MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 602         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 august 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

522. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

705. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

527. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

 

710. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

799. - Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/2002 privind echiparea si dotarea personalului Gărzii de Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

139. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML  CEE - 75/33 Contoare de apă rece”

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 36 din 30 ianuarie 2002 privind impozitele si taxele locale, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Resursele financiare constituite din impozitele si taxele locale se utilizează pentru cheltuielile publice a căror finantare se asigură de la bugetele locale, în conditiile legii.”

2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Sunt asimilati persoanelor fizice, în sensul prezentei ordonante, contribuabilii care desfăsoară activităti economice pe baza liberei initiative ori exercită în mod individual sau prin asociere orice profesie liberă.”

3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei ordonante, se întelege acele entităti reprezentate de persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un patrimoniu distinct, în scopul desfăsurării unei activităti precum:

a) comerciantii si filialele acestora, definiti astfel de Codul comercial, inclusiv unitătile economice ale persoanelor juridice de drept public, precum si cele ale organizatiilor politice, sindicale, patronale si cooperatiste, institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor, cultelor religioase si altora asemenea, cu exceptia celor mentionate la alin. (2);

b) cultele religioase si unitătile locale ale acestora, cu personalitate juridică.”

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, în sensul prezentei ordonante, si sucursalele si reprezentantele autorizate să functioneze pe teritoriul României, apartinând persoanelor fizice sau juridice străine, si altele asemenea.

(5) Sunt exceptate institutiile si unitătile care functionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării.”

5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) În sensul prezentei ordonante, prin clădire se întelege orice constructie care serveste la adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de materiale, de instalatii si de altele asemenea.”

6. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“(2) În cazul contribuabililor mentionati la alin. (1), care detin mai multe clădiri cu destinatia de locuintă, altele decât cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a) cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;”

7. La articolul 6, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(2) Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor începând cu anul 1998 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, cota impozitului pe clădiri este între 3% si 5%, aplicată la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea acestora.

(3) Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se determină asupra valorii negociate între părti si înscrise în contract si se datorează de către proprietar.”

8. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Începând cu data transferului de proprietate către beneficiar a clădirilor ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul se determină prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2), până la data primei reevaluări înregistrate în contabilitate.”

9. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Clădirile aflate în functiune si a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii de inventar înregistrate în contabilitate.”

10. Articolul 8 se abrogă.

11. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Pentru terenurile proprietate publică si privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, aflate în administrarea sau în folosinta regiilor autonome, a societătilor comerciale si a altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa pe teren, care se stabileste în aceleasi conditii ca si impozitul pe teren prevăzut la art. 13.”

12. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri si căi ferate contribuabilii prevăzuti la art. 18 datorează taxa pe teren ce se stabileste anual, în lei/km, diferentiată după cum urmează:

a) pentru drumuri 200.000 lei/km;

b) pentru căi ferate normale 390.000 lei/km;

c) pentru căi ferate înguste 200.000 lei/km.”

13. La articolul 22, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanică datorează o taxă anuală stabilită în functie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fractiune din acestia, conform anexei nr. 6 lit. A pct. I.

...........................................................................................

(3) Resursele financiare provenite din taxa asupra mijloacelor de transport prevăzută în anexa nr. 6 lit. A pct. II si III se vor utiliza în exclusivitate pentru lucrări de întretinere, modernizare, reabilitare si constructie a drumurilor de interes local si judetean si constituie venit în proportie de 60% la bugetul local si, respectiv, de 40% la bugetul judetean. Pentru municipiul Bucuresti taxa constituie venit în proportie de 60% la bugetele sectoarelor si, respectiv, de 40% la bugetul municipiului Bucuresti.”

14. La articolul 24, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Navele fluviale de pasageri, bărcile si luntrele, folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei si Insula Balta Ialomitei, nu sunt supuse taxei asupra mijloacelor de transport.”

15. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 30. - (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculează pe baza valorii de proiect declarate de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizatiei de construire, în conformitate cu proiectul prezentat.”

16. La articolul 31, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de către presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proportie de 50% la bugetul local si de 50% la bugetul judetean.”

17. La articolul 32, alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă si publicitate sunt obligati să încheie contracte în acest sens si datorează bugetelor locale pe raza cărora se efectuează publicitatea o taxă de reclamă si publicitate care poate fi cuprinsă între 1% si 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

...........................................................................................

(3) Pentru firmele instalate la locul exercitării activitătii taxa anuală se stabileste în functie de dimensiune si poate fi cuprinsă între 120.000 lei/an/m2 si 200.000 lei/an/m2 sau fractiune de m2”.

18. La articolul 33, alineatele (4) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art. 32 alin. (3) au obligatia să o achite trimestrial la bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, în 4 rate egale, astfel: până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie si până la 15 noiembrie.

...........................................................................................

(6) Taxa prevăzută la art. 32 alin. (3) nu se datorează pentru panourile de identificare si avertizare a instalatiilor energetice.”

19. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

“Art. 36. - (1) Pentru activitătile artistice si distractive de videotecă si discotecă impozitul pe spectacole se stabileste în functie de suprafata incintei în care se desfăsoară spectacolul, pe zi de functionare, după cum urmează:

a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la 1.000 lei/m2/zi;

b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la 2.000 lei/m2/zi.

(2) Cuantumul impozitului se stabileste de către consiliile locale în a căror rază administrativ-teritorială se realizează activitătile artistice si distractive, în limitele prevăzute la alin. (1).

(3) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor mentionate la alin. (1) se aplică coeficientii de corectie mentionati la nota din anexa nr. 4.”

20. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - (1) Pentru sederea în municipii, orase sau comune consiliile locale pot hotărî instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani.

(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% si 5%, aplicată la tarifele de cazare practicate de unitătile hoteliere.”

21. Articolul 47 se abrogă.

22. La articolul 50, alineatele (1) si (5) vor avea următorul cuprins:

“Art. 50. - (1) În exercitarea atributiilor ce le revin în administrarea domeniului public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale, consiliile locale sau judetene, după caz, pot institui taxe zilnice cuprinse între 1.000 lei si 100.000 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură si arheologice.

...........................................................................................

(5) Pentru stabilirea taxelor locale mentionate la alin. (1)-(3) consiliile locale vor avea în vedere criteriile prevăzute în normele metodologice mentionate la art. 77 din prezenta ordonantă.”

23. La articolul 51, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I si II, persoanele fizice nevăzătoare, pentru cazurile în care într-un an persoanele fizice beneficiază numai de indemnizatii de somaj si/sau ajutor social si alocatie de sprijin se poate acorda reducere sau scutire de impozit pe clădiri si de impozit pe teren.”

24. La articolul 51, după alineatul (2) se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Sunt scutiti de taxa hotelieră persoanele cu handicap de gradul I si II, pensionarii, elevii, studentii si militarii în termen.”

25. La articolul 51, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificatie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.”

26. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - Persoanele fizice, veterani de război, cele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată si modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonantă.”

27. La articolul 57 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

“(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare de la plata impozitelor si taxelor locale fundatiile si asociatiile cu caracter umanitar care au ca unică activitate întretinerea si functionarea căminelor de bătrâni si a caselor pentru ocrotirea copiilor orfani si a copiilor străzii.”

28. Articolul 58 va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - Societătile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice cu activitate sezonieră de cel mult 5 luni din anul fiscal sunt scutite de plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, în proportie de 50%, numai pentru clădirile destinate acestei activităti.”

29. La articolul 61, alineatul (1) se abrogă.

30. La articolul 63, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 63. - (1) Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalitătilor, a amenzilor si a oricăror alte venituri proprii ale bugetelor locale, solutionarea obiectiilor si contestatiilor formulate împotriva actelor de control si de impunere având ca obiect constatarea si stabilirea acestor venituri, precum si executarea creantelor bugetare locale se efectuează de către autoritătile administratiei publice locale sau prin compartimentele de specialitate ale acestora, după caz, în functie de atributiile specifice, potrivit legii.”

31. După articolul 64 se introduce articolul 641 cu următorul cuprins:

“Art. 641. - Sunt supuse impozitului pe clădiri, în conditiile prezentei ordonante, si acele clădiri care au fost executate fără autorizatie de constructie. Înstiintarea de plată nu are elementele constitutive ale autorizatiei de constructie si nici pe cele ale titlului de proprietate.”

32. La articolul 71, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Contraventia prevăzută la lit. a) se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.”

33. La articolul 72, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

“(6) Functionarul public vinovat de nestabilirea la timp a impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta ordonantă răspunde civil, în limita majorărilor de întârziere calculate.”

34. La articolul 74, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 74. - (1) Consiliile locale si consiliile judetene adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite si taxe locale, între limitele si în conditiile prezentei ordonante, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor.”

35. La articolul 75, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Prin normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale se vor detalia procedurile mentionate la alin. (1), precum si cele specifice preluării la bugetele locale a acestor resurse financiare.”

36. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - În fiecare an, până la data de 15 mai, autoritătile administratiei publice locale vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei ordonante, astfel încât proiectele bugetelor locale depuse în conditiile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, să cuprindă toate veniturile proprii ale acestora.”

37. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

“Art. 77. - În termen de 30 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice, după consultarea cu structurile asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, vor elabora normele metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului.”

38. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

“Art. 78. - În anul 2002, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a normelor metodologice referitoare la impozitele si taxele locale, consiliile locale si consiliile judetene vor revizui si vor adopta hotărârile privind impozitele si taxele locale aferente anului 2003.”

39. La anexa nr. 1, punctele 1 si 2 vor avea următorul cuprins:

 

“Nr.

crt.

Felul clădirilor si al altor constructii impozabile

Valoarea impozabilă**)

(lei/m2)

Cu instalatii de apă, canalizare, electrice, încălzire [conditii cumulative***)]

Fără instalatii de apă, canalizare, electrice, încălzire

0

1

2

3

1.

Clădiri:

 

 

a)

cu pereti sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte materiale

5.300.000

3.100.000

b)

cu pereti din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă si alte materiale asemănătoare

1.400.000

900.000

2.

Constructii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii:

 

 

a)

cu pereti din cărămidă arsă,  piatră, beton sau din alte materiale asemănătoare

900.000

800.000

b)

cu pereti din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci etc.

500.000

300.000”

 

40. Partea introductivă a punctului 1 si punctul 3 din nota din anexa nr. 1 vor avea următorul cuprins:

“NOTĂ:

1. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităti si zone în cadrul acestora, la nivelurile mentionate în prezenta anexă, se vor aplica următorii coeficienti de corectie:

................................................................................................

3. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente coeficientii de corectie mentionati la pct. 1 vor fi diminuati cu 0,10.”

41. La anexa nr. 2, punctele 1 si 5 vor avea următorul cuprins:

“1. Clădirile institutiilor publice, precum si clădirile care fac parte din domeniul public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activităti economice.

................................................................................................

5. Clădirile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», precum si cele din omeniul privat al statului si administrate de regie, care sunt atribuite conform dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu modificările ulterioare.”

42. La anexa nr. 2 punctul 7, numerele (4), (14) si (20) vor avea următorul cuprins:

“(4) canalizatii si retele de telecomunicatii subterane si aeriene, realizate pe suport propriu;

................................................................................................

(14) conducte pentru transportul apei, al produselor petroliere, gazelor si lichidelor industriale, conducte de termoficare si retele de canalizare;

................................................................................................

(20) altele de natură similară stabilite prin hotărâre a consiliului local.”

43. Partea introductivă si litera f) a notei din anexa nr. 4 vor avea următorul cuprins:

“NOTĂ :

Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferentiat pe ranguri de localităti, potrivit art. 13 din prezenta ordonantă, tinându-se seama de ierarhizarea localitătilor urbane si rurale pe ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienti de corectie:

...........................................................................

f) localităti rurale de rangul V: .........................1,0.”

44. Punctul 1 al literei A din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

“1. terenurile cu constructii, pentru suprafata construită a acestora;”

45. La litera A din anexa nr. 5, după punctul 6 se introduce punctul 7 cu următorul cuprins:

“7. terenurile aferente clădirilor institutiilor publice, precum si clădirilor care fac parte din domeniul public si privat al unitătilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor folosite pentru activităti economice.”

46. Punctul 4 al literei B din anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

“4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 2 la prezenta ordonantă.”

47. Litera a) a punctului C din anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

“- lei/an -

a) luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pentru uz si agrement personal

100.000”

 

48. Punctul 4 al literei A din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:

“4. Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile - organizare de santier -, necesare executiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizată a constructiilor.”

49. Litera B din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:

B. Pentru eliberarea altor autorizatii si certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum si pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe:

1. Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activităti lucrative si viza anuală a acestora:

 

Activităti lucrative

- lei –

a) pentru meseriasi si cărăusi

50.000-75.000

b) pentru cazane de fabricat rachiu

75.000-130.000

c) pentru liber-profesionisti

130.000-200.000

d) pentru mori, prese de ulei si darace

200.000-400.000

e) pentru activităti de proiectare

500.000-1.000.000

f) pentru alte activităti neprevăzute mai sus

400.000-1.000.000

 

2. Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, între 83.000 lei si 121.000 lei.

3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan:

- lei -

a1) la scara 1:500

240.000

a2) la scara 1:1.000

360.000

a3) la scara 1:2.000

480.000

 

4. Pentru eliberarea certificatului de producător, între 50.000 lei si 500.000 lei, iar pentru viza trimestrială a acestuia, între 25.000 lei si 100.000 lei.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 2 februarie 2002, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 522.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2002.

Nr. 705.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 34 din 30 ianuarie 2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ

privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora”

2. După titlul ordonantei se introduce capitolul I cu următorul titlu:

“CAPITOLUL I

Dispozitii generale”

3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă stabileste cadrul de reglementare a relatiilor între operatorii de retele, între furnizorii de servicii si între operatorii de retele si furnizorii de servicii privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora.

(2) Prezenta ordonantă stabileste drepturile si obligatiile operatorilor si ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la retelele instalate, operate, controlate sau puse la dispozitie de către acestia sau la infrastructura asociată acestor retele.

(3) Obiectivele cadrului de reglementare stabilit în conditiile prezentei ordonante sunt promovarea concurentei, asigurarea interconectării si a interoperabilitătii serviciilor de comunicatii electronice si protejarea drepturilor si intereselor consumatorilor.

(4) Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.”

4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

a) retea de comunicatii electronice - sisteme de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum si orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzând retele de comunicatii prin satelit, retele de transmisiuni de date, retele mobile terestre, retele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, retele de cablu coaxial, retele de fibră optică si transmiterea de semnale pe liniile de transport al energiei electrice;

b) serviciu de comunicatii electronice - un serviciu, furnizat de regulă contra cost, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice, incluzând serviciile de telecomunicatii si serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează continutul informatiei transmise prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societătii informationale, care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul retelelor de comunicatii electronice;

c) retea publică de comunicatii - o retea de comunicatii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;

d) infrastructură asociată - acele resurse asociate unei retele de comunicatii electronice sau unui serviciu de comunicatii electronice, care permit sau sustin furnizarea de servicii prin intermediul retelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces conditionat si ghidurile electronice de programe;

e) sistem de acces conditionat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restrictionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;

f) operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispozitie tertilor o retea publică de comunicatii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizată să instaleze, să opereze, să controleze sau să pună la dispozitie tertilor o retea publică de comunicatii;

g) utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului;

h) abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului;

i) utilizator final - un utilizator care nu exploatează, nu supraveghează, nu pune la dispozitie tertilor o retea publică de comunicatii sau elemente ale infrastructurii asociate si care nu furnizează servicii de comunicatii electronice destinate publicului;

j) acces - punerea la dispozitie unui tert de spatii, echipamente sau servicii, în conditii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, necesare în scopul furnizării de servicii de comunicatii electronice; accesul cuprinde, printre altele:

- accesul la elemente ale retelei si la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, incluzând accesul la bucla locală si la infrastructura si serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;

- accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte si piloni;

- accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistentă operatională;

- accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o functionalitate echivalentă;

- accesul la retele fixe si mobile, în special pentru roaming;

- accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digitală;

- accesul la serviciile de retele virtuale;

k) acces neconditionat - furnizarea de acces la spatii, echipamente sau servicii, după caz, care nu este conditionată de:

- achizitia concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

- achizitia unui volum impus de produse sau servicii,

care excede volumului necesar furnizării tipului de acces solicitat;

- impunerea oricăror conditii comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

l) interconectare - legătura fizică si logică realizată între retele publice de comunicatii pentru a permite comunicarea între utilizatorii retelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de către părtile implicate sau de către alte părti care au acces la reteaua respectivă; interconectarea este o formă specifică de acces realizată de operatorii de retele publice de comunicatii;

m) serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care constă, în totalitate sau partial, în programe produse si editate pentru a fi afisate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referintă pentru serviciile de televiziune pe ecran lat;

n) buclă locală - circuitul fizic dintre punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezentă al abonatului si repartitorul principal dintr-o retea publică de telefonie fixă sau un element echivalent dintr-o retea publică de comunicatii; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibră optică;

o) subbuclă locală - portiunea din bucla locală care conectează punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezentă al abonatului cu un punct de acces intermediar;

p) acces partajat la bucla locală - utilizarea de către unul sau mai multi beneficiari a capacitătii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla locală conform solicitării, fără a fi perturbat serviciul oferit initial de titularul autorizat;

q) colocare - furnizarea spatiului fizic si a resurselor tehnice necesare instalării si conectării, în scopul unei functionări corespunzătoare a echipamentului relevant apartinând beneficiarului acestei forme de acces;

r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice furnizate printr-o retea publică de comunicatii de a primi si de a transmite apeluri sau de a avea acces la servicii de comunicatii electronice atunci când acestia nu se află în aria de acoperire a retelei respective, prin intermediul unei alte retele, în baza unui acord comercial încheiat în acest sens;

s) ofertă de referintă - ofertă comercială, realizată în conditiile prezentei ordonante, prin intermediul căreia un operator îsi asumă obligatia de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligatii în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia;

t) servicii paneuropene - servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde si practici comerciale comune.”

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice si operatorii de retele de comunicatii electronice negociază între ei acorduri de acces sau interconectare, în vederea stabilirii conditiilor tehnice si comerciale.

(2) Acordul de acces sau interconectare nu poate contine obligatii care nu au legătură cu serviciile de acces sau interconectare, sub sanctiunea nulitătii clauzelor care prevăd aceste obligatii.”

6. Alineatele (3)-(5) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“(3) Retelele publice de comunicatii instalate în vederea furnizării de servicii de televiziune digitală trebuie să îndeplinească conditiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.

(4) Operatorii care receptionează si retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligatia de a păstra formatul respectiv.

(5) Informatiile obtinute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor desfăsurate în conditiile alin. (1) lit. a) si b) trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate si nu pot fi divulgate către nici un tert care ar obtine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns în posesia respectivelor informatii.”

7. Alineatele (2) si (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

“(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza în special impunerea următoarelor obligatii, fără a aduce atingere măsurilor ce ar putea fi luate fată de persoanele juridice care detin o putere semnificativă pe piată, în conformitate cu prevederile art. 8:

a) obligatii în sarcina persoanelor juridice care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligatia de a asigura interconectarea retelelor acestora, dacă impunerea acestor obligatii este necesară pentru asigurarea conectivitătii între utilizatorii finali;

b) obligatia operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate în conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligatii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.

(3) Autoritatea de reglementare poate stabili conditii tehnice sau operationale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau beneficiarii accesului, în cazul în care impune unui operator obligatii de furnizare a accesului în conditiile art. 12, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea functionării normale a retelei.”

8. După articolul 5 se introduce capitolul II cu următorul titlu:

“CAPITOLUL II

Obligatiile operatorilor si procedurile de analiză a pietei”

9. Alineatele (1) si (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Dacă în urma unei analize de piată realizate în conditiile legii sau în urma aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o piată relevantă, autoritatea de reglementare va impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligatiile prevăzute la art. 9-14. În efectuarea analizei de piată autoritatea de reglementare va solicita colaborarea Consiliului Concurentei.

...........................................................................................

(5) Cu cel putin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligatii impuse unui anumit operator autoritatea de reglementare trebuie să aducă această intentie la cunostintă celor care au încheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat.”

10. Litera a) a articolului 10 va avea următorul cuprins:

“a) aplică conditii echivalente în circumstante echivalente altor persoane juridice care furnizează servicii echivalente;”

11. Alineatul (2) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, să impună unui operator integrat pe verticală să urmărească distinct în evidenta corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros si tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligatiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subventionarea încrucisată.”

12. La articolul 12 alineatul (2), literele a) si f) vor avea următorul cuprins:

“a) acordarea către un tert a dreptului de acces la elemente specifice ale retelei sau la infrastructura asociată, inclusiv a accesului neconditionat la bucla locală;

............................................................................................

f) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a spatiilor ori echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor si pilonilor;”

13. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Dacă o analiză de piată realizată în conditiile legii indică absenta concurentei efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să mentină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau să reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, să impună obligatii referitoare la recuperarea costurilor si controlul tarifelor, inclusiv obligatii de fundamentare a tarifelor în functie de costuri si obligatii privind evidenta contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligatiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investitia făcută de operatorul în cauză si va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, tinând seama de riscurile asociate acestei investitii.”

14. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu putere semnificativă pe piata furnizării de buclă locală, în conformitate cu prevederile art. 8, obligatia de a publica o ofertă de referintă pentru accesul neconditionat la bucla locală constituită din fire metalice, fibră optică, cablu coaxial.”

15. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

“(2) Obligatiile impuse unui operator prezumat, în conformitate cu prevederile alin. (1), de a avea putere semnificativă pe o anumită piată relevantă rămân în vigoare până în momentul în care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piată realizate în conditiile legii, stabileste că există concurentă efectivă pe piata relevantă în cauză.”

16. După articolul 17 se introduce capitolul III cu următorul titlu:

“CAPITOLUL III

Contraventii si sanctiuni”

17. La articolul 18 alineatul (1), literele b) si h) vor avea următorul cuprins:

“b) încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 5 alin. (2);

...........................................................................................

h) încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) si (2);”

18. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) În cazul constatării unor contraventii prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va emite un avertisment, cu obligatia contravenientului de a se încadra în termen de 5 zile, după caz, în prevederile prezentei ordonante.”

19. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (2) si alineatul (4) vor avea următorul cuprins:

“(2) În cazul neremedierii aspectelor semnalate în termenul fixat de autoritatea de reglementare potrivit alin. (11), pentru contraventiile constatate prevăzute la alin. (1) se aplică amenzi astfel:

.............................................................................................

(4) Individualizarea sanctiunii în cazul săvârsirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face tinându-se seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei.”

20. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) În cazul repetării abaterii semnalate autoritatea de reglementare poate decide suspendarea temporară sau retragerea autorizării.”

21. La articolul 19 alineatul (1), partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Autoritatea de reglementare poate obliga, prin decizie, operatorii la plata unor amenzi administrative în sumă de până la 30.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:

a) să furnizeze în mod complet si corect, în conformitate cu solicitarea scrisă a autoritătii de reglementare, informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum si orice alte informatii cerute în mod neechivoc de autoritatea de reglementare în aplicarea prevederilor prezentei ordonante;”

22. La articolul 19 alineatul (1), litera d) se abrogă.

23. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia autoritătii de reglementare si vor fi folosite pentru asigurarea conditiilor privind îndeplinirea atributiilor de supraveghere si control.”

24. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Orice decizie a autoritătii de reglementare poate fi atacată în contencios administrativ, în conditiile legii.”

25. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Orice persoană care divulgă sau utilizează, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonantă, documente sau informatii cu caracter de secret de serviciu, primite sau de care a luat cunostintă în îndeplinirea atributiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii, putând fi obligată si la repararea prejudiciului cauzat.”

26. După articolul 21 se introduce capitolul IV cu următorul titlu:

“CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

27. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - Autoritatea de reglementare, în sensul prezentei ordonante, este Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.”

28. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă art. 38-40 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările si completările ulterioare.”

29. Titlul anexei va avea următorul cuprins:

“ELEMENTELE MINIME

care trebuie incluse într-o ofertă de referintă pentru accesul neconditionat la bucla locală”

30. La litera A punctul 1 din anexă, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) utilizarea capacitătii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală, în cazul accesului partajat la bucla locală.”

31. Litera C din anexă va avea următorul cuprins:

“C. Sisteme informationale

Conditii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistentă operatională, sisteme informationale sau baze de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, mentenantă, solicitări de reparatii si facturare.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 11 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 17 iulie 2002.

Nr. 527.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructuraa sociată, precum si interconectarea acestora

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2002.

Nr. 710.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/2002 privind echiparea si dotarea personalului Gărzii de Mediu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/2002 privind echiparea si dotarea personalului Gărzii de Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 14 februarie 2002, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 iulie 2002.

Nr. 799.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

articolelor din compunerea uniformei pentru comisarii Gărzii de Mediu

(detalii privind modelele si culorile sunt prezentate în plansele anexate)

 

a) Uniforma pentru bărbati

1. Cămasă din poplin cu guler pentru cravată

2. Pantalon drept, din stofă, pentru pantof

3. Sacou clasic din stofă

4. Cravată verde închis

5. Jachetă din stofă căptusită, model unic pentru femei si bărbati

b) Uniforma pentru femei

1. Bluză din poplin

2. Fustă dreaptă

3. Pantalon drept, din stofă, pentru pantof

4. Sacou clasic din stofă

5. Jachetă din stofă căptusită, model unic pentru femei si bărbati

c) Accesorii

1. Pantofi din piele de culoare neagră

2. Centură lată din piele naturală de culoare neagră

3. Porthart din piele de culoare neagră

4. Insignă de comisar de mediu

5. Plachetă cu numele

 

ANEXA Nr. 1A

 

NORME

de dotare si durata de serviciu a articolelor de uniformă pentru comisarii Gărzii de Mediu

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Norma de dotare initială

(bucăti/pereche)

Durata

de serviciu

(ani)

1.

Costum pentru bărbati clasic

1

2

2.

Costum de damă clasic cu fustă si pantalon

1

2

3.

Jachetă din stofă

1

2

4.

Cămasă din poplin pentru bărbati

2

2

5.

Bluză din poplin pentru femei

2

2

6.

Jachetă din stofă pentru bărbati si femei

1

2

7.

Cravată

2

Numai dotare initială

8.

Pantofi din piele de culoare neagră

1

1 an

9.

Insignă

1

Numai dotare initială

10.

Porthart

1

1 an

11.

Plachetă cu numele

2

Numai dotare initială

 

NOTĂ:

Culoarea articolelor de uniformă din materiale textile este verde turcoaz închis cu codul 5097, cu exceptia cravatei care este verde închis si a cămăsii care este gri-verde deschis.

 

ANEXA Nr. 1B*)

 

Insigna si placheta pentru Garda de Mediu

 

Insigna

 

ANEXA Nr. 1C

 

Uniforma pentru bărbati

 

NOTĂ:

Insigna distinctivă se va confectiona din aliaj metalic usor, cu aversul emailat de culoare verde închis, va avea serie de personalizare gravată pe revers si se va purta suspendat, cu ajutorul suportului din piele, la butoniera din dreapta a buzunarului de la piept al uniformei. În spatiul central al insignei se inscriptionează vizibil, cu majuscule în relief, functia, categoria si clasa comisarului. De exemplu: COMISAR-SEF, A/I.

 

Placheta


*) Anexa nr. 1B este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1D

 

Uniforma pentru femei

 

ANEXA Nr. 1E

 

Cămasa – bluza


ANEXA Nr. 1F

 

Jacheta din stofă pentru femei si bărbati

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

mijloacelor tehnice si echipamentelor de autoapărare, de comunicare, de transport si de protectie din dotarea Gărzii de Mediu

 

a) Mijloace individuale de autoapărare

1. Armament de serviciu: pistol cu două încărcătoare

2. Toc din piele pentru pistol

3. Munitie pentru două încărcătoare de pistol

4. Butelie cu gaz (spray) neutralizant cu portbutelie pentru centură

b) Mijloace de transport si comunicare

1. Autoturism echipat cu sirenă si girofar verde – un autoturism la patru comisari, în limita parcului aprobat pentru Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si unitătile sale teritoriale

2. Radiotelefon sau telefon mobil - un aparat la doi comisari

c) Echipament individual de protectie

1. Salopetă-combinezon impermeabilă, de culoare verde sau verde oliv

2. Cască de protectie

3. Ochelari de protectie

4. Mască izolantă

5. Mănusi de protectie

6. Cizme din cauciuc

Echipamentul de protectie va fi asigurat numai ca dotare initială, selectiv, în functie de specificul zonelor de responsabilitate ale comisarilor respectivi.

 

NOTĂ:

Durata de serviciu a mijloacelor tehnice si echipamentelor din prezenta listă este cea prevăzută de furnizori sau de normele specifice în vigoare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei de metrologie legală CEE “NML CEE - 75/33 Contoare de apă rece”

 

Ministrul industriei si resurselor,

având în vedere prevederile art. 26 din Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare,

în baza art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea si functionarea Biroului Român de Metrologie Legală,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma de metrologie legală CEE “NML CEE - 75/33 Contoare de apă rece” prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 5 noiembrie 2002.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 7 mai 2002.

Nr. 139.

 

ANEXĂ

 

NORMA

de metrologie legală CEE “NML CEE - 75/33 Contoare de apă rece”

 

Art. 1. - Prezenta normă de metrologie legală CEE se aplică în cazul contoarelor de apă rece.

Art. 2. - Se admite aplicarea marcajelor CEE pe contoarele de apă rece care îndeplinesc prevederile prezentei norme de metrologie legală CEE.

Art. 3. - Contoarele de apă rece se supun controlului metrologic prin aprobare de model CEE si verificare initială CEE, în conformitate cu prevederile pct. 1.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare si în conditiile stabilite în anexa la prezenta normă de metrologie legală CEE.

Art. 4. - Introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a contoarelor de apă rece nu poate fi împiedicată, interzisă sau restrictionată, dacă acestea poartă marcajele CEE pentru aprobare de model si verificare initială prevăzute la pct. 3.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.055/2001 sau dacă sunt fabricate într-un stat membru al Uniunii Europene si poartă marcajele CEE corespunzătoare.

Art. 5. - Anexa face parte integrantă din prezenta normă de metrologie legală CEE.

 

ANEXĂ

la norma de metrologie legală CEE

 

1. TERMINOLOGIE

1.1. Contoarele de apă rece

1.1.1. Contoarele de apă rece sunt mijloace de măsurare integratoare, utilizate pentru determinarea continuă a volumului de apă care trece prin interiorul lor si care contin un dispozitiv de măsurare conectat la un dispozitiv de indicare. În sensul prezentei norme de metrologie legală CEE, apa este considerată rece dacă temperatura sa este cuprinsă între 0şC si 30şC.

1.1.2. Contoarele de apă rece au la bază procesul de măsurare mecanic direct, care implică utilizarea camerelor volumetrice cu pereti mobili sau actiunea vitezei apei asupra unei părti mobile, cum ar fi turbina, rotorul.

1.2. Debitul

Debitul este volumul de apă care trece prin contor în unitatea de timp. Volumul si timpul sunt exprimate în unităti de măsură legale, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 854/2001 pentru aprobarea Instructiunilor de metrologie legală I.M.L. 9 - 01:

Unităti de măsură.

1.3. Volumul livrat

Volumul livrat este volumul total al apei care a trecut prin contor într-un timp dat.

1.4. Debitul maxim (Qmax)

Debitul maxim Qmax este cel mai mare debit la care contorul de apă rece poate functiona peste perioadele limitate fără să se deterioreze si fără să depăsească erorile tolerate si valorile maxime pentru pierderea de presiune, prevăzute la pct. 2.1, respectiv la pct. 3.4.

1.5. Debitul nominal (Qn)

Debitul nominal Qn este egal cu jumătatea debitului maxim Qmax. Acesta este exprimat în m3/h si este utilizat pentru a desemna contorul de apă rece.

Contorul de apă rece trebuie să poată functiona în utilizare normală la debitul nominal Qn, în conditii de operare continuă si intermitentă, fără depăsirea erorilor tolerate prevăzute la pct. 2.1.

1.6. Debitul minim (Qmin)

Debitul minim Qmin este debitul la care contorul de apă rece nu trebuie să depăsească erorile tolerate prevăzute la pct. 2.1.

Acesta este stabilit în functie de Qn.

1.7. Intervalul de debit

Intervalul de debit al contorului de apă rece este delimitat de debitele maxim si minim, Qmax si Qmin. Intervalul de debit al contorului de apă rece este împărtit în două zone, denumite zona superioară si zona inferioară, cu erori tolerate diferite.

1.8. Debitul de tranzitie (Qt)

Debitul de tranzitie Qt este debitul care împarte zonele superioare si inferioare ale intervalului de debit si pentru care variatia erorilor tolerate, prevăzute la pct. 2.1, este discontinuă.

1.9. Eroarea tolerată

Eroarea tolerată este limita erorii admise de prezenta normă de metrologie legală CEE pentru aprobarea de model CEE si pentru verificarea initială CEE a contoarelor de apă rece.

1.10. Pierderea de presiune

Pierderea de presiune reprezintă diferenta de presiune cauzată de prezenta contorului de apă rece în circuit.

2. CARACTERISTICI METROLOGICE

2.1. Erori tolerate

Eroarea tolerată în zona inferioară este ±5%, de la Qmin inclusiv la Qt exclusiv.

2.2. Clase metrologice

Contoarele de apă rece sunt împărtite, în functie de valorile debitelor Qmin si Qt definite mai sus, în 3 clase metrologice, conform tabelului următor:

 

Clasa metrologică

Qn

< 15 m3/h ł

15 m3/h

Clasa A

 

 

Qmin

0,04 Qn

0,08 Qn

Qt

0,10 Qn

0,30 Qn

Clasa B

 

 

Qmin

0,02 Qn

0,03 Qn

Qt

0,08 Qn

0,20 Qn

Clasa C

 

 

Qmin

0,01 Qn

0,006 Qn

Qt

0,015 Qn

0,015 Qn

 

3. CARACTERISTICI TEHNICE

3.1. Constructie - prevederi generale

Contoarele de apă rece trebuie să fie construite astfel încât:

1. să asigure o functionare îndelungată si mijloace de evidentiere a accesului neautorizat;

2. să fie conforme cu prevederile normei de metrologie legală CEE, în conditii normale de utilizare. În situatia în care contoarele de apă rece sunt supuse inversării accidentale a sensului de curgere, ele trebuie să reziste fără să se deterioreze sau să se schimbe proprietătile lor metrologice si, în acelasi timp, trebuie să înregistreze această curgere în sens invers.

3.2. Materiale

Contoarele de apă rece trebuie să fie realizate din materiale cu rezistentă si stabilitate adecvate pentru destinatia lor de utilizare. Acestea trebuie construite din materiale rezistente la coroziune internă si externă normală si, dacă este necesar, trebuie protejate prin tratarea corespunzătoare a suprafetei acestora. Variatiile temperaturii apei în intervalul temperaturii de lucru nu trebuie să afecteze materialele utilizate la constructia contorului de apă rece.

3.3. Etanseitate - rezistentă la presiune

Contorul de apă rece trebuie să reziste la presiunea pentru care este proiectat, denumită presiune maximă de lucru, fără defecte în functionare, scurgeri, infiltrări prin pereti sau deformări permanente. Valoarea minimă a acestei presiuni este de 10 bari.

3.4. Pierderea de presiune

Pierderea de presiune prin contorul de apă rece este determinată la încercările de aprobare de model CEE si nu trebuie să depăsească 0,25 bari la debitul nominal si 1 bar la debitul maxim.

Contoarele de apă rece se clasifică în 4 grupe, conform următoarelor valori maxime ale pierderii de presiune: 1; 0,6; 0,3 si 0,1 bari. Această valoare este indicată în certificatul de aprobare de model CEE.

3.5. Dispozitivul indicator

Dispozitivul indicator trebuie să permită, prin simpla juxtapunere a diferitelor elemente constituente, citirea sigură, usoară si neambiguă a volumului de apă măsurat, exprimat în m3. Volumul este dat prin una dintre următoarele variante:

a) pozitia unuia sau mai multor ace indicatoare pe o scară circulară;

b) afisarea unui rând de cifre consecutive, situate în linie în una sau mai multe ferestre;

c) o combinatie a sistemelor prevăzute la lit. a) si b).

Metrul cub si multiplii săi sunt indicati cu culoarea neagră, iar submultiplii acestuia cu culoarea rosie.

Înăltimea reală sau aparentă a cifrelor nu trebuie să fie mai mică de 4 mm. Pe indicatoarele digitale ale dispozitivului indicator, prevăzute la lit. b) si c), deplasarea vizibilă a tuturor cifrelor trebuie efectuată de jos în sus, în sensul cresterii valorilor indicate. Avansarea unei cifre a decadei trebuie să se termine în timp ce decada de valoare mai mică, imediat următoare, se schimbă de la 9 la 0; rola care arată cifrele cel mai putin semnificative se poate deplasa continuu în cazul prevăzut la lit. c). Numărul de m3 trebuie să fie indicat clar. Dispozitivul de indicare cu ace indicatoare, prevăzut la lit. a) si c), trebuie să se rotească în sensul acelor de ceasornic. Valoarea în m3 pentru fiecare diviziune a scării trebuie să fie exprimată sub forma 10n, în care n este un număr întreg pozitiv, negativ sau zero, stabilindu-se astfel sistemul de decade consecutive. Fiecare parte a scării gradate trebuie să aibă inscriptionat un factor de multiplicare (x 1000 - x 100 - x 10 - x 1 - x 0,1 - x 0,01 - x 0,001).

În cazul indicatoarelor cu cadran si al celor digitale ale dispozitivului indicator:

- simbolul unitătii m3 trebuie să fie inscriptionat pe cadran sau în imediata vecinătate a indicatorului digital;

- elementul indicator cu cea mai rapidă miscare continuă reprezintă elementul de control, iar valoarea diviziunii scării elementului de control reprezintă valoarea diviziunii scării de verificare. Acest element de control poate să fie permanent sau poate să fie montat temporar prin adăugarea unor piese detasabile. Aceste piese nu trebuie să aibă influente semnificative asupra proprietătilor metrologice ale contorului de apă rece. Lungimea diviziunii scării de verificare nu trebuie să fie mai mică de 1 mm si mai mare de 5 mm. Scara de verificare trebuie să fie alcătuită:

- din linii de aceeasi grosime si lungimi diferite, grosimea liniilor nedepăsind un sfert din distanta dintre axele a două linii consecutive; sau

- din benzi contrastante de lătime constantă, egale cu lungimea diviziunii scării de verificare.

3.6. Numărul de cifre al diviziunii scării de verificare si valoarea diviziunii acesteia

Dispozitivul de indicare trebuie să poată înregistra un volum exprimat în m3, corespunzător a cel putin 1.999 ore de functionare la debitul nominal, fără revenire la zero.

Valoarea diviziunii scării de verificare trebuie să fie de forma 1 x 10n, 2 x 10n sau 5 x 10n. În timpul verificării valoarea diviziunii scării de verificare trebuie să fie astfel încât eroarea de măsurare cauzată de citirea contorului de apă rece să nu depăsească 0,5% din volumul măsurat (admitând o eroare de citire mai mică decât jumătate din valoarea celei mai mici diviziuni a scării de verificare), iar durata încercării la debitul minim să nu depăsească 1 1/2 ore. Un dispozitiv suplimentar (stea, disc cu marcaje de referintă) poate fi atasat pentru a evidentia miscarea dispozitivului de măsurare înainte ca aceasta să devină clar vizibilă pe indicator.

3.7. Dispozitivul de reglare

Contoarele de apă rece pot fi echipate cu un dispozitiv de reglare care să permită modificarea relatiei dintre volumul indicat si valoarea adevărată a volumului trecut prin contorul de apă rece. Acest dispozitiv este obligatoriu pentru contoarele de apă rece care utilizează actiunea vitezei apei asupra rotatiei părtii mobile.

3.8. Dispozitiv de accelerare

Este interzisă utilizarea unui dispozitiv de accelerare pentru cresterea vitezei apei sub Qmin.

4. MARCAJE SI INSCRIPTII

4.1. Inscriptii de identificare

Este obligatoriu pentru toate contoarele de apă rece să contină clar si lizibil, separat sau grupat, pe carcasa contorului de apă rece, pe cadranul indicatorului sau pe plăcuta de identificare următoarele informatii:

a) denumirea sau numele comercial al producătorului ori marca sa comercială;

b) clasa metrologică si debitul nominal Qn în m3/h;

c) anul fabricatiei si numărul de serie;

d) una sau două săgeti care să indice sensul curgerii;

e) simbolul aprobării de model CEE;

f) presiunea maximă de lucru în bari, dacă aceasta poate depăsi 10 bari;

g) litera “V” sau “H” dacă contorul poate functiona corect numai în pozitie verticală (V) sau orizontală (H).

4.2. Aplicarea marcajelor de verificare CEE

Aplicarea marcajelor de verificare CEE se face pe carcasa contorului de apă rece, care este vizibilă fără demontare.

4.3. Sigilarea

Contoarele de apă rece trebuie să includă dispozitive de protectie care pot fi sigilate astfel încât atât înainte, cât si după instalarea corectă a contoarelor de apă rece, să nu fie posibilă demontarea sau modificarea acestora ori a dispozitivului lor de reglare fără deteriorarea dispozitivului de protectie.

5. APROBAREA DE MODEL CEE

5.1. Procedura

Procedurii de aprobare de model CEE îi sunt aplicabile prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.055/2001 privind conditiile de introducere pe piată a mijloacelor de măsurare.

5.2. Încercările de model

Atunci când din analiza dosarului care însoteste cererea s-a constatat că modelul este conform cerintelor prezentei norme de metrologie legală CEE, încercările de laborator vor fi executate pe un număr de contoare de apă rece, respectându-se următoarele conditii:

5.2.1. Numărul de contoare de apă rece care trebuie încercate

Numărul de contoare de apă rece care trebuie prezentate de producător pentru încercările de model este dat în tabelul următor:

 

Debitul nominal Qn

(m3/h)

Numărul de contoare de apă rece

Până la 5 inclusiv

10

Mai mare de 5 si până la 50 inclusiv

6

Mai mare de 50 si până la 1.000 inclusiv

2

Mai mare de 1.000

1

 

5.2.2. Presiunea

Pentru încercările de model prevăzute la pct. 5.2.4 presiunea la iesire din contorul de apă rece trebuie să fie astfel încât să poată preveni cavitatia.

5.2.3. Echipamentul de încercare

Contoarele de apă rece trebuie să fie încercate individual astfel încât să se evidentieze caracteristicile individuale ale acestora. Laboratorul de metrologie care efectuează încercările trebuie să asigure o eroare relativă tolerată la măsurarea volumului de ± 0,2%, incluzând toate sursele de erori ale instalatiei aprobate de Biroul Român de Metrologie Legală. Eroarea tolerată este de ±5% la măsurarea presiunii si de ±2,5% la măsurarea pierderii de presiune. În timpul încercărilor variatia relativă a debitelor nu trebuie să depăsească 2,5% între Qmin si Qt si 5% între Qt si Qmax. Echipamentul de încercare a contoarelor de apă rece trebuie să fie aprobat de Biroul Român de Metrologie Legală.

5.2.4. Procedura de încercare

Încercările cuprind operatiile de mai jos, executate în următoarea ordine:

1. încercarea de rezistentă la presiune;

2. determinarea curbelor de erori în functie de debit prin evaluarea efectului presiunii, în conditii de instalare normale pentru acest tip de contor (sectiuni de conductă dreaptă în amonte si în aval de contor, strangulări, obstacole) specificate de producător;

3. determinarea pierderii de presiune;

4. încercarea la uzură accelerată.

Încercarea de rezistentă la presiune constă în două etape:

a) contorul de apă rece trebuie să suporte, fără scurgeri sau infiltrări prin pereti, presiunea de 16 bari sau de 1,6 ori presiunea maximă de lucru aplicată timp de 15 minute;

b) contorul de apă rece trebuie să suporte, fără deteriorare sau blocare, presiunea de 20 bari sau de două ori presiunea maximă de lucru aplicată timp de 1 minut.

Rezultatele încercărilor prevăzute la alin. (2) si (3) trebuie să prevadă numărul de puncte care să permită trasarea curbelor pe întregul interval de debit.

Încercarea la uzură accelerată trebuie să fie executată astfel:

 

Debitul nominal Qn

(m3/h)

Debitul de încercare

Tipul de încercare

Numărul de întreruperi

Durata pauzelor

(s)

Perioada de functionare la debitul de încercare

Durata

de functionare-oprire

(s)

Qn 10

Qn

discontinuă

100.000

15

15 secunde

0,15 (Qn) cu un minim de 1 secundă*)

 

2 Qn

continuă

 

 

100 h

 

Qn > 10

Qn

continuă

 

 

800 h

 

 

2 Qn

continuă

 

 

200 h

 

 

Înaintea primei încercări si după fiecare serie de încercări trebuie să fie determinate erorile de măsurare, cel putin la următoarele debite: Qmin, Qt, 0,3 Qn, 0,5 Qn, 1 Qn, 2 Qn.

La fiecare încercare volumul de apă care trece prin contorul de apă rece trebuie să fie suficient pentru a roti acul indicator sau tamburul scării de verificare cu una sau mai multe rotatii complete si să elimine efectele distorsiunilor ciclice.

5.2.5. Conditii pentru aprobarea de model CEE

Modelul de contor de apă rece va fi aprobat dacă întruneste următoarele conditii:

a) îndeplineste prevederile administrative, tehnice si metrologice din prezenta normă de metrologie legală CEE si din anexa la aceasta;

b) rezultatele încercărilor prevăzute la pct. 5.2.4 alin. (1) - (3) demonstrează conformitatea contorului de apă rece cu cerintele specificate la cap. 2 si 3 în ceea ce priveste caracteristicile metrologice si tehnice;

c) după fiecare încercare de uzură accelerată:

1. variatia erorilor fată de curba initială nu depăseste 1,5% între Qt si Qmax si 3% între Qmin si Qt;

2. eroarea maximă a contorului de apă rece între Qmin si Qt este ± 6% si între Qt si Qmax este ± 2,5%.

6. VERIFICARE INITIALĂ CEE

Verificarea initială CEE se execută pe o instalatie aprobată de Biroul Român de Metrologie Legală. Echipamentul si conditiile de încercare trebuie să fie astfel încât verificarea să poată fi executată în conditii de sigurantă. Cerintele pct. 5.2.3 trebuie să fie îndeplinite, dar contoarele de apă rece pot fi încercate si în serie dacă este necesar. Dacă este folosită această metodă presiunea la iesire din ultimul contor de apă rece trebuie să fie suficientă pentru a preveni cavitatia si pot fi impuse măsuri speciale pentru a preveni interferenta dintre contoarele de apă rece. Instalatia aprobată de Biroul Român de Metrologie Legală poate include dispozitive automate, robinete de derivatie, reductoare de debit, iar circuitele de încercare dintre contoarele de apă rece supuse verificării si vasele de măsură trebuie să fie etanse si să permită verificarea în orice moment a pierderii de presiune.

Se poate utiliza orice tip de circuit de alimentare cu apă, iar în cazul existentei unor circuite de încercare utilizate în paralel nu trebuie să existe interferente care să contravină prevederilor pct. 5.2.3.

Dacă vasul de măsură are mai multe compartimente, peretii de separare trebuie să fie suficient de rigizi pentru a nu se modifica volumul compartimentelor cu mai mult de 0,2% atunci când compartimentele alăturate sunt complet goale.

Verificarea include încercarea de exactitate la cel putin 3 debite:

a) între 0,9 Qmax si Qmax;

b) între Qt si 1,1 Qt;

c) între Qmin si 1,1 Qmin.

Prima încercare cuprinde determinarea pierderii de presiune, care trebuie să fie mai mică decât valoarea indicată în certificatul aprobării de model CEE.

Erorile tolerate sunt cele prevăzute la pct. 2.1.

La fiecare încercare volumul de apă care trece prin contorul de apă rece trebuie să fie suficient de mare pentru a roti acul indicator sau tamburul pe scara de verificare cu una sau mai multe rotatii complete si să elimine efectele distorsiunii ciclice.

Dacă toate erorile determinate sunt de acelasi semn, contorul de apă rece trebuie să fie reglat astfel încât nici o eroare să nu depăsească jumătate din eroarea tolerată.


*) (Qn) este un număr egal cu valoarea lui Qn exprimat în m3/h.