MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 621         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.348/2001. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău

 

842. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind colectarea tarifului necesar finantării functionării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si pentru recuperarea investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si pentru stabilirea tarifului care se colectează de către furnizorul de servicii

           

855. - Hotărâre pentru aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii “Acumulare Lac Văcăresti”, în vederea realizării si exploatării unui complex cultural-sportiv

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

612. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman

 

135. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind tarifele de transport al titeiului prin Sistemul national de transport al titeiului, condensatului, gazolinei si etanului lichid

 

Rectificări la :

- H.G. nr. 1.366/2001;

- H. G. nr. 369/2002.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău, a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1-86*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.348.

 


*) Anexele nr. 1-86 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind colectarea tarifului necesar finantării functionării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si pentru recuperarea investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, precum si pentru stabilirea tarifului care se colectează de către furnizorul de servicii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 alin. (2) si (4) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, aprobată cu

modificări si completări prin Legea nr. 398/2002,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind colectarea tarifului necesar finantării functionării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si pentru recuperarea investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă tariful necesar finantării functionării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si pentru recuperarea investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, care se colectează de către furnizorul de servicii la nivelul prevăzut în anexa nr. 2.*)

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Adriana Silvia Ticău,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 842.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

privind colectarea tarifului necesar finantării functionării Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si pentru recuperarea investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

Art. 1. - (1) Plata tarifului prevăzut în anexa nr. 2 la hotărâre se efectuează în transe lunare egale.

(2) Plata tarifului se efectuează pentru luna în curs, în baza facturii emise de furnizorul de servicii.

(3) Plata tarifului se efectuează în lei, la cursul Băncii Nationale a României din ziua plătii.

Art. 2. - Furnizorul de servicii are obligatia de a comunica operatorilor publici de telefonie, în termen de 10 zile calendaristice de la data când a survenit, orice modificare cu privire la conturile bancare în care se face colectarea tarifului.

Art. 3. - (1) Tariful prevăzut în anexa nr. 2 la hotărâre pentru operatorii de telefonie mobilă este datorat de acestia furnizorului de servicii, începând cu data de 1 ianuarie 2003.

(2) Tariful prevăzut în anexa nr. 2 la hotărâre pentru operatorul de telefonie fixă este datorat de acesta furnizorului de servicii, începând cu data de întâi a lunii următoare punerii în functiune a primului dispecerat pentru apeluri de urgentă, dar nu mai târziu de data de 1 ianuarie 2003.

Art. 4. - Furnizorul de servicii poate stabili, de comun acord cu fiecare operator public de telefonie, conditii suplimentare privind colectarea tarifului.


*) Anexa nr. 2 se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii “Acumulare Lac Văcăresti”, în vederea realizării si exploatării unui complex cultural-sportiv

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 si 8 din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale art. 33 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii “Acumulare Lac Văcăresti”, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării si exploatării unui complex cultural-sportiv.

Art. 2. - (1) Concesionarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va efectua de către Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, care are calitatea de concedent, în numele statului.

(2) Concesionarea se va face prin licitatie publică deschisă cu preselectie, în conditiile legii.

(3) Caietul de sarcini pe baza căruia se aprobă concesionarea bunurilor prevăzute la art. 1 va fi pus în vânzare la sediul concedentului din municipiul Bucuresti, Bd Libertătii nr. 12, sectorul 5.

Art. 3. - Redeventa obtinută prin concesionarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face venit la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

p. Ministrul tineretului si sportului,

Nicolae Mărăsescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 855.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor din domeniul public al statului, ce alcătuiesc obiectul de investitii

“Acumulare Lac Văcăresti”

 

Bunurile din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investitii “Acumulare Lac Văcăresti”

Descrierea

Caracteristicile

Terenul aferent obiectivului de investitii “Acumulare Lac Văcăresti” al râului Dâmbovita, calea Vitan, Publice, calea Văcăresti si Sos. Oltenitei Acumularea Văcăresti

Situat în municipiul Bucuresti, sectorul 4, între malul drept Volum: 14,6 milioane m3 apă

- Nr. cod cadastral: 8.18.02

- Nr. pozitie la Ministerul Finantelor conform anexei nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului: 64.109

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman

 

Ministrul sănătătii si familiei,

în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată si modificată prin Legea nr. 336/2002,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul Directiei generale farmaceutice nr. DB/9.475,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 917/1999.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la data de 2 septembrie 2002.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 13 august 2002.

Nr. 612.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman

 

Art. 1. - Sunt supuse avizării în ceea priveste pretul medicamentele din import si din tară, a căror punere pe piată este autorizată de Agentia Natională a Medicamentului.

Art. 2. - Preturile medicamentelor din import si din tară, care se eliberează fără prescriptie medicală (OTC), se stabilesc în mod liber.

Art. 3. - Trimestrial agentii economici producători, reprezentantele farmaceutice sau, în situatia importului direct, agentii economici importatori vor notifica Ministerului Sănătătii si Familiei nivelurile de pret practicate pentru medicamentele care se eliberează fără prescriptie medicală (OTC).

Art. 4. - (1) Preturile medicamentelor de uz uman din tară si din import, nou-autorizate de punere pe piată, vor fi declarate la Ministerul Sănătătii si Familiei cu 90 de zile înainte de comercializarea medicamentelor pe piată. Dacă documentatia este incompletă, Ministerul Sănătătii si Familiei va informa solicitantul si va da o decizie finală privind avizarea pretului în termen de 30 de zile de la primirea informatiilor aditionale.

(2) Decizia privind pretul medicamentului de uz uman va fi luată, de regulă, la nivelul minim de comparatie cu pretul aceluiasi medicament de uz uman înregistrat în tările cu care se efectuează comparatia, prevăzute la art. 5 lit. m).

Art. 5. - Documentatia de pret transmisă la Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică în vederea avizării preturilor la medicamentele nou-autorizate de punere pe piată va cuprinde, sub formă de declaratie pe propria răspundere:

a) cerere de solicitare înregistrată la Ministerul Sănătătii si Familiei;

b) copie de pe autorizatia de punere pe piată;

c) denumirea comună internatională (D.C.I.);

d) denumirea comercială;

e) grupa terapeutică;

f) forma farmaceutică;

g) concentratia;

h) mărimea ambalajului;

i) prospectul în limba română;

j) locul de fabricatie;

k) nivelul taxei vamale si al comisionului vamal;

l) nivelul costului de productie, profitul, pretul cu ridicata pentru medicamentele românesti si pretul extern franco frontiera română în cazul medicamentelor din import;

m) referat de sustinere a pretului propus, continând:

- comparatia cu preturile medicamentelor similare existente în derulare pe piata farmaceutică românească în cadrul aceleiasi denumiri comune internationale (D.C.I.);

- pretul din tara de origine pentru medicamentele din import;

- comparatia cu minimum 3 tări din Europa, în care medicamentele sunt înregistrate (de regulă: Republica Cehă, Republica Bulgaria, Republica Ungară), cu prezentarea avizului de pret al autoritătii competente din tara de origine si din tările de comparatie sau copie de pe cataloagele existente în derulare pe pietele respective.

Comparatiile sunt solicitate pentru preturile produselor nou-autorizate de punere pe piată, atât pentru produsele din import, cât si pentru cele din tară. În situatia în care  cele 3 tări de comparatie nu sunt edificatoare, se vor lua ca etalon de comparatie si alte tări, precum: Republica Polonă, Republica Slovacă, Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Italiană etc.

Art. 6. - Declararea preturilor produselor nou-autorizate de punere pe piată se va face în conformitate cu autorizatia de punere pe piată eliberată de Agentia Natională a Medicamentului, sub aspectul identificării produsului.

Art. 7. - În situatia în care un producător schimbă tara în care se fabrică produsul, reprezentanta farmaceutică a acestuia va anunta Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică, concomitent cu informarea asupra nivelului taxelor vamale si al comisionului vamal corespunzătoare noului loc de fabricatie.

Art. 8. - În situatia în care producătorul consideră că poate să îsi diminueze pretul extern fată de cel declarat si  avizat initial sau pretul de producător pentru medicamentele românesti, aceasta se va face pentru o perioadă de cel putin 2 ani.

Art. 9. - Preturile pentru medicamentele românesti si din import avizate si care pot fi revizuite, de regulă anual, vor fi considerate maximale si vor fi ajustate trimestrial, pe bază de  catalog ce va fi vizualizat pe pagina de web a Ministerului Sănătătii si Familiei la adresa: www.msf-dgf.ro.

Art. 10. - Aprobarea de către Agentia Natională a Medicamentului a variatiilor majore la autorizatia de punere  pe piată a unui medicament poate conduce la analiza  pretului în conformitate cu art. 5.

Art. 11. - Modul de calcul al pretului ajustat de catalog va fi unitar atât pentru medicamentele din tară, cât si pentru cele din import si se determină pe baza următoarei formule:

 

PrM = PrMa+[1+(Cv-CvP/CvP x K)],

 

în care:

- PrM - pretul cu ridicata maximal ajustat;

- PrMa - pretul cu ridicata maximal anterior;

- Cv - curs de schimb valutar de vamă valabil pentru prima săptămână a trimestrului în care se emite catalogul;

- CvP - curs de schimb valutar de vamă la precedenta ajustare;

- K - coeficientul de corectie care reflectă avantajul consumatorului, care este de:

a) 0,9 - în cazul cresterii parametrului de ajustare;

b) 1,1 - în cazul scăderii parametrului de ajustare;

 

Cv-CvP/ CvP - parametru de ajustare.

 

Art. 12. - Ajustarea preturilor pentru medicamentele de uz uman din tară se va face la cursul de schimb valutar leu/dolar S.U.A., iar pentru medicamentele de uz uman din import se va face în functie de cursul de schimb valutar  aferent fiecărei valute ce a stat la baza declarării preturilor externe de către reprezentantele farmaceutice acreditate în România.

Art. 13. - Reevaluarea stocurilor la medicamentele de uz uman se va face în conformitate cu normele legale existente în vigoare.

Art. 14. - Ministerul Sănătătii si Familiei va ajusta în mod unitar toate preturile. În situatia în care agentul economic nu doreste ajustarea preturilor medicamentelor din portofoliul său, acesta va înstiinta Ministerul Sănătătii si Familiei - Directia generală farmaceutică cu cel putin 20 de zile înainte de publicarea catalogului.

Art. 15. - În situatia renuntării la o etapă de ajustare anuntată în scris la Ministerul Sănătătii si Familiei preturile nu se vor mai ajusta ulterior decât la nivelul cursului valutar utilizat pentru calculul ultimei ajustări trimestriale efectuate de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 16. - Preturile cu ridicata si cu amănuntul înscrise în catalogul de preturi sunt preturi maximale si vor fi aplicate la data publicării lor.

Art. 17. - Adaosul comercial este de maximum 33%, calculat în conditia franco gara de destinatie, inclusive ambalajul de conservare si transport, pentru medicamentele din tară, si franco depozitul importatorului, inclusiv ambalajul de conservare si transport, pentru medicamentele din import, după cum urmează:

 

Nivelul valoric al pretului cu ridicata

Cota de adaos comercial maxim

- în farmacie -

Din care:

distribuitor

maxim

0-20.000

33%

9%

20.001-50.000

27%

7%

50.001-75.000

20%

5%

Peste 75.000

14%

4%

 

Art. 18. - Preturile medicamentelor de uz uman nu vor putea depăsi nivelurile maxime de preturi stabilite de Ministerul Sănătătii si Familiei prin catalogul ce se poate vizualiza conform art. 9.

Art. 19. - Preturile cu amănuntul se vor rotunji pe unităti comerciale la moneda divizionară existentă în derulare pe piată, în favoarea sau în defavoarea pretului cu ridicata.

Art. 20. - Pentru medicamentele din import, care nu au fost derulate pe piată si care nu se regăsesc în catalogul de preturi, calculul de pret se va efectua în functie de pretul extern franco frontiera română avizat, de cursul de schimb valutar de vamă ce a stat la baza editării catalogului publicat, de adaosul de import de 17%, precum si de riscul de devalorizare de 9%.

Art. 21. - Preturile cu ridicata si cu amănuntul pentru medicamentele nou-autorizate de punere pe piată, ale căror preturi au fost avizate, vor putea fi vizualizate în baza catalogului de preturi editat în primul trimestru după expirarea celor 90 de zile de la depunerea documentatiilor de pret.

Art. 22. - Pentru medicamentele nou-autorizate pe parcursul trimestrului, pentru care preturile au fost avizate la nivelul cursului valutar ce a stat la baza editării catalogului, dar care nu pot fi vizualizate în catalog, practicarea preturilor poate fi efectuată în baza avizului Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 23. - Preturile produselor magistrale si oficinale se calculează prin însumarea valorii ingredientelor (substante active si auxiliare) în conditiile unui adaos comercial de maximum 100%, la care se adaugă costul ambalajului si al T.V.A. corespunzătoare.

Art. 24. - Practicarea altor preturi decât cele stabilite prin prezentele norme se constată si se sanctionează de autoritătile competente.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind tarifele de transport al titeiului prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.363/2000 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului;

- Hotărârea Guvernului nr. 151/2002 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi;

- avizele Oficiului Concurentei nr. 1.983 din 23 mai 2002 si nr. 2.913 din 18 iulie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Tarifele pentru transportul titeiului prin Sistemul national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid se corectează ca urmare a influentelor aplicării Hotărârii Guvernului nr. 151/2002 în perioada iunie 2002-septembrie 2002 si vor avea valorile prevăzute în anexele nr. 1-5.

Art. 2. - Tarifele prevăzute în anexele nr. 1-5 se pot ajusta numai cu avizul Oficiului Concurentei.

Art. 3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 19 iulie 2002.

Nr. 135.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului din import la Societatea Comercială “Petromidia” - S.A. Constanta

 

Intervalul de cantităti de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă-*)

Până la 100.000 tone

41.850

Pentru cantităti cuprinse între 100.000-150.000 tone

38.310

Pentru cantităti cuprinse între 150.000-200.000 tone

34.890

Pentru cantităti ce depăsesc 200.000 tone

24.400

 


*) Nu include T.V.A.

Tarifele se aplică pe intervale de cantităti transportate, practicându-se modelul de tarifare în

trepte, asa cum sunt prezentate în grilă.

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului din import la Rafinăria .Arpechim” Pitesti

 

Intervalul de cantităti de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă-*)

Până la 150.000 tone

146.350

Pentru cantităti cuprinse între 150.000-160.000 tone

142.890

Pentru cantităti ce depăsesc 160.000 tone

139.370

 


*) Nu include T.V.A.

 

Tarifele se aplică pe intervale de cantităti transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, asa cum sunt prezentate în grilă.

 

ANEXA Nr. 3

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului din import la rafinăriile din bazinul Ploiesti

 

Intervalul de cantităti de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă -*)

Până la 60.000 tone

153.300

Pentru cantităti cuprinse între 60.000-70.000 tone

146.350

Pentru cantităti ce depăsesc 70.000 tone

139.370

 


*) Nu include T.V.A.

 

Tarifele se aplică pe intervale de cantităti transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, asa cum sunt prezentate în grilă.

 

ANEXA Nr. 4

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului din import la Societatea Comercială

“Rafo” - S.A. Onesti

 

Intervalul de cantităti de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă-*)

-  Până la 60.000 tone

153.530

- Pentru cantităti cuprinse între 60.000-90.000 tone

136.090

- Pentru cantităti cuprinse între 90.000-140.000 tone

115.160

- Pentru cantităti cuprinse între 140.000-220.000 tone

97.720

- Pentru cantităti cuprinse între 220.000-270.000 tone

87.230

 


*) Nu include T.V.A.

 

Tarifele se aplică pe intervale de cantităti transportate, practicându-se modelul de tarifare în trepte, asa cum sunt prezentate în grilă.

 

ANEXA Nr. 5

 

SITUATIA

tarifelor de aplicat în activitatea de transport al titeiului, gazolinei, etanului lichid

si condensatului din tară la beneficiarii: Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

si la toate rafinăriile prelucrătoare

 

Cantitătile de transportat în cursul unei luni

Tariful

- lei/tonă -*)

440.000 tone

206.610

 


*) Nu include T.V.A.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.366/2001 privind reorganizarea si schimbarea denumirilor unor unităti de cercetare din subordinea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 25 ianuarie 2002, se fac următoarele rectificări:

- la art. 1 lit. f), în loc de: “Institutul de Coloranti si Compusi Elementorganici din Timisoara” se va citi: “Institutul de Chimie Timisoara”;

- la art. 3, după “Hotărârea Guvernului nr. 497/1990 privind trecerea Institutului de Coloranti si Compusi Elementorganici din Timisoara la Academia Română, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 23 septembrie 1992”, se va insera sintagma “cu modificările ulterioare”.

 

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 369/2002 pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de împrumut (Programul de dezvoltare a utilitătilor municipale, etapa a II-a) dintre România si Banca Europeană pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 4 august 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 29 aprilie 2002, se face următoarea rectificare:

- în coloana a 3-a “Suma alocată din împrumut (dolari)”, la pct. 24, în loc de: “2.370.000,00” se va citi: “3.032.000,00”.