MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 872         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 3 noiembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

345. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

44. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine

 

În temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 157.970 din 24 iulie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de ducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui, cu exceptia prevederilor părtii a II-a din Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 1 august 2002.

Nr. 345.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor corelat cu etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine

 

Identificarea si înregistrarea bovinelor

Art. 1. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României este responsabilă pentru elaborarea si punerea în aplicare a sistemului national de identificare si înregistrare a bovinelor conform prezentei norme sanitare veterinare.

(2) Prevederile prezentei părti se vor aplica fără a aduce atingere regulilor stabilite pentru controlul sau eradicarea bolilor ori prevederilor Normei sanitare veterinare ce stabileste principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intră în România din tări terte.

Art. 2. - În sensul acestei părti din prezenta normă sanitară veterinară, prin următorii termeni se întelege:

a) animal - un animal din specia bovină, conform definitiei prevăzute în Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 236/2002;

b) exploatatie - orice unitate, întreprindere, constructie sau, în cazul fermelor în aer liber, orice loc situat pe teritoriul României în care sunt crescute, tinute sau manipulate animale la care se referă prezenta normă sanitară veterinară;

c) detinător - orice persoană fizică sau juridică care are în posesie animale, temporar sau permanent, incluzând perioada transportului sau perioada de comercializare.

Art. 3. - (1) Sistemul de identificare si înregistrare a bovinelor va cuprinde următoarele elemente:

a) crotalia pentru identificarea individuală a animalelor;

b) bazele judetene de date computerizate si baza de date centrală la nivelul autoritătii veterinare centrale a României;

c) pasapoartele animalelor;

d) registrele pentru evidenta miscării animalelor, tinute de fiecare exploatatie, iar pentru gospodăriile populatiei, de către autoritatea veterinară competentă;

e) documentul de declarare a vitelului;

f) documentul de declarare a bovinei;

g) certificarea sanitară veterinară pentru miscarea animalelor nesupuse unor restrictii sanitare veterinare;

h) certificarea sanitară veterinară pentru miscarea animalelor supuse restrictiilor sanitare veterinare;

i) certificarea sanitară veterinară pentru miscarea animalelor destinate tăierii.

(2) Autoritatea veterinară centrală a României si autoritătile veterinare locale vor avea acces la toate informatiile la care se referă prezenta parte. Autoritatea veterinară centrală a României va lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul la aceste date tuturor celor interesati, inclusiv organizatiilor consumatorilor recunoscute oficial, care sunt interesate, cu conditia să fie asigurate confidentialitatea si protectia datelor conform legislatiei nationale.

Art. 4. - (1) Toate animalele vor fi identificate printr-o crotalie auriculară conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, aprobată de autoritatea veterinară centrală a României, aplicată la fiecare ureche. Ambele crotalii auriculare vor purta acelasi cod unic de identificare, atât în sistem cifric, cât si în sistem de cod de bare, care face posibilă identificarea fiecărui animal individual.

(2) Codul de pe crotalia auriculară pentru bovine trebuie să contină următoarele:

a) numele producătorului, inscriptionat în partea de sus a crotaliei, unde este prevăzut sistemul de prindere al celor două părti;

b) dedesubt, codul de tară, reprezentat de două litere majuscule cu înăltimea de 0,8 cm, care semnifică codul ISO al tării, respectiv RO;

c) sub codul de tară se inscriptionează acronimul autoritătii sanitare veterinare centrale a României, cu litere majuscule cu înăltimea de 0,8 cm, respectiv ANSV;

d) în stânga acronimului se va inscriptiona de către producător logoul acestuia si data fabricatiei crotaliei, iar în dreapta, cu cifre romane, numărul duplicatului crotaliei, dacă este cazul; prima crotalie va purta cifra I;

e) codul de bare este dispus sub acronim pe un singur rând si este constituit din maximum 12 pozitii de grosimi diferite, cu înăltimea de 0,8 cm, corespunzând cifrelor ce se înscriu dedesubt;

f) sub codul de bare se înscriu pe un sir 8 cifre cu înăltimea de 0,5 cm, care reprezintă: primele două, codul judetului, următoarea cifră este un check-digit folosit pentru control, iar restul de 5 cifre reprezintă primele cifre din numărul de ordine al animalului;

g) ultimul rând de caractere este format din 4 cifre cu înăltimea de 2 cm, care reprezintă ultimele 4 dintre cele 9 cifre ale numărului de ordine al animalului.

(3) Codul de identificare al bovinei va fi format din 14 caractere ce vor fi mentionate în bazele de date, două litere urmate de codul numeric format din 12 cifre, caracterele având următoarea semnificatie:

a) primele două sunt litere si reprezintă codul tării, respectiv RO;

b) următoarele două sunt cifre si reprezintă codul judetului, respectiv de la 01 la 42;

c) următorul caracter este o cifră si reprezintă check-digit pentru control;

d) următoarele 9 caractere sunt cifre si reprezintă numărul de ordine al animalului.

(4) Bovinele destinate pentru evenimente culturale si sportive cu exceptia expozitiilor si târgurilor fără vânzare - pot să fie identificate, în locul crotaliei auriculare, cu un sistem de identificare ce oferă garantii echivalente si este autorizat de către autoritatea veterinară centrală a României.

(5) Crotalia auriculară trebuie să aibă două părti ce vor fi inscriptionate identic. Aceste două părti componente ale crotaliei trebuie să se poată misca una fată de alta după aplicarea la urechea animalului. Distanta dintre cele două părti componente ale crotaliei trebuie să fie cuprinsă între 9 si 12 mm. Cele două părti componente ale fiecărei crotalii auriculare trebuie să poată fi separate, după aplicare, numai prin ruperea definitivă a mijlocului de unire dintre ele, fără posibilitatea de a se reasambla. Mijlocul de legătură dintre cele două părti componente ale unei crotalii trebuie să suporte o tractiune de 300 N, măsurată în plan axial, caracteristică ce trebuie să se mentină o perioadă de cel putin 7 ani.

(6) Modelul de crotalie trebuie să fie proiectat în asa fel încât să se poată introduce doar într-o anumită pozitie în clestele aplicator.

(7) Crotalia trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să poată fi folosită - aplicată - doar o singură dată;

b) numărul acesteia nu trebuie să se repete;

c) să fie durabilă si greu de deteriorat;

d) să fie lipsită de nocivitate.

(8) Aplicarea crotaliilor la urechile animalului se face cu un cleste special. Clestele de aplicare trebuie:

a) să aibă mentionat numele producătorului si data fabricatiei;

b) să fie construit în asa fel încât aplicarea crotaliei să se poată face într-un singur mod;

c) să se deschidă usor si să poată fi manevrat cu o singură mână;

d) să nu producă urechii leziuni nedorite;

e) clestele, transportul, logistica si împachetarea trebuie să corespundă anumitor norme stabilite de autoritatea veterinară centrală a României.

(9) Cifrele si literele înscrise pe crotalie, precum si codul de bare trebuie să fie de culoare neagră, iar culoarea crotaliei auriculare trebuie să fie galben lămâie.

(10) Materialul din care sunt confectionate crotaliile auriculare:

a) nu trebuie să contină substante nocive;

b) trebuie să se încadreze în normele legislative referitoare la reciclare;

c) nu trebuie să producă reactii alergice;

d) nu trebuie să influenteze negativ procesul de vindecare a leziunilor produse de aplicare;

e) nu trebuie să se deformeze la temperaturi cuprinse între -20ĽC si +40ĽC sau sub influenta luminii ultraviolete normale.

(11) Toate caracterele precizate trebuie să rămână inscriptionate pe crotalie pentru o perioadă de cel putin 7 ani si nu trebuie să poată fi îndepărtate prin stergere, spălare sau cu hârtie abrazivă.

(12) Crotalia trebuie să fie usor de aplicat, fără a necesita o manualitate deosebită.

(13) Crotalia auriculară va fi aplicată la un moment stabilit de către autoritatea competentă centrală, fie la fătarea animalului, fie în orice caz înainte ca animalul să părăsească exploatatia în care a fost fătat. Perioada nu poate să depăsească 20 de zile de la nastere. Nici un animal nu va putea fi miscat dintr-o exploatatie dacă nu este identificat conform prevederilor prezentului articol.

(14) Orice animal importat dintr-o tară tertă sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care rămâne pe teritoriul României, va fi identificat în exploatatia de destinatie prin crotaliere auriculară conform prevederilor prezentului articol, într-o perioadă ce va fi determinată de autoritatea veterinară centrală a României, care nu va depăsi 20 de zile, în orice caz înainte de a părăsi exploatatia. Nu este necesar să se identifice un animal dacă exploatatia de destinatie este un abator situat pe teritoriul României, iar animalul este sacrificat într-o perioadă de 20 de zile. Identificarea originală stabilită de tara tertă sau de statul membru al Uniunii Europene va fi înscrisă în baza de date computerizată prevăzută la art. 5 sau, dacă aceasta încă nu este functională, în registrele mentionate la art. 3, împreună cu noul cod de identificare acordat acestuia de către autoritatea competentă din România ca tară de destinatie.

(15) Fiecare animal îsi va păstra si crotalia sa auriculară originală.

(16) Nici o crotalie auriculară nu poate fi îndepărtată sau înlocuită fără permisiunea autoritătii competente locale.

(17) Crotaliile auriculare se confectionează numai la solicitarea autoritătii veterinare centrale a României, ANSV.

(18) Producătorul de crotalii va confectiona crotaliile conform prevederilor prezentului articol, la dispozitia autoritătii veterinare centrale a României. Fiecare lot expediat trebuie să fie însotit de logistica necesară si de instructiuni referitoare la aplicarea crotaliilor.

(19) După confectionare, pe baza repartitiei făcute de autoritatea veterinară centrală a României, seturi compacte cu crotalii continând numere succesive vor fi expediate directiilor sanitare veterinare judetene, iar de aici medicului veterinar zonal, care le va preda în baza unui act scris, de gestiune, medicului veterinar concesionar care are responsabilitatea aplicării crotaliei auriculare.

(20) Medicul veterinar concesionar va aplica crotaliile auriculare si va înregistra animalul, comunicând caracterele de pe crotalie directiei sanitare veterinare judetene. Numărul de identificare a animalului este introdus în baza de date judeteană la nivelul directiei sanitare veterinare si transmis prin sistemul computerizat în baza de date centrală existentă la autoritatea veterinară centrală a României.

(21) În cazul în care o bovină îsi pierde o crotalie, pierderea trebuie notificată într-o perioadă maximă de 4 zile autoritătii veterinare locale, iar numărul de înregistrare a animalului trebuie comunicat bazei de date centrale. Aplicarea unei noi crotalii se va face de către medicul veterinar concesionar, cu aprobarea autoritătii veterinare locale; crotalia nouă trebuie să aibă inscriptionată, în cifre romane, cifra care reprezintă al câtelea duplicat este.

(22) Animalele destinate tăierii pot circula, în conditii speciale, la abator si cu o singură crotalie auriculară dacă una dintre acestea s-a pierdut, dar numai dacă medicul veterinar concesionar confirmă pe propria răspundere pierderea.

Art. 5. - Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să înfiinteze o bază de date computerizată conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor, ce afectează comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu animale din speciile bovine si porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 236/2002.

Art. 6. - (1) Autoritatea veterinară locală trebuie să emită, pentru fiecare animal identificat conform art. 4, un pasaport, în decurs de 14 zile de la notificarea fătării animalului sau, în cazul animalelor importate din tări terte, în decurs de 14 zile de la notificarea reidentificării sale conform art. 4 alin. (3). Modelul pasaportului bovinelor este prezentat în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară. Pasaportul rămâne în permanentă la detinătorul animalului si însoteste animalul în cazul tuturor miscărilor acestuia, indiferent de destinatie. Pasaportul bovinelor se completează si se eliberează de către directia sanitară veterinară judeteană, iar miscările sunt consemnate de către medicul veterinar oficial în a cărui rază de activitate se află animalul.

(2) Declararea bovinelor existente pe teritoriul României, la data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, se va face de către detinătorii de bovine printr-un document intitulat Document de declarare a bovinei”, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezenta normă sanitară veterinară.

(3) Declararea viteilor fătati pe teritoriul României, după intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, se va face de către detinători printr-un document intitulat “Document de declarare a vitelului”, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

(4) Ori de câte ori un animal este mutat, acesta trebuie însotit de pasaportul său.

(5) În cazul mortii unui animal, detinătorul trebuie să returneze pasaportul acestuia autoritătii veterinare locale într-un interval de 7 zile de la moartea animalului. Dacă animalul este trimis la abator, operatorul de la abator devine responsabil pentru returnarea pasaportului către autoritatea veterinară locală.

(6) În cazul animalelor exportate, pasapoartele trebuie să însotească animalele până la destinatie.

Art. 7. - (1) Cu exceptia transportatorilor, fiecare detinător de animale trebuie:

a) să tină un registru la zi conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară;

b) să declare autoritătii veterinare locale toate miscările de animale din si către exploatatia proprie, toate fătările, toate vânzările sau cumpărările de animale si toate animalele moarte în exploatatie, precum si datele acestor evenimente, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.

(2) Fiecare detinător trebuie să furnizeze autoritătii veterinare locale, la cerere, toate informatiile referitoare la originea, identificarea si, când este cazul, destinatia animalelor pe care le-a detinut, tinut, transportat, vândut sau sacrificat.

(3) Registrul pentru evidenta bovinelor, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta normă sanitară veterinară trebuie păstrat pe suport hârtie si electronic pentru o perioadă minimă de 3 ani si trebuie să fie pus la dispozitia autoritătii veterinare la cerere.

(4) Bovinele care circulă fără restrictii sanitare veterinare vor fi însotite de un certificat sanitar veterinar de culoare verde, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezenta normă sanitară veterinară.

(5) Bovinele supuse unor restrictii sanitare veterinare pot circula numai însotite de un certificat sanitar veterinar de culoare galbenă, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, între exploatatii cu acelasi status sau cu un status inferior de sănătate.

(6) Bovinele destinate tăierii pot circula numai însotite de un certificat sanitar veterinar de culoare rosie, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, având ca singură destinatie abatorul sau unitătile de ecarisare, în cazul implementării unor programe de eradicare pentru anumite boli, stabilite de autoritatea veterinară centrală a României.

Art. 8. - Autoritatea veterinară centrală a României este desemnată ca autoritate responsabilă pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei părti. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare autoritatea veterinară centrală a României va elabora metodologia de completare si gestionare a pasaportului, registrului de evidentă a bovinelor, precum si a certificatelor sanitare veterinare mentionate la alin. (4), (5) si (6) ale art. 7. Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să informeze statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană despre identitatea autoritătii responsabile de aplicarea si respectarea prevederilor acestei părti.

Art. 9. - România poate pune în sarcina crescătorilor de animale costurile sistemelor la care face referire art. 3 si ale controalelor la care face referire prezenta parte.

Art. 10. - Măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei părti trebuie adoptate conform procedurii nationale.

Aceste măsuri se referă în special la:

a) prevederi referitoare la crotalii;

b) prevederi referitoare la pasaport;

c) prevederi referitoare la registru;

d) nivelul minim de controale de efectuat;

e) aplicarea sanctiunilor administrative;

f) măsurile de tranzitie solicitate pentru a usura aplicarea prezentei părti.

 

PARTEA a II-a

Etichetarea cărnii de bovine si a produselor din carne de bovine

 

Art. 11. - (1) Producătorul sau o organizatie asa cum este definită în art. 12 trebuie:

a) în baza cap. I din prezenta parte, să eticheteze carnea de bovine în toate etapele de comercializare;

b) în baza cap. II din prezenta parte, dacă doreste aplicarea unor etichete pe carnea de bovine la locul de vânzare, astfel încât să furnizeze alte informatii decât cele prevăzute la art. 13, referitoare la anumite caracteristici sau conditii de productie ale cărnii etichetate sau ale animalului de la care provine, să procedeze conform prevederilor prezentei părti.

(2) Prezenta parte trebuie să se aplice fără a se aduce atingere legislatiei nationale referitoare la carnea de bovine.

Art. 12. - În sensul acestei părti, prin următorii termeni se întelege:

- carne de bovine - toate produsele care se încadrează în codurile CN 0201, 0202, 0206 10 95 si 0206 29 91;

- etichetare - aplicarea unei etichete la o bucată de carne individuală ori la bucăti de carne sau la materialul de ambalare a acestora ori, în cazul produselor nepreambalate, furnizarea, în formă scrisă si vizibilă clientului, la locul de vânzare, a informatiilor corespunzătoare;

- organizatie - un grup de operatori din aceleasi sau diferite zone ale comertului cu carne de bovine.

 

CAPITOLUL I

Sistemul comunitar obligatoriu de etichetare a cărnii de bovine

 

A. Reguli generale

Art. 13. - (1) Procesatorii si organizatiile care comercializează carne de bovine în România trebuie să o eticheteze în conformitate cu prevederile prezentului articol. Sistemul de etichetare obligatoriu trebuie să asigure o legătură, pe de o parte, între identificarea carcasei, sfertului sau a bucătilor de carne si, pe de altă parte, cu animalul respectiv sau, când acuratetea informatiilor de pe etichetă o permite, cu lotul de animale la care se face referire.

(2) Eticheta trebuie să contină următoarele indicatii:

a) un număr de referintă sau un cod de referintă care să asigure legătura dintre carne si animalul sau animalele de la care provine aceasta. Acest număr poate fi numărul de identificare a animalului individual de la care provine carnea sau numărul de identificare ce se referă la un lot de animale;

b) numărul de aprobare a abatorului în care animalul sau lotul de animale au fost tăiate, cu precizarea tării în care este localizat. Următoarea mentiune trebuie să fie prezentă: “Tăiat în ... (numele tării terte), … (numărul de aprobare)”;

c) numărul de aprobare a unitătii de transare care a efectuat transarea carcasei sau a lotului de carcase si tara în care este localizată aceasta. Următoarea mentiune trebuie să fie prezentă: “Transat în ... (numele tării), … (numărul de aprobare)”.

(3) România poate decide că pentru carnea de bovine provenită de la animalele fătate, crescute si tăiate în tară trebuie furnizate pe etichete informatii suplimentare.

(4) Implementarea unui sistem obligatoriu, precum cel prevăzut la alin. (3) nu trebuie să ducă la întreruperea comertului dintre România si statele membre ale Uniunii Europene. În vederea aplicării prevederilor alin. (3) autoritatea veterinară centrală a României va solicita aprobarea Comisiei Europene.

(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 procesatorii si organizatiile trebuie, de asemenea, să indice pe etichetă:

a) când carnea de bovine provine de la animale fătate, crescute si tăiate în altă tară decât România:

1. tara de origine;

2. tara sau tările în care a avut loc îngrăsarea;

3. tara în care a avut loc tăierea;

b) când carnea de bovine provine de la animale fătate, crescute si tăiate în România, indicatia poate fi: “Originea: România”;

c) când carnea de bovine provine de la animale fătate, crescute si tăiate în altă tară, indicatia poate fi: “Originea -  (numele tării respective)”.

B. Derogări de la sistemul de etichetare obligatoriu

Art. 14. - (1) Prin derogare de la art. 13 alin. (2) lit. b) si c) si alin. (5) lit. a) pct. 1 si 2, un procesator sau o organizatie care prepară carne de vită tocată trebuie să indice pe etichetă cuvântul “preparat în . (numele tării)”, în functie de locul în care carnea a fost preparată, si “originea” în cazul în care statul sau statele implicate nu sunt aceleasi cu statul în care s-a făcut prepararea.

(2) Obligatiile prevăzute la art. 13 alin. (5) lit. a) pct. 3 trebuie aplicate acelor sortimente de carne începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare.

(3) Totusi procesatorii sau organizatiile pot adăuga pe eticheta pentru carne tocată:

a) una sau mai multe indicatii prevăzute în art. 13; si/sau b) data când a fost preparată carnea.

(4) În functie de necesitate se pot adopta prevederi similare pentru carnea transată si pentru carnea lucru, conform procedurii nationale.

C. Etichetarea obligatorie a cărnii de bovine din tări terte

Art. 15. - Prin derogare de la art. 13 carnea de bovine importată în România, pentru care nu sunt disponibile toate informatiile prevăzute de prezentul articol, conform procedurii la care se referă art. 17, trebuie etichetată cu indicatia: “Origine: non-CE” si “Produsă în . (numele tării terte)”.

 

CAPITOLUL II

Sistemul voluntar de etichetare

Reguli generale

 

Art. 16. - (1) Pentru etichetele care contin alte indicatii decât cele prevăzute în cap. I al prezentei părti, fiecare procesator sau organizatie trebuie să trimită spre aprobare o specificatie autoritătii veterinare centrale a României, dacă aici se produce sau se vinde carnea de bovine. Autoritatea veterinară centrală a României poate, de asemenea, stabili specificatii nationale pentru utilizare, cu conditia ca utilizarea acestora să nu fie obligatorie.

(2) Specificatiile de etichetare voluntară trebuie să indice:

a) informatiile ce vor fi incluse pe etichetă;

b) măsurile adoptate pentru a se asigura corectitudinea informatiilor;

c) sistemul de control care va fi aplicat în toate etapele de productie sau comercializare, incluzând controalele ce trebuie efectuate de către un organism independent, recunoscut de autoritatea veterinară competentă centrală si desemnat de către procesator sau de către organizatie. Aceste organisme trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute de standardul european EN/45011;

d) măsurile întreprinse de organizatii în cazul membrilor care nu se conformează specificatiilor.

(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate decide să înlocuiască controalele efectuate de un organism independent cu controale efectuate de autoritatea veterinară locală.

(4) În acest caz, autoritatea veterinară locală trebuie să dispună de personal calificat si de resursele necesare pentru a efectua controalele cerute.

(5) Costul controalelor prevăzute în prezentul capitol trebuie să fie în sarcina procesatorului sau organizatiei care utilizează sistemul de etichetare.

(6) Aprobarea oricărei specificatii trebuie să se facă ca urmare a garantiei date de autoritatea competentă, obtinută pe baza unei examinări riguroase a celor prevăzute în specificatia mentionată la alin. (1), care demonstrează functionarea corectă si fiabilă a sistemului de etichetare preconizat, si în special pentru a corecta orice specificatie care nu asigură o legătură între identificarea carcasei, sfertului sau bucătilor de carne si animalul de la care acestea provin sau cu lotul de animale de la care provin când aceasta este suficientă, pentru a se asigura corectitudinea informatiilor de pe eticheta de verificat.

(7) Specificatiile care sunt prevăzute pentru etichete, continând informatii eronate sau date insuficient de clare, sunt refuzate.

(8) Atunci când producerea si/sau comercializarea cărnii de bovine are loc în România si într-un stat membru al Uniunii Europene, autoritatea veterinară centrală a României va examina si va aproba specificatiile trimise si va solicita autoritătii veterinare centrale a statului membru al Uniunii Europene respectiv recunoasterea similară a specificatiilor românesti, în asa fel încât elementele continute de cele două tipuri de specificatii să fie corelate cu operatiunea ce a avut loc pe teritoriul fiecărei tări. România si statul membru al Uniunii Europene respectiv vor recunoaste mutual aprobările date de fiecare dintre ele. Dacă într-o perioadă ce urmează a fi fixată conform procedurii nationale, evaluată de la data trimiterii solicitării, aprobarea nu a fost refuzată sau acordată ori nu au fost solicitate informatii suplimentare, specificatiile vor fi considerate ca fiind aprobate de către autoritatea veterinară centrală a României.

(9) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României aprobă specificatiile trimise, procesatorul sau organizatia respectivă va fi îndreptătită să eticheteze carnea de bovine, cu conditia ca eticheta să contină numele sau logoul său.

(10) Prin derogare de la alin. (1)-(4) si conform procedurii nationale, autoritatea veterinară centrală a României, pentru aplicarea unei proceduri accelerate si simplificate de aprobare în cazurile specifice, poate aproba specificatii, în special pentru carnea de bovine ce se vinde în detaliu în ambalaje mici sau în ambalaje individuale cu bucăti de carne de bovină, etichetată într-un stat membru al Uniunii Europene conform unei specificatii aprobate si introduse pe teritoriul României, cu conditia să nu fie adăugată nici o informatie la eticheta initială.

(11) Autoritatea veterinară centrală a României poate decide ca numele unuia sau mai multor judete să nu poată fi folosit pentru specificatii, în special când numele acestora poate conduce la confuzii sau dificultăti de control. Atunci când se acordă o autorizatie, numele tării va fi înscris alături de numele regiunii.

(12) Autoritatea veterinară centrală a României va informa Comisia Europeană cu privire la implementarea prezentului articol si în special cu privire la indicatiile înscrise pe etichete.

B. Sistemul voluntar de etichetare a cărnii de bovine din tările terte

Art. 17. - (1) Atunci când producerea cărnii de bovine are loc, total sau partial, într-o tară tertă, procesatorii si organizatiile vor avea dreptul să eticheteze carnea de bovine conform prevederilor acestui capitol dacă, pe lângă îndeplinirea prevederilor art. 16, au obtinut aprobarea pentru specificatiile lor de la autoritatea veterinară centrală desemnată pentru acest scop de fiecare dintre tările terte implicate.

(2) Validarea pe teritoriul României a unei aprobări date de o tară tertă trebuie să fie subiectul unei notificări anterioare efectuate de către tara tertă către autoritatea veterinară centrală a României a:

a) autoritătii competente care a fost desemnată pentru aprobarea specificatiilor;

b) procedurilor si criteriilor ce trebuie urmate de autoritatea competentă atunci când examinează o specificatie;

c) fiecărui procesator sau fiecărei organizatii ale căror specificatii au fost acceptate de către autoritatea competentă.

(3) Atunci când pe baza notificărilor mentionate anterior autoritatea veterinară centrală a României ajunge la concluzia că procedurile si/sau criteriile aplicate în tara tertă nu sunt echivalente cu standardele mentionate de prezenta normă sanitară veterinară, aceasta, după consultarea cu tara tertă în cauză, decide anularea aprobării.

Sanctiuni

Art. 18. - Fără a aduce atingere oricărei actiuni instituite de organizatia însăsi sau de corpul independent de control specificat la art. 16, atunci când se dovedeste că un procesator sau o organizatie nu este conformă cu specificatiile la care se referă art. 16 alin. (1), autoritatea veterinară centrală a României poate retrage aprobarea acordată în baza art. 16 alin. (6) sau poate impune conditii suplimentare care vor trebui respectate dacă aprobarea acesteia va fi mentinută.

 

CAPITOLUL III

Prevederi generale

Reguli detaliate

 

Art. 19. - Măsurile necesare pentru implementarea prevederilor prezentei părti vor fi adoptate conform procedurii nationale.

Aceste măsuri se referă în special la:

a) definirea mărimii grupului de animale la care face referire art. 13 alin. (2) lit. a);

b) definirea cărnii tocate de bovine, a cărnii lucru de bovine sau a bucătilor de carne de bovine la care se referă art. 14;

c) definirea indicatiilor specifice ce trebuie să apară pe etichete;

d) măsurile necesare pentru a facilita tranzitia la aplicarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare;

e) măsurile necesare pentru solutionarea problemelor practice specifice. Astfel de măsuri, dacă se consideră pe deplin justificate, pot constitui derogări de la unele articole ale acestei părti.

 

PARTEA a III-a

Prevederi comune

 

Art. 20. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României va lua toate măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Controalele prevăzute se vor efectua fără a aduce atingere nici unui alt control pe care autoritatea veterinară centrală a României îl dispune conform procedurii nationale. Orice sanctiuni impuse unui detinător de animale, unei unităti de industrie alimentară sau unui abator vor fi proportionale cu gravitatea încălcării prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Sanctiunile pot include, atunci când este justificat, restrictii cu privire la miscările de animale către si din exploatatia respectivă.

(2) Expertii din cadrul autoritătii veterinare centrale a României împreună cu cei din cadrul autoritătii veterinare teritoriale:

a) vor verifica dacă unitătile care intră sub incidenta prevederilor prezentei norme sanitare veterinare respectă prevederile acesteia;

b) vor efectua controale ad-hoc pentru a se asigura că controalele efectuate de către autoritătile veterinare locale sunt conforme prevederilor prezentei norme sanitarea veterinare.

(3) Expertii Comisiei Europene împreună cu reprezentanti ai autoritătii veterinare centrale a României pot verifica dacă România se conformează cerintelor prezentei norme sanitare veterinare si pot efectua controale ad-hoc pentru a se asigura că cele efectuate de autoritătile române sunt conforme cu aceste cerinte.

(4) Atunci când controalele sunt efectuate pe teritoriul României, se va asigura orice asistentă de care au nevoie expertii ce efectuează controalele, pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Aspectele rezultate în urma controalelor efectuate trebuie să fie discutate cu autoritatea veterinară centrală a României înainte ca raportul final să fie elaborat si pus în circulatie.

(5) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României consideră că se justifică, rezultatele controalelor se vor discuta în cadrul Consiliului Medical Veterinar Superior. Ca urmare, se pot adopta deciziile necesare în conformitate cu procedura natională.

(6) Autoritatea veterinară centrală a României va monitoriza progresele pe plan mondial ale sistemului de etichetare a cărnii de bovine, precum si modificările legislatiei în domeniu si va adapta prevederile prezentei norme sanitare veterinare la acestea, conform procedurii nationale.

(7) Reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor acestui articol vor fi adoptate, atunci când se consideră necesar, conform procedurii nationale.

Art. 22. - Autoritatea veterinară centrală a României poate adopta acte normative sau prevederi administrative suplimentare prezentei norme sanitare veterinare pentru a se asigura aplicarea si respectarea acesteia. În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare autoritatea veterinară centrală a României va elabora regulamentul privind organizarea si functionarea retelei si a sistemului de identificare si înregistrare a animalelor în România.

Art. 23. - Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile administrative sau penale adecvate pentru a pedepsi orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 24. - Autoritatea veterinară centrală a României poate modifica, completa sau abroga, total sau partial, prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 25. - Atunci când administratia veterinară centrală a României adoptă cele mentionate la paragrafele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.

 

 ANEXA Nr. 1*)

la norma sanitară veterinară

 

MODEL

de crotalie


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

la norma sanitară veterinară


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


* Se completează de către medicul veterinar oficial.

 

ANEXA Nr. 3*)

la norma sanitară veterinară


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4*)

la norma sanitară veterinară


*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.


* Se completează de către medicul veterinar oficial cu semnătura si parafa. Valabil până la atribuirea pasaportului.

* O copie va rămâne la detinător.

 

ANEXA Nr. 51)

la norma sanitară veterinară


1) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.


* Se completează de către medicul veterinar oficial cu semnătura si parafa. Valabil până la atribuirea pasaportului.

* O copie va rămâne la detinător.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna decembrie 2002

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

 

Banca Natională a României hotărăste:

 

Pentru luna decembrie 2002 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 20,4% pe an.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 2 decembrie 2002.

Nr. 44.