MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 629         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

876. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002

 

REPUBLICĂRI

 

Legea contabilitătii nr. 82/1991

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul rectificat de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 876.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Turismului pentru activitatea de privatizare pe anul 2002

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Prevederi anuale

I.

Venituri - total, din care:

1.525.000.000

1.

Venituri din privatizare

1.500.000.000

2.

Venituri din dividende

25.000.000

II.

Cheltuieli - total, din care:

1.525.000.000

 

a) cheltuieli proprii de organizare, functionare, deplasări, publicitate, mijloace fixe, obiecte de inventar, efectuate în scopul privatizării

195.000.000

 

b) cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

30.000.000

 

c) cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si post-privatizare pentru expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu etc.

10.000.000

 

d) costurile implicate de dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale

10.000.000

 

e) sume plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garantiilor acordate acestora de Ministerul Turismului si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători

15.000.000

 

f) sume plătite ca despăgubiri în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum si cu prevederile Legii nr. 137/2002

30.000.000

 

g) cheltuielile privind taxele la instantele judecătoresti, registre ale actionarilor, comisioane bancare pentru depozitare de actiuni etc., efectuate în cadrul procesului de privatizare

5.000.000

 

h) cheltuieli destinate cofinantării proiectelor PHARE

5.000.000

 

i) vărsăminte la trezoreria statului, într-un cont special deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice

1.225.000.000

 

NOTĂ:

Cuantumul sumelor rămase la dispozitia Ministerului Turismului poate fi modificat între posturile

de cheltuieli în functie de necesităti, prin ordin al ministrului turismului.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA

contabilitătii nr. 82/1991*)


*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 31 august 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 310/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Legea contabilitătii nr. 82/1991 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Societătile comerciale, societătile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societătile cooperatiste si celelalte personae juridice cu scop lucrativ au obligatia să organizeze si să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, si contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activitătii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si institutiilor publice, asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fără scop lucrativ, precum si persoanelor fizice autorizate să desfăsoare activităti independente.

Art. 2. - (1) Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice prevăzute la art. 1 trebuie să asigure înregistrarea cronologică si sistematică, prelucrarea, publicarea si păstrarea informatiilor cu privire la pozitia financiară, performanta financiară si fluxurile de trezorerie, atât pentru cerintele interne ale acestora, cât si în relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

(2) Contabilitatea institutiilor publice asigură informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat în administrare, precum si pentru întocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale bugetelor locale.

Art. 3. - (1) Contabilitatea se tine în limba română si în moneda natională.

(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate în valută se tine atât în moneda natională, cât si în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

(3) Pentru necesitătile proprii de informare, persoanele prevăzute la art. 1, cu exceptia institutiilor publice, pot opta pentru întocmirea situatiilor financiare si într-o monedă stabilă.

Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor Publice elaborează si emite norme si reglementări în domeniul contabilitătii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiară si contabilă, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.

(2) Normele si reglementările contabile pentru institutiile de credit, unitătile de asigurare-reasigurare, precum si pentru unitătile care operează pe piata de capital se elaborează si se emit de Banca Natională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Elaborarea reglementărilor prevăzute la alin. (1) si (2) se face prin consultarea organismelor profesionale de profil.

Art. 5. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligatia să conducă contabilitatea în partidă dublă si să întocmească situatii financiare anuale.

(2) Categoriile de persoane fizice si juridice care pot tine contabilitatea în partidă simplă, precum si sistemul de raportare al acestora se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 6. - (1) Orice operatiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.

Art. 7. - (1) Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justă pentru alte intrări decât cele prin achizitie sau productie, după caz.

(2) Creantele si datoriile se înregistrează în contabilitate la valoarea lor nominală.

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv detinute la începutul activitătii, cel putin o data pe an pe parcursul functionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activitătii, precum si în alte situatii prevăzute de lege.

(2) Ministerul Finantelor Publice poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate în administrarea institutiilor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

(3) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens de către Ministerul Finantelor Publice.

Art. 9. - (1) Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora în situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementărilor contabile.

(2) Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevăzute de reglementările legale, la valoarea justă a acestora. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de regulă, de evaluatori autorizati.

(3) Plusul sau minusul rezultat din reevaluare se recunoaste în contabilitate potrivit reglementărilor contabile elaborate în acest sens.

Art. 10. - (1) Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situatiile financiare anuale, care trebuie să ofere o imagine fidelă a pozitiei financiare, performantei financiare, fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată.

(2) Pentru institutiile publice documentul oficial de prezentare a situatiei patrimoniului aflat în administrarea statului si a unitătilor administrativ-teritoriale si a executiei bugetului de venituri si cheltuieli este situatia financiară trimestrială si anuală.

(3) Societătile comerciale care detin participatii în capitalul altor societăti comerciale, denumite în continuare societăti comerciale de grup, vor întocmi si vor prezenta si situatii financiare anuale consolidate, în conformitate cu reglementările specifice elaborate de Ministerul Finantelor Publice în acest scop.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si conducerea contabilitătii

 

Art. 11. - (1) Răspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitătii la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionării unitătii respective.

(2) Persoanele prevăzute la art. 1 organizează si conduc contabilitatea, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-sef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această functie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare si răspund împreună cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitătii, în conditiile legii.

(3) Contabilitatea poate fi organizată si condusă pe bază de contracte de prestări de servicii si de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, care răspund potrivit legii.

(4) Pentru persoanele juridice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte si care nu au personal calificat încadrat, potrivit legii, sau contracte de prestări de servicii în domeniul contabilitătii, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul Finantelor Publice stabileste, în functie de evolutia inflatiei si de dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de afaceri de la care există obligatia de a încheia contracte pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, numai de către persoane fizice sau juridice calificate, autorizate.

(5) Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu societăti comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinatie.

Art. 12. - Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise.

Art. 13. - (1) Contabilitatea imobilizărilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidentă.

(2) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric, în conditiile stabilite de reglementările legale.

Art. 14. - Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si vărsămintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectă distinct în contabilitate.

Art. 15. - Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoană fizică sau juridică.

Art. 16. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinatia lor, după caz.

(2) Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, după natura sau sursa lor, după caz.

(3) Contabilitatea veniturilor bugetare, fondurilor speciale si veniturilor extrabugetare se tine pe subdiviziunile clasificatiei bugetare.

Art. 17. - (1) Contabilitatea institutiilor publice finantate din credite bugetare, fonduri speciale si venituri extrabugetare asigură înregistrarea plătilor de casă si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

(2) Pentru finantarea cheltuielilor în limita prevederilor din bugetele aprobate institutiile publice au obligatia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice în acest scop.

Art. 18. - (1) În contabilitate profitul sau pierderea se stabileste lunar, cumulat de la începutul anului.

(2) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la închiderea acestuia.

(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinatiile prevăzute de lege.

(4) Pierderea contabilă se acoperă din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse financiare proprii, potrivit hotărârii adunării generale a actionarilor sau asociatilor si în conformitate cu metodologia emisă de Ministerul Finantelor Publice.

(5) La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual prin închiderea conturilor de cheltuieli efective si a conturilor de surse din care au fost efectuate.

 

CAPITOLUL III

Registrele de contabilitate

 

Art. 19. - Registrele de contabilite obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare.

Art. 20. - Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordantă cu destinatia acestora si se prezintă în mod ordonat si astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Art. 21. - Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operatiunilor efectuate, lunar se întocmeste balanta de verificare.

Art. 22. - Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligatia să asigure respectarea normelor contabile si controlul datelor înregistrate în contabilitate, precum si păstrarea acestora pe suporturi tehnice.

Art. 23. - Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activitătii persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situatii.

Art. 24. - Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercitiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

Art. 25. - În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.

 

CAPITOLUL IV

Situatii financiare anuale

 

Art. 26. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligatia să întocmească situatii financiare anuale, inclusive în situatia fuziunii, divizării sau încetării activitătii acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru regiile autonome, societătile comerciale si societătile/companiile nationale în care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si pentru celelalte persoane juridice, Ministerul Finantelor Publice poate stabili întocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decât anual, în cadrul exercitiului financiar.

(3) Pentru persoanele juridice care aplică Reglementările contabile armonizate cu directivele Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit  si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

(4) Persoanele juridice care nu îndeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementărilor armonizate prevăzute la alin. (3) întocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu directivele europene, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.

(5) Situatiile financiare anuale, pentru toate celelalte persoane prevăzute la art. 1, cu exceptia celor mentionate la alin. (3) si (4), se compun din bilant si cont de profit si pierdere.

(6) Societătile comerciale încadrate prin reglementări speciale în categoria microîntreprinderilor aplică reguli contabile specifice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Situatiile financiare anuale pentru microîntreprinderi se compun din bilant si cont de profit si pierdere.

(7) Situatiile financiare anuale sunt însotite de raportul administratorilor.

(8) Institutiile publice întocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, care se compun din bilant, cont de executie bugetară si anexe.

(9) Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate, când acesta începe la data înfiintării, respectiv a înmatriculării, potrivit legii, a persoanelor prevăzute la art. 1.

(10) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate aproba ca exercitiul financiar să înceapă si să se încheie si la alte date decât cele prevăzute la alin. (9).

(11) Întocmirea situatiilor financiare anuale trebuie să fie precedată obligatoriu de inventarierea generală a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate în gestiune si administrare, potrivit normelor emise în acest scop de Ministerul Finantelor Publice.

(12) Eventualele erori constatate în contabilitate, după aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, vor fi corectate în anul în care acestea se constată, potrivit reglementărilor contabile date în aplicarea legii.

Art. 27. - (1) Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau încetării activitătii persoanelor prevăzute la art. 26 alin. (3).

(3) Persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (3) au obligatia auditării situatiilor financiare anuale pe perioada premergătoare aplicării reglementărilor armonizate, în conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevăzute la art. 4 alin. (2), după caz.

(4) Persoanele juridice prevăzute la art. 26 alin. (4), (5) si (6) nu au obligatii legale privind auditarea situatiilor financiare anuale.

Art. 28. - (1) Situatiile financiare anuale, după aprobare, se publică în conditiile prevăzute de reglementările legale.

(2) Situatiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.

(3) În caz de încetare a activitătii persoanelor prevăzute la art. 1, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente la care se referă art. 24 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie.

Art. 29. - (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la directia generală a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, după cum urmează:

a) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (3), în termen de 120 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

b) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (4), în termen de 90 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

c) persoanele prevăzute la art. 26 alin. (5) si (6), în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

d) persoanele care, de la constituire, nu au desfăsurat activitate vor depune o declaratie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

(3) Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritătile publice si unitătile administrativ-teritoriale, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatia financiară trimestrială si anuală, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.

 

CAPITOLUL V

Contabilitatea trezoreriei statului si a institutiilor publice

 

Art. 30. - (1) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează si functionează pe principiul executiei de casă si asigură înregistrarea operatiunilor de încasări si plăti în conturi de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite si subdiviziunile clasificatiei bugetare stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

(2) În contabilitatea trezoreriei statului se deschid, pe seama ordonatorilor de credite, conturi distincte pentru creditele deschise si repartizate si pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele locale, precum si conturi de disponibilităti din care se pot angaja si efectua plăti.

(3) Contabilitatea trezoreriei statului asigură informatii cu privire la derularea executiei bugetare în conditii de echilibru financiar, aprobată anual prin lege pentru fiecare buget, precum si în limita disponibilitătilor aflate în conturi.

(4) În contabilitatea trezoreriei statului se reflectă, în conturi distincte, împrumuturile de stat interne si externeprimite pentru finantarea deficitelor bugetare, precum si pentru alte actiuni prevăzute de lege, plasamentele financiare efectuate din contul curent general al trezoreriei statului, precum si depozitele atrase de la institutiile financiare si de la persoane fizice.

(5) Contabilitatea trezoreriei statului se organizează în cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale subordonate si cuprinde operatiunile privind executia de casă a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale; constituirea si utilizarea veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale; gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate în contul organelor administratiei publice centrale si locale.

(6) Organizarea si conducerea contabilitătii trezoreriei statului se efectuează potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.

(7) Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, autoritătile publice, precum si institutiile publice cu personalitate juridică din subordinea acestora, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează si conduc contabilitatea veniturilor încasate si a cheltuielilor efectuate, a veniturilor extrabugetare si a fondurilor speciale, potrivit bugetului aprobat.

Art. 31. - (1) Contabilitatea executiei bugetelor locale se organizează si se conduce la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice si asigură înregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile încasate, cheltuielile efectuate în executarea bugetelor locale, precum si obligatiile cu termene legale de plată până la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat si de la celelalte bugete, precum si a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne si externe; stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale prin închiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

(2) Unitătile administrativ-teritoriale, institutiile si serviciile publice de subordonare locală, care au personalitate juridică si ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează si conduc contabilitatea veniturilor încasate, a cheltuielilor efectuate si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat.

Art. 32. - (1) Contabilitatea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat se organizează si se conduce în cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al unitătilor subordonate, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice si asigură înregistrarea operatiunilor privind: drepturile constatate, veniturile încasate, cheltuielile efectuate în executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, precum si obligatiile cu termene legale de plată până la data de 31 decembrie; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat; stabilirea rezultatului executiei bugetului asigurărilor sociale de stat prin închiderea conturilor de venituri si cheltuieli.

(2) Institutiile publice cu personalitate juridică, finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, organizează si conduc contabilitatea veniturilor încasate si a cheltuielilor efectuate, precum si a veniturilor extrabugetare, potrivit bugetului aprobat.

Art. 33. - (1) Ministerul Finantelor Publice întocmeste anual bilantul institutiilor publice.

(2) Obiectul principal al bilantului institutiilor publice îl constituie patrimoniul statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, cuprinzând domeniul public si cel privat, inclusiv solul, bogătiile naturale, zăcămintele si alte bunuri cu potential economic, evaluate în expresie bănească, după metodologia stabilită de fiecare minister, autoritate a administratiei publice centrale sau locale, după caz.

(3) Evidenta în unităti fizice sau valorice, după caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substante minerale utile si a celorlalte resurse naturale ale solului si subsolului se realizează de către unitătile care administrează, exploatează si folosesc bunurile respective.

(4) La încheierea exercitiului financiar, în contabilitatea trezoreriei statului se procedează la încheierea executiei bugetare potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice, după cum urmează:

a) încheierea executiei bugetului de stat se efectuează de către unitătile teritoriale ale trezoreriei statului;

b) încheierea executiei bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către unitătile Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

c) încheierea executiei bugetelor locale se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale.

(5) Ministerul Finantelor Publice întocmeste trimestrial si anual bilantul general al trezoreriei statului, în structura stabilită de acesta, care se aprobă în conditiile legii.

Art. 34. - Bilantul anual al institutiilor publice, în structura stabilită de Ministerul Finantelor Publice, se prezintă Guvernului o dată cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

 

CAPITOLUL VI

Contraventii si infractiuni

 

Art. 35. - Constituie contraventii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

1. detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate;

2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:

a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;

b) întocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

c) efectuarea inventarierii;

d) întocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;

e) întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finantelor Publice;

f) nedepunerea declaratiei din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfăsurat activitate;

3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare.

Art. 36. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 35 pct. 1 se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c) si d) se sanctionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) si b), cu amendă de la 3.000.000 lei la 40.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. e), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei.

(2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în functie de rata inflatiei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele cu atributii de control financiar si de alte persoane anume împuternicite de Ministerul Finantelor Publice.

(4) Amenzile contraventionale prevăzute la alin. (1) se suportă de persoanele vinovate.

(5) Contraventiilor prevăzute la art. 35 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor*).


*) Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.

 

Art. 37. - Efectuarea cu stiintă de înregistrări inexacte, precum si omisiunea cu stiintă a înregistrărilor în contabilitate, având drept consecintă denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si de pasiv ce se reflectă în bilant, constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 38. - (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi Ministerul Finantelor Publice va elabora normele si reglementările contabile simplificate armonizate cu directivele europene**).


**) A se vedea Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 si nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, reglementări care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003.

 

(2) Ministerul Finantelor Publice si institutiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din prezenta lege vor elabora si vor actualiza permanent reglementările contabile aplicabile persoanelor prevăzute la art. 1.

Art. 39. - Ministerul Finantelor Publice exercită controlul asupra modului în care se aplică prevederile prezentei legi.

Art. 40. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992*).

Art. 41. - Prevederile prezentei legi se aplică si subunitătilor fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, ce apartin persoanelor prevăzute la art. 1, cu sediul sau domiciliul în România, cât si subunitătilor cu sediul în România, ce apartin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în străinătate.

Art. 42. - (1) Pentru asigurarea cadrului organizatoric de consultare si analiză în procesul de elaborare a normelor si reglementărilor din domeniul contabilitătii, se reorganizează Colegiul Consultativ al Contabilitătii, care functionează pe lângă Ministerul Finantelor Publice.

(2) Modul de organizare, atributiile si sursele de finantare a cheltuielilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitătii, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 43. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

- Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;

- Hotărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitătii, atributiile si răspunderile conducătorului compartimentului financiar-contabil, publicată în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;

- Hotărârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu regim special, publicată în Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973;

- Hotărârea nr. 1.116/1975 privind îmbunătătirea analizei pe bază de bilant, cresterea  operativitătii si calitătii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitătilor socialiste de stat, publicată în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;

- Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere până la 15 aprilie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 483/1996 privind prestarea serviciilor în domeniul contabilitătii, verificarea si certificarea bilantului contabil în baza prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 22/1998 privind unele măsuri pentru reflectarea în contabilitatea agentilor economici a unor operatiuni economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998;

- orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi**).


*) A se vedea si datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.

**) Liniutele 5-7 ale art. 43 au fost introduse prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitătii nr. 82/1991, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 310/2002.