MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 631         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 august 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            96. - Ordonantă de urgentă privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

            97. - Ordonantă de urgentă privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

            98. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 

            892. - Hotărâre privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în perioada 4-6 octombrie 2002 a Festivalului International al Cântecului pentru Copii “Steaua de Aur”

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - (1) Se acordă gratuit pentru elevii din clasele I-IV din învătământul de stat produse lactate si de panificatie în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/elev.

            Limita valorică cuprinde pretul produselor, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, după caz.

            (2) Limita valorii zilnice pentru un elev, prevăzută la alin. (1), se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia preturilor si a tarifelor.

            (3) Regulamentul pentru desfăsurarea licitatiei electronice, cantitatea, lista sortimentelor de produse lactate si de panificatie, modul de prezentare, precum si conditiile de eligibilitate a ofertantilor se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

            Art. 2. - (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scolar, produsele prevăzute la art. 1 îl au numai elevii prezenti la cursuri.

            (2) Unitătile scolare răspund, în mod direct, de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a produselor lactate si de panificatie, precum si de confirmarea documentelor ce stau la baza plătii acestora.

            Art. 3. - (1) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetele consiliilor judetene si, respectiv, din bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

            (2) Sumele aferente acordării drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (1) în anul 2002 vor fi alocate bugetelor consiliilor judetene si, respectiv, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin hotărâre a Guvernului, din fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

            (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.

            Art. 4. - (1) Achizitionarea produselor lactate si de panificatie, transportul si distributia acestora la unitătile de învătământ vor fi contractate de către consiliile judetene si de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu asistenta inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului scolar al municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

            (2) Desemnarea furnizorilor de produse lactate si de panificatie se va face prin procedura de licitatie electronică organizată la nivel judetean si, respectiv, la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti.

            (3) Plata produselor si a serviciilor contractate se va efectua la solicitarea furnizorilor pe baza documentelor de receptie calitativă si cantitativă, întocmite de unitătile scolare si aprobate de presedintii consiliilor judetene si, respectiv, de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.

            Art. 5. - Consiliile locale si primarii au obligatia să urmărească si să verifice buna desfăsurare a procesului de aprovizionare si conditiile igienico-sanitare privind distributia către elevi a produselor lactate si de panificatie.

            Art. 6. - (1) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgentă se constituie la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti o comisie alcătuită din: prefect, presedintele consiliului judetean, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, inspectorul general al inspectoratului scolar, directorul general al directiei de sănătate publică si directorul general al directiei generale a finantelor publice.

            (2) Componenta nominală a comisiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al prefectului, care este si coordonatorul acesteia.

            (3) Ordonatorul principal de credite pentru efectuarea plătilor către furnizori este presedintele consiliului judetean, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.

            Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Rovana Plumb,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 96.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, precum si completarea art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - Scopul prezentei ordonante de urgentă constă în accelerarea procesului de preluare integrală a reglementărilor comunitare privind transparenta în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice.

            Art. 2. - Asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si în domeniul relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice se realizează de către Oficiul Concurentei în procesul de inventariere, monitorizare si raportare a acestora.

            Art. 3. - Guvernul este abilitat să preia prin hotărâri definitiile, termenii si procedurile privind asigurarea transparentei în domeniul ajutorului de stat si al relatiilor financiare dintre autoritătile publice si întreprinderile publice, stabilite prin reglementări comunitare care au fost adoptate ulterior Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.

            Art. 4. - Articolul 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, se completează cu alineatele (6), (7) si (8) cu următorul cuprins:

            ‘‘(6) Notificările privind schemele de ajutor de stat si ajutoarele de stat individuale, întocmite în vederea autorizării de către Consiliul Concurentei, vor fi avizate în prealabil de către Oficiul Concurentei, în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor de formă prevăzute de legislatia în vigoare.

            (7) Proiectele de acte normative prin care se instituie măsuri de ajutor de stat vor fi avizate în prealabil de către Oficiul Concurentei, pentru verificarea realizării conformitătii acestor proiecte de acte  normative cu deciziile Consiliului Concurentei privind respectivele măsuri de ajutor de stat.

            (8) La întocmirea notificărilor privind scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale vor fi avute în vedere criteriile de evaluare a compatibilitătii acestora cu un mediu concurential normal sau cu tratatele internationale la care România este parte, astfel cum sunt ele definite în regulamentele Consiliului Concurentei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

p. Seful Oficiului Concurentei,

Victor Pătrulescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 97.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Articol unic. - Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 18 octombrie 2000, aprobată prin Legea nr. 711/2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 98.

 

ANEXĂ

 

INDEMNIZATIILE

controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi

 

Valoarea de referintă sectorială = 1.232.064*)

 

Denumirea functiei

Niveul studiilor

Clasa

Gradul

Coeficientul de multiplicare

Judete

Aparatul central si municipiul

Bucuresti

Controlor financiar

S

I

1

13,000

13,750

- cu vechime minimă în specialitate de 12-14 ani

 

 

2

12,750

13,500

 

 

 

3

12,500

13,000

Controlor financiar

S

II

1

12,000

12,500

- cu vechime minimă în specialitate de 9-11 ani

 

 

2

11,500

12,000

 

 

 

3

11,250

11,750

Controlor financiar

S

III

1

11,000

11,500

- cu vechime minimă în specialitate de 7-8 ani

 

 

2

10,750

11,000

 

 

 

3

10,500

10,750

Controlor financiar asistent

S

 

 

 

 

- cu vechime minimă în specialitate de 5-6 ani

 

 

1

7,500

8,000

- cu vechime minimă în specialitate de 3-4 ani

 

 

2

6,000

7,500

- cu vechime minimă în specialitate de 1-2 ani

 

 

3

4,500

5,500

Director

S

 

1

14,000

15,750

- cu vechime minimă în specialitate de 10 ani

 

 

2

13,000

15,500

 

 

 

3

12,500

15,000

Director adjunct

- cu vechime minimă în specialitate de 8 ani

S

 

1

13,750

14,750

Sef serviciu

- cu vechime minimă în specialitate de 7 ani

S

 

1

13,500

14,500

Sef birou

- cu vechime minimă în specialitate de 6 ani

S

 

1

13,250

14,000

 


1. Prin vechime în specialitate se întelege vechimea în functii economice, din care pentru functiile de conducere este necesară o vechime minimă de 5 ani în functii de controlor financiar.

2. Procedura de avansare în grade si clase se stabileste prin norme metodologice aprobate de Plenul Curtii de Conturi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

3. Pentru specialistii de o valoare exceptională Plenul Curtii de Conturi poate reduce vechimea prevăzută în prezenta anexă cu 2-4 ani.

4. Categoria coeficientului de multiplicare pe judete si aparatul central pentru directori, directori adjuncti, sefi serviciu si sefi birou se stabileste anual, în raport cu evaluarea activitătii profesionale, de conducerea Curtii de Conturi.

5. Echivalarea gradelor profesionale existente pentru personalul de executie cu clasele si, respectiv, gradele

prevăzute în prezenta anexă se face cu aprobarea Comitetului de conducere al Curtii de Conturi si se analizează anual în raport cu rezultatele profesionale ale fiecărui salariat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării în perioada 4-6 octombrie 2002 a Festivalului International al Cântecului pentru Copii “Steaua de Aur”

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. III alin. (11) lit. k) si alin. (111) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă finantarea cu suma de 825 milioane lei a cheltuielilor aferente organizării si desfăsurării Festivalului International al Cântecului pentru Copii “Steaua de Aur”, în perioada 4-6 octombrie 2002.

            Art. 2. - Finantarea actiunii prevăzute la art. 1 se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 825 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 30 noiembrie 2002.

            Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea art. 2 si, după caz, a art. 3 în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 892.