MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 582         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 august 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

507. - Lege privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice

 

684. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice

 

508. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

685. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

44. - Ordonantă privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Persoanele fizice, cetăteni români sau cetăteni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state apartinând spatiului economic european, pot desfăsura activităti economice pe teritoriul României, în mod independent, sau pot constitui asociatii familiale în conditiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică persoanelor fizice care au dreptul de a exercita profesii în baza unor legi speciale. În normele metodologice va fi stabilit si nomenclatorul acestor profesii.

(3) Persoanele fizice definite la alin. (1) si asociatiile familiale pot fi autorizate să desfăsoare activităti economice în toate domeniile, meseriile si ocupatiile, cu exceptia celor stabilite sau interzise prin legi speciale.

Art. 2. - (1) Asociatia familială se poate înfiinta la initiativa unei persoane fizice si se constituie din membrii de familie ai acesteia, care locuiesc în aceeasi localitate.

(2) Asociatia familială este reprezentată în relatiile cu tertii de persoana din initiativa căreia s-a înfiintat sau de persoana împuternicită de aceasta.

Art. 3. - (1) Persoana fizică care desfăsoară, prin forte proprii, activităti economice în mod independent, precum si persoanele fizice care sunt membri ai asociatiilor familiale, fără a implica raporturi de muncă fată de un angajator, au, în sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.

(2) Calitatea de angajat propriu se referă la dreptul de a fi asigurat în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, al asigurărilor sociale de sănătate si al asigurărilor pentru somaj, în conditiile prevăzute de legile care reglementează aceste domenii.

(3) Persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale autorizate în conditiile prezentei legi nu pot angaja persoane cu contract individual de muncă pentru desfăsurarea activitătilor autorizate.

Art. 4. - (1) Pentru desfăsurarea activitătilor economice în mod independent sau în cadrul asociatiilor familiale persoana fizică, respectiv membrii asociatiei familiale care au calitatea de angajat propriu, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fi împlinit vârsta de 16 ani, cu exceptia celor care desfăsoară activităti economice în mod independent sau a reprezentantilor asociatiei familiale, care trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani;

b) starea sănătătii, dovedită cu certificat medical eliberat în conditiile legii, să le permită desfăsurarea activitătii pentru care se solicită autorizatia;

c) să aibă calificarea necesară desfăsurării activitătii economice pentru care se solicită autorizatia;

d) să posede autorizatia specială emisă de organele competente, potrivit legii, pentru desfăsurarea activitătilor economice a căror exercitare necesită o autorizare specială, conform legii;

e) să nu fi fost condamnati prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârsirea infractiunii prevăzute la art. 281 din Codul penal, a altor infractiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activităti economice sau a infractiunii de fals.

(2) Persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatia familială trebuie să detină autorizatia eliberată în conditiile prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea. Conditii pentru desfăsurarea activitătii. Anularea autorizatiei

 

Art. 5. - (1) Autorizatia pentru desfăsurarea de către persoane fizice a unor activităti economice în mod independent, precum si pentru înfiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumită în continuare autorizatie, se eliberează, la cerere, de către primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a căror rază teritorială îsi au domiciliul persoanele fizice.

(2) Persoanelor fizice care nu au domiciliul în România li se eliberează autorizatiile prevăzute la alin. (1) de către primarii unitătilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îsi au resedinta.

(3) Autorizatia va cuprinde în mod obligatoriu activitatea principală, codificată conform clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, clasă de 4 caractere, potrivit legii.

Art. 6. - (1) Persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale au dreptul să desfăsoare numai activitătile pentru care sunt autorizate.

(2) Pentru desfăsurarea altei activităti, care nu este prevăzută în autorizatie, este necesară completarea autorizatiei.

(3) O persoană fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent sau o asociatie familială are dreptul de a detine o singură autorizatie.

Art. 7. - (1) Pentru obtinerea autorizatiilor în vederea desfăsurării de către persoanele fizice a unor activităti economice în mod independent sau pentru înfiintarea si functionarea de asociatii familiale, persoana fizică sau, după caz, reprezentantul asociatiei familiale, trebuie să depună o documentatie care va cuprinde:

a) cerere-tip (în cazul asociatiei familiale aceasta trebuie să contină semnăturile tuturor membrilor asociatiei);

b) cazierul judiciar;

c) copii de pe actele de identitate;

d) certificatul medical pentru persoana fizică, respectiv pentru membrii asociatiei familiale, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b);

e) actele din care să rezulte resedinta, pentru persoanele fizice cetăteni străini prevăzute la art. 1 alin. (1);

f) documentele care atestă calificarea profesională si, după caz, autorizatia specială prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d);

g) acordurile si avizele eliberate de institutiile abilitate, potrivit dispozitiilor legale, necesare desfăsurării activitătilor pentru care se solicită autorizarea.

(2) Cererea de autorizare sau de completare a autorizatiei, după caz, se solutionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la autoritatea administratiei publice locale emitente.

Art. 8. - Se consideră că au calificarea cerută de activitatea economică pentru care solicită autorizarea persoanele fizice care au pregătire profesională de specialitate sau competentele necesare desfăsurării acelei activităti.

Art. 9. - (1) Pregătirea profesională de specialitate sau competentele, prevăzute la art. 8, pot fi dovedite cu următoarele documente, după caz:

a) diploma sau certificatul de absolvire a unei institutii de învătământ profesional, preuniversitar sau universitar, eliberată în conditiile legii, în specialitatea pentru care se solicită autorizarea;

b) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire profesională, organizată în conditiile legii în vigoare la data eliberării acestuia;

c) certificatul de competentă profesională, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei în vigoare;

d) cartea de mestesug obtinută în conditiile prevăzute de actele normative în vigoare la data eliberării acesteia;

e) alte acte doveditoare care atestă pregătirea profesională, potrivit legii.

(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1), care au absolvit forme de pregătire profesională în străinătate, trebuie să depună, pentru obtinerea autorizatiei, după caz:

a) atestatul de recunoastere si echivalare, eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetării prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevăzute la alin. (1) lit. a);

b) actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), însotite de dovada recunoasterii acestora de către autoritătile competente în domeniu din statul în care au fost emise, traduse si legalizate conform legii, certificate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale printr-o institutie stabilită prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale.

Art. 10. - După obtinerea autorizatiei asociatiile familiale si persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sunt obligate să se înregistreze la Registrul comertului si la organele fiscale teritoriale, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 11. - (1) Persoanelor fizice, cetăteni străini, care desfăsoară activităti economice pe teritoriul României, autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi, li se va aplica regimul valutar stabilit prin reglementările Băncii Nationale a României pentru rezidenti. În acest sens, pentru operatiunile decurgând din desfăsurarea activitătilor economice respective aceste persoane vor putea deschideconturi în lei si în valută la bănci si la alte entităti juridice  abilitate prin lege să desfăsoare activitate bancară în România, cu respectarea regimului valutar aplicabil rezidentilor.

(2) Pentru efectuarea altor operatiuni decât cele decurgând din desfăsurarea activitătilor economice autorizate potrivit prevederilor prezentei legi, persoanele fizice prevăzute la alin. (1), în măsura în care nu si-au stabilit domiciliul în România, pot deschide si pot mentine conturi în lei si în valută, cu respectarea regimului valutar aplicabil nerezidentilor, si au dreptul de a converti în valută veniturile obtinute din activitătile economice desfăsurate si de a transfera fără restrictii în străinătate disponibilitătile valutare rezultate din activitatea desfăsurată, din investitia efectuată si din lichidarea acesteia.

Art. 12. - (1) Anularea autorizatiei se realizează în baza cererii de renuntare sau când una dintre conditiile de acordare nu mai este îndeplinită.

(2) Cererea de renuntare la autorizatie se adresează în scris autoritătii administratiei publice locale emitente de către persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent sau de către reprezentantul asociatiei familiale si se solutionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

Art. 13. - (1) Neînregistrarea asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent la Registrul comertului sau la organele fiscale teritoriale se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Cazurile de suspendare sau de anulare a autorizatiei prevăzute în prezenta lege vor fi comunicate lunar de către emitent Oficiului registrului comertului si organelor fiscale competente aflate pe raza teritorială a autoritătii publice emitente.

(3) Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din registrul comertului a persoanei fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau a asociatiei familiale.

(4) Măsura anulării autorizatiei poate fi contestată în instantă, în conditiile legii.

Art. 14. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor legale.

Art. 15. - (1) Persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent sau asociatia familială căreia i-a fost anulată autorizatia ca urmare a aplicării unei sanctiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la comunicarea măsurii de anulare, rămasă definitivă.

(2) Persoana fizică care desfăsoară activităti economice în mod independent sau asociatia familială căreia i-a fost anulată a doua oară autorizatia ca urmare a aplicării unei sanctiuni poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei măsuri de anulare, rămasă definitivă.

Art. 16. - Exercitarea activitătilor economice fără autorizatie emisă de conditiile prezentei legi constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 17. - (1) Persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale care au obtinut autorizatii eliberate în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative, cu modificările si completările ulterioare, îsi pot desfăsura activitatea în baza acestora o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în vederea continuării activitătii este necesară obtinerea unei autorizatii în conditiile prezentei legi.

Art. 18. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. - În aplicarea prevederilor prezentei legi vor fi elaborate norme metodologice care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 20. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu dispozitiile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.

Art. 21. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 6 februarie 1990, cu modificările si completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33-34 din 8 martie 1990, cu modificările si completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 507.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice de către persoane fizice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 684.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta lege reglementează conditiile care trebuie să fie respectate la fabricarea si punerea pe piată a produselor cosmetice de uz uman.”

2. La articolul 2, literele a), b) si h) vor avea următorul cuprins:

“a) produs cosmetic - orice substantă sau preparat care urmează să fie pus în contact cu diverse părti externe ale corpului uman (piele, ochi, unghii, buze, organe genitale externe, păr de pe cap si de pe corp etc.) sau cu dintii si mucoasa bucală, cu scopul exclusiv sau principal de a le curăta, a le parfuma, a le modifica aspectul si/sau a le corecta mirosurile corporale si/sau a le proteja ori a le mentine în bună stare;

b) ingredient cosmetic - orice substantă sau preparat de origine sintetică ori naturală folosit în compozitia unui produs cosmetic, cu exceptia impuritătilor din materiile prime folosite, materialelor tehnice auxiliare folosite în prepararea produsului final, dar care nu sunt prezente în acesta, si a materialelor folosite în cantităti strict necesare ca solventi sau purtători de parfum ori compozitii aromatice;

.............................................................................................

h) dată de minimă durabilitate - data până la care un produs, depozitat în conditii corespunzătoare, continuă să îsi îndeplinească functiunile initiale si respectă prevederile art. 4.”

3. La articolul 2, după litera h) se introduc literele h1) si h2) cu următorul cuprins:

“h1) notificare - demersul administrativ care constă în transmiterea în formă scrisă către Ministerul Sănătătii si Familiei a intentiei de punere pe piată a unui produs cosmetic;

h2) principii de bună practică de fabricatie a produselor cosmetice - ansamblul de reguli care grupează principii generale, proceduri, actiuni si verificări ce se exercită asupra procesului de fabricatie a produselor cosmetice;”

4. Articolele 3-9 vor avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Lista exemplificativă cuprinzând functiunile produselor care sunt considerate produse cosmetice, conform definitiei prevăzute la art. 2 lit. a), este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 4. - Produsele cosmetice puse pe piată nu trebuie să pericliteze sănătatea umană atunci când sunt folosite în conditii normale sau rational previzibile de folosire, tinându-se seama în special de prezentarea produselor, etichetarea, instructiunile privind conservarea, depozitarea, utilizarea si îndepărtarea acestora, precum si de orice altă indicatie prevăzută de producător, de reprezentantul său autorizat sau de orice altă persoană responsabilă pentru punerea pe piată a produsului.

Art. 5. - (1) Se interzice punerea pe piată a produselor cosmetice în a căror compozitie se găsesc:

a) substante interzise de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru a fi utilizate în compozitia produselor cosmetice;

b) substante în afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sănătătii si Familiei;

c) agenti de colorare, altii decât cei stabiliti de Ministerul Sănătătii si Familiei, cu exceptia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea părului;

d) agenti de colorare folositi în afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sănătătii si Familiei, cu exceptia produselor cosmetice destinate a fi folosite numai la colorarea părului;

e) conservanti, altii decât cei stabiliti de Ministerul Sănătătii si Familiei;

f) conservanti, în afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sănătătii si Familiei, cu exceptia cazului în care sunt folosite alte concentratii, pentru scopuri specifice, care reies din prezentarea produsului;

g) filtre UV, altele decât cele stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei;

h) filtre UV folosite în afara limitelor de admisibilitate si a conditiilor impuse de Ministerul Sănătătii si Familiei.

(2) Prezenta urmelor unor substante dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. a) este permisă numai dacă, din punct de vedere tehnic, nu poate fi evitată în conditiile unei bune practici de fabricatie si se respectă prevederile art. 4.

Art. 6. - (1) Listele cuprinzând substantele ce pot fi utilizate în compozitia produselor cosmetice sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si cuprind:

a) substantele utilizate în limite de admisibilitate si în conditiile impuse de Ministerul Sănătătii si Familiei;

b) agentii de colorare, cu exceptia celor care urmează să fie folositi numai la colorarea părului, conservantii care pot fi folositi numai în anumite conditii si limite admisibile, filtrele UV care pot fi folosite numai în anumite conditii si limite admisibile;

c) conservantii;

d) filtrele UV.

(2) Listele cuprinzând substantele interzise, precum si substantele care nu fac obiectul prezentei legi vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

(3) Listele prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi actualizate în functie de progresul tehnic, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 7. - Produsele cosmetice pot fi puse pe piată pe teritoriul României numai dacă producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piată a produsului cosmetic importat este înregistrată legal în România si a notificat Ministerului Sănătătii si Familiei intentia de punere în circulatie a produselor cosmetice.

Art. 8. - Notificarea constă în transmiterea în formă scrisă a următoarelor date:

a) numele/denumirea producătorului, a reprezentantului său autorizat, a beneficiarului fabricării produsului cosmetic si numărul de înregistrare la registrul comertului a producătorului, respectiv a reprezentantului său autorizat;

b) sediul în România al producătorului sau al reprezentantului său autorizat;

c) tara de origine pentru produsul cosmetic fabricat în afara teritoriului României;

d) denumirea comercială a produsului cosmetic;

e) functia de produs cosmetic;

f) declaratia de conformitate prin care producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piată a produsului cosmetic importat îsi asumă responsabilitatea conformării produselor cosmetice fabricate/importate cu prevederile prezentei legi.

Art. 9. - (1) Notificarea unui produs cosmetic care se pune pe piată pe teritoriul României se face la Ministerul Sănătătii si Familiei, prin directia de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află adresa indicată pe eticheta produsului cosmetic, adresă la care se află dosarul produsului cosmetic.

(2) Notificarea devine efectivă din momentul transmiterii datelor prevăzute la art. 8.

(3) Orice modificare a informatiilor transmise autoritătilor de sănătate publică teritoriale, conform prevederilor art. 8, va fi adusă la cunostintă acestora în termen de 30 de zile de la data aparitiei modificării.”

5. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În scopul exercitării controlului de către autoritătile competente producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piată a unui produs cosmetic importat trebuie să detină la adresa specificată pe etichetă următoarele date:

a) compozitia calitativă si cantitativă a produsului; informatiile privind compozitia parfumantă si parfumurile sunt limitate la numele si la numărul de cod ale compozitiei, precum si la identitatea furnizorului;

b) detaliile fizico-chimice si microbiologice pentru materiile prime si produsul finit si criteriile de control de puritate si microbiologic pentru produsul cosmetic;

c) metoda de fabricare conform normelor de bună practică de fabricatie a produselor cosmetice în vigoare;

d) numele persoanei responsabile cu fabricarea sau importul unui produs cosmetic; aceasta trebuie să aibă o pregătire adecvată sau experientă în domeniu;

e) evaluarea riscului pentru sănătatea umană al produsului cosmetic, care se face pe baza profilului toxicologic general al ingredientelor folosite si/sau prin evaluarea într-un laborator, cu respectarea principiilor de bună practică de laborator, si se prezintă sub forma documentului de evaluare a riscului pentru sănătatea umană, semnat de persoana răspunzătoare care a evaluat produsul cosmetic din acest punct de vedere;

f) denumirea si adresa laboratorului si/sau ale persoanelor responsabile de evaluarea produsului cosmetic din punct de vedere al securitătii pentru sănătatea umană; persoanele responsabile de evaluare trebuie să aibă diplomă de studii superioare de specialitate în farmacie, toxicologie, medicină, chimie, biologie sau o disciplină similară;

g) datele existente cu privire la efectele nedorite pentru sănătatea umană, provocate de produsele cosmetice ca urmare a utilizării;

h) dovada privind efectul declarat al produsului cosmetic, în cazul în care natura acestuia o justifică.”

6. Articolele 11-14 vor avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Datele prevăzute la art. 10 vor fi prezentate în limba română sau într-o limbă de circulatie internatională.

Art. 12. - În urma efectuării actiunii de verificare întreprinse de reprezentantii împuterniciti ai organelor de control abilitate, producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piată a unui produs cosmetic importat, după caz, este obligat să asigure accesul acestora la datele prevăzute la art. 10, în cel mult 72 de ore de la solicitare.

Art. 13. - (1) Produsele cosmetice pot fi puse pe piată numai dacă pe recipient si/sau pe ambalaj informatiile sunt inscriptionate vizibil, lizibil si cu catactere care nu se sterg usor, indicându-se următoarele date:

a) denumirea firmei sau abrevierea acesteia;

b) sediul în România al producătorului, al reprezentantului său autorizat, al beneficiarului fabricării produsului cosmetic sau al persoanei responsabile pentru punerea pe piată a unui produs cosmetic importat sau abrevierea sa, atât timp cât aceasta este posibil de identificat;

c) tara de origine pentru produsele din import;

d) continutul nominal în momentul ambalării produsului, indicat în greutate sau în volum, exceptând ambalajele ce contin mai putin de 5 grame sau mai putin de 5 mililitri, ambalajele în care se comercializează produse într-un ansamblu de bucăti si pentru care indicarea greutătii sau a volumului nu este semnificativă, continutul poate să nu fie indicat, dar se va mentiona pe ambalaj numărul de bucăti; această mentiune nu este necesară atunci când numărul de piese este usor de determinat din exterior sau dacă produsul este comercializat în mod uzual ca unitate;

e) data de minimă durabilitate, marcată prin sintagma “A se folosi preferabil înainte de”, urmată de dată sau de detalii asupra locului unde se află inscriptionată această dată, exprimată prin lună si an, în această ordine si cu cifre arabe. Dacă este necesar, această informatie va fi suplimentată de o indicare a conditiilor care trebuie îndeplinite pentru a se garanta durabilitatea afirmată. În cazul în care produsele cosmetice au o durabilitate mai mare de 30 de luni, indicarea datei de minimă durabilitate nu este obligatorie;

f) instructiunile de utilizare si avertizare specială ce trebuie aduse la cunostintă cu privire la produsele cosmetice, inclusiv cele pentru utilizare profesională, în special cele pentru coafură, care contin ingrediente din listele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei si pentru care sunt prevăzute conditii de avertizare ce trebuie inscriptionate pe etichetă. În situatia în care acest lucru nu este posibil din motive practice, va fi atasat un prospect, o banderolă ori un cartonas ce va contine informatia necesară consumatorului sau pe recipientul produsului va fi inscriptionată informatia necesară abreviată ori simbolul prevăzut în lista stabilită prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, conform specificatiilor din listele aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei;

g) functia produsului cosmetic, exceptând cazul în care aceasta rezultă din prezentarea produsului;

h) numărul lotului de fabricatie, marcat pe recipient sau pe ambalaj, după caz, ori o indicatie care să permită identificarea produsului;

i) lista cuprinzând ingredientele care fac parte din compozitia produsului cosmetic, în ordinea descrescătoare a greutătii în momentul încorporării lor. Această listă este precedată de cuvântul “ingrediente”. În cazul în care, din motive practice legate de spatiu, acest lucru nu este posibil, va fi atasat un prospect, o banderolă ori un cartonas ce trebuie să contină informatia necesară consumatorului sau va fi inscriptionată pe recipient ori pe ambalaj informatia abreviată ori simbolul prevăzut în listele prezentate la art. 6 alin. (1) lit. b) si aprobate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei. Se vor mentiona ingredientele în concentratie mai mică de 1%, fără o ordine anume, după cele a căror concentratie este mai mare de 1%. Colorantii se pot mentiona după celelalte ingrediente. Ansamblul de coloranti utilizati în mai multe nuante coloristice va fi indicat pe etichetă, precedat de “+/-”. Compozitiile de parfumare sau de aromatizare si materiile lor prime vor fi mentionate prin cuvântul “parfum”, respectiv “aromă”.

(2) Acolo unde, din motive practice legate de dimensiunea sau de forma recipientelor ori a ambalajelor, nu este realizabilă inscriptionarea informatiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) si i), acestea se înscriu pe o etichetă, o banderolă, un prospect sau un pliant care este atasat produsului. În cazul săpunului, al bilelor pentru baie sau al altor produse de dimensiuni mici unde este practic imposibil, din motive de dimensiune sau formă, să fie scrise informatiile prevăzute la alin. (1) lit. i) pe un prospect, o etichetă, o banderolă, un pliant sau un cartonas atasat, aceste informatii vor fi scrise pe un pliant pus în imediata vecinătate a recipientului în care produsul cosmetic este expus spre vânzare.

Art. 14. - Informatiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d)-f) si h) trebuie să fie scrise în limba română, cu exceptia listei cuprinzând ingredientele, unde se vor folosi denumirile din Nomenclatorul international pentru produse cosmetice - INCI, iar colorantii vor fi scrisi conform numărului din Indexul culorilor - Colour Index.”

7. Litera b) a articolului 17 va avea următorul cuprins:

“b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13 si 15, cu amendă de la 20.000.000. lei la 30.000.000 lei;”

8. Articolele 18 si 19 vor avea următorul cuprins:

“Art. 18. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 17 se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ai Ministerului Sănătătii si Familiei.

(2) Organele de control abilitate potrivit alin. (1) pot dispune justificat oprirea temporară sau definitivă a fabricării si/sau a punerii pe piată a produselor cosmetice care nu corespund cerintelor prezentei legi si care pot afecta viata sau sănătatea consumatorilor.

(3) Organele de control pot preleva probe de produs cosmetic pe care le consideră necesare, în vederea efectuării de analize.

Art. 19. - Producătorul, reprezentantul său autorizat, beneficiarul fabricării produsului cosmetic sau persoana responsabilă pentru punerea pe piată a unui produs cosmetic importat este obligată să oprească livrările, respectiv să retragă de pe piată sau de la beneficiari produsele cosmetice la care organismele abilitate de lege ori specialistii proprii au constatat că acestea pot afecta viata, sănătatea sau securitatea consumatorilor si să aducă la cunostintă publicului acest fapt.”

9. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Avizul produsului cosmetic, eliberat de Ministerul Sănătătii si Familiei anterior intrării în vigoare a prezentei legi, este valabil până la data de 31 decembrie 2002 numai în cazul în care informatiile comunicate cu ocazia obtinerii avizului nu au fost modificate.”

10. Articolul 23 se abrogă.

11. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

“(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) pct. 21 si 22 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natură, precum si al altor mărfuri periculoase pentru sănătatea populatiei si pentru mediul înconjurător, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 18 august 1992, cu modificările si completările ulterioare;

b) dispozitiile referitoare la înregistrarea produselor cosmetice cuprinse în art. 4 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, cu modificările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 670/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001;

d) orice alte dispozitii contrare.”

12. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“LISTA

exemplificativă cuprinzând functiunile produselor cosmetice”

Art. II. - Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 12 iulie 2002.

Nr. 508.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 685.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează, prin derogare de la prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare, valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, denumite în continuare active, apartinând societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si care se află în proces de privatizare, asupra cărora Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare AVAB, îsi poate exercita dreptul de urmărire, în calitate de creditor, potrivit legii.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1944-1949 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare, activele apartinând societătilor comerciale prevăzute la art. 1 se pot valorifica în cadrul procedurii de executare silită organizată de către AVAB, prin negociere directă pentru vânzarea activelor către societătile comerciale cu capital mixt constituite potrivit prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării sau către persoanele fizice ori persoanele juridice cu capital majoritarprivat, asociate la astfel de societăti comerciale.

(2) În cazul societătilor comerciale prevăzute la art. 1, beneficiare ale unor credite externe contractate direct sau garantate de stat, AVAB va solicita în prealabil acordul finantatorului extern, dacă acordurile de împrumut încheiate contin o astfel de conditie, pentru a nu se determina exigibilitatea anticipată a obligatiilor contractuale rămase de achitat.

Art. 3. - (1) Pretul stabilit prin negociere directă pentru vânzarea activelor nu poate fi mai mic decât valoarea acestora, determinată prin expertiză solicitată de AVAB.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1948 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare, achitarea pretului în rate se poate realiza fără plata unui avans, pe o durată de maximum 12 ani, ratele actualizându-se în functie de evolutia cursului de schimb leu/dolar S.U.A. sau a indicelui preturilor de consum, conform clauzelor contractuale.

(3) În situatia încetării activitătii AVAB în conditiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare, ratele neachitate vor fi încasate de către succesorul legal în drepturi al AVAB.

(4) Plata în rate trebuie garantată de cumpărător prin constituirea de garantii reale mobiliare si/sau imobiliare asupra activelor vândute prin negociere directă sau prin constituirea garantiilor prevăzute la art. 1948 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra activelor vândute prin negociere directă se realizează în baza actului emis de către AVAB, ce constituie titlu de proprietate.

(2) Pentru activele vândute prin negociere directă, cu plata pretului în rate, actul emis de către AVAB constituie titlu executoriu împotriva cumpărătorului care nu plăteste pretul si se execută potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii

pentru Valorificarea Activelor Bancare,

Mircea Ursache

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 44.