persoane juridice române, agreate de societatea de bursă, în scopul exclusiv de a negocia cereri si oferte si de a încheia tranzactii, precum si societătilor de servicii de investitii financiare din alt stat, autorizate de C.N.V.M. să presteze în mod direct servicii de investitii financiare pe teritoriul României.”

13. La articolul 17, litera b) va avea următorul cuprins:

b) să îndeplinească cumulativ conditiile prevăzute de reglementările C.N.V.M. si ale bursei de mărfuri respective.”

14. La articolul 22, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) negocierea cererilor si a ofertelor si încheierea tranzactiilor pe pietele dezvoltate de o bursă de mărfuri;”

15. La articolul 24, litera f) va avea următorul cuprins:

“f) să solicite clientilor să se abtină de la orice actiuni sau inactiuni menite să creeze prejudicii  operatorilor burselor de mărfuri, societătilor de bursă si caselor de compensatie.”

16. La articolul 26, literele e) si f) vor avea următorul cuprins:

“e) să notifice de îndată societătii de bursă, casei de compensatie si membrului compensator declansarea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment asupra clientilor care au obligatii în derulare fată de casa de compensatie;

f) să notifice de îndată societătii de bursă, casei de compensatie, membrului compensator si clientilor proprii declansarea procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment asupra lor.”

17. La articolul 27, litera f) va avea următorul cuprins:

“) să încheie tranzactii pe contul unui client, în scopul închiderii de pozitii în lipsa unui ordin al acelui client, dacă acesta dispune de sumele, valorile sau bunurile necesare garantării pozitiilor deschise;”

18. La articolul 36, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) În vederea atingerii scopului pentru care au fost înfiintate, bursele de mărfuri dezvoltă piete la disponibil si/sau piete ale instrumentelor financiare derivate.”

19. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) Serviciile de consultantă de investitii includ, fără a se limita la acestea: tehnica negocierii la bursele de mărfuri, analiza instrumentelor financiare derivate, a pietelor la disponibil si a pietelor instrumentelor financiare derivate, analiza eficientei investitiilor, servicii de selectare si administrare a portofoliului, servicii de evaluare si gestionare a riscului, precum si activităti de publicare, furnizare de opinii si recomandări de investitii în active.”

20. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Pietele la disponibil sunt dezvoltate exclusiv de către bursele de mărfuri înfiintate de o societate de bursă autorizată de C.N.V.M. si în conditiile avizului dat de către C.N.V.M.”

21. La articolul 44, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 44. - (1) Mărfurile pentru care se emit titluri reprezentative de tipul certificatului de depozit sau al conosamentului pot fi tranzactionate exclusiv în baza acestora, conform regulamentelor elaborate de consiliul bursei de mărfuri.”

22. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Modalitătile de negociere a cererilor si ofertelor, precum si de încheiere a tranzactiilor pe pietele dezvoltate de o bursă de mărfuri sunt prevăzute în regulamentele de functionare a acesteia, elaborate de consiliul bursei de mărfuri.”

23. La articolul 54 litera a), punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. pe durata angajării sale sau pe durata activitătii profesionale în serviciul unui membru al bursei de mărfuri ori în legătură cu acesta, respectiv al unui investitor la bursele de mărfuri sau în legătură cu acesta;”

24. Articolele 55 si 56 vor avea următorul cuprins:

“Art. 55. - Orice detinător de informatii privilegiate nu poate efectua operatiuni la bursele de mărfuri pentru sine sau pentru altul, direct ori indirect, sau nu poate valorifica respectivele informatii privilegiate în orice alt mod si nici să le transmită ori să faciliteze publicarea lor în avantajul propriu sau al unor terti si se va supune normelor de conduită prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 56. - (1) Toate contractele tranzactionate pe pietele instrumentelor financiare derivate dezvoltate de o bursă de mărfuri se înregistrează, se garantează, se compensează si se decontează printr-o casă de compensatie a cărei activitate se stabileste prin regulament propriu de functionare, cu autorizarea C.N.V.M.

(2) Schemele de efectuare a compensărilor si decontărilor reciproce vor fi supuse autorizării Băncii Nationale a României.”

25. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. - În cazul în care o casă de compensatie garantează, compensează si decontează operatiuni desfăsurate pe pietele instrumentelor financiare derivate ale unei burse de mărfuri, societatea de bursă îsi va desemna un reprezentant cu drept de vot în consiliul de administratie al casei de compensatie, exclusiv în problemele care privesc respectiva bursă de mărfuri.”

26. La articolul 62, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 62. - (1) Pot fi membri compensatori membrii bursei de mărfuri actionari ai casei de compensatie agreate de societatea de bursă, care îndeplinesc conditiile stabilite de aceasta prin regulamentele proprii de functionare.”

27. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

‘Art. 63. - Înregistrarea instrumentelor financiare derivate tranzactionate se face la casa de compensatie numai prin intermediul membrilor compesatori.”

28. La articolul 65, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) să înregistreze la casa de compensatie instrumentele financiare derivate tranzactionate pe pietele dezvoltate de bursa de mărfuri;”

29. La articolul 68 alineatul (2), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) nu vor mai încheia tranzactii pe pietele la disponibil ale bursei de mărfuri;

b) pot încheia tranzactii pe pietele instrumentelor financiare derivate ale bursei de mărfuri exclusiv în scopul închiderii pozitiilor deschise la casa de compensatie.”

30. La articolul 79, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În cazul sanctiunilor contraventionale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.”

31. Articolul 84 se abrogă.

32. La articolul 86, alineatul (3) se abrogă.

33. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

“Art. 87. - Societătile de bursă si casele de compensatie au obligatia să constituie provizioane de risc pentru operatiunile ce se realizează pe pietele instrumentelor financiare derivate, în conformitate cu reglementările C.N.V.M., acestea fiind deductibile la calculul profitului impozabil.”

34. La articolul 88, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Restrictiile privind cetătenia persoanelor fizice si rezidenta persoanelor juridice supuse prevederilor prezentei legi îsi încetează aplicabilitatea după integrarea României în Uniunea Europeană.”

Art. II. - C.N.V.M. va elabora si va adopta reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate si va publica aceste reglementări în termen de maximum 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 512.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 689.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare,

serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28 din 13 martie 2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 8 se introduce punctul 81 cu următorul cuprins:

“81. dată de registru - data înregistrării dobândirii de valori mobiliare de către detinătorii care beneficiază de drepturile conferite de acestea;”

2. La articolul 2 alineatul (1), punctul 9 va avea următorul cuprins:

“9. dată de referintă - data calendaristică stabilită de consiliul de administratie, care serveste la identificarea actionarilor care participă la adunarea generală, votează în cadrul acesteia si beneficiază de dividend. Data de referintă trebuie să fie ulterioară publicării convocării adunării generale a actionarilor;”

3. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 9 se introduce punctul 91 cu următorul cuprins:

“91. dată de înregistrare - data calendaristică stabilită de adunarea generală a actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor. Data de înregistrare trebuie să fie ulterioară datei întrunirii adunării generale;”

4. La articolul 2 alineatul (1), punctul 11 va avea următorul cuprins:

“11. drept de preferintă - dreptul unui actionar de a subscrie cu prioritate la majorarea capitalului social, proportional cu numărul de actiuni detinute la data de referintă la un pret inferior pretului actiunilor oferite public;”

5. La articolul 2 alineatul (1) punctul 29, litera e) se abrogă.

6. La articolul 2 alineatul (1), punctele 31 si 42 vor avea următorul cuprins:

“31. pozitie de control - orice participare la capital care conferă unui actionar sau unui grup de actionari care actionează în mod concertat cel putin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a emitentului;

.........................................................................................

42. vot cumulativ - metoda prin care fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute în urma înmultirii voturilor detinute de către orice actionar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administratie) uneia sau mai multora dintre persoanele propuse pentru alegerea consiliului de administratie.”

7. La articolul 2, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) În caz de litigiu actele individuale emise de C.N.V.M. cu privire la vreuna dintre calificările prevăzute la alin. (2) pot fi atacate cu recurs în fata Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.”

8. La articolul 4 se introduce alineatul (2) cu următorul

cuprins:

“(2) Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante de urgentă si societătile comerciale care au dobândit statutul de societăti detinute public ca urmare a privatizării prin  Programul de Privatizare în Masă, ale căror actiuni sunt tranzactionate pe piata RASDAQ sau la Bursa de Valori Bucuresti.”

9. La articolul 6, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Pietele reglementate sub formă de burse de valori se înfiintează si functionează ca institutii de interes public, cu personalitate juridică, prin decizia de înfiintare si autorizatia de functionare emise de C.N.V.M.

...............................................................................................

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 162 si următoarele, C.N.V.M. autorizează activităti de compensare, decontare, depozitare, înregistrare a constituirii si transferului drepturilor asupra valorilor mobiliare si ale instrumentelor financiare, precum si orice operatiuni conexe acestora, desfăsurate prin compartimente specializate ale bursei de valori.”

10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Inspectorul general îsi desfăsoară activitatea la bursa de valori. Bursa de valori va asigura inspectorului general mijloacele necesare în vederea îndeplinirii atributiilor de supaveghere si control.”

11. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) În adunarea generală a asociatiei bursei de valori fiecare membru detine un vot. Votul se exercită direct sau prin mandatar cu procură specială, dată în forma stabilită prin statutul asociatiei bursei. Mandatarul trebuie să fie membru al asociatiei bursei si nu poate fi decât reprezentantul unui singur membru.”

12. La articolul 16, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) adoptă strategii si politici privind dezvoltarea bursei de valori.”

13. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Administrarea bursei de valori este încredintată comitetului bursei, compus din 5-9 membri alesi de asociatia bursei de valori pentru un mandat de maximum 5 ani, care poate fi reînnoit.

(2) Adunarea generală a asociatiei bursei care are înscrisă pe ordinea de zi problema alegerii membrilor comitetului bursei, respectiv revocării, este regulamentar constituită în prezenta a cel putin două treimi din numărul total al membrilor asociatiei bursei care au exercitiul dreptului de vot.

(3) Hotărârile privind alegerea membrilor comitetului bursei, respectiv revocarea acestora, se adoptă cu votul a cel putin două treimi din numărul total al membrilor asociatiei bursei care au exercitiul dreptului de vot.

(4) În cazul în care, la prima convocare, adunarea generală care are înscrisă pe ordinea de zi problema alegerii, respectiv a revocării membrilor comitetului bursei, nu se poate constitui regulamentar în conditiile alin. (2), precum si în cazul în care nu se pot adopta hotărâri în conditiile alin. (3), adunarea generală a asociatiei bursei se întruneste la a doua convocare, la o dată cu cel putin 10 zile ulterioară datei primei convocări.

(5) Adunarea generală a asociatiei bursei, convocată în conditiile alin. (4), este regulamentar constituită si lucrează valabil în prezenta a cel putin jumătate plus unu din numărul total al membrilor asociatiei bursei care au exercitiul dreptului de vot.

(6) Hotărârile privind alegerea membrilor comitetului bursei, respectiv revocarea acestora, se adoptă în cadrul adunării generale convocate în conditiile alin. (4), cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti sau reprezentati, care au exercitiul dreptului de vot.

(7) Când numărul membrilor asociatiei bursei de valori scade sub 10 ca urmare a oricăruia dintre cazurile de încetare a calitătii de membru mentionate la art. 12 alin. (2), inspectorul general al bursei de valori informează C.N.V.M., care va decide continuarea functionării respectivei burse de valori ori dizolvarea acesteia, tinând seama de situatia pietei valorilor mobiliare, de interesele emitentilor si ale investitorilor.”

14. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Presedintele este reprezentantul de drept al bursei de valori, ca institutie de interes public. În caz de indisponibilitate a presedintelui reprezentarea legală a bursei de valori revine celui mai vârstnic dintre vicepresedinti.”

15. La articolul 20 alineatul (1), literele b) si h) vor avea următorul cuprins:

“b) adoptă si modifică regulamentul de organizare si functionare a bursei de valori si reglementările privind salarizarea personalului bursei de valori;

................................................................................................

h) veghează la respectarea dispozitiilor legale, a reglementărilor C.N.V.M. si a regulamentelor bursei de valori de către societătile de servicii de investitii financiare si agentii lor si de către întregul personal al bursei de valori, dispunând măsurile corespunzătoare;”

16. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Toate regulamentele bursei de valori trebuie făcute publice, iar cele mentionate la art. 20 alin. (1) lit. b), c), g) si j), precum si modificările acestora intră în vigoare după aprobarea lor de către C.N.V.M.

(2) Hotărârile privind executarea atributiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. j) produc efecte după aprobarea lor de către C.N.V.M.

(3) Hotărârile privind executarea atributiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. f) sunt transmise spre avizare C.N.V.M. si produc efecte după împlinirea unui termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea acestora, cu conditia validării lor de către C.N.V.M.”

17. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Conducerea bursei de valori este încredintată directorului general, numit de către comitetul bursei de valori.”

18. La articolul 24, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Directorul general îsi exercită atributiile în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare aprobat de comitetul bursei de valori.”

19. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Membrii consiliului de administratie al unei pietei reglementate trebuie să fie în vârstă de minimum 30 de ani, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani, o bună reputatie civică si integritate morală.”

20. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

“Art. 34. - C.N.V.M. poate suspenda unele sau toate operatiunile desfăsurate pe o piată reglementată în cazul în care constată că nu sunt respectate prevederile legale si/sau apreciază că este imposibilă mentinerea unei piete ordonate, putând fi afectate interesele investitorilor. Pe durata suspendării nu mai pot fi efectuate noi operatiuni, iar obligatiile rezultând din operatiunile efectuate anterior vor fi îndeplinite în termenii stabiliti.”

21. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - Prin reglementările proprii supuse aprobării de către C.N.V.M. piata reglementată stabileste conditiile si procedura de suspendare a operatiunilor cu valori mobiliare si alte instrumente financiare.”

22. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele operatiuni:

a) transferurile cu caracter oneros, tranzactii directe, care întrunesc cumulativ următoarele conditii:

1. părtile sunt soti sau rude ori afini, până la gradul al treilea inclusiv, sau persoane juridice controlate de astfel de persoane, cu conditia ca activitatea respectivelor persoane juridice să nu facă obiectul reglementărilor prezentei ordonante de urgentă;

2. nici una dintre părtile implicate într-o tranzactie directă nu este sau, ca rezultat al unei astfel de tranzactii, nu devine actionar semnificativ;

3. volumul cumulat al acestor tranzactii, între aceleasi părti, să nu depăsească, într-o perioadă de 12 luni, 1% din totalul valorilor mobiliare sau al instrumentelor financiare de acelasi tip si de aceeasi clasă, puse în circulatie de emitentul respectiv;

4. sunt notificate C.N.V.M. si pietei de tranzactionare în termen de 3 zile lucrătoare;

b) transferurile de proprietate efectuate ca urmare a cesionării de actiuni ale emitentului de către acesta către personal si conducere;

c) transferurile efectuate ca efect al fuziunilor, divizărilor si lichidărilor;

d) transferurile efectuate ca urmare a unei hotărâri judecătoresti irevocabile si/sau în temeiul unui titlu executoriu;

e) transferurile efectuate ca efect al succesiunilor si al iesirii din indiviziune;

f) operatiunile prevăzute la art. 135 alin. (2);

g) alte transmisiuni de drepturi, potrivit legii speciale sau potrivit reglementărilor în vigoare, inclusiv celor referitoare la împrumutul de actiuni, instrumentele financiare derivate si contractele de report.”

23. La articolul 44, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(1) Schemele de efectuare a compensării, decontării si garantării reciproce vor fi supuse autorizării Băncii Nationale a României.”

24. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Cumpărătorul de bună-credintă al valorilor mobiliare furate rămâne proprietarul acestora si nu poate fi obligat la restituirea lor.

(2) Proprietarul valorilor mobiliare vândute fără consimtământul său are dreptul la restituirea valorilor mobiliare sau a valorii acestora, dacă restituirea nu mai este posibilă, de la intermediarul care a introdus si a executat ordinul de vânzare fără aprobarea prealabilă a proprietarului.

(3) Dacă negocierea valorilor mobiliare a avut loc după declararea furtului, intermediarul este tinut la repetitiunea titlurilor negociate sau a valorii acestora, dacă repetitiunea titlurilor nu mai este posibilă.

(4) Declararea furtului se face de către titularul dreptului de proprietate asupra respectivelor valori mobiliare sau instrumente financiare, prin publicarea furtului în Buletinul C.N.V.M.”

25. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

“Art. 48. - Transferul dreptului de proprietate asupra unei valori mobiliare sau altui instrument financiar are loc la momentul înregistrării dobânditorului în registrul emitentului.”

26. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), societătile de servicii de investitii financiare sau intermediarii autorizati de C.N.V.M. vor putea tranzactiona valori mobiliare ce fac obiectul contractelor de garantie reală mobiliară, precum si valori mobiliare asupra cărora s-a instituit sechestrul, la cererea organului de executare, în numele si pe contul debitorilor care au constituit garantiile sau ale căror bunuri sunt supuse urmăririi silite mobiliare, în conditiile prevăzute de legea specială.”

27. La titlul III capitolul 1, sectiunea a 3-a va avea următorul cuprins:

“Tranzactionarea drepturilor”

28. Articolele 52-54 vor avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Orice actionar poate dispune în tot sau în parte de drepturile conferite de valorile mobiliare.

(2) Tranzactionarea drepturilor va fi realizată pe aceeasi piată reglementată pe care sunt tranzactionate si valorile mobiliare la care se referă.

Art. 53. - Consiliul de administratie al emitentului va verifica periodic înscrierea în registrul emitentului a tranzactiilor cu drepturi.

Art. 54. - C.N.V.M. va emite norme privind tranzactionarea drepturilor.”

29. La articolul 55, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) C.N.V.M. si Banca Natională a României vor emite reglementări comune privind creditarea tranzactiilor în marjă, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

30. La articolul 56, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) C.N.V.M. va emite reglementări privind vânzarea în lipsă, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

31. La articolul 69, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Anuntul de ofertă trebuie publicat în două cotidiene de difuzare natională timp de 3 zile consecutiv si, în acelasi timp, prospectul trebuie să fie făcut disponibil investitorilor cel putin la sediile emitentului si ale societătii de servicii de investitii financiare implicate si comunicat pietei reglementate respective.”

32. Articolul 106 va avea următorul cuprins:

“Art. 106. - (1) Actionarii care detin individual sau împreună cu altii cel putin 5% din actiunile emise de societătile detinute public pot solicita trimestrial auditorilor financiari sau cenzorilor societătii rapoarte cu privire la operatiuni din gestiunea acesteia.

(2) În urma solicitării prevăzute la alin. (1) administratorii împreună cu persoanele însărcinate cu supravegherea gestiunii, respectiv cu cenzorii si cu auditorii financiari, după caz, sunt obligati să analizeze operatiunile reclamate si să întocmească, în termen de 15 zile de la data primirii solicitării, un raport pe care îl vor transmite spre publicare în Buletinul C.N.V.M. Acest raport nu va contine informatii înregistrate ca fiind confidentiale.

(3) Dacă persoanele prevăzute la alin. (2) nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde, cu rea-credintă, informatii relevante, actionarii prevăzuti la alin. (1) se vor putea adresa instantei de judecată competente, în vederea numirii unui expert pentru analizarea operatiunilor respective, urmând ca toate concluziile raportului de expertiză să fie publicate în Buletinul C.N.V.M. Până la publicarea concluziilor raportului de expertiză persoanele prevăzute la alin. (2) vor putea fi obligate, în solidar cu societatea, la plata unor daune pentru fiecare zi de întârziere în publicarea raportului.”

33. La articolul 111, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 111. - (1) Hotărârile luate de consililul de administratie al unei societăti detinute public, în exercitiul atributiilor delegate de adunarea generală extraordinară a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor fi depuse la Oficiul registrului comertului si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în două ziare de difuzare natională, timp de 3 zile consecutiv, si se vor transmite C.N.V.M. si pietei reglementate pe care se tranzactionează valorile mobiliare ale societătii.”

34. Articolul 113 va avea următorul cuprins:

“Art. 113. - (1) Cenzorii societătii detinute public vor supraveghea si vor verifica gestiunea societătii, precum si corectitudinea si oportunitatea tranzactiilor sau a actelor încheiate de aceasta cu administratorii, angajatii, actionarii societătii sau persoanele afiliate ori persoanele implicate cu acestia.

(2) Situatiile financiare ale societătilor detinute public vor fi supuse verificării auditorilor financiari, în conformitate cu dispozitiile legale.”

35. La articolul 114, alineatele (2) si (4) vor avea următorul cuprins:

.(2) O dată cu fixarea dividendelor adunarea generală a actionarilor va stabili si termenul în care acestea se vor plăti actionarilor. Acesta nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a actionarilor de stabilire a dividendului.

............................................................................................

(4) Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului, adoptată ulterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se depune în termen de 15 zile la Oficiul registrului comertului pentru a fi mentionată în registru si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia actionarii pot începe executarea silită împotriva societătii, potrivit legii.”

36. Articolul 116 va avea următorul cuprins:

“Art. 116. - (1) Sunt interzise aporturile în natură la majorarea capitalului social al societătilor detinute public, cu exceptia:

a) aporturilor constând din terenurile de incintă pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si pentru care majorarea de capital social se efectuează de drept, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare;

b) aporturilor în natură, stabilite concret prin contractele de privatizare, si a celor hotărâte de către adunarea generală a actionarilor, în temeiul art. 14 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

c) aporturilor în natură aduse la majorarea capitalului social ca urmare a unor obligatii asumate în contractele de privatizare, respectiv de postprivatizare;

d) investitiei directe constând în aport în natură, realizată în conditiile stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/1998, cu modificările si completările ulterioare;

e) oricăror alte aporturi în natură prevăzute în legi speciale.

(2) Majorarea capitalului social prin noi aporturi, în numerar sau în natură, se face cu acordarea dreptului de preferintă tuturor actionarilor societătii.

(3) Societătile detinute public nu pot majora capitalul social prin noi aporturi înainte de actualizarea valorii imobilizărilor aflate în patrimoniul lor.

(4) Pretul de subscriere a actiunilor emise pentru majorarea capitalului social se va calcula obligatoriu prin adăugarea unei prime de emisiune cel putin egală cu diferenta de valoare dintre activul net pe actiune si valoarea nominală înregistrată a actiunii.

(5) Valoarea activului net pe actiune se determină luând în considerare valoarea activelor imobilizate, actualizată la data convocării adunării generale a actionarilor de majorare a capitalului social.

(6) La actualizarea valorii activelor imobilizate se vor lua în calcul rata inflatiei înregistrată între data ultimei lor evaluări sau actualizări si data convocării adunării generale a actionarilor de majorare a capitalului social, precum si valoarea de piată a bunurilor respective.

(7) În toate cazurile în care actiunile nu sunt subscrise în virtutea dreptului de preferintă, pretul de subscriere a actiunilor nu poate fi mai mic decât pretul determinat în conformitate cu prevederile alin. (4).”

37. Articolul 118 se abrogă.

38. Articolele 121 si 122 vor avea următorul cuprins:

“Art. 121. - Societătile detinute public vor întocmi sivor transmite C.N.V.M. rapoarte curente, semestriale si anuale. C.N.V.M. va emite reglementări privind continutul minim al acestor rapoarte si publicitatea obligatorie de efectuat pe cheltuiala societătii.

Art. 122. - În cazul aparitiei unui eveniment important societătile detinute public vor întocmi, în termen de 24 de ore, rapoarte curente, conform reglementărilor C.N.V.M. si ale pietelor reglementate pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise de acestea.”

39. La articolul 123, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 123. - (1) Administratorii societătilor detinute public vor prezenta obligatoriu C.N.V.M. rapoarte curente, ce vor fi publicate în Buletinul C.N.V.M., în care vor declara orice act juridic încheiat de către societate cu administratori, angajati, actionarul cu pozitie majoritară al societătii sau cu persoane implicate ori cu persoane afiliate acestora, a căror valoare cumulată reprezintă cel putin echivalentul în lei a 50.000 euro.”

40. Articolul 124 va avea următorul cuprins:

“Art. 124. - (1) Informatiile la care se face referire la art. 121 sunt considerate privilegiate până la publicarea lor. 

(2) Societătile detinute public pot solicita motivat C.N.V.M. ca anumite informatii să nu fie publicate, ci să fie tratate ca informatii confidentiale, cu exceptia informatiilor relevante necesare investitorilor pentru evaluarea activitătii, a profitului sau a pierderilor societătii.

(3) Avizul C.N.V.M. va putea fi dat numai atunci când informatiile prezentate justifică necesitatea păstrării confidentialitătii acestora, în interesul emitentului si al actionarilor.

(4) Cadrul general privind caracterul confidential al informatiilor se stabileste printr-un regulament emis de C.N.V.M.”

41. La articolul 125, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Notele explicative vor include toate informatiile relevante pentru ca investitorii să poată  evalua activitatea societătii, profitul sau pierderea înregistrată în comparatie cu perioada similară a anului financiar precedent.”

42. La articolul 128, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 128. - (1) Situatiile financiare si cele privind operatiunile oricărei entităti supuse autorizării, supravegherii si controlului C.N.V.M. vor fi elaborate în conformitate cu prevederile legale în vigoare si cu reglementările specifice emise de C.N.V.M. Situatiile financiare vor fi verificate si certificate de auditori financiari, specializati în domeniu, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.”

43. Articolul 129 se abrogă.

44. La articolul 134, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Pretul din oferta publică de cumpărare, efectuată potrivit alineatelor precedente, va fi determinat în raport cu reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea legii.”

45. La articolul 135 alineatul (2), punctul 2 se abrogă.

46. La articolul 135 alineatul (3), punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. achizitionarea de actiuni în cadrul unei oferte publice de vânzare de actiuni;”

47. La articolul 135 alineatul (4), punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. să înstrăineze un număr de actiuni, corespunzător pierderii pozitiei dobândite în mod neintentionat.”

48. La articolul 136, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 136. - (1) O societate detinută public îsi va pierde acest statut în următoarele situatii:

a) când un actionar majoritar sau un grup de persoane care actionează în mod concertat detine legal mai mult de 90% din capitalul social al societătii si promovează o ofertă publică de preluare, cu scopul de a închide societatea;

b) ca urmare a hotărârii adunării generale a actionarilor, în cazul în care capitalul social va scădea sub echivalentul în lei a 100.000 euro sau numărul de actionari va scădea sub 100;

c) în cazul în care C.N.V.M. constată că nu au fost îndeplinite conditiile legale de listare pe o piată reglementată.”

49. Articolul 138 va avea următorul cuprins:

“Art. 138. - (1) Actionarul majoritar sau un grup de persoane care actionează în mod concertat si detin o pozitie majoritară absolută, care le conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului, are obligatia ca, în termen de 6 luni de la dobândirea acestei pozitii sau, după caz, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, să facă si să finalizeze o ofertă publică de preluare pentru restul de actiuni de pe o piată, în vederea transformării acesteia în societate de tip închis, cu mentionarea expresă a acestui obiectiv în prospectul ofertei.

(2) Pretul din oferta publică de preluare se publică într-un raport curent cu cel putin 90 de zile înainte de derularea ofertei si va fi stabilit de un evaluator independent, în baza metodei de determinare a pretului stabilite de C.N.V.M. prin reglementări proprii.

(3) Metoda de determinare a pretului va lua în considerare si activul net contabil si celelalte elemente contabile care indică valoarea actiunilor.

(4) În cazul în care, în termen de 10 zile de la data publicării raportului curent, investitorii ce detin cel putin 5% din actiunile pentru care se face oferta de preluare contestă pretul stabilit, va fi numit un nou evaluator independent, angajat de către acesti investitori, care va stabili pretul de cumpărare pentru oferta publică de preluare.

(5) Dacă pretul stabilit de noul evaluator este mai mare cu până la 20% fată de pretul stabilit de primul evaluator, pretul se va fixa la valoarea dată de media aritmetică a celor două valori. În cazul în care pretul nou stabilit este mai mare cu peste 20% fată de pretul stabilit de primul evaluator, pretul va fi determinat printr-o nouă expertiză, efectuată de un evaluator independent agreat si angajat si de contestatari.

(6) Prevederile alin. (1) nu se aplică societătilor în care statul dobândeste sau detine pozitia majoritară absolută, care îi conferă mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului.”

50. La articolul 147, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Resursele financiare aflate la dispozitia Fondului nu vor putea fi investite decât în titluri de stat sau în alte instrumente cu venit fix, garantate integral de stat până la data integrării în Uniunea Europeană, urmând ca ulterior aceste plasamente să se diversifice în active cu risc scăzut.”

51. La articolul 149 alineatul (2) punctul 1, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

“f) vânzarea sau cumpărarea de titluri de stat pe contul clientilor sau pe cont propriu;”

52. La articolul 151 alineatul (1) litera b), punctul 3 va avea următorul cuprins:

“3. pentru societătile de servicii de investitii financiare care desfăsoară oricare dintre activitătile prevăzute la art. 149 alin. (2) pct. 1 lit. a)-f) si pct. 2 lit. a)-d), de patru ori suma stabilită pentru activitătile de la pct. 1;”

53. La articolul 172, după litera i) se introduce litera j) cu următorul cuprins:

‘j) nerespectarea obligatiei de păstrare a valorilor mobiliare la societăti de registru autorizat.”

54. La articolul 173, partea introductivă si punctul 4 ale literei b) vor avea următorul cuprins:

“b) următoarele sanctiuni complementare, care se pot aplica, după caz:

............................................................................................

4. interzicerea temporară sau definitivă, pentru persoanele fizice ori juridice, a ocupării unor functii, a desfăsurării unor activităti si servicii legate de pietele reglementate de prezenta ordonantă de urgentă.”

55. Articolele 177 si 178 vor avea următorul cuprins:

“Art. 177. - Când amenda se aplică persoanelor fizice, limitele acesteia se stabilesc între 50.000.000 lei si 200.000.000 lei, acestea putându-se actualiza prin hotărâre a Guvernului.

Art. 178. - C.N.V.M. poate sanctiona disciplinar cu avertisment faptele săvârsite din culpă care nu au cauzat daune patrimoniale semnificative ori prejudicii de altă natură persoanelor fizice sau juridice aflate sub incidenta prezentei ordonante de urgentă ori a protectiei investitorilor, dacă asemenea fapte nu sunt săvârsite în conditiile art. 175 alin. (2) sau (3).”

56. La articolul 180, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) În cazul sanctiunilor contraventionale cu amendă nu se aplică prevederile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si  completările ulterioare.”

57. La articolul 184, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Restrictiile privind cetătenia persoanelor fizice si rezidenta persoanelor juridice supuse prevederilor prezentei legi îsi încetează aplicabilitatea după integrarea României în Uniunea Europeană.”

58. La articolul 185, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Activitatea cenzorilor externi independenti si a cenzorilor încetează de la data la care entitătile sunt supuse auditului financiar, în conformitate cu reglementările legale în domeniu.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o

nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 525.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2002.

Nr. 708.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 195

din 27 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si 337

din Codul de procedură penală

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Nicoleta Grigorescu - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si 337 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gratian Oprean în Dosarul nr. 478/2002 al Judecătoriei Deva, judetul Hunedoara.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de  neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 18 din 18 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din data de 26 martie 2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 3 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 478/2002, Judecătoria Deva, judetul Hunedoara, a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si 337 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gratian Oprean în dosarul acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale mentionate sunt neconstitutionale, întrucât îngrădesc posibilitatea celorlalti participanti la procesul penal, în afara procurorului, de a pune în discutie, în cursul judecătii, extinderea procesului penal cu privire la alte persoane decât cele retinute în actul de sesizare a instantei. În această situatie autorul consideră că sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 11 referitoare la dreptul international si dreptul intern, art. 16 alin. (2) potrivit cărora “nimeni nu este mai presus de lege”, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 referitoare la accesul liber la justitie si ale art. 125 referitoare la instantele judecătoresti, precum si prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul persoanei la un proces echitabil.

În opinia Judecătoriei Deva dispozitiile art. 317 si 337 din Codul de procedură penală nu contravin prevederilor constitutionale invocate de autorul exceptiei, părtile având posibilitatea ca în cursul cercetării judecătoresti să administreze orice fel de probă, care să dovedească, eventual, implicarea altor persoane în săvârsirea faptei retinute în sarcina inculpatului, astfel încât să îl determine pe procuror să pună în discutie extinderea procesului penal cu privire la alte persoane.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a transmite punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în cauză.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că autorul exceptiei de neconstitutionalitate face confuzie între exercitarea dreptului la actiune în justitie în vederea protejării unui interes legitim si exercitarea functiei de acuzare, respectiv extinderea acuzării în procesul penal. Se consideră că numai în conditiile în care procurorul solicită extinderea procesului penal pentru fapte noi si declară că pune în miscare actiunea penală instanta de judecată este obligată să procedeze la judecarea cauzei si cu privire la aceste noi infractiuni, incluse, în acest mod, în obiectul judecătii.

Realizarea justitiei prin instantele judecătoresti echivalează cu judecarea cauzei penale în limitele impuse de actul de sesizare, persoana nemultumită de solutia adoptată de organul judiciar având la îndemână suficiente modalităti de a o contesta prin intermediul căilor de atac. În concluzie, se consideră că dispozitiile art. 317 si 337 din Codul de procedură penală sunt constitutionale.

Guvernul apreciază că dispozitiile art. 317 si 337 din Codul de procedură penală, potrivit cărora judecata se mărgineste la fapta si la persoana arătate în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a procesului penal, si la fapta si persoana la care face referire extinderea, sunt în concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei. Scopul extinderii procesului penal este asigurarea operativitătii procesuale, evitându-se desfăsurarea întregii faze a urmăririi penale.

Întrucât actiunea penală a fost pusă în miscare de procuror, legiuitorul a lăsat la latitudinea procurorului initiativa extinderii procesului penal, în cazul în care acesta participă la judecată. Se precizează că, întrucât art. 317 si 337 din Codul de procedură penală nu abilitează procurorul să înfăptuiască un act de justitie, nu poate fi retinută nici critica potrivit căreia textele legale atacate contravin dispozitiilor art. 125 alin. (1) din Constitutie. Se mai arată că aceste dispozitii nu îngrădesc liberul acces la justitie sau exercitarea drepturilor si libertătilor prevăzute în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În concluzie, Guvernul consideră că exceptia dem neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere exprimate de presedintele Camerei Deputatilor si de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 317 si 337 din Codul de procedură penală, care prevăd:

- Art. 317: “Judecata se mărgineste la fapta si la persoana arătată în actul de sesizare a instantei, iar în caz de extindere a procesului penal, si la fapta si persoana la care se referă extinderea.”;

- Art. 337: “În cursul judecătii, când se descoperă date cu privire la participarea si a unei alte persoane la săvârsirea faptei prevăzute de legea penală pusă în sarcina inculpatului sau date cu privire la săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală de către o altă persoană, dar în legătură cu fapta inculpatului, procurorul poate cere extinderea procesului penal cu privire la acea persoană.

Dacă instanta găseste cererea întemeiată, o admite si procedează potrivit dispozitiilor art. 336, care se aplică în mod corespunzător.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale mentionate sunt neconstitutionale, deoarece încalcă prevederile constitutionale ale art. 11 referitoare la dreptul international si dreptul intern, art. 16 alin. (2) potrivit cărora “Nimeni nu este mai presus de lege”, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 125 referitoare la instantele judecătoresti, precum si prevederile art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul persoanei la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 317 si 337 din Codul de procedură penală Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 18 din 18 ianuarie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 26 martie 2001, respingând exceptia ca fiind neîntemeiată. Cu acel prilej Curtea a retinut că, în afara cazurilor prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală, în toate celelalte cazuri Ministerul Public sesizează instantele judecătoresti în vederea solutionării cauzelor penale. Faptul că o persoană fizică sau juridică nu poate pune în miscare actiunea penală nu contravine principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor în fata legii, exercitarea drepturilor personale realizându-se în limitele corelării interesului subiectiv cu interesele generale ale societătii.

Curtea a retinut ca fiind neîntemeiată si critica autorului exceptiei, în sensul că dispozitiile legale criticate îngrădesc accesul liber la justitie. S-a retinut că “exercitarea dreptului la actiune în justitie pentru apărarea unui «interes legitim» nu este echivalentă cu exercitarea functiei de acuzare, inclusiv cu extinderea acuzării în procesul penal. Astfel, numai atunci când procurorul cere extinderea procesului penal si dacă declară că pune în miscare actiunea penală, instanta este obligată să procedeze la judecarea cauzei si cu privire la noua infractiune, care se include astfel în obiectul judecătii (art. 17 din Codul de procedură penală).

În acelasi sens, în cazul extinderii cu privire la alte persoane, dacă procurorul nu cere extinderea procesului penal, instanta este obligată să solutioneze cauza în limitele în care a fost sesizată prin actul de sesizare si nu poate să dispună extinderea procesului penal din proprie initiativă”. Acest drept al procurorului corespunde prevederilor art. 130 alin. (1) din Constitutie.

Pe de altă parte, sustinerea autorului exceptiei în sensul că dispozitiile art. 334 din Codul de procedură penală aduc atingere independentei si impartialitătii instantei de judecată este, de asemenea, neîntemeiată. Curtea constată că prevederile legale criticate nu numai că nu îngrădesc independenta si impartialitatea instantei, ci, dimpotrivă, acestea sunt expresia principiului consacrat la art. 123 alin. (2) din Constitutie, conform căruia “Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii”. Înfăptuirea justitiei prin instantele judecătoresti are semnificatia judecării unei cauze penale în limitele prevăzute în actul de sesizare, iar persoana nemultumită de solutia adoptată de un organ judiciar are la dispozitie suficiente modalităti de a contesta aceasta, folosind căile de atac.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor legale în raport cu prevederile art. 11 si 20 din Constitutie, cu referire la cele ale art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil, Curtea constată că actele si măsurile procurorului nu sunt scoase de sub controlul justitiei, întrucât împotriva acestora persoana interesată se poate plânge, în conditiile prevăzute la art. 278 din Codul de procedură penală. De altfel, potrivit Deciziei nr. 486 din 2 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 6 martie 1998, Curtea a retinut că persoana nemultumită de solutionarea plângerii se poate adresa justitiei, în temeiul art. 21 din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 317 si 337 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gratian Oprean în Dosarul nr. 478/2002 al Judecătoriei Deva, judetul Hunedoara.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 196

din 27 iunie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2, 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2, 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Elvimex Group” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 2.095/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti într-o cauză având ca obiect plângerea împotriva unei sanctiuni contraventionale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, referindu-se la dispozitiile pct. 2, 3 si 7, mai putin alineatul final, ale art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, solicită respingerea, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că prin obligatia de repatriere a valutei nu se urmăreste dezavantajarea agentilor economici, ci protejarea intereselor nationale în ceea ce priveste operatiunile cu valută. Mai arată că exceptia este inadmisibilă în ceea ce priveste dispozitiile alineatului final al pct. 7 al art. IV din ordonantă, deoarece aceste dispozitii au fost abrogate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/1997. În fine, arată că prin mai multe decizii, între care nr. 52 si nr. 68/2002, Curtea s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii acestor dispozitii legale. 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 februarie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 2.095/2000, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV pct. 2, 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Elvimex Group” - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. IV pct. 2, 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 sunt contrare prevederilor art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie, întrucât limitează libertatea comertului, dând “prioritate intereselor statului în raport cu interesele particularilor, ambele componente ale sintagmei «interesele nationale» folosite de Constitutie”. Mai arată că “obligatia de a încasa prin conturi din România” pretul produselor exportate, prevăzută de textele de lege criticate, atrage, în interpretarea majoritătii instantelor judecătoresti si conform instructiunilor de aplicare, o răspundere obiectivă, chiar dacă în jurisprudentaCurtii Constitutionale s-a statuat că nu există răspundereobiectivă.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti consideră că dispozitiile legale criticate sunt “în sprijinul si litera art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) din Constitutia României”. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată. Dispozitiile legale criticate reglementează obligatia agentilor economici de a repatria valuta rezultată ca urmare a raporturilor de comert international la care acestia sunt parte. Prin nerespectarea acestei obligatii “se încalcă norme ce urmăresc consolidarea regimului valutar si întărirea disciplinei financiare privind disponibilitătile în conturile valutare”, ceea ce constituie contraventie, justificându-se astfel sanctiunea aplicată. Potrivit dispozitiilor art. 134 alin. (2) lit. a) si b), statul, pe lângă “libertatea comertului”, trebuie să asigure si “protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară”. Guvernul invocă mai multe decizii ale Curtii Constitutionale prin care s-a statuat asupra constitutionalitătii dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 18/1994.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei,  precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. IV pct. 2, 3 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agentilor economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 7 februarie 1995, cu modificările ulterioare, texte care au următorul continut:

“2. Persoanele juridice si fizice prevăzute la art. 1 sunt obligate să încaseze sumele în valută aferente exporturilor de mărfuri, executărilor de lucrări si prestărilor de servicii în străinătate, precum si din orice alte operatiuni si tranzactii externe, prin conturile deschise în România la bănci autorizate.

3. În cazul operatiunilor de încasare la vedere, repatrierea valutei rezultate în urma producerii actului de comert international se va face în maximum 5 zile de la data încasării, dar nu mai târziu de 90 de zile calendaristice, calculate de la data atestării documentare a trecerii mărfii prin frontiera română, sau, după caz, a executării lucrărilor si prestării serviciilor în străinătate, în functie de zona geografică a partenerului extern.

Pentru operatiunile cu încasare la termen între 90 si 360 de zile, cât si pentru cele pe credit de peste 1 an, pentru care Ministerul Comertului a eliberat licente în limita unui plafon stabilit anual de Banca Natională a României, termenul de repatriere este de maximum 15 zile calendaristice calculate de la data scadentei plătii, stabilite conform clauzelor contractuale.

În cazul plătilor în avans pentru importuri, pentru care nu s-a livrat marfa, nu s-a executat lucrarea sau nu s-a prestat serviciul, sau pentru care nu s-a restituit avansul plătit, se aplică aceeasi perioadă de 15 zile calendaristice calculate de la data ultimului termen de livrare contractual.

Ministerul Comertului, în raport cu obiectivele politicii comerciale, va propune Guvernului, în vederea aprobării, lista grupelor de produse care pot fi exportate cu plata până la 90 de zile calendaristice de la data livrării, precum si lista grupelor de produse cu plata peste 1 an de la data livrării, produsele necuprinse în cele două categorii de grupe de produse putând fi exportate cu plata la termene între 90 si 360 de zile calendaristice.[...]

7. În cazul constatării nerespectării termenelor mentionate la pct. 3, 5 si 6, precum si a celor mentionate în autorizatia Băncii Nationale a României eliberată conform pct. 4, privind repatrierea încasărilor în valută, se vor aplica următoarele amenzi contraventionale reprezentând:

- 10%, în lei, asupra sumelor în valută nerepatriate, pentru întârzieri de până la 30 de zile calendaristice;

- 15%, în lei, asupra sumelor în valută nerepatriate, pentru întârzieri între 30 si 60 de zile calendaristice;

- 20%, în lei, asupra sumelor în valută nerepatriate, pentru fiecare lună calendaristică care depăseste primele 60 de zile de întârziere.

În toate situatiile se mentine obligatia repatrierii sumelor în valută în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării contraventiei.

În cazul depăsirii termenului de la alineatul precedent, penalitătile stabilite la art. 7 din Legea nr. 76/1992, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă, se majorează cu 50%.”

În opinia autorului exceptiei dispozitile legale criticate încalcă prevederile art. 134 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie, conform cărora:

“(1) Economia României este economie de piată.

(2) Statul trebuie să asigure:

a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;

b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară;”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că a mai fost sesizată cu neconstitutionalitatea dispozitiilor art. IV (în întregime sau cu diferite dispozitii ale acestuia) din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, în numeroase cazuri, si de fiecare dată a respins exceptia, statuând că dispozitiile legale criticate nu încalcă nici o prevedere constitutională. Astfel, prin Decizia nr. 325 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002, conform jurisprudentei sale constante, Curtea a retinut că “Nici economia de piată si nici libertatea comertului nu justifică încălcarea obligatiei de repatriere a valutei si a termenului legal maxim de repatriere, deoarece de constituirea fondurilor valutare depinde însăsi functionarea sistemului economic, astfel încât autonomia juridică a agentilor economici în activitatea de comert exterior nu se poate realiza decât cu respectarea acestor obligatii”. Stabilirea acestor obligatii si sanctionarea nerespectării lor sunt în concordantă cu prevederile art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie, potrivit cărora “Statul trebuie să asigure: [...] b) protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară;”.

În legătură cu critica potrivit căreia dispozitiile art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 instituie o răspundere obiectivă, Curtea a retinut că răspunderea nu poate exista fără vinovătie, iar lipsa culpei societătii comerciale exportatoare în nerepatrierea valutei în termenul legal “nu este o problemă de contencios constitutional, ci una care priveste aplicarea legii, de competenta exclusivă a instantei de judecată”.

Curtea a mai constatat prin decizia citată că alineatul final al pct. 7 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994 a fost abrogat implict datorită abrogării exprese, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 22 aprilie 1997, a Legii nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din actiunea de compensare, regimul plătilor agentilor economici, prevenirea incapacitătii de plată si a blocajului financiar, la care făcea trimitere. În această privintă deci exceptia este inadmisibilă.

În acelasi sens s-a pronuntat Curtea Constitutională mai recent si prin Decizia nr. 52 din 19 februarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 2 aprilie 2002, si prin Decizia nr. 68 din 5 martie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002.

Întrucât în prezenta cauză nu s-au învederat elemente noi care ar putea determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, solutiile si considerentele deciziilor anterioare rămân valabile si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi, în ceea ce priveste dispozitiile art. IV pct. 7 alin. (1),

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 2, 3 si 7 alin. 1 si 2 ale art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, exceptie ridicată de Societatea Comercială .Elvimex Group” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 2.095/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor alineatului ultim al pct. 7 al art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 18/1994, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 iunie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 198

din 2 iulie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plătilor compensatorii si a ajutoarelor care se acordă personalului militar

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000, ridicată de Ion-Nicolae A. Sanfrancisco, Nicolae P. Lixandru, Dan Tunduc, Gheorghe Zăicanu, Ioan C. Cojocaru si Dumitru Pandurasu în dosarelenr. 6.989/2001, nr. 6.990/2001, nr. 6.991/2001, nr. 6.992/2001, nr. 6.993/2001 si nr. 6.994/2001, ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă, în litigii având ca obiect pretentii bănesti.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 27 iunie 2002 si au fost consemnate în încheierea din acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 2 iulie 2002.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierile din 13 noiembrie 2001, pronuntate în dosarele nr. 6.989/2001, nr. 6.990/2001, nr. 6.991/2001, nr. 6.992/2001, nr. 6.993/2001 si nr. 6.994/2001, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000, exceptie ridicată de Ion-Nicolae A. Sanfrancisco, Nicolae P. Lixandru, Dan Tunduc, Gheorghe Zăicanu, Ioan C.

Cojocaru si Dumitru Pandurasu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 au creat o gravă discriminare între cadrele militare care au fost trecute în rezervă, cu drept la pensie, anterior datei intrării în vigoare a ordonantei si cele care au fost trecute în rezervă după acea dată. În acest sens arată că anterior datei intrării în vigoare a ordonantei cadrele militare trecute în rezervă au beneficiat de plăti compensatorii si ajutoare calculate pe baza soldei lunare brute avute în luna în care îsi încetează activitatea ca urmare a disponibilizării, potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) si (2) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, plăti si ajutoare care, conform dispozitiilor art. 5 alin. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, au fost scutite de impozitul pe venit. Cadrelor militare trecute în rezervă ulterior, conform prevederilor ordonantei, li s-au acordat plăti compensatorii si ajutoarecalculate pe baza soldei lunare nete, aceste cadre fiind astfel dezavantajate, desi au desfăsurat aceeasi activitate, în aceleasi conditii si într-o perioadă identică. Pentru aceste motive autorii exceptiei consideră că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia este nefondată pentru considerentele retinute în Decizia Curtii Constitutionale nr. 27 din 29 ianuarie 2002,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2002. Instanta mai arată că dispozitiile legale criticate urmăresc consacrarea unui regim unitar de impozitare a veniturilor si astfel “nu numai că nu este încălcat principiul egalitătii în drepturi a persoanelor, dimpotrivă, este asigurată respectarea strictă a acestuia….”.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Presedintele Camerei Deputatilor apreciază că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 sunt constitutionale, iar exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Prin această ordonantă s-a modificat modalitatea de calcul si de acordare a plătilor compensatorii si a ajutoarelor acordate cadrelor militare conform prevederilor Legii nr. 138/1999 si ale Ordonantei Guvernuluinr. 7/1998. Aceste modificări au fost impuse de schimbările intervenite în situatia economico-financiară a tării, în special de introducerea impozitului pe venitul global, si au fost făcute fără încălcarea vreunei dispozitii constitutionale. Invocă si Decizia Curtii Constitutionale nr. 27 din 29 ianuarie 2002 prin care s-a statuat asupra constitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată, întrucât “schimbarea sistemului de calcul al ajutoarelor acordate cadrelor militare, prin înlocuirea bazei de calcul a acestora, nu este de natură să conducă la încălcarea art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală”. Conform jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale, “principiul egalitătii cetătenilor în fata legii nu înseamnă uniformitate, astfel încât unor situatii diferite trebuie să le corespundă un tratament juridic diferentiat”, iar “în spetă, trecerea în rezervă sau direct în retragere anterior, respectiv ulterior datei de 22 septembrie 2000, reprezintă două situatii juridice distincte, justificând reglementarea unor tratamente diferite”. Mai arată că noua reglementare vizează probleme de oportunitate si de optiune a legiuitorului, iar nu o problemă de contencios constitutional. De altfel, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 27/2002, a statuat deja asupra constitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000.

Presedintele Senatului nu a transmis punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plătilor compensatorii si a ajutoarelor care se acordă personalului militar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 22 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 130/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 4 aprilie 2001. Dispozitiile acestei ordonante au următoarea redactare:

- Art. 1: ”Sumele reprezentând plătile compensatorii prevăzute la art. 7, 8 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, la art. 6 si 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/1999, precum si ajutoarele prevăzute la art. 31 si la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 se stabilesc în raport cu solda lunară netă.”;

- Art. 2: “Baza de calcul a soldei lunare nete o constituie solda lunară brută din ultima lună de activitate, din care se scade o sumă calculată prin aplicarea asupra acesteia a baremului lunar de impozitare, în vigoare la data stabilirii soldei lunare nete.

Baremul lunar de impozitare este cel prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.”;

- Art. 3: “Plătile compensatorii si ajutoarele prevăzute la art. 1, plătite începând de la data de 1 ianuarie 2000, nu sunt supuse globalizării.”

În opinia autorilor exceptiei, stabilirea în mod diferit a bazei de calcul al plătilor compensatorii si al ajutoarelor acordate cadrelor militare, în raport cu data trecerii în rezervă, anterioară sau ulterioară datei intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000, este contrară prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora: “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată:

În motivarea exceptiei autorii acesteia consideră că prin schimbarea bazei de calcul al plătilor compensatorii si al ajutoarelor acordate s-a instituit un tratament juridic diferentiat între cadrele militare trecute în rezervă anterior si, respectiv, ulterior datei intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000.

Analizând această motivare, Curtea observă că autorii exceptiei au în vedere doar neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 1 si 2 din ordonantă, motiv pentru care numai aceste articole constituie obiectul controlului de constitutionalitate.

Curtea Constitutională a mai fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 cu raportare la prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie si, respingând exceptia, a statuat că dispozitiile ordonantei criticate sunt constitutionale. Astfel, în Decizia nr. 27 din 29 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 27 februarie 2002, Curtea a retinut că “principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie nu înseamnă uniformitate, asa încât la situatii diferite trebuie să corespundă un tratament juridic diferentiat.

Trecerea în rezervă anterior, respectiv ulterior datei de 22 septembrie 2000, generează situatii juridice diferite, fapt care justifică reglementarea unor tratamente diferite”.

Întrucât nu s-au învederat elemente noi care să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii, solutiile si considerentele din acea decizie rămân valabile si în cauza de fată.

În plus, Curtea mai retine că legiuitorul este în drept să reglementeze în mod diferit si în raport cu posibilitătile existente în privinta îndeplinirii măsurilor de protectie socială drepturile ce se acordă unor categorii de cetăteni, bineînteles fără să aducă atingere drepturilor anterior stabilite, precum si să determine veniturile supuse impozitării, cu conditia să nu contravină dispozitiilor art. 53 alin. (2) din Constitutie, referitoare la asezarea justă a sarcinilor fiscale, problemă ce nu se pune în legătură cu textele de lege examinate. De altfel, în cazul reglementării în mod diferit a unor drepturi prin acte normative succesive, nu se ridică probleme de constitutionalitate, ci de aplicare a legii în timp, ceea ce intră în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2000 privind modul de stabilire a plătilor compensatorii si a ajutoarelor care se acordă personalului militar, exceptie ridicată de Ion-Nicolae A. Sanfrancisco, Nicolae P. Lixandru, Dan Tunduc, Gheorghe Zăicanu, Ioan C. Cojocaru si Dumitru Pandurasu în dosarele nr. 6.989/2001, nr. 6.990/2001, nr. 6.991/2001, nr. 6.992/2001, nr. 6.993/2001 si nr. 6.994/2001 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 iulie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu