MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 635          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Miercuri, 28 august 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

853. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

858. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, precum si a comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti

 

872. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru Arhiepiscopia Clujului, Feleacului si Vadului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

350. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfeclă, cartof si legume

 

Rectificări

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 2.952.900 mii lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002,familiilor si persoanelor singure din judetele Hunedoara, Arad, Bacău, Brăila, Buzău, Caras-Severin, Călărasi, Cluj, Constanta, Dâmbovita, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita, Iasi, Ilfov, Neamt, Prahova, Satu Mare, Teleorman, Vaslui, Vâlcea, Vrancea si municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Răzvan Ionut Cirică,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 853.

 

ANEXĂ*)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, precum si a comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea si acreditarea învătământului preuniversitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 196/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, precum si a comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 31/1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar (C.E.A.I.P.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 858.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT -CADRU

privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, precum si a comisiilor de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Comisia Natională de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar este o structură specializată, formată din 21 de membri, înfiintată pe lângă Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru evaluarea învătământului preuniversitar, în vederea acordării autorizatiei de încredere si a acreditării.

(2) Comisia Natională de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar este subordonată direct ministrului educatiei si cercetării.

Art. 2. - Comisiile de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene si a municipiului Bucuresti sunt structuri organizate în subordinea Comisiei Nationale de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, formate din câte 5 membri, si au ca scop evaluarea învătământului preuniversitar, de nivel prescolar, primar, gimnazial si profesional (scoli profesionale si de ucenici), în vederea acordării autorizatiei de încredere si a acreditării.

Art. 3. - Comisia Natională de Evaluare si Acreditare a Învătământului Preuniversitar, denumită în continuare Comisia Natională, si comisiile de evaluare si acreditare a învătământului preuniversitar judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare comisii judetene, îsi desfăsoară activitatea pe baza prezentului regulament-cadru.

 

CAPITOLUL II

Activitătile desfăsurate de Comisia Natională si de comisiile judetene

 

Art. 4. - (1) În vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea si acreditarea învătământului preuniversitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 196/1999, Comisia Natională desfăsoară următoarele activităti:

a) realizează prin personalul de specialitate studii, analize si sinteze, pe baza cărora elaborează, împreună cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, criteriile si standardele nationale de evaluare, în concordantă cu criteriile si standardele internationale în domeniu, pe care le propune spre consultare Comisiei de Dialog Social.

Criteriile si standardele nationale de evaluare se elaborează pentru fiecare fază a procesului de evaluare si acreditare, se reactualizează periodic si sunt valabile pentru toată reteaua de învătământ preuniversitar;

b) elaborează instructiuni si adoptă hotărâri în vederea asigurării controlului metodologic al îndeplinirii standardelor nationale de evaluare;

c) se organizează pe subcomisii, la propunerea presedintelui Comisiei Nationale si cu aprobarea plenului Comisiei Nationale, în vederea evaluării unitătilor de învătământ liceal si postliceal pentru acordarea/neacordarea autorizatiei de încredere/acreditării.

Subcomisiile analizează rapoartele de autoevaluare pentru unitătile de învătământ liceal si postliceal, repartizate de presedintele Comisiei Nationale, si efectuează vizite în teren. În urma analizei rapoartelor si efectuării vizitelor subcomisia elaborează un raport de evaluare care se prezintă plenului Comisiei Nationale, pentru decizie;

d) analizează rapoartele de evaluare înaintate de către subcomisiile de evaluare si propune ministrului educatiei si cercetării acordarea/neacordarea autorizatiei de încredere/acreditării. În cazul în care în urma analizării raportului de evaluare se constată neconcordante între consemnările din raport si propunerea formulată de subcomisia de evaluare sau nerelevanta informatiilor ori a datelor consemnate, Comisia Natională poate dispune completarea, refacerea raportului sau o nouă evaluare.

Pentru realizarea noului raport subcomisia va fi completată cu membrii Comisiei Nationale care au sustinut invalidarea raportului initial. În această etapă participă direct presedintele sau vicepresedintele Comisiei Nationale.

Raportul subcomisiei de evaluare împreună cu propunerea de acordare sau de neacordare a autorizatiei de încredere ori a acreditării se supun votului membrilor Comisiei Nationale.

Ministrul educatiei si cercetării, analizând raportul subcomisiei si propunerea Comisiei Nationale de acordare sau, după caz, de neacordare a autorizatiei de încredere, respectiv a acreditării, emite ordinul prin care, după caz, se acordă sau nu se acordă autorizatia de încredere, respectiv acreditarea;

e) evaluează periodic, din 5 în 5 ani, unitătile de învătământ liceal si postliceal acreditate;

f) validează, prin presedintele Comisiei Nationale, propunerile si deciziile comisiilor judetene;

g) desemnează un membru cu statut de observator, care participă la evaluările efectuate de comisiile judetene.

În cadrul acestei activităti observatorul verifică modul în care se realizează procesul de evaluare efectuat de către comisiile judetene si le acordă acestora consultantă, la cerere. Observatorul elaborează un raport de constatare pe care îl înaintează presedintelui Comisiei Nationale.

Raportul comisiei judetene, raportul de constatare al observatorului si decizia inspectorului scolar general de acordare sau neacordare a autorizatiei de încredere ori a acreditării se prezintă Comisiei Nationale în vederea finalizării procedurii de evaluare si a eliberării autorizatiei de încredere, respectiv a acreditării;

h) organizează periodic instruiri, activităti de formare, schimburi de experientă, în vederea asigurării îndrumării activitătii comisiilor judetene;

i) elaborează anual, pe baza rapoartelor proprii si a celor înaintate de către comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, un raport privind evaluarea si acreditarea unitătilor de învătământ preuniversitar, care se face public.

(2) Presedintele deleagă o comisie de control, în baza hotărârii Comisiei Nationale, în vederea organizării periodice a controlului privind respectarea standardelor nationale si a legislatiei în domeniu de către unitătile de învătământ preuniversitar care au primit autorizatie de încredere sau au fost acreditate. În urma controlului efectuat comisia desemnată în acest scop întocmeste un raport de constatare pe care îl prezintă Comisiei Nationale.

În cazul în care din raportul de constatare rezultă abateri grave în desfăsurarea activitătii de învătământ, Comisia Natională propune ridicarea autorizatiei de încredere sau a acreditării, după caz, si intrarea în lichidare, începând cu primul an de studiu, din anul scolar următor. Propunerea Comisiei Nationale se înaintează de către presedinte ministrului educatiei si cercetării sau inspectorului scolar general, după caz, în vederea emiterii ordinului sau a deciziei de ridicare a autorizatiei de încredere ori a acreditării.

Elevii din unitatea de învătământ propusă pentru lichidare pot absolvi studiile, conform legii, în aceeasi unitate de învătământ sau pot fi transferati la alte unităti de învătământ, cu respectarea prevederilor regulamentului scolar.

(3) Comisiile judetene desfăsoară următoarele activităti:

a) asigură primirea, înregistrarea si expertizarea rapoartelor de autoevaluare pentru unitătile de învătământ prescolar, primar, gimnazial, profesional (scoli profesionale si de ucenici) de pe raza teritorială a inspectoratului scolar respectiv;

b) efectuează evaluarea în vederea acordării autorizatiei de încredere si acreditării pentru unitătile scolare prevăzute la lit. a) si întocmesc rapoarte de evaluare. Presedintii comisiilor judetene prezintă inspectorului scolar general rapoartele de evaluare, împreună cu propunerea de acordare sau de neacordare a autorizatiei de încredere, respectiv a acreditării, în vederea emiterii deciziei;

c) acordă consultantă în vederea întocmirii dosarelor de autoevaluare pentru unitătile de învătământ preuniversitar prevăzute la lit. a);

d) mentin permanent legătura cu Comisia Natională în vederea aplicării unitare a dispozitiilor prezentului regulament-cadru si a metodologiei de evaluare;

e) efectuează evaluarea periodică, din 5 în 5 ani, a unitătilor de învătământ prescolar, primar, gimnazial, profesional (scoli profesionale si de ucenici);

f) propun inspectorului scolar general, prin presedintii comisiilor judetene, retragerea autorizatiei de încredere sau a acreditării pentru unitătile de învătământ prevăzute la lit. a) care nu respectă criteriile si standardele nationale de evaluare si de acreditare. Decizia inspectorului scolar general este validată de Comisia Natională;

g) organizează periodic controlul privind respectarea standardelor nationale si a legislatiei în domeniu de către unitătile de învătământ preuniversitar prevăzute la lit. a) care au primit autorizatie de încredere sau au fost acreditate.

(4) Presedintii comisiilor judetene deleagă o comisie de control. În urma controlului efectuat comisia desemnată în acest scop întocmeste un raport de constatare. Comisia judeteană poate face recomandări unitătii de învătământ cu privire la remedierea neregulilor sesizate, pentru care stabileste un termen de realizare.

În cazul în care din raportul de constatare rezultă abateri grave, comisia judeteană, prin presedintele acesteia, propune inspectorului scolar general ridicarea autorizatiei de încredere/acreditării si intrarea în lichidare, începând cu primul an de studiu, din anul scolar următor, si informează în scris Comisia Natională.

Elevii din unitatea de învătământ propusă pentru lichidare pot absolvi studiile, conform legii, în aceeasi unitate de învătământ sau pot fi transferati la alte unităti de învătământ, cu respectarea prevederilor regulamentului scolar.

 

CAPITOLUL III

Activitatea de evaluare în vederea acordării autorizatiei de încredere

 

Art. 5. - (1) Persoanele fizice sau juridice interesate depun la Comisia Natională sau la comisiile judetene, după caz, un dosar de autoevaluare care cuprinde documentele prevăzute în metodologia de evaluare, aprobată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, inclusiv dovada achitării taxei de evaluare.

(2) Comisia Natională sau comisiile judetene, după caz, analizează, în termen de 30 zile de la înregistrarea cererii, raportul de autoevaluare si dispun efectuarea vizitei în teren, în termen de maximum 60 de zile de la analiza raportului de autoevaluare.

(3) Comisia Natională sau, după caz, comisiile judetene analizează îndeplinirea criteriilor si standardelor nationale de evaluare si de acreditare prevăzute pentru nivelul de învătământ, filiera, profilul, specializarea sau meseria respectivă, pe baza raportului de autoevaluare si a rapoartelor de evaluare realizate de subcomisiile din subordine, si propun acordarea sau neacordarea autorizatiei de încredere.

(4) Autorizatia de încredere, acordată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru învătământul liceal si postliceal sau prin decizie a inspectorului scolar general pentru învătământul prescolar, primar, gimnazial si profesional, după caz, constituie actul de înfiintare a unitătii de învătământ preuniversitar si îi acordă acesteia dreptul de organizare si functionare provizorie, începând cu primul an de studiu, din anul scolar următor.

(5) Unitătile de învătământ preuniversitar care au primit autorizatie de încredere, precum si unitătile de învătământ preuniversitar acreditate fac parte din reteaua natională de învătământ, fiind monitorizate si controlate de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si de Ministerul Educatiei si Cercetării, pentru asigurarea calitătii procesului de învătământ.

(6) În cazul în care persoanele fizice sau juridice interesate nu au primit autorizatia de încredere, ele au dreptul să depună un nou dosar de autoevaluare.

(7) Desfăsurarea de activităti de învătământ preuniversitar fără autorizatie de încredere se pedepseste conform legii penale. Sesizarea organelor de urmărire penală se poate face de către Ministerul Educatiei si Cercetării sau de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, de Comisia Natională sau de comisia judeteană, de către orice alte autorităti abilitate sau de către orice altă persoană fizică ori juridică ce se consideră lezată în drepturile sale.

(8) Ministerul Educatiei si Cercetării nu recunoaste studiile elevilor scolarizati în conditiile prevăzute la alin. (7).

(9) Cadrele didactice care au desfăsurat activitate de învătământ în conditiile prevăzute la alin. (7) nu beneficiază, pentru perioada respectivă, de recunoasterea vechimii în învătământ.

Art. 6. - (1) În perioada de functionare provizorie unitatea de învătământ preuniversitar particular este obligată să respecte criteriile si standardele nationale de evaluare si de acreditare a institutiilor de învătământ preuniversitar.

(2) Unitătile de învătământ preuniversitar particular care au primit autorizatia de încredere sunt monitorizate si controlate periodic de Comisia Natională, respectiv de comisiile judetene. Rezultatele controalelor se comunică unitătilor de învătământ controlate.

 

CAPITOLUL IV

Activitatea de evaluare în vederea acreditării

 

Art. 7. - (1) Procedura de acreditare se declansează la cererea unitătii de învătământ preuniversitar interesate, pentru fiecare nivel de învătământ, filieră, profil, specializare sau meserie, după caz, care îndeplineste criteriile sistandardele prevăzute de lege si pentru care s-a primit autorizatia de încredere.

(2) Acreditarea se solicită în termenele prevăzute la art. 107 alin. (2) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sub sanctiunea ridicării autorizatiei de încredere.

(3) Evaluarea în vederea acreditării se realizează potrivit metodologiei de evaluare, pe baza criteriilor si standardelor nationale de evaluare si de acreditare.

(4) În cazul neacreditării unitătii de învătământ preuniversitar cu autorizatie de încredere, aceasta are dreptul de a depune, în termen de 6 luni, un nou raport de autoevaluare, după remedierea deficientelor constatate de Comisia Natională, respectiv de comisia judeteană, si comunicate în scris unitătii de învătământ.

(5) În cazul în care după o nouă evaluare cu rezultat negativ unitătii de învătământ preuniversitar care beneficiază de autorizatie de încredere nu i se acordă acreditarea, se dispune, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării sau, după caz, prin decizie a inspectorului scolar general, validată de Comisia Natională, intrarea în lichidare la nivel de învătământ, filieră, profil, specializare sau meserie, după caz, începând cu primul an de studiu, din anul scolar următor. Elevii din unitatea de învătământ propusă pentru lichidare pot absolvi studiile, conform legii, în aceeasi unitate de învătământ sau pot fi transferati la alte unităti de învătământ, în conformitate cu prevederile regulamentului scolar.

(6) Unitătile de învătământ preuniversitar particular acreditate fac parte din sistemul national de învătământ si pot fi sprijinite de stat, în conditiile legii.

(7) După acreditare unitătile de învătământ preuniversitar particular sunt monitorizate special si asistate de Ministerul Educatiei si Cercetării si de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru asigurarea calitătii procesului de învătământ.

(8) Unitătile de învătământ preuniversitar particular acreditate au dreptul de a organiza examene de absolvire numai pentru absolventii proprii, pentru care emit diplome si acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei si Cercetării.

 

CAPITOLUL V

Activitatea de evaluare periodică

 

Art. 8. - (1) Unitătile de învătământ preuniversitar acreditate se supun evaluării periodice, din 5 în 5 ani. Evaluarea se realizează de Comisia Natională în colaborare cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, respectiv de comisiile judetene în colaborare cu inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) În cazul în care anumite niveluri de învătământ, filiere, profiluri, specializări sau meserii, după caz, ale unei unităti de învătământ preuniversitar acreditate primesc un raport nefavorabil, Ministerul Educatiei si Cercetării sau inspectoratul scolar, după caz, avertizează în scris această institutie cu privire la neîndeplinirea standardelor nationale specifice nivelului de învătământ, filierei, profilului, specializării sau meseriei respective. După avertizare unitatea de învătământ preuniversitar în cauză va fi monitorizată si asistată pentru corectarea deficientelor constatate.

(3) La expirarea unui an de la data întocmirii raportului nefavorabil, dacă pe baza unei noi evaluări rezultatul este negativ, se dispune, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, respectiv prin decizie a inspectorului scolar general, validată de Comisia Natională, intrarea în lichidare la nivelul de învătământ, filiera, profilul, specializarea sau meseria respectivă, începând cu primul an de studiu, din anul scolar următor. Prescolarii sau elevii din unitatea de învătământ propusă pentru lichidare sunt transferati la alte unităti de învătământ preuniversitar, în conformitate cu regulamentul scolar.

Art. 9. - (1) Contestatiile privind deciziile referitoare la autorizarea de încredere, respectiv la acreditare, se adresează, în termen de 30 de zile de la comunicare, inspectorului scolar general, respectiv presedintelui Comisiei Nationale, după caz, sau ministrului educatiei si cercetării si se solutionează potrivit art. 5 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 87/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 196/1999.

(2) Decizia ministrului educatiei si cercetării este definitivă si poate fi atacată în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Unitătile de învătământ preuniversitar au obligatia de a afisa la loc vizibil autorizatia de încredere,respectiv acreditarea.

Art. 11. - (1) Unitătile de învătământ preuniversitar autorizate, respectiv acreditate, au obligatia de a anunta la Comisia Natională, respectiv la comisia judeteană, orice schimbare a denumirii sau a sediului intervenită pe parcursul functionării.

(2) Unitătile de învătământ preuniversitar particular autorizate, respectiv acreditate, au obligatia de a desfăsura procesul instructiv-educativ cu respectarea curriculumului depus la Comisia Natională, respectiv la comisiile judetene, la momentul solicitării de înfiintare a unitătii de învătământ preuniversitar cu nivelul, filiera, profilul, specializarea sau meseria respectivă.

Art. 12. - (1) Persoanele juridice pot înfiinta filiale, conform prevederilor legale în vigoare, iar unitătile de învătământ preuniversitar particular înfiintate prin aceste filiale sunt considerate unităti distincte si se supun separate procedurii de evaluare pentru autorizarea de încredere si/sau pentru acreditare.

(2) În cazul înfiintării de noi niveluri de învătământ, filiere, profiluri, specializări sau meserii, după caz, se aplică procedurile de evaluare prevăzute de lege, de prezentul regulament-cadru si de metodologia de evaluare.

Art. 13. - (1) Autorizatia de încredere, respectiv acreditarea, se acordă pentru forma de învătământ de zi si/sau seral, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Unitătile de învătământ preuniversitar particular cu niveluri, filiere, profiluri, specializări sau meserii acreditate pot organiza si forma de învătământ cu frecventă redusă, în conformitate cu prevederile legale.

(3) Învătământul la distantă se poate organiza numai de unitătile de învătământ preuniversitar acreditate în conditiile legii, pentru aceleasi niveluri, filiere, profiluri, specializări sau meserii pentru care au primit acreditarea, dacă obtin autorizatia de încredere pentru această formă de învătământ.

Art. 14. - Se consideră desfiintată specializarea pentru care, din diferite motive, unitatea de învătământ preuniversitar particular nu a mai scolarizat, începând cu primul an de studiu, o perioadă minimă egală cu un ciclu de scolarizare. Reluarea activitătii la această specializare presupune o nouă autorizatie de încredere.

Art. 15. - Desfiintarea unitătii de învătământ preuniversitar particular se face în momentul încetării totale a activitătii acesteia din diferite motive sau în cazul în care se constată că unitatea de învătământ preuniversitar particular desfăsoară activităti ostile statului român ori în contradictie cu legile si cu Constitutia României.

Art. 16. - Perceperea de taxe de scolarizare si/sau eliberarea de acte de studii de către unitătile de învătământ preuniversitar particular care scolarizează în alte conditii decât cele prevăzute de legislatia în vigoare si de prezentul regulament-cadru atrag răspunderea civilă sau penală, după caz, a celor vinovati.

Art. 17. - Ministerul Educatiei si Cercetării face publică reteaua unitătilor de învătământ preuniversitar care au primit autorizatia de încredere sau au fost acreditate.

Art. 18. - Taxele încasate pentru desfăsurarea procedurilor de evaluare sunt destinate acoperirii cheltuielilor aferente activitătii Comisiei Nationale si comisiilor judetene.

Cuantumul taxelor si modalitatea de plată a acestora suntstabilite de Ordonanta Guvernului nr. 87/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 196/1999.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 19. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament-cadru Comisia Natională elaborează metodologia de evaluare, care se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru Arhiepiscopia Clujului, Feleacului si Vadului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 125/2002, precum si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 2 miliarde lei pentru Arhiepiscopia Clujului, Feleacului si Vadului.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002 si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2002.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 872.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfeclă, cartof si legume

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în baza art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

având în vedere necesitatea armonizării legislatiei române cu reglementările directivelor Consiliului Uniunii Europene nr. 66/400/CEE privind comercializarea semintelor de sfeclă, nr. 66/401/CEE privind comercializarea semintelor de plante furajere, nr. 66/402/CEE privind comercializarea semintelor de cereale, nr. 66/403/CEE privind comercializarea cartofilor de sământă, nr. 69/208/CEE privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si textile, nr. 70/458/CEE privind comercializarea semintelor de legume, cu amendamentele ulterioare, precum si directivele si deciziile de implementare ale Comisiei Comunitătii Europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulile si normele tehnice generale privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfeclă, cartof si legume, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulile si normele tehnice specifice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, precum si comercializarea semintelor de cereale, oleaginoase si textile, plante furajere, sfeclă, cartof si legume, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea si comercializarea semintelor si materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 24 septembrie 1997, cu exceptia prevederilor art. 1 Partea a II-a, anexelor nr. 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22 si 23.

Art. 4. - Documentele de calitate a semintelor, eliberate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 65/1997, au efecte juridice depline până la expirarea termenului de valabilitate; semintele astfel certificate si/sau reanalizate pot fi comercializate până la lichidarea stocurilor, iar formularele tipizate ale documentelor existente la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile pentru semintele care se comercializează pentru însământările din toamna anului 2002.

Art. 5. - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor, Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor si agentii economici înregistrati vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin, iar Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor va urmări aplicarea acestora.

Art. 6. - (1) Prezentul ordin, cu exceptia anexelor nr. 1 si 2, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin vor fi puse la dispozitie celor interesati de către Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor, pe suport hârtie, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, si electronic, la adresa www.iscsms.ro.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Petre Daea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 august 2002.

Nr. 350.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexele nr. 1, 2 si 3 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6 din 24 iulie 2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, se fac următoarele rectificări:

- la anexa nr. 1, în titlul coloanelor 2 si 4, în loc de: “...finele perioadei de aplicare” se va citi: “...finele perioadei de observare”;

- la anexa nr. 2, în titlul coloanelor 2 si 4, în loc de: “...finele perioadei de aplicare” se va citi: “...finele perioadei de observare”, iar la titlul coloanei 4, în loc de: “...scadenta mai mare...” se va citi: “...scadenta reziduală mai mare...”;

- la anexa nr. 3, în textul de la nr. crt. 1 si 3 din sectiunea A si în textul de la nr. crt. 1 si 3 din sectiunea B, în loc de: “...finele perioadei de aplicare” se va citi: “...finele perioadei de observare”.