MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 622         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

752. - Hotărâre privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

839. - Hotărâre privind aprobarea transferului pachetelor de actiuni detinute de stat la Societatea Comercială “Olimp Estival 2002”  -  S.A. Mangalia  si  la Societatea Comercială “Neptun Estival 2002” - S.A. Mangalia de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre stabileste conditiile de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor care cuprind echipamente sub presiune.

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică la proiectarea, fabricarea si evaluarea conformitătii echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor care au o presiune admisibilă PS mai mare de 0,5 bar.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) echipamente sub presiune - recipiente, conducte, accesorii de securitate si accesorii pentru reglarea presiunii.

Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la părtile solicitate la presiune, ca de exemplu:

flanse, racorduri/stuturi, cuplaje, elemente de sustinere, urechi pentru ridicare;

b) recipient - o incintă închisă, proiectată si fabricată pentru a contine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte;

c) conducte - elemente tubulare destinate pentru transportul fluidelor, atunci când sunt montate într-un sistem sub presiune. Acestea cuprind tevi, sisteme de tevi, tubulatură, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri si alte componente sub presiune, după caz. Schimbătoarele de căldură cu tevi destinate încălzirii sau răcirii sunt considerate conducte;

d) accesorii de securitate - dispozitive destinate protejării echipamentelor sub presiune împotriva depăsirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:

- dispozitive de limitare directă a presiunii, cum ar fi: ventile de sigurantă, sigurante cu elemente de rupere, sisteme de sigurantă comandate; si

- dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii si a nivelului de fluid, care fie determină actiuni de corectare, fie închid sau închid si blochează, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, precum si dispozitive de măsură si control cu functie de securitate;

e) accesorii pentru reglarea presiunii - dispozitive cu rol functional, care au o incintă pentru suprapresiune;

f) ansamblu - grup de echipamente sub presiune, pe care producătorul le asamblează pentru a constitui o unitate integrată si functională;

g) presiune - presiunea relativă la presiunea atmosferică de 1.013 mbar, respectiv presiunea măsurată; o presiune în domeniul vacuumului se exprimă printr-o valoare negativă;

h) presiune maxim admisibilă PS - presiunea maximă pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, asa cum este specificată de producător. Această presiune se măsoară în locul specificat de producător, care trebuie să fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protectie si/sau de limitare ori locul cel mai înalt al echipamentului sub presiune sau, dacă acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat;

i) temperatura minim/maxim admisibilă TS – temperatura minimă/maximă pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat, asa cum este specificată de producător;

j) volum V - volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul stuturilor până la prima legătură sau sudură, exclusiv volumul componentelor interioare fixe;

k) diametru nominal DN - mărime numerică a diametrului, care este comună pentru toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decât componentele pentru care se indică diametrul exterior sau mărimea filetului. Acesta este, în mod conventional, un număr întreg, care serveste în scop de referintă si este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricatie. Diametrul nominal se exprimă prin simbolul DN urmat de o mărime numerică;

l) fluide - gaze, lichide si vapori în stare pură, precum si amestecuri ale acestora. Un fluid poate contine si o suspensie de substante solide;

m) asamblări nedemontabile - asamblări care pot fi demontate numai prin metode distructive;

n) aprobare europeană de material - document tehnic care se emite pentru materiale care nu fac obiectul unui standard armonizat, în care sunt definite caracteristicile materialelor destinate utilizării repetate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune;

o) practici ingineresti - ansamblul de activităti de la proiectarea echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor până la receptia produsului finit, incluzând activităti de control si verificare, desfăsurate si consemnate în documentele producătorului.

(2) Termenii definiti la alin. (1) se completează cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) conductelor formate din tevi sau dintr-un sistem de tevi, destinate pentru transportul fluidelor sau al substantelor de la sau către instalatii terestre ori marine, începând cu si incluzând ultimul dispozitiv de închidere aflat în perimetrul instalatiei si tuturor echipamentelor auxiliare montate pe aceste conducte, mai putin echipamentelor sub presiune standard, aflate în statiile de reglare a presiunii sau în statiile de compresoare;

b) retelelor de alimentare, distributie si descărcare a apei si echipamentelor auxiliare, precum si aductiunilor hidrocentralelor, cum sunt: conducte fortate, puturi fortate sau galerii sub presiune, si accesoriilor specifice associate acestora;

c) echipamentelor reglementate de actele normative în vigoare prevăzute la lit. A din anexa nr. 1;

d) echipamentelor care, conform prevederilor art. 12, ar putea fi cel mult de categoria I si care sunt reglementate de actele normative în vigoare prevăzute la lit. B din anexa nr. 1;

e) echipamentelor care fac obiectul productiei sau comertului cu arme, munitii ori materiale pentru război;

f) produselor special proiectate pentru utilizare în scop nuclear si a căror defectare ar putea produce emisii radioactive;

g) echipamentelor pentru controlul forajelor de explorare si extractie în industria petrolului, gazului natural sau explorărilor geotermale, industriei extractive, precum si al depozitelor subterane destinate mentinerii si/sau reglării presiunilor la gurile de sondă, cum ar fi: capete de eruptie, prevenitoare de eruptie, manifolduri, precum si echipamentele acestora montate în amonte;

h) echipamentelor cuprinzând carcase sau masini, la care dimensionarea, alegerea materialelor si regulile de fabricatie se bazează în principal pe cerintele privind rezistenta mecanică, rigiditate si stabilitate pentru a se realiza efectele functionale statice si dinamice sau alte caracteristici functionale si la care presiunea nu reprezintă un factor esential pentru proiectare. Din aceste echipamente pot face parte următoarele:

- motoare, inclusiv turbine si motoare cu ardere internă;

- masini cu aburi, turbine de gaz sau abur, turbogeneratoare, compresoare, pompe si dispozitive de comandă;

i) furnalelor, inclusiv sistemelor de răcire al acestora, recuperatoarelor de căldură pentru preîncălzirea aerului, separatoarelor de praf, epuratoarelor de gaze, cuptoarelor de reducere directă, inclusiv sistemului de răcire al acestora, convertizoarelor cu gaz, oalelor de topire, retopire,degazare si de turnare pentru otel si metale neferoase;

j) carcaselor pentru echipament electric de înaltă tensiune, cum ar fi: echipamentele de comutare, echipamentele de control, transformatoarele si masinile rotative;

k) conductelor sub presiune pentru cămăsuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi: cablurile electrice si telefonice;

l) platformelor marine mobile, navelor, rachetelor si aeronavelor, precum si echipamentelor special destinate pentru a fi montate pe acestea sau destinate propulsării lor;

m) echipamentelor sub presiune care constau dintr-o manta flexibilă, cum ar fi: anvelope, perne de aer, mingi destinate activitătilor sportive, bărci gonflabile si alte echipamente asemănătoare;

n) amortizoarelor de zgomot pentru evacuare si admisie;

o) sticlelor sau dozelor pentru băuturi carbogazoase destinate consumului public;

p) recipientelor pentru transportul si distributia băuturilor, care au valoarea produsului PS x V de până la 500 bar x litru si o presiune maxim admisibilă care nu depăseste 7 bar;

q) echipamentelor care fac obiectul reglementărilor europene si internationale de transport prevăzute la lit. C din anexa nr. 1;

r) caloriferelor si conductelor pentru sisteme de încălzire cu apă caldă;

s) recipientelor proiectate să contină lichide la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depăseste 0,5 bar.

 

CAPITOLUL II

Conditii de introducere pe piată a echipamentelor sub presiune

 

Art. 4. - (1) Se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor definite conform prevederilor art. 2 alin. (1), numai dacă, atunci când sunt instalate, întretinute corespunzător si utilizate conform scopului lor, nu afectează securitatea si sănătatea persoanelor sau, după caz, ale animalelelor si proprietatea.

(2) Autoritătile competente pot emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor si în special a muncitorilor care utilizează echipamente sub presiune sau ansambluri. Respectivele reglementări nu vor cuprinde dispozitii referitoare la echipamente sub presiune si ansambluri, care să contravină prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Cu ocazia târgurilor, expozitiilor sau a demonstratiilor tehnice echipamentele sub presiune sau ansamblurile care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu conditia ca un anunt vizibil să indice clar faptul că astfel de echipamente sub presiune sau ansambluri nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri si nu pot fi puse în vânzare dacă nu sunt aduse în stare de conformitate de către producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, după caz.

În timpul demonstratiilor tehnice se vor lua măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protectia sănătătii si a integritătii fizice a persoanelor.

Art. 5. - (1) Se consideră că sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, precum si toate cerintele stabilite de prezenta hotărâre si se admit introducerea pe piată si punerea în functiune a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor, dacă:

a) poartă marcajul national de conformitate CS, prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aplicat de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, care semnifică conformitatea produsului cu cerintele impuse potrivit prezentei hotărâri, inclusiv cu procedurile pentru evaluarea conformitătii prevăzute la art. 13, si pentru care a fost întocmită declaratia de conformitate CS prevăzută în anexa nr. 3, redactată în limba română; sau

b) poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, aplicat de un producător dintr-un stat membru al Uniunii Europene, si pentru care a fost întocmită declaratia de conformitate CE, tradusă în limba română.

(2) Se consideră că echipamentele sub presiune si ansamblurile respectă cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, atunci când sunt conforme prevederilor standardelor române aplicabile, care adoptă standarde europene armonizate ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

Art. 6. - (1) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piată sau punerea în functiune, în conditiile stabilite de producător, a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor care sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri si care poartă marcajul CS sau CE.

(2) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica, din motive legate de riscurile cauzate de presiune, introducerea pe piată sau punerea în functiune a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor care corespund prevederilor art. 10.

(3) Pentru o utilizare sigură si corectă a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor informatiile prevăzute în anexa nr. 2. pct. 3.3 si 3.4 trebuie furnizate în limba română.

Art. 7. - (1) În cazul în care organismul de control constată că echipamentele sub presiune sau ansamblurile care poartă marcajul CS sau CE, folosite conform scopului prevăzut, pot pune în pericol siguranta persoanelor si,  după caz, a proprietătii, ia măsuri corespunzătoare de retragere de pe piată, de interzicere a introducerii pe piată sau a punerii în functiune ori a utilizării acestora sau limitează libera circulatie a acestora.

(2) Organismul de control va informa imediat în scris Ministerul Industriei si Resurselor cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei si în special dacă neconformitatea rezultă din:

a) nerespectarea cerintelor esentiale prevăzute la art. 8, 9 si 10;

b) aplicarea incorectă a standardelor prevăzute la art. 5 alin. (2).

(3) În cazul în care organismul de control constată că un echipament sub presiune sau un ansamblu care poartă marcajul CS sau CE nu este conform prevederilor prezentei hotărâri, ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul si informează Ministerul Industriei si Resurselor despre decizia sa.

 

CAPITOLUL III

Cerinte tehnice, clasificare si evaluarea conformitătii

 

Art. 8. - (1) Echipamentele sub presiune, definite conform art. 2 alin. (1) lit. a), trebuie să satisfacă cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 si în pre- vederile alin. (2)-(5).

(2) Recipientele, cu exceptia celor prevăzute la alin. (3), destinate să contină:

a) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori si lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maxim admisibilă depăseste cu cel putin 0,5 bar presiunea atmosferică si care:

(i) pentru fluidele din grupa 1 au volumul mai mare de 1 litru si produsul PS x V mai mare de 25 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 200 bar, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 diagrama 1;

(ii) pentru fluidele din grupa 2 au volumul mai mare de 1 litru si produsul PS x V mai mare de 50 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 1.000 bar, precum si toate stingătoarele portabile si buteliile pentru echipamentele de respiratie se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 diagrama 2;

b) lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maxim admisibilă nu depăseste cu mai mult de 0,5 bar presiunea atmosferică si care:

(i) pentru fluidele din grupa 1 au volumul mai mare de 1 litru si produsul PS x V mai mare de 200 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 500 bar, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 diagrama 3;

(ii) pentru fluidele din grupa 2 au presiunea PS mai mare de 10 bar si produsul PS x V mai mare de 10.000 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 1.000 bar, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 diagrama 4.

(3) Echipamentele sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod, la care există pericol de supraîncălzire, destinate pentru producerea aburului sau a apei calde la o temperatură mai mare de 110şC si având un volum mai mare de 2 litri, precum si oalele de gătit sub presiune se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 diagrama 5.

(4) Conductele destinate pentru:

a) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori si acele lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maxim admisibilă depăseste cu cel putin 0,5 bar presiunea atmosferică si care:

(i) pentru fluidele din grupa 1, DN este mai mare de 25 se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 diagrama 6;

(ii) pentru fluidele din grupa 2, DN este mai mare de 32 si produsul PS x DN depăseste 1.000 bar se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 diagrama 7;

b) lichide a căror presiune de vaporizare la temperatura maxim admisibilă nu depăseste cu mai mult de 0,5 bar presiunea atmosferică si care:

(i) pentru fluidele din grupa 1, DN este mai mare de 25 si produsul PS x DN depăseste 2.000 bar se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 diagrama 8;

(ii) pentru fluidele din grupa 2, presiunea PS este mai mare de 10 bar, DN mai mare de 200 si produsul PS x DN depăseste 5.000 bar se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 diagrama 9.

(5) Accesoriile de securitate si accesoriile pentru reglarea presiunii, destinate echipamentelor prevăzute la alin. (2)-(4), incluzând si cazurile în care astfel de echipamente fac parte dintr-un ansamblu functional, se clasifică într-o categorie de evaluare a conformitătii potrivit anexei nr. 4 pct. 2 si 3.

Art. 9. - (1) Ansamblurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. f), care contin cel putin un echipament sub presiune, trebuie să satisfacă cerintele esentiale de securitate aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2, în conditiile în care:

a) ansamblurile sunt destinate pentru producerea aburului sau a apei calde la o temperatură ce depăseste 110şC si care contin cel putin un echipament sub presiune cu arzător sau încălzite în alt mod, la care există pericol de supraîncălzire;

b) ansamblurile, altele decât cele prevăzute la lit. a), pe care producătorul intentionează să le introducă pe piată si să le pună în functiune ca ansambluri.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ansamblurile destinate pentru producerea apei calde la o temperatură care nu depăseste 110şC, care sunt alimentate manual cu combustibil solid si la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar x litru, trebuie să satisfacă cerintele esentiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2 pct. 2.10, 2.11, 3.4 si la pct. 5 lit. a) si d).

Art. 10. - Echipamentele sub presiune si/sau ansamblurile care în functionare ating valori mai mici sau egale cu valorile limită prevăzute la art. 8 alin. (2)-(4) si, respectiv, cele prevăzute la art. 9 trebuie să fie proiectate sifabricate în conformitate cu practicile ingineresti, pentru a se putea asigura utilizarea acestora în deplină securitate.

Echipamentele sub presiune si/sau ansamblurile din această categorie trebuie însotite de instructiuni de utilizare adecvate si trebuie să fie marcate astfel încât să poată fi identificat producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. Astfel de echipamente si/sau ansambluri nu trebuie să poarte marcajul de conformitate CS sau CE, după caz,prevăzut la art. 20.

Art. 11. - (1) Producătorii de echipamente sub presiune si ansambluri sau persoanele responsabile cu introducerea pe piată a acestora trebuie să informeze în scris organismul de control cu privire la toate tipurile de echipamente sub presiune si ansambluri prevăzute la art. 10 pe care le produc sau pe care intentionează să le producă, respectiv să le introducă pe piată.

(2) Atunci când organismul de control consideră, din diverse motive legate de securitate, că:

a) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune dintre cele prevăzute la art. 10 trebuie supusă cerintelor prevăzute la art. 8; sau

b) un ansamblu sau o familie de ansambluri dintre cele prevăzute la art. 10 trebuie supusă cerintelor prevăzute la art. 9; sau

c) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune trebuie clasificate, prin derogare, de la cerintele prevăzute în anexa nr. 2 în altă categorie, va înainta Ministerului Industriei si Resurselor o informare documentată si măsurile corespunzătoare.

Art. 12. - (1) Echipamentele sub presiune prevăzute la art. 8 se clasifică în categorii, conform prevederilor anexei nr. 4, în functie de cresterea potentialului de pericol.

(2) În scopul realizării clasificării prevăzute la alin. (1) fluidele se împart în două grupe:

a) grupa 1 cuprinde fluidele periculoase. Un fluid periculos este o substantă sau un preparat chimic definit la art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001. Din grupa 1 fac parte fluidele definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 ca explozive [art. 7 lit. a)], extrem de inflamabile [art. 7 lit. c)], foarte inflamabile [art. 7 lit. d)], inflamabile, la care temperatura maxim admisibilă este mai mare decât punctual de aprindere [art. 7 lit. e)], foarte toxice [art. 7 lit. f)], toxice [art. 7 lit. g)], oxidante [art. 7 lit. b)];

b) grupa 2 cuprinde celelalte fluide care nu sunt prevăzute la lit. a).

(3) În cazul în care un recipient se compune din mai multe incinte, recipientul se clasifică în categoria cea mai severă care se poate aplica unei incinte, luată individual.

Dacă într-o incintă se află fluide diferite, clasificarea se face în functie de fluidul care impune categoria cea mai severă.

Art. 13. - (1) Înainte de introducerea pe piată a echipamentelor sub presiune producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să supună fiecare echipament sub presiune unei proceduri de evaluare a conformitătii, prevăzută în anexa nr. 5, în conditiile prezentului articol.

(2) Procedura de evaluare a conformitătii unui echipament sub presiune în vederea aplicării marcajului de conformitate CS se stabileste în functie de categoria de clasificare a echipamentului prevăzut la art. 12.

(3) Procedurile de evaluare a conformitătii, prevăzute în anexa nr. 4, care se aplică pentru diferite categorii de echipamente sub presiune, sunt următoarele:

a) pentru categoria I, modulul A - Controlul intern al productiei;

b) pentru categoria II:

(i) modulul A1 - Verificări interne ale fabricatiei cu supravegherea evaluării finale; sau

(ii) modulul D1 - Asigurarea calitătii productiei; sau

(iii) modulul E1 - Asigurarea calitătii produsului;

c) pentru categoria III:

(i) modulul B1 - Examinarea CS a proiectului împreună cu modulul D - Asigurarea calitătii productiei; sau

(ii) modulul B1 - Examinarea CS a proiectului împreună cu modulul F - Verificarea produsului;

sau

(iii) modulul B - Examinarea CS de tip împreună cu modulul E - Asigurarea calitătii produsului; sau

(iv) modulul B - Examinarea CS de tip împreună cu modulul C1 - Conformitatea cu tipul; sau

(v) modulul H - Asigurarea calitătii;

d) pentru categoria IV:

(i) modulul B - Examinarea CS de tip împreună cu modulul D - Asigurarea calitătii productiei; sau

(ii) modulul B - Examinarea CS de tip împreună cu modulul F - Verificarea produsului; sau

(iii) modulul G - Verificarea CS a unitătii de produs;

sau

(iv) modulul H1 - Asigurarea calitătii suplimentat cu examinarea proiectului si supravegherea specială a evaluării finale.

(4) Producătorul trebuie să aleagă aplicarea unei proceduri de evaluare a conformitătii potrivit categoriei corespunzătoare echipamentului sub presiune. Producătorul poate să decidă să aplice o procedură corespunzătoare unei categorii mai severe, dacă este posibil.

(5) În cadrul procedurilor din modulele de asigurare a calitătii pentru echipamente sub presiune din categoriile III si IV, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a), lit. b) pct. (i) si alin. (3), organismul notificat, cu ocazia unor vizite inopinate pe care le efectuează la producător, va preleva un exemplar din echipamentele sub presiune aflate în spatiile de productie sau în depozite, pentru a efectua sau pentru a dispune efectuarea evaluării finale prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3.2.2. În acest scop producătorul trebuie să informeze organismul notificat cu privire la programul său de fabricatie. Organismul notificat trebuie să efectueze cel putin două vizite în primul an de fabricatie. Frecventa vizitelor ulterioare va fi stabilită de organismul notificat pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 pct. 4.4 din modulele aplicabile.

(6) În cazul producerii în regim de unicat a recipientelor si echipamentelor din categoria III, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (3), aplicându-se procedura “Asigurarea calitătii”, conform modulului H, organismul notificat va efectua sau va dispune efectuarea evaluării finale pentru fiecare unitate de produs, conform prevederilor anexei nr. 2, pct. 3.2.2. În acest scop producătorul trebuie să informeze organismul notificat cu privire la programul său de fabricatie.

(7) Pentru ansamblurile prevăzute la art. 9 trebuie aplicată o procedură globală de evaluare a conformitătii, care să cuprindă:

a) evaluarea individuală a fiecărui echipament sub presiune care intră în componenta ansamblului si care anterior includerii în ansamblu nu a fost supus unei proceduri de evaluare a conformitătii si nu poartă marcaj CS; procedura de evaluare a conformitătii trebuie stabilită în functie de categoria fiecărui echipament sub presiune;

b) evaluarea modului în care sunt montate componentele în ansamblu, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. 2.3, 2.8 si 2.9, care va fi determinată de categoria cea mai severă aplicabilă echipamentului sub presiune respectiv, alta decât cea aplicabilă oricăror accesorii de securitate;

c) evaluarea protectiei ansamblului împotriva depăsirii limitei admisibile de functionare, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. 2.10 si 3.2.3, care va fi efectuată tinându-se seama de categoria cea mai severă aplicabilă echipamentului sub presiune care trebuie protejat.

(8) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(7), în cazuri justificate, organismul de control poate permite introducerea pe piată si punerea în functiune a unor echipamente sub presiune sau ansambluri, la care nu au fost aplicate procedurile prevăzute în prezentul articol, pentru a fi utilizate în scopuri experimentale.

(9) Documentele si corespondenta realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformitătii, prevăzute la alin. (1)-(8), se redactează sau, după caz, se traduc în limba română.

Art. 14. - Procedurile pentru evaluarea conformitătii sunt redate schematic în anexa nr. 6.

Art. 15. - (1) Pentru echipamentele sub presiune si ansamblurile introduse pe piată cu marcaj CS sau CE, pro- ducătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia are obligatia să întocmească si să păstreze 10 ani de la data ultimei fabricatii a acestora documentele ce atestă conformitatea, care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organismului de control.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde:

a) dosarul tehnic de fabricatie întocmit conform cerintelor din modulele de evaluare a conformitătii, prevăzute în anexa nr. 5;

b) declaratia de conformitate CS sau CE, după caz, întocmită de producător sau de reprezentantul autorizat al acestuia, prevăzută la art. 5 alin. (1);

c) certificatele de conformitate emise de organisme notificate de către Ministerul Industriei si Resurselor sau de organisme notificate ale Uniunii Europene, după caz;

d) adresele spatiilor de depozitare de pe teritoriul României;

e) copii de pe rapoartele de încercări, prin care se demonstrează conformitatea cu standardele mentionate la art. 5 alin. (2) sau cu standardele europene armonizate, după caz.

(3) În cazul în care producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia nu are sediul în România, importatorul are obligatia să detină documentele prevăzute la alin. (2), care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organismului de control.

Art. 16. - (1) Se consideră că materialele care sunt utilizate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune respectă cerintele esentiale aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2, în cazul în care sunt conform aprobărilor europene de material, ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(2) Aprobarea europeană de material prevăzută la alin. (1) se acordă la cererea unuia sau a mai multor producători de materiale ori echipamente sub presiune, de către un organism notificat în Uniunea Europeană, desemnat special în acest scop.

(3) Ministerul Industriei si Resurselor aprobă prin ordin al ministrului lista aprobărilor europene de material prevăzute la alin. (1), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL IV

Organisme pentru evaluarea conformitătii

 

Art. 17. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor desemnează organismele pentru evaluarea conformitătii, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, pe baza unei proceduri specifice de evaluare, stabilită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor.

(2) Ministerul Industriei si Resurselor va publica până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista organismelor notificate, desemnate conform alin. (1), să efectueze procedurile prevăzute la art. 13.

(3) În conditiile în care se constată că un organism notificat nu mai întruneste criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7, Ministerul Industriei si Resurselor retrage desemnarea si notificarea organismului.

Art. 18. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor desemnează organizatiile de tertă parte pentru efectuarea încercărilor prevăzute în anexa nr. 2 pct 3.1.3 si 3.2.2, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Ministerul Industriei si Resurselor va actualiza periodic si va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista organizatiilor de tertă parte desemnate conform alin. (1), aprobată prin ordin al ministrului, cu indicarea sarcinilor specifice pentru care au fost desemnate.

(3) În conditiile în care se constată că o organizatie de tertă parte nu mai întruneste criteriile minime enuntate în anexa nr. 7, Ministerul Industriei si Resurselor retrage desemnarea organizatiei.

Art. 19. - (1) Prin derogare de la prevederile privind sarcinile organismelor notificate, utilizatorii de echipamente sub presiune si ansambluri pot introduce pe piată si pot pune în functiune echipamente sub presiune si ansambluri, a căror conformitate cu cerintele esentiale a fost evaluată de către un inspectorat al utilizatorilor desemnat în conformitate cu criteriile prevăzute la alin. (7).

(2) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica, din motive legate de riscurile datorate presiunii, introducerea pe piată sau punerea în functiune în conditiile prezentului articol a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor a căror conformitate a fost evaluată de un inspectorat al utilizatorilor desemnat.

(3) Echipamentele sub presiune si ansamblurile a căror conformitate a fost evaluată de un inspectorat al utilizatorilor nu vor avea aplicat marcajul CS.

(4) Echipamentele sub presiune si ansamblurile din această categorie se pot utiliza numai în spatiile unde activează grupul de firme din care face parte inspectoratul respectiv. Acest grup de firme trebuie să aplice o politică de securitate comună în care sunt incluse prevederile legate de conditiile tehnice de proiectare, fabricatie, inspectie, întretinere si utilizare a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor.

(5) Inspectoratele utilizatorilor functionează, cu atributiile stabilite conform prezentului articol, în exclusivitate pentru grupul de firme din care fac parte.

(6) Inspectoratele utilizatorilor aplică următoarele proceduri pentru evaluarea conformitătii prevăzute în anexa nr. 5:

a) modulul A1 - Verificări interne ale productiei si monitorizarea evaluării finale;

b) modulul C1 - Conformitatea cu tipul;

c) modulul F - Verificarea produsului; si

d) modulul G - Verificarea CS a unitătii de produs.

(7) Competenta inspectoratelor utilizatorilor este recunoscută de Ministerul Industriei si Resurselor, în vederea desemnării, pe baza unui proces de evaluare, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 8. Ministerul Industriei si Resurselor va lua măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că grupul de firme căruia îi apartine inspectoratul aplică cerintele prevăzute la alin. (4).

(8) Ministerul Industriei si Resurselor va publica si va actualiza periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista inspectoratelor utilizatorilor pe care le-a desemnat, aprobată prin ordin al ministrului, cu specificarea, pentru fiecare inspectorat, a sarcinilor pentru care a fost desemnat si a spatiilor care satisfac prevederile alin. (4).

(9) În conditiile în care se constată că un inspectorat al utilizatorilor nu mai întruneste criteriile prevăzute la alin. (7), Ministerul Industriei si Resurselor retrage desemnarea acestuia.

(10) Ministerul Industriei si Resurselor va supraveghea si va evalua consecintele aplicării prevederilor prezentului articol pentru o perioadă de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Ca urmare a evaluării, în functie de natura neconformitătilor constatate, se vor propune măsurile administrative necesare, după caz.

 

CAPITOLUL V

Marcaje de conformitate

 

Art. 20. - (1) Marcajul de conformitate CS, respectiv CE, trebuie să fie însotit de numărul de identificare al organismului notificat implicat în faza de control al productiei, conform prevederilor art. 17.

(2) Marcajul CS, respectiv CE, trebuie aplicat în mod vizibil, usor lizibil si durabil direct pe echipamentele sub presiune prevăzute la art. 8 sau pe ansamblurile prevăzute la art. 9, care sunt fabricate complet sau care sunt într-un stadiu de fabricatie care permite evaluarea finală, conform prevederilor anexei nr. 2 pct. 3.2.

(3) Nu este necesară aplicarea marcajului CS, respectiv CE, individual pe fiecare echipament sub presiune care compune un ansamblu. Echipamentele sub presiune indivi- duale care poartă deja marcajul CE, respectiv CS, după caz, continuă să îsi păstreze marcajul atunci când sunt montate într-un ansamblu.

(4) În cazul în care pentru echipamentul sub presiune sau ansamblu se aplică si alte reglementări care acoperă alte cerinte care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CS, respectiv CE, acest marcaj indică conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului cu prevederile tuturor reglementărilor aplicabile. În aceste cazuri în documentele, notele si instructiunile prevăzute de prezenta hotărâre se vor indica si reglementările respective, prin trimitere la numerele de referintă cu care au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene.

(5) Este interzisă aplicarea pe echipamente sub presiune sau pe ansambluri a marcajelor asemănătoare cu marcajele CS sau CE, care pot fi confundate cu aceste marcaje. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamente sub presiune sau pe ansambluri, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajelor CS sau CE să nu fie redusă.

Art. 21. - (1) În cazul în care organismul de control constată că marcajul a fost aplicat în mod eronat, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va fi obligat să realizeze produsul în conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului.

(2) În cazul în care organismul de control constată că neconformitatea continuă, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de limitare sau interzicere a introducerii pe piată sau să asigure retragerea de pe piată a produsului, în conformitate cu prevederile art. 7.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 22. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5, 8, 9, 10 sau 16, după caz, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piată, interzicerea utilizării si a introducerii pe piată si a punerii în functiune a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, limitarea, retragerea, interzicerea comercializării sau interzicerea introducerii pe piată si a punerii în functiune a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformitătilor.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul organismului de control.

 

CAPITOLUL VII

Supravegherea pietei

 

Art. 23. - Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piată - ISCIR-SP.

Art. 24. - (1) Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către ISCIR-SP, din care rezultă limitarea introducerii pe piată si a punerii în functiune sau necesitatea retragerii de pe piată a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor, va mentiona temeiul legal al deciziei si va fi adusă la cunostintă persoanelor interesate, în termen de 15 zile lucrătoare, precum si Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Împotriva deciziei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data primirii deciziei, la instanta judecătorească competentă teritorială, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 25. - (1) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate, prevăzute la art. 5 alin. (2), ale căror numere de referintă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, se elaborează în  termen de 10 luni de la data publicării prezentei hotărâri si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se actualizează periodic si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Procedurile de evaluare a organismelor în vederea desemnării si notificării, a organizatiilor de tertă parte si a inspectoratelor utilizatorilor, în vederea desemnării, se elaborează de către Ministerul Industriei si Resurselor în termen de 6 luni de la data publicării prezentei hotărâri si se aprobă prin ordin la ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Reglementările prevăzute în anexa nr. 9 îsi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 ianuarie 2004.

(5) Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 iulie 2002.

Nr. 752.


*) Anexele nr. 2-8 se publică ulterior.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE

în vigoare care reglementează produse excluse din domeniul de aplicare al prezentei hotărâri

 

A. Recipiente simple sub presiune, recipiente-butelii si echipamente destinate functionării vehiculelor, prevăzute la art. 3 lit. c)

1. Hotărârea Guvernului nr. 571/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune

2. Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.613/1998 privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, repararea, transportul, depozitarea si verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune: C5 - 98, Colectia ISCIR art. 1.1.2 lit. f), Nota referitoare la dispersoare de aerosoli

3. Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea reglementărilor privind conditiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2

B. Echipamente prevăzute la art. 3 lit. d)

4. Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996 privind aprobarea Normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protectiei muncii nr. 90/1996, respectiv sectiunea A referitoare la certificarea calitătii din punct de vedere al securitătii muncii, a echipamentelor tehnice si sectiunea B referitoare la certificarea calitătii din punct de vedere al securitătii muncii, a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate a fi utilizate în atmosfere potential explozive

5. Hotărârea Guvernului nr. 225/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a ascensoarelor

6. Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2000**) privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

7. Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale 8. Hotărârea Guvernului nr. 761/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi

C. Echipamente prevăzute la art. 3 lit. q)

9. Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier international al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, si Ordonanta Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1.a), 14(1) si 14(3) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier international de mărfuri periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993, aprobată prin Legea nr. 4/1999

10. Ordonanta Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001

11. Decretul nr. 194/1965 privind aderarea Republicii Populare Române la Conventia privind aviatia civilă internatională - I.C.A.O., semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, si Legea nr. 107/1998 pentru ratificarea de către România a Protocolului referitor la amendarea Conventiei

privind aviatia civilă internatională, adoptat la Montreal la 10 mai 1984.

 

ANEXA Nr. 9

 

LISTA REGLEMENTĂRILOR

care îsi încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

 

Nr. crt.

Prescriptie tehnică PT

Titlul prescriptiei

Documentul tehnice prin care a fost aprobată

1.

C1-99

PT pentru proiectarea, executia, montarea, repararea, instalarea, exploatarea si verificarea cazanelor cu abur si cazanelor de apă fierbinte

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 77/2000

2.

C4-90

PT pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea economiei si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune

Decizia ministrului nationale nr. 4/1990

3.

C 5-98

PT pentru proiectarea, executia, repararea, transportul, depozitarea si verificarea recipientelor-butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.613/1998

4.

C8-97

PT pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor stabile de stocare si alimentare în instalatii cu gaze petroliere lichefiate, cu capacitate până la 5.000 l

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.528/1997

5.

C12-95

PT pentru recipiente stabile sub presiune pentru depozitarea clorului sau dioxidului de sulf, lichefiate

Ordinul ministrului industriilor nr. 1.552/1995

6.

C 15-2000

PT pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea, si verificarea conductelor de abur si apă fierbinte sub presiune

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 172/2000

7.

C16-99

PT pentru autoclave cu foc direct

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 174/1999

8.

C20-97

PT pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor tehnologice metalice pentru unele gaze lichefiate din industria chimică si petrochimică

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.529/1997

9.

C22-94

PT pentru proiectarea, executia, verificarea, montarea si exploatarea dispozitivelor de sigurantă cu membrană de rupere

Ordinul ministrului industriilor nr. 1.559/1994

10.

C23-94

PT pentru proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor cilindri - uscători

Ordinul ministrului industriilor nr. 1.513/1994

11.

C24-94

PT pentru recipientii fierbători din industria celulozei si hârtiei

Ordinul ministrului industriilor nr. 1.510/1995

**) Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2000 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 567/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 27 iunie 2002.

12.

C25-99

PT pentru recipiente metalice stabile sub presiune din industria oxigenului

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 61/1999

13.

C27-91

PT pentru recipiente-cisterne, recipiente-containere si butoaie metalice pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune

Ordinul ministrului nationale nr. 1.592/991economiei

14.

C28-97

PT pentru proiectarea, executia, instalarea, repararea si verificarea generatoarelor de acetilenă

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 1.644/1997

15.

C30-99

PT privind proiectarea, executia, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea cazanelor mici de abur

Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 183/1999

16. C31-84

 

PT pentru proiectarea, executia, montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea cazanelor de abur de joasă presiune si a tehnico-materiale si controlului cazanelor de apă caldă fondurilor fixe

Ordinul ministrului aprovizionării nr. 63/21984

17.

C37-96

PT pentru proiectarea, executia, încercarea în vederea omologării si exploatarea supapelor de sigurantă destinate echipării cazanelor si recipientelor sub presiune

Ordinul ministrului industriilor nr. 1.663/1996

 

NOTĂ: Prescriptiile tehnice care fac obiectul actelor normative corespunzătoare au fost publicate de Editura Tehnică.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului pachetelor de actiuni detinute de stat la Societatea Comercială “Olimp Estival 2002” - S.A. Mangalia si la Societatea Comercială “Neptun Estival 2002” - S.A. Mangalia de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 alin. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din turism, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 276/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul pachetelor de actiuni detinute de stat la Societatea Comercială “Olimp Estival 2002” - S.A. Mangalia si la Societatea Comercială “Neptun Estival 2002” - S.A. Mangalia de la Ministerul Turismului la Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

(2) Până la demararea procesului de privatizare pentru societătile comerciale prevăzute la alin. (1) se împuterniceste Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” să exercite toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar în numele statului la aceste societăti comerciale.

Art. 2. - Predarea-preluarea pachetelor de actiuni transferate potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

 

Bucuresti, 31 iulie 2002

Nr. 839.