MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 871         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

632. - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

 

947. - Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea structurii veniturilor si destinatiilor cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat si ale bugetului asigurărilor pentru somaj pentru anul 2003, regimul acestora, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul de executie a acestor bugete.

Art. 2. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 si anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. I.

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 se stabileste la venituri în sumă de 135.822,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 133.505,5 miliarde lei, cu un fond de rezervă de 642,4 miliarde lei si un excedent în sumă de 1.675,0 miliarde lei, aferent încasărilor din contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale si care este destinat exclusiv finantării activitătii Fondului National de Asigurare pentru Accidente de Muncă si Boli Profesionale si constituirii fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare cu această destinatie.

(3) În sumele prevăzute la alin. (2) sunt cuprinse si veniturile privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale.

Art. 3. - (1) Bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2003 si anexele subsidiare la acesta sunt prevăzute în anexa nr. II.

(2) Bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2003 se stabileste la venituri în sumă de 18.702,2 miliarde lei, iar la cheltuieli, în sumă de 16.516,2 miliarde lei, cu un excedent de 2.186,0 miliarde lei.

 

CAPITOLUL II

Regimul veniturilor

Art. 4. - (1) Constituirea veniturilor bugetelor asigurărilor sociale de stat si asigurărilor pentru somaj pentru anul 2003 se realizează pe baza contributiilor si a altor vărsăminte prelevate de la persoanele juridice si fizice.

(2) Contributiile si celelalte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat si ale bugetului asigurărilor pentru somaj, de orice natură si provenientă, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.

Art. 5. - Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea si încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescriptie, se efectuează, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, la data operatiunilor supuse controlului.

 

CAPITOLUL III

Regimul si destinatiile cheltuielilor

 

Art. 6. - (1) În cadrul cheltuielilor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cuprinse si sumele aferente efectuării etapelor de recorelare a pensiilor, prevăzute a se realiza în anul 2003, în conditiile art. 168 alin. (4) si (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 din bugetul asigurărilor sociale de stat se finantează integral si cheltuielile de organizare si functionare ale Institutului National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă, unitate din subordinea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 7. - (1) Ordonatorul principal de credite trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal, în numărul maxim de posturi si în structura acestora, prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat si la bugetul asigurărilor pentru somaj, prin stabilirea si comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizatiilor de conducere si a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege ordonatorilor secundari, iar acestia, ordonatorilor tertiari de credite bugetare.

(2) Sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2003 în conditiile stabilite prin lege sunt prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat si în bugetul asigurărilor pentru somaj la articolul bugetar “Cheltuieli cu salariile”, alineatul “Alte drepturi salariale”. Aceste sume se vor vira de către ordonatorul principal de credite de la alineatul “Alte drepturi salariale” la celelalte alineate, pentru reflectarea corespunzătoare a cresterilor salariale aprobate potrivit legii.

(3) Termenele prevăzute la art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea functionarilor publici si a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum si a personalului din organele autoritătii judecătoresti, aprobată cu modificări prin Legea nr. 386/2001, cu modificările ulterioare, se prelungesc până la data de 31 decembrie 2003.

(4) Plata premiului anual aferent anului 2003 pentru personalul din institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitătile de pe lângă unele institutii publice finantate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2004, începând cu luna ianuarie 2004.

(5) Din bugetele pe anul 2003 ale institutiilor publice prevăzute la alin. (4) se asigură plata premiului anual aferent anului 2002.

Art. 8. - (1) Cheltuielile pentru deplasări, detasări, transferări, prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat si în bugetul asigurărilor pentru somaj pe anul 2003, nu pot fi majorate, în conditiile legii, prin virări de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli.

(2) În cursul anului, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, se pot efectua virări de credite bugetare de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu această destinatie.

Art. 9. - În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat si în bugetul asigurărilor pentru somaj, ordonatorul principal de credite bugetare are următoarele obligatii:

a) va prezenta Ministerului Finantelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, situatia privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea conditiilor de desfăsurare a activitătii potrivit atributiilor stricte ale acestora, până la sfârsitul anului;

b) va asigura ca drepturile stabilite si plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depăsească sumele repartizate potrivit prevederilor lit. a) pentru perioada respectivă;

c) va raporta lunar plătile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele si în structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a legii.

Art. 10. - Taxele postale percepute de Compania Natională “Posta Română” - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat în anul 2003 sunt stabilite în sumă de 1.549,1 miliarde lei si nu pot fi majorate prin virări de credite de la alte categorii de cheltuieli.

Art. 11. - În anul 2003 în bugetul asigurărilor sociale de stat este prevăzut un fond de rezervă în sumă de 642,4 miliarde lei, ce se constituie în functie de încasarea veniturilor, în conditiile prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) În anul 2003 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenta dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă si contributia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 445.000 de locuri, din care 380.000 de locuri la tratament balnear si 65.000 de locuri la odihnă.

(2) În anul 2003 se pot acorda gratuit 40.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea si completarea Decretuluilege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare, salariatilor care lucrează în locuri de muncă în conditii speciale prevăzute la art. 20 lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si categoriilor de asigurati prevăzute la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unitătile de tratament aflate în proprietatea Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, la propunerea presedintelui Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăsi tarifele din unitătile similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.

(4) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear sau de odihnă aceluiasi beneficiar.

(5) Biletele de tratament balnear se distribuie asiguratilor sistemului public de pensii si pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.

(6) Biletele de odihnă finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariatilor din institutiile publice, asigurati în sistemul public de pensii, iar contravaloarea acestor bilete, după deducerea sumelor încasate de la beneficiari, se recuperează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, de la capitolul “Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii”, titlul “Transferuri”, reîntregindu-se creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul asigurărilor sociale de stat.

(7) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.

(8) Criteriile, modul de distribuire si contributia individuală sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 494/2001 pentru aprobarea Normelor si criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

(9) Biletele de odihnă si tratament balnear, acordate în conditiile prezentului articol, pot fi atribuite si membrilor de familie, sot sau sotie, după caz, si copii minori care urmează cursurile de zi ale unei institutii de învătământ preuniversitar, acreditată conform legii, dacă însotesc titularii de drept.

(10) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informatii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contributia plătită de acestia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionarii de asigurări sociale de stat, iar diferenta fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.

Art. 13. - Cuantumul fix al indemnizatiei pentru însotitor, în cazul pensionarilor de gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste în anul 2003 la nivelul salariului de bază minim brut pe tară.

Art. 14. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, în conditiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 6.962.000 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 3.481.000 lei.

Art. 15. - (1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 este de 6.962.000 lei. Potrivit prevederilor art. 80 si 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care se aplică la valoarea de 5.809.490 lei reprezentând salariul mediu brut estimat pentru trimestrul I al anului 2003.

(2) Valoarea punctului de pensie, calculată conform prevederilor alin. (1), nu poate fi mai mică decât cea reglementată pentru luna decembrie 2002.

(3) Actualizarea valorii punctului de pensie se realizează în conditiile prevăzute la art. 81 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, în functie de posibilitătile financiare, în cursul executiei bugetare, de regulă în ultima lună a trimestrului.

Art. 16. - Pentru centrele de pregătire si perfectionare profesională din cadrul fundatiilor româno-germane din Arad, Sibiu si Timisoara, stabilite prin Protocolul românogerman semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul asigurărilor pentru somaj, la cheltuieli este cuprinsă si suma de 8,2 miliarde lei, reprezentând contributia părtii române la finantarea activitătilor fundatiilor respective, potrivit Întelegerii dintre Guvernul României si Guvernul Germaniei cu privire la continuarea proiectului “Promovarea calificării profesionale”.

Art. 17. - (1) Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, este de 1.100,0 miliarde lei.

(2) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat în anul 2003 unui beneficiar de credite, din suma prevăzută la alin. (1), este de 25,0 miliarde lei.

 

CAPITOLUL IV

Datoria publică si împrumutul guvernamental

 

Art. 18. - În bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru rambursarea creditelor externe, plata dobânzilor si comisioanelor la creditele externe contractate de ordonatorul principal de credite s-a prevăzut suma de 73,4 miliarde lei, iar pentru plata dobânzii datorate trezoreriei statului s-a prevăzut suma de 2.500,0 miliarde lei.

Art. 19. - În bugetul asigurărilor pentru somaj s-au prevăzut 154,7 miliarde lei pentru rambursarea creditelor externe, plata dobânzilor si comisioanelor la creditele externe contractate de ordonatorul principal de credite.

 

CAPITOLUL V

Responsabilităti în aplicarea legii

 

Art. 20. - În functie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii, Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură si între bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul asigurărilor pentru somaj, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe cuprinse în anexele la aceste bugete.

Art. 21. - (1) În vederea asigurării plătii la scadentă a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale si la organisme financiar-bancare internationale, precum si a rambursărilor de credite externe, a plătilor de dobânzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorul principal de credite poate efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, după caz, în cursul întregului an.

(2) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Rambursări de credite, plăti de dobânzi si comisioane la credite” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si între alineatele articolului de cheltuieli “Rambursări de credite externe si plăti de dobânzi si comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite”.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 22. - În bugetele institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv ale activitătilor de pe lângă unele institutii publice, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii, nu se pot prevedea sume pentru acordarea tichetelor de masă.

Art. 23. - În anul 2003 cotele de contributie de asigurări sociale se stabilesc în baza art. 18 alin. (2) si (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

a) pentru conditii normale de muncă - 34%;

b) pentru conditii deosebite de muncă - 39%;

c) pentru conditii speciale de muncă - 44%.

Art. 24. - În anul 2003 cotele de contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj sunt cele prevăzute în legislatia în vigoare.

Art. 25. - Anexele nr. I si II si anexele subsidiare la acestea fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 13 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 632.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 947.