MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 650         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 31 august 2002

                                                                                                                                                                                  

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

73. - Ordonantă privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si ale art. 2 alin. (3) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

           

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă stabileste cadrul juridic privind înfiintarea, organizarea, gestionarea, reglementarea, finantarea, monitorizarea si controlul functionării serviciilor publice de alimentare cu energie termică, produsă centralizat, a comunelor, oraselor si municipiilor.

(2) Serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, denumite în continuare servicii energetice de interes local, fac parte din sfera serviciilor publice de gospodărie comunală.

(3) Serviciile energetice de interes local cuprind totalitatea actiunilor si activitătilor desfăsurate la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si controlul autoritătilor administratiei publice locale, în scopul alimentării centralizate cu energie termică pentru încălzire si pentru prepararea apei calde de consum pentru locuinte, institutii publice, obiective social-culturale si agenti economici.

Art. 2. - (1) Serviciile energetice de interes local se furnizează prin intermediul unor sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, denumite în continuare sisteme energetice de interes local, destinate producerii, transportului, distributiei si furnizării energiei termice pe teritoriul localitătilor.

(2) Serviciile energetice de interes local se înfiintează si se organizează la nivelul tuturor localitătilor care dispun den sistem public centralizat de alimentare cu energie termică, indiferent de mărimea acestuia.

(3) Serviciile energetice de interes local se înfiintează, se organizează si functionează pe baza următoarelor principii:

a) autonomia locală;

b) descentralizarea serviciilor publice;

c) restrângerea si reglementarea caracterului de monopol natural;

d) responsabilitatea fată de utilizatori;

e) asigurarea calitătii si continuitătii serviciilor;

f) administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică sau privată a unitătilor administrativ-teritoriale, aferente serviciului;

g) asigurarea eficientei energetice;

h) asigurarea unui mediu concurential;

i) promovarea asocierii intercomunale;

j) promovarea parteneriatului public-privat;

k) corelarea cerintelor cu resursele;

l) conservarea mediului si dezvoltarea durabilă;

m) accesul liber la informatiile privind serviciul;

n) participarea si consultarea utilizatorilor.

(4) Serviciile energetice de interes local se gestionează si se administrează prin intermediul unor agenti economici furnizori/prestatori de servicii energetice de interes local, specializati si licentiati în conditiile legii, denumiti în continuare operatori.

(5) Operatorii pot presta una sau mai multe activităti specifice serviciilor energetice de interes local: fie numai producerea, numai transportul, numai distributia ori numai furnizarea energiei termice, fie combinatii ale acestora sau pe toate împreună.

Art. 3. - (1) Sistemele energetice de interes local fac parte din infrastructura tehnico-edilitară a localitătilor si apartin proprietătii publice a unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Sistemele energetice de interes local sunt amplasate, de regulă, pe terenuri apartinând domeniului public si/sau privat al unitătilor administrativ-teritoriale.

(3) Sistemele energetice de interes local constituie un ansamblu tehnologic si functional unitar, alcătuit din constructii, instalatii tehnologice, echipamente si dotări specifice, care cuprinde:

a) centrale termice si/sau centrale electrice de termoficare;

b) retele de transport;

c) puncte termice/statii termice;

d) retele de distributie;

e) constructii si instalatii auxiliare;

f) bransamente, până la punctele de delimitare/separare;

g) sisteme de măsură, control si automatizare.

Art. 4. - Energia termică furnizată utilizatorilor prin sistemele energetice de interes local trebuie să respecte, în punctele de delimitare/separare a instalatiilor, parametrii tehnologici si programele de furnizare stabilite în contractele de furnizare si cerintele standardelor de performantă aprobate de autoritatea de reglementare.

Art. 5. - Modul de organizare si functionare a serviciilor energetice de interes local, pe întregul ciclu tehnologic specific activitătilor de producere, transport, transformare, distributie si furnizare a energiei termice, inclusiv a activitătilor privind dezvoltarea, retehnologizarea si reabilitarea sistemelor energetice de interes local, are ca obiectiv:

a) asigurarea competitiei în producerea si furnizarea energiei termice, în conditiile accesului reglementat al producătorilor si utilizatorilor la retelele termice de transport si distributie;

b) cresterea eficientei energetice a sistemului pe întregul ciclu tehnologic, de la producerea, transportul, transformarea, distributia, până la furnizarea si utilizarea energiei termice, precum si asigurarea viabilitătii economice durabile a sistemului;

c) asigurarea transparentei în stabilirea preturilor si a tarifelor la energia termică;

d) constituirea stocurilor de combustibili de sigurantă pentru sezonul de iarnă;

e) instituirea si respectarea regimului de conducere, exploatare si control prin intermediul dispeceratelor specializate în gestiunea energiei termice;

f) stimularea participării sectorului privat, a investitorilor autohtoni si străini la producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice;

g) realizarea obiectivelor locale si globale privind protectia mediului prin reducerea emisiilor de noxe si a gradului de poluare;

h) cresterea sigurantei în functionare a instalatiilor si asigurarea continuitătii serviciului;

i) proiectarea, executia si exploatarea unitară a sistemelor energetice de interes local.

Art. 6. - (1) În sensul prezentei ordonante, termenii, expresiile si abrevierile de mai jos au următoarea semnificatie:

a) sistem public de alimentare centralizată cu energie termică - ansamblul constructiilor, instalatiilor tehnologice si echipamentelor destinate producerii, transportului, transformării, distributiei si utilizării energiei termice, legate printr-un proces tehnologic si functional comun, realizat în scopul alimentării utilizatorilor cu agent termic pentru încălzire si apă caldă de consum;

b) instalatii de producere a energiei termice – totalitatea constructiilor si instalatiilor din centralele termice sau centralele electrice de termoficare, care produc un agent termic: abur, apă fierbinte sau apă caldă;

c) instalatii de transport si distributie a energiei termice - ansamblul de conducte, instalatii de pompare (altele decât cele din punctele termice si centralele termice sau termoelectrice), alte instalatii auxiliare cu ajutorul cărora se transportă, se transformă si se distribuie energia termică de la producători la utilizatori;

d) instalatii de transformare a energiei termice - ansamblul instalatiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitătile utilizatorilor;

e) instalatii de utilizare a energiei termice – totalitatea instalatiilor si receptoarelor care consumă/utilizează energie termică;

f) producător de energie termică - operatorul, titular al unei licente de producere a energiei termice, care asigură producerea de abur, de apă fierbinte si/sau apă caldă în centrale electrice de termoficare (CET), în centrale termice (CT) si/sau în alte instalatii de producere a energiei termice utilizând resurse energetice alternative;

g) transportator de energie termică - operatorul, titular al unei licente de transport al energiei termice, care asigură activitatea de transport al aburului, apei fierbinti si/sau al apei calde de la centrale electrice de termoficare (CET) si/sau de la centrale termice (CT) la o statie termică sau direct la utilizatori;

h) distribuitor de energie termică - operatorul, titular al unei licente de distributie a energiei termice, care asigură distributia energiei termice pentru încălzire si/sau pentru prepararea apei calde de consum de la o statie termică la utilizatorii de energie;

i) furnizor de energie termică - operatorul, titular al unei licente de furnizare/comercializare a energiei termice, care asigură, în baza unui contract, vânzarea energiei termice către utilizatori si încasarea contravalorii acesteia;

j) utilizator de energie termică - persoana fizică sau juridică care cumpără energie termică pe bază de contract si o utilizează în instalatiile proprii legate nemijlocit la instalatiile unui producător sau distribuitor;

k) statie termică - ansamblul instalatiilor prin care se realizează adaptarea parametrilor agentilor termici la necesitătile consumului si prin intermediul căruia se alimentează unul sau mai multi utilizatori; statie termică poate fi: un punct de distributie, un punct termic de transformare, o statie centralizată pentru prepararea apei calde de consum sau o statie de transformare a aburului;

l) retea termică - ansamblul de conducte, instalatii de pompare - altele decât cele existente la producător – si instalatii auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă, în regim continuu si controlat, de la producători la utilizatori;

m) racord termic - legătura dintre o retea de transport si/sau de distributie primară si o statie termică;

n) bransament termic - legătura dintre o retea de distributie secundară si un utilizator de energie termică;

o) punctul de delimitare/separare a instalatiilor - locul în care se racordează sau se bransează, după caz, instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea producătorului la instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului/distribuitorului; instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea transportatorului la instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului/furnizorului; instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea distribuitorului la instalatiile aflate în proprietatea sau în administrarea furnizorului/utilizatorului; instalatiile aflate în proprietatea furnizorului la instalatiile utilizatorului; punctual de racordare/bransare constituie în acelasi timp si locul în care se face delimitarea/separarea instalatiilor din punct de vedere al proprietătii;

p) standard de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei termice - norma tehnică ce stabileste indicatorii cantitativi si nivelurile calitative pentru fiecare activitate specifică serviciilor energetice de interes local;

q) agent termic sau purtător de energie termică – fluidul utilizat pentru acumularea, transportul si cedarea energiei termice; agent termic poate fi aburul, apa fierbinte sau apa caldă;

r) agent termic primar - fluidul care circulă în instalatiile de producere si transport al energiei termice;

s) agent termic secundar - fluidul care circulă în instalatiile de distributie si de utilizare a energiei termice;

t) apă caldă de consum - apa caldă utilizată în circuit deschis în scopuri gospodăresti sau igienico-sanitare;

u) tarif binom - tariful a cărui structură se compune dintr-o parte fixă constantă si o parte variabilă proportională cu consumul;

v) acces la retea - dreptul operatorilor care produc, transportă, distribuie si/sau furnizează energie termică, precum si al utilizatorilor de a se racorda si de a folosi, în conditiile legii, retelele de transport si/sau de distributie;

w) licentă - act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau străine de a exploata instalatii autorizate de producere, transport, distributie si/sau furnizare a energiei termice;

x) autorităti de reglementare competente - ANRSC si ANRE - institutii publice de interes national, cu personalitate juridică, autonome, aflate în coordonarea Ministerului Administratiei Publice, respectiv a Ministerului Industriei si Resurselor;

y) autorizatie - act tehnic si juridic emis de autoritatea de reglementare competentă prin care se acordă o permisiune unei persoane juridice române sau străine de a construi, de a pune si a mentine în functiune ori de a modifica o instalatie de producere, transport, distributie si/sau de furnizare a energiei termice.

(2) În text se folosesc următoarele prescurtări:

a) CT - centrală termică;

b) CET - centrală electrică de termoficare;

c) ANRSC - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală;

d) ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

e) RTET - retele de transport al energiei termice.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea serviciilor energetice de interes local

 

Art. 7. - Înfiintarea, organizarea, conducerea, coordonarea si controlul functionării serviciilor energetice de interes local constituie dreptul exclusiv al autoritătilor administratiei publice locale care au totodată atributia si responsabilitatea de a monitoriza si de a controla gestiunea si administrarea acestora, precum si modul de functionare si exploatare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

Art. 8. - (1) Gestiunea serviciilor energetice urbane se poate organiza în următoarele modalităti:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă sau gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor energetice de interes local se face prin hotărâre adoptată, în conditiile legii, de consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(3) Indiferent de forma de gestiune adoptată, activitătile specifice serviciilor energetice de interes local se organizează si se desfăsoară pe baza unui caiet de sarcini si a unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile de calitate, indicatorii de performantă, conditiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, modul de tarifare, facturare si încasare a contravalorii serviciilor furnizate, precum si alte elemente specifice acestora.

(4) Caietul de sarcini si regulamentul de serviciu se elaborează si se aprobă de consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pe baza caietului de sarcini-cadru si a regulamentului-cadru al serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(5) Autoritătile publice locale se pot asocia între ele ori cu terte persoane juridice române în vederea constituirii unei societăti comerciale cu capital public sau mixt, pentru gestionarea si administrarea serviciilor energetice de interes local.

Art. 9. - (1) În cazul gestiunii directe autoritătile administratiei publice locale îsi asumă nemijlocit toate sarcinile si responsabilitătile privind organizarea, conducerea, administrarea, finantarea, gestionarea si controlul serviciilor energetice de interes local.

(2) Gestiunea directă se realizează fie prin compartimente specializate organizate în cadrul aparatului propriu al consiliului local, consiliului judetean sau al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz, fie prin servicii publice cu personalitate juridică organizate în subordinea consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si autorizate potrivit legii.

(3) Desfăsurarea activitătilor specifice serviciilor energetice de interes local, organizate si exploatate în sistemul gestiunii directe, se face pe baza regulamentului de organizare si functionare întocmit si aprobat de consiliile locale, consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor energetice de interes local, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. - (1) În cazul gestiunii delegate autoritătile administratiei publice locale transferă, în totalitate sau numai în parte, sarcinile si responsabilitătile proprii cu privire la gestiunea serviciilor, respectiv la administrarea si exploatarea sistemului energetic de interes local, unuia sau mai multor operatori furnizori/prestatori cărora le încredintează, în baza unui contract de delegare a gestiunii, dreptul de operare propriu-zisă a serviciului energetic de interes local.

(2) Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile si imobile apartinând domeniului public si/sau privat al unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru efectuarea serviciului, se încredintează operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii, urmând ca acesta să achite autoritătilor administratiei publice locale o redeventă stabilită la încheierea contractului.

(3) Delegarea gestiunii serviciilor energetice de interes local se poate realiza prin:

a) negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unitătilor administrativ-teritoriale sau mixt, înfiintati de autoritătile administratiei publice locale sau rezultati ca urmare a reorganizării administrative din ratiuni economico-financiare a serviciilor energetice de interes local;

b) licitatie publică, în cazul altor operatori, indiferent de natura capitalului sau de forma de organizare a acestora; dacă procedura licitatiei publice nu a condus la desemnarea unui câstigător si la atribuirea contractului de delegare a gestiunii, este aplicabilă procedura negocierii directe.

(4) Delegarea gestiunii se face potrivit procedurilor de delegare a gestiunii mentionate la alin. (3) si cu respectarea contractului-cadru si a regulamentului-cadru de delegare a serviciilor energetice de interes local, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(5) Contractul de delegare a gestiunii intră efectiv în vigoare numai dacă, în termen de 3 luni de la atribuirea serviciului, operatorii au obtinut licenta de operare emisă de autoritatea competentă.

(6) În realizarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor energetice de interes local autoritătile locale vor urmări obtinerea celui mai bun raport cost/calitate, precum si crearea conditiilor pentru atingerea scopurilor de interes general specifice serviciului.

(7) Prevederile alin. (3) nu se aplică operatorilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante derulează contracte de delegare a gestiunii legal încheiate; exceptarea prevăzută la prezentul alineat operează până la expirarea sau rezilierea contractului.

(8) Autoritătile administratiei publice locale au dreptul să ceară rezilierea contractului si să organizeze o nouă licitatie pentru delegarea gestiunii în toate cazurile în care, timp de 2 ani consecutivi, operatorii de servicii nu si-au îndeplinit obligatiile contractuale cu privire la calitatea serviciului si performantele economico-financiare asumate.

Art. 11. - (1) Licentierea/autorizarea operatorilor serviciilor energetice de interes local se face de către ANRSC, cu exceptia operatorilor care au ca obiect de activitate producerea energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu serviciile de transport, distributie si furnizare a energiei termice.

(2) Operatorii producători de energie termică în cogenerare, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate sau de subordonare, care desfăsoară si alte activităti specifice domeniului serviciilor energetice de interes local, pot fi licentiati de ANRE atât pentru producerea, cât si pentru transportul, distributia si furnizarea energiei termice.

(3) Se interzice furnizarea/prestarea serviciilor energetice de interes local fără licentă si fără contract de delegare a gestiunii încheiat, în conditiile legii, cu autoritătile administratiei publice locale.

Art. 12. - (1) În localitătile în care se realizează sisteme energetice de interes local noi si în care se înfiintează servicii energetice de interes local autoritătile administratiei publice locale vor organiza gestiunea, administrarea si exploatarea acestora numai în modalitatea gestiunii delegate; selectionarea operatorilor furnizori/prestatori ai serviciilor energetice de interes local si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se vor face numai prin licitatie publică sau negociere directă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Organizarea si functionarea serviciilor în modalitatea gestiunii directe sunt aplicabile în cazul în care procedura licitatiei publice sau cea a negocierii directe pentru delegarea gestiunii nu a condus, indiferent de cauză, la desemnarea unui câstigător si la atribuirea contractului de delegare a gestiunii.

Art. 13. - (1) Functionarea serviciilor energetice de interes local, precum si exploatarea sistemelor energetice aferente acestora se desfăsoară în conformitate cu reglementările si normele adoptate de ANRSC, respectiv de ANRE, pentru activitătile din competenta de reglementare a acesteia.

(2) Regulamentele de serviciu, în baza cărora operatorii serviciilor energetice de interes local efectuează serviciul si îsi desfăsoară activitatea de gestionare, administrare si exploatare a sistemelor energetice de interes local, se aprobă de autoritătile administratiei publice locale, cu exceptia celor deja în vigoare.

Art. 14. - (1) Proiectarea si executarea obiectivelor de investitii pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea sistemelor energetice de interes local se realizează de către agenti economici specializati, atestati de autoritătile de reglementare competente din domeniul producerii, transportului si/sau distributiei energiei termice, potrivit legii.

(2) Proiectarea si executarea sistemelor de producere, transport sau distributie centralizată a energiei termice sau a părtilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice de proiectare si executie în vigoare avizate de autoritătile de reglementare din domeniile de competentă; la proiectare se va tine seama de reglementările în vigoare privind protectia si conservarea mediului.

Art. 15. - (1) Autoritătile administratiei publice locale pot hotărî delegarea gestiunii serviciului energetic de interes local în totalitate sau numai a unor activităti componente ale acestuia: producerea, transportul, transformarea, distributia sau furnizarea energiei termice; operatorii pot prelua în gestiune delegată, în baza licentelor de operare, numai activitătile de operare propriu-zise - gestiunea, administrarea, exploatarea -, precum si activitătile de pregătire, finantare si realizare a investitiilor aferente serviciului energetic de interes local.

(2) Operatorii care gestionează, administrează si exploatează sistemele energetice de interes local, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate si de subordonare, care desfăsoară una sau mai multe activităti specifice serviciilor energetice de interes local, se află în competenta de reglementare a ANRSC.

(3) Prin exceptie, prevederile alin. (2) nu se aplică operatorilor, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate si subordonare, care desfăsoară activităti de producere a energiei termice în cogenerare, în mod exclusiv sau împreună cu alte activităti specifice serviciilor energetice de interes local, si care se află în competenta de reglementare a ANRE.

Art. 16. - (1) În procesul delegării gestiunii serviciilor energetice de interes local, în conformitate cu competentele si atributiile ce le revin potrivit legii, autoritătile administratiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor energetice de interes local, precum si dreptul de a urmări, de a controla si de a supraveghea:

a) modul de respectare si de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de operatori;

b) calitatea si eficienta serviciilor furnizate/prestate, nivelul indicatorilor de performantă stabiliti în contractele de delegare a gestiunii;

c) modul de administrare, exploatare, conservare si mentinere în functiune, dezvoltare si/sau modernizare a sistemelor energetice de interes local încredintate prin contractul de delegare a gestiunii.

(2) Aprobarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor energetice de interes local, a regulamentului de organizare si functionare a acestora, a criteriilor si procedurilor de exercitare a controlului intră în competenta exclusivă a consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, după caz.

(3) Activitătile de monitorizare si control al modului de respectare a obligatiilor stabilite în contractele de delegare a gestiunii se încredintează ANRSC care va dezvolta un sistem informational ce va permite compararea continuă a fiecărui indicator de performantă cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în acest domeniu.

(4) La realizarea sistemului informational si implementarea activitătilor de monitorizare vor fi implicate organizatiile profesionale de interes public.

(5) Autoritătile administratiei publice locale au acces la orice informatie detinută de ANRSC cu privire la serviciile energetice de interes local.

(6) ANRSC are în principal sarcina de a reglementa si de a controla activitatea operatorilor, cu privire la: respectarea indicatorilor de performantă ai serviciului, fundamentarea preturilor si tarifelor si respectarea procedurilor de stabilire si ajustare a acestora, asigurarea protectiei utilizatorilor si exploatarea eficientă a patrimoniului public si/sau privat al unitătilor administrativ-teritoriale aferent serviciilor.

Art. 17. - Conditiile în care se poate realiza bransarea sau debransarea utilizatorilor la si de la sistemele energetice de interes local se vor stabili în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru aprobat de autoritatea de reglementare competentă.

Art. 18. - (1) În vederea asigurării continuitătii serviciilor energetice de interes local autoritătile administratiei publice locale au responsabilitatea de a planifica si de a urmări lucrările de investitii necesare functionării sistemelor energetice de interes local în conditii de sigurantă si la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice; în acest scop se vor institui sisteme de planificare multianuală a investitiilor, plecându-se de la un plan director si tinându-se seama de ciclurile procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale.

(2) Contractele de delegare a gestiunii vor prevedea sarcinile concrete ale autoritătilor administratiei publice locale si ale operatorului în ceea ce priveste realizarea investitiilor.

(3) Finantarea lucrărilor de investitii se asigură din următoarele surse:

a) fonduri proprii ale operatorului si fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligatiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

b) credite bancare garantate de autoritătile administratiei publice locale sau de Guvern;

c) sprijin nerambursabil obtinut prin aranjamente bi- sau multilaterale;

d) taxe speciale instituite potrivit legii;

e) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat;

f) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinantarea unor proiecte realizate cu sprijin financiar extern, precum si a unor programe de urgentă sau cu caracter social;

g) alte surse.

(4) Investitiile străine în sistemele energetice de interes local vor beneficia de toate facilitătile legale în vigoare în momentul încheierii tranzactiei. Facilitătile obtinute vor fi mentionate în contractul de delegare a gestiunii si vor fi valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia; în situatia obtinerii de către investitor a unor facilităti ulterioare, contractul de delegare a gestiunii va fi modificat în mod corespunzător.

(5) Investitiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului, dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel; în contractul de delegare a gestiunii se va mentiona modul de repartitie a acestor bunuri la încetarea, din orice cauză, a acestuia.

Art. 19. - (1) Operatorii de servicii energetice de interes local răspund de îndeplinirea cu bună-credintă a obligatiilor fată de utilizatori.

(2) Pentru neîndeplinirea obligatiilor fată de autoritătile administratiei publice locale si fată de utilizatori, operatorii, în afara răspunderii contractuale, pot fi sanctionati contraventional în conditiile prezentei ordonante.

(3) În functie de gradul de neîndeplinire a obligatiilor contractuale, se poate proceda la rezilierea contractului de delegare a gestiunii, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Reglementări privind functionarea sistemelor energetice de interes local

SECTIUNEA 1

Producerea energiei termice

 

Art. 20. - (1) Producerea energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care se realizează în instalatiile din centralele termice sau centralele electrice de termoficare agent termic sub formă de abur, apă fierbinte sau apă caldă, necesar asigurării încălzirii si preparării apei calde de consum pentru locuinte, institutii publice, agenti economici etc.

(2) Producătorii de energie termică pot fi agenti economici, persoane juridice române, compartimente de specialitate din aparatul propriu al consiliilor locale sau servicii publice din subordinea consiliilor locale, autorizate si/sau licentiate conform legii, având ca obiect de activitate producerea energiei termice, în scopul furnizării acesteia.

(3) Activitatea de producere a energiei termice se desfăsoară în conditii de tratament egal pentru toti producătorii, fiind interzise orice discriminări.

Art. 21. - (1) Producătorii de energie termică au următoarele obligatii principale:

a) să livreze energia termică oricărei persoane fizice sau juridice solicitante care îndeplineste conditiile de autorizare si de licentă pentru a fi transportator, distribuitor ori furnizor sau care este utilizator de energie termică, în limita capacitătii instalatiilor si cu respectarea reglementărilor legale în vigoare si a conditiilor tehnice impuse prin autorizatii si licente si prin clauzele contractuale;

b) să asigure livrarea energiei termice în retelele de transport, de distributie sau în instalatiile utilizatorului, potrivit standardelor si/sau normelor tehnice în vigoare si contractelor încheiate, precum si controlul calitativ si cantitativ al acestor parametri;

c) să mentină o rezervă de combustibil la un nivel suficient, pentru îndeplinirea obligatiilor privind producerea si furnizarea energiei termice prevăzute în autorizatiile si licentele acordate;

d) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerintelor dispecerului coordonator si să înfiinteze, după caz, trepte proprii de dispecerat; în cazul centralelor electrice de termoficare, acoperirea sarcinii termice este prioritară celei electrice;

e) să asigure eficienta energetică si economia de combustibil în producerea energiei termice;

f) să întocmească bilantul energiei termice produse si al celei livrate, să monitorizeze parametrii acesteia atât la producere, cât si la livrare si să ia măsuri de eficientizare energetică;

g) să exploateze instalatiile de producere racordate la sistemele de transport, distributie sau la instalatiile utilizatorului, astfel încât să nu inducă în sistem fenomene perturbatoare peste limitele admise de prescriptiile tehnice în vigoare;

h) să intervină operativ la obiectivele pe care le detin în cazul unui pericol potential de producere a unor avarii, explozii sau a altor accidente în functionare, putând ocupa în mod temporar zona de acces pentru personal si zona tehnică de lucru, anuntând despre aceasta organele administrative si institutiile abilitate, precum si detinătorii terenurilor în cauză;

i) să obtină acordurile si/sau autorizatiile prevăzute de lege pentru instalatii si personal si să nu dezvolte capacităti de productie suplimentare decât după obtinerea unei noi autorizări;

j) să schimbe combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice, cu respectarea normelor tehnice specifice si a aprobărilor legale, când această schimbare asigură functionarea instalatiilor în conditii de sigurantă si conduce la cresterea randamentului, a eficientei energetice si la reducerea costurilor de productie, cu conditia respectării reglementărilor în vigoare privind protectia mediului;

k) să întocmească si să urmărească realizarea programelor de reabilitare si retehnologizare a instalatiilor de producere a energiei termice existente, în vederea cresterii eficientei energetice a acestora, reducerii preturilor si tarifelor, cresterii calitătii energiei termice, asigurării continuitătii alimentării utilizatorilor si încadrării în normele privind emisiile poluante si protectia mediului;

l) să furnizeze autoritătilor administratiei publice locale si autoritătii nationale de reglementare din domeniul de competentă informatii privind activitatea de producere a energiei termice;

m) să păstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti în cursul desfăsurării activitătii;

n) să colaboreze, la cererea autoritătilor de reglementare competente, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor din domeniu.

(2) Producătorii pot să desfăsoare activităti de informare, consultantă, finantare si pot executa lucrări la instalatiile consumatorilor, în conditiile convenite cu acestia, în vederea cresterii eficientei utilizării combustibililor si a energiei.

Art. 22. - Producătorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să încheie contracte de vânzare-cumpărare cu furnizorii sau contracte de furnizare cu consumatorii, în cazul în care detin licentă de furnizare; clauzele minime ale acestor contracte se stabilesc de către autoritatea de reglementare competentă în contractele-cadru;

b) să aibă acces la retelele termice de transport si distributie în conditiile prezentei ordonante;

c) să obtină culoar de trecere pentru liniile electrice de legătură a capacitătilor lor de productie cu sistemul national de transport sau cu retelele electrice de distributie, în cazul centralelor electrice de termoficare, si/sau pentru conductele de transport al energiei termice între capacitatea de productie si operatorii de distributie sau consumatori;

d) să furnizeze energia termică în retelele de transport, de distributie si/sau în instalatiile utilizatorilor, potrivit prevederilor legale în vigoare, ale contractelor încheiate si în limita capacitătii acestora si, după caz, să suporte în mod echitabil costurile dezvoltării retelelor de transport;

e) să desfăsoare activitatea de dispecerizare, ca functie operativă, si activitatea de analiză economică a functionării sistemului coordonat, cu asigurarea conditiilor de furnizare specificate în contractele de vânzare-cumpărare încheiate;

f) să solicite desfiintarea constructiilor si a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protectie, precum si a celor care nu respectă distantele de sigurantă fată de instalatiile si constructiile proprii;

g) să transfere, motivat, pentru o perioadă de cel mult un an, în conditiile legii, pe bază de contract, în întregime sau în parte, unei alte persoane juridice drepturile si obligatiile privind producerea energiei termice; transferul se poate face numai cu acordul autoritătilor administratiei publice locale si al autoritătilor de reglementare competente;

h) pentru lucrări de investitii, de reabilitare si deretehnologizare producătorii pot contracta credite bancare; pe durata rambursării creditelor producătorii nu vor înregistra cheltuieli cu amortizarea aferentă investitiilor făcute din credite aflate în derulare, aceste cheltuieli fiind esalonate după rambursarea creditului pe o perioadă de maximum 5 ani, fără a se depăsi termenul normal de amortizare a investitiilor;

i) să solicite ajustarea nivelului preturilor în functie de influentele intervenite în elementele de cost pentru energia termică si să încaseze contravaloarea energiei termice livrate la preturile si tarifele legal stabilite;

j) să înfiinteze si să mentină un sistem propriu de telecomunicatii pentru legătura cu capacitătile lor de productie, cu dispeceratele si cu consumatorii racordati la instalatiile aflate în administrarea lor.

Art. 23. - Obligatiile si drepturile prevăzute la art. 21 si 22 nu sunt limitative, acestea putând fi completate, cu acordul părtilor, în cadrul contractului de furnizare a energiei termice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Transportul energiei termice

 

Art. 24. - (1) Transportul energiei termice reprezintă activitatea organizată prin care energia termică ajunge din instalatiile de producere în instalatiile de distributie si/sau la instalatiile utilizatorilor finali.

(2) Instalatiile de transport al energiei termice se delimitează fizic de instalatiile de producere sau de distributie prin puncte de separare precizate în contractele încheiate între părti, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(3) Operatorii de transport al energiei termice sunt persoane juridice române, autorizate în conformitate cu prevederile legale, care desfăsoară activităti de transport si/sau de distributie pentru o zonă determinată, pe bază de licenteacordate de autoritatea de reglementare competentă.

(4) Activitatea de transport al energiei termice se desfăsoară în conditii de tratament egal pentru toti utilizatorii racordati la RTET, fiind interzise orice discriminări.

Art. 25. - Transportatorii de energie termică au următoarele obligatii principale:

a) să exploateze si să administreze RTET, în conditii de sigurantă, eficientă si de protectie a mediului, si să contribuie, conform conventiilor încheiate cu autoritătile administratiei publice locale, la reabilitarea si dezvoltarea acestora;

b) să asigure, în conditii egale si nediscriminatorii, accesul producătorilor, distribuitorilor si al utilizatorilor la RTET, în limitele capacitătii de transport si cu respectarea regimurilor de functionare a acestora;

c) să asigure, prin planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul si analiza functionării, echilibrul functional al RTET;

d) să asigure regimurile optime de transport si livrare a energiei termice, notificate de producători, distribuitori si/sau de utilizatori;

e) să elaboreze conventiile tehnice de exploatare, cuprinzând principalele conditii tehnice care trebuie îndeplinite de producători, transportatori, distribuitori si consumatori în vederea executării în bune conditii a contractelor de transport, precum si a celor de vânzare-cumpărare a energiei termice;

f) să întocmească si să urmărească realizarea bilanturilor energiei termice la intrarea si la iesirea din sistem;

g) să elaboreze si să supună spre aprobare autoritătilor administratiei publice locale, cu informarea autoritătilor dereglementare competente, planurile de perspectivă privind dezvoltarea si/sau modernizarea, în conditii de eficientă energetică si economică, a RTET, în concordantă cu stadiul actual si evolutia viitoare a consumului de energie termică; planurile vor contine modalităti de finantare si realizare a investitiilor de transport, cu luarea în considerare a planurilor de organizare si amenajare a teritoriului, în conditiile respectării întocmai a cerintelor legale privind protectia mediului;

h) să organizeze supravegherea strictă a modului de functionare a RTET si să prevină sustragerile de energie termică, deteriorarea retelelor, racordarea si/sau bransarea clandestină la acestea;

i) să pună la dispozitie autoritătii administratiei publice locale si autoritătii nationale de reglementare din domeniul de competentă informatii privind activitatea de transport al energiei termice;

j) să păstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul activitătii.

Art. 26. - Transportatorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să solicite stabilirea si ajustarea nivelului preturilor si tarifelor si să încaseze contravaloarea energiei termice transportate si vândute;

b) să întrerupă sau să limiteze transportul energiei termice, în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea RTET;

c) să întrerupă, pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întretinere si de reparatii, functionarea partială sau totală a RTET, cu anuntarea prealabilă a distribuitorilor si/sau a utilizatorilor;

d) să avizeze realizarea unui nou racord sau modificarea unui racord existent, dacă în urma realizării unei analize de specialitate rezultă că operatiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;

e) să supravegheze si să prevină sustragerea de energie termică, racordurile sau bransările clandestine si/sau deteriorările RTET;

f) să elaboreze norme tehnice specifice activitătii proprii;

g) să obtină culoar de trecere pentru conductele de transport al energiei termice între unitatea de productie si distribuitori sau utilizatori;

h) să întrerupă prestatia în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

Art. 27. - (1) Dezvoltarea retelelor termice trebuie să asigure economisirea energiei si se va face cu respectarea normelor si normativelor tehnice de proiectare, executie si exploatare în vigoare, a planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, a reglementărilor în vigoare privind protectia mediului, sănătatea si igiena publică si a dreptului de proprietate.

(2) Pentru protectia instalatiilor de transport si distributie se interzice tertilor, persoane fizice sau juridice:

a) să amplaseze constructii, să efectueze săpături de orice fel sub retele termice si în zona de protectie a acestora, fără consimtământul prealabil al titularilor instalatiilor;

b) se depoziteze materiale în zona de protectie a instalatiilor;

c) să intervină în orice mod asupra retelelor termice.

(3) Extinderea retelelor de gaze naturale pe străzile pe care există retele termice cu apă fierbinte/caldă va fi supusă avizării consiliilor locale, având drept criteriu de evaluare economia de combustibil.

 

SECTIUNEA a 3-a

Distributia si furnizarea energiei termice

 

Art. 28. - (1) Distributia si furnizarea energiei termice reprezintă activitatea prin care energia termică se preia de la producător sau transportator si, după transformare si procesare, se livrează utilizatorilor.

(2) Energia termică livrată utilizatorilor se facturează de către furnizor pe baza indicatiilor echipamentelor de înregistrare si măsurare. În cazul consumatorilor casnici echipamentele de înregistrare si măsurare sunt achizitionate si montate prin grija furnizorului, iar în cazul consumatorilor industriali sau urbani, altii decât cei casnici, prin grija acestora. În toate cazurile întretinerea echipamentelor este asigurată de operatorul furnizor.

(3) Instalatiile de distributie a energiei termice se delimitează fizic de instalatiile de producere, de cele de transport sau de cele ale utilizatorilor prin puncte de separare; punctele de separare vor fi precizate în contractele încheiate între părti si vor fi prevăzute cu echipamente de măsurare adecvate, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

(4) Distribuitorii si furnizorii de energie termică sunt persoane juridice române, autorizate si/sau licentiate de autoritatea de reglementare competentă, având ca obiect de activitate distributia energiei termice în scopul vânzării acesteia; contractul încheiat în acest scop, denumit în cele ce urmează contract de furnizare, se încheie între furnizor si utilizator si trebuie să cuprindă cel putin clauzele minimale, pe categorii de consumatori, stabilite de autoritătile administratiei publice locale si de autoritatea natională de reglementare competentă prin contractele-cadru.

(5) Activitatea de distributie si furnizare a energiei termice se desfăsoară în conditii de tratament egal pentru toti operatorii distribuitori/furnizori de energie termică, fiind interzise orice discriminări.

(6) Distribuitorii/furnizorii de energie termică au dreptul să întrerupă serviciul de distributie/furnizare numai în caz de consum fraudulos, de neplată a facturilor sau când uti- lizatorii nu respectă alte clauze contractuale.

Art. 29. - (1) Distribuitorii si furnizorii de energie termică au următoarele obligatii principale:

a) să opereze, să întretină, să repare si să dezvolte sistemul de distributie în conditii de sigurantă si eficientă energetică, cu respectarea dreptului de proprietate, a prevederilor legislatiei privind protectia mediului si sănătatea publică si a normelor tehnice în vigoare;

b) să racordeze/să branseze la retelele de distributie aflate în administrarea sa, în conditiile legii, nediscriminatoriu, oricare solicitant din zona de operare, persoană fizică sau juridică, prin intermediul unei instalatii prevăzute cu sisteme omologate de măsurare-înregistrare a energiei termice furnizate/consumate si cu dispozitive de reglare a debitului;

c) să întocmească si să urmărească bilantul energiei termice la intrarea si la iesirea din sistemul de distributie;

d) să solicite desfiintarea constructiilor si a altor obiective amplasate ilegal în zona de protectie, precum si a celor care nu respectă distantele de sigurantă fată de constructiile si instalatiile proprii aferente activitătii de distributie;

e) să furnizeze autoritătii administratiei publice locale si autoritătii nationale de reglementare competente informatii privind activitatea de distributie si furnizare a energiei termice;

f) să efectueze revizia si reglarea periodică a instalatiilor de încălzire si de alimentare cu apă caldă de consum apartinând utilizatorilor, pe bază de contract;

g) să actioneze pentru depistarea pierderilor de căldură si de agent termic din retelele de distributie a energiei termice si, cu precădere, pentru remedierea defectiunilor si a avariilor;

h) să asigure achizitionarea si instalarea, exploatarea, întretinerea periodică si verificarea metrologică a sistemelor proprii de înregistrare-măsurare a energiei termice furnizate utilizatorilor, potrivit reglementărilor în vigoare;

i) să monitorizeze si să evalueze starea tehnică si siguranta în functionare a instalatiilor aflate în gestiunea si administrarea sa, precum si a indicatorilor specificati în reglementările tehnice în vigoare si în regulamentul de serviciu;

j) să realizeze lucrări de dezvoltare si de modernizare a instalatiilor aflate în administrarea si exploatarea sa, pe baza unor programe de perspectivă aprobate de autoritătile administratiei publice locale;

k) să anunte utilizatorii afectati de limitările sau întreruperile planificate, în modul stabilit prin contracte, si să comunice durata planificată pentru întreruperile necesare executării unor lucrări de întretinere si reparatii;

l) să asigure instruirea profesională si specializarea personalului propriu;

m) să păstreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul desfăsurării activitătii.

(2) Distribuitorul/furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate utilizatorilor/consumatorilor din culpa sa, în conditiile stabilite prin contract, si, în special, dacă:

a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în conditiile stabilite în contract;

b) nu anuntă utilizatorul din timp cu privire la limitările sau la întreruperile programate pentru lucrările planificate;

c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizator nu reia furnizarea în prima zi lucrătoare după primirea în scris a înstiintării privind încetarea motivului sistării;

d) nu respectă parametrii de calitate contractati pentru energia termică furnizată.

Art. 30. - (1) Distribuitorii si furnizorii de energie termică au următoarele drepturi principale:

a) să desfăsoare activităti comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice prin exploatarea retelelor de distributie;

b) să solicite stabilirea si/sau ajustarea nivelului tarifelor si să încaseze contravaloarea energiei termice vândute;

c) să stabilească conditiile tehnice de racordare/bransare a utilizatorilor la instalatiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare si a reglementărilor-cadru aprobate de autoritatea natională de reglementare competentă;

d) să avizeze, în baza unor studii de specialitate din care să rezulte că operatiunea este posibilă din punct de vedere tehnic, realizarea noilor racorduri/bransamente sau modificarea celor existente;

e) să elaboreze norme tehnice specifice activitătii proprii;

f) să întrerupă, total sau partial, functionarea retelei de distributie pe durata strict necesară executării lucrărilor de întretinere si de reparatii programate, cu anuntarea prealabilă a consumatorilor;

g) să utilizeze terenurile si alte bunuri aflate în proprietatea unui tert, cu respectarea prevederilor legale, pentru a asigura functionarea normală a instalatiilor pe care le administrează si le exploatează;

h) să folosească cu titlu gratuit, cu acordul autoritătilor administratiei publice locale si cu respectarea conditiilor legale, terenurile apartinând domeniului public si/sau privat al unitătilor administrativ-teritoriale pentru realizarea unor lucrări de întretinere si reparatii pe care le execută la constructiile si instalatiile de distributie;

i) să transfere, în conditiile legii, pe bază de contract, în întregime sau în parte, unei terte persoane juridice drepturile si obligatiile privind exploatarea punctelor termice si a retelelor termice de distributie, cu aprobarea scrisă prealabilă a autoritătilor administratiei publice locale si a autoritătii de reglementare competente;

j) să aibă acces, în conditiile legii, la instalatiile de consum ale utilizatorului, conform contractelor de furnizare, ori de câte ori este necesară interventia la acestea;

k) să întrerupă furnizarea energiei termice în cazul nerespectării clauzelor contractuale, cu un preaviz de 3 zile lucrătoare;

l) să presteze activităti de informare, consultantă, finantare sau să execute lucrări de reparatii si reabilitări la instalatiile utilizatorilor, în conditiile convenite cu acestia, în scopul cresterii eficientei si utilizării rationale a energiei termice.

(2) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termică sunt autorizati să limiteze sau să întrerupă, pentru un grup cât mai restrâns de utilizatori si pe o durată cât mai scurtă, furnizarea energiei termice în următoarele situatii:

a) când este periclitată viata sau sănătatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;

b) pentru prevenirea, limitarea extinderii sau remedierea avariilor în sistemul energetic urban;

c) pentru executarea unor manevre si lucrări care nu se pot efectua fără întreruperi.

(3) Operatorii distribuitori/furnizori de energie termică stabilesc programul lucrărilor de reparatii si mentenantă planificate la retelele termice si la instalatiile de distributie/furnizare, corelat cu programele similare ale producătorilor/transportatorilor cu care au interfată; realizarea lucrărilor se va programa, de regulă, în sezonul cald astfel încât după începerea sezonului de încălzire să se asigure continuitatea serviciului.

Art. 31. - (1) Pentru asigurarea producerii, distributiei si furnizării energiei termice în sistem centralizat, în conditii de competitie si având la bază strategia natională si/sau locală de asigurare cu combustibil si energie termică, se pot adopta si aplica solutii locale de încălzire si preparare a apei calde de consum prin executarea de centrale termice si/sau puncte termice de scară sau imobil, cu respectarea următoarelor conditii:

a) la solicitarea utilizatorului, pentru imobile ale căror bransamente sau portiuni de retele termice au fost executate initial pe cheltuiala acestuia, cu un preaviz de 3 luni, dar nu în timpul sezonului rece;

b) la propunerea furnizorului, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârsitul sezonului de încălzire, în situatiile în care din punct de vedere ethnic si/sau economic nu se mai justifică alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;

c) la propunerea autoritătilor administratiei publice locale, cu un preaviz de minimum 6 luni, dar nu mai devreme de sfârsitul sezonului de încălzire.

(2) Finantarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se asigură de utilizatori/consumatori în cazurile mentionate la lit. a) si b), respectiv de autoritătile administratiei publice locale, în cazurile mentionate la lit. b) si c).

Art. 32. - (1) Debransările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii -, alimentate cu energie termică prin reteaua urbană de distributie, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele conditii cumulative:

a) numai cu acceptul scris al asociatiei de proprietari si/sau de locatari, sub semnătura reprezentantilor legali ai acestora, dar nu în timpul sezonului de încălzire;

b) după obtinerea în prealabil a celorlalte acorduri si avize prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) În situatia în care debransarea se face cu intentia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu un sistem de încălzire individual pe bază de gaze naturale sau gaze lichefiate, suplimentar se vor îndeplini următoarele conditii:

a) evacuarea gazelor arse se va face printr-un cos care va depăsi nivelul aticului imobilului;

b) proprietarul apartamentului este obligat să aibă un contract de service permanent pe toată durata functionării instalatiei cu o firmă autorizată privind întretinerea si asigurarea bunei functionări a respectivei instalatii;

c) proprietarul împreună cu firma de service răspund solidar civil si/sau penal, după caz, pentru eventualele pagube sau pierderi de vieti omenesti în caz de explozie provocată de proasta functionare a instalatiei individuale de încălzire.

 

SECTIUNEA a 4-a

Utilizatorii de energie termică

 

Art. 33. - Sunt utilizatori de energie termică persoanele fizice sau juridice care consumă în instalatiile proprii, pe bază de contract, energia termică livrată de un distribuitor/furnizor.

Art. 34. - Utilizatorii de energie termică au următoarele drepturi:

a) să preia energia termică din instalatiile distribuitorului/furnizorului în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;

b) să aibă acces la echipamentele de măsurare a energiei termice în vederea decontării, chiar dacă acestea se află în incinta distribuitorului/furnizorului, în prezenta împuternicitului acestuia, cu conditia ca echipamentele de măsurare să se refere strict la utilizatorul care solicită accesul;

c) să racordeze la instalatiile proprii, în conditiile legii, alti consumatori de energie termică, denumiti subconsumatori; racordarea se poate face numai cu acordul prealabil scris al distribuitorului/furnizorului;

d) să solicite distribuitorului/furnizorului remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite la instalatiile de distributie;

e) să solicite distribuitorului/furnizorului instalarea, contra cost, a termostatelor de radiator si a sistemelor de alocare a consumurilor si de repartizare a costurilor facturii de încălzire în imobile condominiale;

f) să solicite rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice.

Art. 35. - Utilizatorii de energie termică au următoarele obligatii:

a) să achite integral si la termen facturile emise de furnizor, eventualele corectii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate ulterior;

b) să comunice în scris distribuitorului/furnizorului orice modificare a conditiilor care au fost avute în vedere la întocmirea contractului de furnizare;

c) să respecte normele si prescriptiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calitătii energiei termice furnizate;

d) să exploateze si să întretină instalatiile proprii pentru asigurarea utilizării eficiente a energiei termice;

e) să suporte în totalitate consecintele care îi afectează pe subconsumatori, determinate de restrictionarea sau întreruperea furnizării energiei termice către acestia, ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, inclusiv în cazul neplătii energiei termice;

f) să permită distribuitorului/furnizorului, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întretinere, revizii si reparatii executate la instalatiile acestuia;

g) să nu modifice instalatiile de încălzire centrală, aferente unui imobil condominial, decât în baza unei documentatii tehnice care reconsideră ansamblul instalatiilor termice, aprobată de către distribuitorul/furnizorul de energie termică;

h) să suporte costul remedierilor si al pagubelor produse furnizorului si altor utilizatori, inclusiv ca urmare a nelivrării energiei termice atunci când s-au produs defectiuni datorate culpei sale;

i) să permită accesul distribuitorului/furnizorului la instalatiile de utilizare a energiei termice aflate în folosinta sau pe proprietatea sa, pentru verificarea functionării si integritătii acestora sau pentru debransarea instalatiilor în caz de neplată sau pericol de avarie.

Art. 36. - Drepturile si obligatiile prevăzute la art. 34 si 35 vor fi dezvoltate în contractele de furnizare negociate si încheiate cu distribuitorii/furnizorii de energie termică, având la bază contractele-cadru elaborate de autoritatea de reglementare competentă.

 

CAPITOLUL IV

Preturi si tarife

SECTIUNEA 1

Principii pentru stabilirea preturilor si a tarifelor

 

Art. 37. - (1) Preturile si tarifele trebuie să asigure acoperirea cheltuielilor de productie, exploatare, întretinere, modernizare si retehnologizare, justificate economic, si un profit de maximum 10%.

(2) Cota de profit de maximum 10% se aplică la costul total al activitătilor desfăsurate pentru asigurarea serviciilor energetice de interes local, exclusiv cota de dezvoltare de 3% prevăzută la art. 43.

(3) În pretul de livrare al energiei termice nu se vor include pierderile de agent termic, datorate defectiunilor tehnologice de pe întregul sistem de producere, transport si distributie a energiei termice, produse prin acte de neglijentă sau intentionat.

(4) Preturile si tarifele pentru energia termică livrată utilizatorilor trebuie să asigure:

a) utilizarea eficientă a energiei termice;

b) cresterea parametrilor de calitate ai serviciilor energetice de interes local cu costuri cât mai mici si cu respectarea reglementărilor referitoare la protectia mediului;  

c) egalitate de tratament pentru toti utilizatorii, indiferent de destinatia pentru care este utilizat agentul termic.

(5) Preturile si tarifele pentru energia termică nu pot fi stabilite promotional si nu pot include subventia ca instrument de recuperare a cheltuielilor de la alte categorii de consumatori, pe baza subventiei încrucisate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Stabilirea si ajustarea preturilor si tarifelor

 

Art. 38. - (1) Stabilirea preturilor si a tarifelor pentru energia termică produsă si livrată utilizatorilor se face de către autoritătile de reglementare competente stabilite potrivit art. 15 alin. (2) si (3), pe baza propunerilor operatorilor economici care produc, transportă, distribuie si furnizează energie termică la utilizatori, cu avizul prealabil al autoritătilor administratiei publice locale implicate.

(2) Fundamentarea propunerilor se face pe baza costurilor fixe si variabile si a cantitătilor de energie termică produsă si livrată.

(3) Autoritatea de reglementare competentă va urmări ca în documentatiile de fundamentare a preturilor combus- tibilii să fie luati în calcul cu cele mai mici costuri, în conditia de livrare loco centrala termică.

Art. 39. - Ajustarea preturilor si a tarifelor se face de către autoritatea de reglementare competentă stabilită potrivit art. 15 alin. (2) si (3), pe baza cererilor de ajustare ale operatorilor însotite de documentatia de fundamentare a costurilor si de avizul prealabil al autoritătilor administratiei publice locale implicate sau prin autosesizare.  

Art. 40. - În cazul în care, după ajustarea preturilor si a tarifelor, furnizorii de combustibili si de energie electrică modifică preturile de livrare, având ca efect majorarea costului total al producerii energiei termice, consiliile locale pot aproba recalcularea corespunzătoare a preturilor de productie ajustate anterior si implicit a preturilor finale la utilizator, începând cu data primei livrări făcute la noile preturi, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli si a cotei de profit, care rămân la nivelurile aprobate de autoritatea de reglementare competentă.

Art. 41. - În situatii deosebite, cum ar fi restructurarea sau reorganizarea regiilor autonome si modificarea structurală a costurilor sau a conditiilor de productie, la solicitarea operatorilor economici autoritatea de reglementare competentă va analiza nivelul preturilor si al tarifelor si va hotărî, cu avizul autoritătii administratiei publice locale, asupra solicitării de modificare a preturilor si a tarifelor.

Art. 42. - În cazurile în care producătorii si/sau transportatorii si distribuitorii de energie termică desfăsoară activităti în cadrul unor programe de dezvoltare-reabilitare a infrastructurii aferente serviciilor, cu finantare din împrumuturi externe, sau în cazul concesionării unor servicii energetice de interes local pentru care autoritatea administratiei publice locale a stabilit, cu acordul creditorilor sau al concesionarilor, reguli sau formule de ajustare, autoritatea de reglementare competentă va aplica regulile sau formulele de ajustare stabilite în contract.

Art. 43. - (1) Cota de dezvoltare, modernizare si retehnologizare a sistemelor energetice de interes local, inclusiv pentru protectia mediului, se stabileste la 3% din costul  total al productiei, transportului, distributiei si furnizării energiei termice aferente utilizatorilor/consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici.

(2) Sumele încasate prin preturi si/sau tarife corespunzătoare cotei prevăzute la alin. (1) se constituie într-un cont distinct al operatorului si se utilizează, cu avizul autoritătii administratiei publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost deschis.

(3) Operatorii serviciilor energetice de interes local au obligatia să asigure finantarea pregătirii profesionale continue a propriilor salariati.

Art. 44. - Operatorii din sistemul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice, indiferent de subordonare sau de natura capitalului, sunt obligati să tină contabilitatea de gestiune distinct, conform normelor legale, pe activitătile de productie, de transport, de distributie si de furnizare, care să permită autoritătilor competente cunoasterea costurilor fixe si a celor variabile, precum si a veniturilor realizate, pe tipuri de energie produsă, în functie de combustibilul folosit.

Art. 45. - Tinând seama de caracterul sezonier al încălzirii, pentru a veni în sprijinul populatiei autoritătile administratiei publice locale, precum si operatorii furnizori de energie termică pot să decidă ca energia termică livrată să fie facturată în rate egale pe tot parcursul anului, fără a se afecta datoriile acestora către bugetul de stat si buge-/tele locale. Având în vedere ponderea costurilor fixe si variabile, autoritatea natională de reglementare competentă va elabora, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, metodologia de aplicare a tarifului binom la facturarea energiei termice furnizate/livrate utilizatorilor.

Art. 46. - Tarifele pentru alte servicii, cum sunt eliberarea acordurilor si avizelor, verificarea documentatiilor, service-ul instalatiilor interioare apartinând utilizatorilor, sau alte tarife pentru serviciile solicitate se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor de administratie sau ale adunărilor generale ale actionarilor, pe tipuri de lucrări sau servicii furnizate/prestate, si se încasează separat, cu acordul autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 47. - Controlul respectării reglementărilor legale în domeniul preturilor si al tarifelor pentru energia termică produsă si/sau transportată si distribuită de operatorii serviciilor energetice de interes local se face de autoritatea de reglementare competentă si de structurile abilitate ale autoritătilor administratiei publice locale.  

 

CAPITOLUL V

Reglementări privind contorizarea energiei termice

 

Art. 48. - (1) Măsurarea cantitătilor de energie termică furnizate prin intermediul sistemelor energetice de interes local, sub formă de agent termic pentru încălzire si de apă caldă pentru consum, este obligatorie si se realizează prin montarea la nivelul bransamentelor utilizatorilor, în punctul de delimitare/separare a instalatiilor sau în alt punct stabilit prin acordul de furnizare, a echipamentelor de măsurare-înregistrare si control, cu respectarea prevederilor specifice în domeniu, emise de autoritatea de reglementare competentă.

(2) Bransamentele până la punctele de delimitare/separare, inclusiv echipamentele de măsurare-înregistrare a energiei termice montate la interfata dintre retelele publice de distributie si instalatiile utilizatorilor, fac parte, împreună cu retelele publice de distributie, din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale, iar operatorii care asigură distributia centralizată a energiei termice sunt obligati să le întretină, să le verifice metrologic si să le înlocuiască ori de câte ori este nevoie, pe cheltuiala lor.

Art. 49. - (1) Echiparea sistemelor energetice de interes local si a imobilelor cu destinatie de locuinte cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantitătilor de energie termică produse si/sau distribuite se face de către operatorii furnizori de energie termică, în mod esalonat, până la 31 decembrie 2004, pe baza unor programe elaborate si aprobate de autoritătile administratiei publice locale în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Autoritătile administratiei publice locale si operatorii pot solicita si pot obtine credite pentru care vor acorda garantii locale în scopul finantării acestor programe.

(3) Până la finalizarea actiunii de contorizare la bransamentul utilizatorilor se admite si calculul consumurilor pe baza contoarelor de la furnizor sau în sistem pausal, conform normelor în vigoare.

(4) Utilizatorii care doresc contorizarea consumurilor de energie termică în devans fată de programul aprobat pot să achizitioneze si să îsi monteze aparate de măsurare-înregistrare pe cheltuiala proprie, în baza unei documentatii aprobate de către operatorul distribuitor/furnizor de energie termică; după montare si receptie aparatele de măsurare a energiei termice se predau în administrare si exploatare operatorului, contravaloarea acestora urmând să fie recuperată de la acesta prin deducere lunară din factura de plată până la concurenta sumei investite.

(5) Utilizatorii de tip condominial care doresc contorizare în sistem integrat - contor general de bransament si contoare secundare pe racordurile proprii, termostate de radiator si/sau alocatoare de costuri - vor achizitiona si vor monta aceste dispozitive pe cheltuiala proprie.

(6) Contoarele montate în aval de contorul de bransament sau în aval de punctul de delimitare/separare dintre retelele publice de distributie si instalatiile de utilizare apartin utilizatorilor; sarcina asigurării întretinerii, înlocuirii si verificării metrologice a acestora revine utilizatorilor.

(7) În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Administratiei Publice va emite un normativ cu privire la conditiile de montare si exploatare a sistemelor de alocare a costurilor pentru încălzire si apă caldă de consum, montate în imobilele condominiale.

Art. 50. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante se interzic proiectarea, executia si punerea în functiune a sistemelor energetice de interes local fără dotarea lor corespunzătoare cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantitătilor produse si/sau distribuite.  

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante proiectarea si realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinatie de locuinte sau cu destinatie mixtă - locuinte si spatii cu altă destinatie -, având sursă comună de energie termică sau racordate la retelele publice de distributie, trebuie să asigure individualizarea consumurilor si conditiile de montare a sistemelor de măsurare-înregistrare-repartizare a consumurilor pentru întregul imobil si pentru fiecare apartament sau spatiu cu altă destinatie.

Art. 51. - (1) În cazul imobilelor tip condominiu cu destinatie mixtă - locuinte si spatii cu altă destinatie - existente, având brasamente si instalatii interioare comune, separarea si individualizarea consumurilor pe categorii de folosinte sau corespunzător fiecărui spatiu cu altă destinatie se fac pe cheltuiala detinătorilor spatiilor cu altă destinatie, prin separarea instalatiilor de utilizare si prin montarea dispozitivelor de măsurare-înregistrare a consumurilor, în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, cu respectarea prevederilor art. 35.

(2) După montare aparatele de măsurare-înregistrare a energiei termice instalate în punctele de delimitare/separare a instalatiilor ori la limita de proprietate se predau în exploatare către distribuitor/furnizor, în conditiile prevăzute la art. 48.

Art. 52. - (1) Furnizarea energiei termice pentru încălzire si prepararea apei calde de consum se efectuează contra cost, în baza unui contract de furnizare cu caracter permanent, denumit în continuare contract-abonament, care constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre furnizor si utilizator cu privire la furnizarea, facturarea, utilizarea si plata serviciului.

(2) Relatia contractuală operator-utilizator se materializează la nivelul bransamentului, respectiv al racordului, în punctul de delimitare a instalatiilor; în cazul clădirilor tip condominiu având bransamente si instalatii interioare comune, indiferent de destinatie, furnizorul nu are competenta de a se implica în defalcarea si repartizarea pe detinătorii spatiilor locative individuale a cheltuielilor aferente condominiului pentru consumul de energie termică, această activitate revenind, potrivit legii, asociatiilor de proprietari/locatari.

(3) În cazul imobilelor tip condominiu, indiferent de destinatie, având bransamente si instalatii interioare de utilizare comune, calitatea de abonat titular de contract revine asociatiei proprietarilor legal constituite.

(4) Detinătorii cu orice titlu ai spatiilor locative, indifferent de destinatie, situate în imobile existente tip condominiu, racordate la retelele publice de distributie a energiei termice, având bransamente si instalatii interioare comune, pot încheia contracte de furnizare în nume propriu numai dacă asigură pe propria cheltuială conditiile tehnice necesare separării si individualizării consumurilor.

Art. 53. - (1) Contravaloarea serviciilor energetice de interes local furnizate utilizatorilor se încasează de la acestia pe bază de factură; factura reprezintă documentul de plată emis în conformitate cu legislatia fiscală în vigoare de operatorul furnizor de servicii energetice de interes local.

(2) Facturarea si încasarea contravalorii serviciilor furnizate se fac lunar sau, dacă părtile stabilesc altfel, la intervalele prevăzute în contractul-abonament; facturarea si plata consumului casnic de energie termică livrată pentru încălzire se pot esalona, cu acordul părtilor, pe parcursul întregului an, regularizările făcându-se semestrial.

(3) Contractele-abonament se încheie cu plata anticipată a unei sume reprezentând contravaloarea prezumată a cantitătii de energie termică furnizate/consumate într-o perioadă de 30 de zile.

(4) Suma depusă anticipat se reactualizează anual în baza preturilor si tarifelor aprobate.

(5) Suma achitată anticipat se restituie la încetarea raporturilor contractuale.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 54. - Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 55. - Constituie contraventii în domeniul serviciilor energetice de interes local următoarele fapte:

a) activitătile care pot pune în pericol viata, sănătatea si/sau bunurile cetătenilor;

b) întretinerea necorespunzătoare sau neluarea măsurilor de protectie împotriva înghetului a instalatiilor de distributie a energiei termice, corespunzător obligatiilor ce revin operatorului potrivit prevederilor legale sau clauzelor contractului de delegare a gestiunii;

c) refuzul utilizatorului de a permite personalului împuternicit al operatorului accesul la instalatiile proprii în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor, executării lucrărilor de întretinere si reparatii, bransării unor noi consumatori sau pentru debransarea instalatiilor în caz de neplată;

d) folosirea de către utilizator a apei calde menajere si a agentului termic pentru încălzire pentru spălarea autovehiculelor, topirea zăpezii sau în alte scopuri decât cele prevăzute în contractele-abonament;

e) executarea lucrărilor de reparatie capitală a instalatiilor de încălzire centrală sau modificarea acestora fără documentatie tehnică legal aprobată si fără acordul operatorului;

f) golirea instalatiilor în vederea executării unor modificări sau reparatii fără acceptul scris al operatorului;

g) nerespectarea programului de contorizare aprobat potrivit legii;

h) furnizarea agentului termic de către producător/distribuitor la parametrii care pun în pericol siguranta instalatiilor de utilizare;

i) producerea, transportul si/sau distributia de energie termică fără licentă eliberată de autoritatea de reglementare competentă si/sau fără contract de delegare a serviciului acordat în conditiile legii de autoritatea administratiei publice locale.

Art. 56. - Constituie contraventii în domeniul stabilirii si ajustării preturilor si tarifelor pentru energia termică livrată sub formă de agent termic pentru încălzire si apă caldă menajeră următoarele fapte:

a) practicarea de către producători, transportatori, distribuitori si/sau furnizori a altor preturi sau tarife decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă;

b) fundamentarea si sustinerea cererii de stabilire sau de ajustare a preturilor si tarifelor de către producători, transportatori, distribuitori si/sau furnizori cu date eronate, în scopul obtinerii unor tarife si preturi mai mari;

c) refuzul operatorilor de servicii energetice urbane - producători, transportatori, distribuitori si/sau furnizori – de a se supune controlului autoritătilor de reglementare abili- tate în ceea ce priveste preturile si tarifele.

Art. 57. - Contraventiile prevăzute la art. 55 si 56 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei pentru persoanele fizice si cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. d), e) si f);

b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 4.000.000 lei la 7.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. a), b) si c);

c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 56 lit. a), b) si c);

d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele fizice si de la 150.000.000 lei la 250.000.000 lei pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 55 lit. g), h) si i).

Art. 58. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 55 si 56 si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 57 se fac de către primari si/sau de împuternicitii acestora, respectiv de autoritatea de reglementare competentă.

(2) În cazul contraventiilor prevăzute la art. 56 preturile si tarifele stabilite gresit se corectează, iar sumele încasate în mod necuvenit se constituie venit la bugetul local.

(3) Cuantumul amenzilor contraventionale prevăzute la art. 57 va fi reactualizat în raport cu rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice.

(4) Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la art. 55-58 se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

Art. 59. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, cele două autorităti competente, ANRSC, respectiv ANRE, vor stabili prin protocol modul de predare-primire a competentelor si atributiilor specifice.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 60. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 61. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă orice dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei publice,

Ionel Flesariu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

p. Ministrul industriei si resurselor,

Iulian Iancu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2002.

Nr. 73.