MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 599         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

816. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 în vederea finantării lucrărilor la unele obiective turistice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

303. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002

 

319. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, administrat prin ocoale silvice proprii

 

321. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind definirea categoriilor de masculi din specia ecvidee, cărora li se aplică conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 65/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală ce guvernează miscarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene si România si importul din tări terte

 

ACTE ALE ORGANIZATIILOR PATRONALE SI ALE

ASOCIATIEI PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL

 

Protocolul nr. 8/2002

 

Rectificări la:

- H.G. 441/2002

- Normele metodologice de aplicare a O.U.G. 105/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 în vederea finantării lucrărilor la unele obiective turistice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 a sumei de 35,5 miliarde lei în vederea finantării lucrărilor la unele obiective turistice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002.

Art. 3. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 816.

 

ANEXĂ*)

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea suprafetelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 75/2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind stabilirea suprafetelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectia în silvicultură din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 15 iulie 2002.

Nr. 303.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

privind stabilirea suprafetelor maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, modificată si completată prin Legea nr. 75/2002

 

Art. 1. - (1) Reducerea suprafetei pădurilor din fondul forestier national reprezintă diminuarea suprafetelor de teren cu destinatie forestieră care în conformitate cu evidentele amenajamentelor silvice sau ale cadastrului forestier au următoarele folosinte, conform Evidentei Fondului Forestier

(E.F.F.):

a) terenuri acoperite cu pădure (PD);

b) terenuri care servesc nevoilor de cultură (PC);

c) terenuri destinate împăduririi (PT).

(2) Reducerea suprafetei pădurilor poate fi temporară sau definitivă.

(3) Reducerea suprafetei pădurilor prin ocuparea temporară a unor terenuri din fondul forestier, în vederea realizării de obiective cu caracter definitiv, este interzisă.

Art. 2. - Prin defrisarea suprafetelor de pădure din fondul forestier national se întelege îndepărtarea vegetatiei forestiere si schimbarea categoriei de folosintă a terenului.

Art. 3. - (1) Defrisarea este permisă numai pentru realizarea de investitii si activităti care au obtinut acordul de mediu si pentru care solicitantul prezintă documentatia obiectivului avizată de institutiile competente.

(2) În situatia altor obiective decât cele destinate gospodăririi fondului forestier defrisarea este permisă după obtinerea certificatului de urbanism care atestă faptul că suprafata ce urmează să fie defrisată se află în perimetrul construibil.

Art. 4. - Suprafetele maxime care pot fi defrisate în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicată, sunt de 5% din suprafata proprietătii forestiere respective, dar nu mai mult de 200 m2.

Art. 5. - Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor tine o evidentă strictă a defrisărilor pe fiecare trup de pădure si pe fiecare proprietate forestieră.

Art. 6. - Pentru realizarea de obiective prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d) suprafata maximă ce poate fi defrisată se stabileste pe baza prevederilor din documentatia de executie a obiectivului. În acest sens solicitantul defrisării va prezenta minimum 3 variante de amplasare, precum si un studiu elaborat de o unitate specializată prin care să se justifice alegerea variantei ce impune defrisarea.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea procedurii de aprobare, modificare si casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, administrat prin ocoale silvice proprii

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 8, 9, 45 si 64 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

în baza art. 5 lit. B c) si a art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

emite următorul ordin:

           

Art. 1. - Se aprobă procedura de aprobare, modificare si casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, administrat prin ocoale silvice proprii, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic aflate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si ocoalele silvice proprii vor respecta prevederile prezentului ordin, iar Inspectia în Silvicultură din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor va controla modul în care acesta se aplică.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 319.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

de aprobare, modificare si casare a actelor de evaluare a volumului de lemn provenit din fondul forestier, altul decât cel proprietate publică a statului, administrat prin ocoale silvice proprii

 

Art. 1. - Personalul silvic care întocmeste, verifică si aprobă lucrările de evaluare a volumului de lemn pe picior răspunde individual si solidar, în ordine ierarhică, de greselile privind marcarea arborilor, inventarierea acestora, stabilirea elementelor dendrometrice, precum si de calculele primare care stau la baza elaborării actelor de evaluare a volumului de lemn.

Art. 2. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic vor aproba în scris, pe actul respectiv, următoarele acte de evaluare a volumului de lemn:

a) actele de evaluare a volumului de lemn de produse principale care promovează regenerarea naturală;

b) actele de evaluare a volumului de lemn de produse extraordinare ca urmare a unor defrisări aprobate de forurile competente;

c) actele de evaluare a volumului de lemn de produse accidentale constituite ca urmare a producerii de doborâturi de vânt suprapuse peste marcările initiale.

(2) Ocoalele silvice proprii transmit în scris la inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic aceste acte de evaluare numai după ce au fost însusite sub semnătură de inginerul responsabil cu fondul forestier din cadrul ocolului silvic respectiv si de seful de ocol.

Art. 3. - Seful de ocol aprobă toate celelalte acte de evaluare, pe baza semnăturii inginerului responsabil cu fondul forestier din cadrul ocolului silvic propriu respectiv, după cum urmează:

a) actele de evaluare a volumului de lemn de produse principale care nu promovează regenerarea naturală;

b) actele de evaluare a volumului de lemn de produse secundare;

c) actele de evaluare a volumului de lemn de produse accidentale;

d) actele de evaluare a volumului de lemn provenit din tăieri de igienă.

Art. 4. - Actele de evaluare aprobate de inspectoratele teritoriale de regim silvic si cinegetic sau de ocolul silvic propriu se înregistrează în Registrul actelor de evaluare a volumului de lemn.

Art. 5. - Aprobarea modificării actelor de evaluare se face numai de cel care a aprobat initial aceste acte, pe bază de documentatie scrisă, care se atasează la dosarul actului.

Art. 6. - Actele de evaluare aprobate pot fi anulate sau casate numai în cazuri de amânare de la tăiere temeinic justificate si cu aprobarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic. În aceste situatii se va aproba trecerea pe costuri a cheltuielilor de evaluare, cu exceptia cazurilor în care există răspunderi materiale individuale.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind definirea categoriilor de masculi din specia ecvidee, cărora li se aplică conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 65/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală ce guvernează miscarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene si România si importul din tări terte

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor,

văzând Referatul de aprobare nr. 157.500 din 10 iulie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privinddefinirea categoriilor de masculi din specia ecvidee, cărora li se aplică conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 65/2002, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 321.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind definirea categoriilor de masculi din specia ecvidee, cărora li se aplică conditiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 65/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală ce guvernează miscarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene si România si importul din tări terte

 

Articol unic. - Conditiile referitoare la arterita virală ecvină prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 65/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate animală ce guvernează miscarea ecvideelor între statele membre ale Uniunii Europene si România si importul din tări terte, publicat în Monitorul

Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 3 iulie 2002, se vor aplica masculilor din specia ecvidee, cu exceptia:

a) ecvideelor vaccinate contra arteritei virale ecvine, cu un vaccin aprobat de autoritatea veterinară competentă,sub supraveghere veterinară oficială; anterior vaccinării animalele trebuie să fi avut reactie negativă la testul de seroneutralizare pentru anticorpi specifici, dilutia 1:4. Animalele trebuie vaccinate în aceeasi zi în care se prelevează probele de sânge sau în următoarele 15 zile, cu conditia ca ele să fi fost tinute izolate în această perioadă. Testul de seroneutralizare, precum si rezultatele vaccinării trebuie efectuate si certificate sub supraveghere veterinară oficială. Vaccinarea trebuie repetată la intervale periodice. În cazul ecvideelor înregistrate datele privind vaccinarea si rezultatele testelor serologice trebuie înscrise în documentele de identificare (pasaport);

b) ecvideelor vaccinate contra arteritei virale ecvine, sub supraveghere veterinară oficială, cu un vaccin aprobat de autoritatea competentă, la vârsta cuprinsă între 180 si 270 de zile, la care nu s-a produs o crestere a titrului de anticorpi la două teste de seroneutralizare pentru această boală, efectuate la interval de minimum 10 zile înainte de vaccinare. În acest caz ecvideele trebuie izolate, sub supraveghere veterinară oficială, de la data prelevării primei probe de sânge si până în momentul vaccinării. Testele de seroneutralizare, precum si rezultatele vaccinării trebuie efectuate si certificate sub supraveghere veterinară oficială.

Vaccinarea trebuie repetată la intervale periodice. În cazul ecvideelor înregistrate datele privind vaccinarea si rezultatele testelor serologice trebuie înscrise în documentele de identificare (pasaport);

c) ecvideelor cu vârstă mai mică de 180 de zile;

d) ecvideelor de măcelărie, expediate direct în abator, însotite de certificate de sănătate întocmite conform modelelor în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANIZATIILOR PATRONALE SI ALE

ASOCIATIEI PRODUCĂTORILOR DE ALCOOL

 

PROTOCOLUL

Nr. 8/2002

 

Încheiat astăzi, 5 august 2002, între:

1. Organizatia Patronală de Ramură “Romferment”, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 157, sectorul 5, reprezentată prin domnul Radu Morariu, în calitate de presedinte;

2. Organizatia Patronală “Vinrom”, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. General Budisteanu nr. 22, sectorul 1, reprezentată prin domnul Mihai Sînpetru, în calitate de presedinte;

3. Asociatia Producătorilor de Alcool si Băuturi Spirtoase “Garant”, reprezentată prin domnul Romulus Dascălu, în calitate de presedinte.

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, asociatiile patronale citate mai sus convin ca preturile minime la alcool si la băuturi alcoolice să fie cele specificate în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.

Art. 2. - Prezentul protocol va intra în vigoare la 5 zile după publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului protocol preturile si orice alte prevederi contrare îsi pierd valabilitatea.

 

Organizatia Patronală de Ramură “Romferment”

Radu Morariu, presedinte

Organizatia Patronală

“Vinrom”

Mihai Sînpetru,

presedinte

Asociatia Producătorilor de Alcool si Băuturi Spirtoase ‘Garant”

Romulus Dascălu,

presedinte

 

 ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând preturile minimale (exclusiv T.V.A.) la alcool si băuturi alcoolice, conform prevederilor Legii nr. 521/2002

 

1.1. Alcool etilic rafinat

Alcool rafinat de 95,5ş

- 58.255 lei/l

- 6.100 lei/gr. dall

Alcool rafinat de 96ş

- 58.560 lei/l

- 6.100 lei/gr. dall

1.2. Distilate de origine agricolă (conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată si modificată prin Legea nr. 523/2002), exclusiv distilate de vin - 6.100 lei/gr. dall

Distilate de vin - 8.400 lei/gr. dall

1.3. Băuturi alcoolice obtinute pe bază de alcool etilic rafinat si băuturi alcoolice obtinute din distilate de cereale conform Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului sănătătii nr. 17/240/2000

Pagina 1

 

Pagina a 2-a

 

NOTĂ:

Preturile minime din prezenta listă reprezintă pretul pe unitatea de volum, exclusiv ambalajul (sticlă, cutie din carton, navete etc.) si discontul (lei).

Pentru capacitătile mai mari de 1 litru, preturile minime de comercializare vor fi multiplu de 1 (de exemplu: la capacitatea de 1,5 litri, pretul minim va fi pretul la 1 litru x 1,5).

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 441/2002 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 16 mai 2002, se face următoarea rectificare:

- la articolul unic, pct. 3 art. 20 alin. (1) lit. c), în loc de: “c) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c)-h), ale art. 5 alin. (1), ale art. 7-9 ...” se va citi: “c) nerespectarea prevederilor art. 4 lit. c)-h), ale art. 5, art. 7, art. 8 si art. 9 alin. (1)…”

 

În anexa la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 445/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 24 mai 2002, se face următoarea rectificare:

- la pct. V.2 - Puncte pentru trecerea simplificată - liniuta a patra, în loc de: “- Sighet, judetul Satu Mare - feroviar;” se va citi: “- Sighetu Marmatiei, judetul Maramures - rutier/pietonal;”