MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 626         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 august 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

5. - Regulament privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

12. - Norme metodologice pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

Având în vedere dispozitiile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 si ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Planului de conturi pentru societătile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

 

I. DISPOZITII GENERALE

Art. 1. - Prezentul regulament se aplică băncilor persoane juridice române si reglementează:

- clasificarea creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar;

- clasificarea creditelor acordate altor bănci si a plasamentelor constituite la acestea;

- constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

Art. 2. - Notiunile credit si plasament au semnificatiile prevăzute la art. 1 lit. e), respectiv lit. f), din Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea prezentului regulament.

De asemenea, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) serviciul datoriei - capacitatea debitorului de a-si onora datoria la scadentă, exprimată ca număr de zile de întârziere la plată de la data scadentei;

b) performantă financiară - reflectarea potentialului economic si a soliditătii financiare ale unei entităti economice, obtinută în urma analizării unui ansamblu de factori cantitativi (indicatori economico-financiari calculati pe baza datelor din situatiile financiare anuale si periodice, denumite în continuare situatii financiare) si calitativi;

c) initiere de proceduri judiciare - cel putin una dintre următoarele măsuri luate în scopul recuperării creantelor:

1. darea de către instantă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului;

2. declansarea procedurii de executare silită fată de persoanele fizice sau juridice.

Se va aplica acelasi regim si pentru învestirea cu formulă executorie a contractelor de credit, contractelor de garantie si a hotărârilor judecătoresti definitive ce dispun asupra contractelor de credit, precum si asupra contractelor de garantie, dacă este cazul, sau asupra contractelor de plasament.

II. CLASIFICAREA CREDITELOR SI PLASAMENTELOR

Art. 3. - Creditele si plasamentele se clasifică în următoarelecategorii:

- standard;

- în observatie (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);

- substandard (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);

- îndoielnic (numai pentru creditele acordate clientelei din sectorul nebancar);

- pierdere.

Art. 4. - Clasificarea creditelor si a plasamentelor se face prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

- serviciul datoriei;

- performanta financiară;

- initierea de proceduri judiciare.

Corespondenta dintre categoriile de clasificare si criterii este prevăzută în tabelele nr. 1 si 2 din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 5. - Categoriile de performantă financiară vor fi notate de la A la E, în ordinea descrescătoare a calitătii acesteia.

În cazul clientelei din sectorul bancar, precum si în cazul persoanelor fizice performanta financiară va fi considerată în categoria A.

Evaluarea performantei financiare a unei entităti economice din sectorul nebancar va conduce la încadrarea acesteia în una dintre cele cinci categorii de performantă financiară. Această evaluare se va realiza potrivit normelor interne ale băncilor, aprobate la nivelul consiliului de administratie al acestora, pe bază de punctaj atribuit unor factori cantitativi si calitativi. Punctajul se va stabili luând în considerare factorii cantitativi care se vor referi în principal la indicatorii de lichiditate, solvabilitate, risc si profitabilitate, factorii calitativi urmând a se referi în principal la aspecte legate de modul de administrare a entitătii economice analizate, de calitatea actionariatului, de garantiile primite (altele decât cele care sunt acceptate la diminuarea expunerii fată de debitor) si de conditiile de piată în care aceasta îsi desfăsoară activitatea.

Indicatorii prevăzuti la alin. 3 se calculează pe baza datelor cuprinse în situatiile financiare ale entitătii economice, întocmite  conform reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice sau de autorităti cu competente similare din alte tări, iar categoria de performantă financiară se determină si contribuie la stabilirea categoriei de clasificare în luna următoare celei în care banca are acces la raportările respective.

În cazul în care băncile se găsesc în imposibilitate de a evalua performanta financiară a unui client din sectorul nebancar, aceasta va fi încadrată direct în categoria E.

Art. 6. - Frecventa cu care se determină categoria de performantă financiară a unei entităti economice va coincide cu frecventa cu care se întocmesc situatiile financiare.

În vederea clasificării creditelor, pe perioada cuprinsă între două întocmiri ale situatiilor financiare, se mentine ultima categorie de  performantă financiară determinată.

Prima clasificare a creditelor pentru entitătile economice din  sectorul nebancar, efectuată potrivit prezentului regulament, va lua în considerare categoria de performantă financiară determinată în functie de ultimele situatii financiare.

Art. 7. - Normele interne ale băncilor, prevăzute la art. 5 alin. 3, trebuie aprobate de Banca Natională a României - Directia supraveghere.

Art. 8. - Creditele acordate unui debitor si/sau plasamentele  constituite la acesta se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

III. DETERMINAREA NECESARULUI DE PROVIZIOANE SPECIFICE DE RISC DE CREDIT

Art. 9. - Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, aferent unui credit sau plasament, se vor parcurge următoarele etape:

1. determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit, astfel:

1.1. prin deducerea din expunerea băncii fată de debitor a garantiilor acceptate a fi luate în considerare conform Normelor metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea prezentului regulament, în cazul unui credit clasificat în categoria “standard”, “în observatie”, “substandard”, “îndoielnic” si “pierdere”, în situatia în care nu s-au initiat proceduri judiciare si în situatia în care toate sumele respectivului credit înregistrează un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile;

1.2. prin luarea în considerare a întregii expuneri, indiferent de garantii, în cazul unui credit clasificat în categoria “pierdere”, în situatia în care s-au initiat proceduri judiciare sau în situatia în care cel putin una dintre sumele respectivului credit înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 90 de zile, precum si în cazul unui plasament, indiferent de categoria de clasificare aferentă acestuia;

2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul obtinute; corespondenta dintre categoriile de clasificare si coeficientii de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 3 din anexă.

Art. 10. - Tipurile de garantii ce urmează să fie luate în considerare la determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc de credit, precum si modul de ajustare a acestor garantii sunt prevăzute de Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 12/2002 pentru aplicarea prezentului regulament.

IV. CONSTITUIREA, REGULARIZAREA SI UTILIZAREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC DE CREDIT

Art. 11. - Constituirea de provizioane specifice de risc de credit se referă la crearea acestora si se va realiza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc de credit.

Art. 12. - Regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la modificarea nivelului existent al acestora în vederea restabilirii egalitătii între nivelul existent si cel al necesarului si se va realiza prin includerea pe cheltuieli sau prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând diferenta dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit si nivelul necesarului.

Art. 13. - Utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se referă la anularea provizioanelor specifice de risc de credit, în cazul realizării riscului de credit, si se va realiza prin reluarea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc de credit aferente creditelor si/sau plasamentelor care se scot în afara bilantului.

Art. 14. - Băncile vor constitui si/sau vor regulariza lunar provizioanele specifice de risc de credit aferente creditelor si plasamentelor evidentiate în sold la finele lunii respective, prin includerea pe cheltuielile si/sau prin reluarea pe veniturile lunii pentru care se face raportarea, indiferent de rezultatul financiar al perioadei înregistrat de bancă.

Art. 15. - Băncile vor constitui, vor regulariza si vor utiliza provizioanele specifice de risc de credit, utilizând moneda de exprimare a creditelor si/sau a plasamentelor pe care le corectează.

Art. 16. - Băncile vor proceda la scoaterea în afara bilantului a tuturor sumelor aferente unui credit sau unui plasament, în următoarele cazuri:

1. cel putin una dintre sumele respective înregistrează un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile;

2. s-a învestit cu formulă executorie:

- contractul de credit, precum si contractele de garantie, dacă este cazul;

- hotărârea judecătorească definitivă ce dispune asupra contractului de credit, precum si asupra contractelor de garantie, dacă este cazul, sau asupra contractului de plasament;

3. s-a declansat procedura de executare silită în cazul persoanelor fizice sau juridice;

4. instanta a dat hotărârea de deschidere a procedurii de faliment.

Art. 17. - Operatiunile de scoatere în afara bilantului, efectuate în cursul lunii ca urmare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 16, vor fi precedate în fiecare caz de încadrarea sumelor respective în categoria “pierdere” si de constituirea sau regularizarea, după caz, a provizioanelor specifice de risc de credit.

V. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - Prezentul regulament va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 20. - Sumele aferente unui credit sau unui plasament, scoase în afara bilantului până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, ca urmare a hotărârii date de instantă pentru deschiderea procedurii de reorganizare judiciară împotriva debitorului, rămân evidentiate în afara bilantului.

Art. 21. - Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 7 iulie 2000.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 22 iulie 2002.

Nr. 5.

 

ANEXĂ*)

 

Tabelul nr. 1 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare a creditelor pentru sectorul nebancar

Tabelul nr. 2 - Criterii de încadrare pe categorii de clasificare a creditelor si plasamentelor pentru sectorul bancar

Tabelul nr. 3 - Coeficienti de provizionare aferenti categoriilor de clasificare


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 5/2002 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În întelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) tările din categoria A si, respectiv, tările din categoria B – semnificatia prevăzută la art. 1 alin. 2 lit. a) si b) din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor;

b) entitate de risc - semnificatia prevăzută la art. 1 alin. 2 lit. m) din Normele Băncii Nationale a României nr. 8/1999;

c) entitate de risc potentială - persoană fizică sau entitate, cu sau fără personalitate juridică, care devine entitatea de risc aferentă elementului de activ rezultat ca urmare a executării unei garantii, în cazul realizării riscului de credit al unui element de activ, din bilant sau din afara bilantului, garantat; entitatea de risc potentială este reprezentată de emitentul titlurilor primite în garantie sau de garant. Exemplu: în cazul unui credit garantat cu titluri entitatea de risc potentială va fi emitentul titlurilor respective, avându-se în vedere că în cazul realizării riscului de credit banca va include în activul său, în urma executării garantiilor, titlurile respective pentru care entitatea de risc va fi emitentul acestora;

d) principal - sumele avansate de bancă debitorilor sub forma capitalului împrumutat, inclusiv cele care s-ar putea încadra în această categorie în cazul în care devin exigibile obligatiile băncii din angajamentele de finantare si din cele de garantare asumate de aceasta, precum si depozitele plasate la alte bănci;

e) credite - categoriile de credite ce vor fi clasificate în functie de serviciul datoriei, de performanta financiară si de initierea de proceduri judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitătii de risc la sectorul bancar, precum si al structurării, după caz, în principal si dobândă, astfel:

1. credite care nu fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit

1.1.  credite acordate clientelei din sectorul nebancar

1.2.  1.1.1. principal

90311 - Garantii imobiliare

90312 - Deschideri de credite documentare

90319 - Alte deschideri de credite confirmate

9032 - Acceptări sau angajamente de plată

9039 - Alte angajamente în favoarea clientelei

91311 - Cautiuni imobiliare

91312 - Cautiuni administrative si fiscale

91313 - Garantii financiare

91314 - Garantii de rambursare a creditelor acordate de alte bănci

9139 - Alte garantii date pentru clientelă

9591 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

1.2. credite acordate băncilor*)

1.2.1. principal

901 - Angajamente în favoarea altor bănci (extras)

9111 - Confirmări de deschideri de credite documentare (extras)

9112 - Acceptări de plată (extras)

9119 - Alte garantii date altor bănci (extras)

9591 - Alte angajamente date (extras)

981 - Angajamente îndoielnice (extras)

2. credite care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit

2.1. credite acordate clientelei din sectorul nebancar

2.1.1. principal

20111 - Scont si operatiuni asimilate (extras)

20112 - Factoring (extras)

20119 - Alte creante comerciale (extras)

20211 - Vânzări în rate

20212 - Credite acordate persoanelor fizice

20213 - Diferente de rambursat legate de utilizarea cărtilor de plată

20214 - Utilizări din deschideri de credite permanente

20215 - Credit global de exploatare

20216 - Credite pentru finantarea stocurilor

20217 - Credite garantate cu valori financiare

20218 - Credite acordate importatorilor

20219 - Alte credite de trezorerie

20311 - Credite garantate cu creante asupra străinătătii

20312 - Credite furnizori

20313 - Credite comerciale acordate nerezidentilor

20319 - Alte credite pentru export

2041 - Credite pentru echipament

2051 - Credite investitori

2052 - Credite promotori

2061 - Alte credite acordate clientelei

2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate clientelei financiare

2312 - Credite la termen acordate clientelei financiare

2411 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta

2412 - Valori primite în pensiune la termen

2511 - Conturi curente (sold debitor)

2811 - Creante restante (extras)

2821 - Creante îndoielnice (extras)

2.1.2. dobândă

2017 - Creante atasate (extras)

2027 - Creante atasate

2037 - Creante atasate

2047 - Creante atasate

2057 - Creante atasate

2067 - Creante atasate

2317 - Creante atasate

2417 - Creante atasate

25171 - Creante atasate

2812 - Dobânzi restante (extras)

2817 - Creante atasate (extras)

2822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

2827 - Creante atasate (extras)

2.2. credite acordate băncilor*)

2.2.1. principal

1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate băncilor (extras)

1412 - Credite la termen acordate băncilor (extras)

1413 - Credite financiare acordate băncilor (extras)

1511 - Valori primite în pensiune de pe o zi pe alta (extras)

1512 - Valori primite în pensiune la termen (extras)

1811 - Creante restante (extras)

1821 - Creante îndoielnice (extras)

20111 - Scont si operatiuni asimilate (extras)

20112 - Factoring (extras)

20119 - Alte creante comerciale (extras)

2.2.2. dobândă

1417 - Creante atasate (extras)

1517 - Creante atasate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creante atasate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creante atasate (extras)

2017 - Creante atasate (extras)


*) Nu vor fi luate în considerare creditele acordate băncilor centrale.

 

Având în vedere dispozitiile art. 26 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 38 alin. 1 si ale art. 45 lit. f) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale Normelor Băncii Nationale a României nr. 8/1999 privind limitarea riscului de credit al băncilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Planului de conturi pentru societătile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme metodologice.

f) plasamente - categoriile de plasamente ce vor fi clasificate în functie de serviciul datoriei, de performanta financiară si de initierea de proceduri judiciare, sistematizate din punct de vedere al cerintei privind constituirea de provizioane specifice de risc de credit, al apartenentei entitătii de risc la sectorul bancar, precum si al structurării, după caz, în principal si dobândă, astfel:

1. plasamente care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit

1.1. plasamente constituite la bănci

1.1.1. principal

1311 - Depozite la vedere la bănci

1312 - Depozite la termen la bănci

1811 - Creante restante (extras)

1821 - Creante îndoielnice (extras)

1.1.2. dobândă

1317 - Creante atasate (extras)

1812 - Dobânzi restante (extras)

1817 - Creante atasate (extras)

1822 - Dobânzi îndoielnice (extras)

1827 - Creante atasate (extras)

g) garantii - următoarele categorii de garantii primite care, în conformitate cu prevederile prezentelor norme, pot diminua expunerea băncii fată de entitatea de risc;

1. garantii personale - se referă la garantii furnizate de terti (de exemplu: cautiunea, avalul etc.);

2. garantii reale - se referă la bunuri corporale sau necorporale primite în garantie pentru operatiunile realizate cu alte bănci sau cu clientela din sectorul nebancar (de exemplu: ipoteca, gajul cu deposedare, inclusiv depozitul colateral, gajul fără deposedare etc.);

3. garantii intrinseci - se referă la garantii incluse în caracteristicile operatiunii însesi si care nu fac obiectul înregistrării în posturile din afara bilantului (de exemplu: valorile primite în pensiune simplă, titluri primite în pensiune livrată etc.); băncile vor înregistra garantiile intrinseci în contul de evidentă tehnico-operativă 9981 - Alte valori primite.

În scopul stabilirii bazei de calcul pentru constituirea si/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit, garantiile primite, respectiv de tipul garantiilor reale, personale si intrinseci, operatiunile în urma cărora rezultă aceste garantii, denumite în continuare operatiuni de acceptare de garantii, sunt sistematizate din punct de vedere al tipurilor de garantii, precum si al modului de evidentiere a acestora, astfel:

1. garantii personale si reale

1.1. din bilant

1323 - Depozite colaterale ale băncilor [extras1)]

25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive

25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie

25336 - Alte depozite colaterale [extras1)]

1.2. din afara bilantului

912 - Cautiuni, avaluri si alte garantii primite de la bănci

9141 - Garantii primite de la organismele administratiei publice si asimilate

9142 - Garantii primite de la societăti de asigurare si capitalizare

9143 - Garantii primite de la clientela financiară

9144 - Ipoteci imobiliare

9145 - Gajuri cu deposedare

9146 - Gajuri fără deposedare

9149 - Alte garantii primite de la clientelă

952 - Titluri primite în garantie

9592 - Alte angajamente primite [extras2)]

2. garantii intrinseci

2.1. din evidenta tehnico-operativă

9981 - Alte valori primite (extras)

h) provizioane specifice de risc de credit - provizioanele care sunt constituite de bănci în scopul acoperirii unor pierderi potentiale din credite si plasamente, sistematizate din punct de vedere al categoriilor de active pe care le rectifică, precum si al structurării în principal si dobândă a categoriei de active rectificate, astfel:

1. aferente creditelor acordate clientelei din sectorul nebancar

1.1. aferente principalului

2911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

1.2. aferente dobânzii

2912 - Provizioane specifice de risc de dobândă (extras)

2. aferente creditelor acordate băncilor

2.1. aferente principalului

1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

2.2. aferente dobânzii

1912 - Provizioane specifice de risc de dobândă (extras)

3. aferente plasamentelor constituite la bănci

3.1. aferente principalului

1911 - Provizioane specifice de risc de credit (extras)

3.2. aferente dobânzii

1912 - Provizioane specifice de risc de dobândă (extras)

 

CAPITOLUL II

Măsuri pentru clasificarea creditelor si a plasamentelor, precum si pentru provizionarea acestora; cerinte de raportare

 

Art. 2. - În vederea clasificării creditelor si plasamentelor, a constituirii si/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit, băncile au obligatia să dispună de metode adecvate de organizare a informatiei si de proceduri care să le permită:

a) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. e) si

f) (conturi ale operatiunilor de credit si plasament) a unui extras care:

1. să păstreze un element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii de credit sau plasament în urma căruia a fost înregistrată suma extrasă, pe baza căruia să fie posibilă selectarea tuturor extraselor aferente operatiunii respective si prin intermediul căruia să poată fi regăsită si păstrată temporar la nivelul extrasului valoarea determinată a următoarei caracteristici aferente operatiunii respective de credit sau  plasament:

1.1. atribut care să indice dacă au fost sau nu au fost initiate proceduri judiciare fată de entitatea de risc cu privire la contractul de credit sau plasament;

2. să păstreze temporar valori determinate ale următoarelor caracteristici,

necesare efectuării operatiunii de clasificare:

2.1. caracteristici aferente entitătii de risc:

2.1.1. sectorul de activitate (bancar/nebancar);

2.1.2. atribut care să indice dacă au fost sau nu au fost initiate proceduri judiciare fată de entitatea de risc;

2.1.3. atribut care să indice dacă entitatea de risc este sau nu este persoană fizică;

2.1.4. atribut care să indice performanta financiară: A/B/C/D/E;

3. să păstreze temporar simbolul contului din cadrul căruia este izolată suma extrasă, precum si:

3.1. valoarea determinată a caracteristicii care indică din ce grupă face parte contul respectiv: conturi bilantiere reprezentând principal/conturi bilantiere reprezentând dobândă/conturi din afara bilantului reprezentând principal;

4. să păstreze elementul informational care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase (de exemplu, numărul de ordine al unei rate aferente unui credit etc.);

5. să păstreze temporar un atribut care să indice serviciul datoriei; acest atribut va fi calculat în functie de data scadentei, astfel: în cazul în care data scadentei este mai mică decât data calendaristică aferentă operatiunii de clasificare, serviciul datoriei va avea o valoare egală cu numărul de zile calendaristice scurse de la data scadentei, altfel va avea valoarea zero (serviciul datoriei va avea valoarea zero în cazul angajamentelor de finantare, angajamentelor de garantie, angajamentelor de finantare si de garantie îndoielnice, al creantelor curente si atasate, inclusiv în cazul în care acestea sunt înregistrate la creante îndoielnice, al creantelor atasate creantelor restante si îndoielnice);

6. să păstreze temporar o rubrică temporară de calcul.

Notă: Avându-se în vedere necesitatea regularizării provizioanelor specifice de risc de credit înregistrate anterior operatiunii de clasificare curente, există situatii în care este necesară mentinerea unor extrase cu valoare zero (de exemplu, în cazul unei creante pentru care au fost constituite provizioane specifice de risc de credit si care a fost achitată în perioada scursă între operatiunile de clasificare).

În acest context sunt de mentionat si situatiile apărute pe seama transferării dintr-un cont în altul a unei sume pentru care au fost înregistrate provizioane specifice de risc de credit. În acest sens, în măsura în care este posibil, vor fi actualizate informatiile care permit asocierea provizioanelor specifice de risc de credit cu suma transferată. Altfel, pentru a fi evitată situatia în care provizioanele specifice de risc de credit înregistrate rămân fără obiect, va fi mentinut un extras ce va avea valoarea zero. De exemplu, în cazul transferării la creante restante a unei creante curente pentru care au fost înregistrate provizioane specifice de risc de credit, se va mentine în cadrul creantelor curente un extras cu valoare zero, urmând ca în cadrul operatiunii de regularizare nivelul provizioanelor specifice de risc de credit aferente extrasului respectiv să fie adus la nivelul necesarului (respectiv la valoarea zero); totodată pentru suma transferată se vor constitui provizioane specifice de risc de credit până la concurenta nivelului necesar.

În cazul extraselor cu valoare zero serviciul datoriei va avea întotdeauna valoarea zero;

1) Se referă la depozitele constituite în scop de garantare, asociate operatiunilor de credit, si nu la cele constituite pentru efectuarea unor plăti ulterioare determinate.

2) Se referă la angajamentele de garantare primite, asociate operatiunilor de credit.

b) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1, a tuturor extraselor al căror element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii, prevăzut la lit. a) pct. 1, este comun;

c) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si art. 1 lit. f) pct 1] si al celor de activ din afara bilantului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor al căror element informational de identificare a documentului justificativ al operatiunii, prevăzut la lit. a) pct. 1, este comun;

d) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 (conturi aferente garantiilor primite) a unui extras care:

1. să păstreze un element informational de identificare a documentului justificativ aferent operatiunii de acceptare de garantii în urma căreia a fost înregistrată suma extrasă;

2. să păstreze elementul informational care permite izolarea din cadrul contului a sumei extrase;

3. să păstreze valori determinate pentru următoarele caracteristici care indică dacă prin garantia respectivă:

3.1. sunt sau nu sunt garantate sumele evidentiate în conturi bilantiere reprezentând principal aferent creditului garantat;

3.2. sunt sau nu sunt garantate sumele evidentiate în conturi din afara bilantului reprezentând principal aferent creditului garantat;

3.3. sunt sau nu sunt garantate sumele reprezentând dobânzi aferente creditului garantat;

e) asigurarea, prin intermediul unei tabele de corespondente, a legăturilor dintre elementele informationale de identificare a documentelor jutificative aferente operatiunilor de credit, pe de o parte, si elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de acceptare de garantii, pe de altă parte, astfel încât să poată fi efectuate următoarele selectii:

1. pentru un element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de credit:

1.1. toate elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de acceptare de garantii care garantează operatiunea de credit prevăzută la pct. 1;

2. pentru un element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de acceptare de garantii:

2.1. toate elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de credit garantate prin operatiunea de acceptare de garantii prevăzută la pct. 2;

f) efectuarea, în cadrul selectiei prevăzute la lit. e) pct. 2, a următoarelor operatiuni:

1. selectarea tuturor extraselor, al căror element informational de identificare a documentului justificativ aferent operatiunii de acceptare de garantii prevăzut la lit. e) pct. 2 este comun, din cadrul conturilor de pasiv bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.1], al conturilor de pasiv din afara bilantului [prevăzute la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 1.2] si al contului de evidentă tehnico-operativă [prevăzut la art. 1 lit. g) alin. 2 pct. 2.1];

2. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 1, iar în cadrul acestuia:

2.1. selectarea unui element informational de identificare a documentului justificativ aferent unei operatiuni de credit, dintre cele prevăzute la lit. e) pct. 2.1, iar în cadrul acestuia:

2.1.1. selectarea tuturor extraselor, al căror element informational prevăzut la pct. 2.1 este comun, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si la art. 1 lit. f) pct. 1] si al conturilor de activ din afara bilantului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1];

2.1.2. selectarea dintre extrasele prevăzute la pct. 2.1.1 a celor garantate [prin realizarea corespondentei dintre valorile caracteristicilor prevăzute la lit. d) pct. 3.1, 3.2 si 3.3, aferente extrasului de la pct. 2, si valoarea caracteristicii prevăzute la lit. a) pct. 3.1, aferentă fiecărui extras prevăzut la pct. 2.1.1];

2.1.3. totalizarea extraselor selectate la pct. 2.1.2 si retinerea sumei obtinute;

2.2. reluarea operatiunilor prevăzute la pct. 2.1 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de credit, prevăzute la lit. e) pct. 2.1 (mai putin pentru elementul informational deja selectat);

2.3. obtinerea unui total general dintre sumele prevăzute la pct. 2.1.3;

2.4. reluarea operatiunii prevăzute la pct. 2.1:

2.4.1. reluarea operatiunii prevăzute la pct. 2.1.1;

2.4.2. reluarea operatiunii prevăzute la pct. 2.1.2;

2.4.3. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 2.4.2, iar în cadrul acestuia:

2.4.3.1. calcularea ponderii în totalul general obtinut la pct. 2.3, aplicarea acesteia asupra sumei aferente extrasului prevăzut la pct. 2 si retinerea sumei rezultate în rubrica temporară de calcul [prevăzută pentru extrasul în cauză la lit. a) pct. 6];

2.5. reluarea operatiunilor prevăzute la pct. 2.4 pentru fiecare dintre elementele informationale de identificare a documentelor justificative aferente operatiunilor de credit, prevăzute la lit. e) pct. 2.1 (mai putin pentru elementul informational deja selectat);

3. reluarea operatiunilor prevăzute la pct. 2 pentru fiecare dintre extrasele selectate la pct. 1 (mai putin pentru extrasul deja selectat);

g) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si art. 1 lit. f) pct. 1] si al celor de activ din afara bilantului [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 1], a tuturor extraselor pentru care valoarea codului entitătii de risc, prevăzută la lit. a) pct. 2.1, este comună, iar în cadrul acestei selectii:

1. încadrarea într-o anumită categorie de clasificare*) pe baza valorii caracteristicii privind sectorul de activitate al entitătii de risc (bancar/nebancar), prevăzută la lit. a) pct. 2.1.1., si a următoarelor criterii aplicate simultan:

1.1. cel mai slab serviciu al datoriei;

1.2. initierea de proceduri judiciare, stabilită pe baza a cel putin unuia dintre următoarele elemente:

1.2.1. existenta a cel putin unui extras la care atributul prevăzut la lit. a) pct. 1.1 să indice dacă au fost sau nu au fost initiate proceduri judiciare fată de entitatea de risc cu privire la contractul de credit sau plasament;

1.2.2. valoarea caracteristicii prevăzute la lit. a) pct. 2.1.2 indică initierea de proceduri judiciare fată de entitatea de risc;

1.3. performanta financiară;

2. atasarea categoriei de clasificare tuturor extraselor selectate;

3. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor bilantiere de activ, iar la fiecare dintre extrasele selectate:

3.1. atasarea coeficientului de provizionare corespunzător, conform tabelului nr. 3 din anexa la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002;

h) izolarea din soldul fiecărui cont dintre cele prevăzute la art. 1 lit. h) (conturi de provizioane specifice de risc de credit) a unui extras care să păstreze:

1. elementul informational de legătură, comun extraselor selectate la lit. b) [prevăzut pentru acestea la lit. a) pct. 1];

2. simbolul contului aferent extrasului rectificat [prevăzut pentru acesta la lit. a) pct. 3];

3. elementele informationale care permit izolarea extrasului rectificat din cadrul contului în care este înregistrat [prevăzute pentru acesta la lit. a) pct. 4];

i) selectarea, din cadrul conturilor de activ bilantiere [prevăzute la art. 1 lit. e) pct. 2 si art. 1 lit. f) pct. 1)] si al celor de pasiv rectificative [prevăzute la art. 1 lit. h)], a tuturor extraselor al căror element informational de legătură prevăzut la lit. a) pct. 1 este comun, iar în cadrul acestei selectii:

1. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de activ bilantiere;

2. selectarea tuturor extraselor din cadrul conturilor de pasiv rectificative,

precum si a unei rubrici temporare de calcul;

3. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 1, iar în cadrul

acestuia:

3.1. stabilirea necesarului de provizionat, prin:

3.1.1. utilizarea ca bază de calcul a expunerii băncii fată de entitatea de risc, din care a fost dedusă valoarea garantiilor calculată conform art. 3, în cazul categoriei de clasificare “standard”, “în observatie”, “substandard”, “îndoielnic” si “pierdere”, în situatia în care nu s-au initiat proceduri judiciare si în situatia în care toate extrasele din cadrul selectiei prevăzute la lit. c), pentru care elementul informational de identificare a documentului justificativ este comun cu cel al extrasului selectat, înregistrează un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile;

3.1.2. utilizarea ca bază de calcul a expunerii**) băncii fată de entitatea de risc, indiferent de garantii, în cazul categoriei de clasificare “pierdere”, în situatia în care s-au initiat proceduri judiciare sau în situatia în care cel putin unul dintre extrasele din cadrul selectiei prevăzute la lit. c), pentru care elementul informational de identificare a documentului justificativ este comun cu cel al extrasului selectat, are serviciul datoriei mai mare de 90 de zile;

3.2. selectarea unui extras dintre cele prevăzute la pct. 2, pentru care elementele prevăzute la lit. h) pct. 2 si 3 sunt identice cu cele prevăzute la lit. a) pct. 3 si 4, pentru extrasul de la pct. 3, iar în cazul în care:

3.2.1. există un astfel de extras:

3.2.1.1. determinarea diferentei de regularizat prin compararea necesarului de provizionat (prevăzut la pct. 3.1) cu nivelul existent si în consecintă:

- în cazul în care suma necesarului de provizionat este mai mare decât suma existentă - determinarea diferentei ce urmează să fie provizionată prin includere pe cheltuieli;

- în cazul în care suma existentă este mai mare decât suma necesarului de provizionat - determinarea diferentei ce urmează să fie reluată pe venituri;

3.2.1.2. regularizarea sumei extrase prin modificarea acesteia cu diferenta pozitivă sau negativă, după caz, determinată în cadrul pct. 3.2.1.1;

3.2.2. nu există un astfel de extras:

3.2.2.1. crearea unei înregistrări care să contină următoarele informatii:

- elementul informational de legătură, comun extraselor selectate potrivit prezentei litere;

- simbolul contului de origine al extrasului prevăzut la pct. 3;

- elementele informationale care au permis izolarea extrasului prevăzut la pct. 3 din cadrul contului său de origine;

- suma ce urmează să fie inclusă pe cheltuieli în vederea constituirii provizionului specific de risc de credit, prin preluarea necesarului de provizionat (prevăzut la pct. 3.1).

Art. 3. - Garantiile care vor putea fi luate în considerare de către bănci în vederea deducerii din expunerea fată de entitatea de risc sunt prezentate în tabelul prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, precum si alte garantii reale, în conformitate cu normele interne ale băncilor aprobate la nivelul consiliului de administratie al acestora. În vederea deducerii din expunerea fată de entitatea de risc, garantiile prevăzute în anexa nr. 1 vor fi ajustate cu coeficientii prevăzuti de respective anexă.

Orice altă garantie reală decât cele prevăzute la alin. 2 va putea fi luată în considerare pentru deducere din expunerea băncii fată de entitatea de risc, astfel:

- la valoarea de piată, în cazul în care aceasta există;

- la o valoare stabilită de un expert independent autorizat sau de un expert autorizat angajat în cadrul băncii, determinată inclusiv pe baza gradului de realizare a garantiilor de acelasi tip, calculat prin raportarea valorii garantiilor de acelasi tip valorificate de bancă în anul anterior la valoarea totală a garantiilor de acelasi tip înregistrată de bancă în contabilitate în anul anterior si pentru care au fost initiate proceduri de executare silită, în cazul în care nu există o valoare de piată.

Art. 4. - Băncile au obligatia să dispună de metode adecvate de organizare si conservare a informatiei, precum si de proceduri care să permită verificarea respectării obligatiilor prevăzute la art. 2, respectiv verificarea datelor primare, precum si a modului de prelucrare a acestora, care au stat la baza clasificării creditelor si plasamentelor, a constituirii si/sau a regularizării provizioanelor specifice de risc de credit pentru fiecare închidere contabilă.

Art. 5. - Băncile vor constitui lunar provizioane specifice de risc de credit prin includerea pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea a sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.2.1 liniuta a 4-a, în cazul în care acestea există.

Art. 6. - Băncile vor regulariza lunar nivelul provizioanelor specifice de risc de credit astfel:

- prin includerea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 prima liniută pe cheltuielile lunii pentru care se face raportarea;

- prin reluarea sumelor determinate potrivit art. 2 lit. i) pct. 3.2.1.1 liniuta a 2-a pe veniturile lunii pentru care se face raportarea.

Art. 7. - Băncile pot include pe cheltuieli provizioane specifice de risc de credit si pentru alte categorii de active decât cele prevăzute la art. 1 lit. e) si f), în conditiile în care dispun de norme interne care respectă următoarele principii:

- activele se încadrează, în functie de criteriul/criteriile avute în vedere, în categorii de clasificare pentru care se stabilesc coeficienti de provizionare, al căror număr si, respectiv, nivel depind de modul în care banca consideră să reducă impactul realizării riscului de credit asupra situatiei economico-financiare a băncii. În cadrul categoriilor de clasificare va fi prevăzută categoria “pierdere” al cărei coeficient de provizionare va fi “1” (sau 100%);

- necesarul de provizioane specifice de risc de credit pentru un element de activ se stabileste utilizându-se ca bază de calcul expunerea fată de entitatea de risc, conform principiilor stabilite la art. 2 lit. i) pct. 3.1;

- garantiile comune se distribuie proportional între elementele de activ garantate;

- constituirea si/sau regularizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează utilizându-se moneda de exprimare a activului pe care îl corectează;

- utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit se realizează numai în cazul în care sumele pe care le rectifică se scot în afara bilantului. În cazul activelor reprezentând categorii de credite sau plasamente, altele decât cele reglementate prin prezentele norme, se procedează la scoaterea în afara bilantului a sumelor aferente unui credit sau plasament în conditiile respectării prevederilor art. 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 5/2002.

Art. 8. - Băncile vor raporta Băncii Nationale a României – Directia supraveghere:

1. situatia clasificării creditelor, precum si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

2. situatia clasificării plasamentelor la bănci si a necesarului de provizioane specifice de risc de credit, prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Formularele de raportare se vor completa avându-se în vedere următoarele:

- vor cuprinde ansamblul teritoriului national si toate subunitătile din străinătate ale băncii - la nivelul global al băncii “G”;

- vor cuprinde toate operatiunile, în toate monedele, evaluate în contravaloare lei.

Formularele vor fi transmise lunar Băncii Nationale a României - Directia supraveghere, în termen de 10 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 9. - Formularele de raportare prevăzute la art. 8 alin. 1 pct. 1 si 2 se întocmesc pe baza datelor înscrise în evidenta contabilă, prelucrate potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, si se semnează de  conducătorul băncii si de seful compartimentului financiar-contabil sau de persoanele împuternicite în acest scop.

Art. 10. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998.

Art. 11. - Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă Normele metodologice ale Băncii Nationale a României nr. 2/2000 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 2/2000 privind clasificarea creditelor si plasamentelor, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 7 iulie 2000.

 

Presedintele Consiliului de Administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 22 iulie 2002.

Nr. 12.


*) În vederea optimizării metodologiei se va realiza direct încadrarea globală a tuturor extraselor selectate, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare.

**) În scopul evitării inadvertentelor rezultate din utilizarea terminologiei în cuprinsul formularelor de raportare, desi expunerile nu suferă ajustări, acestea sunt considerate totusi ca reprezentând expuneri ajustate.

 

ANEXA Nr. 1

 

Tipul de garantie

Coeficientul pentru deducere din expunerea băncii fată de entitatea de risc

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale administratiei publice centrale de specialitate a statului român sau ale Băncii Nationale a României

1

Titluri emise de administratia publică centrală de specialitate a statului român sau de Banca Natională a României

1

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale administratiilor centrale, băncilor centrale din tările din categoria A sau ale Comunitătilor Europene

1

Titluri emise de administratiile centrale, băncile centrale din tările din categoria A sau ale Comunitătilor Europene

1

Depozite colaterale plasate la banca însăsi

1

Certificate de depozit sau instrumente similare emise de banca însăsi si încredintate acesteia

1

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale băncilor de dezvoltare multilaterală sau ale Băncii Europene de Investitii

0,8

Titluri emise de către băncile de dezvoltare multilaterală sau de Banca Europeană de Investitii

0,8

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale administratiilor locale din România

0,8

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale băncilor din România

0,8

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale administratiilor regionale sau locale din tările din categoria A

0,8

Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale băncilor din tările din categoria A

0,8

Ipoteci în favoarea băncii, de ranguri superioare ipotecilor instituite în favoarea altor creditori, asupra locuintelor care sunt sau vor fi ocupate de debitor sau care sunt date cu chirie de către acesta

0,5

 

ANEXA Nr. 2*) si ANEXA Nr. 3*)