MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 623          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 22 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            743. - Hotărâre privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

 

            826. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma în unitătile sanitare cu paturi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 7 lit. f), art. 10 lit. f), art. 11 lit. c) si ale art. 39 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si

completări prin Legea nr. 655/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Prezenta hotărâre se aplică motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip în scopul limitări emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la aceste motoare.

            Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:

            a) masină mobilă nerutieră - orice masină mobilă, echipament industrial mobil sau orice vehicul prevăzut sau nu cu caroserie, care nu este destinat transportului rutier de pasageri sau de mărfuri, pe care este instalat un motor cu combustie internă;

            b) aprobare de tip - procedura prin care autoritatea aprobă că un tip de motor sau familie de motoare cu combustie internă satisface cerintele tehnice prevăzute în prezenta hotărâre, cu referire la nivelul de emisii de gaze si particule poluante produse de motor;

            c) tip de motor - categoria de motoare identice prin caracteristicile esentiale cu cele ale motorului descris în anexa nr. 2 subanexa nr. 1;

            d) familie de motoare - grupare de motoare stabilită de producător, care prin conceptia si proiectarea lor au caracteristici similare în privinta emisiilor poluante;

            e) motor reprezentativ - motorul ales dintr-o familie de motoare care satisface cerintele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 7;

            f) puterea motorului - puterea netă asa cum este prevăzută în anexa nr. 1 pct. 2.4; 

            g) data de fabricatie a motorului - data la care motorul a trecut de controlul final si a părăsit linia de fabricatie. În acest stadiu motorul este pregătit pentru a fi livrat sau depozitat;

            h) introducerea pe piată - actiunea de a face disponibil, pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat prin prezenta hotărâre, în vederea distribuirii si/sau utilizării;

            i) producător - persoana fizică sau juridică responsabilă, în fata autoritătii care emite aprobarea de tip, pentru toate aspectele legate de procesul de aprobare de tip si pentru asigurarea conformitătii productiei. Această persoană poate să nu fie implicată direct în toate etapele de fabricatie a motorului;

            j) autoritate - autoritatea publică centrală responsabilă pentru toate aspectele legate de aprobarea de tip pentru un motor sau o familie de motoare, care acordă sau retrage certificatele de aprobare de tip si verifică măsurile luate de producător în vederea asigurării conformitătii productiei cu tipul aprobat, având ca scop protectia atmosferei;

            k) serviciul tehnic - laborator de încercări sau organism de inspectie desemnat de autoritate pentru a efectua încercări, respectiv inspectii. Această functie poate fi asigurată si de autoritate, după caz;

            l) fisa de informatii - documentul prevăzut în anexa nr. 2, care contine informatiile ce trebuie furnizate de solicitant;

            m) dosarul tehnic cu informatii - ansamblul complet de date tehnice, desene, fotografii furnizate de solicitant serviciului tehnic sau autoritătii, conform prevederilor fisei de informatii;

            n) dosarul de aprobare de tip - dosarul tehnic cu informatii însotit de rapoartele de încercări sau de alte documente pe care serviciul tehnic sau autoritatea le-a adăugat în cursul exercitării functiei sale;

            o) index al dosarului de aprobare de tip - documentul ce prezintă continutul dosarului de aprobare de tip, corespunzător numerotat sau notat în alt mod, pentru identificarea fiecărei pagini.

            Art. 3. - (1) Pentru obtinerea aprobării de tip pentru un motor sau o familie de motoare producătorul înaintează autoritătii o cerere, însotită de dosarul tehnic al cărui continut este prezentat în fisa de informatii prevăzută în anexa nr. 2. Un motor reprezentativ care corespunde caracteristicilor motorului tip, prevăzute în anexa nr. 2 subanexa nr. 1, trebuie pus la dispozitie serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor pentru aprobarea de tip.

(2) Dacă motorul reprezentativ al unei familii de motoare ales pentru aprobarea de tip nu reprezintă caracteristicile familiei de motoare prevăzute în anexa nr. 2 subanexa nr. 2, atunci se va prezenta un alt motor reprezentativ pentru a fi supus aprobării de tip, conform alin. (1).

(3) Pentru fiecare motor sau familie de motoare ce trebuie aprobate se va face o singură cerere distinctă pentru aprobarea de tip.

Art. 4. - (1) Autoritatea acordă aprobarea de tip pentru toate tipurile sau familiile de motoare numai dacă acestea sunt în conformitate cu datele continute în dosarul tehnic cu informatii si dacă satisfac cerintele prezentei hotărâri.

(2) Metodele de încercări efectuate pentru aprobarea de tip sunt prevăzute în anexa nr. 3. Pentru efectuarea acestor încercări se utilizează tipurile de carburant prevăzute în anexa nr. 4. Modul de prelevare a esantioanelor de gaze si particule poluante este prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Autoritatea trebuie să completeze toate rubricile corespunzătoare din certificatul de aprobare de tip pentru  fiecare tip de motor sau familie de motoare aprobate si trebuie să elaboreze sau să verifice continutul indexului dosarului de aprobare de tip. Modelul certificatului de aprobare de tip este prevăzut în anexa nr. 6. 

(4) Certificatele de aprobare de tip trebuie să fie numerotate în conformitate cu prevederile anexei nr. 7.

Certificatul de aprobare de tip completat si anexele sau completările la acesta trebuie să fie trimise solicitantului.

(5) În cazul în care motorul ce urmează să fie încercat în vederea aprobării de tip nu îsi îndeplineste functia sau prezintă anumite caracteristici specifice numai atunci când este conectat cu alte elemente ale masinii mobile nerutiere, iar conformitatea cu una sau mai multe cerinte ale prezentei hotărâri nu poate fi verificată decât atunci când motorul este montat pe masina mobilă nerutieră, în regim real sau simulat, domeniul încercărilor care stau la baza emiterii certificatului de aprobare de tip se limitează corespunzător. În astfel de cazuri certificatul de aprobare de tip al motorului sau familiei de motoare trebuie să indice restrictiile de utilizare si eventualele conditii specifice de instalare a motorului pe masina mobilă nerutieră.

(6) Modelele listei aprobărilor de tip ale motorului/familiei de motoare, listei motoarelor produse si fisei tehnice a motoarelor certificate sunt prezentate în anexele nr. 8, 9 si 10.

(7) Autoritatea mentine si actualizează un exemplar din fisa prevăzută în anexa nr. 10 cuprinzând motoarele aprobate.

Art. 5. - (1) Autoritatea care a acordat aprobarea de tip ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că va fi informată asupra oricărei modificări intervenite în dosarul de aprobare de tip.

(2) În situatia în care au fost operate modificări în pachetul de informatii din dosarul de aprobare de tip, producătorul trebuie să înainteze autoritătii care a acordat aprobarea de tip initială o cerere de modificare sau de extindere a aprobării de tip.

(3) Dacă informatiile din dosarul de aprobare de tip au fost modificate, autoritatea:

a) reeditează, dacă este necesar, pagina/paginile revizuită/revizuite ale dosarului de aprobare de tip, indicând în mod clar pe fiecare pagină revizuită natura modificării si data ultimei reeditări. De asemenea, acolo unde sunt reeditate pagini revizuite, trebuie modificat si indexul dosarului de aprobare de tip, care este anexat la certificatul de aprobare de tip, astfel încât să iasă în evidentă datele celor mai recente modificări;

b) emite un certificat de aprobare de tip revizuit, însotit de un număr de extindere, în cazul în care una dintre informatiile continute de acesta s-a schimbat, exclusiv cele din documentele anexate. Certificatul revizuit trebuie să mentioneze clar motivul si data revizuirii.

(4) Dacă autoritatea consideră că o modificare a unui dosar de aprobare de tip necesită noi încercări sau noi verificări, atunci îl informează despre acestea pe producător si numai în urma unui nou set de încercări sau verificări cu rezultate satisfăcătoare emite documentele prevăzute la alin. (3).

Art. 6. - (1) Producătorul trebuie să aplice pe fiecare motor marcajul conform prevederilor anexei nr. 1 pct. 3, inclusiv numărul certificatului de aprobare de tip.

(2) În cazul în care certificatul de aprobare de tip, conform art. 4 alin. (4), include restrictii asupra utilizării, producătorul trebuie să întocmească un document cu informatii detaliate asupra acestor restrictii pentru fiecare exemplar fabricat si să indice conditiile specifice pentru instalarea acestuia.

(3) Dacă o serie de motoare de acelasi tip este livrată unui singur producător de masini mobile nerutiere, este suficient ca acesta din urmă să primească, cel mai târziu la data livrării primului motor, un singur document cu informatiile prevăzute la alin. (2), însotit de o listă cu numerele de identificare ale tuturor motoarelor care vor fi livrate.

(4) La cererea autoritătii care acordă certificatul de aprobare de tip producătorul trebuie să transmită o listă cuprinzând seria numerelor de identificare pentru fiecare tip de motor produs, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Lista trebuie transmisă într-un interval de 45 de zile de la sfârsitul fiecărui an calendaristic sau imediat după intrarea în vigoare a unei noi reglementări care modifică cerintele prezentei hotărâri. Lista trebuie să specifice legătura dintre numerele de identificare ale tipului sau familiei de motoare corespunzătoare si numerele certificatelor de aprobare de tip. De asemenea, lista trebuie să contină informatii specifice pentru cazul în care producătorul încetează fabricarea unui tip de motor sau familii de motoare aprobate.

(5) Producătorul păstrează aceste documente timp de minimum 20 de ani.

(6) Producătorul trimite autoritătii care a acordat aprobarea de tip o declaratie, precizând tipurile si familiile de motoare, precum si codurile necesare identificării motorului, pentru acele motoare pe care el intentionează să le producă cu începere de la acea dată. Declaratia trebuie transmisă într-un interval de 45 de zile de la sfârsitul fiecărui an calendaristic si de la fiecare dată prevăzută la art. 9 alin. (2).

Art. 7. - (1) Pentru motoarele destinate instalării pe masini mobile nerutiere, pentru care au fost emise certificate de aprobare de tip de către autorităti din state membre ale Uniunii Europene, nu se vor efectua procedurile pentru aprobarea de tip prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) Pentru motoarele prevăzute la alin. (1) persoanele responsabile cu introducerea pe piată a acestora trebuie să pună la dispozitie autoritătii un exemplar al certificatului de aprobare de tip si documentatia pentru aprobarea de tip.

(3) Pentru motoarele provenite din tări, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, se aplică prevederile prezentei hotărâri.

(4) Pentru motoarele destinate instalării pe masini mobile nerutiere, pentru care s-a emis aprobare de tip sau omologare de tip, conform prevederilor din reglementările pentru motoarele destinate instalării pe masini rutiere, nu este necesară efectuarea procedurilor pentru aprobarea de tip prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 8. - (1) Introducerea pe piată si înregistrarea motoarelor noi sunt permise numai dacă acestea îndeplinesc cerintele prezentei hotărâri, referitoare la:

a) aprobarea de tip conform art. 4 alin. (1);

b) marcaj, conform prevederilor art. 6 alin. (1).

(2) Autoritatea care acordă aprobarea de tip ia toate măsurile necesare în cadrul acestei aprobări pentru înregistrarea si verificarea numerelor de identificare ale motoarelor fabricate, conform cerintelor prezentei hotărâri.

(3) În timpul controlului conformitătii productiei, efectuat conform prevederilor art. 11, suplimentar se poate efectua o verificare a numerelor de identificare. 

(4) Pentru verificarea numerelor de identificare producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să comunice, la cererea autoritătii, toate informatiile necesare referitoare la clientii săi si numerele de identificare ale motoarelor declarate fabricate, conform prevederilor art. 6 alin. (4).

(5) Dacă, la cererea autoritătii, producătorul nu respectă prevederile alin. (4) corelat cu art. 6, aprobarea de tip a motorului sau a familiei de motoare în cauză se retrage.

Art. 9. - (1) Autoritatea nu poate refuza acordarea aprobării de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si emiterea certificatului de aprobare de tip si nici să impună alte cerinte pentru aprobarea de tip, din punct de vedere al emisiilor poluante, pentru vehicule mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, dacă motorul respectă prevederile prezentei hotărâri privind emisiile de gaze si particule poluante.

(2) Autoritatea nu acordă aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare si nu emite certificatul de aprobare de tip si refuză emiterea oricărei alte aprobări  de tip pentru masini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere încadrată în categoriile indicate, dacă respectivul motor nu satisface cerintele prezentei hotărâri si dacă nivelul emisiilor de gaze si de particule poluante nu  se încadrează în valorile limită prevăzute în tabelul din anexa nr. 1 pct. 4.2.1, după cum urmează:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2003 pentru motoarele din categoria: 18 kW P < 37 kW;

b) începând cu data de 1 ianuarie 2003 pentru motoarele din categoria: 37 kW P < 75 kW;

c) începând cu data de 1 ianuarie 2005 pentru motoarele din categoria: 75 kW P < 130 kW;

d) începând cu data de 1 ianuarie 2005 pentru motoarele din categoria: 130 kW P 560 kW.

(3) Introducerea pe piată si înregistrarea motoarelor noi sunt permise numai dacă acestea respectă cerintele prezentei hotărâri si dacă sunt aprobate în conformitate cu una dintre categoriile prevăzute la alin. (2), indiferent dacă sunt sau nu sunt instalate pe masini mobile nerutiere.

Art. 10. - (1) Se exceptează de la prevederile art. 9 motoarele de la sfârsitul unei serii care se mai află în stoc sau motoarele masinilor mobile nerutiere aflate în stoc la termenul/termenele limită pentru introducerea pe piată, în următoarele conditii:

a) anterior datei intrării în vigoare a termenelor limită prevăzute la art. 9 alin. (2) producătorul trebuie să înainteze o cerere către autoritatea care a aprobat tipul/tipurile sau familia/familiile de motoare corespunzătoare;

b) cererea producătorului trebuie să fie însotită de lista prevăzută la art. 6 alin. (4), care să cuprindă seriile motoarelor noi care nu sunt introduse pe piată până la termenul limită. În cazul în care motoarele sunt cuprinse pentru prima dată în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri, producătorul trebuie să înainteze cererea de exceptare către autoritate, cu indicarea locului de depozitare a motoarelor si cu precizarea motivelor tehnice si/sau economice pe care se bazează;

c) motoarele trebuie să fie conforme cu un tip sau o familie de motoare a căror aprobare de tip nu mai este valabilă sau pentru care aprobarea de tip nu a fost necesară anterior, dar care au fost produse înainte de termenul limită;

d) motoarele trebuie să fi fost depozitate fizic pe teritoriul tării înainte de termenul/termenele limită.

(2) Numărul maxim de motoare noi apartinând unuia sau mai multor tipuri care se introduc pe piată, prin derogare conform prevederilor alin. (1), nu trebuie să depăsească 10% din numărul tuturor tipurilor de motoare noi care au fost introduse pe piată în timpul anului precedent.

(3) Autoritatea care a acordat derogările conform prevederilor alin. (1) se va asigura că producătorul respectă toate obligatiile stabilite pentru acordarea derogării. 

(4) Autoritatea emite pentru fiecare motor în cauză un certificat de aprobare de tip cu un număr special de înregistrare.

(5) Prevederile art. 8 alin. (1) si ale art. 9 alin. (2) nu se aplică motoarelor destinate echipării tehnicii militare si motoarelor care beneficiază de derogările prevăzute la alin. (1).

(6) Derogările prevăzute la alin. (1) sunt limitate la o perioadă de 12 luni, începând cu data aplicării termenelor prevăzute la art. 9 alin. (2), de la care motoarele se introduc pentru prima dată pe piată. 

Art. 11. - (1) Înainte de acordarea aprobării de tip autoritatea verifică, potrivit cerintelor prevăzute în anexa nr. 1 pct. 5, faptul că au fost luate măsurile necesare pentru a asigura un control eficient al conformitătii productiei cu documentatia depusă pentru acordarea aprobării de tip.

(2) Pentru motorul sau familia de motoare aprobate autoritatea verifică faptul că măsurile prevăzute la alin. (1) sunt în continuare adecvate si că fiecare motor produs care a primit un număr al aprobării de tip este conform descrierii prezentate în certificatul de aprobare de tip si în anexele la acesta.

Art. 12. - (1) Se consideră ca fiind neconforme cu tipul sau cu familia de motoare aprobate cazurile de abateri de la datele cuprinse în certificatul de aprobare de tip si/sau în documentatia pentru aprobarea de tip ori cazurile de modificări aduse aprobărilor de tip existente care nu au fost aprobate conform prevederilor art. 5 alin. (3).

(2) Dacă autoritatea care a acordat aprobarea de tip constată că motoarele însotite de certificate de aprobare de tip sau care poartă marcajul nu sunt conforme tipului sau familiei pe care a aprobat-o, aceasta solicită producătorului să ia măsurile necesare pentru a adduce motoarele în cauză în stare de conformitate cu tipul de motor aprobat.

Art. 13. - Autoritătile publice centrale pot reglementa cerintele specifice de protectie a sănătătii, a muncii si securitătii persoanelor care utilizează masini mobile nerutiere, în conditiile respectării prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 14. - Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexele tehnice la prezenta hotărâre se face prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - (1) Ministerul Industriei si Resurselor este autoritatea care acordă certificatul de aprobare de tip, în baza rapoartelor tehnice emise de serviciul tehnic, conform prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei si Resurselor va desemna prin ordin al ministrului serviciul tehnic care efectuează încercările. Ordinul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei si retragerea de pe piată a motoarelor, după caz;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), cu amendă de la 25 milioane lei la 50 milioane lei, retragerea aprobării de tip si interzicerea introducerii pe piată a motoarelor;

c) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 75 milioane lei la 100 milioane lei si retragerea de pe piată a motoarelor;

d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (3), cu amendă de la 75 milioane lei la 100 milioane lei, retragerea aprobării de tip si/sau interzicerea introducerii pe piată a motoarelor;

e) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) si (2), cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei si retragerea de pe piată a motoarelor;

f) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) se sanctionează conform art. 47 pct. 2 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 655/2001.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 17. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-e) se fac de personalul împuternicit de Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. f) se fac de personalul împuternicit de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, conform atributiilor stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001.

Art. 18. - Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de personalul împuternicit de Ministerul Industriei si Resurselor sau de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, după caz, din care rezultă limitarea introducerii pe piată a motoarelor, va mentiona temeiul legal al actului emis si va fi adusă de îndată la cunostintă persoanelor interesate.

Împotriva acestui act se poate face plângere la instanta competentă de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 19. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. - Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul apelor si protectiei mediului,

Florin Stadiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 743.


*) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei nationale privind reforma în unitătile sanitare cu paturi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia natională privind reforma în unitătile sanitare cu paturi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Sănătătii si Familiei va aduce la îndeplinire strategia prevăzută la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 iulie 2002.

Nr. 826.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA NATIONALĂ

privind reforma în unitătile sanitare cu paturi

 

I. Cadrul general

Strategia de guvernare - componenta sănătate - subliniază rolul Guvernului în îmbunătătirea furnizării si cresterii adresabilitătii la serviciile de sănătate si, în mod particular, în organizarea si functionarea unitătilor sanitare cu paturi.

Spitalele sunt organizate în raport cu specificul patologiei în spitale generale sau spitale de unică specialitate si au în structura lor sectii distincte pentru tratamentul si îngri- jirea bolnavilor cu afectiuni acute si afectiuni cronice.

Unitătile sanitare cu paturi (spitale, institute, centre medicale si centre de sănătate) asigură servicii medicale de specialitate: preventive, curative, de urgentă, de recuperare si paliative, precum si pre-, intra- si postnatale.

Unitătile sanitare cu paturi participă în sistem integrat cu asistenta medicală primară si ambulatorie de specialitate la asigurarea stării de sănătate a populatiei.

II. Scopul

Scopul reformei unitătilor sanitare cu paturi este de a creste calitatea îngrijirilor si de a eficientiza modul în care se realizează accesul la serviciile medicale oferite prin unitătile sanitare cu paturi, pentru toate categoriile de cetăteni, din mediul urban si rural, bătrâni, copii, salariati, someri, persoane defavorizate social, persoane fără venituri sau cu venituri modeste.

De asemenea, reforma unitătilor sanitare cu paturi are ca scop îmbunătătirea raportului cost-eficientă, care se va reflecta asupra indicatorilor de performantă ai întregii activităti desfăsurate în cadrul unitătilor sanitare cu paturi.

III. Obiective strategice

- Cresterea eficientei din punct de vedere tehnic a modului de functionare a serviciilor medicale oferite prin unitătile sanitare cu paturi, prin utilizarea adecvată a resurselor limitate existente la nivelul spitalului si prin eliminarea risipei, urmărindu-se scăderea costurilor pentru serviciile furnizate

În acest context principalele obiective sunt:

1. îmbunătătirea raportului cost-eficientă prin utilizarea optimă a resurselor cheltuite;

2. îmbunătătirea accesului la serviciile medicale oferite prin unitătile sanitare cu paturi, pentru toate categoriile de cetăteni (din mediul urban si rural, bătrâni, copii, salariati, someri, persoane defavorizate social, persoane fără venituri sau cu venituri modeste);

3. modificarea structurii serviciilor spitalicesti, astfel încât să fie asigurate necesarul de servicii medicale de specialitate si calitatea îngrijirilor corespunzătoare cerintelor beneficiarilor acestora.

IV. Actiunile destinate realizării obiectivelor strategice

1. Rationalizarea capacitătii excedentare a unitătilor spitalicesti si oferirea de servicii în prezent deficitare

2. Reorganizarea unitătilor sanitare cu paturi insuficient folosite si redistribuirea spatiilor pentru îngrijirea persoanelor cu probleme medico-sociale speciale

3. Elaborarea criteriilor minime de acreditare a unitătilor spitalicesti (asigurarea si garantarea drepturilor pacientilor, controlul infectiilor nosocomiale, asigurarea asistentei de urgentă si altele asemenea)

4. Alocarea resurselor în functie de rezultatele obtinute si de rolul unitătilor spitalicesti în îmbunătătirea stării de sănătate a populatiei deservite (ani de viată câstigati, calitatea vietii, accesul la serviciile de sănătate prioritare)

5. Asigurarea unitătilor sanitare cu paturi cu personal medico-sanitar cu pregătire superioară de specialitate în toate zonele tării, în raport cu prevederile pct. 2

6. Ierarhizarea spitalelor în raport de competentă

7. Asigurarea unor facilităti suplimentare pentru personalul sanitar superior de specialitate în zonele deficitare din punct de vedere al încadrării cu această categorie de personal

8. Implementarea sistemului informational computerizat

9. Realizarea unei colaborări eficiente între structurile guvernamentale, în vederea asigurării accesului la servicii medicale si medico-sociale al grupurilor de populatie defavorizate

10. Dezvoltarea de parteneriate public-privat pentru îmbunătătirea performantei sectorului sanitar, în conformitate cu mecanismele prevăzute în Hotărârea Guvernuluinr. 717/2001 pentru aprobarea Strategiei privind participarea sectorului privat la îmbunătătirea performantei sistemului sanitar din România (2001-2004)

11. Introducerea unei noi modalităti de alocare a fondurilor pentru spitale.

V. Măsuri strategice

A. Pe termen scurt:

- până la 31 iulie 2002:

1. evaluarea unitătilor sanitare cu paturi existente din punct de vedere al serviciilor medicale acordate în raport de: capacitate, resurse umane, dotare cu aparatură medicală si altele asemenea, în vederea elaborării programelor de restructurare si reorganizare, si stabilirea necesitătilor în domeniul asistentei medicale oferite de unitătile sanitare cu paturi;

2. restructurarea si reorganizarea centrelor de sănătate cu paturi;

- până la 30 septembrie 2002:

1. elaborarea criteriilor pentru ierarhizarea spitalelor în raport de competentă;

2. elaborarea criteriilor de restructurare si reorganizare a unitătilor sanitare cu paturi;

- până la 31 decembrie 2002:

1. reorganizarea si eficientizarea centrelor medicale cu paturi si a spitalelor orăsenesti, municipale si de unică specialitate;

2. organizarea retelei de tratament pentru toxicomani pe centre interjudetene;

3. implementarea sistemului de prelucrare automată a datelor;

4. implementarea sistemului de finantare a spitalelor, bazată pe sistemul grupelor de diagnostic - DRG.

B. Pe termen mediu:

- până la 31 decembrie 2003:

1. reorganizarea si eficientizarea spitalelor judetene, clinice si a institutelor;

2. organizarea unor compartimente speciale de terapie intensivă judetene si interjudetene pentru nou-născuti care necesită îngrijire complexă de terapie intensivă, în vederea reducerii numărului de decese în rândul acestor copii.

C. Pe termen lung:

1. stabilirea unor politici de sănătate privind utilizarea noilor tehnologii (echipamente, medicamente) în spitale pe baza unor studii de cost-eficientă, eficacitate si raportarea la necesarul de servicii medicale, în vederea asigurării calitătii actului medical;

2. planificarea serviciilor spitalicesti si reforma institutională

Actiuni necesare:

a) evaluarea nevoilor de servicii spitalicesti în concordantă cu indicatorii de morbiditate din aria geografică deservită, adresabilitatea pacientilor dinspre alte judete;

b) elaborarea unor planuri nationale si locale privind numărul de paturi si tipul de servicii furnizate;

c) reorganizarea spitalelor în functie de nevoile de servicii, în ceea ce priveste echipamentele, tehnologiile, inclusiv încadrarea cu personal;

d) stabilirea unui plan de dezvoltare profesională a personalului unitătilor cu paturi de la toate nivelurile;

e) dezvoltarea unui organism national de monitorizare a calitătii serviciilor spitalicesti;

f) dezvoltarea unui sistem de indicatori ai problemelor privind calitatea îngrijirilor la nivelul fiecărei sectii sau compartiment al spitalului.

VI. Măsuri strategice privind eficientizarea gestionării resurselor la nivelul spitalului

Scopul acestor măsuri constă în îmbunătătirea calitătii serviciilor acordate prin utilizarea eficientă a fondurilor existente, în conditiile date si la un nivel corespunzător de calitate.

Indicatorii de performantă pentru unitătile sanitare cu paturi trebuie să reflecte calitatea îngrijirilor medicale si eficienta din punct de vedere economic.

Pentru urmărirea celor două obiective se vor utiliza, în principal, următorii indicatori:

1. număr de cazuri rezolvate pe grupe de specialităti medicale si în cadrul acestora pe grupe de diagnostic medical, în raport cu complexitatea actului medical (indicatori de evaluare folositi în programul-pilot DRG);

2. indicele de calitate al diagnosticului;

3. durata optimă de spitalizare;

4. gradul de utilizare a paturilor;

5. indicele de infectii intraspitalicesti (nosocomiale);

6. indicator cost spitalizare/zi, pe pat si pe bolnav;

7. indicele de rulaj/pat al bolnavilor;

8. indicatorii de conditii de spitalizare (cazare si masă).

A. Măsuri strategice la nivel central sau local

1. Definirea organizării si functionării spitalelor publice ca unităti sanitare cu paturi nonprofit, prestatoare de servicii medicale de specialitate

2. Evaluarea performantelor spitalelor (indicatori - durata medie de spitalizare, rata de ocupare a paturilor, număr de pacienti în functie de morbiditatea intraspitalicească diagnosticată, număr de urgente, număr de reinternări, număr de transferuri, mod de internare si altele asemenea)

Actiuni necesare:

2.1. definirea rolurilor si responsabilitătilor membrilor echipei de management spitalicesc;

2.2. evaluarea performantei managementului spitalicesc în baza contractului de administrare;

2.3. analiza comparativă a performantei spitalelor pe baza indicatorilor prevăzuti la cap. VI pct. 1;

2.4. analiza lunară a structurii cheltuielilor;

2.5. elaborarea unor planuri nationale si locale privind investitiile;

2.6. organizarea de controale tematice pe tipuri de spitale, în scopul identificării diferentelor dintre costurile serviciilor medicale si al verificării modului de gestionare a fondurilor alocate;

2.7. organizarea monitorizării costurilor serviciilor medicale spitalicesti în scopul cresterii calitătii acestora;

2.8. solicitarea de către Ministerul Sănătătii si Familiei a publicării de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate a bilantului contabil anual al fondului asigurărilor sociale de sănătate, în scopul îmbunătătirii transparentei sistemului si a metodelor de gestionare a fondului asigurărilor sociale de sănătate.

3. Reorganizarea structurii spitalelor în vederea scăderii costurilor fixe (sectii, compartimente, laboratoare, servicii, ambulatoriu, structuri auxiliare - în ceea ce priveste numărul de paturi, încadrarea cu personal, functiile si responsabilitătile si altele asemenea)

Actiuni necesare:

3.1. reorganizarea spitalelor pe principii de performantă, în concordantă cu nevoia de servicii medicale;

3.2. crearea unui sistem de stimulente pentru atragerea personalului medical de specialitate în zone defavorizate si furnizarea de servicii medicale în sistem ambulatoriu.

B. Principalele actiuni strategice si operationale necesare la nivelul spitalelor

1. Îmbunătătirea managementului spitalului

Actiuni necesare:

1.1. implementarea unui plan anual de furnizare a serviciilor (tipuri si număr de servicii, resurse disponibile, infrastructura si intentiile de dezvoltare ale spitalului si altele asemenea);

1.2. definirea indicatorilor de performantă a echipei manageriale (director general, director general adjunct, director financiar-contabil, director de îngrijiri, director pentru reformă);

1.3. evaluarea performantei spitalului si elaborarea de măsuri privind îmbunătătirea acesteia;

1.4. corelarea stimulentelor sau a penalizărilor (financiare, de angajare si altele asemenea) echipei manageriale cu performantele spitalului;

1.5. definirea în fisa postului a rolurilor si responsabilitătilor celor implicati în gestionarea si functionarea spitalului, sectiilor, serviciilor si compartimentelor;

1.6. colectarea continuă a datelor necesare managementului sistemului informational.

2. Îmbunătătirea structurii spitalului (clădiri, echipamente si altele asemenea).

Actiuni necesare:

2.1. organizarea evaluării si a măsurilor necesare pentru obtinerea autorizatiei sanitare de functionare a spitalelor;

2.2. întretinerea corespunzătoare a clădirii si echipamentelor:

a) dezvoltarea unui plan anual privind investitiile si reparatiile capitale ale clădirilor si echipamentelor;

b) functionarea echipamentelor conform specificatiilor tehnice ale acestora, în vederea obtinerii eficientei maxime în utilizarea lor (personal adecvat ca număr si pregătire, aprovizionare cu materiale consumabile necesare si altele asemenea);

c) analiza eficientei economice a contractelor de service pentru echipamente;

2.3. reorganizarea sectiilor si compartimentelor în vederea cresterii eficientei;

2.4. utilizarea unei platforme tehnice comune pentru serviciile spitalicesti si cele ambulatorii, cu reducerea numărului de internări ce nu sunt necesare.

3. Utilizarea eficientă a resurselor umane ale spitalului

Actiuni necesare:

3.1. încadrarea în normele maximale de personal pentru diferitele structuri ale spitalului;

3.2. evaluarea performantelor personalului pe baza îndeplinirii unor criterii definite în concordantă cu obiectivele din planul anual al spitalului;

3.3. stabilirea unor criterii precise de evaluare si stimulare a personalului;

3.4. elaborarea unor planuri de recrutare de personal de specialitate în vederea asigurării serviciilor necesare pacientilor asigurati.

4. Elaborarea si implementarea unui sistem de monitorizare a calitătii îngrijirilor

Actiuni necesare:

4.1. realizarea si utilizarea unui sistem de evaluare a satisfactiei pacientilor privind serviciile furnizate de spital;

4.2. înfiintarea de comisii interdisciplinare de etică si analiză a incidentelor si accidentelor clinice, inclusiv a implicatiilor financiare;

4.3. utilizarea unui sistem de identificare a problemelor privind calitatea îngrijirilor la nivelul fiecărei sectii sau departament al spitalului.

VII. Măsuri de restructurare a unitătilor sanitare cu paturi

Implementarea măsurilor de restructurare a unitătilor sanitare cu paturi se va efectua în concordantă cu analiza performantelor acestora.

Factorii care influentează performanta spitalelor sunt:

1. dotarea si încadrarea corespunzătoare profilului si atributiilor spitalului;

2. gradul de autonomie;

3. expunerea la presiunile pietei;

4. gradul de responsabilitate financiară;

5. responsabilitatea spitalelor pentru performanta lor;

6. functia socială.

A. Măsuri strategice privind resursele umane:

1. cresterea flexibilitătii privind încadrarea cu personal (este important de luat în calcul aportul stagiarilor, rezidentilor, cercetătorilor si cadrelor universitare în furnizarea serviciilor spitalicesti pentru pacientii internati) alături de stabilirea unor limite minimale care să asigure calitatea serviciilor si fără de care spitalul să nu primească certificarepentru furnizarea anumitor tipuri de servicii, precum si a unor limite maximale, astfel încât între cele două limite conducerea spitalului să poată decide nivelul de încadrare cu personal;

2. reglementarea relatiei dintre activitatea spitalicească si cea de învătământ medical si cercetare prin:

a) stabilirea unor relatii contractuale între universităti si spitale, avându-se în vedere controlul duratei medii de spitalizare, al resurselor umane, al medicamentelor si materialelor sanitare, precum si al investigatiilor paraclinice pentru cazurile didactice sau cele implicate în activitatea de cercetare;

b) definirea responsabilitătilor cadrelor didactice universitare în desfăsurarea activitătii spitalelor;

c) clarificarea rolului si functiilor medicilor rezidenti în cadrul spitalelor (contabilizarea acestora în momentul definirii necesarului de personal pe sectiile de spital).

B. Măsuri strategice privind managementul clinic:

1. elaborarea ghidurilor de practică medicală;

2. functionarea comisiilor de calitate;

3. optimizarea circuitului pacientilor de la diagnosticare până la externare (transferuri între sectii, relatia cu alte unităti sanitare în functie de competentele spitalului etc.).

C. Măsuri strategice privind expunerea spitalelor pe piata serviciilor spitalicesti:

1. realizarea unei relatii directe între veniturile spitalelor si performanta serviciilor oferite;

2. cresterea responsabilitătii spitalelor în ceea ce priveste capacitatea de acoperire a costurilor serviciilor furnizate cu veniturile, prin nivelul de rambursare a acestora;

3. controlul costurilor;

4. realizarea mecanismelor de competitie pentru resursele umane si investitiile de capital.

D. Măsuri strategice privind gradul de responsabilitate financiară:

1. cresterea eficientei prin cresterea responsabilitătii conducerii spitalului în constituirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, cu păstrarea economiilor făcute si penalizarea în cazul datoriilor;

2. elaborarea de decizii corecte pentru constituirea bugetului de venituri si cheltuieli.

E. Măsuri strategice privind responsabilizarea spitalelor pentru performantele realizate:

1. stimularea transferului de responsabilitate către spital;

2. eficientizarea mecanismelor de control indirecte, si anume: planificare de servicii, acreditare si contractare de servicii. În acest sens se impune totodată definirea clară a rolurilor si responsabilitătilor Ministerului Sănătătii si Familiei, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor din România si Ministerului Finantelor Publice.

F. Măsuri strategice privind îndeplinirea functiei sociale:

- identificarea functiilor sociale si definirea organizatiilor responsabile.

VIII. Evaluarea Strategiei nationale privind reforma înunitătile sanitare cu paturi va fi  realizată la sfârsitul fiecărei etape de către o comisie mixtă formată din reprezentanti ai Ministerului Sănătătii si Familiei, Casei Nationale de  asigurări de Sănătate si Colegiului Medicilor din România, comisie care va fi numită în termen de 15 zile de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.