MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 605         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

562. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor  si comunelor din judetul Galati

 

808. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

359. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Resurselor în calitate de ordonator principal de credite

 

B5/10.617/63.722. - Instructiuni privind acordarea vizelor de intrare în România de către Politia de Frontieră în situatii de exceptie, emise de ministrul afacerilor externe si ministrul de interne

 

301.402/362. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor pentru modificarea unor prevederi din Normele metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătile comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2001, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor nr. 2.285/106.118/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Galati, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Galati a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-61*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 5 iunie 2002.

Nr. 562.


*) Anexele nr. 1-61 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. V din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru eglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 329/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, (Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 98/1999 si este denumită în continuare ordonantă), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL I

Declararea si preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 1. - (1) Detinătorii de bunuri au obligatia să declare bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si să le predea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu exceptia bunurilor care nu îndeplinesc conditiile legale de comercializare si a bunurilor prevăzute la art. 4 alin. (2) din ordonantă.

(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1) directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti ori administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, după caz, au obligatia de a prelua bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(3) Procedura de declarare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, la Directia generală a finantelor publice a municipiului Bucuresti si la administratiile finantelor publice de sector din cadrul acesteia, precum si de către unitătile autoritătii vamale, se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, cu respectarea principiului teritorialitătii.

(4) Bunurile care nu îndeplinesc conditiile de comercializare se distrug pe cheltuiala detinătorului, în cazul în care nu poate fi identificat proprietarul bunurilor, sau pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea bunurilor în cauză se face în prezenta unei comisii de preluare si distrugere, formată dintr-un reprezentant al detinătorului, un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al oficiului pentru protectia consumatorilor judetean sau al municipiului Bucuresti si un reprezentant al Ministerului de Interne.

(5) După distrugerea bunurilor comisia de preluare si distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia.

(6) Membrii comisiei de preluare si distrugere prevăzute la alin. (4) pot fi si membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonantă si sunt numiti prin decizie a detinătorului.

(7) Detinătorii bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligatia să inventarieze bunurile respective, luând în acelasi timp si măsurile de păstrare si de conservare corespunzătoare a acestora.”

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 2. - (1) Declararea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se face, pe bază de borderou, la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(2) Predarea si preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se consemnează într-un proces-verbal de predare-primire.

Procesul-verbal de predare-primire si borderoul prevăzut la alin. (1) cuprind datele de identificare a acestora, după caz:

a) numărul procesului-verbal, data, ora si locul încheierii acestuia;

b) numărul curent;

c) denumirea, felul si natura fiecărui bun, descrierea amănuntită;

d) unitatea de măsură;

e) cantitatea;

f) provenienta - din import sau indigen;

g) marca, seria, anul de fabricatie;

h) starea fizică - bun nou sau utilizat;

i) baza legală de trecere în proprietatea privată a statului;

j) numărul actului de trecere în proprietatea privată a statului;

k) semnăturile de predare-primire.

(3) Procesul-verbal de predare-primire se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la detinătorul bunurilor, iar celălalt exemplar se predă directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(4) Bunurile prevăzute la art. 6 alin. (3) si (4) din ordonantă se declară, în termen de 48 de ore, directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti. Aceste bunuri se predau de către detinător, de îndată, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie, în baza procesului-verbal de predare-primire, în care se înscrie cantitatea de bunuri predată. Procesul-verbal de predare-primire este înaintat, în termen de 48 de ore, organelor de valorificare si este însotit de o copie de pe nota de intrare-receptie.

(5) Bunurile mobile si imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după emiterea certificatului de vacantă succesorală de către birourile notarilor publici.

(6) Bunurile mobile si imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari se valorifică, după obtinerea certificatului de vacantă succesorală, inventarierea, preluarea si evaluarea acestora, de către directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.

(7) Certificatul de vacantă succesorală nu poate fi modificat, înlocuit sau anulat decât printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă.

(8) Sumele consemnate, potrivit legii, în orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de către cei care le-au depus ori de către cei care erau îndreptătiti să le ridice în termenul de prescriptie prevăzut de legislatia în vigoare, se virează la bugetul de stat de către persoanele juridice care le au spre consemnare. Organele care au dispus consemnarea sumelor au obligatia să le declare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la împlinirea termenului legal de prescriptie.

(9) Bunurile mobile si imobile, precum si titlurile de valoare care provin din donatii intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, în baza unui act autentic întocmit de donator.

(10) Bunurile mobile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societăti comerciale, cu modificările si completările ulterioare, intră de drept, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin încheierea judecătorului delegat la registrul comertului.”

4. Alineatul (3) al articolului 21 se abrogă.

5. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:

‘‘(4) Bunurile mobile abandonate, ai căror proprietari au fost identificati, dar au renuntat, printr-o declaratie scrisă pe propria răspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de îndată directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, după caz, în vederea valorificării.”

6. După alineatul (4) al articolului 22 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

‘‘(5) Bunurile mobile pentru care s-a dispus restituirea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau prin ordonanta procurorului se consideră abandonate dacă proprietarul sau persoana legal îndreptătită nu se prezintă pentru a le ridica în termen de 3 luni de la data comunicării. Bunurile respective se predau de îndată unitătilor mentionate la alin. (4).”

7. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL II

Evaluarea si valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”

8. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 3. - (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum si cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificării fără a fi necesar avizul de calitate, în conditiile în care se încadrează în termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj. În situatia în care pentru aceste bunuri se depăseste termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj este interzisă valorificarea lor pentru consumul uman. Valorificarea acestora se face en d.tail sau angro, cu plata integrală sau în maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.

(2) În situatia în care există incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor se obtine avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.

(3) Pentru bunurile pe al căror ambalaj nu este înscris termenul de valabilitate se solicită avizul de calitate prin care se atestă că acestea sunt apte pentru a fi comercializate.

(4) Avizul de calitate prevăzut la alin. (2) si (3) se emite de îndată de institutiile care detin laboratoare de specialitate si care sunt autorizate în acest sens.

(5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se întelege bunul care înregistrează scăzăminte în timpul transportului, depozitării si desfacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, fărâmitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemănătoare în procesul de comercializare.”

9. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 5. - (1) După preluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului comisia de evaluare procedează la evaluarea acestora în maximum 21 de zile, cu exceptia bunurilor care necesită expertizarea în vederea evaluării.

(2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia si avizat de directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, de directorul administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonată de directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori de directorul administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, care solutionează si eventualele probleme divergente care pot apărea pe parcurs între membrii comisiei de evaluare.

(4) Comisia de evaluare se întruneste ori de câte ori este necesar.

(5) Directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti stabileste prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, în scopul înlocuirii operative a membrilor comisiei în cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie.

(6) În cazul bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifică de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, comisia de evaluare, inclusiv membrii supleanti, se constituie în baza deciziei directorului general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.”

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 6. - La evaluarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului comisia de evaluare are în vedere pretul curent pentru produse identice sau similare, din care se deduc comisionul sau adaosul comercial si taxa pe valoarea adăugată, si se corectează, după caz, în functie de următoarele criterii:

a) gradul de uzură a bunurilor respective;

b) utilitatea bunurilor pentru potentialii cumpărători;

c) cantitatea (volumul) bunurilor respective;

d) caracterul sezonier al bunurilor;

e) termenul de valabilitate.”

11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 7. - (1) Pentru buna desfăsurare a activitătii de evaluare, prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigură informatii scrise privind preturile actuale pentru produse identice sau similare, în vederea evaluării bunurilor.

(2) Pentru bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, valorificate de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, se pot numi subcomisii ale comisiei de evaluare, prin decizie a directorului general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(3) În situatii justificate, în functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializati, valoarea stabilită de către acestia putând fi acceptată sau corectată de comisia de evaluare.

(4) Membrii comisiei de evaluare primesc, fiecare, o indemnizatie lunară fixă, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia întrunirii comisiei de evaluare cel putin o dată pe lună.

(5) În situatia în care comisia de evaluare se întruneste de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunară la nivelul celei stabilite pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivării absentei membrului plin.

(6) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitatie.”

12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 8. - (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele si păsările vii, precum si bunurile al căror termen de garantie expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se pronuntă în litigiul al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri către populatie.

(2) Valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face la pretul cu ridicata practicat în zonă, care poate fi pretul stabilit pentru ultima intrare, după caz, fără efectuarea procedurilor de evaluare.”

13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 9. - (1) În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii sau în regim de consignatie în termen de 30 de zile de la data punerii în vânzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preturilor stabilite initial, cu până la 30% din valoarea stabilită de comisia de evaluare, în functie de caracterul sezonier al bunurilor.

(2) În intervalul de 150 de zile de la data primei evaluări se pot face mai multe reevaluări succesive, în sensul majorării sau al reducerii pretului bunurilor, în functie de decizia comisiei de evaluare. Reducerea preturilor bunurilor poate fi făcută până la 75% din pretul stabilit initial.

(3) După expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii în vânzare, cu aprobarea directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipului Bucuresti, respectiv a directorului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, bunurile pot fi valorificate la un pret care nu poate fi mai mic decât cel oferit de unitătile de colectare si valorificare a deseurilor.”

14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 10. - În cazul bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si care contin copii ilegale ale operelor prevăzute la art. 7 si 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, se procedează după cum urmează:

a) organele detinătoare au obligatia să depună bunurile respective la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea distrugerii de către comisia de distrugere constituită în conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de depunere si de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2000;

b) stocurile de astfel de bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului înainte de intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001, se distrug de către organul de valorificare, cu înstiintarea în prealabil a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.”

15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 11. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică de către organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se află, prin licitatie publică, în regim de consignatie ori prin bursele de mărfuri, după caz.

(2) Alegerea metodei de valorificare se face de către serviciul sau biroul de valorificare din cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv din cadrul administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.”

16. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 111. - (1) Magazine proprii se pot organiza de către organul de valorificare în conditiile în care volumul bunurilor ce urmează să fie vândute asigură continuitate în functionarea acestora.

(2) Vânzarea bunurilor prin magazine proprii si direct de la locul de depozitare sau de la locul unde se află bunurile se poate face en d.tail si/sau angro, la valoarea stabilită de comisia de evaluare.

(3) Vânzarea bunurilor în sistem angro se poate face cu plata integrală sau esalonat pe o perioadă de maximum 12 luni. În cazul vânzării în rate persoana fizică sau juridică prezintă o garantie bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare si plăteste, în momentul ridicării bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizează în functie de taxa oficială a scontului stabilită de Banca Natională a României.

(4) Vânzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se află, în sistem angro, se face pe bază de factură fiscală.

(5) În cazul valorificării bunurilor prevăzute la art. 8 persoanele juridice specializate sau persoanele fizice autorizate să comercializeze aceste bunuri virează la bugetul de stat sumele încasate după deducerea adaosului comercial sau a comisionului, după caz, si taxa pe valoarea adăugată aferentă, în maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării contravalorii bunurilor.”

17. Articolul 112 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 112. - (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică prin licitatie publică.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) terenurile agricole situate în extravilan.

(3) Terenurile agricole situate în extravilan se valorifică cu respectarea dreptului de preemtiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendasilor, potrivit legislatiei privind circulatia juridică a terenurilor.

(4) Dacă în termen de 45 de zile nici unul dintre titularii dreptului de preemtiune nu si-a manifestat dorinta de a cumpăra terenul, acesta se vinde liber, conform prevederilor alin. (1).

(5) Valoarea de pornire a licitatiei sau valoarea în cazul valorificării directe este valoarea stabilită de comisia de evaluare pe baza unui raport de expertiză întocmit de un expert evaluator.

(6) În vederea organizării licitatiei se publică în presă anunturi de vânzare, care trebuie să cuprindă următoarele informatii privind organizarea licitatiei:

a) data, ora si locul organizării licitatiei;

b) valoarea de pornire a licitatiei;

c) natura bunurilor supuse licitatiei;

d) pasul licitatiei, stabilit procentual sau valoric.

(7) Publicarea anuntului de vânzare se face în cel mult 10 zile după evaluarea bunurilor.

(8) Licitatia publică se desfăsoară în maximum 10 zile de la data publicării anuntului de vânzare.

(9) Lista cuprinzând bunurile ce fac obiectul licitatiei publice se afisează la sediul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, începând cu data publicării anuntului de vânzare, iar alte informatii necesare se pun la dispozitie celor interesati de către serviciile sau birourile de valorificare.

(10) Lista cuprinzând bunurile care fac obiectul licitatiei publice poate fi publicată si în presa centrală sau locală, precum si prin Internet, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.

(11) Licitatia publică are loc în prezenta unei comisii formate din 3 membri, desemnati prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin decizie a directorului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(12) Comisia de licitatie verifică garantia depusă de participantii la licitatie, care nu poate fi mai mică de 10% din valoarea de pornire a licitatiei, si întocmeste lista cuprinzând persoanele acceptate la licitatie. Garantia se depune de către participantii la licitatie în contul 50.05 «Disponibil din sume de mandat si sume în depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate», deschis la unitătile trezoreriei statului pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(13) La licitatia publică pot participa, cu conditia depuerii garantiei, atât persoane fizice, cât si persoane juridice.

(14) Licitatia publică se desfăsoară în locul, la data si la ora indicate în anuntul de vânzare, dacă sunt cel putin 2 ofertanti.

(15) Licitatia publică se reia în situatia în care nu se prezintă 2 ofertanti sau nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei. În aceste situatii se întocmeste un proces-verbalde desfăsurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, iar comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor licitate, în termen de cel mult 10 zile de la data licitatiei, prin reducerea pretului de vânzare cu cel mult 50% din cel stabilit initial.

(16) Data reluării licitatiei publice se stabileste de comisia de licitatie, în termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii sau de la data reevaluării bunurilor, în cazul în care aceasta a avut loc.

(17) În cazul în care s-a procedat la reevaluarea bunurilor noua valoare stabilită de comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licitatiei.

(18) Dacă la a doua licitatie publică nu se prezintă nici un ofertant, bunurile sunt supuse valorificării prin celelalte metode prevăzute la art. 11 alin. (1). Serviciul sau biroul de valorificare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti propune noua formă de valorificare, care este aplicată în termen de cel mult 10 zile de la data licitatiei la care nu s-a prezentat nici un ofertant.

(19) Dacă la a doua licitatie publică se prezintă un singur ofertant si acesta îndeplineste conditiile de participare, el este admis si are loc negocierea pretului de vânzare a bunurilor.

(20) În situatia în care nu se obtine valoarea de pornire a celei de-a doua licitatii publice, inclusiv în cazul negocierii cu un singur ofertant, se întocmeste un proces-verbal de desfăsurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, si licitatia se reia. În această situatie comisia de evaluare procedează la reevaluarea bunurilor supuse licitatiei, astfel încât reducerea totală a pretului de vânzare, după cele 3 licitatii, să nu depăsească 75% din valoarea initială. Serviciul sau biroul de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului stabileste data celei de-a treia licitatii publice, în termen de cel mult 30 de zile de la data reevaluării bunurilor, în urma celei de-a doua licitatii. În cazul în care la cea de-a treia licitatie publică se prezintă un singur ofertant, se procedează la negocierea pretului de vânzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilită initial de comisia de evaluare.

(21) În cazul în care nu se reuseste valorificarea bunurilor nici în urma celei de-a treia licitatii publice, se utilizează alte metode de valorificare, care sunt propuse de serviciul sau biroul de valorificare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, în termen de cel mult 10 zile de la data ultimei licitatii.

(22) Publicarea anuntului de vânzare este obligatorie înaintea fiecărei licitatii publice, în aceleasi conditii ca si în cazul primei licitatii.

(23) Pasul de licitare se stabileste înaintea fiecărei licitatii publice, în sumă absolută sau în procente din valoarea de pornire a licitatiei, de către serviciul sau biroul de valorificare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(24) Plata contravalorii mărfurilor se face integral la preluarea acestora de către câstigătorul licitatiei sau în rate, cu garantie bancară reprezentând contravaloarea a trei rate lunare, câstigătorul licitatiei plătind în momentul ridicării bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecată. Ratele lunare se actualizează în functie de taxa oficială a scontului stabilită de Banca Natională a României.

(25) După fiecare licitatie publică se întocmeste un proces-verbal de adjudecare în care se consemnează rezultatele acesteia si care se semnează de toti membrii comisiei de licitatie. Câstigătorul licitatiei primeste din partea comisiei de licitatie procesul-verbal de adjudecare cu privire la rezultatul licitatiei si preia bunurile în baza documentului Çfactură fiscalăČ, care constituie, alături de procesul-verbal de adjudecare, titlul de proprietate asupra bunurilor.

(26) Garantia depusă de participantii la licitatie se restituie în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii licitatiei.

(27) În cazul în care se stabileste ca plata să se facă integral la preluarea bunurilor, iar câstigătorul licitatiei nu achită integral suma datorată în vederea preluării acestora în maximum 5 zile lucrătoare de la adjudecarea bunurilor, pierde dreptul la restituirea garantiei si licitatia se reia.”

18. Alineatele (1) si (4) ale articolului 113 vor avea următorul cuprins:

‘‘Art. 113. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică si în regim de consignatie, precum si prin societăti comerciale tip consignatie, pe baza principiului licitării comisionului în cadrul limitei de 0,5-20% din valoarea bunurilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată aferentă comisionului. Pretul rezultat se rotunjeste în plus cu până la 1.000 lei.

...........................................................................................

(4) Din valoarea încasată din valorificarea bunurilor comisionarul va retine comisionul adjudecat si taxa pe valoarea adăugată aferentă, iar diferenta se face venit la bugetul de stat.”

19. După alineatul (4) al articolului 113 se introduc alineatele (5), (6) si (7) cu următorul cuprins:

‘‘(5) Societatea comercială care preia spre vânzare bunuri în regim de consignatie desface bunurile respective la pretul stabilit de comisia de evaluare, în care este inclus comisionul si la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată aferentă acestuia.

(6) Plata contravalorii bunurilor vândute se face integral sau pe măsura vânzării, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data vânzării.

(7) Pentru nevărsarea la termen a sumelor încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului organele de valorificare calculează majorări si penalităti potrivit legislatiei fiscale în materie.”

20. Articolul 114 se abrogă.

21. Articolul 115 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 115. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică si prin intermediul burselor de mărfuri, în baza prevederilor legale în acest sens.

(2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică pe piata valorilor mobiliare conform legislatiei în vigoare.”

22. Articolul 12 se abrogă.

23. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 131. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pot fi valorificate prin intermediul altor organe de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice, la propunerea serviciului sau a biroului de valorificare, în baza deciziei directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a directorului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(2) Lista bunurilor greu vandabile, cuprinzând denumirea, felul si natura fiecărui bun, unitatea de măsură, cantitatea, valoarea stabilită de comisia de evaluare, provenienta, marca, seria, anul de fabricatie, starea fizică si baza legală de trecere în proprietatea privată a statului, se transmite trimestrial spre analiză organelor de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice.

(3) În cazul în care alte organe de valorificare îsi manifestă interesul fată de preluarea, în vederea valorificării, a bunurilor respective, va fi încheiat un protocol între conducătorii organelor de valorificare respective. Din sumele încasate din valorificarea acestor bunuri se acoperă toate cheltuielile aferente valorificării, iar diferenta se varsă la bugetul de stat de către organul de valorificare.”

24. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL III

Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”

25. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 14. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite cu titlu gratuit unele bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora. Repartizarea acestor bunuri se face de către o comisie interministerială care va functiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primuluiministru, formată din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si ai Ministerului Administratiei Publice.

Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodică Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica lunar Ministerului Finantelor Publice situatia nominală privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, până la data de 5 a lunii următoare, conform anexei nr. 1.

Înscrierea în situatia lunară înaintată Ministerului Finantelor Publice trebuie să cuprindă numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au o situatie clară din punct de vedere juridic, în sensul că au intrat definitiv în proprietatea privată a statului. Situatiile lunare cuprind autovehiculele care sunt în stare de functionare si corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislatiei în vigoare.

În raportul de expertiză tehnică se vor preciza, în mod expres, dacă autovehiculul corespunde, din punct de vedere tehnic, pentru a circula pe drumurile publice, precum si gradul de uzură. Comisia interministerială analizează cererile de atribuire gratuită a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile acestora si repartizează aceste bunuri în administrarea ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale, în limita normativelor de dotare a acestora, precum si unitătilor de cult. Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finantelor Publice, după fiecare sedintă a comisiei interministeriale, situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum si situatia celor neatribuite gratuit.

Predarea autovehiculelor către institutiile cărora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de către organul de valorificare se efectuează pe baza comunicării exprese a Ministerului Finantelor Publice.

Înmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementărilor legale în vigoare. Pentru autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, neatribuite gratuit, Secretariatul General al Guvernului comunică Ministerului Finantelor Publice dacă bunurile respective rămân la dispozitia sa sau dacă acestea pot fi valorificate de Ministerul Finantelor Publice în conditiile prezentelor norme metodologice. Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotări aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prezentate în anexa nr. 1. Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu îndeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, sau cele care nu sunt repartizate de comisia interministerială pot fi valorificate de directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, astfel:

a1) prin licitatie publică;

a2) prin atribuire cu titlu gratuit;

a3) ca piese componente;

a4) prin unitătile de colectare si valorificare a deseurilor;

a5) prin distrugere.

Expertizarea tehnică si evaluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se pot efectua de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Regia Autonomă «Registrul Auto Român», pentru autovehicule, si de Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C. pentru ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sau de către experti tehnici autorizati;

b) creselor, grădinitelor, căminelor de copii, de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societătii Nationale de Cruce Rosie din România, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitătilor naturale, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, după consultarea primarilor sau presedintilor consiliilor judetene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale. În situatia acceptării bunurilor directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului

Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu titlu gratuit bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar. Se pot atribui bunuri cu titlu gratuit categoriilor de beneficiari prevăzuti la art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonantă, în următoarele situatii:

b1) direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, la propunerea primarilor sau a presedintilor consiliilor judetene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale;

b2) în situatia în care comisia de evaluare constată că valorificarea acestora nu poate fi făcută în cadrul termenului de valabilitate. În această situatie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se face cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate;

b3) în conditiile prevederilor art. 13, respectiv dacă bunurile nu se valorifică în termen de 150 de zile de la prima reevaluare. Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti înaintează Ministerului Finantelor Publice propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor si lista cuprinzând bunurile, atât cantitativ, cât si valoric. În situatia producerii unor calamităti naturale atribuirea bunurilor cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora se face prin intermediul primarilor, al Societătii Nationale de Cruce Rosie sau al institutiilor de cult;

c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific si altele asemenea, la solicitarea acestora. Aceste persoane înaintează Ministerului Finantelor Publice o solicitare însotită de un act doveditor din care să rezulte caracterul bunurilor si calitatea de destinatar initial al acestora;

d) persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu pot fi valorificate în conditiile ordonantei. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Finantelor Publice. Pentru initierea hotărârii Guvernului persoana fizică sau juridică prezintă Ministerului Finantelor Publice o documentatie din care să rezulte că aceasta este utilizator unic al bunurilor respective;

e) ministerelor, autoritătilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnică de calcul si birotică, rechizite, bunuri de folosintă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare. Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitătile administrativteritoriale, se face în baza unei cereri adresate directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pentru bunuri în valoare de până la 50 milioane lei/beneficiar, iar pentru bunuri în valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, cererea va fi adresată Ministerului Finantelor Publice. Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere si autorităti publice centrale, se face în baza unei cereri adresate Ministerului Finantelor Publice.

Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti vor transmite trimestrial Ministerului Finantelor Publice lista detaliată cuprinzând echipamentele de comunicatii, tehnică de calcul si birotică, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, stadiul evaluării, valorificării, precum si soldul final al acestora, concomitent cu anexa nr. 2;

f) persoanelor juridice care nu îndeplinesc conditia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si care nu pot fi valorificate în conditiile art. 9 si 12 din ordonantă. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe bază de hotărâre a Guvernului initiată de Ministerul Finantelor Publice. În vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului persoanele juridice înaintează Ministerului Finantelor Publice o solicitare în acest sens, însotită de acte doveditoare din care să rezulte calitatea de destinatar initial al acestor bunuri. În cazul în care nu se aprobă atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunică, în termen de 15 zile, persoanei juridice;

g) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile si imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

h) persoanelor juridice - bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care au fost achizitionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e) si f) se face cu aprobarea ministrului finantelor publice, pentru cele care intră în competenta Ministerului Finantelor Publice, sau prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau prin decizie a directorului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, pentru cele care intră în competenta acestora. Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, în conditiile prevederilor art. 13 din ordonantă, se face pe bază de proces-verbal de predare-primire.

(3) Dacă bunurile nu sunt preluate în termen de 60 de zile de la data aprobării atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare.”

26. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 15. - Organele de valorificare au următoarele competente si obligatii:

a) propun Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonantă, pentru valori mai mari de 50 milioane lei/beneficiar;

b) restituie, în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau contravaloarea acestora la nivelul valorii recuperate în urma valorificării, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul bunurilor care au fost transmise, cu titlu gratuit, în baza procesului-verbal de predare-primire, sau în cazul bunurilor distruse, în baza procesului-verbal de distrugere;

c) restituie, în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, sumele în lei, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, în cazul valorificării bunurilor si neîncasării contravalorii acestora, pentru care s-a întocmit documentatia în vederea recuperării creantelor;

d) restituie sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevăzute la art. 6 alin. (3) si (4) din ordonantă, în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, la nivelul actualizat al preturilor, la data emiterii acestora, în functie de pretul stabilit initial, mai putin cheltuielile efectuate cu valorificarea acestora;

e) verifică dacă sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar se iau măsuri de realizare a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale în vigoare;

f) întocmesc documentatia în vederea emiterii titlurilor de creante de către organele de specialitate sau persoanele împuternicite, potrivit legii, în situatia în care nu se încasează contravaloarea bunurilor date spre valorificare, în termenele legale;

g) întocmesc documentatia în vederea valorificării bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prin bursele de mărfuri si pe piata valorilor mobiliare;

h) controlează dacă persoanele juridice si fizice care au preluat spre valorificare bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului le păstrează în bune conditii;

i) asigură, la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotările aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, sigilarea acestor bunuri;

j) raportează lunar Ministerului Finantelor Publice situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotări aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 1;

k) raportează trimestrial Ministerului Finantelor Publice situatia generală privind bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei nr. 2, până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului. Anexa nr. 2 va fi însotită de o informare privind următoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare si a comisiilor de distrugere a bunurilor, vărsarea în termen la bugetul de stat a sumelor datorate, penalizări de întârziere calculate pentru nevărsarea în termen a sumelor la bugetul de stat, nivelul comisioanelor negociate cu societătile tip consignatie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliată cuprinzând bunurile greu vandabile si categoriile de cheltuieli, precum si alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare;

l) organizează evidenta bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si a sumelor obtinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale în vigoare;

m) organizează evidenta strictă a proceselor-verbale de predare-primire pe detinătorii de la care s-au primit bunurile si pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea;

n) organizează evidenta proceselor-verbale de evaluare întocmite de comisia de evaluare.”

27. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Procedura de distrugere a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”

28. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 17. - (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului si preluate de organele de valorificare, care în intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost transmise cu titlu gratuit sau nu au fost predate unitătilor de colectare si de valorificare a deseurilor, se distrug sub supravegherea comisiei de distrugere.”

29. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 18. - (1) Comisia de distrugere stabileste, în functie de natura bunurilor respective, locul unde urmează să fie distruse acestea, putându-se apela si la serviciile unor unităti specializate în acest gen de activitate.

(2) După distrugerea bunurilor comisia de distrugere încheie un proces-verbal de distrugere, în 3 exemplare semnate de toti membrii comisiei, precum si de unitatea specializată, după caz.

(3) Data întrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si a directorului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operatiunea de distrugere este obligatorie, iar dacă un membru este absent, înlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.

(5) Pentru bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se valorifică de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, comisia de distrugere se constituie în baza deciziei directorului general al Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(6) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si de directorul administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti.

(7) În functie de importanta operatiunii de distrugere se pot efectua înregistrări video, fie cu aparatură proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate.

(8) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizatie lunară, fixă, stabilită prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia întrunirii comisiei cel putin o dată pe lună.

(9) În situatia în care comisia de distrugere se întruneste de mai multe ori pe lună, iar la aceasta participă atât membrul plin, cât si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunară la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivării absentei membrului plin.

(10) Indemnizatia lunară se acordă atât membrilor comisiilor angajati în cadrul directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, cât si celor angajati în cadrul Gărzii Financiare.”

30. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL VII

Veniturile încasate si cheltuielile aferente bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului”

31. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 19. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum si veniturile încasate în urma valorificării bunurilor confiscate de către autoritătile administratiei publice locale se colectează în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999», deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti, la trezoreria statului. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar sumele se depun la casieria trezoreriei statului în prima zi lucrătoare de la încasare.

(2) Din sumele colectate directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti acoperă, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor respective, având obligatia ca în termen de 3 zile lucrătoare de la încasare să vireze disponibilitătile rămase în contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», respectiv în contul «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii» pentru sumele destinate bugetelor locale.

(3) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se prezintă documentele justificative după virarea disponibilitătilor rezultate din valorificare în contul de venituri al bugetului de stat mentionat mai sus, procedându-se astfel:

a) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti întocmesc un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmează să fie restituite din contul bugetului de stat în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999». Referatul este semnat de directorul general al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de directorul administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti si va purta viza de control financiar preventiv propriu;

b) unitătile trezoreriei statului restituie suma totală aprobată în referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii» în contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999»;

c) după alimentarea contului 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/1999» directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei generale a finantelor publice a municipiului Bucuresti dispun plătile legale către beneficiari.

(4) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de autoritătile administratiei publice locale se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei în vigoare si a unui comision de 10% din veniturile încasate.

(5) În situatia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenta va fi acoperită de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

(6) În situatia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor confiscate de autoritătile administratiei publice locale nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenta este acoperită din veniturile datorate bugetului local.”

32. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 20. - (1) Diferenta de cheltuieli neacoperită din veniturile încasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se acoperă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 «Alte actiuni», subcapitolul 72.01.50 «Alte cheltuieli».”

33. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 21. - (1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 19 si 20 se cuprind cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, expertizarea, marcarea si alte cheltuieli legate de marcare, asigurarea garantiei pentru bunurile de folosintă îndelungată, evaluarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, restituirea sumelor încasate gresit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate, gresit sau fără bază legală, în proprietatea privată a statului, si în cazul în care acestea au fost valorificate, atribuite cu titlu gratuit sau distruse, inclusiv diferenta până la nivelul actualizat al preturilor, precum si indemnizatiile membrilor comisiilor de evaluare si de distrugere. În aceeasi categorie intră si cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii (cheltuieli cu

pregătirea magazinului conform cerintelor directiilor de sănătate publică, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casă de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu întretinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum si cheltuielile cu scolarizarea personalului care deserveste activitatea magazinului, precum si alte cheltuieli legate de preluarea, evaluarea si valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului).

(2) În categoria cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se cuprind si următoarele categorii de cheltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fără mostenitori legali sau testamentari:

a) cheltuieli privind inventarierea si preluarea acestor bunuri;

b) cheltuieli ce grevează asupra bunurilor în momentul preluării acestora în vederea valorificării (impozite, taxe, cheltuieli de întretinere, energie, telefon, gaze naturale);

c) taxe si onorarii plătite persoanelor fizice si/sau juridice autorizate;

d) cheltuieli judiciare;

e) cheltuieli cu cadastrul.”

34. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 28. - (1) Metalele pretioase, pietrele pretioase si semipretioase, bijuteriile din aceste materiale si mijloacele de plată în valută liber convertibilă/neconvertibilă, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se depun de către detinătorii acestora, în termen de 48 de ore, la Banca Natională a României.

(2) Mijloacele de plată în lei se depun la unitătile trezoreriei statului, în contul bugetului de stat 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii».

(3) Restituirea sumelor în lei sau în valută, încasate gresit sau fără bază legală, se face în baza hotărârilor judecătoresti rămase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de către procuror. Sumele în lei se restituie de către unitătile trezoreriei statului, iar sumele în valută de către Banca Natională a României, la cursul de schimb al acesteia, la data emiterii hotărârilor judecătoresti definitive si irevocabile.”

35. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 29. - Valorificarea mijloacelor de plată în valută liber convertibilă/neconvertibilă, legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de Banca Natională a României, se realizează prin virarea la bugetul de stat a contravalorii în lei a mijloacelor de plată în valută, calculată la pretul de evidentă al Băncii Nationale a României, în vigoare la data decontării, după deducerea cheltuielilor efectuate de aceasta în vederea valorificării.”

36. Articolul 30 se abrogă.

37. După alineatul (8) al articolului 31 se introduc alineatele (9) si (10) cu următorul cuprins:

‘‘(9) Obiectele, vesmintele si cărtile de cult se valorifică de institutiile de cult, conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Materialele lemnoase, asa cum sunt definite la art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, confiscate, se valorifică de unitătile silvice si/sau de structurile silvice private, legal autorizate să functioneze, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.”

38. După articolul 31 se introduce articolul 311 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 311. - Sumele obtinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) al art. 4 din ordonantă sunt virate la bugetul de stat în contul 20.22.01.12 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii» după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare.”

39. Capitolul IX va avea următorul cuprins:

“CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 32. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 33. - Pentru valorificarea stocurilor detinute de unitătile autoritătii vamale la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2001, rămân în vigoare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.067/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea în circuitul economic de către unitătile autoritătii vamale a bunurilor si mărfurilor intrate în proprietatea privată a statului, care îndeplinesc conditiile de valorificare, până la data de 31 decembrie 2002.”

40. Anexele nr. 1 si 2 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru care actualii locatari îsi exprimă intentia de cumpărare în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi valorificate direct, prin negociere cu acestia.

Art. III. - Transferul personalului cu atributii de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului din cadrul directiilor regionale vamale interjudetene la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti se face prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. IV. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministru de interne,

Alexandru Farcas,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 808.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr.

crt.

Locul unde

se află

autovehiculul,

ambulantele

sanitare cu

dotările

aferente, tipul

 

Marca

 

Capacitatea

cilindrică a

motorului

(cm3)

 

Anul de

fabricatie

 

Numărul

de kilometri

înregistrati

la bord

 

Carburantul

folosit

 

Gradul

de

uzură

 

Valoarea

stabilită de

comisia

de evaluare

 

Alte elemente specifice

autovehiculului,

ambulantelor sanitare cu

dotările aferente

(SS - serie sasiu,

SM - serie motor,

SC - serie caroserie,

culoare etc.)

Observatii

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambarcatiuni

 

Nr.

crt.

Locul unde se află

ambarcatiunea si tipul

acesteia

 

Numărul

de

bucăti

Lungime

(m)

Lătime

(m)

 

 

Înăltime

(m)

 

Crevace

(bucăti)

 

Gradul

de

uzură

 

Valoarea

stabilită de

comisia

de evaluare

Observatii

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Nr.

crt.

Locul unde se află

motoarele atasabile

ambarcatiunilor

 

Denumirea

motorului

 

CP

Serie motor

 

 

Gradul

de

uzură

Starea tehnică

conform fisei

tehnice

Valoarea

stabilită de

comisia

de evaluare

Observatii

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ANEXA Nr. 21)


1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Resurselor în calitate de ordonator principal de credite

 

Ministrul industriei si resurselor,

în baza prevederilor art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 491/2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Resurselor în calitate de ordonator principal de credite, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 7 august 2002.

Nr. 359.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA SI COMPETENTELE

de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Resurselor în calitate de ordonator principal de credite

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În temeiul prevederilor art. 29 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare*), denumită în continuare ordonantă de urgentă, ordonatorii principali de credite stabilesc, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului Concurentei, procedura si competentele de acordare a înlesnirilor privind plata sumelor ce se virează la bugetele pe care le administrează.


*) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 491/2002, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002.

 

Art. 2. - Ministerul Industriei si Resurselor, la cererea temeinic justificată a debitorului, poate acorda următoarele înlesniri la plata sumelor datorate la fondurile speciale pe care le gestionează:

a) esalonări la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;

b) esalonări, amânări, reduceri si scutiri la plata majorărilor de întârziere aferente fondurilor speciale.

Art. 3. - (1) Analiza cererii de înlesniri la plata obligatiilor restante se face pe baza punctajului stabilit în baza criteriilor de performantă economico-financiară si de disciplină financiară, prevăzute în anexa la ordonanta de urgentă.

(2) Graficul de esalonări si conditiile în care se acordă înlesnirile se stabilesc printr-o conventie între ordonatorul principal de credite si debitor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta procedură.

(3) Nu beneficiază de înlesniri la plată debitorii care în urma evaluării obtin un punctaj mai mic de 14 puncte, precum si cei care au ca obiect de activitate organizarea de jocuri de noroc, asa cum este reflectat în ultimul bilant contabil anual.

(4) Nu se acordă înlesniri la plata sumelor reprezentând obligatii restante, stabilite prin acte de control, în cazul faptelor ce constituie infractiuni de evaziune fiscală, dacă instantele judecătoresti au pronuntat hotărâri definitive si irevocabile în legătură cu aceste fapte.

(5) Nu beneficiază de înlesniri la plată debitorii care participă la o procedură de privatizare organizată de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti sau achizitionării de alte valori mobiliare.

(6) Numărul de luni de esalonare la plată a obligatiilor, inclusiv a majorărilor de întârziere, care includ si perioada de gratie, se stabileste în conformitate cu prevederile art. 13 din ordonanta de urgentă, astfel:

- în situatia realizării unui punctaj intermediar limitelor prevăzute la art. 13 din ordonanta de urgentă, numărul de luni de esalonare se stabileste proportional cu acesta, prin rotunjire în favoarea debitorului;

- în situatia în care debitorul optează pentru o perioadă de esalonare mai mică decât perioada rezultată pe baza punctajului sau cu o perioadă de gratie mai mică de 6 luni ori fără perioadă de gratie, conventia si graficul se stabilesc în functie de solicitarea debitorului.

(7) Pentru obligatiile la bugetul fondurilor speciale restante la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data depunerii cererii, precum si pentru majorările de întârziere aferente, calculate si datorate până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă, pe baza punctajului final, debitorii beneficiază de înlesniri la plată, astfel:

- în situatia realizării unui punctaj final mai mare de 14 puncte se acordă înlesnirile prevăzute la art. 10 din ordonanta de urgentă;

- dacă după data depunerii cererii si până la data aprobării acesteia debitorii achită 30% din obligatiile la bugetul fondurilor speciale, restante la data de 31 decembrie 2001, cu exceptia majorărilor de întârziere, acestia beneficiază de esalonarea la plată a diferentei de 70% din obligatiile la bugetul fondurilor speciale si scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente, calculate până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă. Suma achitată de debitor trebuie să reprezinte 30% din totalul obligatiilor restante la bugetul fondurilor speciale ce fac obiectul cererii de acordare a înlesnirilor la plată. Pentru debitorii care solicită înlesniri la plată, inclusiv pentru sucursalele si punctele de lucru stabile, înregistrate ca plătitoare de impozite si taxe, suma reprezentând 30% din totalul obligatiilor restante, ce trebuie achitată până la data aprobării cererii, se referă la obligatiile la bugetul fondurilor speciale aferente fiecărei unităti plătitoare;

- debitorii care obtin peste 63 de puncte si care la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plată au toate obligatiile achitate, inclusiv ale anului curent, cu exceptia majorărilor de întârziere aferente debitelor datorate până la data de 31 decembrie 2001, vor beneficia de scutirea de la plată a majorărilor de întârziere aferente obligatiilor datorate la bugetul fondurilor speciale până la data de 31 decembrie 2001, datorate si calculate până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă;

- debitorii care obtin un punctaj între 29 si 63 de puncte si care la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plată au toate obligatiile achitate, inclusiv ale anului curent, cu exceptia majorărilor de întârziere aferente debitelor datorate până la data de 31 decembrie 2001, vor beneficia de reducerea cu 50% a majorărilor de întârziere si a penalitătilor de întârziere.

(8) Stabilirea punctajului corectat necesar pentru acordarea înlesnirilor la plată în conditiile art. 10 si 14 din ordonanta de urgentă se face pe baza punctajului obtinut conform anexei la ordonanta de urgentă, corectat în minus conform prevederilor art. 8 din aceeasi ordonantă de urgentă, la care, după caz, se pot adăuga 40 de puncte, în conditiile art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgentă.

(9) Numărul de luni de esalonare la plată a obligatiilor la bugetul fondurilor speciale, care include si perioada de gratie, se determină în functie de raportul procentual dintre totalul obligatiilor bugetare si cifra de afaceri, astfel:

- până la 5% până la 12 luni;

- între 5% si 15% până la 24 luni;

- între 15% si 30% până la 36 luni;

- între 30% si 50% până la 48 luni;

- peste 50% până la 60 luni.

 

CAPITOLUL II

Competenta de acordare

 

Art. 4. - Esalonările la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale, precum si amânările, esalonările, reducerile si scutirile la plata majorărilor de întârziere aferente fondurilor speciale vor fi aprobate de ministrul industriei si resurselor, indiferent de valoarea acestora, cu viza secretarului de stat care coordonează activitatea directiei de specialitate.

 

CAPITOLUL III

Procedura de solutionare

 

Art. 5. - Înlesnirile la plată se acordă numai pe baza cererilor motivate. Dosarul privind cererea de înlesniri la plată trebuie să cuprindă:

a) elementele de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numărul contului de disponibilităti al fondului special, unitatea bancară/trezoreria statului la care este deschis, numele si calitatea celor care reprezintă contribuabilul în relatiile patrimoniale;

b) sumele datorate fondului special pentru care se solicită înlesniri la plată;

c) natura înlesnirilor la plată solicitate si defalcarea acestora pe:

- esalonări la plata obligatiilor aferente fondurilor speciale;

- reduceri si scutiri la plata majorărilor de întârziere pentru nevirarea în termen a obligatiilor la fondurile speciale;

- reduceri si scutiri la plata majorărilor de întârziere calculate pentru nevirarea în termen a taxei de dezvoltare a sistemului energetic, aferentă majorărilor de tarife la energie electrică;

d) datele si numerele de înregistrare ale cererilor la Ministerul Industriei si Resurselor, precum si modul în care acestea au fost respectate (pentru esalonările la plată) în situatia în care s-au mai depus si s-au mai aprobat cereri pentru acordarea de înlesniri;

e) o copie de pe cerere, în situatia în care s-au mai solicitat înlesniri la plata obligatiilor bugetare;

f) extras din hotărârea consiliului de administratie în care a fost analizată cererea si s-a hotărât solicitarea înlesnirilor la plată; semnăturile persoanelor care angajează unitatea care solicită înlesnirea si stampila acesteia;

g) ultimul bilant contabil anterior depunerii cererii;

h) copie de pe ultima balantă de verificare;

i) situatia privind creditele curente până la data depunerii cererii, nerambursate la scadentă;

j) copie de pe codul fiscal/codului unic de înregistrare fiscală;

k) situatia arieratelor si creantelor;

l) orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii, pe baza cărora se poate calcula/verifica punctajul rezultat din încadrarea în criteriile prevăzute în anexa la ordonanta de urgentă.

Art. 6. - Dosarul care cuprinde cererea (si anexele la aceasta) prin care se solicită înlesniri la plată se va depune la Directia generală buget, contabilitate internă din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, care are următoarele obligatii:

- verifică realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a înlesnirilor la plată;

- verifică respectarea de către solicitant a termenelor de plată a obligatiilor la fondurile speciale prevăzute în graficele de esalonare stabilite ca urmare a cererilor anterioare;

- verifică situatia privind creditele curente angajate de solicitant;

- întocmeste referatul cuprinzând concluziile verificării si propunerile de rezolvare a solicitării înlesnirilor la plată.

Art. 7. - Înlesnirile la plată pot fi acordate atât înaintea executării silite, cât si în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor la plată organul de executare poate cere debitorului să constituie garantii corespunzătoare, potrivit legii. Pentru creantele datorate fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Resurselor, pentru care s-au depus cereri de înlesniri la plată, executarea silită nu va fi pornită sau nu va fi continuată, după caz, până la data comunicării în scris a modului de solutionare a acestora.

Art. 8. - Cererile de înlesniri la plată, însotite de referatul cuprinzând concluziile verificării si propunerile făcute, vor fi supuse de Directia generală buget, contabilitate internă spre avizare si aprobare, în functie de competentele stabilite la cap. II.

Art. 9. - Organele prevăzute la cele două niveluri de competentă, după caz, vor comunica în scris modul de solutionare a cererilor de înlesnire la plată atât contribuabilului, cât si organului de executare în ale cărui evidente este înregistrat contribuabilul, în vederea îndeplinirii atributiilor ce le revin, conform prevederilor legale, în privinta creantelor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. 10. - Solutionarea cererilor de înlesniri la plată se face astfel:

- Directia generală buget, contabilitate internă din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor va analiza cererea si va întocmi referatul cuprinzând concluziile verificării si propunerile de rezolvare a solicitării înlesnirilor la plată, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data primirii si înregistrării dosarului;

- în următoarele 5 zile lucrătoare documentatia de solicitare împreună cu referatul cuprinzând concluziile verificării si propunerile de rezolvare ale Directiei generale buget, contabilitate internă vor fi supuse spre avizare si vor fi aprobate în functie de competentele stabilite la cap. II;

- ministrul industriei si resurselor si secretarul de stat vor solutiona cererea în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea documentatiei si a referatului Directiei generale buget, contabilitate internă.

Art. 11. - Facilitătile acordate intră în vigoare de la data comunicării aprobării cererii către solicitant.

Art. 12. - Agentul economic beneficiază de înlesnirile la plată aprobate, cu conditia depunerii unei garantii. Garantia se va depune sub forma unei scrisori de garantie bancară sau în numerar în termen de 60 de zile de la data semnării conventiei si va fi egală cu două rate medii din esalonarea debitelor. În cazul pierderii valabilitătii înlesnirii la plată debitorul va executa garantia în contul obligatiilor rămase neachitate.

Art. 13. - Înlesnirile la plată îsi pierd valabilitatea în situatia în care debitorii nu îsi achită obligatiile curente către bugetul fondurilor speciale, cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a conventiei încheiate în baza prevederilor ordonantei de urgentă. În cazul în care debitorii nu achită la scadentă obligatiile curente către bugetul fondurilor speciale, pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere aferente. Până la data de 29 decembrie a fiecărui an fiscal debitorul trebuie să achite toate obligatiile către bugetul fondurilor speciale cu termen scadent în anul fiscal respectiv, împreună cu majorările de întârziere aferente.

Art. 14. - Nerespectarea conditiilor si a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, executarea silită pentru întreaga sumă neplătită si obligatia la plata majorărilor de întârziere prevăzute de lege, calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate. O nouă cerere de aprobare a unor înlesniri la plata obligatiilor la bugetul fondurilor speciale gestionate de Ministerul Industriei si Resurselor nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data constatării nerespectării conditiilor în care a fost aprobată cererea anterioară.

Art. 15. - Dacă prin cerere debitorul solicită scutirea sau reducerea la plată a majorărilor de întârziere, iar din analiza documentatiei întocmite rezultă că acordarea acestor înlesniri nu este oportună, Ministerul Industriei si Resurselor, prin organele sale competente, poate acorda o altă înlesnire la plată, respectiv amânare sau esalonare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Directia generală buget, contabilitate internă din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor va urmări permanent tinerea evidentei acestor lucrări, stadiul solutionării, respectarea termenelor de solutionare si a termenelor prevăzute în esalonările acordate anterior.

Art. 17. - De prevederile prezentei proceduri beneficiază cererile depuse după data aprobării acesteia, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicită înlesnirea la plată.

 

ANEXĂ

la procedură

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR SOCIETATEA COMERCIALĂ ..................................

 

CONVENTIA

nr. ......... din..........

între Ministerul Industriei si Resurselor si Societatea Comercială.......

 

Ca urmare a cererii nr. .......... din data de ....................... a Societătii Comerciale ......................................, înregistrată la ................... sub nr. ................. si transmisă la .................

sub nr........, prin care se solicită acordarea de înlesniri la plata obligatiilor către bugetul fondurilor speciale, si pe baza analizei documentatiei conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002 si ale Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 359/2002 privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Resurselor în calitate de ordonator principal de credite, s-au aprobat următoarele:

1. Esalonarea la plată pe .......... luni, cu ................ luni perioadă de gratie, a următoarelor obligatii:

Tipul obligatiei esalonate

Suma (lei)

Taxă la fondul special

 

Majorări de întârziere aferente

 

TOTAL:

 

 

2. Amânarea la plată până la....... (cel mult până la data de 29 decembrie a anului fiscal în curs) a următoarelor obligatii:

Tipul obligatiei esalonate

Suma (lei)

Taxă la fondul special

 

Majorări de întârziere aferente

 

TOTAL:

 

 

Graficul de esalonare la plată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta conventie.

3. Scutirea la plată a majorărilor de întârziere, în conditiile art. 12, 14 si 28 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2002, după caz.

 

Obligatia

Art. 12

Art. 14

Art. 28

Majorări de întârziere pentru...

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Înlesnirea la plata obligatiilor la bugetul fondurilor speciale se acordă cu următoarele conditii:

a) constituirea de către debitor a unei garantii în sumă de..... lei, conform art. 12 din Procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei si Resurselor în calitate de ordonator principal de credite;

b) pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorul este obligat să îsi achite obligatiile curente la bugetul fondurilor speciale cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii conventiei. În cazul în care debitorul nu achită la scadentă obligatiile curente la bugetul fondurilor speciale, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu majorările de întârziere aferente;

c) pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorul nu poate participa la nici o procedură de privatizare organizată de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti comerciale sau achizitionării de alte valori mobiliare.

Nerespectarea prezentei conventii, respectiv a termenelor de plată si a conditiilor în care s-au acordat înlesnirile la plată, atrage anularea acestora, începerea imediată sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită si obligatia de plată a majorărilor de întârziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate. O nouă cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor la fondurile speciale, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/2002, nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor acordate anterior în baza aceluiasi act normativ.

 

Ministerul Industriei si Resurselor

Debitor

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Nr. B5/10.617 din 27 iunie 2002

MINISTERUL DE INTERNE

Nr. 63.722 din 26 iunie 2002

 

INSTRUCTIUNI

privind acordarea vizelor de intrare în România de către Politia de Frontieră în situatii de exceptie

 

Ministrul afacerilor externe si ministrul de interne,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România si ale art. 8 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2001, în concordantă cu Decizia Comitetului Executiv al Uniunii Europene din 26 aprilie 1994 privind eliberarea vizelor la frontieră [SCH/Com-ex (94)2], precum si ale prevederilor art. 32 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată si modificată prin Legea nr. 243/2002, în concordantă cu Decizia Comitetului Executiv din 19 decembrie 1996 privind emiterea de vize la frontiere marinarilor în tranzit [SCH/Com-ex (96)27],

 emit următoarele instructiuni:

Art. 1. - În punctele pentru trecerea frontierei de stat viza română se poate acorda, cu titlu de exceptie, în următoarele situatii:

1. pe considerente umanitare:

a) cazuri de urgentă determinate de dezastre, calamităti naturale sau accidente;

b) cazuri de deces, îmbolnăviri grave, dovedite cu documente corespunzătoare;

c) cazuri ale navelor sau aeronavelor aflate în situatii deosebite, care sunt nevoite să acosteze ori să aterizeze, ca urmare a unor defectiuni, intemperii sau pericol de atac terorist;

2. în interes national:

a) functionari care apartin unor organizatii internationale si au fost delegati să îndeplinească misiuni oficiale în România într-un interval de timp scurt;

b) participanti la actiuni internationale, organizate în România, când intervalul de timp între informarea participantilor si data actiunii nu permite obtinerea vizelor în prealabil. Vizele se acordă la solicitarea organizatorilor, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe;

3. în baza unor obligatii internationale asumate de România, în cazul străinilor care se deplasează în România în baza unor angajamente internationale (inspectii, tranzit conform întelegerilor internationale etc.);

4. în cazul marinarilor străini care urmează să fie repatriati (încetarea contractului individual de muncă) sau în cazul efectuării schimbului de echipaje.

Art. 2. - (1) În cazul prevăzut la art. 1 pct. 4 viza română se acordă marinarilor străini aflati în aceste situatii la cererea agentiei de navlosire sau a agentiei de navigatie a statului de care apartine nava, după efectuarea verificărilor cu privire la:

a) corectitudinea datelor puse la dispozitie privind existenta navei pe care urmează să se producă schimbarea într-un port românesc si necesitatea acordării vizei;

b) îndeplinirea celorlalte conditii pentru intrarea în România de către marinarul care face subiectul cererii de viză;

c) itinerarul si mijloacele de deplasare între punctele de trecere a frontierei de stat, inclusiv existenta biletului de avion pentru cursa aeriană cu care marinarul străin urmează să părăsească tara.

(2) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1), dacă datele puse la dispozitie de agentie sunt corecte si sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege pentru ca marinarul să poată intra în tară, seful punctului de trecere a frontierei de stat poate înainta cererea agentiei Inspectoratului General al Politiei de Frontieră în vederea aprobării.

(3) Pentru marinarii străini care urmează să intre în tară în vederea îmbarcării pe navele străine aflate în porturile românesti nu se acordă viza de intrare în punctele de trecere a frontierei de stat.

Art. 3. - Prezentele instructiuni intră în vigoare la data de 1 iulie 2002.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul de interne,

Pavel Abraham,

secretar de stat

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 301.402 din 7 august 2002

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 362 din 7 august 2002

 

ORDIN

pentru modificarea unor prevederi din Normele metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătile comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2001, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor nr. 2.285/106.118/2001

 

Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, si având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A.,

emit următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor nr. 2.285/106.118/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de stingere prin anulare a obligatiilor datorate bugetului de stat si neachitate la data de 30 septembrie 2001 de Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătile comerciale furnizoare prevăzute în anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 17 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera b) al punctului VIII - Alte atributii ale controlorilor - din anexă va avea următorul cuprins:

“b) analizează din punct de vedere al oportunitătii, eficientei si economicitătii proiectele de operatiuni ce le sunt supuse la viză. În situatia în care, ca urmare a analizei efectuate, se constată elemente ce caracterizează o operatiune ca fiind neoportună, ineficientă, ineficace si/sau neeconomică, controlorul desemnat va întocmi un aviz consultativ pe care îl va prezenta conducătorului Societătii Comerciale «Termoelectrica» - S.A., respectiv al sucursalei teritoriale, precum si Directiei generale de îndrumare si control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Dacă se insistă în efectuarea operatiunii, aceasta va putea fi vizată si efectuată numai în conditiile în care conducătorul Societătii Comerciale «Termoelectrica» - S.A., respectiv al sucursalei teritoriale, îsi asumă responsabilitatea printr-un act de decizie internă.

Despre situatia creată controlorul desemnat va informa în scris Directia generală de îndrumare si control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, iar directorul economic/contabilul-sef al Societătii Comerciale «Termoelectrica» - S.A., respectiv al sucursalei acesteia, va informa secretarul de stat coordonator al domeniului din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor.”

2. Punctul VIII - Alte atributii ale controlorului – din anexă se completează cu litera d) cu următorul cuprins:

“d) sesizează în scris Directia generală de control si audit intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice, respectiv serviciile de control si audit intern din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în cazul în care constată că unele operatiuni care fac obiectul controlului nu au fost supuse vizei sau dacă aceeasi operatiune financiară a fost fractionată în scopul de a fi sustrasă controlului efectuat de reprezentantul desemnat al Ministerului Finantelor Publice.”

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu