MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 585         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 august 2002

 

SUMAR

 

ORDINE

 

129/509/M50/274/369/DT/5.186/10/940/400. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al presedintelui Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al ministrului apărării nationale, al ministrului de interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

 

ORDINE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 129

din 7 mai 2002

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

Nr. M50

din 8 mai 2002

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 369/DT

 din 9 mai 2002

SERVICIUL DE TELECOMUNICATII

SPECIALE

Nr. 10

din 15 mai 2002

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZĂ

Nr. 400

din 13 iunie 2002

CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE

A APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE,

SIGURANTEI NATIONALE

SI AUTORITĂTII JUDECĂTORESTI

Nr. 509

din 26 aprilie 2002

MINISTERUL DE INTERNE

Nr. 274

din 7 iunie 2002

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Nr. 5.186

din 16 mai 2002

SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE

Nr. 940 din 14 mai 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, presedintele Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, ministrul apărării nationale, ministrul de interne, ministrul justitiei, directorul Serviciului Român de Informatii, directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorul Serviciului de Informatii Externe si directorul Serviciului de Protectie si Pază,

în temeiul prevederilor: art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001,

având în vedere prevederile:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si serviciilor de recuperare-reabilitare, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

- Hotărârii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unităti sanitare, cu modificările si completările ulterioare, emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti si aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si ceilalti furnizori de servicii medicale, farmaceutice si dispozitive medicale se vor derula în conformitate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 29 decembrie 2001, prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 29 decembrie 2001, prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 1 februarie 2002, si prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 4 februarie 2002.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Gheorghe Fulga

Presedintele Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării,

Ordinii Publice, Sigurantei Nationale

si Autoritătii Judecătoresti,

general de brigadă medic

Serban Rădulescu

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Radu-Alexandru Timofte

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

general de brigadă

Iulian Crăiniceanu

 

ANEXĂ

 

NORME PROPRII

de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor socialede sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractelor-cadru aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2001, Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001 si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în retelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispozitiile normelor metodologice aprobate prin ordinele presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ale presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001, nr. 604/4.188/2001, nr. 629/4.233/2001 si nr. 630/4.234/2001.

(3) Prezentele norme se aplică începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.244/2001, Hotărârii Guvernului nr. 1.245/2001, Hotărârii Guvernului nr. 1.330/2001 si a Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale din retelele sanitare apartinând sistemului apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti sunt cei prevăzuti la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 458/2001.

Art. 3. - Atributiile ce revin potrivit legii directiilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti în domeniul asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către directiile medicale sau de alte structuri similare ale ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii.

Art. 4. - (1) În vederea încheierii contractului furnizorii de servicii medicale vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiintare a furnizorilor de servicii medicale.

(2) La încheierea contractului de furnizare de servicii farmaceutice furnizorii vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, cu exceptia certificatului de înmatriculare la registrul comertului.

Art. 5. - Toate documentele care stau la baza încheierii si derulării contractului de furnizare de servicii medicale si farmaceutice în baza prezentelor norme si care sunt confidentiale datorită specificului institutiilor respective se certifică prin semnătura reprezentantilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea si realitatea datelor transmise si/sau raportate. Aceste documente se prezintă spre verificare de reprezentantii legali ai furnizorilor numai reprezentantilor abilitati de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si agreati de furnizor.

Art. 6. - Modelele contractelor de furnizare de servicii medicale si farmaceutice, adaptate situatiilor specifice, după caz, care se încheie între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale din retelele ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, sunt prevăzute în anexele nr. 1-6.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

SECTIUNEA I

Modalităti de contractare

 

Art. 7. - Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistentă medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităti sanitare care coordonează activitătile medicale din aceste cabinete si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, conform reglementărilor specifice.

Art. 8. - Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judetene si ale municipiului Bucuresti contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 9. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic si tratament sau a altor unităti sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 10. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale si de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 11. - Listele cuprinzând asiguratii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, după cum urmează:

a) pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii listele care includ si militari în termen, elevi si studenti militari, detinuti se certifică de către comandantul unitătii si de către reprezentantul legal al unitătii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical; medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligatia de a aduce la cunostintă medicului de familie de la care a plecat asiguratul, prin comunicare scrisă, în termen de 15 zile, includerea acestuia pe lista sa; b) pentru cabinetele medicale care functionează în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti si în care se acordă asistentă medicală anumitor categorii de asigurati a căror identitate nu poate fi divulgată din motive de sigurantă natională, precum si pentru cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală retinutilor si arestatilor preventiv listele vor fi raportate numeric, conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 12. - Pentru asiguratii care virează contributia la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si care se găsesc înscrisi pe listele unor medici de familie care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate judetene sau a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti va confirma, în scris, caselor de asigurări de sănătate respective calitatea de asigurat al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, precum si faptul că nu sunt înscrisi pe listele unor medici de medicină generală acreditati ca medic de familie, care sunt în relatii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

 

SECTIUNEA II

Modalităti de colectare a contributiei pentru asigurările sociale de sănătate pentru unele categorii speciale de asigurati si modalităti de plată a furnizorilor în asistenta medicală primară

 

Art. 13. - Contributia la asigurările sociale de sănătate pentru arestatii preventiv se virează lunar de către ordonatorul de credite cu ordin de plată întocmit separat pentru aceste categorii de asigurati, iar declaratia pentru contributia la Fondul de asigurări sociale de sănătate, împreună cu fotocopia ordinului de plată vizat de trezorerie vor fi remise la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 14. - Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenta medicală acordată arestatilor preventiv se efectuează pe baza raportărilor numerice, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate:

total număr de arestati preventiv în fiecare zi a lunii/număr de zile calendaristice = număr mediu de arestati preventiv pe lună

 

număr mediu de arestati preventiv pe lună x 10/12 = număr de puncte neajustate pe lună

 

Numărul initial de arestati preventiv se va stipula în contract si va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2002.

Cheia de control si plata serviciilor medicale raportată la numărul mediu de arestati preventiv pe lună se fac prin comparare cu nivelul contributiei la Fondul de asigurări sociale de sănătate, calculat după următoarea formulă:

total număr de arestati preventiv aflati în arest în fiecare zi a lunii/număr de zile calendaristice x 2 salarii minime brute pe tară x 7%

Art. 15. - Casele judetene de asigurări de sănătate si a municipiului Bucuresti vor comunica medicului pe lista căruia se aflau aceste categorii de asigurati până la intrarea în arest preventiv datele primite trimestrial de la serviciile de specialitate din cadrul inspectoratelor de politie judetene si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, respectiv datele de identitate ale acestora, durata cât s-au aflat în arest, precum si numărul de puncte per capita pentru care Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti a efectuat plata, făcând regularizarea corespunzătoare.

Art. 16. - În centrele medicale de diagnostic si tratament, în centrele medicale judetene si ale municipiului Bucuresti calculul punctelor aferente asistentei medicale în afara programului de lucru realizat de către medicii care asigură permanenta se calculează după formula:

număr de puncte/oră x număr de ore lucrate/zi x număr de zile lucrate x număr de medici

Art. 17. - Pentru perioada de absentă a medicului care acordă asistentă medicală primară ministerele si institutiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activitătii medicale de către un alt medic, comunicând despre acesta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 18. - Directiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor si institutiilor din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti vor pune la dispozitie Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti liste cuprinzând medicii cu licentă de înlocuire, fără obligatii contractuale, cum este si cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizati, care pot prelua activitatea în conditiile legii.

Art. 19. - Dispozitiile art. 12 teza întâi din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară nu sunt aplicabile militarilor în termen, elevilor si studentilor din institutiile de învătământ militare, precum si persoanelor private de libertate.

Art. 20. - Medicii de familie aflati în relatii contractuale cu casele judetene de asigurări de sănătate, respectiv a municipiului Bucuresti, care au înscrisi pe lista proprie asigurati ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, vor prescrie medicamente cu sau fără contributie personală pentru acestia, pe recepte tip Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, în vederea decontării medicamentelor de către această casă de asigurări de sănătate, si vor elibera scrisori de trimitere personalizate pentru sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 21. - (1) Numărul total de puncte se ajustează si în raport de conditiile în care se desfăsoară activitatea, astfel: criteriile de încadrare a cabinetului medical în una dintre cele 3 conditii de desfăsurare a activitătii se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, al ministrului apărării nationale, ministrului de interne, ministrului justitiei, directorului Serviciului Român de Informatii, directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Pază:

a) pentru zone izolate, cu până la 20%;

b) pentru conditii grele, cu până la 40%;

c) pentru conditii foarte grele, cu până la 60%.

(2) Lista cuprinzând cabinetele medicale în care se acordă asistentă medicală primară la care se aplică majorările de mai sus si procentul de majorare corespunzător se stabileste anual de directiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii si se aprobă anual de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

 

CAPITOLUL III

Modalitătile de plată în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

Art. 22. - Numărul de investigatii paraclinice negociat între furnizorii de servicii paraclinice si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti se stabileste în limita numărului de investigatii paraclinice efectuate în anul precedent, cu încadrarea în suma prevăzută cu această destinatie. Numărul de investigatii paraclinice poate fi renegociat dacă fondul cu această destinatie suferă modificări în cursul anului sau dacă se înregistrează economii la alti furnizori de servicii paraclinice, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinatie.

Art. 23. - Decontarea de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti a serviciilor medicale stomatologice preventive si a tratamentelor stomatologice se face în limita unui plafon trimestrial pe fiecare medic în cazul cabinetelor medicale din unitătile sanitare ambulatorii de specialitate apartinând ministerelor cu retele sanitare proprii, precum si în cadrul ambulatoriilor de specialitate integrate spitalelor din reteaua ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

Art. 24. - Cabinetele medicale din structurile mentionate la art. 23 vor tine evidenta serviciilor medicale pentru fiecare asigurat, iar documentele justificative ce urmează să fie întocmite în vederea decontării de către

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti vor fi adaptate la specificul fiecărei institutii si minister, cu respectarea confidentialitătii datelor.

 

CAPITOLUL IV

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 25. - Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate/acreditate conform prevederilor legale în vigoare, precum si de farmaciile care functionează în structura unitătilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, sigurantă natională si autoritate judecătorească.

Art. 26. - În vederea respectării prevederilor speciale cuprinse în legile proprii de organizare si functionare, de care beneficiază anumite categorii de asigurati a căror identitate nu poate fi divulgată din motive de sigurantă natională, modalitatea de întocmire/raportare si verificare a prescriptiilor medicale si a documentelor justificative va fi stabilită de comun acord de către ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie si Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 27. - Medicamentele cu sau fără contributie personală se acordă pe bază de prescriptie medicală eliberată de medicii care se află în relatii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, precum si de medicii din cabinetele de unitate din reteaua apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti aflati în relatie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, prin intermediul reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, pentru asiguratii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 28. - Pentru farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriile de specialitate din reteaua sanitară proprie Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti va acorda, în cadrul sumelor contractate, până pe data de 5 a lunii, avansuri lunare în limita a 30% din suma corespunzătoare lunii respective, în acest sens valoarea contractată urmând să fie defalcată în transe lunare.

 

CAPITOLUL V

Modalitătile de plată în asistenta medicală spitalicească

 

Art. 29. - (1) Numărul de cazuri de spitalizare/spital si sectie se negociază diferentiat pentru asiguratii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si cei ai altor case de asigurări de sănătate, în functie de numărul de cazuri de spitalizare/spital si sectie stabilit ca medie a numărului de internări pe ultimii 5 ani/spital si de gradul de adresabilitate la spitalul/sectia respectivă. Numărul anual de cazuri negociat se defalchează pe trimestre.

(2) În cazul în care într-un spital se realizează un număr mai mic de internări în unele sectii, economiile realizate vor fi utilizate pentru plata unui număr mai mare de internări la nivelul altor sectii din cadrul spitalului, unde se justifică aceasta.

Art. 30. - Durata optimă de spitalizare/sectii, aprobată de Ministerul Sănătătii si Familiei pentru spitalele penitenciare, este prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 31. - În situatia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate, ca urmare a unei adresabilităti crescute a acestora, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti poate accepta la decontare această depăsire, cu încadrarea în sumele aprobate prin buget pentru servicii medicale spitalicesti.

Art. 32. - Contravaloarea serviciilor medicale spitalicesti acordate în urma unui accident de muncă se recuperează de către furnizorul de servicii medicale spitalicesti, prin ordin de încasare, de la unitatea la care s-a înregistrat accidentul de muncă.

Art. 33. - Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli, respectiv suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, se defalchează de către spitale pe trimestre, cu acordul directiilor medicale sau al structurilor similare ale ministerelor, în functie de subordonare, si al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti.

Art. 34. - Spitalele vor raporta directiilor medicale sau structurilor similare si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată, executia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi si calitativi comparativ cu cei contractati.

Art. 35. - Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta directiilor medicale sau structurilor similare si Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti executia bugetului, respectiv realizarea indicatorilor trimestriali comparativ cu cei contractati.

Art. 36. - Lunar, până la data de 10 a lunii curente pentru luna expirată, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti va raporta centralizat Casei Nationale de Asigurări de Sănătate executia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea de către spitale a indicatorilor cantitativi si calitativi comparativ cu cei contractati.

 

CAPITOLUL VI

Conditiile acordării serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical contractate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti

 

Art. 37. - Contractul de furnizare de servicii medicale de urgentă prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical se încheie pe baza următoarelor documente:

a) actul de înfiintare a serviciului de ambulantă, respectiv ordinul sau dispozitia ministrului/directorului institutiei căreia îi apartine unitatea sanitară;

b) autorizatia sanitară de functionare vizată pentru anul în curs;

c) codul fiscal al unitătii sanitare ce coordonează serviciul de ambulantă;

d) contul deschis la trezoreria statului.

Art. 38. - Este obligatorie prezenta personalului medico-sanitar din cadrul serviciului de ambulantă în toate tipurile de urgentă.

Art. 39. - Documentele cerute pentru contractare, care necesită revizuire periodică, vor fi prezentate vizate pentru anul în curs. Furnizorul este obligat să efectueze demersurile necesare în vederea vizării sau eliberării înaintea expirării perioadei de valabilitate.

Art. 40. - Nerespectarea termenului de depunere a facturii si a documentelor de raportare, precum si raportarea incorectă si incompletă a datelor solicitate atrag nedecontarea în termenul prevăzut.

Art. 41. - Serviciile medicale de urgentă prespitalicesti si alte tipuri de transport medical, acordate în urma unui accident de muncă, se facturează de către serviciul de ambulantă către unitatea la care asiguratul este angajat.

Art. 42. - În cazul în care serviciul de ambulantă este solicitat în mod repetat de către un pacient diagnosticat cu o boală cronică si acesta refuză nejustificat internarea, furnizorul va informa de îndată Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, aceasta luând măsurile necesare, mergând până la nedecontarea contravalorii serviciilor, când se dovedeste culpa furnizorului, sau, după caz, recuperarea de la pacient a contravalorii serviciilor medicale.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 43. - Prezentele norme se aplică în relatiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice din retelele sanitare apartinând ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, precum si cu furnizorii de dispozitive medicale.

Art. 44. - Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti decontează contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor de către furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia asiguratului, în limita bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite.

Art. 45. - Recuperarea sumelor pentru asiguratii care virează contributia la alte case de asigurări de sănătate si care beneficiază de asistentă medicală în unitătile sanitare din reteaua sanitară a apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti se va face potrivit metodologiei stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, limita de cheltuieli corespunzătoare putând fi asigurată o dată cu rectificarea bugetului sau/si prin virări de credite potrivit legii.

Art. 46. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară

 

I. Părtile contractante

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ............................................., str. ........................................... nr. .............., sectorul ...................., telefon/fax .............................., având codul fiscal nr. ............................ si contul nr. ............................, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, reprezentată prin presedinte/director general ...............................

si director general adjunct economic/director financiar contabil ..........................................

si

Spitalul militar/Penitenciarul ............................, în calitate de unitate sanitară care gestionează activitătile specifice din infirmerii, reprezentat prin ..............................................., cu Autorizatia de înfiintare nr. ................., Autorizatia sanitară nr. ........................, având sediul în orasul .............................., str. ................................ nr. .............., judetul ........................., telefon ...................., cont nr. ............................, deschis la trezoreria ................................, cod fiscal nr. ............................., polita de asigurare de malpraxis nr. ...............................

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenta medicală primară, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, precum si decontarea de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor de asistentă medicală primară asigurate de medicii de medicină generală din infirmerii, conform Hotărârii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea si finantarea unor unităti sanitare, cu modificările si completările ulterioare.

III. Serviciile medicale furnizate

Art. 2. - Serviciile medicale furnizate în asistenta medicală primară, detaliate în Normele de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, sunt următoarele:

a) servicii profilactice;

b) servicii de urgentă;

c) servicii medicale curative;

d) servicii speciale;

e) activităti de suport.

Art. 3. - (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguratii înscrisi pe lista proprie a medicilor prevăzuti în anexa nr. 1 la prezentul contract.

(2) Furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală primară se desfăsoară la infirmeriile cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul contract.

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor contractante în situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară pe anul 2002.

V. Obligatiile părtilor contractante

A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 6. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligatii:

a) să plătească spitalului sumele cuvenite pentru activitătile de medicină primară efectiv prestate asiguratilor în cadrul infirmeriilor a căror activitate medicală este gestionată de acest spital, pe baza facturilor emise de furnizorii de  servicii medicale;

b) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;

c) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale primare prevăzute în prezentul contract;

d) să efectueze controlul legalitătii, necesitătii, oportunitătii, economicitătii si realitătii privind contravaloarea serviciilor medicale prestate de către medicii din infirmerii, precum si modul de centralizare, raportare si plată efectivă a  serviciilor medicale gestionate de spital;

e) să verifice prescrierea medicamentelor cu sau fără contributie personală din partea asiguratilor si a investigatiilor medicale paraclinice recomandate de furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală primară, în conformitate cu reglementările în vigoare;

f) să comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, numele persoanelor care si-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contributiei ce revine ca obligatie de plată asiguratului;

g) să informeze furnizorul de servicii medicale în asistenta medicală primară asupra conditiilor de contractare.

B. Obligatiile spitalului

Art. 7. - Spitalul are următoarele obligatii:

a) să prezinte lista initială a asiguratilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. înscrisi si să actualizeze lunar această listă;

b) să gestioneze activitătile din infirmerii, conform prevederilor ordinului comun al ministrului apărării nationale si al presedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., emis în baza Hotărârii Guvernului nr. 443/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si în baza normelor metodologice elaborate de Directia financiară si Directia de asistentă medicală din cadrul Ministerului Apărării Nationale;

c) să asigure confidentialitatea datelor rezultate din derularea prezentului contract;

d) să centralizeze documentele justificative lunare în baza cărora se va realiza decontarea sumelor cuvenite, conform ordinului comun al ministrului apărării nationale si al presedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., si să le trimită la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în termen de 3 zile;

e) să îndrume si să verifice corectitudinea actului medical prestat de medicii de medicină generală din infirmerii;

f) să verifice modul în care se asigură acordarea asistentei medicale pentru cazurile de urgentă;

g) să utilizeze în mod eficient sumele obtinute în baza contractului cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si să respecte destinatia acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 443/1998, cu modificările si completările ulterioare.

VI. Modalităti de plată

Art. 8. - Modalitătile de plată în asistenta medicală primară sunt:

1. plata per capita prin tarif/persoană asigurată;

2. tarif/serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguratii din listele medicilor.

Pentru medicii nou-veniti într-o localitate se asigură un venit echivalent cu un salariu si o sumă necesară pentru cheltuieli de administrare si functionare a cabinetului, stabilite potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară.

1.1. Plata per capita se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară.

Valoarea estimată a unui punct pentru plata per capita este unică pe tară, de .............. lei.

1.2. Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 se ajustează:

a) în functie de conditiile în care îsi desfăsoară activitatea medicul de medicină generală din infirmerie:

- zone izolate: DA/NU ......%;

- conditii grele: DA/NU ......%;

- conditii foarte grele: DA/NU ......%;

- localităti izolate cu conditii grele sau foarte grele, cu număr mic de locuitori: DA/NU ......%;

b) în functie de gradul profesional:

- medic primar +20%;

- medic fără grad profesional -10%.

2. Plata/serviciu medical se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001.

Valoarea estimată a unui punct pentru plata/serviciu este unică pe tară si se stabileste pentru fiecare trimestru, conform prevederilor art. 9 alin. (4) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001.

Art. 9. - (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligatia să deconteze, în termen de maximum 20 de zile de la încheierea lunii, contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între spitalul militar/penitenciar si medicii de medicină generală din infirmerii, la valoarea estimată a punctului per capita si pe serviciu medical.

(2) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor bănesti ale medicilor de medicină generală ca urmare a regularizărilor în functie de valoarea definitivă a punctului per capita si a punctului pe serviciu medical.

(3) Valoarea definitivă a punctului per capita se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributie din partea asiguratului si/sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., directiile medicale sau alte structuri similare din ministerele si institutiile din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti în cadrul retelelor sanitare proprii si de Colegiul Medicilor din România.

(4) Neefectuarea, datorită medicului de medicină generală, conform planificării, în proportie de peste 20%, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 13 alin. (1) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 1.244/2001, atrage diminuarea veniturilor aferente plătii per capita pentru trimestrul respectiv cu 10%.

Art. 10. - (1) Virarea sumelor aferente plătii per capita si plătii pe serviciu medical se face de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în contul spitalului nr. ................................, deschis la trezoreria ...................... .

(2) Decontarea sumelor pentru plata per capita si pe serviciu medical se face pe baza documentelor justificative impuse de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 11. - (1) Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calitătii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de către comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

(2) Respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate de către medici în sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti va fi controlată de directiile medicale sau de alte structuri similare din cadrul ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, împreună cu Serviciul medical al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si cu Colegiul Medicilor din România.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 12. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 13. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 14. - Reprezentantul legal al spitalului cu care C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. Acesta răspunde material, civil sau penal în cazul în care se constată raportări eronate, conform legislatiei în vigoare.

Art. 15. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate  asiguratilor.

Art. 16. - Clauză specială

(1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

(3) Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea si încetarea cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(4) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

IX. Contraventii

Art. 17. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală primară de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

X. Încetarea contractului

Art. 18. - Prezentul contract poate fi denuntat în mod unilateral de către oricare dintre părtile contractante, cu conditia notificării intentiei de denuntare cu cel putin 10 zile anterior datei de la care se doreste rezilierea contractului.

Art. 19. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

XI. Corespondenta

Art. 20. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor contractante.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 21. - Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare, cu cel putin 10 zile înaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele părti contractante si este parte integrantă a acestui contract.

Art. 22. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător numai cu acordul părtilor.

Art. 23. - Valorile definitive ale punctului .per capita” si pe serviciu sunt cele calculate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si nu sunt elemente de negociere între părtile contractante.

Art. 24. - Clauză specială

(1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

(2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 25. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 26. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 25  alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIV. Alte clauze

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ..................., în două exemplare a câte .......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Presedinte/Director general,

Spitalul militar/penitenciar

Director adjunct economic/ Director financiar contabil, al infirmeriilor din raza teritorială a spitalului,

Vizat

Oficiul juridic

Reprezentantul legal,

 

ANEXA Nr. 1

la contract

 

1. ......................................., grad profesional ........................., codul medicului ......................... acreditat de comisia de acreditare .................... prin ................ nr. ................ din ................. si având un număr de .......... asigurati înscrisi pe lista proprie;

2. ...................................., grad profesional ........................., codul medicului .......................... acreditat de comisia de acreditare .................... prin ................ nr. ................ din ................. si având un număr de .......... asigurati înscrisi pe lista proprie;

3. ..................................., grad profesional ........................., codul medicului .......................... acreditat de comisia de acreditare .................... prin ................ nr. ................ din ................. si având un număr de .......... asigurati înscrisi pe lista proprie; ...

 

ANEXA Nr. 2

la contract

 

Furnizarea serviciilor medicale se desfăsoară la următoarele unităti ale furnizorului:

1. .......................... din ........................, sectorul/judetul ........................., tel./fax ........................, cu Autorizatia sanitară de functionare nr. .........../.........., eliberată de ....................., si Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............../............

2. .......................... din ........................, sectorul/judetul ........................., tel./fax ........................, cu Autorizatia sanitară de functionare nr. .........../.........., eliberată de ....................., si Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............../............;

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile clinice

 

I. Părtile contractante

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în .........................., str. ........................ nr. .........., sectorul ............., telefon/fax ..............., având codul fiscal nr. .................... si contul nr. ......................, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, reprezentată prin presedinte/director general ............................ si director general adjunct economic/director financiar contabil ................ ,

si

Furnizorul de servicii medicale .............................., organizat:

- unitate sanitară ambulatorie de specialitate apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie .............................., reprezentată prin ................................;

- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ......................................, reprezentant legal ...................................,  cu Autorizatie de înfiintare nr. .........., Certificat de înregistrare nr. ............, Autorizatie sanitară nr. .............., având sediul în municipiul/orasul ............................, str. .......................... nr. ..............., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judetul/sectorul .........................., telefon .............................., cont nr. ........................................, deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. ................., copie de pe dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintă

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile clinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum si Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

Art. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei

Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice,

paraclinice si stomatologice, în următoarele specialităti:

a) ...........................;

b) ...........................;

c) ...........................;

.

.

.

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfăsoară si în următoarele unităti ale furnizorului, altele decât sediul principal:

1. .......................................... din ................................, str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul .............................., tel./fax ..................., cu Autorizatia de functionare nr. ............./..............., eliberată de .........................., si Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ..................../.....................;

2. ................................... din ......................................., str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul .............................., tel./fax ........................, cu Autorizatia de functionare nr. .................../..............., eliberată de ..................., si Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...................../....................;

3. ................................... din ......................................, str. ............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul .............................., tel./fax ....................., cu Autorizatia de functionare nr. ......................./..............., eliberată de .................., si Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............../...............;

.

.

.

Art. 4. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice se face de către următorii medici:

1. ................................, acreditat de comisia de acreditare ...................................... prin ........................................ nr. ................ din ...........................;

2. ................................., acreditat de comisia de acreditare ........................................... prin ......................................... nr. ................ din ...........................;

3. ............................., acreditat de comisia de acreditare ............................................ prin ....................................... nr. ................ din ...........................;

.

.

.

Art. 5. - (1) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu în sistemul asigurărilor de sănătate se acordă în baza biletului de trimitere întocmit de către medicul de familie al asiguratului, medicul din cabinetele medicale scolare sau studentesti - pentru elevi, respectiv studenti -, medicii din cabinetele de unitate apartinând ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, precum si pe bază de scrisoare medicală de la medicii de specialitate din spitale, în situatia în care este necesar un tratament ambulatoriu înainte de internarea în spital sau atunci când este necesar un astfel de tratament după externare, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, situatie în care medicii de specialitate vor solicita persoanelor respective actele care dovedesc calitatea de asigurat.

(2) Serviciile medicale de specialitate din ambulatoriu se acordă si pe baza biletului de trimitere de la un alt medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate, numai în situatia în care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului respectiv.

IV. Durata contractului

Art. 6. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 7. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor contractante pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice.

V. Obligatiile părtilor contractante

A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 8. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligatii:

a) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate, conform contractelor încheiate cu acestia;

b) să verifice recomandările pentru investigatii paraclinice si prescrierea medicamentelor de către furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;

d) să deconteze furnizorilor de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate si prestate asiguratilor proprii, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora;

e) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare.

B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale

Art. 9. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligatii:

a) să acorde servicii de asistentă medicală ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere, cu exceptia urgentelor si afectiunilor confirmate, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate;

b) să presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sănătătii publice, pentru persoanele prevăzute în lista suplimentară a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere al acestuia. Medicii care acordă aceste servicii sunt desemnati de către directiile de sănătate publică si mentionati în biletul de trimitere;

c) să furnizeze tratamentul adecvat si să respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare, si să înscrie în mod obligatoriu pe fiecare prescriptie medicală sintagma “afectiune acută/subacută sau cronică”, după caz;

d) să nu refuze acordarea asistentei medicale asiguratilor în caz de urgentă, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;

e) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul cabinetelor medicale de specialitate din ambulatoriul de specialitate;

f) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea si să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

g) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

h) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare;

i) să respecte normele de raportare a bolilor, conform reglementărilor legale în vigoare;

j) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate si a unitătii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală;

k) să îsi stabilească programul de activitate, să îl respecte si să îl afiseze la loc vizibil la cabinetul medical, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, si să stabilească programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical angajat;

l) să informeze medicul de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate; să transmită rezultatele investigatiilor paraclinice medicului care a solicitat aceste investigatii;

m) să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente de tratament;

n) să anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;

o) să acorde asistentă medicală asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia pentru asigurările sociale de sănătate pentru acestia;

p) să nu încaseze de la asigurati contributie personală pentru serviciile medicale furnizate care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în norme;

q) să afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale;

r) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat a pacientilor;

s) să elibereze certificate de concediu medical, certificate medicale pentru îngrijirea copilului bolnav etc., conform prevederilor legale;

t) să transmită lunar datele si informatiile solicitate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sănătate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora si utilizând formularele impuse de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

u) să accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfăsurare a întregii activităti care face obiectul contractului;

v) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

VI. Modalităti de plată

Art. 10. - (1) Modalitătile de plată în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu:

1. tarif pe serviciu medical cuantificat în puncte;

2. tarif pe serviciu în lei pentru serviciile de terapie fizicală efectuate în bazele de tratament, cuprinse în anexa nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001.

(2) Valoarea estimată a unui punct, unică pe tară, este de .............................. lei.

Art. 11. - (1) Decontarea acestor servicii se face lunar, la valoarea estimată a unui punct, în termen de 20 de zile de la data depunerii facturii si a decontului. La finele fiecărui trimestru, dar nu mai târziu de data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, se face decontarea ca urmare a regularizării sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitivă a unui punct.

(2) Valoarea definitivă a unui punct se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributie din partea asiguratului si/sau recomandări de investigatii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si directia medicală în subordinea căreia îsi desfăsoară activitatea furnizorul de servicii medicale.

Clauzele speciale se completează pentru fiecare cabinet medical si fiecare medic de specialitate din componenta furnizorului de servicii medicale cu care s-a încheiat contractul si alcătuiesc anexă la prezentul contract.

Art. 12. - Numărul de puncte calculat conform Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 se majorează:

a) în functie de gradul profesional:

- medic primar .............................. %;

b) în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea:

- zone izolate: DA/NU..............%;

- conditii grele: DA/NU..............%;

- conditii foarte grele: DA/NU..............%.

Valoarea contractului pentru serviciile medicale, cuantificată în puncte, este de........................... .

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 13. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calitătii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 14. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 15. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 11 alin. (1) nu sunt respectate din vina casei de asigurări de sănătate, aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.

Art. 16. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asi-

guratilor.

Art. 17. - Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. Acesta răspunde material, civil si penal, în cazul în care se constată raportări eronate, conform legislatiei în vigoare. Pentru sumele necuvenite încasate în plus de furnizor ca urmare a raportărilor eronate se percep penalităti egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.

Art. 18. - Clauză specială

(1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea si încetarea cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

IX. Contraventii

Art. 19. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casa de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până la momentul efectuării următorului control.

X. Încetarea contractului

Art. 20. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului de servicii medicale;

d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate a activitătii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

e) în situatia aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributie din partea asiguratului si/sau pentru recomandări nejustificate de investigatii paraclinice;

f) în cazul în care se constată încasarea de contributie personală de la asigurati pentru serviciile medicale care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001.

Art. 21. - Contractul încetează de la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

b) acordul de vointă al părtilor;

c) denuntarea unilaterală a contractului de către oricare dintre părtile contractante, printr-o notificare scrisă, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 22. - Situatiile prevăzute la art. 20 si 21 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

Art. 23. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

XI. Corespondenta

Art. 24. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor contractante.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 25. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

Art. 26. - Valoarea definitivă a punctului este cea calculată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si nu este element de negociere între părtile contractante.

Art. 27. - Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 10 zile înaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele părti contractante si este parte integrantă a acestui contract.

Art. 28. Clauză specială

(1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

(2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 29. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

 (2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 30. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIV. Alte clauze

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Anexa ....................... face parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ......................, în două exemplare a câte .............. pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Presedinte/Director general,

Furnizor de servicii medicale

Director adjunct economic/Director financiar contabil,

Vizat

Oficiul juridic

Reprezentantul legal,

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile paraclinice

 

I. Părtile contractante

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ..................................., str. ........................... nr. ............., sectorul ............., telefon/fax ......................, având codul fiscal nr. ........................... si contul nr. ....................................., deschis la Directia de trezorerie a municipiului  Bucuresti, reprezentată prin presedinte/director general ............................................................... si director general adjunct economic/director financiar contabil ...............................................

si

Furnizorul de servicii medicale......................................................, organizat:

- unitate sanitară ambulatorie de specialitate apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie .........................................................................., reprezentată prin ..........................................;

- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului ..............................................................., reprezentant legal ....................................................................., cu Autorizatie de înfiintare nr. ..................................., Certificat de înregistrare nr. ......................., Autorizatie sanitară nr. ......................, având sediul în municipiul/orasul ................................................, str. ................................... nr. ............, bl. ..........., sc. ..........., et. ............, ap. ............, judetul/sectorul ..............................., telefon ........................, cont nr. ....................................., deschis la trezoreria statului, cod fiscal nr. ........................., copie de pe dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic pe care îl reprezintă

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile paraclinice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum si normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

Art. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei

Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, în specialitătile care constituie anexă la prezentul contract.

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate se desfăsoară si în următoarele unităti ale furnizorului, altele decât sediul principal:

1. ........................ din ........................, str. .............................. nr. ......., bl. ....., sc. ........., sectorul/judetul .............................., telefon/fax ....................... cu Autorizatia de functionare nr. ................./..............., eliberată de ....................., si Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. .................../................;

2. ............................... din .............................., str. ............................... nr. ......., bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul ..........................., telefon/fax .................., cu Autorizatia de functionare nr. ............/....................., eliberată de ................................., si Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...................../....................;

3. ................................. din .........................., str. ................................. nr. ....., bl. ....., sc. ......., sectorul/judetul ............................., telefon/fax ........................., cu Autorizatia de functionare nr. ......................./...................., eliberată de ......................................, si Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......................./.....................;

4. .................................... din .................................., str. ............................... nr. .........., bl. ........., sc. ........., sectorul/judetul ................................, telefon/fax ........................., cu Autorizatia de functionare nr. ......................./......................., eliberată de ......................, si Acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....................../ .....................;

Art. 4. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile paraclinice se face de către următorii medici:

1. ........................................................, acreditat de comisia de acreditare ............................... prin ................................... nr. ................... din .....................;

2. ........................................................., acreditat de comisia de acreditare ................................ prin ............................. nr. ..................... din ..........................;

3. ........................................................., acreditat de comisia de creditare.................................. prin ............................. nr. ..................... din ......................... .

IV. Durata contractului

Art. 5. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 6. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor contractante pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice.

V. Obligatiile părtilor contractante

A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 7. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligatii:

a) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile paraclinice, conform contractelor încheiate cu acestia;

b) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale paraclinice, precum si acreditarea personalului medical angajat;

c) să deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice contravaloarea serviciilor contractate si prestate asiguratilor proprii, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora;

d) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale paraclinice din asistenta medicală ambulatorie de specialitate asupra conditiilor de contractare.

B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale paraclinice

Art. 8. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligatii:

a) să acorde servicii medicale paraclinice asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere;

b) să presteze servicii medicale pentru cazurile cu consecinte negative asupra sănătătii publice, pentru persoanele prevăzute în lista suplimentară a medicului de familie, pe baza biletului de trimitere al acestuia. Medicii care acordă aceste servicii sunt desemnati de către directiile de sănătate  publică si mentionati pe biletul de trimitere;

c) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale paraclinice si criteriile de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul laboratoarelor medicale;

d) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite si despre modul în care vor fi furnizate acestea;

e) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

f) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare;

g) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului de specialitate si a unitătii sanitare, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală;

h) să îsi stabilească programul de activitate, să îl respecte si să îl afiseze la loc vizibil la laboratorul medical, cu respectarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile  clinice, paraclinice si stomatologice, si să stabilească programul de activitate si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

i) să informeze medicul de familie si medicul de specialitate, prin scrisoare medicală expediată direct, despre rezultatele investigatiilor prescrise;

j) să acorde servicii medicale de specialitate paraclinice tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare;

k) să anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;

l) să efectueze investigatii paraclinice asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia de asigurări sociale de sănătate pentru acestia;

m) să nu încaseze de la asigurati contributie personală pentru investigatiile paraclinice furnizate care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001;

n) să afiseze la loc vizibil la laboratorul medical numele casei sau caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relatii contractuale;

o) să accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfăsurare a întregii activităti care face obiectul contractului;

p) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

VI. Modalităti de plată

Art. 9. - Modalitatea de plată în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile paraclinice este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei, conform următorului tabel:

 

Nr.

crt.

Serviciul paraclinic

Tarif negociat

Număr negociat de servicii*)

Total lei

(col. 2 x col. 3)

0

1

2

3

4

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

X

X

 

 


*) Numărul negociat de servicii este orientativ, cu obligatia încadrării în valoarea contractului.

Suma anuală contractată este ............................ lei, din care:

- trimestrul I ................ lei;

- trimestrul II ............... lei;

- trimestrul III .............. lei;

- trimestrul IV .............. lei.

Art. 10. - Decontarea acestor servicii se face lunar, în termen de 20 de zile de la data depunerii facturii.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 11. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calitătii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 12. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 13. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 10 nu sunt respectate din vina casei de asigurări de sănătate, aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.

Art. 14. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 15. - Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. Acesta răspunde material, civil si penal, în cazul în care se constată raportări eronate, conform legislatiei în vigoare. Pentru sumele necuvenite încasate în plus de furnizor ca urmare a raportărilor eronate se percep penalităti egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.

Art. 16. - Clauză specială:

(1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea si încetarea cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

IX. Contraventii

Art. 17. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casa de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până la momentul efectuării următorului control.

X. Încetarea contractului

Art. 18. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului de servicii medicale paraclinice;

d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate a activitătii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

e) în cazul în care se constată încasarea de contributie personală de la asigurati pentru serviciile medicale paraclinice care se suportă integral de către casele de asigurări de sănătate, conform listelor si conditiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001.

Art. 19. - Contractul încetează de la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

b) acordul de vointă al părtilor;

c) denuntarea unilaterală a contractului de către oricare dintre părtile contractante, printr-o notificare scrisă, cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 20. - Situatiile prevăzute la art. 18 si 19 se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

Art. 21. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante, pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

XI. Corespondenta

Art. 22. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor contractante.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax), ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 23. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

Art. 24. - Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 10 zile înaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele părti si este parte integrantă a acestui contract.

Art. 25. - Clauză specială:

(1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

(2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 26. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori cu alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 27. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 26  alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIV. Alte clauze

........................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………

 

Anexa ................... face parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ...................... în două exemplare a câte .............. pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Presedinte/Director general,

Furnizor de servicii medicale

Director adjunct economic/Director financiar contabil,

Vizat

Oficiul juridic

Reprezentantul legal,

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale stomatologice

 

I. Părtile contractante

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumită n continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ...................................., str. ............................................ nr. ..........., sectorul 1, telefon/fax ....................., având codul fiscal nr. ........................ si contul nr. ..............., deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, reprezentată prin presedinte director general .................. si director general adjunct economic/director financiar contabil ................................,

si

Cabinetul medical organizat:

- cabinet care functionează în structura unei unităti sanitare cu personalitate juridică  ...................................., reprezentant legal ......................................;

- unitate sanitară ambulatorie de specialitate apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie ............................., reprezentant legal ...........................;

- ambulatoriu de specialitate integrat spitalului .................................... apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie ....................., reprezentant legal ......................., cu Autorizatia/Actului de înfiintare nr. ................, Certificat de înregistrare nr. ............, cu Autorizatia sanitară nr. ............, având sediul în municipiul/orasul .............., str. ............................ nr. ........, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ............., telefon ..........., cont nr. ................., deschis la Trezoreria ......................, cod fiscal nr. .........., copie de pe dovada asigurării pentru malpraxis pentru fiecare medic/dentist pe care îl reprezintă.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul pentru specialitătile stomatologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform prevederilor cuprinse în Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, în normele de aplicare a acestuia, precum si în Normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

Art. 2. - Furnizorul prestează servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice.

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile stomatologice se desfăsoară la următoarele unităti ale furnizorului, conform anexei nr. 1 la prezentul contract.

Art. 4. - Furnizarea serviciilor medicale stomatologice către asigurati se va asigura prin medicii prevăzuti în anexa nr. 2 la prezentul contract.

IV. Durata contractului

Art. 5. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 6. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor contractante, pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice.

V. Obligatiile părtilor contractante

A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 7. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligatii:

a) să verifice activitatea furnizorului de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie stomatologică, conform prezentului contract;

b) să verifice prescrierea medicamentelor de către furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie stomatologică, în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie stomatologică asupra conditiilor de contractare;

d) să deconteze furnizorului contravaloarea serviciilor medicale stomatologice contractate si prestate asiguratilor proprii, pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele privind activitatea realizată, în urma verificării acestora;

e) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale stomatologice, precum si acreditarea personalului medical angajat.

B. Obligatiile furnizorului de servicii medicale stomatologice

Art. 8. - Furnizorul de servicii medicale stomatologice are următoarele obligatii contractuale:

a) să acorde servicii medicale stomatologice contractate si să nu refuze acordarea asistentei medicale stomatologice în caz de urgentă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;

b) să respecte dreptul asiguratilor de a-si alege medicul stomatolog/dentisul si unitatea sanitară;

c) să informeze, dacă este cazul, medicul de familie al asiguratului despre diagnosticul stabilit, controalele si tratamentele efectuate sau despre orice alte aspecte care tin de sănătatea asiguratului;

d) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, despre modul în care vor fi furnizate acestea si să-i consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

e) să furnizeze tratamentul adecvat si să respecte conditiile de prescriere a medicamentelor necesare, prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

f) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

g) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat a pacientilor;

h) să acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente si economice de tratament;

i) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, demnitatea si intimitatea acestora, precum si a prestatiei medicale;

j) să transmită datele si informatiile solicitate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sănătate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora si utilizând formularele impuse;

k) să accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfăsurare a întregii sale activităti care face obiectul contractului;

l) să îsi stabilească programul de lucru, să îl respecte si să îl afiseze la cabinetul medical într-un loc vizibil, precizând unde se poate adresa asiguratul în situatii de urgentă survenite în afara orelor de program: numele medicului stomatolog/dentistului, adresa cabinetului, numărul de telefon; de asemenea, are obligatia să stabilească activitatea si sarcinile de serviciu pentru personalul mediu si auxiliar;

m) să informeze asiguratii în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

n) să participe la actiunile de profilaxie promovate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

o) să respecte criteriile medicale de calitate a serviciilor medicale si criteriile de calitate pentru activitatea desfăsurată în cabinetele medicale stomatologice din ambulatoriul de specialitate, precum si la nivelul cabinetelor medicale stomatologice;

p) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform reglementărilor legale în vigoare;

q) să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;

r) să anunte C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. despre orice modificare a datelor care au stat la baza încheierii contractului cu aceasta;

s) să nu încaseze de la asigurati contributie personală pentru serviciile medicale stomatologice furnizate care se suportă integral de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform listelor si conditiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001;

s) să afiseze la loc vizibil la cabinetul medical numele caselor de asigurări de sănătate cu care are contract;

t) să transmită lunar datele si informatiile solicitate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sănătate a persoanelor pe care le-a consultat ori tratat, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora si utilizând formularele impuse de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

t) să accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. privind modul de desfăsurare a întregii activităti care face obiectul contractului;

u) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile contractate cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

VI. Modalităti de plată

Art. 9. - Modalitatea de plată în asistenta medicală stomatologică din ambulatoriu este tarif pe serviciu medical cuantificat în lei.

Art. 10. - Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face pe baza tarifelor acestora si în conditiile prevăzute în anexa nr. 6 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001 si în limita unui plafon trimestrial/medic stabilit conform art. 23 din normele proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul

apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti, cu exceptia serviciilor medicale stomatologice de urgentă si a serviciilor medicale de pedodontie si ortodontie acordate copiilor sub 18 ani, care se decontează la nivelul realizărilor, cu încadrarea în fondurile trimestriale alocate asistentei medicale stomatologice.

Art. 11. - (1) Decontarea serviciilor medicale stomatologice se face lunar, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face plata. La finele fiecărui trimestru plafonul se regularizează conform art. 12 alin. (3) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001.

 (2) În cazul în care se înregistrează abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contributie din partea asiguratului si/sau recomandări paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., de directiile medicale sau de alte structuri similare din cadrul ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii împreună cu reprezentantii Colegiului Medicilor din România având calitatea de medici militari, contravaloarea serviciilor medicale stomatologice aferente trimestrului respectiv se diminuează cu 10% pentru fiecare situatie.

(3) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale stomatologice se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile.

Art. 12. - Plata serviciilor medicale stomatologice se face în contul nr. ..............................., deschis la Trezoreria .......................... .

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 13. - Serviciile medicale stomatologice furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calitătii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 14. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 15. - În cazul în care termenele de plată nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.

Art. 16. - Furnizorul de servicii medicale stomatologice garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 17. - Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. Acesta răspunde material, civil si penal, în cazul în care se constată raportări eronate, conform legislatiei în vigoare. Pentru sumele necuvenite încasate în plus de furnizor ca urmare a raportărilor eronate se percep penalităti egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.

Art. 18. - Clauză specială

(1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte, în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz. Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea si încetarea cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(3) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

IX. Contraventii

Art. 19. - Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate si documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

X. Încetarea si rezilierea contractului

Art. 20. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă în termen de maximum 30 de zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate conform prezentei hotărâri, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru;

d) în situatia aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a contravalorii serviciilor stomatologice, pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente si/sau recomandări nejustificate de investigatii paraclinice;

e) în cazul în care se constată încasarea de contributie personală de la asigurati pentru serviciile medicale care se suportă integral de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., conform listelor si conditiilor prevăzute în normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 603/4.189/2001.

f) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului.

Art. 21. - Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală stomatologică încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) dacă medicul renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;

b) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

c) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, restructurare;

d) pentru grave încălcări ale dispozitiilor legale;

e) prin acordul de vointă al părtilor;

f) denuntarea unilaterală a contractului de către oricare parte contractantă, cu conditia notificării intentiei de denuntare cu cel putin 10 zile anterior datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 22. - Situatiile prevăzute la art. 20 si art. 21 lit. a)-d) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

Art. 23. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante, pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

XI. Corespondenta

Art. 24. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părtilor contractante.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile calendaristice de la momentul în care intervin modificări ale adresei sediului, (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 25. - Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 10 zile înaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele părti si este parte integrantă a acestui contract.

Art. 26. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător numai cu acordul părtilor.

Art. 27. - Clauza specială:

(1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

(2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 28. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori cu alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 29. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 28  alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIV. Alte clauze

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ......................, în două exemplare a câte .............. pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Presedinte/Director general,

Furnizor de servicii medicale stomatologice

Director adjunct economic/Director financiar contabil,

Serviciul juridic si contencios

Reprezentantul legal,

 

ANEXA nr. 1

la contract

 

1. ......................................................................................................................................................

din .........................., str. ........................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul ....................., tel./fax .................

2. ......................................................................................................................................................

din ............................., str. ...................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul ......................, tel./fax ..................

3. ......................................................................................................................................................

din ..........................., str. .................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, sectorul/judetul ............................, tel./fax ................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ANEXA nr. 2

la contract

 

1. medic/dentist .........................................................., acreditare nr. ............................., codul medicului/dentistului ........................., gradul profesional ........................................., specialitatea ...................................., program de activitate ................. ore/zi

2. medic/dentist .........................................................., acreditare nr. ............................., codul medicului/dentistului ........................., gradul profesional ........................................., specialitatea ...................................., program de activitate ................ ore/zi

3. medic/dentist .........................................................., acreditare nr. ............................., codul medicului/dentistului ........................., gradul profesional ........................................., specialitatea ...................................., program de activitate ................ ore/zi

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

I. Părtile contractante

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ..................................., str. ................................. nr. ........., sectorul 1, telefon/fax ............................, având codul fiscal nr. ............................ si contul nr. ................................, deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti, reprezentată prin presedinte/director general ................................................. si director general adjunct economic/director financiar contabil .......................................,

si

Spitalul ............................................, cu sediul în ................................, str. ............................. nr. ............., tel./fax ..................................., reprezentat prin .............................................., având: Autorizatia de înfiintare nr. ....................., Autorizatia sanitară de functionare nr. .............................., codul fiscal ........................... si contul nr. ................................, deschis la trezoreria statului ............................... .

II. Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001, normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum si normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

(2) Activitătile suplimentare si alte obligatii de plată din partea caselor de asigurări de sănătate sunt prevăzute în actele aditionale la prezentul contract. Pentru sumele acordate spitalelor prin programele nationale se încheie contracte distincte, iar pentru sumele aferente arieratelor se încheie un act aditional potrivit ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

III. Servicii medicale spitalicesti

Art. 2. - (1) Serviciile medicale spitalicesti în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se furnizează în baza recomandării de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor infecto-contagioase care necesită izolare si tratament, internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici încadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si a celor dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale si a bolnavilor de TBC.

(2) Aceste servicii constau în:

a) consultatii;

b) investigatii;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratament medical, chirurgical si/sau fizical recuperator;

e) îngrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masă;

f) recomandări la externare.

IV. Durata contractului

Art. 3. - Prezentul contract este valabil de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 4. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor contractante în situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001.

V. Obligatiile părtilor

Art. 5. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligatii:

a) să deconteze în baza facturii si a documentelor însotitoare furnizorilor de servicii medicale spitalicesti contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale;

b) să aloce în primele 15 zile ale lunii sume de până la 80% din sumele corespunzătoare lunii curente, urmând ca decontarea finală a lunii să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare;

c) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale spitalicesti asupra conditiilor de contractare;

d) să verifice autorizarea sanitară de functionare si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale;

e) să monitorizeze activitatea furnizorilor de servicii medicale prevăzută în prezentul contract.

Art. 6. - Furnizorul de servicii medicale spitalicesti are următoarele obligatii contractuale:

a) să acorde servicii medicale asiguratilor, respectând criteriile de calitate elaborate de Colegiul Medicilor din România si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, si să respecte criteriile de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul unitătii;

b) să nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgentă ori de câte ori se solicită aceste servicii;

c) să respecte dreptul asiguratilor de a-si alege spitalul;

d) să informeze medicul de familie al asiguratului sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau despre orice alte aspecte care tin de sănătatea asiguratului;

e) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si

despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea si să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

f) să furnizeze tratamentul adecvat si să respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

g) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile contractate cu casa de asigurări de sănătate, să respecte destinatia acestor fonduri si să nu angajeze nejustificat cheltuieli din fondul de asigurări sociale de sănătate peste suma contractată, cu exceptia cheltuielilor generate de serviciile medicale în caz de urgentă, altele decât cele contractate. Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor întocmi liste de asteptare, cu exceptia cazurilor de urgentă medico-chirurgicală;

h) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată, pe categorii de asigurati, conform contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti. Factura va fi însotită de desfăsurătoarele activitătilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale spitalicesti, contra cost, de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti a serviciilor furnizate;

i) să asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infectiilor nosocomiale;

j) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat. În situatia în care pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgentă necesare si anuntă casa de asigurări cu care a încheiat contract de furnizare de servicii, casa de asigurări de sănătate având obligatia de a deconta spitalului sumele aferente serviciilor medicale de urgentă;

k) să acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente si economice de tratament;

l) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

m) să se îngrijească de asigurarea permanentei serviciilor medicale furnizate asiguratilor internati;

n) să transmită datele si informatiile solicitate de casa de asigurări de sănătate si de directia medicală căreia I se subordonează privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sănătate a persoanelor consultate ori tratate, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora si utilizând formularele de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei si care se pun la dispozitie în mod gratuit;

o) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii specifici prevăzuti în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, denumit în continuare ordin;

p) să stabilească programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

q) să elibereze documente medicale (certificate medicale, certificate pentru îngrijirea copilului bolnav etc.). Casele de asigurări de sănătate nu decontează acele servicii medicale necesare pentru eliberarea unor documente medicale prevăzute în anexa nr. 13 la ordin;

r) să acorde asistentă medicală tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia la asigurările sociale de sănătate pentru acestia;

s) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale prespitalicesti si a altor tipuri de transport solicitate serviciilor de ambulantă;

t) spitalele care derulează programe nationale de sănătate vor raporta indicatorii prevăzuti în normele privind executia, raportarea si controlul programelor si vor utiliza eficient sumele cu această destinatie. Pentru aceste activităti spitalele vor avea evidente distincte;

u) să accepte controlul din partea C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. si a Colegiului Medicilor din România privind modul de desfăsurare a întregii sale activităti care face obiectul contractului.

VI. Modalităti de plată

Art. 7. - (1) Suma contractată aferentă serviciilor medicale spitalicesti se determină în functie de indicatorii prevăzuti în tabelul de mai jos, utilizându-se metodologia prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.

Număr de zile de spitalizare contractat în anul 2002, pe luni, desfăsurat pe tipuri de sectii

 

Sectia

Numărul de cazuri spitalizate contractat

(spitalizare continuă si/sau de o zi)

Numărul de zile de spitalizare contractat

Durata optimă de spitalizare

Tariful pe zi de spitalizare/sectie*)

Suma contractată

0

1

2

3

4

5 = 1x2x4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Tabelul se va completa separat pentru asiguratii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., constituind anexa nr. 1, si separat pentru asiguratii altor case, constituind anexa nr. 2.


*) Tariful pe zi de spitalizare/sectie, luat în calcul pentru determinarea sumelor aferente fiecărei sectii, este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

 

Sumele lunare pentru serviciile medicale spitalicesti contractate se obtin prin înmultirea numărului de cazuri spitalizate contractate/lună cu durata optimă de spitalizare si cu tariful pe zi de spitalizare (vezi anexele nr. 1 si 2).

Suma stabilită pentru anul 2002 pentru asiguratii proprii este de ................................. lei, iar suma estimată pentru asiguratii altor case de asigurări de sănătate este de ....................................... lei.

La începutul fiecărei luni, pentru luna în curs, casa de asigurări de sănătate poate acorda furnizorului de servicii medicale până la 80% din suma aferentă lunii respective.

(2) Suma totală estimată aferentă serviciilor medicale spitalicesti contractate, stabilită pentru anul 2002, se defalchează trimestrial, după cum urmează:

- suma aferentă trimestrului I: ............................................. lei, din care:

- luna I ............................... lei;

- luna II .............................. lei;

- luna III ............................. lei;

- suma aferentă trimestrului II: ............................................ lei, din care:

- luna IV ............................. lei;

- luna V ............................. lei;

- luna VI ............................ lei;

- suma aferentă trimestrului III: ............................................ lei, din care:

- luna VII ........................... lei;

- luna VIII .......................... lei;

- luna IX ............................ lei;

- suma aferentă trimestrului IV: ............................................ lei, din care:

- luna X ............................. lei;

- luna XI ............................ lei;

- luna XII ........................... lei.

(3) Spitalul va raporta casei de asigurări de sănătate, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată, executia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi si calitativi comparativ cu cei  contractati.

 (4) Lunar, până la data de ................... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate decontează diferenta fată de sumele cuvenite pentru serviciile medicale furnizate pentru asiguratii proprii, iar pentru asiguratii altor case de asigurări de sănătate, după primirea sumelor aferente de la casele de asigurări la care virează contributia acesti asigurati. În cazul în care suma acordată la începutul lunii este mai mare decât suma cuvenită pentru serviciile medicale furnizate, regularizarea se face în luna următoare.

(5) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale spitalicesti se face pe baza facturilor însotite de desfăsurătoarele activitătii realizate, însotite de situatiile nominale.

(6) Trimestrial, până la data de ........................ a lunii următoare încheierii trimestrului, se fac regularizările si decontările, tinându-se seama de cazurile spitalizate externate si cele contractate, pentru asiguratii proprii, iar pentru asiguratii altor case, în functie si de prevederile ordinului comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 8. - Plata serviciilor medicale spitalicesti se face în contul nr. ..................................., deschis la trezoreria statului.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 9. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze din punct de vedere al calitătii lor în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 10. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 11. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 7 alin. (3) nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 12. - Furnizorul de servicii medicale spitalicesti garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 13. - Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică penalităti astfel:

- sumele necuvenite încasate de furnizor ca urmare a raportărilor eronate vor fi virate prin ordin de plată la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în termen de 10 zile de la data întocmirii documentelor de constatare a erorii de către organele de control ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Penalitătile se aplică la valoarea sumei prezentate pentru justificare, în cuantum de 0,10%.

Art. 14. - Clauză specială

(1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

(3) Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea si încetarea cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(4) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Încetarea contractului

Art. 15. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă spitalele nou-înfiintate nu încep activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) ridicarea definitivă de către organele în drept a autorizatiei de functionare a furnizorului de servicii medicale spitalicesti.

Art. 16. - Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea prin desfiintare sau reprofilare;

b) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

c) acordul de vointă al părtilor;

d) se mută unitatea medicală.

Art. 17. - Situatiile prevăzute la art. 15 si la art. 16 lit. a) se constată de către casa de asigurări de sănătate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situatiile prevăzute la art. 16 lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel putin 30 de zile înaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 18. - Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti încheiat cu casa de asigurări de sănătate se modifică în sensul anulării unor servicii de plin drept, printr-o notificare scrisă, în următoarele situatii:

a) sectie/sectii care nu mai îndeplineste/îndeplinesc conditii de contractare;

b) retragerea, la nivelul sectiei/sectiilor, a autorizatiei sanitare de functionare.

Art. 19. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta

Art. 20. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părtilor contractante.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

Art. 21. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 15 zile înaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele părti si este parte integrantă a acestui contract.

Art. 22. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător numai cu acordul părtilor.

Art. 23. - Clauză specială

(1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

(2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XII. Solutionarea litigiilor

Art. 24. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 25. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIII. Alte clauze

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Anexele nr. .............. fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi ......................, în două exemplare a câte .............. pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Presedinte/Director general,

Furnizor de servicii medicale

Director adjunct economic/Director financiar contabil,

Vizat

Serviciul juridic si contencios

Reprezentantul legal,

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

CONTRACT

de furnizare de medicamente cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu,

în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

 

I. Părtile contractante

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în ........................................, str. ................................... nr. ......., sectorul 1, telefon/fax ........................., având codul fiscal nr. ........................ si contul nr. ......................., deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti .............................., reprezentată prin presedinte/director general .............................................. si director general adjunct economic/director financiar contabil .........................

si

Furnizorul de servicii farmaceutice ..................................., având sediul în municipiul/orasul ......................................., str. ........................... nr. ......, judetul/sectorul ...................., telefon ............, fax ....................., înregistrat la Oficiul registru-

lui comertului ............................ cu nr. J....../....../...... si având contul nr. ...................., deschis la Trezoreria ......................., si codul fiscal nr. R ......................, reprezentat prin .................................., Autorizatie de functionare nr. ........../......./........, eliberată de ..............................., Certificat de acreditare nr. ................................./2002

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de medicamente cu sau fără contributie personală, pentru asiguratii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în tratamentul ambulatoriu, conform reglementărilor legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, si sistemul de compensare a acestora, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, ale normelor metodologice de aplicare a acestuia, precum si ale normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistentei medicale în reteaua sanitară a ministerelor si institutiilor din domeniul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

III. Furnizarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

Art. 2. - Prezentul contract privind eliberarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu respectă reglementările legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală.

Art. 3. - Furnizarea medicamentelor se va desfăsura prin intermediul următoarelor farmacii prevăzute în anexa la prezentul contract.

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract produce efecte de la data de 1 ianuarie 2002 până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părtilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001.

V. Obligatiile părtilor

A. Obligatiile C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Art. 6. - C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligatii:

a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu numai cu farmacia autorizată si acreditată conform reglementărilor legale în vigoare;

b) să acorde, în cadrul sumelor contractate, până la data de 5 a lunii, avansuri lunare în limita a 30% din suma corespunzătoare lunii respective, în acest sens valoarea contractată urmând să fie defalcată în transe lunare;

c) să deconteze farmaciei acreditate cu care a încheiat contract, în limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate, în 30 de zile de la data depunerii acesteia;

d) să nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, cu exceptia prescriptiilor pentru afectiunile acute, care îndeplinesc conditiile minime prevăzute la art. 3 lit. b) din contractul-cadru mentionat mai sus;

e) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii farmaceutice;

f) să verifice activitatea furnizorului de servicii farmaceutice prevăzută în prezentul contract, în sensul respectării prevederilor contractuale.

B. Obligatiile furnizorului de servicii farmaceutice

Art. 7. - Furnizorul de servicii farmaceutice are următoarele obligatii:

a) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contributie personală, în conditiile stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

b) să se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform Listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală cu contributie personală în tratamentul ambulatoriu;

c) să practice o evidentă de gestiune cantitativ-valorică pentru medicamentele cu si fără contributie personală de care beneficiază asiguratii;

d) să păstreze la loc vizibil condica de sugestii si reclamatii a asiguratului; condica va fi numerotată de farmacie si stampilată de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;

e) să întocmească si să prezinte C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. documentele necesare pentru decontarea medicamentelor eliberate (factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale), furnizorul fiind direct răspunzător de corectitudinea raportărilor prezentate;

f) să pună la dispozitie, la cererea medicilor care prescriu medicamente cu sau fără contributie personală, lista cuprinzând preturile de vânzare cu amănuntul a medicamentelor existente în farmacie si să reactualizeze această listă periodic;

g) să angajeze numai personal farmaceutic care posedă autorizatie de liberă practică;

h) să informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si despre modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale;

i) să respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor în relatiile cu asiguratii;

j) să stabilească programul de functionare pe care să îl afiseze la loc vizibil în farmacie si să participe, după caz, la sistemul organizat pentru asigurarea furnizării medicamentelor în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale;

k) să elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, dacă medicul indică în prescriptia medicală numai denumirea substantei active;

l) să aducă la cunostintă asiguratilor, la loc vizibil în farmacie, conditiile de eliberare a medicamentelor cu sau fără contributie personală;

m) să aibă permanent în stoc produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI), care au preturile cele mai mici disponibile pe piată;

n) să verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă pentru a fi eliberate si decontate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., precum si dacă au fost respectate conditiile prevăzute în normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numărul medicamentelor si durata terapiei;

o) să anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale;

p) să nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au încetat valabilitatea;

q) să accepte controlul din partea serviciilor specializate din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a Ministerului Sănătătii si Familiei, a directiilor de asistentă medicală sau structurilor similare din cadrul ministerelor si institutiilor cu retele sanitare proprii, împreună cu reprezentantii Colegiului Medicilor din România având calitatea de medici militari si ai Colegiului Farmacistilor din România, asupra modului de desfăsurare a întregii activităti care face obiectul contractului;

r) să nu elibereze medicamente fără prescriptie medicală pentru cele la care reglementările legale în vigoare prevăd această obligatie;

s) să transmită C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., prin programul implementat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, datele solicitate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, avizat de aceasta.

VI. Modalităti de plată

Art. 8. - (1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe bază de factură, borderouri centralizatoare si prescriptii medicale care vor contine atât denumirea, cât si pretul medicamentului, avându-se în vedere pretul cu amănuntul al medicamentelor la data achizitionării lor de către farmacie.

(2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. nu decontează sumele aferente prescriptiilor medicale cu sau fără contributie personală care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor, din vina exclusivă a furnizorului de servicii farmaceutice, cu exceptia prescriptiilor pentru afectiunile acute pe care casele de asigurări de sănătate le decontează, dacă acestea contin datele minime prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu.

Art. 9. - Documentele în baza cărora se face decontarea se depun la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. până la data de 15 a fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea.

Art. 10. - Valoarea contractului este de ....................................................................... lei, din care:

- trimestrul I ..................................................................................................... lei, din care:

........................................................................................... lei, obligatii de plată restante din anul 2001;

- trimestrul II ......................................................................... lei;

- trimestrul III ........................................................................ lei;

- trimestrul IV ........................................................................ lei.

Art. 11. - Decontarea prescriptiilor cu sau fără contributie personală se face în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor justificative.

Art. 12. - Plata se face în contul nr. ................................................................, deschis la Trezoreria ................... .

VII. Răspunderea contractuală

Art. 13. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 14. - Neplata, din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate, în limita sumei prevăzute în contract, atrage majorări de întârziere egale cu majorările prevăzute pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 15. - Farmacia garantează si răspunde de calitatea furnizării medicamentelor eliberate asiguratilor.

Art. 16. - Farmacia este direct răspunzătoare de corectitudinea datelor cuprinse în decont si în actele justificative, iar C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., de legalitatea plătilor.

Art. 17. - Clauză specială

(1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

(3) Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus despre începerea si încetarea cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti din neanuntarea în termen.

(4) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

VIII. Contraventii

Art. 18. - Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispozitie organelor de control actele de evidentă a medicamentelor cu si fără contributie personală din partea asiguratilor si a documentelor în baza cărora se decontează acestea de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. conduce la sistarea plătilor în curs către farmacia respectivă până în momentul efectuării următorului control.

IX. Încetarea contractului

Art. 19. - Prezentul contract se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 30 de zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă farmacia acreditată nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract;

b) dacă din motive imputabile farmaciei acreditate aceasta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) dacă farmacistul renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din România;

d) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei de functionare a farmaciei acreditate;

e) retragerea acreditării farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

f) dacă farmacia acreditată compensează medicamentele neeliberate din prescriptia medicală cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;

g) nerespectarea obligatiilor contractuale în mod repetat si nejustificat, constatată cu ocazia controalelor efectuate de institutiile abilitate să efectueze controlul.

Art. 20. - Contractul încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) se mută farmacia din teritoriul de functionare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al farmaciei;

c) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare;

d) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

e) acordul de vointă al părtilor;

f) denuntarea unilaterală a contractului de către oricare parte contractantă, printr-o notificare scrisă, cu 15 zile anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 21. - (1) Situatiile prevăzute la art. 19 si la art. 20 lit. b)-e) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situatia prevăzută la art. 20 lit. a) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu cel putin 30 de zile înaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 22. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta

Art. 23. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se va efectua în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, sau la sediul părtilor contactante.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

Art. 24. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 15 zile înaintea datei de la care se doreste modificarea. Modificarea se va face printr-un act aditional semnat de ambele părti si va fi parte integrantă a acestui contract.

Art. 25. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si se vor completa în mod corespunzător.

Art. 26. - Dacă o clauză a acestui contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

XII. Solutionarea litigiilor

Art. 27. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 28. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 27 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIII. Alte clauze

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezentul contract de furnizare de medicamente cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, a fost încheiat astăzi ........., în două exemplare a câte ...... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Presedinte/Director general,

Furnizor de servicii farmaceutice

Director adjunct economic/Director financiar contabil,

Vizat

Serviciul juridic si contencios

Reprezentantul legal,

 

ANEXĂ

la contract

 

1. ....................................................... din .................................., str. ............................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, sectorul/judetul ........................, telefon ................., fax ................, cu Autorizatia de functionare nr. ................../...../.............., eliberată de Ministerul Sănătătii si Familiei, Certificat de acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate  nr. ............../................, farmacist .................... .

2. ....................................................... din .................................., str. ............................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, sectorul/judetul ........................, telefon ................., fax ................, cu Autorizatia de functionare nr. ................../...../.............., eliberată de Ministerul Sănătătii si Familiei, Certificat de acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............../................, farmacist ..................... .

3. ....................................................... din .................................., str. ............................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, sectorul/judetul ........................, telefon ................., fax ................, cu Autorizatia de functionare nr. ................../...../.............., eliberată de Ministerul Sănătătii si Familiei, Certificat de acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............../................, farmacist .................... .

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

DURATA OPTIMĂ DE SPITALIZARE

pentru spitalele penitenciar din subordinea Ministerului Justitiei

 

Nr. crt.

Sectia/Compartimentul

Durata optimă de spitalizare (zile)

1.

ATI

5

2.

Boli infectioase

17

3.

Boli interne

10

4.

Chirurgie generală

13,6

5.

Chirurgie toracică

15

6.

Cronici

15

7.

Dermatovenerologie

15

8.

Diabet si boli de nutritie

10

9.

Ftiziologie

40

10.

Neurologie

18

11.

Obstetrică-ginecologie

7

12.

Oftalmologie

10

13.

ORL

10

14.

Psihiatrie - acuti

17

15.

Psihiatrie - cronici

30

16.

Urologie

12

 

 

NOTĂ:

Numărul de cazuri de spitalizare/spital si sectie avut în vedere la contractare se calculează după formula: număr de internări realizate în anul 2001/spital si sectie x coeficientul de crestere a numărului de detinuti din penitenciarele arondate spitalului, date rezultate din documentatia elaborată de Directia Generală a Penitenciarelor, aprobată de Directia medicală din cadrul Ministerului Justitiei.