MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 598        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 august 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

223. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice si agrochimice, a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură

 

551/189. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002

 

Lista cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002 si nr. 349 din 24 mai 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei întocmirii studiilor pedologice si agrochimice, a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură

 

Ministrul agriculturii alimentatiei si pădurilor,

având în vedere necesitatea realizării si reactualizării Programului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 1, 3, 9 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare si functionare, lista oficiilor de studii pedologice si agrochimice teritoriale, denumite în continuare OSPA, structura organizatorică, atributiile si dimensionarea acestor unităti publice, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă Programul national privind realizarea sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură care cuprinde: Programul privind elaborarea de studii pedologice si agrochimice pentru perioada 2002-2011, prevăzut în anexa nr. 2, si Programul privind

realizarea/reactualizarea Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură în perioada 2002-2011, prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Anual, o dată cu adoptarea legii bugetului de stat, se aprobă suprafetele si sumele aferente executiei programului stabilit în anexele nr. 2 si 3.

Art. 3. - Se aprobă Normele de continut pentru studiile pedologice elaborate în vederea realizării si reactualizării periodice a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - Se aprobă Metodologia privind realizarea si reactualizarea Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, prevăzută în anexele nr. 5 si 6.

Art. 5. - Se aprobă Modul de finantare a studiilor pedologice si agrochimice si a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 6. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Serviciul de fond funciar si cadastru forestier va urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 101/2001.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 mai 2002.

Nr. 223.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT - CADRU

de organizare si functionare, lista oficiilor de studii pedologice si agrochimice teritoriale (OSPA), structura organizatorică, atributiile si dimensionarea activitătii acestor unităti publice

 

A. Regulamentul-cadru de organizare si functionare a oficiilor de studii pedologice si agrochimice teritoriale

Art. 1. - (1) Oficiile de studii pedologice si agrochimice teritoriale sunt organizate si functionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unităti agricole, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Lista oficiilor de studii pedologice si agrochimice teritoriale, cu denumirea si sediul acestora, este prevăzută la lit. C.

(3) Structura organizatorică a oficiului de studii pedologice si agrochimice teritorial este prevăzută la lit. D.

Art. 2. - Oficiile de studii pedologice si agrochimice au sarcini ce decurg din Programul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, privind elaborarea de studii pedologice si agrochimice, precum si realizarea si reactualizarea periodică a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

Art. 3. - (1) Oficiile de studii pedologice si agrochimice, denumite în continuare OSPA, sunt organe tehnice de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în teritoriu, si functionează ca institutii de stat de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Directorii generali ai directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti vor urmări respectarea prevederilor legale privind organizarea si functionarea OSPA si vor sprijini unitătile în asigurarea cu fonduri si dotări în vederea bunei functionări a acestora.

Art. 4. - OPSA functionează în subordonarea tehnică a Serviciului de fond funciar si cadastru forestier din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si în subordonarea metodologică a Institutului de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti.

Art. 5. - Pe baza prezentului regulament-cadru fiecare OSPA va functiona conform regulamentului de organizare si functionare întocmit cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Art. 6. - OSPA sunt unităti finantate din surse extrabugetare, veniturile acestora provenind din:

a) alocatii bugetare din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, pentru:

- întocmirea de studii pedologice în vederea realizării si reactualizării periodice a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură si necesare fundamentării programelor Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care constau în: stabilirea, delimitarea si inventarierea unitătilor de sol-teren, favorabilitătii terenurilor agricole pentru culturi, a claselor de calitate după nota de bonitare pentru folosinte agricole, determinarea stării de aprovizionare/asigurare a solurilor cu nutrienti, precum si reactia solurilor, stabilirea categoriilor si subcategoriilor de folosintă pentru agricultură sau silvicultură pe baza pretabilitătii terenurilor, identificarea, delimitarea si inventarierea tipurilor de degradări ale solurilor/terenurilor, stabilirea restrictiilor terenurilor pentru diferite utilizări si stabilirea măsurilor agropedoameliorative si antierozionale corespunzătoare;

- constituirea si întretinerea la nivel de judet a băncilor de date aferente sistemelor judetene de monitorizare solteren pentru agricultură;

b) surse atrase din elaborarea de:

- studii pedologice si încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corectă a obligatiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative si la nivel de detinător;

- studii pedologice si de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulatiei juridice a acestora;

- studii pedologice si bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe proprietari/exploatatii, obtinerea creditului ipotecar;

- documentatii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;

- studii de evaluare, prognoză si avertizare pentru determinarea efectelor economice si ecologice ale lucrărilor de îmbunătătiri funciare, precum si pentru terenurile degradate;

- studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însusiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;

- studii de impact si ale bilantului de mediu pentru obtinerea autorizatiei de mediu, potrivit prevederilor legale;

- studii de specialitate privind poluarea solului;

- studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol si stabilirea corectă a taxelor aferente;

- studii pedologice pentru silvicultură;

- studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate si poluate sau pentru prevenirea si combaterea aridizării;

- studii de specialitate pentru înfiintarea plantatiilor de livezi, vii, amenajări orizicole si legumicole, silvice si piscicole si alte amenajări agrosilvice;

- studii si analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului si altele, solicitate de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Industriei si Resurselor, Ministerul Dezvoltării si Prognozei si de alte ministere sau organe centrale;

- studii agrochimice pentru utilizarea ratională si eficientă a îngrăsămintelor si amendamentelor;

- studii agropedologice privind exploatarea ratională si eficientă a terenurilor agricole;

- studii de planificare a utilizării optime a terenurilor agricole;

- analize de sol, plantă, îngrăsăminte, reziduuri de pesticide din sol si plantă;

- analize privind calitatea produselor agroalimentare, potrivit legii;

- cercetări stiintifice în câmpurile experimentale proprii si parcele de referintă, testări sau verificări de produse si tehnologii de productie pentru agricultură, direct sau în colaborare;

- servicii de consultantă si extensie;

- supravegherea si controlul privind respectarea legilor fondului funciar cu privire la protectia solului;

- supravegherea si controlul modului de aplicare si respectare a reglementărilor privind utilizarea îngrăsămintelor chimice;

- alte analize care privesc solul, plantele, îngrăsămintele si amendamentele.

Art. 7. - Activitătile prevăzute la art. 6 lit. a) si b) constituie obiectul de activitate al OSPA.

Art. 8. - (1) Veniturile realizate prin efectuarea lucrărilor specifice prevăzute la art. 6 de către OSPA sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru realizarea acestora si sunt utilizate potrivit prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finantele publice.

(2) Soldul anual rezultat din executia bugetului OSPA rămâne la dispozitia acestora, urmând a fi folosit în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 9. - OSPA elaborează studiile pedologice si agrochimice, realizează si reactualizează sistemele judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultură prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 10. - Studiile si cercetările elaborate potrivit art. 6 se întocmesc potrivit cerintelor beneficiarului, prin contracte economice.

Art. 11. - Studiile pedologice si agrochimice realizate prin contractare cu directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti se vor întocmi potrivit Normelor de continut pentru studiile pedologice elaborate în vederea realizării si reactualizării periodice a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

Art. 12. - Sistemul judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură se elaborează potrivit Metodologiei privind realizarea si reactualizarea Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

Art. 13. - Studiile pedologice întocmite, precum si bazele de date aferente sistemelor judetene de monitorizare sunt în administrarea directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, în vederea fundamentării actiunilor specifice Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum si sol-vegetatie forestieră pentru silvicultură.

Art. 14. - Prelucrarea si/sau reactualizarea studiilor pedologice si a sistemelor judetene de monitorizare sol-teren se fac de OSPA, potrivit reglementărilor tehnice specifice.

Art. 15. - Studiile pedologice si agrochimice si informatiile din Baza de date a sistemelor judetene de monitorizare sol-teren, aflate la OSPA, reprezintă bun proprietate publică si sunt accesibile contra cost persoanelor fizice si juridice interesate, cu exceptia cazurilor reglementate potrivit prevederilor legale.

Art. 16. - Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie Bucuresti, denumit în continuare ICPA, integrează Baza de date a sistemelor judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultură, obtinute de către OPSA, în Sistemul national de monitorizare sol-teren si realizează Banca de date pedologice pentru agricultură.

Art. 17. - Datele si informatiile din Sistemul national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, actualizate, vor fi puse anual la dispozitie Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Serviciul de fond funciar si cadastru forestier.

Art. 18. - Studiile pedologice si agrochimice elaborate în vederea realizării/reactualizării Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură pot fi utilizate si în alte scopuri, prin actualizare, adaptare si/sau completare, corespunzător cerintelor, numai de către OSPA, organe tehnice de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 19. - Salarizarea personalului OSPA se va face în conformitate cu legislatia în vigoare privind unitătile extrabugetare.

Art. 20. - (1) Patrimoniul existent (clădiri, terenuri, aparatură de laborator, birotică, mijloace de transport si întretinere) sunt si rămân în administrarea OPSA, potrivit legii.

(2) Terenurile agricole pe care OSPA au organizat sau organizează câmpuri experimentale de lungă durată fac parte din domeniul public al statului si rămân în administrarea acestora, potrivit legii.

Art. 21. - Compartimentul analize de laborator din cadrul OSPA functionează pentru analize specifice obiectului de activitate numai cu aviz favorabil din partea ICPA si cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 22. - (1) Controlul interlaboratoare si avizarea functionării compartimentului analize de laborator din cadrul OSPA se vor efectua anual, contra cost, de către ICPA.

(2) Rezultatul controlului si propunerile de reavizare pentru compartimentul analize de laborator din cadrul OSPA sunt transmise anual Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor care va lua măsurile ce se impun potrivit reglementărilor tehnice/organizatorice specifice.

Art. 23. - Conditiile de avizare pentru compartimentul analize de laborator din cadrul OSPA sunt cele elaborate de ICPA, conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Art. 24. - (1) Studiile pedologice si agrochimice elaborate în vederea realizării/reactualizării Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură vor fi avizate de comisia de avizare constituită la nivel judetean, având componenta prevăzută la lit. B.

(2) Nominalizarea membrilor comisiei judetene de avizare se va face prin decizie a directorului general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 25. - (1) Se va organiza la nivel de tară Corpul de inspectie în domeniul protectiei si conservării solului.

(2) Personalul Corpului de inspectie va fi selectat, pe bază de concurs organizat de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, din cadrul specialistilor din OSPA si din ICPA si va fi numit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(3) Sarcinile Corpului de inspectie sunt în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar cu privire la constatarea si aplicarea de sanctiuni pentru încălcarea prevederilor din domeniul conservării si utilizării rationale a terenului, utilizării îngrăsămintelor si amendamentelor, poluării si degradării solurilor, privind protectia solului si alte acte normative în domeniu, stabilite prin ordin al ministrului.

Art. 26. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin directiile de specialitate, va verifica prin sondaj calitatea studiilor pedologice si agrochimice si modul de tarifare.

(2) În cazul constatării de abateri de la metodologia aprobată se va dispune refacerea acestora.

Art. 27. - Directorul OSPA va fi desemnat prin concurs organizat de directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană si a municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 28. - Anual directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti vor contracta cu OSPA elaborarea de studii pedologice si agrochimice si realizarea/reactualizarea sistemelor judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultură, în limita sumelor alocate.

B. Componenta comisiei judetene de avizare a studiilor pedologice si agrochimice necesare pentru realizarea si reactualizarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură:

- director productie vegetală din directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti - presedinte;

- 1 specialist agronom al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti - membru;

- 1 economist al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti - membru;

- 1 specialist al ICPA - membru;

- directorul OSPA - secretar.

 

C. Lista oficiilor de studii pedologice si agrochimice teritoriale (denumire, sediu)

 

Nr.

crt.

Denumirea unitătii

Sediul

Localitatea

Judetul

1.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Alba

Alba-Iulia

Alba

2.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Arad

Arad

Arad

3.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Arges

Pitesti

Arges

4.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Bacău

Bacău

Bacău

5.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Bihor

Oradea

Bihor

6.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Botosani

Botosani

Botosani

7.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Brasov

Brasov

Brasov

8.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Brăila

Brăila

Brăila

9.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Buzău

Buzău

Buzău

10.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Călărasi

Călărasi

Călărasi

11.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Cluj

Cluj-Napoca

Cluj

12.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Constanta

Constanta

Constanta

13.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Dâmbovita

Târgoviste

Dâmbovita

14.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Dolj

Craiova

Dolj

15.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Galati

Galati

Galati

16.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Giurgiu

Giurgiu

Giurgiu

17.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Gorj

Târgu Jiu

Gorj

18.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Harghita

Miercurea-Ciuc

Harghita

19.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Hunedoara

Deva

Hunedoara

20.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Ialomita

Slobozia

Ialomita

21.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Iasi

Iasi

Iasi

22.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Maramures

Baia Mare

Maramures

23.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Mehedinti

Turnu Severin

Mehedinti

24.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Mures

Târgu Mures

Mures

25.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Neamt

Piatra-Neamt

Neamt

26.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Olt

Slatina

Olt

27.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Prahova

Ploiesti

Prahova

28.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice SatuMare

Satu Mare

Satu Mare

29.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Sălaj

Zalău

Sălaj

30.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Sibiu

Sibiu

Sibiu

31.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Suceava

Suceava

Suceava

32.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Teleorman

Alexandria

Teleorman

33.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Timisoara

Timisoara

Timis

34.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Tulcea

Tulcea

Tulcea

35.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Vaslui

Vaslui

Vaslui

36.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

37.

Oficiul de studii pedologice si agrochimice Vrancea

Focsani

Vrancea

 

D. Structura organizatorică OSPA

1. OSPA cuprinde în structura sa organizatorică, după caz, următoarele compartimente:

a) compartiment de studii pedologice, pedohidrologice, geotehnice, de bonitare a terenurilor agricole si de utilizare ratională a resurselor de teren;

b) compartiment evaluatori funciari;

c) compartiment de studii agrochimice;

d) compartiment de monitorizare, evaluare, control si avertizare pentru prevenirea, limitarea si combaterea poluării mediului în agricultură;

e) compartiment analize de laborator (pentru: sol, apă, plantă, produse agroalimentare si alte analize specifice obiectului de activitate);

f) compartiment cercetări, verificări, testări în câmpuri experimentale si parcele de referintă, consultantă si extensie;

g) compartiment cartografie, multiplicare, difuzare;

h) compartiment financiar-contabil, personal, salarizare, juridic, administrativ.

2. Conducerea OSPA este asigurată de director, care coordonează si răspunde de întreaga activitate, si de contabil-sef, care răspunde de activitatea financiar-contabilă.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

PROGRAM

privind elaborarea de studii pedologice si agrochimice pentru perioada 2002-2011

 

ANEXA Nr. 3**)

 

PROGRAM

privind realizarea/reactualizarea Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren

pentru agricultură în perioada 2002-2011

 

ANEXA Nr. 4

 

NORME DE CONTINUT

pentru studiile pedologice elaborate în vederea realizării si reactualizării periodice

a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme, prin termenii si definitiile de mai jos se întelege:

Sistem de monitorizare sol-teren pentru agricultură - supravegherea, evaluarea, prognoza si avertizarea cu privire la starea calitătii solurilor-terenurilor agricole, pe baza unui sistem informational, cu asigurarea de bănci de date la nivelul tării si al judetelor, si propuneri de măsuri necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor agricole, în scopul mentinerii si cresterii capacitătii de productie, precum si al utilizării eficiente si durabile a acestora.

Studiu pedologic constituie materialul stiintific prin care se concretizează o cartare pedologică sau o activitate de prelucrare a unor date pedologice deja existente (reambulare), cu sau fără cercetări de teren în completare pe un anumit teritoriu. El cuprinde un text cu caracterizarea solurilor si a conditiilor de mediu, explicarea materialelor cartografice, o prognoză asupra evolutiei solurilor, recomandări asupra gospodăririi rationale, protectiei si ameliorării resurselor de sol-teren.

Cartare pedologică reprezintă activitatea executată în cea mai mare parte pe teren si cuprinde: cercetarea solului-terenului, identificarea, delimitarea pe hartă, plan sau aerofotogramă a unor unităti de teritoriu cu soluri similare, în conditii de mediu similare.

Dosarul ce contine datele culese în teren conform Metodologiei elaborării studiilor pedologice, denumită în continuare M.E.S.P., elaborată de Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie, denumit în continuare ICPA (partea I/1987 cap. 1 si 2), în forma de prezentare adecvată, constituie faza de teren a studiului.

Probele de sol recoltate în faza de teren, prelucrate, analizate si prezentate potrivit instructiunilor si metodelor impuse prin M.E.S.P./1987 (partea I, cap. 3) si potrivit Metodologiei de analiză a solurilor (vol. I, partea 1 si 2, editată de ICPA) constituie faza de laborator a studiului.

Rezultatele analizelor sunt prezentate în tabele de interpretare si constituie alături de memoriul pedologic, hărti si tabele, parte componentă a studiului pedologic al terenurilor agricole, faza de birou. Prelucrarea datelor si informatiilor de teren si de laborator în vederea elaborării Studiului pedologic si agrochimic se întocmeste potrivit reglementărilor prevăzute în M.E.S.P./1987 (vol. I, partea a III-a) si cuprinde memoriul pedologic ce însoteste si completează harta de soluri si terenuri, hărtile interpretative si tabelele din studiu. Memoriul pedologic descrie conditiile fizico-geografice din teritoriul studiat, solurile si aspectele de ordin practic legate de utilizarea resurselor de sol-teren.

Bonitarea terenurilor este operatiunea complexă de cunoastere aprofundată a performantelor unui teren.

Conditiile de crestere si rodire a plantelor, gradul de favorabilitate a acestor conditii pentru fiecare folosintă si cultură sunt interpretate prin intermediul unui sistem de indici tehnici, permitând cuantificarea acestora în note de bonitare.

Obiectul bonitării îl constituie unitătile de teritoriu ecologic omogene (TEO) identificate si delimitate pe hărti. Pentru constituirea si caracterizarea acestora este folosită o serie de caracteristici si indicatori de divizare, distincti, prin care se cuantifică fiecare factor sau conditie de mediu. În urma bonitării fiecare teritoriu ecologic omogen este evaluat în note (puncte) de bonitare, permitând astfel clasificarea terenurilor agricole în clase de favorabilitate, respectiv de calitate, si estimarea productiei potentiale pentru conditii naturale si/sau potentate.

În studiile pedologice întocmite în vederea realizării si reactualizării Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, terenurile sunt grupate după numărul punctelor de bonitare în clase de favorabilitate si clase de calitate. Bonitarea terenurilor agricole la nivel de teritoriu ecologic omogen (TEO) pentru teritoriul studiat, pe folosinte, este parte componentă a studiului pedologic.

Favorabilitatea reprezintă măsura în care un teren satisface cerintele de viată ale unei plante de cultură date, în conditii climatice normale si în cadrul folosirii rationale.

După nota de bonitare naturală există zece clase de favorabilitate pentru fiecare cultură si folosintă agricolă.

Fertilitatea (naturală) este însusirea globală a solului de a furniza elementele nutritive în cantităti si proportii corespunzătoare pentru cresterea acelor categorii de culturi pentru care temperatura si ceilalti factori ai mediului sunt favorabili.

Calitatea solurilor cuprinde totalitatea însusirilor solului care îi asigură acestuia un anumit grad de fertilitate naturală.

Calitatea terenurilor cuprinde atât fertilitatea solului, cât si modul de manifestare fată de plante a celorlalti factori de mediu, cum sunt cei cosmicoatmosferici (lumină, căldură, precipitatii etc.), continuând cu cei geomorfologici si hidrologici. Toate acestea au ca efect productivitatea diferentiată a muncii omenesti în raport cu modul de satisfacere a cerintelor fiziologice ale plantelor. Din acest punct de vedere calitatea terenurilor este reprezentată de favorabilitatea, respectiv nota de bonitare pentru conditii naturale, privind o anumită folosintă.

Unitatea de pretabilitate a terenului reprezintă arealul rezultat prin gruparea unitătilor de teren conform unui anumit set de caracteristici specifice, în vederea stabilirii categoriilor de folosintă. Studiul pedologic cuprinde gruparea terenurilor agricole productive în clase de pretabilitate după folosintă (arabil, vii, livezi, păsuni, fânete). Din acest punct de vedere terenurile variază de la cele mai bune si usor utilizabile în agricultură până la cele fără valoare agricolă, dar care pot fi folosite în alte scopuri. Gruparea terenurilor după unitatea de pretabilitate cuprinde 6 clase de teren.

Aceste clase sunt definite tinându-se seama de intensitatea limitărilor si restrictiilor la folosinte agricole si se exprimă succint în formula unitătii de pretabilitate.

Capacitatea de productie a terenului este expresia calitativă a modului de manifestare conjugată a tuturor factorilor de vegetatie care actionează independent fată de plante si determină nivelul de satisfacere a cerintelor fiziologice ale acestora, într-un anumit loc si într-un anumit interval de timp. Capacitatea de productie a terenului (potentialul de productie al acestuia) reprezintă calitatea terenului măsurată în kg/ha.

Studiul pedologic elaborat în vederea realizării si reactualizării Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, definit prin prezenta metodologie, este un studiu special pentru delimitarea, inventarierea si evaluarea resurselor de sol, pentru delimitarea si inventarierea factorilor limitativi sau restrictivi ai utilizării terenurilor pentru productia agricolă, pentru delimitarea si inventarierea zonelor poluate, precum si pentru estimarea nivelurilor de productie pentru terenurile agricole, exprimate în baza notelor (punctelor) de bonitare pentru conditii naturale.

Alti termeni de specialitate si notiuni utilizate în studiile pedologice în scopul amintit sunt cele definite în M.E.S.P./1987, partea I, sau acceptate ulterior si însusite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor (M.A.A.P.) după cum urmează:

- profil de sol - sectiune în teren (obtinută prin săparea unei gropi sau pe peretele unei deschideri naturale) pe care se examinează alcătuirea verticală a învelisului de sol. Profilul de sol (sau pedonul, dacă este considerat în suprafată) constituie unitatea elementară de bază în cercetarea si cartarea solului, care permite studierea orizonturilor si a caracteristicilor morfologice, fizice si chimice ale solului, precum si interpretări genetico-evolutive, geografice, agrosilvoproductive sau ameliorative. Pedonul reprezentativ al unei unităti elementare (areal) de sol constituie obiectul care este studiat, clasificat si grupat în diferite moduri;

- unitatea taxonomică (tipologică) de sol - un concept care se referă atât la clasificarea, cât si la denumirea solului, cuprinzând soluri caracterizate prin proprietăti si însusiri morfologice, fizice, chimice, mineralogice, hidrologice etc. egale sau foarte apropiate, care variază în limite precis definite prin Sistemul român de clasificare a solurilor si Sistemul român de taxonomie a solurilor, în acord cu rangul unitătii de sol, adaptat conform scării de lucru (tip, sub-tip, varietate);

- unitatea teritorială de sol - arealele de sol în care este răspândită o unitate taxonomică de sol în natură, într-o anumită regiune;

- unitatea cartografică de sol (US) - reprezentarea grafică pe hartă a unei unităti teritoriale de sol sau a unui grup (asociatii) de unităti teritoriale de sol (US complex).

Ea este redată pe hartă prin unul sau mai multe areale.

Unitatea cartografică de sol simplă poate cuprinde până la 10-15% din suprafata ei incluziuni de alte soluri care nu se pot evidentia cartografic la scara de referintă;

- unitatea de teren (sau pedotopul) - o portiune de teren omogenă sub aspectul însusirilor solului, climei, reliefului si conditiilor hidrogeologice, conform scării cartografice.

Unitatea teritorială de teren care se ia în considerare în studii de detaliu este denumită si teritoriu ecologic omogen (TEO) sau unitate elementară de teren;

- unitatea cartografică de teren sau de pedotop (UT) - reprezentarea pe hartă a unei unităti teritoriale de teren UT complex sau a unui grup (asociatii) de astfel de unităti, respectiv a unui TEO sau asociatii de TEO complex.

O unitate cartografică de teren poate fi constituită din unul sau mai multe areale, ea putând cuprinde până la 10-15% incluziuni de alte terenuri;

- hartă pedologică - lucrare cartografică ce prezintă grafic distributia geografică a tipurilor, asociatiilor, complexelor sau a altor unităti de sol si/sau teren, înscrise în legenda hărtii, definite si numite conform nomenclaturii stabilite prin sistemul de clasificare adoptat (SRCS/1980);

- cartogramă - reprezentarea pe o hartă (prin culori, hasuri, coduri sau simboluri) a unor suprafete ce indică răspândirea, intensitatea unor fenomene, procese etc. În studiul solurilor se întocmesc cartograme cu valori ale stării de aprovizionare cu nutrienti, pentru anumite însusiri fizice, hidrofizice sau chimice, pentru anumite pretabilităti, diferite favorabilităti etc.;

- reambularea - actiunea prin care se actualizează informatia pedologică si agrochimică din studiu. Proportia în care va fi efectuată actualizarea datelor (procentul de reambulare) într-un studiu pedologic este prevăzută în S.C.S./1982 “Norme de timp si elemente de calculatie ale tarifelor pentru studii si cercetări de sol”, cap. 1.2.4 (Norme de timp pentru reambularea studiilor pedologice).

Art. 2. - Prezentele norme de continut pentru studiile pedologice elaborate în vederea realizării/reactualizării periodice a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură stabilesc etapele ce trebuie parcurse în ceea ce priveste executia, avizarea, receptia si decontarea în cadrul unei metodologii unice. Prin aceasta se urmăreste obtinerea unui material documentar unitar, cu un fond de date care vor fi constituite într-o bancă de date pedologice integrate în Sistemul de monitorizare la nivel de judet si tară si în Sistemul de monitorizare integrată a mediului.

ICPA realizează si reactualizează Sistemul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, respectiv Banca de date pedologice (Baza de date pedologice a siturilor de sol-teren si Baza de date a unitătilor de sol-teren) si va colabora cu Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului Bucuresti în vederea elaborării raportului privind starea mediului.

OSPA realizează/reactualizează studiile pedologice si agrochimice si Sistemul de monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivel de judet în subordonarea tehnică a ICPA si vor colabora cu inspectoratele de protectia mediului judetene, cu acordul M.A.A.P. si al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului (M.A.A.P.), conform prevederilor metodologice. Studiile se vor elabora la nivel de teritoriu administrativ, indiferent de forma de proprietate sau exploatare a terenului.

Art. 3. - Interpretarea datelor si elaborarea studiului se vor face în conformitate cu Metodologia elaborării studiilor pedologice (vol. I, II, III), editată de ICPA în anul 1987.

Art. 4. - Notele de bonitare si clasa de calitate a terenului sunt elemente componente ale sistemului de monitorizare si pot fi prelucrate contra cost, în vederea obtinerii de informatii ce stau la baza taxelor si impozitelor, arendării si concesionării, numai după ce sunt reactualizate conform prezentelor norme de continut.

Art. 5. - Studiile pedologice si agrochimice elaborate în vederea realizării si actualizării Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură se vor elabora la scara de lucru 1:10.000, pentru zonele de câmpie cu grad de complexitate mai redus, si 1:5.000, pentru zonele colinare si de luncă, cu grad de complexitate ridicat datorită variatiei mari a elementelor de sol si teren pe unitatea de suprafată.

În situatii exprese (degradări, poluări), dacă realitatea din teren o impune, scara de lucru poate fi mai mare (1:2.000, 1:1.000 etc.). În cadrul unui teritoriu administrativ pot fi utilizate două scări de lucru dacă aceasta se impune.

Art. 6. - Studiile pedologice necesare elaborării Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură se actualizează cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice cu o periodicitate de 4 ani, si de 1-2 ani în azul terenurilor poluate, în limita sumelor alocate de la bugetul M.A.A.P.

 

CAPITOLUL II

Colectarea si sistematizarea datelor pedologice de bază, continutul studiului pedologic si agrochimic întocmit în vederea realizării si reactualizării Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură

 

Art. 7. - Studiile pedologice si agrochimice întocmite în vederea realizării si reactualizării Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură sunt elaborate în etape (faze de executie) si în întregul lor, în conformitate cu Metodologia elaborării studiilor pedologice (vol. I, II, III) editată de ICPA în anul 1987.

a) Faza de teren (cartarea), cuprinzând totalitatea observatiilor, studiilor si cercetărilor în teren în vederea caracterizării aprofundate si multilaterale a solului ca formatiune naturală si mijloc de productie vegetală, se va executa cu respectarea M.E.S.P./1987 (vol. I, cap. 1 si cap. 2, pag. 51-93).

Datele culese în teren (fise cu descrierea profilelor de sol, date analitice etc.) nu vor fi incluse în totalitate în raportul final (faza de birou), ele constituind materiale primare absolut necesare pentru redactarea hărtilor si a raportului final, vor fi ordonate în exemplarul de autor si păstrate obligatoriu în arhiva OSPA.

Identificarea, delimitarea si caracterizarea unitătilor de sol si teren, numărul profilelor principale si secundare, precum si numărul de profile din care se vor recolta probe pentru analize de sol se vor stabili conform Normei de timp si elemente de calculatie ale tarifelor pentru studii si cercetări de sol.

b) Faza de laborator, cuprinzând pregătirea, păstrarea si analiza probelor de sol, se va executa conform M.E.S.P./1987 (vol. I, cap. 3, pag. 94-134), după Metodologia de analiză a solurilor (vol. I, partea 1 si 2) editată de ICPA.

Buletinele de analiză vor fi utilizate, alături de informatiile culese în teren si birou, la redactarea memoriului pedologic, urmând a fi păstrate în arhiva OSPA, în exemplarul de autor.

Avizarea laboratorului. Pe baza instructiunilor elaborate de ICPA, fiecare OSPA va fi controlat cu privire la starea de întretinere si functionare a laboratoarelor, precizia analizelor, precum si calificarea personalului aferent.

În cadrul OSPA vor functiona pentru studiile specifice numai laboratoarele avizate favorabil.

c) Faza de birou constă în prelucrarea, interpretarea tuturor informatiilor si datelor, elaborarea studiului pedologic si agrochimic al teritoriului cartat.

Art. 8. - Continutul studiului pedologic executat în vederea realizării si reactualizării Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură este cel din M.E.S.P./1987 (vol. I, pag. 155-165), cu completările din prezentele norme de continut si cuprinde următoarele:

A. Memoriul pedologic (partea scrisă)

1. Introducerea va cuprinde:

- obiectul si scopul studiului;

- denumirea teritoriului studiat;

- numărul contractului (comenzii) în baza căruia s-a făcut studiul si denumirea beneficiarului;

- scara de lucru;

- tipul si categoria de complexitate în care se înscrie teritoriul;

- suprafata teritoriului;

- localizarea geografică si administrativă a teritoriului, distantele fată de principalele căi de comunicatie, centre de colectare, aprovizionare, prelucrare, starea infrastructurii în teritoriu;

- studii anterioare consultate.

2. Conditii fizico-geografice (naturale, de mediu)

2.1. Relieful

În acest capitol se fac consideratii generale despre relieful regiunii, prezentându-se formele principale de relief si elementele acestora, formele de mezo- si microrelief, conform indicatorilor 2, 31 si 32, volum III din M.E.S.P./1987.

Elementele prin care se descrie relieful trebuie să aibă relatie cu învelisul de sol, iar multe dintre acestea trebuie să se regăsească în indicatorii de bonitare naturală la nivel de TEO sau UT. Este necesar să rezulte relatia dintre forma de mezo- si microrelief si anumite particularităti ale solurilor: drenaj (de gradul de gleizare, sărăturare etc.), gradul de eroziune etc.

2.2. Litologia depozitelor de suprafată (geologia)

Se vor evidentia acele elemente care au o relatie strânsă cu alcătuirea învelisului de sol actual si repartitia lui în teritoriu:

- natura materialelor parentale (indicatorii 21, 22 - categorii de materiale parentale);

- textura etc.

Aceste însusiri se vor mentiona pe o grosime de 1,5-2,0 m, fiind în măsură să explice si aspectele legate de drenajul global, local, grosimea (profunzimea) solurilor sau comportamentul lor în cazul executării unor lucrări de îmbunătătiri funciare, conform cerintelor ameliorative ale solurilor (terenurilor).

2.3. Hidrografia si hidrogeologia

Capitolul va cuprinde scurte referiri asupra cursurilor de apă (văi) si caracterului lor, din teritoriu sau limitrofe acestuia, efectului asupra stării de drenaj global sau local, asupra regimului de adâncime a apei freatice. Adâncimea apei freatice se va corela cu formele de mezo- si microrelief, explicând astfel gradul de influentare a profilului de sol (gleizarea, sărăturarea). De asemenea, se vor face referiri la arealele cu exces de apă de suprafată (stagnant) temporar sau permanent (bălti, mlastini, lacuri) si influenta lor asupra stării de drenaj a solurilor.

Acolo unde este cazul, se vor face referiri si la frecventa si durata inundatiilor pentru zonele afectate.

2.4. Clima

Datele despre climă vor evidentia principalele elemente climatice, cu influentă asupra solurilor si productiei vegetale (temperatura medie anuală, precipitatii anuale, valori ale evapotranspiratiei potentiale etc.).

În functie de specificul zonei si al categoriei de folosintă (plantatii de pomi, vită de vie) sau culturi specifice (tutun, orez etc.), se pot mentiona temperaturile minime si maxime din zonă, suma temperaturilor mai mare de 5şC, 10şC, în perioada de vegetatie. Nu trebuie să lipsească referirile la frecventa si durata perioadelor de secetă sau la fenomene care provoacă pagube culturilor agricole.

Datele climatice se vor actualiza anual, numai pentru teritoriul cartat (obligatoriu). Datele climatice se dau la nivelul unui areal climatic omogen (ACO) - o zonă determinată spatial pe hartă, considerată omogenă din punctul de vedere al caracteristicilor climatice utilizate pentru bonitarea si evaluarea pretabilitătii terenurilor. Se identifică printr-un număr de ordine de la 1 la 99 în cadrul judetului. ACO este un miniareal si se cuprinde în întregime într-un areal de microzonă pedogeoclimatică. Nu se definesc ACO complex. Datele climatice se definesc prin valori medii multianuale (minimum 30 de ani).

2.5. Folosinta terenului

Se va specifica, la nivelul suprafetei totale a teritoriului cartat, modul de folosintă: arabil, livadă, vie, păsune, fâneată etc.

2.6. Influenta antropică

În acest capitol se va evidentia influenta antropică indusă în teren (sol) de lucrările agrotehnice, amendare, spălarea sărurilor, lucrările de desecare-drenaj, irigare, CES etc. De asemenea, se va avea în vedere poluarea solului sub aspectul tipului si gradului de poluare. Dacă în teritoriu sau în apropierea lui se află o sursă de poluare, aceasta se va mentiona sub aspectul modului de poluare a mediului si efectului în teritoriu asupra elementelor de mediu si productie vegetală.

3. Solurile

3.1. Repartitia teritorială a solurilor în raport cu conditiile naturale, evidentiindu-se solul (solurile) dominant (dominante) într-un sector sau altul, după tipul de teren dominant. În acest context se vor mentiona procesele pedogenetice cu rol în starea de fertilitate a solurilor, care

se vor încadra în rândul factorilor limitativi ai productiei agricole în teritoriu.

3.2. Lista unitătilor de sol (US) echivalentă cu legenda hărtii de soluri (suprafata în ha si %, culoarea, denumirea unitătii, textura în Ap, roca-mamă, relieful, adâncimea apei freatice, profile din care s-au recoltat probe).

3.3. Caracterizarea unitătilor de sol

Unitătile de sol se caracterizează succint, sub aspectul conditiilor de sol, relief si drenaj. În caracterizarea solurilor se vor avea în vedere mai ales acei indicatori morfologici, fizici, hidrofizici si chimici care se constituie în indicatori pentru bonitarea naturală a terenurilor agricole sau pentru pretabilitatea lor la diferite folosinte, cum ar fi: textura, volumul edafic, densitatea aparentă, porozitatea totală, gradul de gleizare, gradul de pseudogleizare, intensitatea sărăturării, continutul de CaCO3, CaCO3 activ (pentru pomi), pH, gradul de saturatie în baze, continutul (rezerva) de humus în Ap si până la 50 cm etc.

Pentru monitorizarea procesului de eroziune M.E.S.P./1987, metodologia se completează cu indicatorii de stare si risc, numai pentru o suprafată de 1 km2, în jurul nodului din reteaua de nivel I sau pentru suprafata afectată dintr-un anumit areal, după cum urmează:

1. Indicatori de stare:

1.1. eroziune în suprafată (Es):

1. eroziune neapreciabilă sau slabă;

2. eroziune moderată, orizontul de acumulare a humusului este partial erodat, apare orizontul de tranzitie sau B pe mai putin de 20% din suprafată;

3. eroziune puternică, orizontul de acumulare a humusului este total erodat, iar orizontul de tranzitie sau B apare pe cel putin 80% din suprafată;

4. eroziune foarte puternică sau excesivă, apar la zi orizonturile inferioare sau roca, conditii nefavorabile dezvoltării vegetatiei;

1.2. eroziune în adâncime (Ead):

1. ogase rare la distante mai mici de 100 m;

2. ogase dese la distante mai mici de 100 m;

3. ravene sau torenti;

1.3. alunecări (Al):

1. alunecări stabilizate;

2. alunecări active translationale;

3. curgeri noroioase;

1.4. indicator global de stare pentru eroziune si alunecări:

1. terenuri neafectate Es1;

2. terenuri moderat afectate Es2, Es3;

3. terenuri puternic afectate Es4, Es2, 3 + Ead1;

4. terenuri foarte puternic afectate Es2, 3, 4 + Ead2, Al2;

5. terenuri excesiv afectate Ead3, Al3.

2. Indicatori de risc:

Se stabilesc numai pentru eroziunea în suprafată, riscul se calculează cu ajutorul metodei recomandate de Motoc si colaboratorii, 1978.

Clasa de risc, în t/ha/an (Pentru eroziunea în adâncime si alunecări nu sunt încă modele validate de evaluare a riscului).

Eroziune neapreciabilă < 3 t/ha/an.

Eroziune slabă 3-10 t/ha/an.

Eroziune moderată 10-20 t/ha/an.

Eroziune puternică 20-40 t/ha/an.

Eroziune foarte puternică > 40 t/ha/an.

4. Bonitarea terenurilor

Pentru terenurile agricole bonitarea are ca obiectiv stabilirea notelor si claselor de favorabilitate pentru diferite culturi si a claselor de calitate a terenurilor pentru folosinte agricole: arabil, vii, livezi, păsuni si fânete.

4.1. Bonitarea naturală se efectuează pe baza unor parametri biofizici sintetici, convertiti în indicatori de caracterizare ecologică a solurilor si terenurilor sau indicatori ecopedologici (M.E.S.P./1987, vol. III), Bonitarea terenurilor agricole se efectuează în conformitate cu M.E.S.P./1987 (vol. II, cap. 3, pag. 30-54).

4.2. Indicatorii de caracterizare ecologică vor fi prelucrati asa cum au fost înscrisi în tabelele-legendă de caracterizare fizico-geografică sau pedologică. Acesti indicatori se referă la sol, relief, apă freatică, litologie, climă, hidrologie, poluare. Toti indicatorii utilizati (direct sau indirect) pentru bonitarea naturală, pentru analiza factorilor limitativi si/sau restrictivi si pentru stabilirea cerintelor si măsurilor ameliorative se vor trece în tabele de coduri.

4.3. Nota de bonitare naturală se exprimă în puncte de la 1 la 100 si se stabileste pentru teritoriul cartat pe unităti de teritoriu ecologic omogene (TEO) pentru categoria de folosintă existentă în momentul cartării.

Pentru categoria de folosintă arabil nota de bonitare naturală reprezintă media aritmetică a notelor de bonitare pentru 8 culturi cu aria de răspândire cea mai mare, si anume: grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartof, soia si mazăre/fasole, iar pentru livezi este media aritmetică a notelor pentru speciile măr, păr, prun, la care se adaugă, după caz, nota speciei cires-visin ori piersic sau cais. Pentru vita de vie nota de bonitare naturală este media artimetică a celor două categorii. Clasele de favorabilitate vor fi cele din M.E.S.P./1987 (vol. II, pag. 67) de la 1 la 10.

Pentru folosinte (arabil, păsune, fânete, vii si livezi) se va stabili si clasa de calitate de la 1 la 5.

Gruparea terenurilor în 5 clase de calitate se va face după cum urmează:

clasa I - 81-100 de puncte de bonitare;

clasa a II-a - 61- 80 de puncte de bonitare;

clasa a III-a - 41- 60 de puncte de bonitare;

clasa a IV-a - 21- 40 de puncte de bonitare;

clasa a V-a - 1- 20 de puncte de bonitare,

în functie de nota de bonitare naturală pentru categoria de folosintă existentă în momentul cartării, calculată pentru fiecare TEO.

4.4. Pentru terenurile echipate cu lucrări de îmbunătătiri funciare cu caracter permanent (îndiguire, drenaj, CES etc.) se calculează nota de bonitare potentată. Pentru toate situatiile se folosesc coeficientii de potentare, în functie de lucrarea ameliorativă existentă, specifică pentru fiecare cultură si folosintă, obtinându-se în final o notă de bonitare potentată (M.E.S.P./1987, vol. II, pag. 54-63).

În situatia parcelelor cu una sau mai multe sisteme de echipare (desecări, drenaj, CES, terasare) se va aplica potentarea cumulată, dar numai în cazul functionării sistemelor la parametri normali.

5. Factorii limitativi ai productiei agricole, cerintele si măsurile ameliorative ale solurilor-terenurilor

Reprezintă o sinteză a celor enuntate la pct. 2, 3 si 4 si constă din enumerarea factorilor limitativi, localizarea lor si modul de influentare a însusirilor solurilor (terenurilor) si prin ele a productiei agricole si a modului de folosintă.

Din această sinteză rezultă si cerintele si măsurile ameliorative ale solurilor afectate, specificându-se cerinta (măsura) ameliorativă si suprafata (ha si %).

5.1. Gruparea terenurilor în clase de pretabilitate la arabil, pajisti, vii, livezi

Prezentarea sintezei celor 6 clase de pretabilitate pe folosinte se va face în tabele, iar pentru citirea unitătilor de pretabilitate la nivel de grupă si subgrupă, exprimate prin formule sau coduri, se vor întocmi tabele după modelele prezentate.

Pretabilitatea terenurilor se va stabili numai pentru folosinta efectivă a acestora în momentul cartării. Pentru altă folosintă pretabilitatea se va stabili la cererea beneficiarului, în cazul schimbării folosintei.

5.2. Poluare/degradare - se constituie în capitol distinct si cuprinde aspecte legate de tipul-gradul de poluare, suprafata (ha, %), sursa poluării, măsuri operative.

Indicatorii de poluare utilizati, precum si cei ceruti în sistemul de monitorizare sunt cei din M.E.S.P./1987 (partea a III-a, pag. 77-78), cu exceptia indicatorului 29, care se defineste conform tabelului următor:

 

Cod

Clasa/

Simbol/

hărti

Clasa de poluare/degradare/deficiente (PDD)

Reducerea productiei

[%]

Coeficienti de penalizare

Coeficientul de

potentare

prin lucrări

de combatere

a PDD

0

Nepoluat/nedegradat/fără deficiente

(0-5)

1

1

1

Foarte slab poluat/degradat/cu deficiente

(6-15)

0,9

1,1

2

Slab

(16-25)

0,8

1,2

3

Slab-moderat

(26-35)

0,7

1,4

4

Moderat

(36-45)

0,6

1,6

5

Moderat puternic

(46-55)

0,5

2

6.

Puternic

(56-65)

0,4

2,5

7

Foarte puternic

(66-75)

0,3

3

8

Excesiv poluat

(76-85)

0,2

4,25

9

Total

(86-100)

0,05

16

 

6. Sistemul de monitoring la nivel I si II pentru agricultură

Profilele (siturile) din Sistemul de monitoring se actualizează în mod obligatoriu asa cum prevăd Normele de continut privind realizarea si reactualizarea Sistemului de monitoring la nivel I si II si a Bazei de date pedologice ale siturilor de sol. Analizele se vor efectua numai în acord cu ICPA, care organizează si coordonează această activitate.

7. Caracterizare agrochimică

Pentru caracterizarea solurilor din punct de vedere al reactiei (pH) si al stării de asigurare a solurilor cu elemente nutritive (humus, azot-IN, fosfor mobil, potasiu mobil), se vor recolta probe medii agrochimice, pe unităti de sol. Proba medie agrochimică se recoltează din situri reprezentative (suprafata sitului 2-5 ha) din punct de vedere agrochimic, o probă medie revenind la 20-25 ha.

8. Concluzii

În acest capitol vor fi punctate aspectele esentiale ale lucrării, atât cele din partea generală, cât si cele din partea interpretativă, în fapt, un rezumat necesar al elementelor ce trebuie retinute de beneficiar.

La sfârsitul raportului (sau la început) trebuie să figureze cuprinsul lucrării, cu capitolele, subcapitolele si paginatia respectivă, lista anexelor si ilustratiilor (hărti, cartograme etc.).

B. Partea desenată

Hărti/cartograme

1. Harta unitătilor cartografice de sol (colorată conform M.E.S.P./1987 «vol. I, tabel 4.1, coloana 3», cu amplasarea profilelor si a unitătilor cartografice de sol-teren pentru poluări (poluările sunt identificate prin contur rosu sau puncte de identificare si sunt însotite de o legendă care indică natura si gradul poluării)

2. Harta unitătilor cartografice de teren (TEO)/cu suprafata TEO si numărul trupului de planimetrare

3. Harta claselor de calitate (în baza notei de bonitare pe folosinte)

4. Cartograme privind: relieful, textura, eroziunea, apa freatică, favorabilitatea pentru culturi (3 culturi cu cea mai mare notă de bonitare + folosinta) si pretabilitatea pentru folosintă din momentul cartării.

C. Tabele

În vederea integrării studiilor pedologice si agrochimice în sistemul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură si în vederea creării băncii de date specifice solteren pentru agricultură se vor utiliza tabelele de prezentare a datelor în forma anexată la prezentele norme de continut: tabel cu indicatori -1-1.1, tabele privind solurile - 2-2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; tabele privind terenurile - 3-3.1, 3.2, 3.3; tabele privind bonitarea - 4-4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5; tabele privind inventarierea terenurilor si degradărilor - 5-5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 10. - Se consideră bune pentru receptie studiile avizate favorabil de către membrii comisiilor de avizare, numiti prin decizie a directorului Directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară (DGAIA) (membrii comisiei sunt propusi de către: ICPA, M.A.A.P. si DGAIA judetene).

Copiile de pe situatia de plată si de pe procesul-verbal de receptie se păstrează atasate la studiu.

Membrii comisiei de avizare răspund de exactitatea datelor si informatiilor continute în studiul pedologic si agrochimic si decid refacerea acestora, atunci când este cazul, de către specialistul care a executat studiul/analizele, cu titlu gratuit.

Art. 11. - Receptia si decontarea studiilor se vor face în două faze (teren, birou), analizele de laborator urmând a fi atasate, după caz, la una dintre cele două faze.

Procesul-verbal de receptie se va semna si se va transmite spre decontare numai după avizarea favorabilă a studiului si a situatiei de plată de către comisia constituită în acest sens.

Art. 12. - ICPA va efectua anual controlul inter-laboratoare, conform normelor metodologice existente, va analiza situatia si va propune măsurile de rigoare.

Art. 13. - Actiunea de avizare pentru activitatea de laborator (atestare) se va executa contra cost de către ICPA, conform reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

Valoarea suportată de OSPA este cea rezultată din devizul de cheltuieli prezentat spre decontare de către ICPA.

Art. 14. -Laboratoarele care nu primesc aviz favorabil de functionare din partea ICPA îsi pierd dreptul de a executa analize specifice.

Art. 15. - OSPA are dreptul de a solicita reavizarea laboratorului.

Art. 16. - Datele din sistemele judetene de monitorizare se vor elabora în două exemplare, dintre care un exemplar se va preda la DGAIA si unul la ICPA, pentru integrarea acestora în Sistemul national de monitorizare sol-teren si Banca de date aferentă pentru agricultură, ce va fi pus la dispozitie M.A.A.P. - Serviciul de fond funciar si cadastru forestier.

Art. 17. - O dischetă continând date pedologice prezentate după modelul transmis se va depune la M.A.A.P., o dată cu copia de pe procesul-verbal de receptie a studiului pedologic si agrochimic predat.

Art. 18. - Datele, informatiile pedologice din Sistemul de monitoring la nivel I si II sunt detinute si utilizate de către ICPA pentru a fi integrate în Sistemul national de monitorizare integrată a mediului si vor fi puse la dispozitie Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M.

 

Tabel 1.1.

 

Tabel 2.1.

 

Tabel 2.2.

 

Tabel 2.5.

 

Tabel 3.1.

 

Tabel 3.3.

 

Tabel 4.3.

 

Tabel 4.5.

 

Tabel 5.5.

 

Tabel 5.9.

 

Anexa Nr. 5

 

METODOLOGIA

privind realizarea si reactualizarea Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură

 

Art. 1. - Institutul de Cercetări pentru Pedologie si Agrochimie (ICPA) Bucuresti realizează/reactualizează si administrează Sistemul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură si banca de date pedologice aferentă, păstrându-se dreptul de autor pentru cercetările proprii.

Art. 2. - Datele si informatiile din Sistemul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, centralizat, sunt puse anual la dispozitie:

a) Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru fundamentarea programelor specifice si supravegherea calitătii solului-terenului;

b) Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, pentru integrarea acestora în Sistemul national de monitorizare integrată a mediului si elaborării Raportului privind starea mediului, prin Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Mediului;

c) Institutului National de Statistică, în vederea actualizării datelor pedologice specifice.

Art. 3. - (1) Sistemul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură are în structură Banca de date pedologice care cuprinde:

a) Baza de Date Pedologice a Siturilor de sol-teren (BDSit) care cuprinde datele/informatiile pedologice specifice, ale siturilor de sol din sistemul de monitoring la nivel I si II realizată conform normelor de continut prezentate în anexa nr. 6;

b) Baza de Date a Unitătilor de Sol-Teren (BDUST) care cuprinde datele/informatiile rezultate din centralizarea sistemelor judetene de monitorizare.

Art. 4. - (1) Banca de date pedologice se organizează la Institutul de Cercetări de Pedologie si Agrochimie Bucuresti, în mod corespunzător prelucrărilor necesare elaborării rapoartelor de monitorizare pentru Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, rapoartelor de mediu (pentru sectiunea sol) pentru Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si situatiilor solicitate de Institutul National de Statistică.

(2) Oficiile de studii pedologice si agrochimice teritoriale (OSPA) pun la dispozitie ICPA un exemplar din studiile pedologice si agrochimice realizate, conform normelor de continut prezentate în anexa nr. 2, în vederea realizării băncii de date pedologice, cu respectarea dreptului de autor.

Art. 5. - Sistemele judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultură se realizează prin integrarea datelor si informatiilor din studiile pedologice si agrochimice la nivel de teritoriu administrativ, privind unitătile de sol-teren, pretabilitatea terenurilor pentru folosinte agricole sau silvicultură, tipurile de degradare, precum si a informatiilor obtinute de OSPA din activitatea de supraveghere asupra terenurilor agricole si se finalizează cu elaborarea rapoartelor asupra stării solurilor agricole la nivel de judet si raportarea zonelor de risc.

Art. 6. - Baza de Date a Unitătilor de Sol-Teren se realizează conform metodologiei ICPA.

Art. 7. - Informatiile integrate în Sistemul judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură sunt: unitătile de sol si teren, notele de bonitare si clasele de calitate pe folosinte agricole, clasele de pretabilitate pentru folosinte agricole sau silvicultură, favorabilitatea pentru culturile grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartof si altele, categoria de folosintă, forme de macro- si mezorelief, zone naturale protejate, microzone pedoclimatice, terenuri cu soluri erodate sau colmatate, terenuri afectate de eroziune în adâncime, alunecări de teren, inundabilitate, terenuri cu soluri gleizate si pseudogleizate, terenuri cu soluri sărăturate, terenuri poluate si altele, ce vor fi transmise la ICPA.

Art. 8. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti elaborează si înaintează la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nota de fundamentare privind  realizarea/reactualizarea si finantarea sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

Art. 9. - După aprobarea acestora de către conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti încheie cu OSPA contracte privind elaborarea sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură, în limita sumelor comunicate.

Art. 10. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin ICPA elaborează si înaintează la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor nota de fundamentare privind realizarea/reactualizarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

Art. 11. - După aprobarea acesteia de către conducerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pe bază de contract, începe derularea activitătilor specifice.  

Art. 12. - (1) ICPA elaborează si pune la dispozitie Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Serviciului de fond funciar si cadastru forestier raportul anual privind starea solului-terenului, precum si a zonelor de risc din România, pe baza studiilor proprii si a rapoartelor sintetice elaborate de OSPA.

(2) OSPA elaborează si pun la dispozitie directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti si ICPA raportul anual privind starea solului-terenului si a zonelor de risc din judet si, respectiv, informatiile solicitate din sistemul judetean de monitorizare sol-teren actualizate.

(3) Prin intermediul Corpului de inspectie OSPA informează directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Serviciul de fond funciar si cadastru forestier, ori de câte ori este cazul asupra situatiilor de risc.

Art. 13. - ICPA furnizează Ministerului Apelor si Protectiei Mediului informatiile obtinute în Sistemul national de monitorizare sol-teren pentru agricultură în vederea integrării acestora în Sistemul national de monitorizare integrată a mediului.

Art. 14. - Sistemul national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură se reactualizează anual în limita sumelor alocate de la bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pentru această activitate.

 

Anexa Nr. 6

 

NORME DE CONTINUT

privind realizarea si reactualizarea Sistemului de monitoring la nivel I si II si a Bazei de Date Pedologice ale Siturilor de sol-teren

 

ARTICOLUL 1

 

Începând cu anul 2002 se trece la a doua determinare a parametrilor pedologici analizati în perioada 1992-1999.

Categoriile principale de lucrări care se vor executa sub coordonarea ICPA si cu colaborarea OSPA sunt:

- recoltarea probelor de sol din siturile de monitoring de nivel I amplasate anterior;

- recoltarea de probe de sol si vegetatie din siturile amplasate în zone de impact (nivel II);

- recoltarea de probe de apă din sursele folosite pentru irigatie aflate în vecinătatea zonelor afectate de diferite tipuri de poluare;

- analizarea probelor de sol, de vegetatie si de apă (indicatori ai poluării), precum si prelucrarea si interpretarea datelor se execută de către ICPA.

În cadrul lucrărilor mentionate se vor respecta precizările metodologice prezentate în continuare.

 

ARTICOLUL 2

Lucrări de teren

 

Reamplasarea siturilor de monitoring de nivel I pe teren se va face pe baza coordonatelor geografice prestabilite, folosindu-se hărti la scara 1:25.000, hărti si schite la scări mai mari si echipamente adecvate (rulete, busolă, sistem de pozitionare globală - G.P.S. etc.).

În mod exceptional, în cazul în care, pe baza noilor determinări, mai precise, rezultă o deplasare mai mare de 400 m fată de coordonatele geografice, se reamplasează noul sit.

Numărul sitului de pe vechiul amplasament este cel anterior, la care se adaugă 1.000 (de exemplu, pentru situl 928 va fi 1928), iar pentru siturile noi se adaugă 2.000 (de exemplu, pentru situl 869 va fi 2.869). În rest se respectă vechea metodologie a amplasării, si anume: să se asigure reprezentativitatea sitului fată de ponderea unitătilor de sol din zona analizată, iar fixarea lui în teritoriu să respecte regula de mutare, în cazul în care este necesar, si anume: 100, 200, 300, 400 m fată de punctul normal, în ordinea nord, sud, est sau vest. Siturile eliminate anterior din cauze subiective vor fi amplasate în locuri fezabile care să îndeplinească conditiile mentionate.

Pentru studiile de nivel II se vor aplica retele de situri special proiectate, tinându-se seama de tipul si intensitatea proceselor monitorizate.

Constituirea parcelelor de referintă (siturilor) în punctele materializate. Acestea vor avea suprafata de 400 m2 (20x20 m), amplasate în conditii omogene, reprezentative.

Pe fisa profilului de sol (anexa 6.1 - fisa Profisol tip M), în câmpul liber din pagina 1 sau pe o filă atasată se înscrie schita amplasării sitului, iar la terminarea lucrării se dă o plansă cu schite, la scara 1:25.000 sau mai mare, cuprinzând pozitia tuturor siturilor din cadrul fiecărui judet.

Aceasta va permite regăsirea siturilor în teren la determinările ulterioare si compararea noilor determinări fizico-chimice cu datele anterioare.

Amplasarea si executarea unui profil principal de sol se face într-un loc reprezentativ din cadrul sitului până la adâncimea fiziologic utilă, dar nu mai mult de 1,5 m pentru siturile reamplasate pe acelasi loc.

Descrierea profilului de sol se va efectua conform Metodologiei de elaborare a studiilor pedologice (1987, vol. I), completându-se rubricile din fisa tip M “Conditii de teren si date morfologice” (anexa 6.1), tinându-se seama de instructiunile Profisol.

Se va acorda atentie sporită delimitării orizonturilor si grosimii suborizonturilor, respectându-se vechile delimitări în cazul în care acestea se potrivesc cu situatia actuală. În cazul orizonturilor cu grosime mai mare de 50 cm, acestea se vor împărti în mai multe suborizonturi; pentru stratul 0-50 cm

este necesar să se delimiteze 2-3 suborizonturi, iar pentru terenurile arabile se va delimita si orizontul cu talpa plugului.

Pe fisa tip M se vor nota toate caracteristicile obligatorii si, pe cât posibil, si cele optionale, inclusiv cele referitoare la modificări antropice, la efectul si starea lucrărilor ameliorative etc.

În spatiul “Observatii” din anexa 6.1 sau în fise suplimentare se înscriu date privind: clasa de bonitare (stabilită după datele obtinute), pozitia unor surse de poluare apropiate si felul poluantilor, vânturi dominante etc. Fisa de tip M se întocmeste în trei exemplare, dintre care unul rămâne la executant.

Recoltarea probelor de sol pentru analize chimice si fizice se execută din profil si din suprafata sitului (probă agrochimică) în stare deranjată si nederanjată (în cilindri).  

Probele deranjate. Ca regulă generală, atât pentru analize chimice, cât si pentru unele analize fizice pe probe deranjate recoltate în pungi din plastic sau din hârtie se respectă următoarele reguli:

- probele din profilele de sol se constituie prin prelevarea de pe 3 pereti ai acestora, pentru fiecare orizont sau suborizont descris. Lama ustensilei de recoltare se curătă de fiecare dată de solul cu care vine în contact. La ambalare se evită contactul etichetei cu solul. Probele nu se majorează. Eticheta se scrie citet cu pixul;

- probele pentru analize chimice din profilele de sol vor avea 1,5 kg pentru fiecare orizont sau suborizont. Probele agrochimice se recoltează în cantitate de 1,5 kg din suprafata de 400 m2 din jurul profilului de sol. Adâncimea de recoltare este de 0-20 cm în cazul solurilor arabile din siturile de nivel I si de 0-10 si 10-20 cm în siturile întelenite de nivel I, precum si în siturile poluate din toate folosintele;

- probele din profilul de sol pentru analize fizice vor avea 0,5 kg. Manipularea probelor pentru analize fizice se va face cu grijă pentru evitarea deteriorării agregatelor structurale, acordându-se atentie deosebită la umiditate foarte mare sau foarte mică;

- la fiecare profil se recoltează un micromonolit, din probe pe cât posibil cu agregate structurale întregi, având notate datele de identificare atât pe capac, cât si pe cutia propriu-zisă, precum si denumirea si grosimea orizonturilor.

După ultimul suborizont se adaugă un esantion de material parental si/sau rocă subiacentă.

Probele în clindri se recoltează numai din profilul proaspăt deschis (1-3 ore) si nu se admit cele din profile reîmprospătate. Se recoltează 4 cilindri de 100 cm3 sau 2-3 cilindri de 200 cm3 din fiecare orizont sau suborizont, până la 1 m adâncime pentru siturile vechi si peste această adâncime pentru siturile noi. În cazul solurilor arabile se va recolta neapărat si suborizontul având talpa plugului. În solurile cu apa freatică la adâncime mică recoltarea probelor se va face până la nivelul respectiv, dar descrierea se va face până la 1,50 m.

Atentie! La recoltare nu se va sări peste orizonturile de tranzitie, în special în primii 50 cm!

Probele de vegetatie din zone de impact. Din partea aeriană a plantelor de cultură se vor recolta probe compuse din cadrul siturilor poluate si al siturilor-martor pentru fiecare organ vegetativ (tulpină, frunze, organe fructifere, rădăcină). Pe eticheta probei si în inventarul de probe se notează toate elementele de identificare, inclusiv specia si fenofaza. Pentru plantele de cultură interesează si probe de organe la maturitate. În cazul folosintei arabil se recoltează separat planta cultivată si flora spontană, specificându-se speciile majoritare. În cazul pajistilor se notează, de asemenea, speciile dominante.

Conditionarea probelor de sol si vegetatie până la expediere trebuie să asigure uscarea la aer a solului si în etuvă a plantelor la 70şC.

Transportul probelor la ICPA, însotite de borderouri, se poate face în 2-3 transe, în functie de numărul siturilor, acordându-se atentia cuvenită integritătii ambalajelor si a etichetelor.

Probele de apă. Se vor recolta în sticle curate, bine înschise, în cantitate de 2 l, din areale divers poluate etc.

 

ARTICOLUL 3

Lucrări de laborator - analiza probelor de sol, apă si vegetatie

 

Aceste lucrări se execută în functie de nivelul studiului (I sau II), conform metodologiei ICPA (1987), si completărilor prezentate în anexa nr. 6.2 si precizărilor făcute în cele ce urmează.

3.1. Analiza probelor de sol

Analizele fizice pe probe în structură deranjată, care se vor executa sunt:

- compozitia granulometrică (se determină după scara Atterberg: 2-0,2; 0,2-0,02; 0,02-0,002 si < 0,002 mm, la care se adaugă fractiunile: 0,05-0,002 mm, < 0,01 mm si eventual < 0,001 mm;

- continutul de macroelemente structurale hidrostabile (% g/g);

- dispersia microelementelor structurale (% g/g).

Se vor calcula:

- indicele de instabilitate structurală;

- densitatea (masa specifică) (numai în orizonturile organice sau organominerale);

- indicele de formare a crustei (Rémy).

Analizele fizice pe probe în structură nederanjată (cilindri de 100 sau 200 cm3) care se vor executa sunt:

- umiditatea momentană (% g/g);

- densitatea aparentă (kg x m-3);

- rezistenta la penetrare (MPa);

- conductivitatea hidraulică saturată (mm x h-1);

- continut de apă retinută la diferite niveluri ale curbei de suctiune în domeniul pF 0-2 (% v/v);

- coeficient de higroscopicitate (% g/g);

- echivalentul umiditătii (% g/g).

Se pot calcul si estima:

- porozitatea totală (% v/v);

- gradul de tasare;

- distributia după mărime a porilor (% v/v);

- CO, CC, CD, CT, %;

- alti indicatori privind aeratia (PA, Ida, continut de aer etc.).

Analize chimice:

- reactia solului (pH) în extract apos;

- continutul de materie organică (Ht, %);

- continut de azot total (Nt, %);

- continutul de baze schimbabile pe elemente (Ca, Mg, K, Na, mg x kg-1) sau total SB - me/100 g sol;

- aciditatea hidrolitică Ah;

- aciditatea de schimb totală (A 8.3);

- aluminiul schimbabil (Al sch.);

- capacitatea de schimb cationic (TAh si T8,3 - me/100 g sol, prin calcul sau TNH4 ori Tna, în functie de tipul si gradul de saturatie);

- gradul de saturatie în baze (VAh si V8,3%);

- reziduul conductometric si balanta ionică (după caz), pentru solurile cu continut de carbonati alcalino-pământosi si/sau gips (V = 100%);

- continuturile de fosfor si potasiu solubili (PAL, KAL;

În cazul suprafetelor cu poluare de impact se execută analize privind elementele si substantele poluante din probele de sol si vegetatie, precum si analize microbiologice pentru sol, conform anexei 6.2.

3.2. Analizele de vegetatie din zone poluate si situri-martor vor urmări:

- continut de macro- si microelemente (Ca, Mg, K, Na, P, S, N, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, metale grele etc.).

Analizeze se vor efectua conform metodologiilor ICPA (1981, 1986, 1987).

3.3. Analizele probelor de apă vor urmări:

- reactia pH;

- electroconductibilitatea specifică;

- continutul de ioni: CO3 2-, HCO3-, SO4 2-, Cl-, Ca2+, Mg2+; Na+ si K+;

- în cazuri speciale: N-NO3

-LL, N-NO2

-LL, N-NH4 +, aciditatea, S2-, Fe2+, SiO2, B etc.

- continutul de aluminiu si metale grele, după caz.

În cazul apelor folosite la irigatie se vor calcula:

- coeficientul Priklonschi;

- raportul de absorbtie a sodiului (indicele S.A.R.);

- carbonatul de sodiu rezidual (C.S.R.) etc., conform Metodologiei ICPA, 1987, partea I, cap. 3, paragraful 3.3.

Datele obtinute din analize fizice si chimice vor fi înscrise pe fise Profisol tip F (anexa 6.3) si, respectiv tip C (anexa 6.4), iar pentru ape, pe tabele adecvate, verificate si semnate de către cercetătorii responsabili.

Pe total tară se vor executa cercetări în 940 de situri de nivel I, revenind 235 de situri/an.

În fiecare judet siturile de monitoring de nivel I vor fi analizate în cadrul unui singur an, cu o periodicitate de 4 ani.

 

ARTICOLUL 4

Lucrări de prelucrare si interpretare

 

Datele obtinute din teren si laborator vor fi prelucrate tinându-se seama de Metodologia ICPA 1980, 1986, 1987; Kloke, 1980; Adriano, 1986; Răută si colaboratorii, 1998 etc., Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 756/1997 etc. si vor fi comparate cu cele rezultate din determinările anterioare si din literatura de specialitate, stabilindu-se tendintele de evolutie a solurilor si eventualele dereglări nutritionale ale vegetatiei.

Prelucrarea va fi asistată de calculator, iar datele vor fi sintetizate în rapoarte puse la dispozitie organelor abilitate, locale si centrale.

Pentru fiecare sit se pot reda parametrii climatici: temperatura medie anuală, suma precipitatiilor medii anuale, suma temperaturilor mai mari de 10şC, evapotranspiratia medie potentială anuală, deficitul de umiditate al solului etc.

Datele vor fi prezentate sub formă de: sinteze, tabele, anexe, hărti etc.

           

Anexa 6.1.

Anexa 6.1. (continuare - 1)

Anexa 6.1. (continuare - 2)

Anexa 6.1. (continuare - 3)

 

Anexa 6.2.

 

Analize necesare pentru monitorizarea stării de calitate a solurilor

si a unor caracteristici chimice ale plantelor

 

Pagina a 2-a

 

Anexa 6.3.

Anexa 6.3. (continuare – 1)

 

Anexa 6.4.

Anexa 6.4. (continuare – 2)

Anexa 6.4. (continuare – 3)

 

ANEXA Nr. 7

 

MODUL

de finantare a studiilor pedologice si agrochimice si a Sistemului national si judetean

de monitorizare sol-teren pentru agricultură

 

Art. 1. - Studiile pedologice si agrochimice si Sistemul national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură se vor executa prin încredintare directă de către:

a) OSPA - studiile pedologice în vederea realizării si reactualizării periodice a Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a fundamentării programelor Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, care constau în stabilirea, delimitarea si inventarierea unitătilor de sol-teren, favorabilitătii terenurilor agricole pe culturi, a claselor de calitate după nota de bonitare pentru folosinte agricole, determinarea stării de aprovizionare/asigurare a solurilor în nutrienti, precum si reactia solurilor, stabilirea categoriilor si subcategoriilor de folosintă pentru agricultură sau silvicultură pe baza pretabilitătii terenurilor, indentificarea, delimitarea si inventarierea tipurilor de degradări ale solurilor/terenurilor, stabilirea restrictiilor terenurilor pentru diferite utilizări si stabilirea măsurilor agropedoameliorative si antierozionale corespunzătoare;

- realizarea si reactualizarea Sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;

b) ICPA - realizarea si reactualizarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, respectiv Banca de date pedologice aferentă, în vederea integrării în Sistemul national de monitorizare integrată a mediului.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor anuale se suportă din alocatii bugetare prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, astfel:

a) capitolul cheltuieli de capital:

- elaborarea studiilor pedologice si agrochimice necesare realizării/reactualizării Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;

b) capitolul cheltuieli materiale:

- realizarea/reactualizarea Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură;

- participarea la organismele internationale de specialitate.

Art. 3. - Anual, după aprobarea legii bugetului de stat, Directia buget, finante si investitii bugetare din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va comunica Serviciului de fond funciar si cadastru forestier suma totală alocată pentru elaborarea de studii pedologice si agrochimice si realizarea/reactualizarea Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură din Programul national.

Art. 4. - Defalcarea pe judete a fondurilor alocate pentru aceste activităti se face de către Serviciul de fond funciar si cadastru forestier din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pe baza notelor de fundamentare, întocmite de către directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, respectiv ICPA, si se aprobă de către ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 5. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin Directia buget, finante si investitii bugetare va transmite directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti sumele alocate în vederea elaborării studiilor pedologice si realizării si/sau reactualizării sistemului judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

Art. 6. - (1) Pe baza listei de lucrări din nota de fundamentare si a fondurilor comunicate directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti vor încheia contracte cu OSPA.

(2) Contractul-cadru pentru întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice este prevăzut în formularul nr. 1 al anexei nr. 7.

(3) Devizul estimativ la încheierea contractului este prevăzut în formularul nr. 2 al anexei nr. 7.

Art. 7. - Suma alocată realizării si reactualizării Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, în baza notei de fundamentare întocmite de ICPA, va fi aprobată de către ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor si va fi alocată acestei institutii.

Art. 8. - După transmiterea la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti a sumelor alocate se încheie contracte, iar OSPA si ICPA încep derularea activitătilor specifice.

Art. 9. - (1) Stabilirea pretului de achizitie pentru studiile pedologice si agrochimice, precum si pentru realizarea/reactualizarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură, respectiv a Băncii de date pedologice, a sistemelor judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultură, respectiv a bazelor de date ale unitătilor de sol-teren aferente judetelor, se face conform conventiei.

(2) Preturile si tarifele maximale admise pentru decontarea studiilor pedologice si agrochimice, precum si pentru realizarea/reactualizarea Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultură se stabilesc prin conventie între reprezentanti ai Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, ICPA si OSPA.

Art. 10. - Normele de timp si elementele de calculatie ale tarifelor pentru studii si cercetări de sol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 94/PT - 1980/1982, rămân valabile asa cum sunt stabilite prin conventie.

Art. 11. - Modul de calcul al pretului de achizitie al studiului pedologic si agrochimic este prezentat în situatia de plată prevăzută în formularul nr. 3 al anexei nr. 7.

Art. 12. - (1) Se receptionează si se admit la decontare numai lucrările avizate favorabil de către comisia numită în acest scop prin decizie de către directorul general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene sau a municipiului Bucuresti.

(2) Procesul-verbal de avizare este prevăzut în formularul nr. 4 al anexei nr. 7.

Art. 13. - (1) Valoarea studiului pedologic si agrochimic ce urmează să fie decontată de directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană sau a municipiului Bucuresti este cea din procesul-verbal de receptie prevăzut în formularul nr. 5 al anexei nr. 7.

(2) Procesele-verbale de receptie se trimit în copie la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Serviciul de fond funciar si cadastru forestier, în scopul urmăririi realizării programului aprobat de Guvern privind executarea studiilor pedologice si agrochimice si a Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

Art. 14. - Lista lunară a sumelor decontate se va înainta de către directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor – Directia buget, finante si investitii bugetare.

 

Formularul nr. 1

 

CONTRACT-CADRU

pentru întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice necesare realizării

si reactualizării Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultură

Nr. ......... din .................................

 

I. Părtile contractante

Între Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice .................................................................., denumit în continuare executant, cu sediul în ........................................., str. ................................... nr. ........., cod postal ................., judetul ............................., având cont de virament nr. ................ deschis la ........................., cod fiscal nr. ......................, reprezentat prin ...................................., director, si ............................................., contabil-sef, pe de o parte, si

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară a judetului ..............................., denumită în continuare beneficiar, cu sediul în ............................................., str. ................................. nr. ......., cod postal nr. ......................................., cod fiscal nr. ......................................., reprezentat  prin ......................................................., director, si ........................................., contabil-sef, pe de altă parte, se încheie prezentul contract.

II. Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl reprezintă ..................................................................................................................................

Fazele, termenele de executie, predare si receptionare a studiului, precum si conditiile de realizare sunt prevăzute în prezentul contract.

III. Durata contractului

Contractul se încheie pe perioada de realizare a lucrării contractate de către părti, după cum urmează:

- faza de teren, cu termen de realizare .........................................;

- faza de birou în care sunt incluse: faza de laborator, redactarea memoriului tehnic si cartografia, cu termen de realizare ......................................................................................................;

- termenul final de prezentare la receptie ............................................................................... .

Înainte cu 5 zile de termenele stabilite va fi anuntat secretarul comisiei de avizare, care va contacta beneficiarul si membrii comisiei de avizare în vederea stabilirii de comun acord a termenului în cadrul căruia se face receptia lucrărilor prezentate, termen care nu va depăsi 3 zile de la prezentarea lucrărilor pentru receptie.

Beneficiarul are următoarele drepturi:

- să solicite ca lucrările prezentate la receptie să corespundă standardelor impuse prin normele metodologice în vigoare;

- să utilizeze documentatia ce rezultă din executarea prezentului contract, după receptionarea si achitarea integrală în scopul pentru care a fost întocmită;

- să solicite executantului să desemneze un responsabil de lucrare care să colaboreze la solutionarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract.

IV. Valoarea contractului

Valoarea estimată a contractului este de .......... lei, conform devizului estimativ întocmit de executant si anexat la prezentul contract.

Decontarea studiului pe faze de executie (teren, birou) sau în totalitate cu valoarea înscrisă în procesul-verbal de receptie se va face în procent de 100%, în termen de două zile de la virarea sumei de către ordonatorul principal de credit.

V. Obligatiile si drepturile părtilor contractante

Executantul are următoarele obligatii:

- să respecte termenele stabilite pentru executarea lucrării contractate;

- să aducă la cunostintă beneficiarului colectivul de specialisti desemnat să execute lucrările contractate;

- să execute lucrările conform cerintelor impuse prin normele metodologice în vigoare;

- să avizeze intern lucrările executate;

- să pună la dispozitie beneficiarului toate datele solicitate de acesta în scopul pentru care s-a executat lucrarea;

- să prezinte lucrarea pe faze sau în totalitate în forma de prezentare prevăzută de normele de continut aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 223/2002;

- să respecte cu bună-credintă prevederile prezentului contract.

Beneficiarul are următoarele obligatii:

- să respecte termenele stabilite pentru receptia si achitarea lucrărilor;

- să împuternicească, prin act intern specific, un responsabil pentru buna derulare a contractului, care să urmărească executarea acestuia si să colaboreze cu executantul pentru solutionarea operativă a tuturor problemelor apărute în legătură cu prezentul contract;

- să respecte cu bună-credintă prevederile prezentului contract.

Executantul are următoarele drepturi:

- să prezinte responsabilului beneficiarului problemele tehnice si de altă natură apărute în cursul derulării prezentului contract si să-i solicite sprijinul, în limitele competentelor;

- să solicite plata studiilor efectuate în termenele stabilite în prezentul contract.

VI. Procedura de receptie a lucrărilor

La înstiintarea beneficiarului despre intentia de înaintare spre receptie a lucrării, pe faze sau în totalitate, executantul este obligat:

- să detină lucrarea pe faze sau în totalitate, în forma prevăzută în normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 223/2002;

- să convoace responsabilul de lucrare si să ia toate măsurile ca acesta să fie prezent la data si locul stabilit pentru receptie;

- să asigure toate conditiile pentru receptia lucrării.

La primirea înstiintării despre intentia de receptionare a lucrării contractate, pe faze sau în totalitate, beneficiarul este obligat:

- să convoace responsabilul de lucrare desemnat si membrii comisiei de avizare si să ia toate măsurile pentru ca acestia să fie prezenti la data si locul prevăzut pentru receptie;

- să asigure toate conditiile pentru receptia lucrării;

- să comunice executantului data si ora concretă la care va avea loc receptia lucrării, cu respectarea termenelor prevăzute în prezentul contract.

Avizarea lucrării se face conform normelor metodologice de întocmire si în ceea ce priveste respectarea normelor tehnice de încadrare în tip de studiu si categorie de complexitate.

Lucrarea avizată se receptionează si se întocmeste proces-verbal de receptie, pe baza căruia se efectuează decontarea contravalorii înscrise în procesul-verbal de receptie.

VII. Dispozitii finale

Contractul se încheie individual pentru fiecare studiu pe total (teren si birou). Pe faze acesta se poate derula ca executie, predare si decontare în termen de 2 ani calendaristici, în conditiile prevăzute prin prezentul contract. Pe parcursul derulării contractului, în functie de cerintele beneficiarului sau de alte cauze obiective, pot apărea modificări printr-un act aditional la prezentul contract.

Valoarea contractului, arătată la cap. IV, s-a calculat pe baza devizului estimativ si urmează să fie actualizată la receptia lucrării, conform situatiei de plată. Valoarea finală ce se va achita este cea fixată în procesul-verbal de receptie. Nerespectarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor contractuale atrage răspunderea părtii în culpă, în conformitate cu legea. Eventualele litigii sunt de competenta instantelor judecătoresti.

În cazul în care finalizarea lucrărilor, pe etape sau în totalitate, devansează termenele de contract, executantul va anunta beneficiarul si membrii comisiei judetene de avizare cu 5 zile înainte despre prezentarea pentru receptia lucrărilor executate.

 

Formularul nr. 2

 

DEVIZ

estimativ la încheierea contractului

 

 

Formularul nr. 3

 

SITUATIA DE PLATĂ

 

 

Pagina a 2-a (continuare)

 

Formularul nr. 4

 

PROCES - VERBAL DE AVIZARE

Nr. ............. din .............................................

 

Comisia constituită conform Deciziei nr. ............................ din ...................................., în vederea avizării lucrării ................................................................................................, având următoarea componentă ..............................................................................................

în urma verificării lucrării a constatat următoarele:

1. Conditiile de cantitate si calitate au fost/nu au fost îndeplinite.

2. Preturile si tarifele din situatia de plată au fost/nu au fost corect stabilite.

3. Termenul de predare a fost/nu a fost respectat.

4. Propuneri: .....................................................................................................................................

În urma celor constatate comisia avizează/nu avizează lucrarea.

 

Membrii comisiei de avizare:

(numele si prenumele)

Semnătura

Secretar,

Presedinte,

 

Formularul nr. 5

 

Înregistrat la:

 

Oficiul de studii pedologice al judetului..............

Nr. ...................din........................

Directia generală pentru agricultură si agrochimice si industrie alimentară a judetului ............

Nr. .....................din...................................

 

PROCES - VERBAL DE RECEPTIE

 

Subsemnatii: ..............................................., director OSPA, ....................................................,

contabil-sef OSPA, judetul..........................................., executant; si ....................................., director general DGAIA, .................................., contabil-sef DGAIA, judetul ....................., beneficiar.

În contractul nr. ......................... din ....................... am procedat primul la predarea si secundul la primirea lucrării: Studiu pedologic si agrochimic întocmit în vederea realizării si  reactualizării Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură, pentru teritoriul administrativ..........., în suprafată de ................................. ha, categoria de complexitate .............................. ha ............... si ................. ha ....................................... la scara de lucru: ................... ha si ....................... ha.

S-a predat si receptionat faza ............. în totalitate.

Din verificări se constată:

1. Conditiile de cantitate si calitate au fost îndeplinite, lucrarea si, respectiv, situatia de plată au fost avizate de către comisia de avizare.

2. Termenul de predare a fost respectat.

3. Alte prevederi contractuale au fost respectate în totalitate.

Concluzii

Lucrarea ce face obiectul predării-preluării se declară receptionată si urmează să fie decontată 100% contravaloarea acesteia de ................................ lei, conform situatiei de plată anexate.

Plata se face din contul beneficiarului nr. .............., deschis la Trezoreria ......................................., în baza procesului-verbal de receptie si a facturii-talon emise de executant.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în ................... exemplare, dintre care ............ pentru executant.

Data ...........................

 

Am predat

 

Am primit

 

Director,

...........................

Contabil-sef,

...........................

Director general,

...........................

Contabil-sef,

...........................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 551 din 23 iulie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 189 din 28 iunie 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea,raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002

 

Ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, al Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică, al Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002,

văzând Referatul de aprobare nr. DB 8.805/CNAS/1.577/2002,

emit următorul ordin:

 

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65 pentru aprobar a subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 13 martie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

2. În anexa nr. 3 - Programul comunitar de sănătate publică, Subprogramul 1.2. - Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA, rubrica “Natura cheltuielilor subprogramului” va avea următorul cuprins:

“- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii necesare realizării subprogramului

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- cheltuieli pentru reactivi si medicamente ARV si infectii asociate

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente antiretrovirale si pentru infectii asociate”

3. În anexa nr. 3 - Programul comunitar de sănătate publică, Subprogramul 1.2. - Supravegherea si controlul infectiilor HIV/SIDA, rubrica “Activităti” va avea următorul cuprins:

- “Identificarea pe baza criteriilor stabilite de către Comisia Natională de Luptă AntiSIDA (CNLAS) a persoanelor infectate cu HIV/SIDA, eligibile la tratamentul antiretroviral

- Depistarea infectiei HIV/SIDA în grupele de risc: utilizatori de droguri cu administrare intravenoasă, persoane cu comportament sexual favorizant, bolnavi de tuberculoză si alte categorii de populatie sau profesionale cu risc crescut de infectie

- Depistarea infectiei cu transmitere verticală, mamă-făt

- Activităti de consiliere în sistem organizat

- Asigurarea medicamentelor antiretrovirale si pentru infectii asociate”

4. În anexa nr. 3 - Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.1. – Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare, rubrica “Obiective” va avea următorul cuprins:

- “Cunoasterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare prin studii descriptive despre obiceiuri alimentare, consumul de alcool, fumat, sedentarism si altele; screening pentru cunoasterea nivelului colesterolemiei în populatia-tintă si a nivelului HTA; studiu de prevalentă pentru cardiopatia ischemică si insuficienta cardiacă; îmbunătătirea stării de sănătate a bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare, combaterea insuficientei cardiace, prevenirea complicatiilor majore prin asigurarea în spital a medicamentelor si materialelor sanitare specifice chirurgiei cardiovasculare si chirurgiei interventionale prin procedee de electrofiziologie, sisteme de asistare mecanică cardiocirculatorie, stimulatoare cardiace”

5. În anexa nr. 3 - Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.1. – Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare, rubrica “Natura cheltuielilor subprogramului” va avea următorul cuprins:

“- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice, inclusiv reactivi pentru efectuarea analizelor pentru bolnavii ce suportă interventii chirurgicale cardiovasculare si interventionale”

6. În anexa nr. 3 - Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.1. – Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare, rubrica “Activităti” va avea următorul cuprins: “Studiul Urziceni privind depistarea factorilor de risc legati de stilul de viată asociat bolilor cardiovasculare la vârsta tânără; studiu privind factorii de risc, initiat de Centrul  de Cardiologie Craiova (studiul Podari); studiul de la Târgu Mures; studii privind ponderea riscurilor pentru insuficientă cardiacă, realizate la nivelul centrelor de cardiologie locale; screening pentru ponderea nivelului colesterolemiei în populatia-tintă; screening pentru ponderea valorilor HTA în populatia-tintă; studiu de prevalentă si incidentă pentru hipertensiunea arterială în sectoarele 2 si 3 ale municipiilor Bucuresti, Craiova, Cluj-Napoca; interventii de chirurgie cardiovasculară si interventională, de electrofiziologie, de asistare mecanică ventriculară, stimulatoare cardiace; Registrul de bolnavi cardiaci si operati; Registrul national de cardiologie interventională”

7. În anexa nr. 3 - Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.4. - Preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie, rubrica “Obiective” va avea următorul cuprins:

- “Screening pentru identificarea pacientilor cu risc de a face diabet; screening pentru depistarea complicatiilor cronice ale diabetului zaharat; automonitorizare pentru copii, tineri, gravide si, în limita bugetului aprobat, pentru alti pacienti cu diabet zaharat insulino-dependenti, tip 1 si tip 2; reducerea numărului de bolnavi cu complicatii cronice ale diabetului zaharat cu 10%”

8. În anexa nr. 3 - Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.4. - Preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie, rubrica “Natura cheltuielilor subprogramului” va avea următorul cuprins:

“- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente (ADO si insulină) si materiale sanitare specifice; seringi pentru formele de insulină care nu au dispozitiv de administrare inclus”

9. În anexa nr. 3 - Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.10. - Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească, rubrica “Activităti” va avea următorul cuprins:

- “Formarea continuă a personalului:

- actiuni de pregătire pentru interventii la dezastre

- mentinerea retelei de comunicatii

- organizarea transportului, în cazuri speciale, cu aeronave

- actiuni de control efectuate de coordonatori nationali - Interventii în situatii speciale”

10. În anexa nr. 3 - Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile, Subprogramul 2.13. – Transplant de organe si tesuturi, rubrica “Natura cheltuielilor subprogramului” va avea următorul cuprins:

“- bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei:

- cheltuieli materiale si servicii

- cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, în limita bugetului aprobat, în conditiile legii

- cheltuieli de capital, cu aprobarea directiei coordonatoare, pe baza justificării necesitătii acestora

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate:

- cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice”

11. În Contractul pentru finantarea programelor/subprogramelor de sănătate, anexa la Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate în anul 2002, la capitolul IV, punctul 4.2.8 va avea următorul cuprins:

“4.2.8. - să transmită casei de asigurări de sănătate raportări lunare privind sumele utilizate pe fiecare subprogram de sănătate, precum si indicatorii realizati, răspunzând atât de exactitatea si realitatea datelor raportate pentru justificarea plătii contravalorii facturii pentru medicamente si/sau materiale specifice procurate în luna precedentă, cât si ale indicatorilor raportati.”

12. În Contractul pentru finantarea programelor/subprogramelor de sănătate, anexă la Normele metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate în anul 2002, la capitolul VI, punctul 6.3 va avea următorul cuprins: “6.3. Neprezentarea de către unitatea sanitară a documentelor prevăzute la pct. 4.2.8 din prezentul contract atrage sistarea finantării.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la ordin)

 

UNITĂTI SANITARE

prin care se derulează programele, respectiv subprogramele de sănătate finantate

din bugetul de stat si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

 

1. Program comunitar de sănătate publică

1.1. Supravegherea si controlul bolilor transmisibile

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

- institute de sănătate publică

- Spitalul Clinic Judetean Oradea

- Spitalul Clinic Judetean Cluj-Napoca

- Spitalul Clinic Judetean Constanta

- Spitalul Municipal Constanta

- Spitalul Clinic Judetean Craiova

- Spitalul Clinic Judetean de Urgentă “Sfântu Spiridon” Iasi

- Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Vodă” Iasi

- Spitalul Judetean Suceava

- Spitalul Clinic nr. 1 Judetean Timisoara

- Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti

- Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino” Bucuresti

- Spitalul Clinic “Colentina” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Dermatovenerologie “Prof.dr. Scarlat Longin” Bucuresti

- Institutul “Cantacuzino” Bucuresti

1.2. Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA

- Institutul de Boli Infectioase “Prof. dr. Matei Bals” Bucuresti

- spitale cu sectii sau compartimente care au în competentă îngrijirea bolnavilor HIV/SIDA

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

1.3. Supravegherea si controlul tuberculozei

- Institutul de Pneumoftiziologie “Prof. dr. Marius Nasta” Bucuresti

- reteaua de pneumoftiziologie (spitale de pneumoftiziologie, spitale TBC, dispensare TBC, sanatorii TBC, sectii sau compartimente, preventorii)

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

1.4. Evaluarea stării de sănătate si a factorilor de risc

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

- centre si institute de sănătate publică

- centre de medicină a muncii si medicină sportivă

1.5. Promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate - Centrul national de promovarea sănătătii si programe Bucuresti

- Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti

- Spitalul Municipal Constanta - sectia de chirurgie buco-maxilo-facială

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara

- Spitalul Clinic nr. 1 Judetean Timisoara - Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi

- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. dr. Al. Obregia” Bucuresti - sectii de dezintoxicare

- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. dr. Al. Obregia” Bucuresti - Laboratul de Sănătate Mintală - sectorul 4

- Spitalul Titan Bucuresti - Laboratorul de Sănătate Mintală - sectorul 3

- Spitalul pentru Studenti Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Gr. Alexandrescu” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti

- Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca, Ilfov – sectia postcură

- Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi - sectii de dezintoxicare si postcură

- Spitalul de Psihiatrie pentru Bolnavi Cronici Zabala - judetul Covasna

- Spitalul Judetean Sfântu Gheorghe Covasna - sectia psihiatrie

- Spitalul Judetean Târgu Mures - sectiile clinice de psihiatrie nr. 1 si 2

- Spitalul Clinic Judetean nr. 1 Timisoara - sectia clinică de psihiatrie nr. 1

- Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

- Spitalul Clinic nr. 4 de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie “Dr. Victor Babes” Timisoara - sectia clinică de pneumologie

1.6. Hematologie si securitate transfuzională

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof.dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

2. Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile

2.1. Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare

- Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. dr. C.C. Iliescu” Bucuresti

- Institutul Inimii “Prof. dr. Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca

- Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures - sectia clinică de cardiologie

- Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara

- Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mures

- Centrul de Cardiologie Iasi

- Centrul de Cardiologie Craiova

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca - sectia clinică de chirurgie cardiovasculară

- Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti – sectia clinică de cardiologie

- Spitalul Clinic de Urgentă “Sfântu Ioan” Bucuresti - sectia clinică de cardiologie

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

2.2. Preventie si control în patologia oncologică

- Institutul Oncologic “Prof. dr. Alexandru Trestioreanu” Bucuresti

- Institutul Oncologic “Prof. dr. I. Chiricută” Cluj-Napoca

- unităti sanitare care au în structură sectii si compartimente ce au în competentă îngrijirea bolnavilor de cancer

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

2.3. Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice

- Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti – sectia clinică de neurologie

- Institutul de Boli Cerebrovasculare “Prof. dr. Vlad Voiculescu” Bucuresti - sectia clinică de neurologie

- Spitalul Judetean Târgu Mures - sectia clinică de neurologie

- Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functională O.R.L. “Prof. dr. Dorin Hociotă” Bucuresti

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

2.4. Preventie si control în diabet si în alte boli de nutritie

- Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu” Bucuresti

- centre si unităti sanitare cu sectii si/sau compartimente de profil

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

2.5. Profilaxie în patologia psihiatrică si psihosocială

- Spitalul de psihiatrie si pentru măsuri de sigurantă, Stei, judetul Bihor

- Spitalul de psihiatrie si pentru măsuri de sigurantă Săpoca, judetul Buzău

- Spitalul de psihiatrie si pentru măsuri de sigurantă Poiana Mare, judetul Dolj

- Spitalul de psihiatrie si pentru măsuri de sigurantă Pădureni-Grajduri, judetul Iasi

- Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi – sectia exterioară psihiatrie cronici (ergoterapie) Sipote

- Spitalul de psihiatrie si pentru măsuri de sigurantă Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava

- Spitalul de psihiatrie si pentru măsuri de sigurantă Gătaia, judetul Timis

- Spitalul de psihiatrie si pentru măsuri de sigurantă Jebel, judetul Timis

- Spitalul de psihiatrie si pentru măsuri de sigurantă Zam, judetul Hunedoara

- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. dr. Al. Obregia” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. dr. Al. Obregia” - Laboratorul de Sănătate Mintală, sectorul 4, Bucuresti

- Spitalul de Psihiatrie “Ghe. Preda” Sibiu

- Spitalul pentru Studenti Bucuresti

2.6. Preventie în patologia nefrologică si dializă

- Spitalul Clinic de Urgentă “Sfântu Ioan” Bucuresti

- Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

- Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti

- Institutul de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice “Prof. dr. N. Paulescu” Bucuresti - compartimentul de dializă si hemodializă pentru diabetici

- unitătile sanitare cu sectii si compartimente de profil

- centrele de dializă judetene si din municipiul Bucuresti

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

2.7. Preventie si control al hemofiliei si talasemiei

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

- Clinica de Hematologie Fundeni - Clinica de Pediatrie Fundeni

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de pediatrie si hematologie

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

2.8. Preventie în patologia endocrină

- Institutul de Endocrinologie “C.I. Parhon” Bucuresti

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de profil

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

2.9. Preventie în traumatologie si în ortopedie

- Spitalul Clinic “Foisor” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsi Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti

- Spitalul Clinic Colentina

- Spitalul Universitar de Urgentă Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Gr. Alexandrescu” Bucuresti

- unităti sanitare cu sectii sau compartimente de profil

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

2.10. Reabilitarea serviciilor de urgentă prespitalicească

- Statia Centrală de Salvare Bucuresti

- servicii judetene de ambulantă

2.11. Recuperare medicală

- directiile de sănătate publică Constanta, Covasna, Maramures, Prahova

- Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie

- Spitalul Clinic “Sfânta Maria” Bucuresti

2.12. Preventie geriatrică si protectia vârstnicului

- Institutul National de Gerontologie si Geriatrie “Ana Aslan” Bucuresti

2.13. Transplant de organe si tesuturi

- Centrul de Boli Cardiovasculare Târgu Mures

- Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures

- Spitalul Clinic Judetean Târgu Mures - Sectia

Clinică de Hematologie si Transplant de Celule Stem

- Spitalul Clinic Judetean nr. 1 Timisoara

- Institutul Clinic Fundeni

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca - sectia clinică de chirurgie cardiovasculară

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

- Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca

- Spitalul Clinic de Urgentă de Chirurgie Plastică, Reparatorie si Arsi Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara - sectia clinică de pediatrie

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Gr. Alexandrescu” Bucuresti

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

2.14. Terapia dependentei de droguri

- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. dr. Alexandru Obregia” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. dr. Alexandru Obregia” - Laboratorul de Sănătate Mintală - sectorul 4, Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă Floreasca Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Gr. Alexandrescu” Bucuresti

- Spitalul Titan - Laboratorul de Sănătate Mintală - sectorul 3, Bucuresti

- Spitalul pentru Studenti Bucuresti

- Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca Ilfov

- Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola Iasi

- Spitalul de Psihiatrie Sibiu

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

3. Program de sănătate a copilului si familiei

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Prof. dr. Alfred Rusescu” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. dr. Panait Sârbu” - Centrul de Referintă în Planificare Familială si Contraceptie Bucuresti

- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti

- institutele si centrele de sănătate publică: Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Târgu Mures, Sibiu

- cabinetele de planificare familială

- cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie

- sectiile de obstetrică-ginecologie, ambulatoriile de specialitate si unitătile din reteaua de asistentă primară de specialitate

- Spitalul Titan Bucuresti

- Spitalul de Obstetrică-Ginecologie “Cuza Vodă” Iasi

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Sfânta Maria” Iasi

- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Filantropia” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Copii Cluj - sectia clinică de pediatrie I “Axente Iancu”

- Spitalul Clinic de Copii Cluj - sectia clinică de neuropsihiatrie infantilă

- Spitalul Clinic Judetean Cluj - sectia clinică de obstetrică-ginecologie I

- Spitalul Clinic Judetean Cluj - Laboratorul de explorări genetice

- Spitalul Clinic Judetean Cluj - sectia clinică de neonatologie

- Spitalul Clinic Judetean nr. 1 Timisoara - sectia clinică de obstetrică-ginecologie III

- Spitalul Clinic Judetean nr. 1 Timisoara - sectia clinică II pediatrie

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Louis Turcanu” Timisoara - Sectia clinică III pediatrie

- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. D. Popescu” Timisoara

- Institutul National de Hematologie Transfuzională “Prof. dr. C.T. Nicolau” Bucuresti

- centrele de hematologie judetene

- Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului - Clinica de Obstetrică-Ginecologie “Polizu” Bucuresti

- Centrul Medical pentru Copii “Pescărus” Bucuresti  

- spitalele clinice judetene prin sectiile de neonatologie si prematuri

- cabinetele medicale scolare

- spitalele din zonele-pilot nominalizate de coordonatori

- Spitalul Clinic de Copii “V. Gomoiu” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. dr. Al. Obregia” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Gr. Alexandrescu” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii “Maria Skłodowska Curie” Bucuresti

- sectiile clinice, sectiile si ambulatoriile de pediatrie, neonatologie si neuropsihiatrie infantilă din spitalele si judetele nominalizate de coordonatori

- Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Busteni

- Spitalul Clinic “Dr. I. Cantacuzino” Bucuresti

- Spitalul Clinic de Urgentă “Sfântu Pantelimon” Bucuresti

- unităti sanitare apartinând ministerelor cu retea sanitară proprie

4. Program de reformă, politici de sănătate si administratie sanitară

- Ministerul Sănătătii si Familiei

- Centrul de Calcul, Statistică Sanitară si Documentare Medicală Bucuresti

- Academia de Stiinte Medicale Bucuresti

- Institutul National de Medicină Sportivă

- Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate

- directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

 

LISTA

cuprinzând agentii economici (societăti comerciale) avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale, completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000, nr. 226 din 23 mai 2000, nr. 340 din 21 iulie 2000, nr. 470 din 27 septembrie 2000, nr. 561 din 13 noiembrie 2000, nr. 127 din 14 martie 2001, nr. 315 din 13 iunie 2001, nr. 668 din 24 octombrie 2001, nr. 182 din 18 martie 2002 si nr. 349 din 24 mai 2002

 

1. DANUBIUS EXIM - S.R.L., Bucuresti, str. Trestiana nr. 3, bl. 8B, sc. A, ap. 4, sectorul 4, cod unic de înregistrare R6386718, telefon/fax: 250.34.39, 250.28.04:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0165 din 3 iunie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS MP 5000, model 01, configuratie: structură închisă, retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 89 agenti economici de distributie si 87 agenti economici de service;

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0171 din 17 iunie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip DATECS POS, model WIN CASH EXCHANGE,

configuratie: aplicatie PC: Cash Exchange, imprimantă fiscală FP550T, versiunea 01, display client; tip hârtie: termică; destinatie: schimb valutar; retea de distributie si service: 88 agenti economici de distributie si 85 agenti economici de service.

2. REL COMPUTER - S.R.L., Bucuresti, Str. Biruintei nr. 4, sectorul 1, cod unic de înregistrare R3510209, telefon/fax: 224.00.27, 224.17.77:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0166 din 3 iunie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip REL, model 3001, configuratie: structură închisă, retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 11 agenti economici de distributie si 11 agenti economici de service.

3. EXCEL COMP - S.R.L., Bucuresti, Str. Pecetei nr. 3, bl. 25, sc. A, ap. 1, sectorul 1, cod fiscal R6330199, telefon/fax: 668.70.36:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0167 din 6 iunie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ZEKA, configuratie: structură închisă, retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 15 agenti economici de distributie si 13 agenti economici de service.

4. FADATA - S.R.L., Bucuresti, Bd. Unirii nr. 16, bl. 5A, et. 3, ap. 8, sectorul 4, cod fiscal R11865369, telefon/fax: 212.12.40:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0168 din 3 iunie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ZIT 3001, configuratie: structură închisă, integrabilă în retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 14 agenti economici de distributie si 15 agenti economici de service.

5. IDM TOUR - S.R.L., Bucuresti, Sos. Orhideelor nr. 31-33, sectorul 1, cod unic de înregistrare R10818970, telefon/fax: 224.83.34, 212.60.84, 222.90.81:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0169 din 4 iunie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Xcomm Epson TM, model IDM-Exchange; configuratie: aplicatie PC: Exchange, imprimantă Epson TM-U210A, display 2 x 20, modul fiscal XComm-FC 010, versiunea: Exchange; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: schimb valutar; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

6. JUNIOR SOFT - S.R.L., Bucuresti, str. Floare Rosie nr. 6, bl. 58, sc. 2, et. 2, ap. 29, sectorul 6, cod unic de înregistrare R7381336, telefon/fax: 760.24.82, 430.52.95:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0170 din 6 iunie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip JSOLEX; configuratie: aplicatie PC: SCHGEN, imprimantă fiscală FP550T model 01, display client 2 x 20, tip hârtie: termică; destinatie: schimb valutar; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

7. MILO TRADING 2000 - S.R.L., Bucuresti, str. Vasile Stroescu nr. 28, sectorul 2, cod unic de înregistrare R12616722, telefon/fax: 252.80.29, 252.34.88:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0172 din 17 iunie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip EURO 500T Handy; configuratie: structură închisă, integrabilă în retea; tip hârtie: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 63 agenti economici de distributie si 63 agenti economici de service.

8. GFS COMMUNICATION INTERNATIONAL - S.R.L., Bucuresti, Str. Episcopiei nr. 6, parter, sectorul 1, cod fiscal R13556890, telefon/fax: 310.08.82:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0173 din 17 iunie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip Xcomm Epson TM, model Xcomm-Exchange; configuratie: aplicatie PC: Xcomm-Exchange, modul fiscal Xcomm-FC010 versiunea Exchange, imprimantă Epson TM-U210A, display client 2 x 20; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: schimb valutar; retea de distributie si service: 6 agenti economici de distributie si 6 agenti economici de service.

9. SYSTEM SOFT - S.R.L., Odorheiu Secuiesc, str. Pietroasa nr. 24, sc. 8, judetul Harghita, cod fiscal R6314118, telefon/fax: 094.84.06.61, 066/218.071, 066/210.405:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0174 din 11 iulie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SYSCASA, model 1.0; configuratie: casă de marcat fiscală computerizată: aplicatie PC: SYSCASA 1.0; modul fiscal versiunea 1.0 produs de ANZI SOFT - S.R.L.; imprimantă EPSON TM-U210A; afisaj client 2 x 20; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 4 agenti economici de distributie si 4 agenti economici de service.

10. SINTEZIS BIROTICA - S.R.L., Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24, et. 1, judetul Bihor, cod unic de înregistrare R 6390409, telefon/fax: 0259/44.32.88:

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0175 din 4 iulie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SintPOS; configuratie: aplicatie PC: CINESYS-CANDY; imprimantă fiscală Pocok4 POS, Ungaria, display client 2 x 20; tip hârtie: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service;  

- Aviz de distributie si utilizare nr. 0176 din 4 iulie 2002 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip IBM POS 4694, model S.A. Supermarket; configuratie: aplicatie PC: S.A. Supermarket; imprimantă fiscală IBM model 3F; display client 2 x 20; tip hârtie: normală; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 1 agent economic de distributie si 1 agent economic de service.

 

NOTĂ:

Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi modificată prin acreditarea, respectiv retragerea acreditării unor agenti economici.