MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 647         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sambata, 31 august 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

65. - Ordonantă privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

 

905. - Hotărâre privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

920. - Hotărâre privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei, începând cu luna septembrie 2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc alineatele (21) si (22) cu următorul cuprins:

‘‘(21) Comisia este legal constituită si deliberează în prezenta a cel putin 3 membri, cu conditia ca fiecare dintre acestia să apartină uneia dintre structurile reprezentate în Comisie.

(22) Comisia adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenti.”

2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 5. - (1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative abusive ori, după decesul acesteia, de sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv, până cel târziu la data de 31 decembrie 2002.”

3. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

‘‘(3) Comisia este obligată ca, în termen de 15 zile de la primirea cererii, dacă aceasta nu este însotită de acte doveditoare, să solicite documente, date sau informatii necesare solutionării cererii de la institutiile publice care le detin.”

4. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:

‘‘(4) Pentru solutionarea cu celeritate a cererilor si primirea cu titlu gratuit a documentelor, datelor sau informatiilor solicitate, Ministerul Justitiei va încheia protocoale de colaborare cu următoarele institutii:

a) Ministerul de Interne - Arhivele Nationale;

b) Ministerul Apărării Nationale;

c) Ministerul Sănătătii si Familiei;

d) Ministerul Educatiei si Cercetării;

e) Serviciul Român de Informatii;

f) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii.

(5) Comisia este obligată să se pronunte asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, dacă este însotită de acte doveditoare, sau, după caz, de la primirea documentelor, datelor sau informatiilor prevăzute în alin. (3), prin decizie motivată, semnată de presedintele Comisiei.”

Art. II. - Pentru cererile depuse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, care nu sunt însotite de acte doveditoare, Comisia este obligată ca, în termen de cel mult 90 de zile, să solicite documente, date sau informatii necesare solutionării cererilor, potrivit art. 5 alin. (3).

Art. III. - Ministerul Justitiei va încheia protocoalele de colaborare prevăzute la art. 5 alin. (4) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de împotrivire cu arme si de răsturnare prin fortă a regimului comunist instaurat în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Cristina Iulia Tarcea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 64.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. VI.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În România activitatea de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică, denumită în continuare cercetare-dezvoltare, constituie prioritate natională si este reglementată prin lege.

(2) Cercetarea-dezvoltarea este o activitate creativă, hotărâtoare pentru progresul economic, social si cultural, si reprezintă o formă superioară de valorificare prin cunoastere a resurselor umane.

(3) Prevederile prezentei ordonante constituie cadrul prin care se promovează formarea continuă, dezvoltarea si motivarea resurselor umane pentru asigurarea competentei si eticii profesionale în activitătile de cercetare-dezvoltare, precum si eliminarea constrângerilor ce pot limita libertatea de creatie.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei ordonante, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare este Ministerul Educatiei si Cercetării.

(2) Termenii si expresiile folosite în cuprinsul prezentei ordonante sunt definite în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

Art. 3. - (1) Prezenta ordonantă reglementează statutul juridic al personalului de cercetare-dezvoltare, stabilind rolul, competentele, responsabilitătile, drepturile si obligatiile specifice, precum si modalitătile de angajare si promovare.

(2) Dispozitiile prezentei ordonante se aplică personalului de cercetare-dezvoltare care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unor structuri organizatorice cu capital de stat, privat sau mixt, institutii publice, precum si în cadrul unor forme asociative sau în mod individual, după cum urmează:

a) institute nationale de cercetare-dezvoltare;

b) institutii de învătământ superior, centre sau laboratoare de cercetare-dezvoltare din învătământul superior acreditat;

c) institute, centre sau statiuni de cercetare ale Academiei Române si ale academiilor de ramură;

d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare ale societătilor nationale, ale companiilor nationale, ale regiilor autonome sau ale administratiei publice centrale si locale; 

e) institutii publice de cercetare-dezvoltare;

f) institutii de cercetare-dezvoltare organizate ca societăti comerciale;

g) institutii, laboratoare sau centre internationale de cercetare-dezvoltare înfiintate pe baza unor programe sau acorduri internationale;

h) structuri de cercetare din cadrul societătilor comerciale;

i) alte institutii de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică;

j) persoane fizice autorizate;

k) institutii publice care au în structura lor si activităti de cercetare-dezvoltare.

Art. 4. - Misiunea personalului de cercetare-dezvoltare este de interes national si cuprinde:

a) dezvoltarea cunostintelor stiintifice;

b) transferul cunostintelor si tehnologiilor în toate domeniile vietii economice si sociale;

c) valorificarea eficientă a rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare pentru dezvoltarea durabilă a societătii. 

Art. 5. - Prevederile prezentei ordonante si ale celor care reglementează activitatea de cercetare-dezvoltare asigură autonomia demersurilor stiintifice ale personalului din domeniu, participarea acestuia la promovarea si evaluarea activitătilor care le revin, precum si dreptul la formare profesională continuă.

Art. 6. - Principiile fundamentale ale activitătii personalului de cercetare-dezvoltare sunt:

a) asimilarea, utilizarea si generarea de noi cunostinte, precum si folosirea celor mai bune practici în domeniul specific de activitate;

b) respectarea misiunii cercetării si a eticii profesionale.

 

CAPITOLUL II

Categorii de personal, functii si grade profesionale

 

Art. 7. - Activitatea din institutiile de cercetare-dezvoltare definite la art. 3 se desfăsoară de următoarele categorii de personal:

a) personal de cercetare-dezvoltare;

b) personal din activitatea auxiliară;

c) personal din aparatul functional.

Art. 8. - Functiile de conducere si de coordonare stiintifică din institutiile de cercetare-dezvoltare pot fi:

A. Functii ce presupun si responsabilitate administrativă:

a) director general sau director;

b) director stiintific;

c) director tehnic;

d) secretar stiintific;

e) sef de compartiment cercetare-dezvoltare.

B. Functii ce presupun si responsabilităti de coordonare stiintifică:

a) director de program de cercetare-dezvoltare;

b) director de proiect de cercetare-dezvoltare;

c) sef de program de cercetare-dezvoltare;

d) sef de proiect de cercetare-dezvoltare.

Art. 9. - Personalul de cercetare-dezvoltare definit la art. 7 lit. a), cu studii superioare, care desfăsoară activităti de cercetare stiintifică, se diferentiază pe functii si grade profesionale după cum urmează:

a) cercetător principal gradul I - CP I;

b) cercetător principal gradul II - CP II;

c) cercetător principal gradul III - CP III;

d) cercetător - C;

e) asistent de cercetare - AC.

Art. 10. - Personalul de cercetare-dezvoltare definit la art. 7 lit. a), cu studii superioare tehnice, care desfăsoară activităti de dezvoltare tehnologică, se diferentiază pe ocupatii si grade profesionale după cum urmează:

a) inginer de dezvoltare tehnologică gradul I - IDT I;

b) inginer de dezvoltare tehnologică gradul II - IDT II;

c) inginer de dezvoltare tehnologică gradul III - IDT III;

d) inginer de dezvoltare tehnologică - IDT.

Art. 11. - (1) Categoriile de personal de cercetare-dezvoltare cu studii superioare, altele decât cele definite la art. 9 si 10, pot fi:

a) inginer;

b) arhitect;

c) chimist;

d) fizician;

e) matematician;

f) economist;

g) geolog;

h) medic;

i) biolog;

j) biochimist;

k) jurist;

l) filolog;

m) alte functii.

(2) Personalul de cercetare-dezvoltare prevăzut la alin. (1) se încadrează pe functii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru celelalte sectoare de activitate.

Art. 12. - (1) Personalul de cercetare-dezvoltare cu studii medii se diferentiază pe functii si trepte profesionale după cum urmează:

a) asistent treapta I - A I;

b) asistent treapta II - A II;

c) asistent treapta III - A III;

d) asistent - A.

(2) Personalul mentionat la alin. (1) participă pe lângă cercetătorii principali si inginerii de dezvoltare tehnologică la desfăsurarea activitătii de cercetare-dezvoltare prin efectuarea de măsurări, analize, operatiuni de executie a unor elemente, operatiuni de întretinere si exploatare a aparaturii si instalatiilor de cercetare, precum si alte activităti asemănătoare.

Art. 13. - Personalul de cercetare-dezvoltare obtine pentru încadrarea pe functie atestarea de cercetător principal, inginer de dezvoltare tehnologică sau asistent, precum si gradul profesional corespunzător functiei în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 14. - Metodologia de încadrare pe functii si grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare prevăzut la art. 11 se stabileste de fiecare unitate de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 15. - Personalul din activitatea auxiliară si din aparatul functional al institutiilor de cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 7 lit. b) si c), se încadrează pe functii stabilite de prevederile legale în vigoare.

Art. 16. - Numărul de posturi pe functii si grade profesionale se propune de consiliul stiintific si se aprobă de consiliul de administratie al institutiei, respectiv de organelle de conducere echivalente, în concordantă cu necesitătile si resursele financiare ale acesteia.

 

CAPITOLUL III

Acordarea gradelor profesionale si încadrarea pe functii

 

Art. 17. - (1) Functiile si gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs, pe baza evaluării performantelor profesionale.

(2) Concursul se anuntă public prin afisare la sediul unitătii si prin publicare într-un ziar de circulatie natională si se desfăsoară pe baza unei metodologii generale, elaborată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si aprobată prin ordin al ministrului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 18. - (1) Evaluarea performantelor profesionale ale candidatilor si încadrarea pe functii se realizează tinându-se seama de competenta profesională, de rezultatele profesionale obtinute, de studii, de titlurile stiintifice si gradele profesionale obtinute, de experienta în specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare îndeplinirii functiei, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante si conform metodologiei generale prevăzute la art. 17 alin. (2).

(2) Conditiile minime de experientă profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării sunt următoarele:

a) pentru asistent de cercetare - să fie absolvent de studii universitare de lungă durată, cu examen de licentă sau de diplomă;

b) pentru cercetător, respectiv inginer de dezvoltare tehnologică - să aibă o vechime de cel putin 2 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare;

c) pentru cercetător principal gradul III - să aibă o vechime de cel putin 6 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare;

d) pentru inginer de dezvoltare tehnologică gradul III - să aibă o vechime de cel putin 3 ani în activitatea de dezvoltare tehnologică;

e) pentru cercetător principal gradul II - să detină titlul stiintific de doctor si să aibă vechime de cel putin 9 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare;

f) pentru inginer de dezvoltare tehnologică gradul II - să aibă o vechime de cel putin 5 ani în activitatea de dezvoltare tehnologică;

g) pentru cercetător principal gradul I - să detină titlul stiintific de doctor si să aibă o vechime de cel putin 9 ani în activitatea de cercetare-dezvoltare;

h) pentru inginer de dezvoltare tehnologică gradul I - să aibă o vechime de cel putin 8 ani în activitatea de dezvoltare tehnologică.

Art. 19. - (1) Gradele profesionale CP, IDT, CP III si DT III se acordă prin decizie a conducerii unitătii de cercetare-dezvoltare, cu avizul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza rezultatelor obtinute conform prevederilor din metodologia generală prevăzută la art. 17 alin. (2).

(2) Gradele profesionale CP II si CP I sunt atestate de Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare în urma acordării acestora con- form metodologiei generale prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare este un organism consultative fără personalitate juridică, organizat conform art. 140 alin. (3) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Componenta si conditiile de numire a Consiliului Ntional de Atestare a Titlurilor,  Diplomelor si Certificatelor Universitare si a comisiilor sale de specialitate, precum si regulamentul de organizare si functionare al acestora vor fi revizuite si completate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(5) Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, în urma analizei documentelor de concurs, confirmă sau infirmă motivat decizia comisiei de concurs si transmite ministrului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare avizul pentru atribuirea prin ordin a titlurilor CP II si CP I.

(6) Încadrarea pe functie în gradele profesionale stiintifice II si I se face prin decizie a conducătorului unitătii de cercetare-dezvoltare, emisă în baza ordinului ministrului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 20. - (1) Gradul profesional, o dată acordat, apartine persoanei titulare pentru domeniul de cercetare-dezvoltare respectiv si constituie titlu personal de care poate face uz în toate situatiile care implică imaginea sau drepturile personale.

(2) Pentru personalul atestat gradele profesionale CP I, CP II, CP III, IDT I, IDT II, respectiv IDT III, în domeniile de cercetare-dezvoltare pentru care au fost dobândite sunt recunoscute în orice unitate în care se desfăsoară activităti în domeniile respective.

(3) În afara procesului propriu-zis de acordare, gradul profesional se păstrează independent de ocuparea sau nu a unui post în cercetare-dezvoltare de o anumită categorie.

Art. 21. - (1) Functiile de conducere în activitatea de cercetare-dezvoltare se ocupă prin concurs.

(2) Functiile specifice de conducere din unitătile de cercetare-dezvoltare, prevăzute la art. 8, se ocupă, în conditiile legii, de personalul care îndeplineste următoarele conditii minime:

a) pentru director general sau director - personal de cercetare-dezvoltare cel putin gradul II, care a absolvit o formă de pregătire universitară sau postuniversitară în domeniul managementului;

b) pentru director stiintific sau director tehnic - cercetător principal gradul II;

c) pentru secretar stiintific - personal de cercetare-dezvoltare gradul II;

d) pentru celelalte functii specifice de conducere, prevăzute la art. 8 - personal de cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL IV

Functii echivalente

 

Art. 22. - (1) Cercetătorii principali pot functiona ca personal didactic în institutiile de învătământ superior, pe functii echivalente, cu respectarea statutului personalului didactic.

(2) Functiile de cercetare stiintifică, echivalente cu cele din învătământul superior, sunt următoarele:

a) cercetător principal gradul I - echivalent profesor universitar;

b) cercetător principal gradul II – echivalent conferentiar universitar;

c) cercetător principal gradul III, doctorand sau cu titlul stiintific de doctor - echivalent lector universitar/sef de lucrări;

d) cercetător - echivalent asistent universitar;

e) asistent de cercetare - preparator universitar.

Art. 23. - (1) Functiile si gradele de cercetare-dezvoltare dobândite anterior se echivalează cu functiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare respective, stabilite prin prezenta ordonantă.

(2) Echivalările prevăzute la alin. (1) se fac prin ordin al ministrului autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la solicitarea institutiei de cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL V

Drepturi si obligatii

 

Art. 24. - Cercetătorii principali si inginerii de dezvoltare tehnologică beneficiază, pe lângă drepturile prevăzute de lege pentru personalul încadrat în muncă, si de următoarele drepturi:

a) accesul la sursele de informare si documentare necesare proiectelor de cercetare-dezvoltare la care participă, cu respectarea normelor de folosire si publicare;

b) de a participa la elaborarea strategiei cercetării Stiintifice si dezvoltării tehnologice;

c) de a participa la manifestări stiintifice cu comunicări din rezultatele activitătii de cercetare-dezvoltare si de a publica lucrări stiintifice în conditiile legii;

d) de a breveta rezultatele cercetării, în conditiile legii, cu sprijinul unitătii; în limita resurselor bugetare institutia poate finanta participarea personalului de cercetare-dezvoltare la manifestări stiintifice, nationale si internationale;

e) recunoasterea ca autor sau coautor al unui demers stiintific si de a fi recompensati conform legislatiei din domeniu;

f) de a fi sprijiniti de unitate în vederea perfectionării pregătirii lor profesionale, conform legii;

g) de a face parte din asociatii profesionale, societăti si organizatii stiintifice, nationale si internationale, fără ca prin activitatea desfăsurată în aceste organisme să intre în conflict de interese cu unitatea unde prestează activitatea de bază;

h) recunoasterea si stimularea performantei în domeniul cercetării-dezvoltării prin premii, gradificatii, titluri, diplome, precum si prin alte modalităti;

i) de a participa la competitii pentru finantarea activitătii stiintifice proprii din fonduri bugetare sau private, în conditiile legii;

j) de a participa ca expert, referent, membru în comisii de evaluare, consultant si altele asemenea, la solicitarea altor institutii sau agenti economici, fără a intra în conflict de interese cu unitatea în care prestează activitatea de bază, si de a fi remunerati pentru activitatea depusă;

k) de a putea beneficia de un venit lunar neplafonat, dacă concomitent cu executia temelor finantate din fonduri de la bugetul de stat derulează si proiecte finantate din programe internationale la care România plăteste cotizatie, precum si dacă proiectul conduce, în timpul derulării si după finalizare, la transferuri tehnologice;

l) de a desfăsura activităti succesive sau simultane privind cercetarea, învătământul sau valorificarea cercetării.

Acestea se pot exercita în interiorul sau în afara unitătii de cercetare în care sunt încadrati;

m) de a beneficia, în conditiile legii, de un spor la salariul de bază, dacă au obtinut titlul stiintific de doctor;

n) de a refuza motivat, din considerente morale si etice, să participe la cercetări stiintifice care au un impact negativ asupra fiintei umane si asupra mediului natural;

o) de a solicita ocuparea unui post de grad inferior celui dobândit, dacă este în interes propriu.

Art. 25. - Cercetătorii principali si inginerii de dezvoltare tehnologică au, pe lângă obligatiile prevăzute de lege pentru personalul încadrat în muncă, si următoarele obligatii:

a) să respecte etica si deontologia activitătii de cercetare-dezvoltare;

b) să respecte drepturile de proprietate intelectuală si confidentialitatea convenită cu colaboratorii si cu finantatorii cercetării;

c) să nu creeze conflict de interese sau concurentă neloială în cazul cumulului de activităti, efectuat în conditiile legii;

d) să participe la formarea cercetătorilor tineri si să transmită cunostintele si experienta proprie în activitatea de cercetare-dezvoltare;

e) să utilizeze patrimoniul tehnico-stiintific exclusiv pentru activităti profesionale în interesul unitătii angajatoare;

f) să se supună analizelor de evaluare a activitătii de cercetare-dezvoltare, precum si a rezultatelor proprii;

g) să se preocupe de participarea la programele internationale ale Comunitătii Europene sau la programele rezultate din acordurile internationale de cooperare bilaterală la care România este parte;

h) să îndeplinească propria activitate stiintifică, tehnologică sau de inovare fără a încălca drepturile si libertătile omului;

i) să îsi dezvolte continuu cunostintele stiintifice si tehnice si să contribuie la diseminarea informatiei si culturii stiintifice si tehnice, precum si la constientizarea publicului asupra importantei rolului stiintei si tehnicii;

j) să aplice, în conditiile legii, în economie sau în viata socială, rezultatele activitătii proprii de cercetare-dezvoltare;

k) să utilizeze în activitatea de cercetare-dezvoltare cele mai bune practici si cele mai noi cunostinte accesibile din domeniul specific de activitate.

Art. 26. - (1) La încetarea activitătii în unitate personalul din cercetare-dezvoltare nu poate folosi rezultatele stiintifice si tehnice care au fost obtinute în unitate, în cadrul unor lucrări finantate din fonduri publice, o perioadă de cel putin 5 ani, fără acordul finantatorului.

(2) Nerespectarea angajamentului prevăzut la alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă echivalentă cu 20 de salarii de cercetător principal gradul I, la gradatia maximă.

(3) Plata amenzii nu exonerează contravenientii de la plata daunelor provocate.

(4) Contraventia se constată si amenda se aplică de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, sub a cărei autoritate se află unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciată.

(5) Contraventiei prevăzute la alin. (2) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

 

CAPITOLUL VI

Formarea profesională si pregătirea personalului de cercetare-dezvoltare

 

Art. 27. - Perfectionarea profesională a personalului de cercetare-dezvoltare se realizează, în principal, prin următoarele forme:

a) doctorat;

b) programe de formare continuă;

c) programe de documentare si schimburi de experientă la nivel national si international;

d) programe de specializare si de cooperare interdisciplinare, la nivel national si international;

e) învătământ postuniversitar, organizat potrivit legii;

f) burse de perfectionare si stagii de pregătire si documentare realizate în tară sau în străinătate;

g) manifestări stiintifice în tară si în străinătate.

Art. 28. - În vederea sprijinirii instruirii si mobilitătii cercetătorilor stiintifici autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare si ministerele de resort pot înfiinta, în conditiile legii, centre de instruire pentru personalul de cercetare-dezvoltare, precum si pentru cel din alte domenii.

Art. 29. - Personalul cu functii de conducere este obligat să se perfectioneze în domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare. Pentru ocuparea functiilor de conducere si mentinerea în aceste functii care presupun si responsabilitate administrativă se organizează stagii de pregătire si perfectionare în domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 30. - Finantarea activitătilor de formare profesională continuă se asigură din fonduri prevăzute cu această destinatie în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor de cercetare-dezvoltare, precum si în programele de formare profesională finantate din surse interne si internationale.

 

CAPITOLUL VII

Mobilitatea personalului de cercetare-dezvoltare

 

Art. 31. - Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, celelalte ministere si unitătile de cercetare-dezvoltare asigură cadrul de reglementare compatibil cu spatiul european si mondial al cercetării-dezvoltării, pentru accesul cercetătorilor la patrimoniul tehnic si stiintific, în conditiile legii, si pentru asigurarea unor conditii atractive de muncă.

Art. 32. - (1) În unitătile de cercetare-dezvoltare pot fi cuprinsi studenti care să lucreze în colective de specialisti din unitătile respective.

(2) Unitătile de cercetare-dezvoltare pot acorda studentilor din ultimii 2 ani burse de studii. Plata acestor burse va fi conditionată de obligatia absolventilor de a se angaja pe o perioadă determinată, prin angajamentul încheiat sub formă de contract, în unitatea de cercetare-dezvoltare finantatoare. Cuantumul burselor va acoperi cheltuielile de studii.

Art. 33. - (1) Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor, Academia Română, academiile de ramură sau institutele de învătământ superior pot propune autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, de centre sau colective mixte de specialisti pentru realizarea unor strategii de ramură sau sectoriale, până la finalizarea acestora.

Modalitatea de constituire si de functionare a centrelor si colectivelor mixte de specialisti se stabileste prin ordin al autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Centrele sau colectivele mixte prevăzute la alin. (1) utilizează în comun mijloacele financiare si materiale de care dispun în scopul gestionării rationale a potentialului uman de cercetare.

Art. 34. - Pentru completarea si dezvoltarea potentialului uman angrenat în cercetare-dezvoltare, în programele institutiilor de învătământ superior vor fi cuprinse activităti pentru pregătirea si stimularea angajării tinerilor în unităti de cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 35. - (1) Personalul de cercetare-dezvoltare atestat, care revine în activitatea de cercetare-dezvoltare după părăsirea acesteia pentru motive care nu îi sunt imputabile, este încadrat la gradul stiintific dobândit anterior.

(2) Personalul atestat stiintific poate exercita prin cumul de functii activităti în cercetare-dezvoltare, învătământ si/sau productie, în conditiile legii.

(3) Beneficiază de rezervarea postului, potrivit prevederilor alin. (1), si pot exercita cumulat activităti de cercetare-dezvoltare, la gradul stiintific dobândit, persoanele alese în Parlament, numite în Guvern sau cele care îndeplinesc functii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Administratiei Prezidentiale si al administratiei publice centrale ori în serviciile publice descentralizate ale acesteia, precum si cele alese sau numite de Parlament în alte organe si organisme centrale ale statului.

Art. 36. - (1) Personalul pensionat care are grade profesionale poate desfăsura, în conditiile legii, activităti de cercetare-dezvoltare, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora, si după împlinirea vârstei legale de pensionare, cu aprobarea anuală a consiliului stiintific.

(2) La cerere, cercetătorii principali si inginerii de dezvoltare tehnologică, care au gradul profesional I, pot fi mentinuti în continuare, după împlinirea vârstei legale de pensionare, în functii de cercetare-dezvoltare, cu aprobarea anuală a consiliului stiintific. Ei pot functiona, de asemenea, în învătământul superior în calitate de profesori universitari consultanti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic si ale prezentei ordonante, dacă au desfăsurat activitatea didactică în calitate de profesori asociati.

Art. 37. - Cetătenilor români care au lucrat în străinătate în cercetare-dezvoltare li se echivalează integral, la cerere, vechimea în specialitate, pe baza documentelor care atestă acest lucru.

Art. 38. - În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor va elabora Codul de etică si deontologie profesională al personalului de cercetare-dezvoltare, care se aprobă, la propunerea autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul delegat la Ministerul Educatiei

si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Adrian Câmpurean,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Leonard Orban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 65.

 

ANEXĂ

 

GLOSAR DE TERMENI

 

1. Cercetarea fundamentală - activitatea desfăsurată, în principal, pentru a dobândi cunostinte noi cu privire la fenomene si procese, precum si în vederea formulării si verificării de ipoteze, modele conceptuale si teorii.

2. Cercetarea aplicativă - cercetarea destinată, în principal, utilizării cunostintelor stiintifice pentru perfectionarea sau realizarea de noi produse, tehnologii si servicii.

3. Dezvoltarea tehnologică formată din activitătile de inginerie a sistemelor si de inginerie tehnologică - prin intermediul său se realizează aplicarea si transferul rezultatelor cercetării către agentii economici, precum si în plan social, având ca scop introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii, precum si perfectionarea celor existente si care cuprinde:

a) cercetarea precompetitivă - ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării aplicative în planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse, procese ori servicii, incluzând fabricarea modelului experimental si a primului prototip, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale;

b) cercetarea competitivă - ca activitate orientată spre transformarea rezultatelor cercetării precompetitive în produse, procese si servicii care pot răspunde în mod direct cererii pietei si incluzând activitătile de inginerie a sistemelor, de inginerie si proiectare tehnologică.

4. Transfer tehnologic - introducerea sau achizitionarea în circuitul economic a tehnologiilor si utilajelor specifice, a echipamentelor si instalatiilor rezultate din cercetare, în vederea obtinerii unor procese, produse si servicii noi sau îmbunătătite, cerute de piată sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de a disemina informatii, de a explica, a transfera cunostinte, a acorda consultantă si a comunica cu persoane care nu sunt experti în problemă despre rezultatele cercetării fundamentale, aplicative si precompetitive într-un asemenea mod încât să crească sansa aplicării unor astfel de rezultate, cu conditia să existe un proprietar al rezultatelor.

5. Valorificare - procesul prin care rezultatele cercetării competitive ajung să fie utilizate, conform cerintelor activitătii industriale sau comerciale, în viata socială si culturală.

6. Plan national de cercetare-dezvoltare si inovare - instrumentul prin care statul realizează politica generală în domeniul cercetării-dezvoltării si al inovării, asigurând corelarea acestora.

7. Programe de cercetare-dezvoltare-inovare - componente ale Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare, alcătuite dintr-un set de obiective care au legătură între ele si cărora le corespund subprograme. Prin programe se urmăreste implementarea unei politici într-un domeniu specific. Realizarea programelor se efectuează prin intermediul proiectelor.

8. Proiect de cercetare-dezvoltare - modalitate de atingere a unui obiectiv al unui program, cu un scop propriu bine stabilit, care este prevăzut să se realizeze într-o perioadă determinată, utilizându-se resursele alocate, si căruia îi este atasat un set propriu de reguli, obiective si activităti.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se atestă apartenenta la domeniul public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului Bistrita, al oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud a bunurilor cuprinse în anexele  nr. 1-58*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 905.


*) Anexele nr. 1-58 se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat si a unor venituri ale populatiei, începând cu luna septembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 81 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 nr. 744/2001 si ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu luna septembrie 2002 pensionarii din sistemul public de pensii ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată, sunt mai mici de sau egale cu suma de 6.296.877 lei, reprezentând echivalentul în lei la data de 31 august 2002 al unui punctaj mediu anual de 3 puncte, beneficiază de indexarea pensiilor în conditiile prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Valoarea unui punct de pensie se actualizează prin indexare cu 3%.

(2) Valoarea actualizată a punctului de pensie este de 2.161.928 lei si nu include contributia pentru asigurările sociale de sănătate.

Art. 3. - (1) În cazul persoanelor al căror punctaj mediu anual a fost stabilit conform prevederilor art. 180 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, si corectat conform prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2001 privind măsuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii si ale Hotărârii Guvernului nr. 642/2002 privind aplicarea în luna iulie 2002 a celei de-a doua etape de recorelare a pensiilor din sistemul public, pensia indexată rezultă prin aplicarea valorii actualizate a punctului de pensie asupra punctajului mediu anual.

(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează persoanele prevăzute la art. 180 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1998 - 31 decembrie 1998, beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plată, indexat cu un procent de 3%.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (2), ale căror drepturi s-au deschis în perioada 1 ianuarie 1999 - 31 martie 2001, beneficiază de un cuantum al pensiei, cuvenit sau aflat în plată, indexat cu un procent de 1%.

(5) Cuantumul pensiei indexate potrivit prevederilor alin. (4) nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat corespunzător punctajului mediu estimat, pentru fiecare categorie de pensie.

(6) Punctajul mediu estimat pe categorii de pensii este cel prevăzut la art. 2 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 523/2001 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii si a unor venituri ale populatiei pentru trimestrul II al anului 2001.

(7) Cuantumul pensiei, cuvenit sau aflat în plată, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) si (3), al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, respectiv 6.485.784 lei.

Art. 4. - În situatia în care din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se mentine cuantumul avantajos.

Art. 5. - (1) Pentru drepturile de pensie deschise în baza Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, cuantumurile se stabilesc conform prevederilor art. 76, luându-se în considerare valoarea punctului de pensie în sumă de 2.161.928 lei, stabilită conform prevederilor art. 81.

(2) De la prevederile alin. (1) se exceptează persoanele ale căror cuantumuri de pensie, cuvenite sau aflate în plată în luna septembrie 2002, sunt mai mari decât suma de 6.296.877 lei, reprezentând echivalentul în lei la data de 31 august 2002 al unui punctaj mediu anual de 3 puncte.

(3) Cuantumul pensiei, cuvenit sau aflat în plată, calculat conform prevederilor alin. (1) si (2), pentru pensionarii al căror punctaj mediu anual este mai mare de 3 puncte, nu poate fi mai mic decât cuantumul actualizat aferent punctajului mediu anual de 3 puncte, în sumă de 6.485.784 lei.

Art. 6. - Pensiile militare, cuvenite sau aflate în plată în luna septembrie 2002, se indexează cu un procent de 2,78%, fără ca acestea să depăsească suma de 6.485.784 lei.

Art. 7. - (1) Cuantumurile prevăzute la art. 1-6 nu includ contributia pentru asigurările sociale de sănătate.

(2) Sumele rezultate din indexarea pensiilor în sistemul public, conform prevederilor prezentei hotărâri, se evidentiază distinct pe talonul de pensie.

Art. 8. - (1) Începând cu luna septembrie 2002 se indexează cu 2,78% următoarele venituri ale populatiei:

a) pensiile I.O.V.R.;

b) indemnizatia pentru incapacitate temporară de muncă, din a 91-a zi de concediu medical;

c) indemnizatia de maternitate, din a 91-a zi de concediu de maternitate;

d) indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, precum si indemnizatia pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani, din a 91-a zi de concediu medical, respectiv de concediu pentru cresterea copilului;

e) indemnizatiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, si a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare;

f) indemnizatiile si sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor si văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, cu modificările si completările ulterioare;

g) pensiile sociale pentru nevăzători si ajutoarele speciale acordate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Măsurile de protectie socială prevăzute la alin. (1) lit. b), c) si d) se aplică indemnizatiilor ale căror cuantumuri nu depăsesc plafonul de 3 ori salariul mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale de stat pe anul 2002, respectiv 16.746.000 lei.

Art. 9. - Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protectie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suportă din aceleasi fonduri ca si drepturile de bază.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna septembrie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 22 august 2002.

Nr. 920.