MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 643         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 august 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

57. - Ordonantă privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

59. - Ordonantă pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, denumite în continuare cercetare-dezvoltare, sunt principalele activităti creatoare si generatoare de progres economic si social.

Art. 2. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă si dezvoltarea tehnologică.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare face parte integrantă din procesele de inovare.

(3) Definitiile termenilor utilizati în cuprinsul ordonantei sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 3. - (1) În România activitatea de cercetare-dezvoltare constituie prioritate natională si are un rol determinant în strategia de dezvoltare economică durabilă.

(2) Strategia natională în domeniul cercetării-dezvoltării, denumită în continuare Strategie natională, defineste politica statului în vederea realizării obiectivelor de interes national în acest domeniu si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Guvernul promovează, sustine, dezvoltă si stimulează activitatea de cercetare-dezvoltare de interes national, scop în care:

a) adoptă politici de stimulare si coordonare la nivel national a activitătii de cercetare-dezvoltare si inovare;

b) asigură surse de finantare si instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonante;

c) elaborează politici si emite reglementări pentru crearea în economie a unui mediu favorabil, protectia patrimoniului stiintific national, pentru difuzarea, absorbtia si valorificarea rezultatelor activitătii de cercetareezvoltare în scopul dezvoltării economice durabile, al cresterii bunăstării si calitătii vietii, al îmbogătirii patrimoniului national si international al cunoasterii.

Art. 4. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării, denumit în continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este organul administratiei publice centrale de specialitate, care exercită atributiile autoritătii de stat pentru domeniul cercetării-dezvoltării.

(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare are, în principal, următoarele atributii în domeniu:

a) elaborarea si actualizarea Strategiei nationale;

b) asigurarea cadrului institutional pentru aplicarea Strategiei nationale;

c) coordonarea la nivel national a politicilor guvernamentale;

d) stimularea, sustinerea, dezvoltarea si monitorizarea activitătii de cercetare-dezvoltare.

(3) Ordonatorii de credite, inclusiv Academia Română, care au alocate prin buget fonduri pentru cercetare, finantează din acestea programe proprii sau sectoriale de cercetare, inclusiv granturi de cercetare, corelate cu strategia si politicile nationale în domeniu.

Art. 5. - (1) Dreptul de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare si inovare este recunoscut oricărei persoane fizice sau juridice.

(2) Dreptul de acces liber la fondurile publice destinate activitătii de cercetare-dezvoltare este garantat în conditii de competentă si cu respectarea prevederilor legale si contractuale privind drepturile de proprietate intelectuală si de utilizare a rezultatelor.

(3) Libertatea de organizare si desfăsurare a activitătilor de cercetare-dezvoltare este garantată si este corelată cu asigurarea resurselor financiare, cu respectarea legislatiei în vigoare si a principiilor de etică profesională privind efectele adverse sau dăunătoare ale aplicării rezultatelor stiintei si tehnologiei asupra omului si mediului.

(4) Pentru cazurile care nu sunt reglementate de legislatia privind proprietatea intelectuală, se garantează persoanelor prevăzute la alin. (1) dreptul de participare la beneficiile rezultate, în conditii contractuale specificate, precum si dreptul de preemtiune în contractarea lucrărilor de continuare a activitătilor de cercetare-dezvoltare, valorificare a rezultatelor sau de transfer tehnologic al acestora.

 

CAPITOLUL II

Sistemul national de cercetare-dezvoltare

SECTIUNEA 1

Cadrul general de reglementare si organizare a activitătii de cercetare-dezvoltare

 

Art. 6. - Sistemul national de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unitătilor si institutiilor de drept public si de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Art. 7. - Din sistemul national de cercetare-dezvoltare face parte sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national, care cuprinde următoarele categorii de unităti de drept public, cu personalitate juridică, acreditate în acest sens, conform prevederilor prezentei ordonante:

a) institute nationale de cercetare-dezvoltare;

b) institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Române si de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;

c) institute de învătământ superior acreditate sau structuri ale acestora;

d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societătilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome de interes national.

Art. 8. - În sistemul national de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse, în afara unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 7, si următoarele categorii de unităti si institutii:

A. Unitătile si institutiile de drept public:

a) institute, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice;

b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societătilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome sau ale administratiei publice centrale si locale;

c) centre internationale de cercetare-dezvoltare înfiintate în baza unor acorduri internationale;

d) alte institutii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

B. Unitătile si institutiile de drept privat:

a) unităti de cercetare-dezvoltare organizate ca societăti comerciale;

b) societăti comerciale, precum si structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

c) institutii de învătământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.

Art. 9. - (1) Institutul national de cercetare-dezvoltare este o formă de organizare juridică, reglementată prin prezenta ordonantă si care se înregistrează ca atare la registrul comertului.

(2) Formele de organizare ale celorlalte categorii de unităti si institutii prevăzute la art. 7 si 8 sunt reglementate prin legi specifice.

Art. 10. - (1) Activitatea de cercetare-dezvoltare din domeniul public sau privat poate fi desfăsurată si în cadrul unor forme asociative, în conditiile prevăzute de lege.

(2) Activitatea de cercetare-dezvoltare se poate desfăsura si individual, în regim economic, de către persoane fizice autorizate conform prevederilor legale.

Art. 11. - (1) Unitătile de cercetare-dezvoltare organizate ca institute nationale sau ca institutii publice se înfiintează sau se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Prin hotărâre a Guvernului de înfiintare si/sau de organizare si functionare a unitătilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la alin. (1) se stabilesc denumirea, obiectul de activitate, sediul si patrimoniul, precum si bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, si date în administrare acestora.

(3) Unitătile de cercetare-dezvoltare organizate ca societăti comerciale cu capital majoritar de stat se înfiintează si se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

Art. 12. - (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 si 8 înfiintează Consiliul stiintific, care participă la elaborarea strategiei unitătii si a programelor proprii de cercetare-dezvoltare, precum si la luarea măsurilor privind realizarea acestora.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului stiintific se aprobă de consiliul de administratie al unitătilor si institutiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 13. - Realizarea unor servicii sau activităti de microproductie de către unitătile si institutiile prevăzute la art. 7 si 8 se asigură prin asociere în participatiune numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare si functionare proprii si prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administratiei publice centrale sub autoritatea căruia functionează si a autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 14. - (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare cu capital privat se pot organiza în conditiile prevăzute de lege.

(2) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare cu capital majoritar de stat, organizate ca societăti comerciale, se pot privatiza în conditiile legii si cu respectarea normelor specifice privind privatizarea unitătilor de cercetare-dezvoltare, elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(3) Unitătile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu informatiile sau documentatiile de interes national acumulate până la data privatizării. Aceste informatii si documentatii, determinate în conformitate cu prevederile normelor prevăzute la alin. (2), se depun la institutele nationale sau la institutiile publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare ori la arhivele statului.

Art. 15. - (1) Unitătile si institutiile prevăzute la art. 7 si 8 pot participa în nume propriu la cooperarea tehnico-stiintifică internatională si pot încheia în mod direct contracte privind aceste activităti, în conditiile legii; contractele, precum si utilizarea rezultatelor cercetării se vor înscrie în termenii utilizati în acordurile internationale la care România este parte.

(2) Rezultatele cercetărilor considerate proprietate publică a statului se pot utiliza în cadrul cooperării internationale în conditiile prevăzute la alin. (1) si cu aprobarea Guvernului.

Art. 16. - Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare care beneficiază de finantare si din fonduri publice sunt obligate să asigure:

a) dezvoltarea bazei tehnico-stiintifice, actualizarea documentatiei stiintifice de interes national, precum si utilizarea acestora cu prioritate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;

b) urmărirea realizării transferului tehnologic;

c) adoptarea unor structuri organizatorice si a unui management performant, urmând cele mai bune practici utilizate pe plan mondial;

d) eliminarea posibilitătilor de generare a unor acte de concurentă neloială.

 

SECTIUNEA a 2-a

Institutele nationale de cercetare-dezvoltare

 

Art. 17. - (1) Institutele nationale de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare institute nationale, reprezintă o formă de organizare institutională specifică activitătilor de cercetare-dezvoltare, instituită cu scopul de a asigura desfăsurarea acestor activităti, precum si consolidarea competentei stiintifice si tehnologice în domeniile de interes national, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.

(2) Institutul national este persoană juridică română, care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare si care functionează pe bază de gestiune economică si autonomie financiară, calculează amortismente si conduce evidenta contabilă în regim economic.

(3) Institutul national are patrimoniu propriu si administrează patrimoniul public si privat al statului pentru asigurarea desfăsurării activitătii si functionează în coordonarea unui organ de specialitate al administratiei publice centrale.

(4) Institutul national participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia natională, constituie baze de competentă stiintifică si tehnologică, de expertiză, de perfectionare a resurselor umane si de documentare stiintifică si tehnică. Institutul national poate desfăsura, în secundar, activităti comerciale si de productie, conform regulamentului propriu.

Art. 18. - (1) Înfiintarea institutului national se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării îndeplinirii conditiilor pentru acreditare, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administratiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unitătii.

(2) Înfiintarea si acreditarea unui institut national trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare si umane în domeniile de cercetare, orientate spre obiective de interes major.

(3) Evaluarea capacitătii de cercetare în vederea acreditării institutului national se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.

(4) Acreditarea institutului national include si atestarea si acreditarea acestuia în întelesul art. 33 alin. (1) si (2).

Art. 19. - (1) Prin actul de înfiintare al institutului national se stabilesc denumirea si sediul principal, obiectul de activitate, patrimoniul si organul administratiei publice centrale în coordonarea căruia functionează si se aprobă regulamentul de organizare si functionare.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al institutului national se întocmeste pe baza regulamentului-cadru, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Structura organizatorică a institutului national este aprobată de organul administratiei publice centrale în coordonarea căruia functionează.

(4) Institutul national poate înfiinta în cadrul structurii organizatorice subunităti cu sau fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului său de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile functionale din cadrul institutului national, precum si cu tertii sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia.

Art. 20. - Institutele nationale prevăzute la art. 7 sunt sprijinite financiar de la bugetul de stat pentru realizarea unor investitii, dotări, aparatură, echipamente si instalatii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 21. - Conducerea institutului national se exercită de către consiliul de administratie, format din 7 sau 9 persoane, din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentatul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, reprezentantul organului administratiei publice coordonator al institutului national, reprezentantul Ministerului Finantelor Publice, reprezentantul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si directorul general al institutului national, care este si presedintele consiliului de administratie, precum si presedintele Consiliului stiintific al institutului national. Consiliul de administratie se numeste prin ordin al conducătorului organului administratiei publice coordonator, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare si hotărăste în toate problemele privind activitatea institutului national, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 22. - Activitatea curentă a institutului national este condusă de directorul general, numit prin ordin al conducătorului organului administratiei publice coordonator, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetareezvoltare, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor metodologiei elaborate în acest scop de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 23. - (1) Institutul national administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii.

(2) Prin hotărârea Guvernului de înfiintare sau reorganizare a institutului national se stabilesc bunurile din domeniul public prevăzute de Legea nr. 213/1998, bunurile din proprietatea privată a statului administrate de institut, precum si bunurile proprii dobândite în conditiile legii sau realizate din venituri proprii, după caz.

Art. 24. - (1) Institutul national întocmeste annual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de organul administratiei publice centrale coordonator, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(3) Bilantul contabil anual se aprobă de organul administratiei publice centrale coordonator, în conditiile legii.

Art. 25. - (1) Partea din veniturile institutului national, care depăseste cheltuielile, după plata impozitului pe profit si după acoperirea pierderilor contabile, se utilizează după cum urmează:

a) 20% pentru cointeresarea personalului angajat în activitătile de cercetare-dezvoltare;

b) până la 60% se poate utiliza pentru finantarea dezvoltării institutului national, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei publice centrale coordonator. În situatia în care sumele respective nu sunt utilizate cu destinatia stabilită prin prezenta ordonantă, acestea se fac venit la bugetul de stat;

c) restul rămâne la dispozitia institutului national pentru desfăsurarea activitătii curente.

(2) În situatia în care sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) si c) nu sunt utilizate cu destinatia stabilită prin prezenta ordonantă, ele se reportează în vederea utilizării în anul următor.

Art. 26. - (1) În situatia în care în cursul unui an veniturile institutului national nu sunt suficiente, pentru acoperirea cheltuielilor curente acesta poate contracta credite bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice si a organului administratiei publice centrale coordonator.

Art. 27. - (1) În cazul angajării răspunderii contractuale sau delictuale a institutului national creditorii pot cere executarea silită numai asupra bunurilor proprii ale acestuia.

(2) Bunurile proprietate publică si privată a statului sunt inalienabile si nu pot fi constituite drept garantii.

Art. 28. - (1) Institutul national hotărăste cu privire la investitiile ce urmează să fie realizate potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si credite bancare, cu exceptia investitiilor care intră sub incidenta art. 20 si art. 49 alin. (5).

(2) Executia investitiilor se adjudecă potrivit legii care reglementează achizitiile publice.

 

SECTIUNEA a 3-a

Resurse umane

 

Art. 29. - Mentinerea si dezvoltarea potentialului uman de cercetare-dezvoltare si a bazei de cunostinte în domeniu reprezintă un atribut important al politicii de cercetare, sustinut cu prioritate prin programul privind resursele umane.

Art. 30. - (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare urmăreste cresterea potentialului national de cercetare si solicită Academiei Române si academiilor de ramură, institutiilor de învătământ superior, institutelor nationale si institutiilor publice din sistemul national de cercetare-dezvoltare să elaboreze si să aplice programe privind formarea si dezvoltarea resurselor umane utilizate în cercetare. Programele astfel elaborate vor fi sintetizate în Strategia resurselor umane din activitatea de cercetare-dezvoltare, parte componentă a Strategiei nationale.

(2) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare, care beneficiază de facilitătile prevăzute în prezenta ordonantă, vor asigura stabilizarea personalului atestat pe grade stiintifice, vor lua măsuri speciale pentru motivarea tinerilor de a desfăsura activităti în acest domeniu si vor mentine si vor dezvolta potentialul uman de cercetare implicat în domenii de vârf, prin angajarea anuală a unui număr de absolventi si specialisti cu cea mai bună pregătire, cel putin egal cu numărul de personal cu studii superioare plecat din institut în anul anterior, cu exceptia situatiilor ce rezultă din restructurări. Promovarea cercetătorilor se face tinându-se seama, în principal, de performanta stiintifică, confirmată la nivel national si international.

Art. 31. - (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare evaluate în conditiile art. 33, academiile de ramură si institutiile de învătământ superior acreditate organizează si participă, cu prioritate, la programele de formare profesională a persoanelor cu studii superioare din domeniu.

(2) Institutiile de învătământ superior, academiile de ramură, institutele de cercetare si cele de cercetare-dezvoltare pot colabora pe bază de reciprocitate în promovarea unor programe de formare continuă, doctorate, teme de cercetare, în practica studentilor si alte asemenea activităti.

(3) Finantarea programelor prevăzute la alin. (1) si (2) se face conform prevederilor legale în vigoare si reglementărilor specifice stabilite la nivelul unitătilor organizatoare.

(4) Studentii si doctoranzii din institutiile de învătământ superior pot face parte din colectivele de cercetare, putând participa efectiv la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare, tematica acestora putând fi parte a tematicii tezelor de doctorat sau proiectelor de diplomă. Studentii si doctoranzii care participă la rezolvarea problemelor din cadrul contractelor de cercetare vor putea fi remunerati conform legii.

Art. 32. - Cercetătorii stiintifici gradul I cu titlul de doctor pot conduce doctorate în institutiile organizatoare de doctorat, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Evaluarea activitătii de cercetare-dezvoltare

 

Art. 33. - (1) Evaluarea si atestarea capacitătii unitătilor care desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare, în conditiile prezentei ordonante, se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin

Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare, înfiintat si organizat în conditiile prezentei ordonante, precum si de Academia Română si academiile de ramură, prin organismele de evaluare, atestare si acreditare constituite în structura acestora, conform legii, pentru unitătile aflate în subordonare sau coordonare, respectiv de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior pentru institutiile de învătământ superior acreditate si unitătile în subordonare.

(2) Acreditarea unitătilor prevăzute la art. 7 ca unităti componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se realizează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prin Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare.

(3) Institutele nationale sunt acreditate pe baza evaluării Consiliului national de atestare si acreditare pentru cercetare, în conditiile prezentei ordonante.

(4) Criteriile si metodologiile de evaluare si atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si, după caz, de Academia Română sau academiile de ramură pentru unitătile aflate în subordonare sau în coordonare, respectiv de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior pentru institutiile de învătământ superior acreditate si unitătile din subordonare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(5) Criteriile si metodologiile de acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 34. - (1) Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare este un organism fără personalitate juridică si se organizează în coordonarea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare se stabileste componenta, se aprobă regulamentul de organizare si functionare si structura organelor de lucru ale Consiliului national de atestare si acreditare pentru cercetare, în termen de 60 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(3) Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare asigură evaluarea unitătilor de cercetare-dezvoltare si propune atestarea unitătilor de cercetare-dezvoltare sau acreditarea institutelor nationale si, după caz, neacordarea sau retragerea atestării, respectiv a acreditării.

(4) Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale organismelor de evaluare, atestare si acreditare ale Academiei Române si academiilor de ramură, respectiv ale Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, se stabilesc conform legislatiei specifice a acestora.

Art. 35. - (1) Pentru activitatea de evaluare si atestare, respectiv pentru activitatea de evaluare si acreditare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare percepe de la unitătile si institutiile respective taxe de până la 8 salarii maxime ale unui cercetător principal gradul I din unităti bugetare, care se fac venituri la bugetul de stat.

(2) Pentru activitatea desfăsurată în afara activitătii de bază membrii Consiliului national de atestare si acreditare pentru cercetare si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati, în functie de numărul orelor efectiv lucrate, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitătile bugetare. Sumele necesare se prevăd în bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 36. - (1) Atestarea capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare care doresc să participe la activitătile de cercetare-dezvoltare prevăzute în Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică după un an de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4).

(3) După intrarea în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la art. 33 alin. (4) si (5) unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare existente pot solicita atestarea capacitătii lor autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare sau Academiei Române si academiilor de ramură pentru domeniile acestora, respectiv Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior pentru institutiile de învătământ acreditate si unitătile din subordonare, conform prevederilor prezentei ordonante.

Art. 37. - Reacreditarea se efectuează periodic, la maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al unitătii sau institutiei de cercetare-dezvoltare.

Art. 38. - Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice, pe baza Strategiei nationale, sunt obligate:

a) să elaboreze strategii proprii;

b) să asigure monitorizarea modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în planurile proprii;

c) să organizeze periodic verificări asupra activitătii economico-financiare, precum si ale performantelor de management al cercetării, în scopul îmbunătătirii acestora;

d) să raporteze anual autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare rezultatele, performantele stiintifice si impactul acestora în economie si în societate si să le dea publicitătii prin orice mijloc posibil, pentru o informare cât mai largă;

e) să îsi organizeze compartimente de marketing în vederea cresterii gradului de aplicabilitate a cercetărilor finantate din fonduri publice.

 

CAPITOLUL IV

Strategia natională si Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare

 

Art. 39. - (1) Strategia natională stabileste obiectivele de interes national si cuprinde mijloacele pentru realizarea acestora. Obiectivele principale ale Strategiei nationale sunt:

a) promovarea si dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare pentru sustinerea dezvoltării economice si sociale a tării si a cunoasterii;

b) integrarea în comunitatea stiintifică internatională;

c) protectia patrimoniului tehnico-stiintific românesc;

d) dezvoltarea resurselor umane din activitatea de cercetare;

e) dezvoltarea bazei materiale si finantarea activitătii de cercetare.

(2) Obiectivele Strategiei nationale sunt în concordantă cu obiectivele Programului de guvernare si ale strategiilor sectoriale si sunt stabilite pe baza consultării cu organele administratiei publice centrale si locale, cu Academia Română si cu academiile de ramură, cu institutiile de învătământ superior, cu unitătile de cercetare-dezvoltare, cu marii agenti economici, cu patronatele si cu sindicatele.

(3) Strategia natională se actualizează periodic, în functie de evolutia economico-socială.

Art. 40. - (1) Pentru stabilirea prioritătilor Strategiei nationale se înfiintează Consiliul National pentru Politica Stiintei si Tehnologiei, fără personalitate juridică, ca organ consultativ al Guvernului, în coordonarea primului-ministru.

(2) Componenta Consiliului National pentru Politica Stiintei si Tehnologiei se aprobă prin decizie a primuluiministru.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National pentru Politica Stiintei si Tehnologiei se adoptă prin consens în sedinta de constituire a acestuia, la propunerea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 41. - Implementarea Strategiei nationale se realizează prin:

a) Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare, denumit în continuare Plan national;

b) planuri de cercetare ale autoritătilor publice centrale, denumite în continuare planuri sectoriale;

c) alte planuri, programe si proiecte de cercetare.

Art. 42. - Planul national reprezintă instrumentul principal prin care se asigură:

a) coordonarea, corelarea si realizarea politicilor nationale în domeniul cercetării-dezvoltării si cunoasterii;

b) corelarea politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării si al inovării cu prioritătile de dezvoltare economică si socială sustinute de ansamblul politicilor guvernamentale;

c) coerenta si continuitatea activitătilor din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoasterii si al inovării.

Art. 43. - (1) Planul national contine programe de cercetare-dezvoltare-inovare.

(2) Programele cuprinse în Planul national se evaluează si se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) La elaborarea, evaluarea si detalierea Planului national autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, denumit în continuare Colegiu consultativ, organizat în conditiile prezentei ordonante.

Art. 44. - (1) Colegiul consultativ are în componentă reprezentanti propusi de comunitătile stiintifice, de ministere, de marii agenti economici si este organizat pe comisii, corespunzător principalelor domenii de specialitate. Structura Colegiului consultativ se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe o durată de 4 ani.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului consultativ, precum si a organelor de lucru ale acestuia se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) Pentru activitatea desfăsurată membrii Colegiului consultativ si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati, în afara activitătii de bază, la nivelul gradului profesional cel mai mare din activitatea de cercetare-dezvoltare, stabilit pentru unitătile bugetare, în functie de numărul orelor efectiv lucrate.

(4) Cheltuielile necesare functionării Colegiului consultativ sunt asigurate din bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 45. - Planul national, inclusiv resursele financiare necesare, este elaborat si administrat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului si se finantează în sistem multianual. Cheltuielile anuale pentru realizarea Planului national se fac în limita sumelor aprobate prin bugetul de stat, în concordantă cu finantarea multianuală angajată prin programele componente ale Planului national. Alocarea sumelor anuale pe programele componente ale Planului national se face prin ordin al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 46. - (1) Planurile sectoriale în domeniul cercetăriidezvoltării contin programe si proiecte de interes prioritar pentru domeniul respectiv, sunt aprobate prin ordin al ordonatorilor principali de credite si se finantează din bugetul acestora. Programele si proiectele din planurile sectoriale sunt avizate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) La elaborarea planurilor sectoriale se solicită propuneri de teme de cercetare de la marii agenti economici din domeniu, de la unitătile de cercetare, institute de învătământ superior, patronat, sindicate, asociatii profesionale si alte structuri ale societătii civile importante pentru domeniul respectiv.

(3) Implementarea strategiilor de ramură si realizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare se asigură de unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare din domeniu, în urma atribuirii în sistem competitional sau în mod direct de către ministerele de resort, academiile de ramură sau/si de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit art. 47.

Art. 47. - (1) Conducerea programelor prevăzute în Planul national se atribuie de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare unitătilor si institutiilor cu profil de cercetare-dezvoltare si inovare, academiilor de ramură, institutiilor de învătământ superior acreditate, precum si agentilor economici care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, pe bază de criterii de capabilitate în sistem competitional sau în mod direct.

(2) În vederea optimizării activitătii de conducere de programe se înfiintează Centrul National de Management Programe, institutie publică cu personalitate juridică, cu finantare extrabugetară, în subordinea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Organizarea si functionarea Centrului National de Management Programe se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Veniturile extrabugetare ale Centrului National de Management Programe provin din activitatea de conducere a programelor finantate din surse interne sau/si internationale, precum si din alte activităti conexe.

(4) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate atribui direct conducerea de programe prevăzute în Planul national Centrului National de Management Programe.

(5) Conducerea programelor si a proiectelor finantate în sistem competitional din fonduri de la bugetul de stat se atribuie pe baza următoarelor proceduri de selectare a contractorilor:

a) licitatie sau, după caz, proceduri competitionale simplificate, dacă urmează să fie selectat un singur contractor, pentru procurarea:

- serviciilor de conducere a programelor;

- serviciilor de conducere a unor proiecte de mare complexitate;

- bunurilor sau a altor servicii;

b) evaluarea propunerilor de proiecte, dacă urmează să fie selectati mai multi contractori, pentru procurarea serviciilor de conducere si/sau executie a proiectelor de cercetare-dezvoltare si de inovare.

(6) Stabilirea contractorilor pentru serviciile si bunurile prevăzute la alin. (5) se poate face în mod direct, în situatiile în care acestea nu pot fi procurate din mai multe surse.

(7) Atribuirea conducerii programelor si realizării lucrărilor se face pe bază contractuală, conform normelor metodologice prevăzute la art. 60 alin. (2).

(8) Orice program are un singur conducător de program.

 

CAPITOLUL V

Finantarea activitătilor de cercetare-dezvoltare si inovare

 

Art. 48. - Sursele de finantare pentru activitatea de cercetare desfăsurată de unitătile si institutiile din cadrul sistemului national de cercetare se constituie din:

a) fonduri de la bugetul de stat;

b) fonduri atrase de la agenti economici;

c) fonduri provenite din cooperări internationale;

d) alte fonduri constituite conform legii.

Art. 49. - (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat la capitolul .Cercetare stiintifică” reprezintă o prioritate a cheltuielilor bugetare.

(2) Din bugetul de stat se alocă fonduri pentru actiuni finantate pe bază de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli, stabilite în conditiile legii, asigurându-se o crestere permanentă a acestora.

(3) Fondurile alocate de la bugetul de stat se utilizează cu prioritate pentru finantarea obiectivelor prevăzute în Strategia natională si în Planul national, precum si pentru finantarea activitătilor unitătilor de cercetare care obtin finantare partială pe programe internationale, la care statul român contribuie cu fonduri conform acordurilor încheiate cu partenerii străini.

(4) De la bugetul de stat se alocă fonduri si pentru finantarea instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national. Instalatiile si obiectivele speciale de interes national, ca bunuri proprietate publică utilizate în activitatea de cercetare, sunt finantate, cu prioritate, prin bugetele unitătilor de cercetare care le detin. Se finantează de la bugetul de stat, prin fonduri alocate în acest scop, cheltuielile pentru functionarea, întretinerea si paza acestora, în limita fondurilor bugetare alocate anual.

(5) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achizitionarea de noi instalatii si obiective speciale de interes national, precum si cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalatiilor si obiectivelor existente reprezintă cheltuieli de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investitii, elaborată si aprobată în conditiile legii.

(6) Lista instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national pentru care se alocă fonduri de la bugetul de stat se stabileste si se actualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(7) Conducerea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă prin ordin criteriile de selectare a instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national.

Art. 50. - (1) Fondurile prevăzute la art. 49 alin. (1) se utilizează si pentru finantarea obiectivelor planurilor sectoriale si programelor-nucleu, precum si pentru contracte în regim de cofinantare, în completarea resurselor financiare ale agentilor economici beneficiari, în scopul realizării unor activităti de cercetare cu forte proprii sau în colaborare cu unităti de cercetare prevăzute la art. 7 si 8.

(2) Cuantumul si conditiile de cofinantare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 51. - Ordonatorii principali de credite, care au alocate prin bugetul de stat sume pentru cercetare stiintifică, le utilizează pentru finantarea programelor proprii, inclusiv pentru granturi de cercetare.

Art. 52. - Finantarea activitătilor de cercetare-dezvoltare si inovare din fonduri de la bugetul de stat se face astfel:

a) prioritar, în sistem competitional, pe programe si proiecte;

b) în sistem direct.

Art. 53. - (1) În vederea asigurării finantării în sistem competitional, pe programe, a activitătilor de cercetare-dezvoltare si inovare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare elaborează, planifică si execută:

a) bugetul multianual total, necesar realizării Planului national, detaliat pe programele componente, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului o dată cu aprobarea Planului national;

b) alocatia bugetară anuală pentru Planul national, încadrată în limita bugetului multianual total aprobat, actualizat cu rata inflatiei, după caz, precum si în prevederile anuale ale bugetului de stat;

c) plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor pentru programele din Planul national, o dată cu legea bugetului de stat;

d) alocatiile bugetare anuale pentru alte programe sau sisteme de finantare competitională care nu se includ în Planul national;

e) alocatiile bugetare anuale pentru alte categorii de cheltuieli, prevăzute si detaliate conform art. 58.

(2) Alocatia bugetară anuală pentru Planul national se constituie ca buget anual de plăti si se detaliază pe programele în derulare sau care se lansează în anul respectiv, în functie de necesarul de plăti estimat pentru fiecare program.

(3) Stabilirea bugetelor anuale de plăti pentru programele din Planul national, în conformitate cu legile bugetare anuale, se face prin ordin al conducătorului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, după aprobarea prin lege a bugetului de stat.

(4) Plafonul anual de autorizare a angajării fondurilor, aprobat prin legile bugetare anuale, pentru programele din Planul national reprezintă nivelul maxim de contractare din anul curent, pentru fiecare din anii următori, a sumelor aferente programelor a căror executie se realizează pe unul sau mai multi ani. Angajamentele cumulate din anii anteriori si până la finele anului curent, pentru anul următor, nu pot depăsi bugetul aprobat pentru anul curent. Pentru următorii 2 ani angajamentele cumulate nu pot depăsi 75%, respectiv 65% din bugetul aprobat pentru anul în curs.

Art. 54. - Alocatiile bugetare anuale pentru programele sau sistemele de finantare competitională neincluse în Planul national se detaliază pe domeniile si/sau obiectivele specifice acestora, în functie de necesarul de plăti estimat pentru fiecare, pentru contractele noi si în derulare, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 55. - (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în proiectul bugetului propriu resursele financiare necesare realizării politicilor în domeniul cercetării si în domeniul stimulării inovării.

(2) În bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare se înscrie o sumă globală de la bugetul de stat pentru realizarea programelor prevăzute în Planul national.

Art. 56. - (1) Programele prevăzute în Planul national cuprind activităti de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovării, care se finantează din suma prevăzută în bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum si din alte surse de finantare care pot fi atrase în acest scop.

(2) Programele sunt anuale sau multianuale.

Art. 57. - (1) Suma globală alocată de la bugetul de stat prin bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în vederea realizării programelor Planului national, se contractează cu conducătorii de programe si cu conducătorii si realizatorii de proiecte sau de părti din acestea.

(2) Din sumele contractate potrivit alin. (1) se pot efectua cheltuieli curente si de capital în conformitate cu prevederile contractelor încheiate.

Art. 58. - (1) Categoriile de cheltuieli pentru activităti de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovării, finantate de la bugetul de stat, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Categoriile de cheltuieli care pot fi efectuate se stabilesc astfel încât să se asigure corespondenta cu cele stabilite în cadrul programelor internationale la care România este parte.

(3) Din fondurile alocate autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare de la bugetul de stat pentru activitatea de cercetare se pot finanta si următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuieli pentru participarea si reprezentarea în cadrul programelor internationale din domeniul cercetării si inovării, inclusiv la activitătile de coordonare si corelare a acestora;

b) cheltuieli pentru functionarea Consiliului national de atestare si acreditare pentru cercetare si a organismelor consultative de nivel national pentru cercetare si inovare si a comisiilor organizate de acestea;

c) cheltuieli pentru premierea unor realizări deosebite în domeniul stiintei si tehnologiei, ale căror cuantum si număr se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare;

d) cheltuieli pentru întretinerea, exploatarea, functionarea si paza instalatiilor si obiectivelor speciale de interes national;

e) cheltuieli pentru informare si documentare;

f) cheltuieli pentru subventionarea literaturii tehnico-stiintifice;

g) cheltuieli pentru cotizarea, reprezentarea si participarea la activitătile organismelor, organizatiilor si institutiilor internationale de profil;

h) cheltuieli pentru organizarea de manifestări tehnicostiintifice;

i) cheltuieli pentru organizarea de târguri si expozitii tehnico-stiintifice interne si internationale;

j) cheltuieli pentru burse de cercetare;

k) cheltuieli pentru mobilitatea specialistilor din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national.

(4) Pentru a sprijini realizarea politicilor de cercetare-dezvoltare si de stimulare a inovării, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare prevede anual în bugetul propriu si sume necesare contractării unor servicii de consultantă si expertiză, pentru realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări, precum si pentru activităti similare ce tin de atributiile autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, evaluarea si controlul conducerii programelor/proiectelor, organizarea de seminarii si mese rotunde, actiuni promotionale, de imagine si diseminare de informatii, traduceri si altele asemenea.

(5) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate prevedea, de asemenea, în bugetul propriu resurse financiare necesare efectuării si a altor categorii de cheltuieli prevăzute de lege.

Art. 59. - Programele prevăzute în Planul national pot include instrumente financiare destinate obtinerii unor rezultate de prestigiu, precum si valorificării acestora, inclusiv prin parteneriat international.

Art. 60. - (1) Programele, proiectele de cercetare-dezvoltare si inovare si actiunile cuprinse în Planul national si în programele-nucleu finantate din surse bugetare se realizează pe bază de contracte de finantare.

(2) Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor prevăzute la alin. (1) se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 61. - (1) Contractele de finantare încheiate pentru finantarea programelor si proiectelor cuprinse în Planul national din surse bugetare pot avea caracter de recurentă.

(2) În baza caracterului de recurentă oricare contractor poate să încheie, la rândul său, alte contracte de finantare, de această dată având calitatea de autoritate contractantă, dacă:

a) în contractul de finantare pe care l-a încheiat în calitate de contractor este prevăzută o astfel de clauză; si

b) în valoarea contractului de finantare pe care l-a încheiat în calitate de contractor, pe lângă suma ce reprezintă tariful sau/si alte drepturi ce îi revin, este prevăzută si o sumă care reprezintă un buget pus la dispozitia sa pentru a-l utiliza numai în vederea încheierii unui alt contract de finantare, în calitate de autoritate contractantă, prin care să finanteze un contractor care efectuează un serviciu în aplicarea obiectivelor programelor si proiectelor.

(3) În vederea atingerii obiectivelor programelor/proiectelor se pot încheia contracte de finantare până la nivelul de executie directă si nemijlocită, inclusiv.

Art. 62. - (1) Valoarea contractelor de finantare încheiate din suma globală prevăzută pentru realizarea programelor prevăzute în Planul national cuprinde:

a) sume reprezentând contravaloarea serviciilor si echipamentelor pe care le implică conducerea de program/proiect si, după caz, de realizare/executie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;

b) suma pusă la dispozitie contractorului pentru finantarea de proiecte sau părti din acestea, cu respectarea procedurilor si destinatiilor prestabilite de autoritatea contractantă, evidentiată în mod distinct.

(2) Valoarea contractelor de finantare încheiate pe perioade multianuale se actualizează anual, luându-se în calcul si coeficientul de inflatie prognozat.

Art. 63. - Costurile salariale si cele cu deplasările, prevăzute în vederea realizării programelor/proiectelor sau a unor părti din acestea, cuprinse în Planul national, precum si a unor contracte pentru achizitionarea de servicii prevăzute la art. 58 alin. (4), sunt considerate ca având un pret negociat si acceptat prin semnarea contractului de finantare.

Art. 64. - (1) Costurile prevăzute la art. 63 sunt cuprinse în antecalcul si se decontează la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finantare, cu conditia îndeplinirii obligatiilor contractuale. În acest caz contractul de finantare se consideră, în sensul legii, act justificativ de decontare a cheltuielilor prevăzute la art. 63.

(2) Dacă executantul, altul decât o institutie publică finantată integral de la bugetul de stat, obtine economii fată de costurile acceptate prin contractul de finantare, acestea rămân la dispozitia sa, conform legislatiei în vigoare.

(3) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile salariale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(4) Plafoanele în baza cărora se calculează costurile cu deplasările sunt prevăzute de norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 65. - (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, precum si orice altă autoritate contractantă pot acorda contractorului, în baza contractului de finantare si în limita bugetului de care dispun, trimestrial, semestrial sau, după caz, pentru o altă durată stabilită conform programării prevăzute în contract, plăti în avans, după cum urmează:

a) după semnarea contractului de finantare, o plată în avans din suma alocată pentru conducerea programului/proiectului, în cuantum de 25%-30% din cheltuielile ocazionate de organizarea activitătii, în vederea initierii programului/proiectului si elaborării documentelor de planificare si programare ale acestuia;

b) plăti în avans în cuantum de 25%-30% din suma alocată pentru conducerea programului/proiectului, respectiv din suma alocată pentru realizarea/executia proiectului/sub-proiectului, aferentă fiecărei perioade stabilite prin programare.

(2) Recuperarea avansului acordat potrivit prevederilor alin. (1) lit. a) se face cu ocazia plătii sumei aferente perioadei corespunzătoare initierii programului/proiectului si elaborării documentelor de planificare si programare ale acestuia.

(3) Autoritatea contractantă poate efectua în avans plătile, prevăzute la alin. (1) lit. b), numai la începutul perioadei pentru care se acordă avansul, în baza contractului de finantare si la solicitarea contractorului, care va prezenta o dată cu cererea de plată si un deviz al cheltuielilor efectuate, prin care să se confirme utilizarea legală a sumei acordate în avans pentru perioada anterioară.

(4) Autoritatea contractantă va stabili în contractele de finantare clauze asigurătorii pentru utilizarea corespunzătoare a avansurilor acordate potrivit alin. (1) lit. b) si pentru recuperarea acestora cu ocazia plătii sumei aferente reprezentând valoarea serviciilor de conducere a programului/proiectului sau, după caz, de realizare/executie a proiectului/subproiectului, prestate în perioada pentru care respectivele avansuri au fost acordate.

(5) În cazul în care recuperarea avansului acordat în conformitate cu alin. (1) lit. b) este programată să se efectueze în anul bugetar următor, contractorul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea integrală si conform destinatiilor legale a avansului acordat.

(6) Plata avansului se poate efectua numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) existenta contractului de finantare;

b) existenta contului sau subcontului deschis pe numele contractorului pentru program/proiect;

c) nominalizarea de către contractor a persoanei responsabile: director de program, responsabil de proiect;

d) aprobarea de către autoritatea contractantă a cererii de plată a avansului depuse de contractor.

(7) Este interzisă acordarea avansurilor contractorilor care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau care nu au fost recuperate în termenele stabilite.

Art. 66. - Institutele nationale si unitătile de cercetare-dezvoltare organizate ca institutii publice pot contracta, în sistem direct, cu organul administratiei publice centrale sub coordonarea căruia functionează lucrări solicitate de acesta, în domeniul de specialitate specific.

Art. 67. - Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare care fac parte din sistemul de cercetare-dezvoltare de interes national pot contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităti desfăsurate pe programenucleu de cercetare-dezvoltare ale unitătilor si institutiilor respective, avizate de organul administratiei publice centrale sub autoritatea căruia functionează si aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 68. - Nivelul alocat într-un singur an de la bugetul de stat pentru finantarea programului-nucleu de cercetare, propriu unei unităti sau unei institutii prevăzute la art. 67, nu poate depăsi 50% din veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din anul anterior.

Art. 69. - Din categoria lucrărilor din domeniul de specialitate prevăzute la art. 66 fac parte numai lucrări care corespund profilului de specialitate al institutiei respective si pentru care aceasta dispune de potentialul uman si de baza materială pentru a le realiza, încadrate în următoarele categorii:

a) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii si lucrări-suport pentru strategia sectorială si cea natională;

b) lucrări de fundamentare si sustinere a initiativelor legislative si politicilor în domeniu;

c) lucrări-suport de adaptare si extindere a legislatiei existente în vederea preluării acquisului comunitar în domeniu;

d) lucrări privind elaborarea si realizarea planurilor de actiuni pentru punerea în aplicare a legislatiei comunitare preluate;

e) consultantă, expertiză în domeniul de specialitate;

f) servicii tehnologice: analize, măsurători, testări, expertizări, certificări, altele similare;

g) realizarea de sisteme informationale si aplicatii soft-ware pentru informatizarea activitătilor operationale din respectivul sector sau domeniu de activitate.

 

CAPITOLUL VI

Valorificarea potentialului de cercetare

 

Art. 70. - (1) Administratia publică centrală si locală, organizatiile guvernamentale si agentii economici cu capital majoritar de stat au obligatia de a antrena potentialul stiintific national în activităti privind:

a) initierea si contractarea de lucrări de cercetare si transfer tehnologic si valorificarea rezultatelor cercetării de interes specific institutiei;

b) elaborarea deciziilor de restructurare si modernizare a economiei;

c) elaborarea si evaluarea independentă a strategiilor proprii ramurii economice;

d) expertizarea si evaluarea independentă a aspectelor specifice propriei activităti, inclusiv expertize legate de eficienta importului de noi tehnologii, produse si altele asemenea.

(2) În situatiile în care nu este disponibilă expertiza completă la nivel national, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare se apelează la misiuni de expertizare externe, beneficiarii având obligatia de a include în aceste echipe si specialisti români pe profil din domeniul cercetării.

(3) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) Consiliul national de atestare si acreditare pentru cercetare va realiza si va actualiza periodic baze de date cu experti pe domenii de activitate si pe specializări.

Art. 71. - Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si ministerele de resort, pentru domeniile proprii, cooperează si asigură parteneriatul între academii, învătământ, cercetare si industrie, în scopul valorificării

cunostintelor, prin:

a) stimularea realizării temelor de cercetare-dezvoltare de echipe comune din unităti, institute de cercetare-dezvoltare, academii si universităti;

b) stimularea finantării cu prioritate a temelor cu aplicabilitate imediată, solicitate de industrie sau de alte ramuri economice;

c) programe de formare profesională în care elevii si studentii efectuează stagii de pregătire si practică în unităti si institutii de cercetare care au bază materială si resurse umane specializate;

d) programe de asistentă tehnică si servicii între unităti si institutii de cercetare-dezvoltare si agenti economici, care aplică rezultatele programelor de cercetare-dezvoltare;

e) participarea cercetătorilor si specialistilor din unitătile de cercetare-dezvoltare la formele de pregătire postuniversitară, respectiv de formare continuă, organizate în institutiile de învătământ superior acreditate.

Art. 72. - (1) Pentru fiecare dintre domeniile de interes national în care se desfăsoară activităti de cercetare-dezvoltare, finantate din fonduri publice, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare initiază organizarea anuală de conferinte cu participare internatională, la care participă cu lucrări stiintifice unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare de profil.

(2) Aceste manifestări vor contribui la promovarea tendintelor si directiilor de cercetare-dezvoltare în domeniu, care vor fi incluse în programele nationale anuale.

Art. 73. - Agentii economici care realizează importuri de tehnologii si utilaje, finantate din fonduri bugetare, fonduri ale societătilor comerciale cu capital majoritar de stat sau din credite garantate de Guvern, vor solicita unitătilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare de profil atestate analiza independentă a tehnologiilor si a utilajelor care urmează să se importe, din punct de vedere al tehnicitătii, caracterului novator si de viabilitate, al compatibilitătilor cu ceea ce există în tară în ramura respectivă, precum si a altor aspecte legate de avantajele tehnologiilor respective, în conditiile nationale specifice.

 

CAPITOLUL VII

Rezultatele activitătilor de cercetare-dezvoltare

 

Art. 74. - (1) În sensul prezentei ordonante, prin rezultatele activitătilor de cercetare-dezvoltare obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se întelege:

a) documentatii, studii, lucrări, planuri, scheme si altele asemenea;

b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de înregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;

c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;

d) obiecte fizice si produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv.

(2) Achizitiile efectuate în vederea executării prevederilor unui contract de cercetare nu fac parte din rezultatele cercetării, cu exceptia achizitiilor care sunt înglobate în unul dintre rezultatele cercetării încadrate în categoriile prevăzute la alin. (1).

(3) Persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obtinut oricare dintre rezultatele cercetării prevăzute la alin. (1), în mod direct si nemijlocit.

Art. 75. - (1) Rezultatele cercetărilor obtinute în baza derulării unui contract finantat din fonduri publice apartin persoanelor juridice executante si ordonatorului principal de credite, în egală măsură, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.

(2) Rezultatele cercetării prevăzute la alin. (1) sunt administrate de unitătile care le-au produs, cu acordul ordonatorului principal de credite, cu exceptia documentatiilor de interes national care rămân în custodia acestor unităti si sunt sub controlul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(3) În cazul în care persoana juridică executantă s-a desfiintat, s-a reorganizat prin divizare, comasare sau altele asemenea, rezultatele cercetării pot fi preluate cu titlu gratuit, cu acordul ordonatorului principal de credite, de către persoana juridică ce preia integral sau partial activul si pasivul executantului, cu respectarea prevederilor legale. Documentatiile de interes national sunt preluate în custodie de către o persoană juridică desemnată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(4) Prevederile alin. (1), (2) si (3) se aplică cu respectarea prevederilor art. 5 si 48 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, cu modificările ulterioare, si ale art. 7, 8, 44 si 74 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Rezultatele cercetării destinate domeniului apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, obtinute de către persoane juridice executante utilizând fonduri publice alocate prin Planul national, pot fi preluate de organele administratiei publice centrale coordonatoare, pe baza unor clauze contractuale specifice, cu acordul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 76. - Înregistrarea rezultatelor cercetării în evidenta contabilă se face distinct, la valoarea simbolică de 1 leu, de către persoanele juridice executante, care răspund, potrivit legii, de luarea măsurilor necesare în vederea conservării, depozitării, păstrării, valorificării, refolosirii sau casării, după caz, a acestora. Se înregistrează în patrimoniu, potrivit legislatiei în vigoare, achizitiile efectuate în vederea executării contractului, care nu au fost înglobate în rezultatele cercetării.

Art. 77. - Toate rezultatele cercetării se înregistrează într-un registru special de evidentă constituit în baza prezentei ordonante, de către fiecare dintre persoanele juridice executante. Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va stabili modelul de registru special si metodologia de înregistrare corespunzătoare, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 78. - (1) În situatia în care rezultatele cercetării finantate din fonduri alocate de la bugetul de stat fac obiectul unor înstrăinări, închirieri sau concesionări, valoarea acestora este stabilită la pretul negociat între părti, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Pentru rezultatele cercetării finantate din fonduri publice prin Planul national, care apartin domeniului apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, organele administratiei publice centrale coordonatoare ale domeniului vor decide asupra înstrăinării, închirierii sau concesionării acestora pentru satisfacerea unor interese nationale.

Art. 79. - (1) Transmiterea cu orice titlu, către terte persoane, a rezultatelor cercetărilor obtinute în cadrul contractelor finantate din fonduri publice se face în conditiile stabilite prin contract, de ordonatorul principal de credite.

(2) Nu fac obiectul alin. (1) comunicările stiintifice si alte rezultate stiintifice care se pot da publicitătii, indiferent de mijloacele prin care sunt transmise, cu respectarea prevederilor legale privind proprietatea intelectuală.

(3) Rezultatele cercetării pot fi casate conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 80. - Prevederile art. 74-79 se aplică în mod corespunzător si în cazul rezultatelor cercetării obtinute pe baza derulării contractelor de grant încheiate începând din anul 1996 si finantate din fonduri publice.

Art. 81. - (1) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare poate finanta din fonduri publice proiecte de valorificare si transfer tehnologic.

(2) Agentii economici pot prelua cu titlu gratuit, pe bază de contract, rezultatele cercetării si pot primi din fonduri publice, în regim de cofinantare, o sumă de până la 20% din cheltuielile totale aferente aplicării rezultatelor selectate. Contractele vor contine clauze asigurătorii în vederea realizării transferului tehnologic, clauze privind proprietatea industrială si neînstrăinarea rezultatelor cercetării preluate.

(3) În vederea diseminării informatiilor si a eficientizării cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea, creatiile tehnice noi rezultate din activitatea de cercetare, finantate din fonduri publice, se pot introduce în circuitul economic prin încredintarea cu titlu gratuit către agentii economici. Pentru obtinerea acestora agentii economici vor prezenta pentru avizare autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare note de solicitare fundamentate.

(4) Transferul tehnologic cu titlu gratuit se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului coordonator al ramurii economice. Ca urmare a aprobării date de Guvern agentul economic beneficiar si unitatea de cercetare vor încheia contracte de transfer tehnologic cu clauze de neînstrăinare, de confidentialitate si clauze privind protectia proprietătii industriale.

(5) Agentii economici care utilizează rezultatele de cercetare transferate raportează periodic furnizorului si autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare performantele sau efectele economice obtinute în urma transferului si participă la finantarea temelor pentru continuarea etapelor următoare cercetării demarate, încheind în acest scop contracte în regim de cofinantare.

 

CAPITOLUL VIII

Stimularea dezvoltării tehnologice si a inovării

 

Art. 82. - Statul stimulează si sustine efortul de inovare si de absorbtie a inovării în economie si în societate, la nivelul agentilor economici si sociali, prin actiuni si mijloace specifice, astfel:

a) sprijin financiar;

b) dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic.

Art. 83. - (1) Agentii economici care cofinantează 50% din valoarea unei lucrări de cercetare-dezvoltare, în scopul aplicării rezultatelor acesteia, pot beneficia în totalitate de rezultatele cercetării, cu acordul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) În cazul în care rezultatele cercetării apartin domeniului apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, prevederile alin. (1) se aplică cu conditia obtinerii avizului prealabil al autoritătilor publice centrale coordonatoare ale domeniului.

Art. 84. - (1) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 7 si 8 beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute în achizitiile publice de bunuri materiale, lucrări si servicii.

(2) Unitătile si institutiile de cercetare-dezvoltare care elaborează brevete de inventie în calitate de titular beneficiază de reduceri de 80% privind toate taxele de brevetare si de mentinere în vigoare a brevetului.

Art. 85. - (1) Statul sustine dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic, la nivel national, regional si local, prin crearea de:

a) centre si servicii specializate pentru asistentă si informare stiintifică si tehnologică, precum si pentru diseminarea, transferul si valorificarea rezultatelor cercetării;

b) zone si infrastructuri cu facilităti speciale pentru înfiintarea si functionarea de agenti economici inovativi, care dezvoltă si aplică tehnologii noi, infrastructuri care pot fi: centre de transfer tehnologic, centre incubatoare de afaceri, centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri stiintifice si tehnologice;

c) unităti de ramură specializate în transfer tehnologic, finantate pe seama rezultatelor transferate în economie si în viata socială. În acest sens unitătile de transfer răspund de întocmirea contractelor tripartite între furnizorul de tehnologie, unitatea de transfer si unitatea care aplică rezultatele.

(2) Sustinerea financiară pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare si transfer tehnologic, la nivel national, regional si local, se realizează din fondurile alocate ministerelor de ramură si din fondurile administratiilor publice locale interesate.

Art. 86. - (1) Infrastructura de inovare si transfer tehnologic, prevăzută la art. 85, se constituie pentru sustinerea dezvoltării economico-sociale, prin stimularea inovării si transferului tehnologic, atragerea de investitii în vederea valorificării rezultatelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a resurselor umane din sistemul national de cercetare-dezvoltare.

(2) Initiativa constituirii unei entităti din infrastructura de inovare si transfer poate apartine autoritătilor administratiei publice centrale sau locale, unitătilor de cercetare, universitătilor, camerelor de comert si industrie, asociatiilor patronale si profesionale, precum si agentilor economici cu sediul în România.

(3) Statul, prin autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sustine logistic si financiar, în sistem de cofinantare, constituirea si dezvoltarea entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic.

(4) Acordarea titlului de entitate a infrastructurii de inovare si transfer tehnologic se face prin ordin al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare. Titlul este valabil, în functie de tipul de entitate, pe durată, în perimetrul si în conditiile specificate în ordin.

(5) Constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitătilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora se fac în conformitate cu norme metodologice specifice, elaborate de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante si aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 87. - (1) Statul acceptă existenta si preluarea riscului pe piată, pentru finantările de la bugetul de stat, în vederea implementării politicilor de cercetare-dezvoltare si inovare. Încadrarea în situatia de esec este constatată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza analizelor efectuate de experti. Esecul pe piată nu presupune obligativitatea recuperării fondurilor cheltuite.

(2) Constituie esec în activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare situatiile pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele tehnico-stiintifice stabilite la initierea acestei activităti, din motive obiective.

Art. 88. - În vederea stimulării dezvoltării tehnologice si a inovării la nivelul agentilor economici, în acord cu prevederile art. 83 si 87, se înfiintează, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, prin hotărâre a Guvernului, Societatea de investitii pentru transfer tehnologic si dezvoltare, societate comercială a cărei administrare este încredintată unui organism creat în acest scop, din care fac parte reprezentanti ai Guvernului si ai investitorilor, în subordinea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 89. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării si finantării activitătii de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 25 august 1995, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările si completările ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării stiintifice, dezvoltării tehnologice si inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 95/1998, cu modificările si completările ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, în sistem descentralizat, în domeniul stiintei, tehnologiei si inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997,

cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante, cu exceptia prevederilor privind Programul national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică “ORIZONT 2000”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 10 ianuarie 1996, care rămân în vigoare până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 90. - Actele normative emise în baza si în executarea legilor si a ordonantelor prevăzute la art. 89 îsi mentin valabilitatea până la data intrării în vigoare a noilor reglementări, prevăzute a se elabora în temeiul prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 16 august 2002.

Nr. 57.

 

ANEXĂ

 

DEFINITII

 

1. Cercetarea fundamentală - activitatea desfăsurată, în principal, pentru a dobândi cunostinte noi cu privire la fenomene si procese, precum si în vederea formulării si verificării de ipoteze, modele conceptuale si teorii.

2. Cercetarea aplicativă - activitatea destinată, în principal, utilizării cunostintelor stiintifice pentru perfectionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii si servicii.

3. Dezvoltarea tehnologică - formată din activitătile de inginerie a sistemelor si de inginerie tehnologică, prin care se realizează aplicarea si transferul rezultatelor cercetării către agentii economici, precum si în plan social, având ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente, si care cuprinde:

a) cercetarea precompetitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese sau servicii, incluzând fabricarea modelului experimental si a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;

b) cercetarea competitivă, ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese si servicii care pot răspunde, în mod direct, cererii pietei, incluzând si activitătile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologică.

4. Inovare - activitatea orientată către generarea, asimilarea si valorificarea rezultatelor cercetării-dezvoltării în sfera economică si socială.

5. Inovarea de produs - introducerea în circuitul economic a unui produs nou sau cu unele caracteristici îmbunătătite în mod semnificativ, astfel încât să se ofere consumatorului servicii noi sau îmbunătătite.

6. Inovarea tehnologică - introducerea în circuitul economic a unui proces sau a unei tehnologii ori ameliorarea semnificativă a celor existente, inclusiv îmbunătătirea metodelor de gestiune si organizare a muncii.

7. Transfer tehnologic - introducerea sau achizitionarea în circuitul economic a tehnologiilor si utilajelor specifice, echipamentelor si instalatiilor rezultate din cercetare, în vederea obtinerii unor procese, produse si servicii noi sau îmbunătătite, cerute de piată sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de a disemina informatii, a explica, a transfera cunostinte, a acorda consultantă si a comunica cu persoane care nu sunt experti în problemă despre rezultatele cercetării fundamentale, aplicative si precompetitive într-un asemenea mod încât să crească sansa aplicării unor astfel de rezultate, cu conditia să existe un proprietar al rezultatelor.

8. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerintelor activitătii industriale sau comerciale, în viata socială si culturală.

9. Diseminare - transmiterea informatiilor, a experientei si a bunelor practici, precum si cooperarea pentru promovarea inovării, pentru sprijinirea celor care vor să îsi creeze întreprinderi inovative si pentru sprijinirea proiectelor inovative.

10. Absorbtia inovării - capacitatea mediului socioeconomic de a îngloba inovarea, în mod deosebit în întreprinderi, de a utiliza, de a transforma si de a lărgi cunostintele despre rezultatele inovării, în scopul de a se extinde posibilitatea aplicării acestor rezultate în noi produse, procese sau servicii.

11. Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare - instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării, al inovării si asigură corelarea acestora.

12. Plan sectorial - instrumentul prin care ministerele si academiile realizează politica de cercetare menită să asigure dezvoltarea domeniului coordonat si cresterea eficientei activitătilor.

13. Programe de cercetare-dezvoltare-inovare - componente ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, alcătuite dintr-un set de obiective care au legătură între ele si cărora le pot corespunde subprograme. Prin programe se urmăreste implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programelor se efectuează prin intermediul proiectelor.

14. Obiectiv în programe - o necesitate a unui sector sau domeniu al societătii pentru a cărei rezolvare se face apel la mai multe discipline în domeniul cercetăriidezvoltării. Realizarea obiectivelor se face prin intermediul proiectelor de cercetare-dezvoltare.

15. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitate de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată utilizând resursele alocate si căruia îi este atasat un set propriu de reguli, obiective si activităti.

16. Programe-nucleu de cercetare - programe proprii ale institutelor nationale sau ale institutiilor publice de cercetare-dezvoltare, care pot fi finantate direct de către autoritatea de stat pentru cercetare.

17. Lucrare de cercetare-dezvoltare - componentă a proiectelor de cercetare-dezvoltare care are un obiectiv concret ce trebuie atins în cursul unui an.

18. Raport de cercetare-dezvoltare - document tehnico-stiintific care prezintă obiectivul si rezultatele activitătilor desfăsurate în cadrul unei lucrări de cercetare, precum si actiunile concrete pentru valorificarea rezultatelor obtinute.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării

drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Legea nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operatiunilor de vămuire, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 21 noiembrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 de la alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“1. drept de proprietate intelectuală - dreptul de autor, drepturi conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu înregistrate, dreptul asupra desenelor si modelelor industriale, dreptul asupra indicatiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de inventie, dreptul asupra certificatelor complementare de protectie;”

2. Litera a) a punctului 13 de la alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“a) orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă de produs sau de serviciu identică cu o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru respectiva marfă ori care nu poate fi deosebită, în aspectele sale esentiale, de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată si care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci;”

3. Punctul 14 de la alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“14. mărfuri-pirat - toate copiile fabricate fără consimtământul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de acesta în tara de producere si care sunt executate, direct sau indirect, după un produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor si desenelor industriale, dacă realizarea de astfel de copii ar constitui o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală respectiv.”

4. Litera b) a articolului 2 va avea următorul cuprins:

“b) mărfurilor plasate sub un regim vamal suspensiv sau în zone libere.”

5. Litera b) a alineatului (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

“b) bunurile fără caracter comercial, aflate în bagajele călătorilor sau în colete, în cadrul regimului aplicabil călătorilor si altor persoane fizice.”

6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 5. - Pentru fiecare drept de proprietate intelectuală se depune câte o cerere.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 8. - În cazul în care cererea este acceptată, ea devine efectivă începând cu data depunerii de către solicitant la Directia Generală a Vămilor a dovezii privind achitarea în contul acesteia a echivalentului în lei al tarifului de 100 euro, la cursul de schimb stabilit conform prevederilor Codului vamal al României.”

8. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 11. - (1) Dacă în termen de 10 zile de la data comunicării către solicitant a măsurii de suspendare a operatiunii de vămuire si retinere a mărfurilor acesta nu face dovada formulării unei actiuni civile în justitie sau a unei plângeri penale si a constituirii unei garantii în favoarea Directiei Generale a Vămilor, echivalentă cu valoarea în vamă a mărfurilor retinute, autoritatea vamală nu dă curs cererii de interventie, procedând la efectuarea vămuirii.”

9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 19. - (1) Dacă prin hotărâre definitivă si irevocabilă a instantei judecătoresti se respinge actiunea titularului dreptului sau dacă nu se dă curs plângerii penale, autoritatea vamală efectuează vămuirea mărfurilor.

(2) Importatorul, proprietarul sau destinatarul mărfurilor se poate adresa instantei împotriva titularului dreptului, solicitând acoperirea eventualului prejudiciu din garantia constituită potrivit prevederilor art. 11 alin. (1). În baza hotărârii judecătoresti definitive si irevocabilie Directia Generală a Vămilor execută garantia.”

10. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 20. - (1) Dacă prin hotărâre definitivă si irevocabilă a instantei judecătoresti se admite actiunea titularului dreptului, autoritatea vamală procedează conform art. 25 lit. a).”

11. Litera b) a articolului 21 va avea următorul cuprins:

“b) dacă există acordul scris al titularului dreptului si dacă sunt mărfuri apte pentru consumul sau uzul persoanelor fizice, mărfurile confiscate pot fi predate cu titlu gratuit, în functie de natura bunurilor, către institutii din domeniul ocrotirii sociale, organizatii sau asociatii nonprofit cu caracter umanitar, asociatii ori cluburi sportive sau institutii de învătământ. În acest caz institutia care preia spre consum sau folosire mărfurile se obligă să nu le comercializeze sau să nu le înstrăineze.”

12. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 22. - Autoritatea vamală nu va permite reexportul mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală si nici nu le va supune unui alt regim vamal până la pronuntarea unei hotărâri definitive si irevocabile de către instanta de judecată, respectiv până la solutionarea potrivit legii a plângerii penale.”

13. Litera a) a articolului 25 va avea următorul cuprins:

“a) cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei fapta importatorului, proprietarului sau, după caz, a destinatarului mărfurilor de a introduce sau de a scoate din tară mărfurile stabilite ca fiind mărfuri care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă; în acest caz mărfurile se confiscă. În cazul în care mărfurile au fost vândute, se vor confisca sumele rezultate din această vânzare;”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Departamentul de Comert Exterior

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 59.