MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 646         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 august 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

62. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

 

63. - Ordonantă privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 1. - Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitătilor care au ca scop verificarea realitătii, legalitătii si sinceritătii declaratiilor, verificarea corectitudinii si exactitătii îndeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de către contribuabili, precum si activitatea de investigare si constatare a evaziunii fiscale.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 3. - Obligatiile fiscale cuprind:

a) obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, după caz, impozitele datorate, taxele, contributiile la fondurile speciale;

b) obligatia de a calcula si de a înregistra în evidentele contabile si de plată, la termenele legale, impozitele, taxele, contributiile la fondurile speciale;

c) obligatia de a calcula, de a retine si de a înregistra în evidentele contabile si de plată, la termenele legale, impozitele care se realizează prin stopaj la sursă;

d) orice alte obligatii legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 5. - Controlul fiscal se exercită de organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale teritoriale, denumite în continuare organe de control fiscal, precum si de către serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale.

Organele de control fiscal îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat.

Structura organizatorică, numărul de personal pentru activitatea de control fiscal, competenta teritorială si atributiile aparatului de control fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al unitătilor sale teritoriale se aprobă de ministrul finantelor publice.

În exercitarea atributiilor sale de serviciu organele de control fiscal colaborează cu autoritătile publice centrale si locale, cu directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si cu institutiile fiscale similare din alte state, în conditiile legii, pentru realizarea obiectivelor sale.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 6. - În exercitarea atributiilor ce le revin organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale au dreptul:

a) să verifice în totalitate sau prin sondaj orice documente, înscrisuri, registre sau evidente contabile ale contribuabililor verificati, referitoare la obiectul controlului, să primească copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabilă;

b) să solicite contribuabililor controlati, verbal sau în scris, toate informatiile si justificările referitoare la abaterile constatate.

În cazul în care se solicită răspunsul în scris, contribuabilii sunt obligati să furnizeze informatiile respective în termen de 5 zile de la primirea solicitării;

c) să retină documente în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în conditiile legii, acte, înscrisuri, registre si documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării si achitării obligatiilor fiscale de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerilor organului de control fiscal, perioada de retinere a documentelor poate fi prelungită cu maximum 90 de zile;

d) să solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal.

Solicitarea se face în scris si cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora si locul întâlnirii, precum si scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel putin 5 zile înaintea datei fixate pentru întâlnire;

e) să facă constatări faptice cu privire la natura activitătilor producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor ori surselor impozabile;

f) să confiste, în conditiile legii, obiectele sau produsele reprezentând bunuri sustrase de la plata impozitelor si taxelor, precum si sumele în lei si în valută dobândite ilicit;

g) să stabilească obligatiile fiscale prin asimilare sau estimare, în situatia în care în evidenta contabilă nu există documente justificative sau contribuabilul refuză prezentarea acestora, demonstrate pe bază de înscrisuri, cu exceptia cazurilor de fortă majoră, în conditiile legii. Metodele si procedurile de stabilire a obligatiilor prin asimilare sau estimare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice. Sarcina de a dovedi că metoda indirectă utilizată pentru stabilirea obligatiilor fiscale este incorectă revine contribuabilului;

h) să stabilească în sarcina contribuabilului diferente de impozite si taxe, să calculeze majorări de întârziere, penalităti si penalităti de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor si/sau taxelor datorate conform prevederilor legilor fiscale;

i) să răspundă pentru rezultatele controlului, în limita documentelor supuse controlului si constatărilor efectuate si consemnate în actul de control;

j) să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute de legile fiscale si contabile;

k) să dispună corectarea în contabilitate a eventualelor erori constatate după aprobarea si depunerea situatiilor financiare anuale, în anul în care au fost constatate;

l) să anuleze aplicarea măsurilor care contravin reglementărilor contabile si fiscale si să dispună măsurile necesare îndeplinirii corecte de către contribuabili a obligatiilor fiscale ce le revin;

m) să intre, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta altei persoane desemnate de contribuabil, în orice incintă a sediului în care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul sau în locuri în care există bunuri impozabile ori în care se desfăsoară activităti producătoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afara acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului de control fiscal sau, după caz, a conducerii serviciilor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale si cu acordul contribuabilului;

n) să verifice modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de organele de control fiscal;

o) să beneficieze de protectie din partea organelor abilitate ale statului, la solicitarea acestora.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 8. - În scopul determinării modului de respectare aobligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sau, după caz, conducerile serviciilor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale sunt în drept să solicite informatii de la:

a) persoane fizice sau juridice care detin în păstrare sau în administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor, care au relatii de afaceri cu acestia sau care pot da relatii în legătură cu operatiunile verificate;

b) organe ale administratiei publice centrale si locale, institutii publice sau de interes public;

c) institutii publice sau private care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, circulatia mărfurilor pe căile de comunicatie de orice fel, evidenta populatiei sau a bunurilor, exploatarea proprietătilor si altele asemenea.

Persoanele, organele si institutiile mentionate la alin. 1 sunt obligate ca în termenul specificat în solicitare să furnizeze informatiile si să pună la dispozitie organelor de control fiscal sau, după caz, serviciilor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale actele, evidentele si datele respective, în conditiile legii.

Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, în modalitatea prevăzută în prezentul articol, vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 9. - În cazuri temeinic justificate organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale pot solicita si altor persoane fizice decât cele angajate la contribuabili, potrivit competentelor teritoriale, note explicative sau declaratii, considerate necesare pentru a stabili dacă persoana în cauză are sau nu are calitatea de contribuabil ori în legătură cu obiectivele controlului fiscal.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 10. - Organele de control fiscal au următoarele obligatii:

a) să cunoască si să aplice corect, cu obiectivitate si profesionalism prevederile legislatiei contabile si fiscale si normele de aplicare a acestora;

b) să prezinte contribuabilului verificat legitimatia de control si ordinul de serviciu;

c) să efectueze controlul în asa fel încât să afecteze cât mai putin activitatea curentă a contribuabililor verificati;

d) să acorde atentie întrebărilor, nelămuririlor, reclamatiilor contribuabililor si să dea dovadă de întelegere si solicitudine în solutionarea acestora, potrivit legii;

e) să întocmească si să depună la sediul unitătii de care apartine actele de control privind rezultatele verificării, potrivit metodologiei de control;

f) să utilizeze cu eficientă timpul de control, să păstreze si să apere secretul operatiunilor contribuabililor verificati;

g) să nu se angajeze direct sau indirect în relatii de afaceri cu persoane fizice sau juridice controlate, relatii care pot afecta îndeplinirea cu corectitudine a sarcinilor de control fiscal  ncredintate;

h) să sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu anumite constatări ce ar putea întruni elemente constitutive ale unei infractiuni constatate cu ocazia exercitării atributiilor de control fiscal;

i) să nu pretindă si să nu primească nici un fel de bunuri în natură sau în bani, să nu îsi creeze avantaje în legătură cu serviciul sau cu exercitarea functiei;

j) să consemneze, conform legii, în registrul unic de control existent la contribuabil datele privind începerea controlului, obiectivele si rezultatele sintetice ale acestuia.”

8. Articolul 11 se abrogă.

9. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 111. - Înaintea desfăsurării unei actiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului, acesta are dreptul:

a) să fie informat în legătură cu actiunea de control prin transmiterea unui aviz de verificare;

b) să fie înstiintat în legătură cu drepturile si obligatiile sale.

Avizul de verificare va cuprinde:

1. baza legală a transmiterii lui si a desfăsurării controlului fiscal;

2. perioada în care este programată să se desfăsoare actiunea de control fiscal;

3. impozitele si perioadele impozabile care vor fi cuprinse în verificare.

Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 5 zile înainte de data începerii efective a actiunii de control fiscal.

Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucrătoare, solicitare care se comunică în scris conducerii organului de control fiscal la 5 zile de la primirea avizului de verificare.

O nouă solicitare de amânare a controlului fiscal respectiv nu se admite.

În cazul controalelor inopinate sau la verificarea unor sesizări, reclamatii privind cazuri de evaziune fiscală, precum si în cazul verificării efectuate la cererea contribuabililor si al actiunilor de verificare solicitate de diverse institutii pentru care sunt stabilite termene precise de solutionare prin acte normative, nu se transmit avize de verificare.”

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 12. - Pe toată durata exercitării controlului fiscal contribuabilii supusi acestuia au următoarele drepturi:

a) să fie informati asupra desfăsurării controlului si eventualelor situatii neclare;

b) să fie primii solicitati, în cazul în care sunt disponibili, pentru a furniza informatii, date, documente si elemente pentru clarificarea si justificarea operatiunilor efectuate;

c) să beneficieze de asistentă de specialitate sau juridică pe toată durata controlului;

d) să beneficieze din partea organului de control de un tratament just, confidential si echitabil;

e) să solicite din proprie initiativă să fie controlati;

f) să conteste, potrivit legii, constatările înscrise în actele de control încheiate;

g) să fie protejati asupra secretului fiscal.”

11. Articolul 121 se abrogă.

12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 13. - Contribuabilii supusi controlului fiscal au următoarele obligatii:

a) să se prezinte, la solicitarea organului de control, la data si locul stabilite pentru efectuarea controlului;

b) să pună la dispozitie toate documentele, situatiile si datele solicitate privind obiectul controlului;

c) să pună la dispozitie, la solicitarea organului de control, în conditiile legii, actele originale sau copii certificate, după caz, referitoare la obiectul controlului;

d) să permită accesul în locurile unde se află bunurile si valorile supuse impozitării, precum si în locurile unde se află documentele necesare controlului;

e) să furnizeze în scris si verbal, în legătură cu obiectul controlului, toate explicatiile si elementele necesare clarificării operatiunilor economico-financiare efectuate;

f) să manifeste respect fată de autoritatea controlului, aducând la îndeplinire întocmai măsurile din actul de control rămase definitive, si să informeze organul de control despre aceasta;

g) să colaboreze cu organul de control pentru buna desfăsurare a actiunii de control;

h) să notifice toate modificările intervenite în datele initiale de identificare, inclusiv încetarea activitătii în termenele prevăzute de lege;

i) să întocmească documente pentru orice operatiune impozabilă si să răspundă pentru realitatea si exactitatea datelor furnizate, precum si pentru autenticitatea documentelor în cauză furnizate organului de control;

j) să refacă evidentele tehnico-operative si contabile prin care se justifică operatiunile efectuate, în situatia în care acestea au fost pierdute ori distruse, în termen de maximum 60 de zile de la data producerii evenimentului;

k) să întocmească si să pună la dispozitie organului de control registrul unic de control;

l) să dea o declaratie pe propria răspundere la finalizarea controlului, în care să specifice că au fost prezentate toate documentele ce privesc obiectul controlului;

m) să creeze conditii corespunzătoare pentru desfăsurarea controlului fiscal;

n) să se prezinte la sediul organului de control fiscal, la solicitarea scrisă a acestuia.

Documentele neprezentate cu rea-credintă, dovedită cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate în considerare ulterior la solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice.”

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 14. - Contribuabilii care, potrivit legii, organizează si conduc contabilitatea proprie sunt obligati să păstreze evidentele contabile, precum si documentele justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrările contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizării si înregistrării la organul fiscal, până la împlinirea termenului de prescriptie a dreptului organelor fiscale sau, după caz, a dreptului serviciilor de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale de a stabili diferente de impozite.

Evidentele contabile si documentele justificative se păstrează si se arhivează într-un mod adecvat, care să permită desfăsurarea normală a controlului fiscal.

Contribuabilii sunt obligati să păstreze la punctele de lucru un exemplar din documentele justificative aferente desfăsurării activitătii acestora.”

14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 17. - Controlul fiscal se desfăsoară, în baza deciziei conducătorului organului de control fiscal, la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal.

Controlul fiscal se poate desfăsura si în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urmă având în acest caz obligatia de a asigura conditiile necesare pentru derularea normală a actiunii de control.”

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 18. - Durata efectuării controlului fiscal prevăzut la art. 17 este stabilită de organele de control fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autoritătilor administratiei publice locale, în functie de obiectivele controlului, si nu poate fi mai mare de 3 luni.

În cazul marilor contribuabili sau al celor care au subunităti, filiale ori sucursale în tară, durata controlului nu poate fi mai mare de 6 luni.”

16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 26. - Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 13 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute la lit. c), d), f), g) si m);

b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute la lit. a), e), l) si n);

c) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute la lit. h) si k);

d) de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei, pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute la lit. b), i) si j).

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de control fiscal si de alte persoane împuternicite de Ministerul Finantelor Publice.”

Art. II. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Atribuirea sau schimbarea de denumiri pentru unităti administrativ-teritoriale, precum si pentru sate, localităti componente ale municipiilor si oraselor, statiuni balneoclimaterice si statiuni turistice se face prin lege.

Art. 2. - Atribuirea sau schimbarea de denumiri, altele decât cele prevăzute la art. 1, se face de către:

a) Guvern, prin hotărâre, pentru institutii publice si obiective de interes national;

b) autoritătile administratiei publice centrale, pentru obiective si institutii publice pe care le înfiintează, precum si pentru cele care se află în subordinea acestora;

c) consiliile judetene, prin hotărâre, pentru institutiile publice si obiectivele de interes judetean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate institutiile si obiectivele în cauză;

d) consiliile locale, prin hotărâre, pentru parcuri, piete, oboare, cartiere, străzi, statii ale mijloacelor de transport în comun, precum si pentru obiective si institutii de interes local aflate în subordinea lor.

Art. 3. - (1) Proiectele de hotărâri ale consiliilor judetene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităti ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate si avizate de comisia de atribuire de denumiri judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Comisia de atribuire de denumiri este formată din 5 membri, specialisti din domeniile istoriei, etnografiei, geografiei, lingvisticii sau artei, din care un presedinte si un vicepresedinte.

(3) Componenta nominală a comisiei de atribuire de denumiri se stabileste prin ordin al prefectului.

(4) Secretariatul comisiei de atribuire de denumiri va fi asigurat prin grija secretarului general al prefecturii.

(5) În judetele în care cetătenii apartinând unei minorităti nationale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, specialistii prevăzuti la alin. (2) vor fi numiti si din rândul minoritătii respective.

(6) Hotărârile comisiei de atribuire de denumiri se adoptă prin consens.

Art. 4. - (1) Pentru activitatea desfăsurată în cadrul comisiei prevăzute la art. 3 alin. (2), membrii acesteia primesc o indemnizatie de sedintă.

(2) Cuantumul indemnizatiei de sedintă, sursele de constituire a sumelor necesare si conditiile de acordare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - (1) Solicitarea avizului comisiei de atribuire de denumiri, în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (1), este obligatorie. Avizul are caracter consultativ si se emite cu votul majoritătii membrilor comisiei, în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării.

(2) Hotărârile consiliilor locale si ale consiliilor judetene adoptate fără avizul comisiei de atribuire de denumiri sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanta de contencios administrativ, la sesizarea prefectului sau a oricărei persoane interesate.

Art. 6. - (1) Ministerul Administratiei Publice asigură tinerea evidentei denumirii unitătilor administrativ-teritoriale, satelor, localitătilor componente ale municipiilor si oraselor, a statiunilor balneoclimaterice si statiunilor turistice.

(2) Autoritătile administratiei publice centrale asigură tinerea evidentei denumirii institutiilor si obiectivelor aflate în subordinea lor.

(3) Consiliile judetene, respectiv consiliile locale, asigură tinerea evidentei denumirii institutiilor si obiectivelor prevăzute la art. 2 lit. c) si d), existente pe raza unitătilor administrativ-teritoriale în care functionează.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Decretul-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 30 octombrie 1990, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 63.