MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 597         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 august 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            500. - Lege privind finantele publice

 

            677. - Decret pentru promulgarea Legii privind finantele publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.351/2001 - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind finantele publice

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Obiectul legii

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul bugetar.

(2) Dispozitiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării si raportării:

a) bugetului de stat;

b) bugetului asigurărilor sociale de stat;

c) bugetelor fondurilor speciale;

d) bugetului trezoreriei statului;

e) bugetelor institutiilor publice autonome;

f) bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz;

g) bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;

h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat

si ale căror rambursare, dobânzi si alte costuri se asigură din fonduri publice;

i) bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Definitii

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. an bugetar - anul financiar pentru care se aprobă bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie;

2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unei anumite destinatii, în limita creditelor bugetare aprobate;

3. angajament legal - fază în procesul executiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice;

4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinată în functie de caracterul economic al operatiunilor în care acestea se concretizează si care desemnează natura unei cheltuieli, indiferent de actiunea la care se referă;

5. autorizare bugetară - aprobare dată ordonatorilor de credite de a angaja si/sau de a efectua plăti, într-o perioadă dată, în limita creditelor bugetare aprobate;

6. buget - document prin care sunt prevăzute si aprobate în fiecare an veniturile si cheltuielile sau, după caz, numai cheltuielile, în functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;

7. buget general consolidat - ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un întreg;

8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective;

9. clasificatie bugetară - gruparea veniturilor si cheltuielilor bugetare într-o ordine obligatorie si după criterii unitare;

10. clasificatie economică - gruparea cheltuielilor după natura si efectul lor economic;

11. clasificatie functională - gruparea cheltuielilor după destinatia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activităti sau obiective care definesc necesitătile publice;

12. contabil - denumire generică pentru persoana si/sau persoanele care lucrează în compartimentul financiar-contabil, care verifică documentele justificative si întocmesc instrumentele de plată a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice;

13. compartimentul financiar-contabil - structură organizatorică din cadrul institutiei publice, în care este organizată executia bugetară (serviciu, birou, compartiment);

14. credite destinate unor actiuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective si altele asemenea, care se desfăsoară pe o perioadă mai mare de un an si dau loc la credite de angajament si credite bugetare;

15. credit de angajament - limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exercitiului bugetar, în limitele aprobate;

16. credit bugetar - sumă aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanta si efectua plăti în cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate în cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plăti din buget pentru celelalte actiuni;

17. cofinantare - finantarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv si altele asemenea, partial prin credite bugetare, partial prin finantarea provenită din surse externe;

18. consolidare - operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre două bugete componente ale bugetului general consolidat, în vederea evitării dublei evidentieri a acestora;

19. contributie - prelevare obligatorie a unei părti din veniturile persoanelor fizice si juridice, cu sau fără posibilitatea obtinerii unei contraprestatii;

20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depăseste veniturile bugetare într-un an bugetar;

21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicată ordonatorului principal de credite de către Ministerul Finantelor Publice prin trezoreria statului, în limita căreia se pot efectua repartizări de credite bugetare si plăti;

22. donatie - fonduri bănesti sau bunuri materiale primite de o institutie publică de la o persoană juridică sau fizică cu titlu nerambursabil si fără contraprestatie;

23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depăseste cheltuielile bugetare într-un an bugetar;

24. executie bugetară - activitatea de încasare a veniturilor bugetare si de efectuare a plătii cheltuielilor aprobate prin buget;

25. executia de casă a bugetului - complex de operatiuni care se referă la încasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetare;

26. exercitiu bugetar - perioada egală cu anul bugetar pentru care se elaborează, se aprobă, se execută si se raportează bugetul;

27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2);

28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc si destinatiile acestora;

29. impozit - prelevare obligatorie, fără contraprestatie si nerambursabilă, efectuată de către administratia publică pentru satisfacerea necesitătilor de interes general;

2.30. institutii publice - denumire generică ce include Parlamentul, Administratia Prezidentială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităti publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora;

31. lege bugetară anuală - lege care prevede si autorizează pentru fiecare an bugetar veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementări specifice exercitiului bugetar;

32. lege de rectificare - lege care modifică în cursul exercitiului bugetar legea bugetară anuală;

33. lichidarea cheltuielilor - fază în procesul executiei bugetare în care se verifică existenta angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică conditiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care să ateste operatiunile respective;

34. ordonantarea cheltuielilor - fază în procesul executiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri si de servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si că plata poate fi realizată;

35. plata cheltuielilor - fază în procesul executiei bugetare reprezentând actul final prin care institutia publică achită obligatiile sale fată de terti;

36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale bugetului, care se încheie cu aprobarea contului general de executie a acestuia;

37. program - o actiune sau un ansamblu coerent de actiuni ce se referă la acelasi ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite si pentru care sunt stabiliti indicatori de program care să evalueze rezultatele ce vor fi obtinute, în limitele de finantare aprobate;

38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) si bugetele locale;

39. seful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupă functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor si de plată a cheltuielilor sau, după caz, una dintre persoanele care îndeplineste aceste atributii în cadrul unei institutii publice care nu are în structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care îndeplineste aceste atributii pe bază de contract, în conditiile legii;

40. taxă - sumă plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă, pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o institutie publică sau un serviciu public;

41. vărsământ - modalitate de stingere a obligatiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuată de un agent economic sau de o institutie publică ori financiară;

42. venituri bugetare - resursele bănesti care se cuvin bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii si alte vărsăminte;

43. virare de credite bugetare - operatiune prin care se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezintă disponibilităti si se majorează corespunzător o altă subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale de efectuare a operatiunilor respective.

Veniturile si cheltuielile bugetare

Art. 3. - (1) Veniturile si cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel national, alcătuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidentia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

(2) Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finantarea functiilor administratiei publice, programelor, actiunilor, obiectivelor si sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevăzute în legi si alte reglementări, si vor fi angajate si folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Autorizarea

Art. 4. - (1) Legea bugetară anuală prevede si autorizează, pentru anul bugetar, veniturile si bugetară/ cheltuielile bugetare, precum si reglementări specifice exercitiului bugetar.

Angajamentele multianuale

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonantează si se efectuează plăti, reprezintă limite maxime

care nu pot fi depăsite.

(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

(4) Angajarea si utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovati, în conditiile legii.

(5) Pentru actiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament si creditele bugetare.

(6) În vederea realizării actiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

Legile bugetare anuale

Art. 5. - În cadrul legilor bugetare anuale se includ următoarele:

a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat;

b) legea bugetului asigurărilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat.

Legile de rectificare

Art. 6. - Legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleasi proceduri ca si legilor bugetare anuale initiale, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.

Legile privind contul general anual de executie

Art. 7. - Rezultatele fiecărui exercitiu bugetar se aprobă prin:

a) legea privind contul general anual de executie a bugetului de stat;

b) legea privind contul general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

CAPITOLUL II

Principii, reguli si responsabilităti

SECTIUNEA 1

Principii si reguli bugetare

Principiul universalitătii

 

Art. 8. - (1) Veniturile si cheltuielile se includ în buget în totalitate, în sume brute.

(2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizărilor, care au stabilite destinatii distincte.

Principiul publicitătii

Art. 9. - Sistemul bugetar este deschis si transparent, acestea realizându-se prin:

a) dezbaterea publică a proiectelor de buget, cu prilejul aprobării acestora;

b) dezbaterea publică a conturilor generale anuale de executie a bugetelor, cu prilejul aprobării acestora;

c) publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor si conturilor anuale de executie a acestora;

d) mijloacele de informare în masă, pentru difuzarea informatiilor asupra continutului bugetului, exceptând informatiile si documentele nepublicabile, prevăzute de lege.

Principiul unitătii

Art. 10. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetare se înscriu într-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficientă si monitorizarea fondurilor publice.

(2) Toate veniturile retinute si utilizate în sistem extrabugetar, sub diverse forme si denumiri, se introduc în bugetul de stat, urmând regulile si principiile acestui buget, cu exceptia celor prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. b) si c) si la art. 68, precum si a celor pentru constituirea, potrivit legii, a fondurilor de stimulare a personalului.

(3) Veniturile si cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic si ale Fondului special al drumurilor publice se introduc în bugetul de stat ca venituri si cheltuieli cu destinatie specială, urmând regulile si principiile acestui buget.

(4) În vederea respectării principiilor bugetare, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul va propune Parlamentului modificarea actelor normative pentru desfiintarea veniturilor si cheltuielilor cu destinatie specială incluse în bugetul de stat.

Principiul anualitătii

Art. 11. - (1) Veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an, care corespunde exercitiului bugetar.

(2) Toate operatiunile de încasări si plăti efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget apartin exercitiului corespunzător de executie a bugetului respectiv.

Principiul specializării bugetare

Art. 12. - Veniturile si cheltuielile bugetare se înscriu si se aprobă în buget pe surse de provenientă si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.

Principiul unitătii monetare

Art. 13. - Toate operatiunile bugetare se exprimă în monedă natională.

Reguli privind cheltuielile bugetare

Art. 14. - (1) Cheltuielile bugetare au destinatie precisă si limitată si sunt determinate de autorizările continute în legi specifice si în legile bugetare anuale.

(2) Nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) si nici angajată si efectuată din aceste bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială.

(3) Nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonantă si plătită dacă nu este aprobată potrivit legii si nu are prevederi bugetare.

Limite privind micsorarea veniturilor si majorarea cheltuielilor bugetare

Art. 15. - (1) În cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, initiatorii au obligatia să prevadă si mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau cresterea cheltuielilor. În acest scop initiatorii trebuie să elaboreze, cu sprijinul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii implicate, fisa financiară care însoteste expunerea de motive sau nota de fundamentare, după caz, si care va fi actualizată în concordantă cu eventualele modificări intervenite în proiectul de act normativ. În această fisă se înscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie să aibă în vedere:

a) schimbările anticipate în veniturile si cheltuielile bugetare pentru următorii 5 ani;

b) esalonarea anuală a creditelor bugetare, în cazul actiunilor multianuale;

c) propuneri realiste în vederea acoperirii majorării cheltuielilor;

d) propuneri realiste în vederea acoperirii minusului de venituri.

(2) După depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative numai în conditiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare, aferente exercitiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul.

 

SECTIUNEA a 2-a

Competente si responsabilităti în procesul bugetar

 

Aprobarea bugetelor

Art. 16. - (1) Bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetul trezoreriei statului si bugetele institutiilor publice se aprobă astfel:

a) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat si bugetele fondurilor externe nerambursabile, prin lege;

b) bugetele institutiilor publice autonome, de către organele abilitate în acest scop prin legi speciale;

c) bugetele institutiilor publice finantate partial din bugetele prevăzute la lit. a), prin lege, ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite;

d) bugetele institutiilor publice finantate integral din bugetele prevăzute la lit. a), de către ordonatorul de credite ierarhic superior al acestora;

e) bugetele institutiilor publice care se finantează integral din venituri proprii, de către organul de conducere al institutiei publice si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

f) bugetul trezoreriei statului, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Bugetele prevăzute la alin. (1) lit. d) si e) se aprobă în termen de 15 zile de la data publicării legii bugetare anuale sau a legii de rectificare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Rolul Parlamentului

Art. 17. - (1) Parlamentul adoptă legile bugetare anuale si legile de rectificare, elaborate de Guvern în contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta.

(2) În cazul în care legile bugetare anuale, depuse în termen legal, nu au fost adoptate de către Parlament până cel târziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se referă proiectul de buget, Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgentă.

(3) În timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determină majorarea nivelului deficitului bugetar.

(4) Parlamentul adoptă legile contului general anual de executie.

Rolul Guvernului

Art. 18. - (1) Guvernul asigură realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia în considerare perspectivele economice si prioritătile politice cuprinse în Programul de guvernare acceptat de Parlament.

(2) Guvernul asigură:

a) elaborarea raportului privind situatia macroeconomică pentru anul bugetar respectiv si proiectia acesteia în următorii 3 ani;

b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale si transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului, în cadrul termenului limită prevăzut de prezenta lege;

c) exercitarea conducerii generale a activitătii executive în domeniul finantelor publice, scop în care examinează periodic executia bugetară si stabileste măsuri pentru mentinerea sau îmbunătătirea echilibrului bugetar, după caz;

d) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare si a contului general anual de executie;

e) utilizarea fondului de rezervă bugetară si a fondului de interventie la dispozitia sa, pe bază de hotărâri.

Rolul Ministerului Finantelor Publice

Art. 19. - În domeniul finantelor publice Ministerul Finantelor Publice are, în principal, următoarele atributii:

a) coordonează actiunile care sunt în responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, si anume: pregătirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, precum si ale legilor privind aprobarea contului general anual de executie;

b) dispune măsurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare;

c) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor si forma de prezentare a acestora;

d) emite norme metodologice, precizări si instructiuni prin care se stabilesc practicile si procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, încheierea exercitiului bugetar anual, contabilizarea si raportarea;

e) solicită rapoarte si informatii oricăror institutii care gestionează fonduri publice;

f) aprobă clasificatiile bugetare, precum si modificările acestora;

g) analizează propunerile de buget în etapele de elaborare a bugetelor;

h) furnizează Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamentării proiectelor legilor bugetare anuale;

i) asigură monitorizarea executiei bugetare, iar în cazul în care se constată abateri ale veniturilor si cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului măsuri pentru reglementarea situatiei;

j) avizează, în fază de proiect, acordurile, memorandmurile, protocoalele sau alte asemenea întelegeri încheiate cu partenerii externi, precum si proiectele de acte normative, care contin implicatii financiare;

k) stabileste continutul, forma de prezentare si structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite;

l) blochează sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fără temei legal sau fără justificare în bugetele ordonatorilor de credite;

m) dispune măsurile necesare pentru administrarea si urmărirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinantării în bani, rezultate din contributia financiară externă acordată Guvernului României;

n) colaborează cu Banca Natională a României la elaborarea balantei de plăti externe, a balantei creantelor si angajamentelor externe, a reglementărilor în domeniul monetar si valutar;

o) prezintă semestrial Guvernului si comisiilor pentru buget, finante si bănci ale Parlamentului, împreună cu Banca Natională a României, informări asupra modului de realizare a balantei de plăti externe si a balantei creantelor si angajamentelor externe si propune solutii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balantei de plăti externe;

p) participă, în numele statului, în tară si în străinătate, după caz, la tratative externe privind acordurile bilaterale si multilaterale de promovare si protejare a investitiilor si conventiile de evitare a dublei impuneri si combatere a evaziunii fiscale si, împreună cu Banca Natională a României, în probleme financiare, valutare si de plăti;

r) îndeplineste si alte atributii prevăzute de dispozitiile legale.

Categorii de ordonatori de credite

Art. 20. - (1) Ordonatorii principali de credite sunt ministrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducătorii altor autorităti publice si conducătorii institutiilor publice autonome.

(2) Ordonatorii principali de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele si conditiile delegării.

(3) În cazurile prevăzute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.

(4) Conducătorii institutiilor publice cu personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, după caz.

Rolul ordonatorilor de credite

Art. 21. - (1) Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice ierarhic inferioare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau tertiari de credite, după caz, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

(2) Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori tertiari de credite, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.

(3) Ordonatorii tertiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor institutiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si în conditiile stabilite prin dispozitiile legale.

(4) Ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele bugetare, după retinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, cu exceptia cheltuielilor de personal si a celor care decurg din obligatii internationale, care vor fi repartizate integral. Repartizarea sumelor retinute în proportie de 10% se face în semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a executiei bugetare pe primul semestru.

(5) Toate institutiile publice trebuie să aibă bugetul aprobat, potrivit prevederilor prezentei legi.

Responsabilitătile ordonatorilor de credite

Art. 22. - (1) Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.

(2) Ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de:

a) angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit prevederilor art. 21;

b) realizarea veniturilor;

c) angajarea si utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

d) integritatea bunurilor încredintate institutiei pe care o conduc;

e) organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiilor financiare asupra situatiei patrimoniului aflat în administrare si executiei bugetare;

f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucrări de investitii publice;

g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenti acestora;

h) organizarea si tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.

Controlul financiar preventiv si auditul intern

Art. 23. - Controlul financiar preventiv si auditul intern se exercită asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice si/sau patrimoniul public si sunt exercitate conform reglementărilor legale în domeniu.

Controlul financiar preventiv propriu

Art. 24. - (1) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fonduri publice se aprobă de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectuează de către contabil.

(2) Angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, potrivit dispozitiilor legale.

Controlul financiar preventiv delegat

Art. 25. - Controlul financiar preventiv delegat se exercită de Ministerul Finantelor Publice, conform legislatiei în domeniu.

 

CAPITOLUL III

Procesul bugetar

SECTIUNEA 1

Proceduri privind elaborarea bugetelor

 

Continutul legilor bugetare anuale

Art. 26. - Legile bugetare cuprind:

a) la venituri, estimările anului bugetar;

b) la cheltuieli, creditele bugetare determinate de autorizările continute în legi specifice, în structura functională si economică a acestora;

c) deficitul sau excedentul bugetar, după caz;

d) reglementări specifice exercitiului bugetar.

Anexele legilor bugetare

Art. 27. - Anexele legilor bugetare cuprind:

a) sintezele bugetelor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a);

b) bugetele ordonatorilor principali de credite si anexele la acestea;

c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si criteriile de repartizare a acestora;

d) alte anexe specifice.

Elaborarea bugetelor

Art. 28. - Proiectele legilor bugetare anuale si ale bugetelor se elaborează de către Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, pe baza:

a) prognozelor indicatorilor macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum si pentru următorii 3 ani;

b) politicilor fiscale si bugetare;

c) prevederilor memorandumurilor de finantare, ale memorandumurilor de întelegere sau ale altor acorduri internationale cu organisme si institutii financiare internationale, semnate si/sau ratificate;

d) politicilor si strategiilor sectoriale, a prioritătilor stabilite în formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite;

e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;

f) programelor întocmite de către ordonatorii principali de credite în scopul finantării unor actiuni sau ansamblu de actiuni, cărora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficientă; programele sunt însotite de estimarea anuală a performantelor fiecărui program, care trebuie să precizeze: actiunile, costurile asociate, obiectivele urmărite, rezultatele obtinute si estimate pentru anii următori, măsurate prin indicatori precisi, a căror alegere este justificată;

g) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si de transferuri consolidabile pentru autoritătile administratiei publice locale;

h) posibilitătilor de finantare a deficitului bugetar.

Structura bugetelor

Art. 29. - (1) Veniturile si cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificatiei bugetare.

(2) Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, după caz.

(3) Cheltuielile prevăzute în capitole si articole au destinatie precisă si limitată.

(4) Numărul de salariati, permanenti si temporari, si fondul salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite. Numărul de salariati aprobat fiecărei institutii publice nu poate fi depăsit.

(5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, în conformitate cu creditele de angajament si duratele de realizare a investitiilor.

(6) Programele se aprobă ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

(7) Fondurile externe nerambursabile se cuprind în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite si se aprobă o dată cu acestea.

Fonduri la dispozitia Guvernului

Art. 30. - (1) În bugetul de stat se includ Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului si Fondul de interventie la dispozitia Guvernului.

(2) Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exercitiului bugetar.

(3) Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investitii finantate partial din împrumuturi externe, după caz.

(4) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat si ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru finantarea unor actiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamităti naturale si sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.

(5) În cursul exercitiului bugetar Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, în functie de necesitătile privind asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Calendarul bugetar

 

Elaborarea indicatorilor macroeconomici

Art. 31. - Indicatorii macroeconomici si sociali prevăzuti la art. 28 lit. a), pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget, precum si pentru următorii 3 ani, vor fi elaborati de organele abilitate până la data de 31 martie a anului curent. Acesti indicatori vor fi actualizati pe parcursul desfăsurării procesului bugetar.

Limitele de cheltuieli

Art. 32. - Ministerul Finantelor Publice va înainta Guvernului, până la data de 1 mai, obiectivele politicii fiscale si bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget si următorii 3 ani, împreună cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, urmând ca acesta să le aprobe până la data de 15 mai si să informeze comisiile pentru buget, finante si bănci ale Parlamentului asupra principalelor orientări ale politicii sale macroeconomice si ale finantelor publice.

Scrisoarea-cadru

Art. 33. - (1) Ministrul finantelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, până la data de 1 iunie a fiecărui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum si limitele de cheltuieli aprobate de Guvern.

(2) În cazul în care schimbarea cadrului macroeconomic impune modificarea limitelor de cheltuieli, acestea vor fi adaptate de către Guvern, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.

Până la data de 15 iunie Ministerul Finantelor Publice comunică ordonatorilor principali de credite limitele de cheltuieli, astfel redimensionate, în vederea definitivării proiectelor de buget.

Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite

Art. 34. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca până la data de 15 iulie a fiecărui an să depună la Ministerul Finantelor Publice propunerile pentru proiectul de buget si anexele la acesta, pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli, si estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, însotite de documentatii si fundamentări detaliate.

(2) Camera Deputatilor si Senatul, cu consultarea Guvernului, îsi aprobă bugetele proprii si le înaintează Guvernului în vederea includerii lor în proiectul bugetului de stat.

(3) Autoritătile administratiei publice locale au aceeasi obligatie pentru propunerile de transferuri consolidate si de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(4) Ministerul Finantelor Publice examinează proiectele de buget si poartă discutii cu ordonatorii principali de credite asupra acestora. În caz de divergentă hotărăste Guvernul.

(5) Proiectele de buget si anexele la acesta, definitivate potrivit prevederilor alin. (4), se depun la Ministerul Finantelor Publice până la data de 1 august a fiecărui an.

Transmiterea proiectului de buget la Guvern si Parlament/Raportul anual la buget

Art. 35. - (1) Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite si a bugetului propriu, întocmeste proiectele legilor bugetare si proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern până la data de 30 septembrie a fiecărui an.

 (2) Proiectul legii bugetului de stat este însotit de un raport privind situatia macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget si proiectia acesteia în următorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum si strategia Guvernului în domeniul investitiilor publice.

(3) Raportul si proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum si alte informatii relevante în domeniu.

(4) După însusirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare si de buget, prevăzute la alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai târziu până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Aprobarea bugetului de către Parlament

Art. 36. - (1) Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate, după caz, si pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum si creditele de angajament pentru actiuni multianuale.

(2) Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informatii privind necesarul de finantare pe termen mediu si nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.

Procesul bugetar în cazul neaprobării bugetului de către Parlament

Art. 37. - (1) Dacă legile bugetare nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile înainte de expirarea exercitiului bugetar, Guvernul îndeplineste sarcinile prevăzute în bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăsi de regulă 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii principali de credite, sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situatia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.

(2) Institutiile publice si actiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finantate, până la aprobarea legii bugetare, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget.

 

SECTIUNEA a 3-a

Prevederi referitoare la investitii publice

 

Prezentarea investitiilor publice în proiectul de buget Informatii privind programele de investitii publice

Art. 38. - Cheltuielile pentru investitiile publice si alte cheltuieli de investitii finantate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programelor de investitii publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite.

Art. 39. - (1) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investitii publice, pe clasificatia functională.

(2) Ordonatorii principali de credite vor transmite pentru fiecare obiectiv de investitii inclus în programul de investitii informatii financiare si nefinanciare.

(3) Informatiile financiare vor include:

a) valoarea totală a proiectului;

b) creditele de angajament;

c) creditele bugetare;

d) graficul de finantare, pe surse si ani, corelat cu graficul de executie;

e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizată si în cazul obiectivelor în derulare;

f) costurile de functionare si de întretinere după punerea în functiune.

(4) Informatiile nefinanciare vor include:

a) strategia în domeniul investitiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu prioritătile investitionale si legătura dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea în programul de investitii a obiectivelor noi în detrimentul celor în derulare;

b) descrierea proiectului;

c) stadiul fizic al obiectivelor.

Informatii stabilite la nivelul Guvernului

Art. 40. - Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, va elabora strategia în domeniul investitiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investitii elaborate de ordonatorii principali de credite.

Rolul metodologic si competentele Ministerului Finantelor Publice

Art. 41. - (1) Ministerul Finantelor Publice este împuternicit să stabilească continutul, forma si informatiile referitoare la programele de investitii necesare în procesul de elaborare a bugetului.

(2) Ministerul Finantelor Publice stabileste prin norme metodologice criteriile de evaluare si selectie a obiectivelor de investitii publice.

(3) Ministerul Finantelor Publice, potrivit dispozitiilor prezentei legi, va analiza programul de investitii din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selectie si prioritizare si a esalonării creditelor bugetare în functie de durata de executie a obiectivelor.

(4) Ministerul Finantelor Publice coordonează monitorizarea întregului program de investitii, scop în care va solicita ordonatorilor principali de credite toate informatiile necesare.

Aprobarea proiectelor de investitii publice

Art. 42. - (1) Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi care se finantează, potrivit legii, din fonduri publice se aprobă de către:

a) Guvern, pentru valori mai mari de 130 miliarde lei;

b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse între 18 miliarde lei si 130 miliarde lei;

c) ceilalti ordonatori de credite, pentru valori până la 18 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

(2) Documentatiile tehnico-economice aferente investitiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului.

(3) Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi se pot modifica prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicilor de preturi.

Conditii pentru includerea proiectelor de investitii în proiectul de buget

Art. 43. - (1) Obiectivele de investitii si celelalte cheltuieli asimilate investitiilor se cuprind în programele de investitii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentatiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investitiilor, au fost elaborate si aprobate potrivit dispozitiilor legale.

 (2) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează si aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investitii nou sau în continuare, în functie de evolutia indicilor de preturi.

Această operatiune este supusă controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art. 23 si 25.

Monitorizarea de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de investitii

Art. 44. - (1) Pe parcursul executiei bugetare ordonatorii principali de credite vor urmări derularea procesului investitional, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi, si vor întocmi rapoarte trimestriale de monitorizare, pe care le vor transmite Ministerului Finantelor Publice.

 (2) În cazul în care, pe parcursul derulării procesului investitional, apar probleme în implementarea unui obiectiv, ordonatorul principal de credite va consemna în raportul de monitorizare cauza si măsurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru.

(3) În situatia în care, din motive obiective, implementarea unui proiect de investitii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finantelor Publice, până la data de 31 octombrie, redistribuirea fondurilor între proiectele înscrise în programul de investitii anexă la buget.

(4) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor de investitii incluse în programele de investitii.

Acordurile internationale legate de investitiile publice

Art. 45. - Toate angajamentele legale, din care rezultă o cheltuială pentru investitiile publice si alte cheltuieli asimilate investitiilor, cofinantate de o institutie internatională, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de finantare.

Structura programelor de investitii publice

Art. 46. - (1) În programele de investitii se nominalizează obiectivele de investitii grupate pe: investitii în continuare si investitii noi, iar “alte cheltuieli de investitii” pe categorii de investitii.

 (2) Pozitia “alte cheltuieli de investitii” cuprinde următoarele categorii de investitii:

a) achizitii de imobile;

b) dotări independente;

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate si a altor studii aferente obiectivelor de investitii;

d) cheltuielile de expertiză, proiectare si de executie privind consolidările si interventiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamităti naturale - cutremure, inundatii, alunecări, prăbusiri si tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum si cheltuielile legate de realizarea acestor investitii;

e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultantă, asistentă tehnică si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii.

(3) Cheltuielile de investitii cuprinse la lit. a)-e) ale alin. (2) se detaliază si se aprobă prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.

 

SECTIUNEA a 4-a

Executia bugetară

 

Principii în executia bugetară

Art. 47. - (1) Prin legile bugetare anuale se prevăd si se aprobă creditele bugetare pentru cheltuielile fiecărui exercitiu bugetar, precum si structura functională si economică a acestora.

(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercitiului bugetar.

(3) Alocatiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite si, în cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate si nu pot fi virate si utilizate la alte articole de cheltuieli.

(4) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate si utilizate pentru finantarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.

(5) Virările de credite bugetare între celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, care nu contravin dispozitiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu si bugetele institutiilor subordonate, si se pot efectua în limita a 10% din prevederile capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care urmează a se suplimenta, cu cel putin o lună înainte de angajarea cheltuielilor.

(6) Pe baza justificărilor corespunzătoare virările de credite de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, precum si între programe se pot efectua, în limita de 10% din prevederile capitolului bugetar, la nivelul ordonatorului principal de credite si, respectiv, de 5% din prevederile programului, care urmează a se suplimenta, cu cel putin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.

(7) Virările de credite bugetare, în conditiile prevederilor alin. (5) si (6), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare.

(8) Sunt interzise virările de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de rezervă bugetară si de interventie la dispozitia Guvernului.

(9) Propunerile de virări de credite bugetare sunt însotite de justificări, detalieri si necesităti privind executia, până la finele anului bugetar, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizează si, respectiv, a capitolului si subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimentează prevederile bugetare.

(10) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finantelor Publice, în termen de 5 zile de la închiderea lunii, situatia virărilor de credite bugetare aprobate conform alin. (5), potrivit instructiunilor aprobate de Ministerul Finantelor Publice.

Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare

Art. 48. - (1) Veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile si bugetele institutiilor publice autonome se repartizează pe trimestre, în functie de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele si posibilitătile de asigurare a surselor de finantare a deficitului bugetar si de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.

(2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor aprobate în bugetele prevăzute la alin. (1) se aprobă de către:

a) Ministerul Finantelor Publice: pe capitole de cheltuieli si în cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole si subcapitole la venituri si pe capitole si în cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si pentru transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale, transmise de directiile generale ale finantelor publice ale Ministerului Finantelor Publice;

b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, pentru bugetele proprii si pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor tertiari de credite, după caz;

c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii si pentru bugetele ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

Deschiderea de credite bugetare

Art. 49.- (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai după deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare si/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora.

(2) Aprobarea deschiderii de credite se face în limita creditelor bugetare si potrivit destinatiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, după caz, în raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispozitie anterior, cu respectarea dispozitiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective, precum si în functie de gradul de încasare a veniturilor bugetare si de posibilitătile de finantare a deficitului bugetar.

(3) Deschiderile de credite pentru transferurile către bugetele locale, în cadrul limitelor prevăzute în bugetul de stat, se efectuează de Ministerul Finantelor Publice prin directiile generale ale finantelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale si în functie de necesitătile executiei bugetare, cu respectarea destinatiei.

(4) În vederea mentinerii echilibrului bugetar Guvernul poate aproba lunar, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de cheltuieli, în functie de estimarea încasării veniturilor bugetare, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite deschid si repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu si pentru institutiile publice subordonate.

(5) Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate din conturile proprii sau ale institutiilor subordonate numai în cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, anterior datei de 25 a fiecărei luni.

Transferurile între ordonatorii principali de credite

Art. 50. - În situatiile în care, în timpul exercitiului bugetar, pe baza dispozitiilor legale, au loc treceri de unităti, actiuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau în cadrul aceluiasi ordonator principal de credite, Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele acestora si în structura bugetului de stat, fără afectarea echilibrului bugetar si a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Fondurile externe nerambursabile

Art. 51. - (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional si se derulează conform acordurilor încheiate cu partenerii externi.

(2) Fondurile externe nerambursabile vor fi acumulate într-un cont distinct si vor fi cheltuite numai în limita disponibilitătilor existente în acest cont si în scopul în care au fost acordate.

Executia bugetară

Art. 52. - (1) În procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plată.

(2) Executia bugetară se bazează pe principiul separării atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil.

(3) Operatiunile specifice angajării, lichidării si ordonantării cheltuielilor sunt în competenta ordonatorilor de credite si se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice.

(4) Plata cheltuielilor este asigurată de seful compartimentului financiar-contabil în limita fondurilor disponibile.

(5) Instrumentele de plată trebuie să fie însotite de documentele justificative. Aceste documente trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, receptia bunurilor si executarea serviciilor si altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate. Instrumentele de plată se semnează de contabil si seful compartimentului financiar-contabil.

(6) Efectuarea plătilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozitiile legale, si numai după ce acestea au fost lichidate si ordonantate potrivit prevederilor art. 24 si 25, după caz.

(7) Guvernul poate stabili prin hotărâre, la propunerea ministrului finantelor publice, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăti în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile si limitele care se vor folosi în acest scop.

(8) Sumele reprezentând plăti în avans, efectuate potrivit alin. (7) si nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate si servicii prestate până la sfârsitul anului, în conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către institutia publică care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate. În cazul nelivrării bunurilor, neefectuării lucrărilor si serviciilor angajate pentru care s-au plătit avansuri, recuperarea sumelor de către institutia publică se face cu perceperea majorărilor de întârziere existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de când s-au acordat si până s-au recuperat.

Plata salariilor în sistemul bugetar

Art. 53. - (1) Salariile în sistemul bugetar se plătesc o dată pe lună, în perioada 5-15 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

(2) Esalonarea plătilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite si institutiile publice din subordine, se face prin ordin al ministrului finantelor publice.

(3) La ordonatorii principali de credite si institutiile publice din subordinea acestora, la care salariile se plătesc de două ori pe lună, aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) se face începând cu luna ianuarie 2005.

Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite

Art. 54. - (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia de a analiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desfiintate sau amânate, si de a propune Ministerului Finantelor Publice anularea creditelor respective.

(2) Pentru ultima lună a anului bugetar termenul limită pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite, prevăzute la alin. (1), este 10 decembrie.

(3) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat în conditiile alin. (1), se majorează Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat.

Monitorizarea periodică exercitată de Ministerul Finantelor Publice

Art. 55. - Ministerul Finantelor Publice solicită ordonatorilor principali de credite, în cursul anului, rapoarte periodice privind gradul de utilizare a fondurilor publice în vederea monitorizării executiei bugetare.

Contul general anual de executie

Art. 56. - (1) Pe baza situatiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind executia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au această sarcină, si în urma verificării si analizării acestora, Ministerul Finantelor Publice elaborează contul general anual de executie a bugetului de stat si, respectiv, contul de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale si bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pe care le prezintă Guvernului.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligatia să întocmească si să anexeze la situatiile financiare anuale rapoarte anuale de performantă, în care să prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate si cele obtinute, indicatorii si costurile asociate, precum si situatii privind angajamentele legale.

(3) Contul general anual de executie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si conturile anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale se întocmesc în structura bugetelor aprobate si au ca anexe conturile anuale de executie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora.

(4) Guvernul analizează si prezintă spre adoptare Parlamentului contul general anual de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat si celelalte conturi anuale de executie, până la data de 1 iulie a anului următor celui de executie.

(5) Contul general anual de executie a bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat si celelalte conturi anuale de executie se aprobă prin lege după verificarea acestora de către Curtea de Conturi.

Structura conturilor anuale de executie a bugetului

Art. 57. - Conturile anuale de executie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:

a) la venituri: prevederi bugetare initiale: prevederi bugetare definitive; încasări realizate;

b) la cheltuieli: credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plăti efectuate.

Contul general de executie a datoriei publice

Art. 58. - (1) Ministerul Finantelor Publice întocmeste anual contul general al datoriei publice a statului. Contul general al datoriei publice a statului va fi anexat la contul general anual de executie a bugetului de stat, ce se depune la Parlament, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde conturile datoriei publice interne si datoriei publice externe directe a statului si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si pentru credite externe primite de către alte persoane juridice.

Excedentul/deficitul bugetar

Art. 59. - (1) Excedentul sau deficitul bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat si al bugetelor fondurilor speciale se stabileste ca diferentă între veniturile încasate si plătile efectuate până la încheierea exercitiului bugetar.

 (2) Cu excedentele definitive rezultate după încheierea exercitiului bugetar si cu alte surse prevăzute de lege se diminuează deficitele din anii precedenti, respectiv si datoria publică în situatia bugetului de stat.

Executia de casă bugetară

Art. 60. - (1) Executia de casă a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizează prin trezoreria statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, care asigură:

a) încasarea veniturilor bugetare;

b) efectuarea plătilor dispuse de persoanele autorizate ale institutiilor publice, în limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate potrivit dispozitiilor legale;

c) efectuarea operatiunilor de încasări si plăti privind datoria publică internă si externă rezultată din împrumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadentă si plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente;

d) efectuarea altor operatiuni financiare în contul autoritătilor administratiei publice centrale si locale.

(2) Prin trezoreria statului se pot efectua si următoarele operatiuni:

a) păstrarea disponibilitătilor reprezentând fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea în lei a acestora, primite pe bază de acorduri si întelegeri guvernamentale si de la organisme internationale, si utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea acestora pe bază de hotărâri ale Guvernului, potrivit destinatiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital în sectoarele publice si economice, după caz;

b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilitătile aflate în contul general al trezoreriei statului prin Banca Natională a României;

c) alte operatiuni financiare prevăzute de lege.

Principii ale încheierii executiei bugetare

Art. 61. - (1) Executia bugetară se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(2) Orice venit neîncasat si orice cheltuială angajată, lichidată si ordonantată, în cadrul prevederilor bugetare, si neplătită până la data de 31 decembrie se vor încasa sau se vor plăti, după caz, în contul bugetului pe anul următor.

(3) Creditele bugetare neutilizate până la închiderea anului sunt anulate de drept.

(4) Disponibilitătile din fondurile externe nerambursabile si cele din fondurile publice destinate cofinantării contributiei financiare a Comunitătii Europene, rămase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor.

(5) Fondurile prevăzute la alin. (4) se utilizează în conditiile prevederilor prezentei legi si potrivit acordurilor încheiate cu partenerii externi.

(6) În cazul bugetului asigurărilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale echilibrate prin subventii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile, excedentele rezultate din executia acestora se regularizează la sfârsitul exercitiului bugetar cu bugetul de stat, în limita subventiilor primite.

(7) Prevederile legilor bugetare anuale si ale celor de rectificare actionează numai pentru anul bugetar respectiv.

 

CAPITOLUL IV

Finantele institutiilor publice

 

Finantarea institutiilor publice

Art. 62. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiilor publice se asigură astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral, din veniturile proprii.

(2) Institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, varsă integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finantate.

Bunuri materiale si fonduri bănesti primite de institutiile publice

Art. 63. - (1) Institutiile publice pot folosi, pentru desfăsurarea activitătii lor, bunuri materiale si fonduri bănesti primite de la persoanele juridice si fizice, sub formă de donatii si sponsorizări, cu respectarea dispozitiilor legale.

 (2) Fondurile bănesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite în conditiile alin. (1), în situatia institutiilor publice finantate integral de la buget, se varsă direct la bugetul din care se finantează acestea. Cu aceste sume se majorează creditele bugetare ale bugetului respectiv si se vor utiliza potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) si cu respectarea destinatiilor stabilite de transmitător.

(3) Lunar, în termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finantelor Publice situatia privind sumele virate la buget si utilizate potrivit alin. (2), în vederea introducerii modificărilor corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, după caz.

(4) Cu fondurile bănesti acordate de persoanele juridice si fizice în conditiile alin. (1), în situatia institutiilor publice finantate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. b) si c), se vor majora bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, în anexa la contul de executie bugetară trimestrială si anuală, situatia privind sumele primite si utilizate în aceste conditii si cu care a fost majorat bugetul de venituri si cheltuieli.

(5) Bunurile materiale primite de institutiile publice în conditiile alin. (1) se înregistrează în contabilitatea acestora.

Finantarea unor institutii publice

Art. 64. - Finantarea cheltuielilor unor institutii publice, indiferent de subordonare, se asigură atât din bugetul de stat, cât si din bugetele locale, numai în cazurile în care, prin legea bugetară anuală sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finantează prin fiecare buget.

Veniturile proprii ale institutiilor publice

Art. 65. - (1) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate în conditiile art. 62 alin. (1) lit. b) si c), se încasează, se administrează, se utilizează si se contabilizează de către acestea, potrivit dispozitiilor legale.

(2) Veniturile proprii ale institutiilor publice, finantate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) si c), provin din chirii, organizarea de manifestări culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificări de produse din activităti proprii sau anexe, prestări de servicii si altele asemenea.

Excedentele bugetelor institutiilor publice

Art. 66. - (1) Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate în conditiile art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizează la sfârsitul anului cu bugetul din care sunt finantate, în limita sumelor primite de la acesta.

(2) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice, finantate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor.

Regimul de finantare a unor activităti sau institutii publice

Art. 67. - Guvernul poate aproba înfiintarea de activităti finantate integral din venituri proprii pe lângă unele institutii publice sau schimbarea sistemului de finantare a unor institutii publice, din finantate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) si lit. b) în finantate în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) si c), după caz, stabilind totodată domeniul de activitate, sistemul de organizare si functionare a acestor activităti, categoriile de venituri si natura cheltuielilor.

Bugetele de venituri si cheltuieli ale unor activităti

Art. 68. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pentru activitătile finantate integral din venituri proprii se întocmesc o dată cu bugetul institutiei publice de care apartin si se aprobă o dată cu bugetul acesteia, în conditiile art. 16.

(2) Veniturile si cheltuielile activitătilor finantate integral din venituri proprii se grupează pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finantelor Publice.

(3) În situatia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activitătilor finantate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate.

(4) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitătilor finantate integral din venituri proprii se reportează în anul următor.

Împrumut temporar pentru unele activităti sau institutii publice

Art. 69. - (1) În cazul în care, la înfiintarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor institutii publice sau a unor activităti finantate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentatiilor temeinic fundamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda împrumuturi fără dobândă din bugetul propriu, pe bază de conventie.

(2) Împrumuturile acordate în conditiile alin. (1) vor fi rambursate integral în termen de 6 luni de la data acordării.

Executia de casă a bugetelor institutiilor publice

Art. 70. - (1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile de pe lângă unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectuează operatiunile de încasări si plăti prin unitătile teritoriale ale trezoreriei statului în a căror rază îsi au sediul si la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilităti.

(2) Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin băncile comerciale.

(3) Institutiile publice au obligatia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unitătii teritoriale a trezoreriei statului.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

Infractiuni si pedepse

 

Art. 71. - Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.

Contraventii si sanctiuni

Art. 72. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 14 alin. (2) si (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 47 alin. (10) si ale art. 63 alin. (2)-(5);

b) nerespectarea dispozitiilor art. 24 alin. (2), art. 47 alin. (3), (5)-(8), art. 52 alin. (2)-(6) si (8), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) si ale art. 69 alin. (2);

c) nerespectarea dispozitiilor art. 4 alin. (4) si (6), art. 15 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 61 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 68 alin. (3), art. 70 alin. (2) si (3) si ale art. 77.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, cele de la lit. b), cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amendă de la 20 milioane lei la 30 milioane lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de către Curtea de Conturi, Ministerul Finantelor Publice si de alte persoane împuternicite în acest scop, potrivit legii.

Legislatia aplicată contraventiei

Art. 73. - Contraventiilor prevăzute la art. 72 li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia art. 28 si 29.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Contabilitatea publică

 

Art. 74. - (1) Contabilitatea publică va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;

b) contabilitatea trezoreriei statului;

c) contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor si obligatiilor, care să reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau deficitului patrimonial;

d) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

(2) Ministerul Finantelor Publice stabileste prin norme metodologice procedurile contabile si sistemul de raportare privind informatiile furnizate de contabilitatea publică.

Sume cuvenite statului

Art. 75. - Orice sumă care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel.

Regimul veniturilor

Art. 76. - Întocmirea si depunerea declaratiilor, stingerea obligatiilor bugetare, solutionarea contestatiilor, controlul fiscal, executarea creantelor bugetare, precum si cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislatiei în domeniu.

Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe si a unor bunuri materiale rezultate din Fondurile speciale

Art. 77. - (1) Sumele încasate din vânzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate în urma demolării, dezmembrării sau dezafectării, în conditiile prevăzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vânzarea unor bunuri materiale, care apartin institutiilor publice finantate în conditiile art. 62 alin. (1) lit. a), constituie venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, după caz, si se varsă la acestea.

(2) Sumele obtinute potrivit alin. (1) de către celelalte institutii publice se retin de către acestea în vederea realizării de investitii.

Art. 78. - (1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie si se administrează în afara bugetului de stat si a bugetului asigurărilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurările sociale de sănătate si bugetul asigurărilor de somaj. Aceste bugete se aprobă ca anexă la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Proiectele acestor bugete se elaborează de către Ministerul Finantelor Publice pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective.

(3) Elaborarea, aprobarea si executia acestor bugete se efectuează potrivit legilor de constituire a acestora si prevederilor prezentei legi.

Norme metodologice si instructiuni

Art. 79. - În aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Finantelor Publice este autorizat să emită norme metodologice si instructiuni.

Intrarea în vigoare

Art. 80. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificările si completările ulterioare, si Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinantarea unor activităti ale institutiilor de stat, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 500.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind finantele publice

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind finantele publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 10 iulie 2002.

Nr. 677.

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Harghita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Harghita, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-59*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.351.


*) Anexele nr. 1-59 se publică ulterior.