MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 649         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sambata, 31 august 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

66. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati

 

67. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

68. - Ordonantă pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

69. - Ordonantă privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.8 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic “Sidex” - S.A. Galati, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 101. - Prevederile art. 7-10 se aplică si pentru debitele societătii exigibile la data finalizării către Societatea Natională Căile Ferate Române, Societatea de Servicii si Management Feroviar - S.A., precum si către Societatea de Administrare Active Feroviare - S.A.”

2. Alineatul (2) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

‘‘(2) Salariatii al căror contract individual de muncă va înceta, inclusiv pe baza acordului încheiat între societate si salariat, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante până la data de 31 decembrie 2002 beneficiază de ajutor de somaj, stabilit în baza prevederilor legale în vigoare, si au dreptul la un venit de completare egal cu:

a) diferenta dintre nivelul ajutorului de somaj si salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate, pe perioada în care beneficiază de ajutor de somaj;

b) salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate, până la împlinirea unei perioade de 36 de luni de la data finalizării.”

3. După alineatul (5) al articolului 19 se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

‘‘(6) În situatia în care societatea plăteste compensatii suplimentare salariatilor care părăsesc societatea, potrivit alin. (1) si (2), acestea au acelasi regim fiscal cu al sumelor plătite de societate cu titlu de ajutoare sociale în baza contractului colectiv de muncă.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 66.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 133/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 3. - (1) Auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeste această calitate în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit această calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independentă a profesiei pot desfăsura:

a) activitatea de audit financiar;

b) activitatea de audit intern;

c) activităti de consultantă financiar-contabilă si fiscală;

d) activităti de asigurare a managementului financiar-contabil;

e) activităti de pregătire profesională de specialitate în domeniu;

f) activităti de expertiză contabilă;

g) activităti de evaluare;

h) activităti de reorganizare judiciară si lichidare.

(3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitătile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activitătile respective, după caz, si a principiului independentei.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 4. - Auditorii financiari, în exercitarea independentă a profesiei, trebuie să fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independentă, obiectivitate si integritate profesională.”

3. La articolul 5 alineatul (3), litera a4) va avea următorul cuprins:

“a4) programa analitică pentru examenul de aptitudini profesionale;”

4. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

‘‘(5) Hotărârile Conferintei si ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotărârii Consiliului, în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

5. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 61. - Membrii Consiliului Camerei, care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu această calitate, sunt obligati să solicite suspendarea lor din functia pe care o detin în Consiliu, pe durata incompatibilitătii.”

6. Articolul 7 si va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 7. - (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice si juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.

(2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitătii de audit financiar.

Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

(3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se înscriu în Registrul auditorilor financiari pe cele două categorii, activi sau nonactivi, în baza declaratiei date pe propria răspundere.

(4) Refuzul Camerei de a înscrie ca membri persoane care consideră că întrunesc cerintele prezentei ordonante de urgentă poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.”

7. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 71. - Nu pot fi auditori financiari activi într-o entitate economică sau, dacă au fost desemnati de adunarea generală a entitătii economice respective, decad din această calitate:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte functii decât aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la entitatea economică auditată;

c) persoanele cărora le este interzisă functia de administrator, potrivit legii;

d) persoanele care pe durata exercitării profesiei de auditor financiar activ au atributii de control financiar în cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevăzute expres de lege.”

8. Articolul 8 si va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 8. - (1) Sunt stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt licentiate ale unei facultăti cu profil economic si au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;

b) au promovat testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;

c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etică si profesională în domeniul auditului financiar.

(2) Camera desemnează anual auditorii financiari care vor îndruma desfăsurarea programului de pregătire practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, în vederea dobândirii de către acestia a calitătii de auditor financiar.”

9. La articolul 9, literele a), b) si c) ale punctului A vor avea următorul cuprins:

“a) să îndeplinească cumulativ conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1);

b) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, din care cel putin 2 ani sub îndrumarea unui auditor financiar, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a conditiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) si b);

c) să promoveze examenul de aptitudini profesionale prevăzut la art. 11.”

10. La articolul 10, partea introductivă si litera d) ale punctului A vor avea următorul cuprins:

‘‘Art. 10. - Camera, la cerere, poate să atribuie calitatea si să acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar activ, prin derogare de la prevederile art. 9, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

..........................................................................................

d) să facă dovada că posedă cunostintele necesare pentru desfăsurarea activitătii de audit financiar în România.”

11. După articolul 26 se introduc articolele 261 si 262 cu următorul cuprins:

‘‘Art. 261. - (1) Categoriile de entităti ale căror situatii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă se stabilesc de către Ministerul Finantelor Publice în acord cu Programul de implementare a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

(2) La entitătile care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate auditul financiar se efectuează potrivit prezentei ordonante de urgentă.

(3) Entitătile care nu au obligatia, potrivit legii, să aplice Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situatiilor financiare în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 262. - Ministerul Finantelor Publice va elabora, cu consultarea prealabilă a Camerei, si va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante de urgentă, în functie de modificarea si/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE.”

12. Articolele 34 si 35 se abrogă.

13. La articolul 37 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

‘‘(2) Prevederile art. 154-161 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societătilor comerciale care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate.”

14. În tot cuprinsul ordonantei de urgentă expresia exercitarea mandatului de auditor financiar se înlocuieste cu expresia exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, iar expresia entitate se înlocuieste cu expresia entitate economică.

Art. II. - Responsabilii pentru organizarea activitătii de audit intern, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante nu au calitatea de auditor financiar, pot îndeplini în continuare aceste atributii, timp de cel mult 3 ani, perioadă în care pot obtine calitatea de auditor financiar potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 133/2002.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 133/2002, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonante, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul integrării europene,

Ludovic Orban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 67.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

‘‘(2) Normativele de cheltuieli privesc: aparatul propriu al consiliilor locale si judetene; actiunile de protocol; dotarea cu autoturisme si consumul de carburanti, precum si costurile pentru convorbiri telefonice.”

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

‘‘Art. 7. - (1) Cheltuielile anuale pentru convorbiri telefonice se reduc cu 10% pentru toate autoritătile administratiei publice si institutiile publice, comparativ cu media anuală a acestor cheltuieli efectiv realizate în anul 2001. Cheltuielile privind convorbirile telefonice vor putea fi majorate în raport cu evolutia indicelui inflatiei.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (3), Ministerului Afacerilor Externe si misiunilor diplomatice ale României, Ministerului Administratiei Publice si Agentiei Nationale de Presă «ROMPRES».”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul de interne,

Pavel Abraham,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 68.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind regimul juridic al cărtii electronice de identitate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, în România, în paralel cu actualele documente de identitate ale persoanei, se eliberează de către consiliile locale, prin primării, cărti electronice de identitate.

(2) Actualele documente de identitate vor continua să fie folosite pentru identificare si pentru dovedirea cetăteniei române, până la data înlocuirii lor cu noul tip de carte electronică de identitate, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2006.

Art. 2. - (1) Cartea electronică de identitate contine în mod obligatoriu datele aflate în prezent pe cartea de identitate sau pe buletinul de identitate, pe permisul de conducere si pe cartea de alegător.

(2) Cartea electronică de identitate contine, după caz, si date referitoare la asigurarea medicală, asigurarea socială si semnătura digitală.

Art. 3. - Cărtile electronice de identitate vor fi eliberate de către consiliile locale, prin serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor din cadrul primăriilor, sub coordonarea metodologică a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor.

Art. 4. - Autoritătile centrale si locale si serviciile descentralizate judetene au obligatia de a se dota cu echipamentele si programele informatice necesare pentru ca cetătenii să poată folosi fără restrictii cartea electronică de identitate, după cum urmează:

a) în municipiile resedintă de judet, până la data de 31 iulie 2004;

b) în celelalte municipii si orase, până la data de 31 decembrie 2005;

c) în comune, până la data de 31 decembrie 2006.

Art. 5. - Normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonante, precum si forma si continutul cărtii electronice de identitate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si cu avizul tehnic al Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

Ministrul comunicatiilor

si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

p. Ministrul de interne,

Pavel Abraham,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 69.