MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 583         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 august 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

106. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru importul de ovine si caprine din tări terte

 

309. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfeclă de zahăr

 

325. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală si certificare veterinară pentru membranele naturale destinate importului în România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru importul de ovine si caprine din tări terte

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 153.760 din 26 februarie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru importul de ovine si caprine din tări terte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la publicare.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 martie 2002.

Nr. 106.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile de sănătate si certificarea veterinară pentru importul de ovine si caprine din tări terte

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate a animalelor, certificarea veterinară si lista cuprinzând tările terte agreate pentru importul în România de ovine si caprine pentru tăiere imediată, îngrăsare si reproductie.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României va aviza importul de animale domestice din speciile caprine si ovine care întrunesc cerintele certificatului de sănătate a animalelor, mentionate în părtile 1a) si 1b) ale anexei nr. 1, cu referire la animalele pentru tăiere.

(3) Certificatul mentionat la alin. (2) trebuie să însotească transporturile de ovine si caprine destinate tăierii imediate si provenite din tări terte sau părti ale tărilor terte, care apar în partea I sau a II-a a anexei nr. 2.

(4) Autoritatea veterinară centrală a României va aviza importul de animale domestice din speciile ovine si caprine care întrunesc cerintele certificatului de sănătate animală precizate în partea 1a) a anexei nr. 3, cu referire la animalele pentru îngrăsare.

(5) Certificatul mentionat la alin. (4) trebuie să însotească transporturile de ovine si caprine destinate îngrăsării si provenite din acele tări terte sau părti ale tărilor terte care sunt mentionate în partea a III-a anexei nr. 2.

(6) Autoritatea veterinară centrală a României va aviza importul de animale domestice din speciile ovine si caprine care întrunesc cerintele certificatului de sănătate animală mentionat în partea 1b) a anexei nr. 3, referitor la animale pentru reproductie.

(7) Certificatul prevăzut la alin. (6) trebuie să însotească transporturile de ovine si caprine destinate reproductiei si provenite din acele tări terte sau părti ale tărilor terte care sunt mentionate în partea a IV-a a anexei nr. 2.

(8) Autoritatea veterinară centrală a României va aviza importul de animale domestice din speciile ovine si caprine destinate îngrăsării si reproductiei, numai dacă acestea satisfac cerintele cap. I din partea 1c) a anexei nr. 3, dacă sunt destinate pentru exploatatii oficial libere de bruceloză, sau ale cap. II din partea 1c) a anexei nr. 3, dacă sunt destinate exploatatiilor oficial libere de bruceloză sau dacă provin din tările mentionate în partea a V-a a anexei nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Prevederi finale

 

Art. 2. - Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta documentele legislative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura implementarea si conformitatea cu prevederile acesteia.

Art. 3. - Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 4. - Autoritatea veterinară centrală a României poate modifica, adăuga sau va abroga total ori partial prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 5. - Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă măsurile mentionate la articolele precedente, trebuie să se facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

PARTEA I

 

LISTA

cuprinzând tările autorizate să utilizeze certificatul sanitar veterinar pentru ovinele si caprinele destinate importului în România pentru tăiere imediată prevăzut în partea 1a) a anexei nr. 1 la norma sanitară veterinară

 

- Republica Islanda

- Confederatia Elvetiană

 

PARTEA a II-a

 

LISTA

cuprinzând tările autorizate să utilizeze certificatul sanitar veterinar pentru ovinele si caprinele destinate importului în România pentru tăiere imediată prevăzut în partea 1b) a anexei nr. 1 la norma sanitară veterinară

 

- Republica Bulgaria - provincia Bourgas, Jambol, Hasskovo si Kardjali

- Canada (mai putin regiunea Okanagan Valley a British Columbia, care este definită ca fiind zona determinată de punctele 120ş15ş longitudine, 49ş latitudine nordică până la 119ş35ş longitudine, 50ş30ş latitudine nordică la est până la punctul 119ş longitudine, 50ş45ş latitudine sudică până la granita Canadei cu Statele Unite ale Americii, 118ş15ş longitudine si 49’ latitudine).

- Republica Croatia

- Republica Cehă

- Republica Estonia

- Republica Ungară

- Republica Letonia

- Republica Lituania

- Republica Malta

- Noua Zeelandă

- Republica Polonă

- România

- Republica Slovacă

- Republica Slovenia


(1) Se va completa doar dacă autorizatia de export în Comunitatea Europeană este restrictionată pentru anumite regiuni ale tării terte în cauză.

Only to be completed if the authorization to export to the Community is restricted to certain regions of the third country concerned.

(2) Semnătura si stampila trebuie să fie de o culoare diferită decât cea cu care este tipărit certificatul.

The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing.

 

PARTEA a III-a

 

LISTA

cuprinzând tările autorizate care trebuie să utilizeze certificatul sanitar veterinar mentionat în partea 1a) a anexei nr. 3 la norma sanitară veterinară pentru importul de ovine si caprine domestice destinate îngrăsării

 

- Republica Bulgaria, excluzând provincia Bourgas, Jambol, Hasskovo si Kardjali

- Canada (mai putin regiunea Okanagan Valley a British Columbia, care este definită ca fiind zona determinată de punctele 120ş15ş longitudine, 49ş latitudine nordică până la 119ş35ş longitudine, 50ş30ş latitudine nordică la est până la punctul 119ş longitudine, 50ş45ş latitudine sudică până la granita Canadei cu Statele Unite ale Americii, 118ş15ş longitudine si 49’ latitudine).

- Republica Chile

- Republica Croatia

- Republica Cehă

- Groenlanda

- Republica Ungară

- Republica Islanda

- Republica Malta

- Noua Zeelandă

- Republica Polonă

- România

- Republica Slovacă

- Confederatia Elvetiană

 

PARTEA a IV-a

 

LISTA

cuprinzând tările terte care trebuie să utilizeze certificatul sanitar veterinar

mentionat în partea 1b) a anexei nr. 3 la norma sanitară veterinară pentru importul

de ovine si caprine de reproductie

 

- Republica Bulgaria, excluzând provincia Bourgas, Jambol, Hasskovo si Kardjali

- Canada (mai putin regiunea Okanagan Valley a British Columbia, care este definită ca fiind zona determinată de punctele 120ş15ş longitudine, 49ş latitudine nordică până la 119ş35ş longitudine, 50ş30ş latitudine nordică la est până la punctul 119ş longitudine, 50ş45ş latitudine sudică până la granita Canadei cu Statele Unite ale Americii, 118ş15ş longitudine si 49’ latitudine).

- Republica Chile

- Republica Croatia

- Republica Cehă

- Groenlanda

- Republica Ungară

- Republica Islanda

- Republica Malta

- Noua Zeelandă

- Republica Polonă

- România

- Confederatia Elvetiană

- Republica Slovacă

 

PARTEA a V-a

 

TĂRI TERTE

sau părti din tări terte recunoscute ca satisfăcând criteriul de oficial indemne de bruceloză

 

- Groenlanda

- Republica Cehă

- Republica Slovacă

- România

 

ANEXA Nr. 3

Partea 1c)

la norma sanitară veterinară

 

CAPITOLUL I

Standarde care trebuie întrunite de exploatatiile ce doresc să fie recunoscute ca îndeplinind cerintele echivalente cu cele stabilite ca oficial libere de bruceloză caprină si ovină “B. melitensis” din Comunitatea Europeană

 

A. Exploatatia trebuie să fie una în care:

a) toate animalele care sunt sensibile la bruceloză “B. melitensis” au fost libere de semne clinice sau alte semne de bruceloză “B. melitensis” de cel putin 12 luni;

b) nu există nici un animal din speciile ovine si caprine vaccinate împotriva brucelozei “B. melitensis”, cu exceptia celor vaccinate cu cel putin 3 ani înainte cu vaccin Rev. 1;

c) au fost efectuate două testări separate la un interval de 6 luni sau mai mare, cu rezultate negative pentru toate ovinele si caprinele din exploatatie peste vârsta de 6 luni la momentul testării; si

d) ca urmare a primei testări la care se referă lit. c), au fost numai animale din speciile ovine si caprine fătate în exploatatie sau care provin dintr-o exploatatie oficial liberă ori liberă de bruceloză în conditiile precizate la pct. D si în care sunt îndeplinite cerintele mentionate la pct. B.

B. Exploatatiile care îndeplinesc cerintele prevăzute la pct. A trebuie să trimită un număr reprezentativ de probe de la ovinele si caprinele peste 6 luni pentru testarea anuală. Exploatatia poate să îsi mentină eligibilitatea sa pentru export numai dacă rezultatul testărilor este negativ.

Pentru fiecare exploatatie numărul reprezentativ de animale pentru a fi testate trebuie să fie următorul:

a) toti masculii necastrati în vârstă de peste 6 luni;

b) toate animalele introduse în exploatatie de la testarea anterioară;

c) 25% din femelele care au atins vârsta de reproductie, care sunt mature sexual sau sunt în lactatie, cu un număr minim de 50 de animale/exploatatie, cu exceptia celor care au mai putin de 50 de femele, în care trebuie testate toate acestea.

C. Cazuri suspecte sau confirmate de bruceloză

Atunci când într-o exploatatie:

a) unul sau mai multe animale din speciile ovine si caprine sunt suspecte ca având bruceloză “B. melitensis”;

sau

b) bruceloza “B. melitensis” este confirmată, nici o oaie sau capră nu poate fi exportată până în momentul în care toate animalele infectate sau toate animalele din speciile sensibile la infectie sunt tăiate, după care se efectuează două testări la un interval de cel putin 3 luni sau mai mult; testele sunt efectuate pentru toate animalele din exploatatie în vârstă de peste 6 luni, cu rezultate negative.

D. Introducerea de animale într-o exploatatie

Animalele din speciile ovine si caprine pot fi introduse într-o exploatatie pentru aceste specii, din care sunt exportate ovine si caprine pentru exploatatii oficial libere de bruceloză, numai dacă acestea:

1. fie provin dintr-o explotatie care îndeplineste toate cerintele anterioare; sau

2.a) fie provin dintr-o exploatatie ce îndeplineste cerintele prevăzute la cap. II al prezentei părti; si

b) nu au fost niciodată vaccinate împotriva brucelozei sau, dacă au fost vaccinate, aceasta s-a făcut cu mai mult de 2 ani înaintea introducerii în exploatatie. Totusi, femelele peste vârsta de 2 ani, care au fost vaccinate împotriva brucelozei înaintea vârstei de 7 luni, pot fi introduse în exploatatie; si

c) au fost izolate, sub supraveghere oficială, în exploatatia de origine si în acea perioadă au fost supuse, cu rezultate negative, la două testări la un interval de cel putin 6 săptămâni.

 

CAPITOLUL II

Standarde care trebuie îndeplinite de exploatatiile care doresc să fie recunoscute ca întrunind cerintele echivalente cu cele stabilite ca exploatatii libere de bruceloză ovină si caprină “B. melitensis” în Comunitatea Europeană

 

I. Orice exploatatie care este în deplină conformitate cu cerintele cap. I; sau

II. A.1. Exploatatia trebuie să fie una în care:

a) toate animalele sensibile la bruceloză “B. melitensis” au fost libere de semne clinice sau de alte semne de bruceloză în ultimele 12 luni;

b) atunci când toate sau o parte din animalele provenind din speciile ovine si caprine au fost vaccinate cu vaccinul Rev. 1, vaccinarea a fost efectuată înaintea vârstei de 7 luni;

c) au fost efectuate două testări la un interval de 6 luni sau mai mare, cu rezultate negative pentru toate animalele din speciile ovine si caprine vaccinate din exploatatie, care sunt peste vârsta de 18 luni în momentul testării;

d) au fost efectuate două testări la un interval de 6 luni, cu rezultate negative pentru toate animalele din speciile ovine si caprine din exploatatie, care nu sunt vaccinate si care sunt peste vârsta de 6 luni în momentul testării; si

e) după ce au fost efectuate testările la care se face referire la lit. c) sau d) toate animalele din speciile ovine si caprine din exploatatie au fost fie născute acolo fie provin dintr-o exploatatie care întruneste conditiile precizate la pct. D al prezentului capitol; si

2. cerintele mentionate la pct. D al prezentului capitol sunt îndeplinite.

B. Exploatatiile care îndeplinesc cerintele prevăzute la pct. A trebuie să trimită un număr reprezentativ de probe de la ovinele si caprinele din fiecare exploatatie pentru o testare serologică anuală. Exploatatia poate să îsi mentină eligibilitatea sa pentru export numai dacă rezultatul testărilor este negativ.

Pentru fiecare exploatatie numărul reprezentativ de animale pentru a fi testate trebuie să fie următorul:

a) toti masculii necastrati în vârstă de peste 6 luni, care nu au fost vaccinati;

b) toti masculii necastrati peste 18 luni, care au fost vaccinati;

c) toate animalele introduse în exploatatie de la testarea anterioară;

d) 25% din numărul femelelor care au atins vârsta de reproductie, care sunt mature sexual sau sunt în lactatie, cu un număr minim de 50 de animale/exploatatie, cu exceptia acelor exploatatii care au mai putin de 50 de asemenea femele, în care trebuie testate toate acestea.

C. Cazuri suspecte sau confirmate de bruceloză

Atunci când într-o exploatatie:

1. unul sau mai multe animale din speciile ovine si caprine sunt suspecte ca având bruceloză “B. melitensis”; sau

2. bruceloza “B. melitensis” este confirmată, nici o oaie sau capră nu poate fi exportată până în momentul în care toate animalele din speciile sensibile la infectie sunt tăiate, după care se efectuează două testări la un interval de cel putin 3 luni sau mai mult, iar testările sunt efectuate pentru:

a) toate animalele vaccinate, în vârstă de peste 18 luni;

si

b) toate animalele nevaccinate, în vârstă de peste 6 luni, ambele cu rezultate negative.

D. Introducerea de animale într-o exploatatie

Numai următoarele animale din speciile ovine si caprine pot fi introduse într-o exploatatie din care acestea pot fi expediate către o exploatatie de ovine si caprine liberă de bruceloză “B. melitensis” :

1. acestea provin dintr-o exploatatie de ovine si caprine care îndeplineste toate cerintele prevăzute la cap. I si II;

sau

2.a) cele care provin dintr-o exploatatie în care toate animalele apartin speciilor ce sunt sensibile la bruceloză B. melitensis” nu au prezentat nici un semn clinic sau alte semne de bruceloză “B. melitensis” de cel putin 12 luni;

b) (i) acestea să nu fi fost vaccinate într-o perioadă de 2 ani înaintea introducerii în exploatatie;

i(ii) ele trebuie să fi fost tinute în izolare, sub supraveghere veterinară, în exploatatia de origine, iar în această perioadă trebuie să fi fost supuse, cu rezultate negative, la două testări la un interval de cel putin 6 săptămâni; sau

(iii) acestea trebuie să fi fost vaccinate cu vaccinul Rev. 1 înaintea vârstei de 7 luni si cu nu mai putin de 15 zile înaintea intrării în exploatatia de destinatie.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind recunoasterea prevederilor Acordului interprofesional pentru sfeclă de zahăr

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice nr. 140.554 din 17 iulie 2002 cu privire la necesitatea recunoasterii prevederilor Acordului interprofesional de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, acord care stabileste conditiile de producere, livrare, transport si receptie pentru sfecla de zahăr,

având în vedere si Reglementarea CEE nr. 1.260/2001 (cap. I art. 6 si anexa nr. III), referitoare la organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se recunosc de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prevederile Acordului interprofesional pentru sfeclă de zahăr, elaborat de Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România (O.I.N.Z.R.) si însusit de partenerii sociali din filiera zahărului.

Art. 2. - Contractele de producere, livrare, transport si de receptie a sfeclei de zahăr destinate industrializării din recolta anului 2003, încheiate între producătorii de sfeclă de zahăr si societătile de industrializare, vor respecta conditiile stabilite în Acordul interprofesional pentru sfeclă de zahăr.

Art. 3. - Acordul interprofesional pentru sfecla de zahăr, după recunoasterea de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, este obligatoriu pentru toti partenerii sociali din filiera zahărului: Patronatul Zahărului din România, Federatia Natională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România si Organizatia Interprofesională Natională “Zahărul” din România (O.I.N.Z.R.).

Art. 4. - Anexa - Acordul interprofesional pentru sfeclă de zahăr face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice, si directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti vor urmări si vor controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 309.

 

ANEXĂ

 

ACOD INTERPROFESIONAL

pentru sfeclă de zahăr - recolta anului 2003

 

Membrii Organizatiei Interprofesionale Nationale "Zahărul” din România, denumită în continuare O.I.N.Z.R., si anume:

- Federatia Natională a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România;

- Asociatia “Patronatul Zahărului din România”,

în baza art. 8 lit. k) alin. 7 din Statutul O.I.N.Z.R., au încheiat prezentul acord interprofesional, denumit în continuare AIP, privind contractarea, producerea, transportul, receptia si plata sfeclei de zahăr din recolta anului 2003 destinată industrializării.

 

ARTICOLUL 1

Obiectivele si durata AIP

 

1.1. AIP îsi propune să reglementeze de o manieră unitară la nivel national relatiile dintre parteneri (cultivatori de sfeclă de zahăr, respectiv fabrici de zahăr).

1.2. AIP îsi propune să asigure contractul de bază privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr, precum si clauzele generale ale acestuia, respectând interesele generale ale partenerilor din filiera zahărului.

1.3. AIP îsi propune să asigure cadrul general de functionare si dezvoltare a industriei zahărului din România.

1.4. AIP îsi propune să asigure durabilitate sectorului agroindustrial al filierei zahărului, contribuind la cresterea productiei nationale de zahăr.

1.5. AIP este valabil pentru campania de sfeclă de zahăr din anul 2003, clauzele generale putând fi modificate prin negocieri între cei doi semnatari si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor până cel mai târziu la data de 1 iulie 2003.

1.6. Respectarea clauzelor prezentului AIP este obligatorie pentru toti membrii afiliati celor două structuri profesionale semnatare.

1.7. AIP este aprobat anual de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si este pus în aplicare prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

 

ARTICOLUL 2

Clauze generale

 

2.1. Părtile au căzut de acord ca pentru recolta anului 2003 să colaboreze în vederea obtinerii unei cantităti mai mari de zahăr alb din sfeclă de zahăr.

2.2. Cantitatea de zahăr ce va fi produsă de către fiecare fabrică de zahăr se va determina ca medie pe baza performantelor proprii realizate în perioada 1997-2001.

2.3. Fabricile de zahăr vor determina cantitatea minimă dezirabilă de sfeclă de zahăr si suprafata necesară a fi contractată, pe care le vor comunica asociatiilor de cultivatori de sfeclă de zahăr din zona de aprovizionare până la începerea campaniei de contractare a sfeclei de zahăr.

2.4. Între cultivator si fabrică va fi întocmit un contract de producere, cumpărare, livrare si plată (denumit în continuare CPCLP ), recunoscut de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, ca instrument legal pentru acordarea subventiei pe produs pentru recolta anului 2003.

2.5. CPCLP se vor încheia până la data de 1 mai 2003 si situatia finală, conform prevederilor pct. 2.3, care va fi transmisă Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor până la data de 15 mai 2003 prin intermediul Asociatiei “Patronatul Zahărului din România”.

2.6. CPCLP este semnat de ambii parteneri si este obligatoriu în toate atributele sale pentru acestia.

2.7. CPCLP este documentul în care se stabilesc clauze contractuale speciale privind relatia dintre un cultivator definit si fabrica cu care acesta a încheiat angajamentul.

2.8. Clauzele CPCLP nu pot anula clauzele generale ale AIP, care îl însotesc de drept pe toată perioada valabilitătii lui.

2.9. Partenerii CPCLP pot denunta în caz de litigiu doar clauzele derivate din acesta, nu si clauzele AIP.

2.10. CPCLP si AIP pot fi utilizate în relatii comerciale si de parteneri neafiliati celor două structuri reprezentative, cu mentiunea că acestia nu beneficiază de clauzele privind concilierea interprofesională, de sprijinul acordat de stat sub forma subventiei pe produs si nici de instrumentele de reglementare a pietei în baza Legii nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietei produselor agricole si alimentare în România.

 

ARTICOLUL 3

Modul de aplicare a AIP

 

3.1. Prezentul AIP reprezintă vointa partenerilor asociati în structuri profesionale reprezentative, clauzele acestuia fiind obligatorii din momentul semnării lui.

3.2. AIP poate fi modificat anual prin negocieri între cei doi parteneri semnatari, în perioada mentionată la art. 1.

3.3. Partenerii vor supraveghea aplicarea AIP în toate cazurile în care unul sau mai multi membri ai structurii profesionale reprezentative sunt implicati într-o activitate contractuală derivată din prezentul acord si pasibilă de atingerea de o manieră păgubitoare a uneia dintre părti.

3.4. CPCLP poate cuprinde clauze complementare specifice, care au caracter limitat la cei doi parteneri semnatari, care nu anulează stipulatiile AIP, nici în litera si nici în spiritul lor, si care nu modifică conventia de bază privind respectarea intereselor generale ale partenerilor.

3.5. Clauzele speciale ale CPCLP sunt negociate între cei doi parteneri si pot fi modificate de către acestia prin acte aditionale, pentru clauzele care nu afectează parametrii de productie; clauzele speciale ale CPCLP nu pot fi extinse asupra AIP aferent campaniei din care acesta a fost derivat.

 

ARTICOLUL 4

Forta majoră

 

4.1. În caz de fortă majoră prezentul AIP încetează partial sau total să producă efecte. Forta majoră poate fi invocată de oricare dintre părti si se răsfrânge si asupra CPCLP.

 

ARTICOLUL 5

Concilierea si arbitrajul

 

5.1. Litigiile referitoare la aplicarea prezentului AIP si a CPCLP se supun reglementărilor în vigoare relative la conciliere si arbitraj. Părtile convin ca litigiile să fie solutionate pe cale amiabilă si să se adreseze instantei numai după epuizarea procedurilor de conciliere.

 

ARTICOLUL 6

Cotizatiile profesionale si interprofesionale

 

6.1. Părtile semnatare ale prezentului AIP au convenit asupra necesitătii ca fabricile de zahăr să opereze în numele cultivatorilor de sfeclă de zahăr la prelevarea cotizatiei interprofesionale în contul Comisiei Interprofesionale Nationale, în cuantum de 50 lei/tonă netă medie.

6.2. Plata cotizatiilor se face până la data de 15 decembrie 2003.

6.3. Calcularea cotizatiilor se face la tona netă de plată, livrată de către cultivator fabricii si receptionată prin aplicarea baremului de echivalentă stabilit prin AIP.

 

ARTICOLUL 7

Producerea/cultivarea sfeclei de zahăr

 

7.1. CPCLP vor specifica atât suprafata ce se doreste a fi cultivată, cât si productia netă scontată a se obtine.

Pentru toti contractantii de sfeclă de zahăr, asociati sau neasociati în structuri profesionale sau interprofesionale, fabricile de zahăr se obligă să asigure:

- sământa de sfeclă de zahăr necesară înfiintării culturii, pentru suprafata contractată;

- serviciile de îndrumare tehnologică a cultivatorilor, indiferent de suprafata/cantitatea contractată.

7.2. Sământa de sfeclă de zahăr asigurată de fabrica de zahăr va fi pusă la dispozitie  cultivatorului până la data stipulată în CPCLP si va fi tratată standard cu insecticide si fungicide.

7.3. Cultivatorii se obligă să respecte tehnologia recomandată de fabrică si să permită accesul reprezentantilor acesteia pentru a executa monitorizarea evolutiei culturii, obligându-se să execute lucrările tehnologice solicitate de acestia la termenele stabilite.

7.4. Periodic, de la începerea contractării si până la terminarea recoltării si prelucrării sfeclei de zahăr, fabricile se obligă să transmită datele statistice specifice către Asociatia “Patronatul Zahărului din România”.

 

ARTICOLUL 8

Recoltarea sfeclei de zahăr

 

8.1. Recoltarea sfeclei de zahăr se face din initiativa fabricii care va notifica cultivatorii.

8.2. Cultivatorii se obligă să respecte datele de începere a recoltării si de punere la dispozitie a sfeclei de zahăr, dacă acestea le-au fost aduse la cunostintă.

8.3. Fabrica de zahăr poate stabili data limită a terminării recoltatului si a receptiei.

8.4. Depăsirea cu două zile a datei limită de receptie poate atrage refuzul fabricii de a receptiona sfecla de zahăr, cantitătile aferente decăzând din clauzele AIP si CPCLP, sub rezerva întelegerilor particulare ale părtilor semnatare ale CPCLP de extindere a perioadei respective.

 

ARTICOLUL 9

Transportul sfeclei de zahăr

 

9.1. Transportul sfeclei de zahăr de pe câmp la bazele de receptie ale fabricii se efectuează si se suportă de cultivator. Transportul sfeclei de zahăr de la bazele de receptie ale fabricii la fabrica de zahăr se efectuează si se suportă de fabrica de zahăr.

9.2. Sub rezerva conventiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale, valabile înaintea campaniei agricole a anului 2003, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 9.1.

 

ARTICOLUL 10

Receptia sfeclei de zahăr

 

10.1. Partenerii au convenit ca receptia sfeclei de zahăr din recolta anului 2003 să fie efectuată cantitativ si calitativ, cu respectarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 196/2002 privind calitatea-tip a sfeclei de zahăr.

 

ARTICOLUL 11

Pretul sfeclei de zahăr

 

11.1. Părtile au convenit că pentru recolta anului 2003 pretul de referintă al tonei de sfeclă de zahăr neto de plată de calitate-tip să fie de 50 kg zahăr alb.

11.2. Pretul sfeclei de zahăr se poate majora/diminua în functie de continutul în zahăr si conform stipulatiilor CPCLP referitoare la continutul de corpuri străine si de pământ aderent.

11.3. Prin derogare de la prevederile pct. 11.1, CPCLP vor lua în considerare pretul de bază al sfeclei de zahăr în lei/tonă, stabilit de Consiliul pe produs în baza Legii nr. 73/2002, astfel încât atât cultivatorii de sfeclă de zahăr, cât si fabricile de zahăr să obtină un profit minim prin pretul zahărului alb pe piata natională.

 

ARTICOLUL 12

Esalonarea plătii materiei prime

 

12.1. Părtile au convenit asupra oportunitătii esalonării plătii materiei prime receptionate, astfel:

- 75% până la data de 31 ianuarie 2003;

- 25% până la data de 31 martie 2003.

12.2. În cazul solicitării de către cultivatori a plătii sfeclei de zahăr în echivalent zahăr, transportul zahărului la destinatie se face pe cheltuialia cultivatorilor.

12.3. Sub rezerva conventiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale, valabile înaintea campaniei agricole a anului 2003, CPCLP pot deroga de la prevederile pct. 12.2.

12.3. Modalitatea de plată convenită de părti se negociază între părti si se va stipula în CPCLP.

 

ARTICOLUL 13

Alte drepturi ale cultivatorilor

 

13.1. Cultivatorii au dreptul la restituirea gratuită a unei cantităti de tăitei (borhot umed) rezultati din procesul de industrializare, corespunzând cantitătii totale de sfeclă de zahăr livrate.

13.2. CPCLP vor prevedea cantitătile si modalitatea de livrare a borhotului restituit gratuit, potrivit conventiilor particulare ce răspund regulilor sau obiceiurilor locale, valabile înaintea campaniei agricole a anului 2003.

13.3. CPCLP pot să prevadă posibilitatea achizitionării contra cost de către cultivatori a unor cantităti de borhot umed sau în stare uscată.

Încheiat astăzi, 27 iunie 2002.

 

Pentru Federatia Natională

a Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România,

p. presedinte, Ion Gherman

Pentru Asociatia “Patronatul Zahărului

din România”,

ing. Ioan Armenean,

presedinte

Pentru Asociatia Interprofesională

Natională “Zahărul”

O.I.N.Z.R.,

dr. ing. A.F. Badiu,

presedinte

 

ANEXĂ

la acordul interprofesional

 

CONTRACT

de producere, cumpărare, livrare si plată a rădăcinilor de sfeclă de zahăr (CPCLP)

 

Prezentul CPCLP este încheiat în baza pct. 1.2 din Acordul interprofesional pentru sfeclă de zahăr, aferent recoltei anului 2003.

Între:

Beneficiar: Societatea Comercială .................................................................... - S.A., cu sediul în ................................................................., str. .......................................... nr. ............, reprezentată prin ........................................................................................................................................................... (numele, prenumele, functia)

si

.....................................................................................................................................................,(numele, prenumele, functia) având contul ..................................., deschis la .........................., înregistrată în registrul comertului sub nr. .....................................

si

Furnizor: ................................................../Proprietar ........................................, cu sediul/domiciliul în ................................., str. ....................................... nr. .............., telefon/fax ..............................., reprezentat prin  ......................................................................... (numele,  prenumele, functia)

si .................................................................................................................., (numele, prenumele, functia) având contul ................................., deschis la ........................., înregistrată în registrul comertului la pozitia ................................. nr. ............................,

a intervenit următorul CPCLP, cu valoare de contract bilateral, privind producerea, cumpărarea, livrarea si plata sfeclei de zahăr.

Furnizorul se obligă să cultive o suprafată de ................. ha cu sfeclă de zahăr, în scopul realizării unei productii nete de plată de ................. tone, care va fi predată beneficiarului conform graficului de livrare ce va fi comunicat de către beneficiar.

Beneficiarul se obligă să cumpere de la furnizor o cantitate de ....................... tone rădăcini de sfeclă de zahăr, la un pret de 50 kg zahăr alb/tonă sfeclă de zahăr (greutate netă), livrată la o calitate-tip, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 196/2002.

Beneficiarul se angajează să cumpere orice altă cantitate de sfeclă de zahăr, la acelasi pret si în aceleasi conditii, pusă la dispozitie de furnizor.

Pentru realizarea suprafetei de .............. ha beneficiarul se obligă să pună la dispozitie furnizorului soiurile de sfeclă de zahăr.

Sământa este tratată standard.

Noi, semnatarii prezentului CPCLP, declarăm că avem cunostintă de stipulatiile Acordului interprofesional pentru sfeclă de zahăr - campania agricolă a anului 2003 si ne angajăm să le respectăm în litera si în spiritul lor.

Încheiat astăzi, ................................, în ....................... exemplare, toate cu valoare de original.

 

Beneficiar, .......................................................

(numele, prenumele, semnătura)

Furnizor, .......................................................

(numele, prenumele, semnătura)

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală

si certificare veterinară pentru membranele naturale destinate importului în România

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 157.367 din 8 iulie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate animală si certificare veterinară pentru membranele naturale destinate importului în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte prevederi contrare se abrogă.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 22 iulie 2002.

Nr. 325.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind conditiile de sănătate animală si certificare veterinară pentru membranele naturale

destinate importului în România

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste conditiile de sănătate animală si certificare veterinară pentru membranele naturale destinate importului în România.

Art. 2. - (1) Autoritatea veterinară competentă avizează importul de membrane naturale provenite de la animalele domestice dacă acestea sunt însotite de un certificat de sănătate animală conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Certificatul de sănătate mentionat la alin. (1) va fi întocmit într-o singură filă, ce poate fi constituită din una sau mai multe pagini, si va fi redactat în limba română, limba oficială a tării expeditoare si o limbă oficială de circulatie internatională.

Art. 3. - Autoritatea veterinară centrală avizează importul de membrane naturale provenite de la bovine, din statele mentionate în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

Art. 4. - (1) Autoritatea veterinară centrală avizează importul de membrane naturale provenite de la porcine, din statele membre ale Uniunii Europene, precum si din tările terte mentionate în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară.

(2) Autoritatea veterinară centrală avizează importul de membrane naturale provenite de la ovine, din tările terte cuprinse în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară, cu exceptia tărilor în care s-a diagnosticat scrapie.

Art. 5. - (1) Autoritatea veterinară centrală va difuza directiilor sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, precum si inspectoratelor de politie sanitară veterinară de frontieră lista unitătilor aprobate pentru importul de membrane naturale din tările mentionate la art. 3 si 4.

(2) În cazul importului de membrane naturale din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesară lista unitătilor aprobate.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

- Model -

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

pentru membrane naturale destinate importului în România

HEALTH CERTIFICATE

for animal casings intended for export to Romania

Nr./No .......

 

Notă pentru importator: Acest certificat este destinat exclusiv serviciului veterinar si trebuie să însotească transportul până la punctul de trecere a frontierei.

Note to the importer: This certificate is for veterinary purposes only and must accompany the consignment until it reaches the border inspection post.

Tara exportatoare/Exporting country .............................................................................................

Ministerul responsabil/Responsible ministry ................................................................................

Departamentul care certifică/Certifying department .....................................................................

I. Identificarea produselor/Identification of casings

Membrane de/Casings of ................................................................................................................

(tipul si specia/type and species)

Felul ambalajelor/Nature of packaging ........................................................................................

Numărul ambalajelor/Number of packages ...........      .......................................................................

Greutatea netă/Net weight ...........        ...................................................................................................

II. Originea produselor/Origin of casings

Adresa/adresele si numărul/numerele de aprobare veterinară a (ale) unitătii/unitătilor de pre-

lucrare/Address(es) and veterinary control number(s) of the approved

......................................................................................................................................................

III. Destinatia produselor/Destination of casings

Produsele vor fi expediate de la/The products will be sent from ...............................................

(locul de încărcare/place of loading) ................. la/to ........................................................................................................................................

(tara si locul de destinatie/country and place of destination)

cu următorul mijloc de transport/by the following means of transport

......................................................................................................................................................

(identificarea mijlocului de transport/identification of transport means)

Numărul sigiliului1)/Number of the seal1) .........................................................................................

Numele si adresa destinatarului/Name and address of consignor ................................................

Numele si adresa expeditorului/Name and address of consignee................................................

IV. Atestat de sănătate/Health attestation

Subsemnatul, ............................., medic veterinar oficial, certific următoarele/The undersigned, official veterinarian, certifies that the casings described above:

a) provin din unităti aprobate de autoritatea competentă/come from establishments approved

by the competent authority;

b) au fost curătate, slemuite si/have been cleaned, scraped and:

1. sărate2) cu NaCl timp de 30 zile; sau/salted2) with NaCl for 30 days; or

2. albite2); sau/bleached2); or

3. uscate după slemuire2)/dried after scraping2);

c) au fost luate toate măsurile pentru evitarea recontaminării după prelucrare/have undergone all precautions to avoid recontamination after treatment.

Întocmit la/Done at ........................................................ (locul/place) în/on ........................ .  (data/date)

 

..................................................................................................

(semnătura medicului veterinar oficial/signature of official veterinarian)3)

Stampila3)

Official stamp3)


1) Optional/Optional.

2) Stergeti dacă este cazul/Delete as appropriate.

3) Semnătura si stampila trebuie să fie de o culoare diferită de cea a imprimatului/The signature and the stamp must be in a colour different to that of the printing.

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

STATELE

din care se autorizează importul de membrane naturale de bovine

 

Argentina

Uruguay

Australia

Panama

Brazilia

Salvador

Chile

Namibia

Costa Rica

Botswana

Noua Zeelandă

Singapore

Nicaragua

Swaziland

Paraguay

 

 

ANEXA Nr. 3

la norma sanitară veterinară

 

LISTA

cuprinzând tările terte din care se autorizează importul de membrane naturale de porcine si ovine

 

Afghanistan

India

Nicaragua

Argentina

Iran

Pakistan

Australia

Japonia

Panama

Bahrain

Kuweit

Paraguay

Bangladesh

Letonia

Peru

Brazilia

Liban

Polonia

Canada

Lituania

Africa de Sud

Chile

Mexic

Siria

China

Mongolia

Uruguay

Costa Rica

Turcia

Elvetia

Croatia

Turkmenistan

Tunisia

Cipru

Statele Unite ale Americii

Maroc

Cehia

Ungaria

Noua Zeelandă

Egipt

Uzbekistan

Slovacia

Honduras

Iugoslavia

Ucraina