MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 876         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 decembrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 293 din 5 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.320. - Hotărâre pentru aprobarea Programului executiv de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia pentru anii 2002, 2003, 2004 si 2005, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2002

 

Program executiv de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia pentru anii 2002, 2003, 2004 si 2005

 

1.329. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de CercetareDezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

198. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare

 

199. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concesionarea unor activităti miniere de exploatare R 25/2002 prin negociere directă

 

554. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 293

din 5 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Ioana Marilena Chiva - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Agache Costică în Dosarul nr. 16.251/2001 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, apreciind că dispozitiile criticate nu contravin prevederilor constitutionale, deoarece controlul ierarhic, ca principiu constitutional al activitătii procurorilor, nu poate fi înteles fără subordonare. De asemenea, se apreciază că dispozitiile legale criticate reglementează continutul controlului ierarhic prevăzut de art. 131 alin. (1) din Constitutie, neadăugând la prevederea constitutională mentionată nici un alt principiu, asa cum sustine autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 iunie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 16.251/2001, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de inculpatul Agache Costică într-o cauză penală având ca obiect săvârsirea infractiunilor de înselăciune si fals în înscrisuri sub semnătură privată, prevăzute de art. 215 alin. (1) si (2), respectiv de art. 290 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 131 alin. (1) referitoare la statutul procurorilor, deoarece “controlul ierarhic, ca principiu ce guvernează activitatea procurorilor, este incompatibil cu substituirea procurorului ierarhic superior în atributiile ce revin prin lege procurorului ierarhic inferior, nefiind de conceput ca procurorul ierarhic superior să si controleze si să îsi aroge si dreptul de a efectua lucrări si desfăsura activităti ce revin celui pe care îl controlează”. De asemenea, autorul exceptiei de neconstitutionalitate apreciază că a fost adăugat la principiile constitutionale care reglementează activitatea procurorilor încă un principiu, acela “al subordonării ierarhice, caracteristic organizării si functionării vechii procuraturi, care a fost înlăturat o dată cu adoptarea si intrarea în vigoare a Constitutiei din 1991”.

Judecătoria Galati consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate nu adaugă la principiile prevăzute de art. 131 alin. (1) din Constitutia României un nou principiu, ci vin doar să nuanteze si să precizeze continutul principiului controlului ierarhic. Conform opiniei instantei, datorită statutului procurorilor, care, desi magistrati, nu sunt independenti precum judecătorii, controlul ierarhic se realizează de către procurorii ierarhic superiori, acestia având dreptul de a suspenda ori de a infirma actele si dispozitiile procurorilor în subordine, fiind de neconceput ca procurorul care controlează să nu poată efectua el însusi actele verificate.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997, s-a solicitat si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece “Constitutia numai enuntă principiul controlului ierarhic care guvernează activitatea procurorilor, urmând ca legea să stabilească continutul concret al acestui principiu”. De asemenea, subordonarea ierarhică diferentiază statutul procurorilor de cel al judecătorilor si, ca o consecintă, procurorul ierarhic superior poate să suspende, să infirme actele procurorilor în subordine, să dea dispozitii acestora si, mai mult, să îndeplinească atributiile procurorilor în subordine.

Avocatul Poporului consideră că sustinerile autorului cu privire la adăugarea unui principiu ce guvernează activitatea procurorilor la cele prevăzute de art. 131 alin. (1) din Constitutie sunt neîntemeiate. Principiul controlului ierarhic prevăzut de Constitutie exprimă un mod de organizare a atributiilor procurorilor, precum si o formă de control judiciar. De altfel, dispozitiile legale criticate se referă la îndeplinirea oricăror atributii ale procurorului ierarhic inferior de către procurorul ierarhic superior, numai în cazurile în care procurorii din subordine ar emite acte sau dispozitii contrare legii.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, îl constituie dispozitiile art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 privind organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare. Dispozitiile legale criticate au următorul continut: “Procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atributiile procurorilor în subordine [...].”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciază că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 131 alin. (1), care au următorul continut: “Procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate prevăd posibilitatea procurorului ierarhic superior de a îndeplini oricare dintre atributiile procurorilor în subordine, ceea ce, în opinia autorului, ar adăuga la dispozitiile art. 131 alin. (1) din Legea fundamentală un nou principiu, acela al subordonării. Prevederile art. 131 fac parte din sectiunea a 2-a “Ministerul Public” a capitolului VI - “Autoritatea judecătorească” din titlul III - “Autoritătile publice” al Constitutiei si reglementează cele trei principii care guvernează activitatea procurorilor, si anume: principiul legalitătii, principiul impartialitătii si principiul controlului ierarhic. Principiul subordonării ierarhice sau al unitătii de actiune a membrilor Ministerului Public, specific acestei institutii, semnifică legătura existentă între magistratii care compun Ministerul Public, în virtutea căreia acestia sunt obligati să se supună sefilor lor, adică să efectueze sau să se abtină de la efectuarea unor acte, din ordinul acestora. În sistemul consacrat prin Constitutia din 1991, principiul subordonării ierarhice a procurorilor a fost formulat într-o manieră mai putin rigidă sub denumirea de “control ierarhic”, pentru armonizarea lui cu celelalte două principii prevăzute de art. 131 alin. (1), si anume principiul legalitătii si principiul impartialitătii. Ca urmare a consacrării prin Constitutie a principiului controlului ierarhic în activitatea procurorilor, art. 28 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, care este inclus în capitolul I - “Dispozitii comune” al titlului III - “Ministerul Public”, stabileste continutul si limitele acestui principiu. În conformitate cu prevederile alin. 3 al articolului mentionat, procurorul ierarhic superior poate să îndeplinească oricare dintre atributiile procurorilor în subordine si să suspende ori să infirme actele si dispozitiile acestora. De asemenea, legiuitorul instituie o serie de limitări ale principiului controlului ierarhic, procurorul ierarhic superior putând să suspende ori să infirme actele si dispozitiile procurorului în subordinea sa numai în cazul în care acestea sunt contrare legii. În acest sens, numai dispozitiile date în conformitate cu legea sunt obligatorii pentru procurorii în subordine, iar procurorul este liber să prezinte în instantă concluziile pe care le consideră întemeiate potrivit legii, tinând seama de probele administrate în cauză. Totodată procurorul ierarhic superior nu are dreptul să impună procurorilor în subordine efectuarea unor acte sau luarea unor măsuri contrare convingerii acestora din urmă, întemeiate pe analiza cazurilor pe care le instrumentează si a normelor de drept aplicabile.

Curtea constată că, în virtutea statutului procurorilor consacrat de Constitutie, diferit de cel al judecătorilor, care sunt independenti, controlul ierarhic în activitatea procurorilor nu se poate realiza fără posibilitatea efectuării actelor si lucrărilor de către însusi procurorul ierarhic superior, care controlează activitatea procurorilor din subordinea sa. Ca urmare, dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor art. 131 alin. (1) din Constitutie, ci, dimpotrivă, dezvoltă principiul constitutional al controlului ierarhic în activitatea procurorilor, reprezentând totodată o garantie legală a respectării dispozitiilor constitutionale. În acelasi sens, Curtea observă că în jurisprudenta sa referitoare la notiunea de “magistrat” Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că în cazul magistratului abilitat de lege să exercite functii judiciare nu este exclusă orice subordonare fată de alti magistrati (de exemplu, cauza Schiesser contra Elvetiei 1979, cauza Huber contra Elvetiei, 1990, si cauza Brincat contra Italiei, 1992).

Ca atare, sustinerile autorului exceptiei conform cărora art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992, republicată, ar adăuga un nou principiu la acela al controlului ierarhic în activitatea procurorilor, încălcând astfel prevederile art. 131 alin. (1) din Constitutie, sunt neîntemeiate si urmează a fi respinse.

Fată de cele mai sus arătate, în temeiul dispozitiilor art. 144 lit. c) si ale art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si ale art. 13 alin. (1) lit. A.c), ale art. 23 si ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin. 3 teza întâi din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Agache Costică în Dosarul nr. 16.251/2001 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 5 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiva

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului executiv de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia pentru anii 2002, 2003, 2004 si 2005, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul executiv de colaborare în domeniile educatiei, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia pentru anii 2002, 2003, 2004 si 2005, semnat la Bucuresti la 8 iulie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 1.320.

 

PROGRAM EXECUTIV DE COLABORARE

în domeniile educatiei, stiintei si culturii între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia pentru anii 2002, 2003, 2004 si 2005

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia (denumite în continuare părti contractante), dorind să dezvolte colaborarea în domeniile educatiei, stiintei si culturii, constiente de importanta acestei cooperări pentru bunele relatii reciproce, în baza art. 18 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia privind colaborarea în domeniile educatiei, culturii, stiintei si sportului, semnat la Bucuresti la 28 februarie 1994, precum si a prevederilor Actului final de la Helsinki al Conferintei pentru securitate si cooperare în Europa, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă si ale Declaratiei de la Viena a Consiliului Europei, au convenit asupra următorului Program executiv de schimburi si colaborare pentru anii 2002, 2003, 2004 si 2005:

I. EDUCATIE

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea în domeniul educatiei, conform legislatiei în vigoare în cele două state, prin:

1. schimburi de cărti, reviste, programe scolare si materiale privind organizarea si continutul sistemelor lor educationale;

2. publicarea unor studii în revistele de specialitate;

3. informarea reciprocă în legătură cu seminariile din domeniul educatiei.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea directă dintre universitătile si institutiile de învătământ superior ale ambelor părti. În acest scop ele vor face schimb de publicatii stiintifice, de lectori si vor organiza consultări reciproce si proiecte comune de cercetare. Părtile contractante vor sprijini continuarea colaborării directe dintre:

- Facultatea de Inginerie Mecanică din Brasov si Facultatea de Agricultură din Maribor;

- Universitatea din Petrosani si Facultatea de Stiinte Naturale si Inginerie din Ljubliana;

- Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan “Sfântul Francisc” din Roman si Facultatea Teologică din Ljubliana.

Universitătile vor conveni în mod direct asupra formelor de colaborare, precum si asupra volumului schimburilor.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea în domeniul studiilor lingvistice si de literatură. În acest scop ele vor sprijini continuarea lectoratului de limbă si literatură slovenă din cadrul Universitătii din Bucuresti si a lectoratului de limbă si literatură română din cadrul Universitătii din Ljubliana, pe bază de interes reciproc.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante vor oferi, pe bază de reciprocitate, burse cu o durată totală de 9 luni pe an pentru specializare individuală postuniversitară, în conformitate cu legislatia în vigoare în cele două state.  Bursele vor fi acordate studentilor care urmează cursuri postuniversitare, profesorilor si cercetătorilor cu vârsta mai mică de 35 de ani si vor viza o specializare suplimentară la universităti si la alte institutii de învătământ superior.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtie contractante vor invita anual profesori si studenti să participe la cursurile de vară de limbă, literatură si civilizatie română, respectiv slovenă. Ele vor acorda anual o bursă. Pot fi acordate burse suplimentar, în limita posibilitătilor financiare ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 6

 

Fiecare parte contractantă va informa cealaltă parte contractantă în legătură cu criteriile de înscriere la universităti a studentilor care doresc să urmeze, pe cont propriu, cursuri universitare sau postuniversitare.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile vor încuraja schimburile de profesori de limba si literatura română si slovenă, pe baza cooperării directe si a interesului reciproc exprimat de către institutiile de învătământ superior de specialitate. Numărul si durata vizitelor vor fi făcute cunoscute pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile contractante vor schimba, prin intermediul institutiilor abilitate, informatii si documentatie pentru studierea problemelor referitoare la recunoasterea diplomelor.

ARTICOLUL 9

 

Institutiile competente ale fiecărei părti contractante vor invita experti din celălalt stat pentru a participa la colocvii si la seminarii internationale organizate în domeniul educatiei.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea dintre edituri în domeniul editării de manuale, precum si colaborarea dintre consiliile de redactie ale publicatiilor stiintifice, referitoare la sistemele educationale din cele două state. Institutiile interesate vor conveni asupra formelor de colaborare si asupra volumului schimburilor.

II. STIINTĂ SI TEHNOLOGIE

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea în domeniul stiintei si tehnologiei dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Educatiei, Stiintei si Sportului din Republica Slovenia, în temeiul Acordului de cooperare stiintifică si tehnologică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovenia, semnat la Bled la 12 mai 2000. Părtile contractante vor sprijini constituirea unei comisii mixte care se va întruni la fiecare 2 ani si va monitoriza aplicarea Acordului; ele vor cădea de acord asupra continutului si formelor viitoarei colaborări dintre institutiile stiintifice si de cercetare române si slovene.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile contractante vor sprijini dezvoltarea unei colaborări directe în domeniul stiintei si tehnologiei dintre departamentele, organizatiile, institutiile, unitătile de cercetare si universitătile din ambele state, pe baza avantajului reciproc, conform legislatiei interne în vigoare în cele două state.

Colaborarea va îmbrăca următoarele forme:

1. proiecte comune de cercetare si dezvoltare pe teme de interes reciproc;

2. schimburi de oameni de stiintă, cercetători, personal tehnic si alti experti implicati în proiecte comune de cercetare si dezvoltare;

3. vizite de documentare pe termen scurt, realizându-se maximum 5 vizite anuale a câte 6 zile pentru fiecare parte contractantă, cu scopul de a se identifica noi posibilităti si parteneriate pentru realizarea unei colaborări si a unor proiecte stiintifice viitoare;

4. schimb de informatii si publicatii stiintifice si tehnice;

5. participarea la conferinte stiintifice, întruniri, cursuri, seminarii si expozitii;

6. cursuri de formare profesională pentru cercetătorii din diferite domenii de interes comun.

7. folosirea în comun a facilitătilor pentru cercetare si dezvoltare, precum si a echipamentului stiintific;

8. alte forme de cooperare stiintifică si tehnologică, stabilite de comun acord.

Propunerile concrete de proiecte de colaborare în domeniile stiintei si tehnologiei vor fi înaintate de părtile contractante pe canale diplomatice.

III. CULTURĂ SI ARTE

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile contractante vor facilita colaborarea directă dintre ministerele culturii, precum si dintre institutiile culturale ale statelor lor (teatre, institutii de muzică, muzee, biblioteci, edituri etc.). Volumul schimburilor si conditiile financiare ale acestei colaborări vor fi convenite de institutiile interesate.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile contractante vor încuraja dezvoltarea unei colaborări directe între asociatiile si societătile de artisti. În limita fondurilor disponibile, părtile contractante vor sprijini invitarea reciprocă a oamenilor de artă si a specialistilor în cultură si artă la actiuni culturale importante, cu caracter national si international, festivaluri si competitii, organizate în cele două state.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea directă dintre institutiile responsabile cu protectia patrimoniului cultural si cu restaurarea monumentelor culturale si istorice. Ele vor colabora mai ales în problema prevenirii exportului ilicit si a traficului cu obiecte de artă.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea directă dintre muzeele din statele lor, inclusiv schimbul de cataloage si de documente referitoare la conservarea si restaurarea operelor de artă.

 

ARTICOLUL 17

 

Pe perioada de valabilitate a prezentului program părtile contractante vor face schimb de expozitii de artă în limita fondurilor disponibile. Conditiile financiare si de altă natură ale organizării acestor expozitii de artă vor fi convenite în mod direct în cazul fiecărei expozitii, prin contracte încheiate de organizatori.

 

ARTICOLUL 18

 

Părtile contractante vor sprijini contactele directe dintre grupurile de muzică profesioniste, ansamblurile si institutiile care îsi desfăsoară activitatea în domeniul culturii, precum si prezentarea creatiilor originale ale autorilor din celălalt stat, încurajând totodată schimburile de materiale cu caracter informativ si de literatură muzicologică.

ARTICOLUL 19

 

Părtile contractante vor sprijini colaborarea directă dintre biblioteci, în baza unor întelegeri, prin schimb de specialisti, participare la simpozioane, întâlniri de lucru si prin schimb de documente, inclusiv de purtători electronici de date.

ARTICOLUL 20

 

Părtile contractante vor încuraja, în limita fondurilor disponibile, colaborarea în domeniul literaturii si, în mod deosebit, traducerile de beletristică, precum si publicarea celor mai importante opere beletristice în cele două state.

 

ARTICOLUL 21

 

Fiecare parte contractantă va invita cealaltă parte contractantă să participe la târguri de carte internationale care se organizează în statul său.

 

ARTICOLUL 22

 

Părtile contractante vor sprijini initiativele pentru o mai bună prezentare a culturii si artei apartinând celor două state, cu ocazia unor evenimente speciale.

IV. CULTURĂ AUDIOVIZUALĂ SI MASS-MEDIA

 

ARTICOLUL 23

 

Părtile contractante vor sprijini colaborarea directă dintre institutiile si expertii din cele două state în domeniul cinematografiei, prin încurajarea următoarelor actiuni:

- participarea la festivaluri;

- schimbul de informatii si material audiovizual dintre arhivele de cinematografie din cele două state;

- organizarea de zile ale filmului, pe bază de reciprocitate;

- schimbul de experti si încheierea de acorduri de coproductie în domeniul cinematografiei.

De asemenea, părtile contractante vor depune eforturi să distribuie în mod egal filme românesti si slovene.

 

ARTICOLUL 24

 

Părtile contractante vor sprijini schimbul de programe de televiziune care reflectă evenimente sociale, politice si culturale din cele două state, precum si schimbul de producători de programe TV, în conformitate cu legislatia internă în vigoare.

 

ARTICOLUL 25

 

Părtile contractante vor sprijini aplicarea Acordului de colaborare dintre Societatea Română de Televiziune si Radio Televiziunea Slovenă, semnat la Bucuresti la 31 mai 1996.

 

ARTICOLUL 26

 

Părtile contractante vor sprijini colaborarea dintre posturile nationale de radio pentru a promova o mai bună cunoastere reciprocă a vietii sociale, politice si culturale a celor două state.

 

ARTICOLUL 27

 

Părtile contractante vor colabora în domeniul radiodifuziunii pentru promovarea unei mai bune întelegeri a limbilor si culturilor lor. În acest scop părtile contractante vor încuraja si vor promova schimbul de programe si transmisiuni radio.

 

ARTICOLUL 28

 

Părtile contractante vor sprijini colaborarea directă dintre agentiile nationale de presă.

V. ARHIVE

 

ARTICOLUL 29

 

Părtile contractante vor sprijini colaborarea directă dintre Arhivele Nationale ale României si Arhivele Republicii Slovenia si vor încuraja, în acest scop, încheierea unui acord de colaborare.

VI. TINERET SI SPORT

 

ARTICOLUL 30

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea si schimburile în domeniul educatiei fizice si sporturilor. Conditiile acestor schimburi vor fi stabilite în mod direct de către institutiile competente, conform legislatiei interne în vigoare în cele două state.

 

ARTICOLUL 31

 

Părtile contractante vor încuraja colaborarea directă dintre tinerii din statele lor prin intermediul schimbului de delegatii, informatii si materiale.

VII. SĂNĂTATE

 

ARTICOLUL 32

 

Părtile contractante vor sprijini colaborarea în domeniile sănătătii si stiintelor medicale, în conformitate cu acordurile directe ce vor fi încheiate de ministerele competente, în conformitate cu legislatia internă în vigoare în cele două state.

VIII. ALTE FORME DE COLABORARE

 

ARTICOLUL 33

 

Părtile contractante se vor sprijini reciproc în vederea integrării lor în structurile Uniunii Europene si vor colabora în cadrul programelor comune ale Uniunii Europene si al proiectelor comune ale Consiliului Europei.

IX. DISPOZITII GENERALE

 

ARTICOLUL 34

Partea contractantă trimitătoare va înaintea părtii contractante primitoare, cu cel putin două luni înaintea deplasării persoanelor sau delegatiilor, curriculum vitae, informatii despre cunoasterea de către acestea a limbii părtii contractante primitoare sau a limbii engleze ori franceze, proiectul de program al activitătilor si perioada de vizită propusă. Partea contractantă primitoare va comunica părtii contractante trimitătoare acceptul ei în termen de 3 săptămâni de la primirea propunerii. După primirea programului aprobat, partea contractantă trimitătoare va comunica, cu cel putin o lună înainte, data exactă, ora si locul sosirii, precum si mijloacele de transport.

 

ARTICOLUL 35

 

Partea contractantă trimitătoare va înainta părtii contractante primitoare, până la data de 1 martie a anului în curs, lista candidatilor la burse. Partea contractantă primitoare va confirma, până la data de 1 iulie a anului în curs, lista candidatilor.

 

ARTICOLUL 36

 

Partea contractantă trimitătoare va înainta părtii contractante primitoare, până la data de 1 martie a anului în curs, lista candidatilor la bursele pentru cursurile de vară. Partea contractantă primitoare va confirma, până la data de 1 mai a anului în curs, candidatii.

 

ARTICOLUL 37

 

Partea contractantă trimitătoare va informa, până la data de 1 mai a anului în curs, partea contractantă primitoare cu privire la persoana propusă ca lector.  Partea contractantă primitoare va notifica părtii contractante trimitătoare, până la data de 1 iulie a aceluiasi an, acceptul ei.

X. DISPOZITII FINANCIARE

 

ARTICOLUL 38

 

Cheltuielile ocazionate de vizitele efectuate de persoane si delegatii în cadrul prezentului program vor fi suportate după cum urmează:

1. partea contractantă trimitătoare va acoperi cheltuielile de transport international dus-întors până la prima localitate de destinatie si de la ultima localitate de destinatie în statul primitor, inclusiv pentru bagajul ce contine instrumente, costume si decoruri;

2. partea contractantă primitoare va acoperi cheltuielile zilnice de masă, cazare si transportul intern, impus de programul vizitei, în conformitate cu reglementările interne în vigoare;

3. părtile contractante vor asigura îngrijire medicală în caz de urgentă, în conformitate cu reglementările interne în vigoare.

 

ARTICOLUL 39

 

Schimburile de bursieri se vor defăsura, în conformitate cu reglementările interne în vigoare, după cum urmează:

1. partea contractantă trimitătoare va acoperi cheltuielile de transport international dus-întors de la si până la locul de destinatie;

2. partea contractantă română va acorda o bursă lunară, cazare adecvată gratuită, iar transportul intern va fi asigurat în regimul studentilor proprii.

Partea contractantă slovenă va acorda o bursă lunară, acoperind cazare adecvată, masa si cheltuielile de transport intern impus de programul de studii;

3. părtile contractante vor asigura îngrijire medicală în aceleasi conditii ca pentru propriii studenti.

 

ARTICOLUL 40

 

Schimbul de lectori se va desfăsura, în conformitate cu reglementările interne în vigoare, după cum urmează:

1. partea contractantă trimitătoare va acoperi cheltuielile de transport international de la si până la locul postului;

2. partea contractantă primitoare va oferi salariu adecvat, cazare gratuită într-o locuintă de serviciu sau o anumită sumă care să acopere cheltuielile de cazare, cu exceptia cheltuielilor de întretinere, precum si asistentă medicală, în aceleasi conditii ca pentru personalul didactic.

 

ARTICOLUL 41

 

Schimburile de expozitii vor fi reglementate după cum urmează:

1. partea contractantă trimitătoare suportă cheltuielile de transport international al exponatelor până la primul loc al expozitiei si înapoi de la ultimul loc al expozitiei, precum si cheltuielile legate de asigurarea materialului expozitional si de tipărire a catalogului, în cazul în care nu sunt convenite alte aranjamente între institutiile competente;

2. partea contractantă primitoare suportă cheltuielile privind asigurarea tehnică si securitatea expozitiei pe teritoriul statului său, transportul intern, închirierea sălii de expozitie, tipărirea si difuzarea afiselor si invitatiilor;

3. în cazul deteriorării sau pierderii exponatului, partea contractantă primitoare va pune la dispozitie părtii contractante trimitătoare toate documentele în legătură cu dauna produsă, care sunt necesare institutiilor de asigurare;

4. în cazul deteriorării operelor de artă, partea contractantă primitoare nu va întreprinde fără consimtământul părtii contractante trimitătoare nici un fel de actiune de restaurare;

5. în cazul expozitiilor de interes national ce necesită tratament special, toate conditiile, inclusiv asigurarea, vor fi convenite de la caz la caz.

XI. DISPOZITII FINALE

 

ARTICOLUL 42

 

Prezentul program nu va exclude realizarea altor activităti convenite de părtile contractante pe canale diplomatice.

Prezentul program va intra în vigoare de la data ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării sale în vigoare.

Prezentul program îsi încetează valabilitatea la 31 decembrie 2005, putând fi prelungit prin schimb de note verbale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2006.

Semnat la Bucuresti la 8 iulie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, slovenă si engleză, toate textele fiind în mod egal autentice.

În caz de divergentă de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Cristian Niculescu

Pentru Guvernul Republicii Slovenia,

Zvone Dragan

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) si (2), al art. 18 alin. (1) si al art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, persoană juridică română, în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei, prin reorganizarea Institutului de Management al Serviciilor de Sănătate, care se desfiintează.

(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti are sediul în municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2.

(3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti are ca obiect principal de activitate cercetarea stiintifică, dezvoltarea tehnologică si formarea în domeniul sănătătii publice si al managementului sanitar, în scopul fundamentării stiintifice a propunerilor de politici si strategii în domeniu.

Art. 3. - Structura organizatorică a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 4. - (1) Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti se asigură de consiliul de administratie, format din 7 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie se numesc si se revocă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 5. - (1) Conducerea activitătii curente a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti este asigurată de directorul general, numit prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) În exercitarea atributiilor ce îi revin directorul general al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti emite decizii.

Art. 6. - Conducerea operativă a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti este asigurată de un comitet de directie compus din directorul general si directorii din structura institutului.

Art. 7. - (1) Orientarea, coordonarea si evaluarea activitătii de cercetare-dezvoltare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti sunt asigurate de consiliul stiintific.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză si de prospectare în domeniu, cadre didactice din învătământul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi pe o perioadă de 4 ani prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut sau numiti de comitetul de directie, după caz.

Art. 8. - Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general, ale comitetului de directie si ale consiliului stiintific sunt prevăzute în regulamentul de organizare si functionare prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 9. - (1) Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti se constituie prin preluarea activului si pasivului Institutului de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti, conform datelor din bilantul contabil la data de 31 decembrie 2002, actualizat potrivit reglementărilor legale.

(2) Activul si pasivul Institutului de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de către Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti preia toate drepturile si este tinut de toate obligatiile Institutului de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

Art. 10. - Bunurile aflate în patrimoniul Institutului de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 2, trec în patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti.

Art. 11. - (1) Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti se preia prin transfer de la Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti si îsi păstrează drepturile salariale avute la data transferării, până la negocierea noului contract colectiv de muncă.

(2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat si înregistrat la Directia Generală de Muncă si Solidaritate Socială a Municipiului Bucuresti în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractul colectiv de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 12. - (1) Finantarea activitătilor desfăsurate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti se realizează din surse proprii, din alocatii de la bugetul de stat, în conditiile legii, si din alte surse atrase, precum donatii si sponsorizări.

(2) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti poate desfăsura activităti aferente programelor nationale de sănătate finantate de la bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei, pe bază de contracte.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera C “Unităti aflate în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei” se completează cu pozitia 3 cu următorul cuprins:

“3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti.”

2. Punctul 8 al capitolului II “Unităti finantate de la bugetul de stat” de la litera A “Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei” se abrogă.

Art. 15. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

p. Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.329.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti, denumit în continuare institut, este persoană juridică română care functionează în coordonarea Ministerului Sănătătii si Familiei si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică si ale prezentului regulament.

Art. 2. - Structura organizatorică a institutului se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

 

Art. 3. - Institutul este înfiintat în scopul desfăsurării activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar si are rolul de for tehnic si profesional al Ministerului Sănătătii si Familiei, pentru elaborarea si fundamentarea stiintifică a propunerilor de strategii specifice de politică sanitară a Ministerului Sănătătii si Familiei, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică si ale Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare.

Art. 4. - Institutul are următorul obiect de activitate:

A. Activităti de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar:

a) efectuarea unor studii descriptive de analiză a evolutiei temporale si a distributiei indicatorilor stării de sănătate si de evaluare a serviciilor de sănătate;

b) monitorizarea consumului si traficului de droguri;

c) cercetarea în domeniul promovării sănătătii cu obiectivul de a identifica factorii care pot afecta starea de sănătate, fenomenele care pot avea influente asupra comportamentului si atitudinilor unor grupuri de persoane;

d) efectuarea de studii privind nivelul de cunostinte, atitudinile si practicile referitoare la consumul de droguri, alcool, tutun si la alti factori de risc pentru sănătate;

e) realizarea de instrumente de analiză si evaluare în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar;

f) evaluarea programelor de sănătate la nivelul populatiei si al furnizorilor de servicii de sănătate;

g) măsurarea nevoilor medicale în scopul reducerii inechitătii din domeniul furnizării serviciilor de sănătate;

h) evaluarea activitătii furnizorilor de servicii de sănătate

si dezvoltarea unor metode de alocare optimă a resurselor;

i) măsurarea si evaluarea calitătii serviciilor medicale, inclusiv investigarea satisfactiei pacientilor si a furnizorilor de servicii medicale;

j) stabilirea criteriilor de ordonare si ierarhizare a problemelor de sănătate si a celor din domeniul furnizării serviciilor de sănătate;

k) testarea acceptabilitătii diverselor interventii din punct de vedere social, economic si cultural;

l) evaluarea activitătii clinice a spitalelor, pe baza datelor privind pacientii externati, si sprijinirea spitalelor pentru utilizarea acestor date la cresterea eficientei si a calitătii serviciilor furnizate;

m) analizarea, validarea si îmbunătătirea sistemului de clasificare a pacientilor în grupe de diagnostice, din punct de vedere clinic si al consumului de resurse;

n) analizarea, validarea si îmbunătătirea valorilor relative asociate grupelor de diagnostice;

o) analizarea si evaluarea activitătii furnizorilor de servicii de sănătate pe baza datelor la nivel de pacient;

p) procesarea si analizarea datelor privind activitatea furnizorilor de servicii de sănătate, pentru diverse programe, studii si cercetări;

q) dezvoltarea criteriilor de performantă si de calitate pentru furnizorii de servicii de sănătate.

B. Alte activităti conexe activitătii de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar:

I. Activităti de formare si perfectionare de personal stiintific si tehnic în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar, prin:

a) organizarea de cursuri teoretice si practice în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar, cu participare natională si internatională;

b) organizarea de manifestări stiintifice nationale sau internationale în domeniul sănătăti publice si managementului sanitar;

c) perfectionarea personalului prin burse, stagii de schimb de experientă, în alte institutii de profil din tară si străinătate;

d) sprijinirea afilierii membrilor institutului la societăti stiintifice nationale si internationale;

e) organizarea unui sistem de documentare stiintifică, inclusiv accesul la servicii internationale specializate de documentare-informare stiintifică;

f) participarea la procesul de educatie medicală si perfectionare postuniversitară în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar;

g) promovarea bibliotecii medicale si a centrului de informare, ca suport pentru procesul de luare a deciziilor;

h) formarea si furnizarea de asistentă tehnică pentru utilizarea informatiilor pe suport electronic si de pe Internet.

II. Activităti de asistentă tehnico-metodologică si consultantă privind furnizorii de servicii de sănătate si activităti de sănătate publică si management sanitar:

a) colectarea electronică a datelor privind pacientii externati, clasificarea pacientilor externati pe grupe de diagnostice, monitorizarea activitătii spitalelor pe baza datelor clinice raportate, calcularea de costuri si valori relative privind grupele de diagnostice, propunerea de variante alternative privind tarifele pe grupuri de diagnostice;

b) asigurarea de servicii specifice pe baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate;

c) participarea la elaborarea si realizarea programelor nationale si internationale în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar;

d) furnizarea de servicii de consultantă tehnică si metodologică acordate institutiilor de profil, expertize în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar pentru institutii din tară si străinătate cu privire la planificarea, organizarea, finantarea, furnizarea si evaluarea serviciilor de sănătate;

e) promovarea de noi concepte si metode în domeniul managementului serviciilor de sănătate;

f) elaborarea de propuneri pentru dezvoltarea si evaluarea programelor de sănătate publică;

g) elaborarea de propuneri de alternative pentru alocarea resurselor în sectorul sanitar;

h) organizarea de campanii de promovare a sănătătii, cu avizul directiei de specialitate din Ministerul Sănătătii si Familiei;

i) oferirea de asistentă tehnică si colaborarea cu ministere, organizatii, institutii si organizatii neguvernamentale nationale si internationale privind promovarea sănătătii;

j) asigurarea de servicii specifice pe baza contractelor cu alte persoane juridice sau fizice.

III. Activităti de productie:

a) producerea cu forte proprii si/sau prin cooperare natională si internatională de instrumente de analiză si evaluare în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar;

b) efectuarea directă de activităti de import-export, în conditiile legii;

c) elaborarea de standarde referitoare la calitatea produselor si serviciilor ce intră în sfera de activitate a institutului.

IV. Activităti de editare si tipărire a publicatiilor de specialitate:

a) Revista “Management în sănătate”;

b) publicatii metodologice si tehnice de specialitate în domeniile de competentă ale institutului.

Art. 5. - Institutul are în structura sa Centrul National de Promovare a Sănătătii si Programe, for tehnic si metodologic al activitătilor de promovare a sănătătii si educatie pentru sănătate în cadrul retelei nationale de promovare a sănătătii. Centrul National de Promovare a Sănătătii si Programe furnizează asistentă tehnică si metodologică retelei nationale de promovare a sănătătii, cu avizul directiei de specialitate din Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 6. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, institutul are următoarele atributii principale:

a) asigură orientarea activitătii de cercetare stiintifică în functie de:

- nevoile sănătătii publice, reiesite din studii proprii si din programele elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei;

- nevoile de dezvoltare a institutului si de aliniere la nivelul stiintific mondial;

- programele nationale de cercetare ale Ministerului Educatiei si Cercetării, Academiei Române si Academiei de Stiinte Medicale Bucuresti;

b) încheie contracte de cercetare cu organisme nationale si internationale abilitate în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

c) initiază si încheie conventii de cooperare stiintifică cu institutii si organizatii nationale si internationale în domeniul său de activitate;

d) dirijează resursele umane si materiale în vederea realizării obiectivelor de cercetare stiintifică stabilite pentru fiecare etapă;

e) asigură asistentă tehnică de profil, în vederea experimentării si aplicării tehnicilor elaborate, si execută lucrări de consultantă tehnică pentru institutiile de profil interesate, în domeniile specifice;

f) furnizează servicii stiintifice si tehnice oricăror beneficiari interesati;

g) evaluează periodic stadiul de realizare a programelor de cercetare întreprinse;

h) urmăreste si sprijină din punct de vedere organizatoric si material difuzarea rezultatelor stiintifice proprii în circuitul stiintific national si international;

i) asigură, conform prevederilor legale, protectia rezultatelor stiintifice brevetabile;

j) asigură corelarea actiunilor de specializare si promovare a personalului propriu cu necesitătile dezvoltării programelor de cercetare ale institutului;

k) promovează si urmăreste aplicarea si utilizarea complexă a rezultatelor stiintifice;

l) pregăteste, negociază si contractează volumul serviciilor furnizate;

m) fundamentează cheltuielile de functionare, negociază si stabileste taxe si preturi pentru serviciile si produsele furnizate;

n) asigură promovarea si urmărirea productiei pentru satisfacerea nevoilor beneficiarilor;

o) initiază si încheie actiuni de cooperare tehnică cu firme sau institutii din tară sau din străinătate pentru realizarea de instrumente de analiză si evaluare în domeniul sănătătii publice si managementului sanitar;

p) coordonează si asigură, cu forte proprii sau împreună cu terti, realizarea tuturor lucrărilor de întretinere si reparatii ale echipamentelor din dotare, în vederea mentinerii capacitătii de cercetare, productie, asistentă tehnică si învătământ;

q) stabileste si răspunde de aplicarea măsurilor pentru protectia produselor, a mediului înconjurător, precum si a măsurilor de protectie si securitate în muncă;

r) urmăreste si verifică modul de realizare a lucrărilor de investitii, în vederea respectării proiectelor de executie, si asigură conditiile de punere în functiune a noilor obiective;

s) pregăteste executarea noilor obiective si refacerea capacitătilor existente, potrivit reglementărilor legale;

t) realizează importul de echipamente, piese de schimb, materiale consumabile, tehnologii sau licente pentru refacerea capacitătilor existente sau pentru realizarea de noi obiective;

u) asigură dezvoltarea aplicatiilor informatice în toate sectoarele de activitate, pentru luarea de decizii operative în domeniul organizatoric si tehnico-economic, precum si pentru sustinerea documentării si cercetării stiintifice;

v) asigură implementarea unui sistem de protectie a informatiilor clasificate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în domeniul propriu de activitate;

w) asigură implementarea unui sistem de protectie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, în conformitate cu prevederile legale;

x) asigură respectarea disciplinei muncii, respectarea atributiilor de serviciu si a prevederilor legale de către întregul personal;

y) elaborează documentatiile pentru obtinerea unor credite si a altor surse de finantare, inclusiv pentru fond valutar;

z) realizează programarea si executarea activitătii economico-financiare, întocmirea proiectelor de bugete, analiza executiei acestora si stabileste destinatia veniturilor conform legislatiei în vigoare.

CAPITOLUL III

Patrimoniul

Art. 7. - (1) Patrimoniul institutului se constituie prin preluarea activului si pasivului Institutului de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti, conform datelor din bilantul contabil al acestuia la data de 31 decembrie 2002, actualizat potrivit reglementărilor legale.

(2) Activul si pasivul Institutului de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti se preiau pe bază de protocol de predare-preluare de către institut, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) Institutul administrează, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publică si privată a statutului, precum si alte bunuri dobândite în conditiile legii. Bunurile proprietate publică aflate în administrarea institutului, precum si cele dobândite din fonduri publice se evidentiază distinct în patrimoniul acestuia.

(2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite cu titlu de proprietate sau în administrare, după caz, de către institut sau de Ministerul Sănătătii si Familiei, dacă prin contract nu se prevede altfel, si se înregistrează în evidenta contabilă.

(3) În exercitarea drepturilor sale institutul detine si foloseste bunurile aflate în patrimoniul său si, după caz, dispune de acestea în conditiile legii, în scopul realizării obiectului său de activitate, si beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

(4) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorică si functională

 

Art. 9. - Institutul poate avea în subordine sau în structură subunităti cu sau fără personalitate juridică, după caz, centre, compartimente, laboratoare, servicii, birouri si alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 10. - (1) Modificările în structura organizatorică si functională a institutului se propun de directorul general, se avizează de consiliul de administratie si se aprobă de ministrul sănătătii si familiei.

(2) Directorul general stabileste relatiile dintre subunitătile aflate în structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de  administratie.

Art. 11. - Conducătorii subunitătilor din structura institutului răspund în fata directorului general si a consiliului de administratie de îndeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitătilor si competentelor ce le revin.

 

CAPITOLUL V

Organele de conducere ale institutului

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 12. - (1) Conducerea institutului este asigurată de către:

a) consiliul de administratie;

b) comitetul de directie;

c) directorul general.

(2) Orientarea, coordonarea si evaluarea activitătii de cercetare-dezvoltare din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul de administratie

 

Art. 13. - Consiliul de administratie al institutului este format din 7 membri numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Art. 14. - (1) Din consiliul de administratie fac parte în mod obligatoriu:

a) directorul general al institutului, care este si presedintele consiliului de administratie;

b) un reprezentant al Ministerului Sănătătii si Familiei;

c) un reprezentant al Ministerului Educatiei si Cercetării;

d) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

e) un reprezentant al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

f) un reprezentant al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

g) presedintele consiliului stiintific.

(2) Consiliul de administratie îsi desemnează prin vot vicepresedintele.

Art. 15. - (1) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării, la propunerea conducerii unitătilor de la care acestia provin.

(2) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de către acelasi organ care a făcut numirea.

Art. 16. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt cetăteni români si:

a) îsi păstrează calitatea de angajat la institutia de la care provin si toate drepturile si obligatiile ce derivă din această calitate;

b) sunt plătiti pentru activitatea desfăsurată în această calitate cu o indemnizatie lunară, stabilită de consiliul de administratie, care nu poate fi mai mare de 20% din salariul de bază al directorului general al institutului;

c) nu pot face parte concomitent din mai mult de două consilii de administratie ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si nu pot participa în aceeasi calitate la alte unităti cu care institutul are relatii contractuale sau interese concurente.

(2) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie:

a) cei care au suferit condamnări;

b) cei care personal ori sotul sau sotia, copiii ori rudele până la gradul al doilea inclusiv sunt în acelasi timp patroni, asociati, directori sau detin alte functii de conducere la societătile comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se află în relatii economice directe.

Art. 17. - Consiliul de administratie îsi desfăsoară activitatea în baza regulamentului propriu de functionare, aprobat de ministrul sănătătii si familiei. Consiliul de administratie hotărăste în problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.

Art. 18. - (1) Consiliul de administratie se întruneste, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele institutului o cer, la convocarea presedintelui sau la solicitarea a cel putin o treime din numărul membrilor consiliului de administratie.

(2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedinte.

Art. 19. - (1) Consiliul de administratie îsi poate desfăsura activitatea în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această conditie, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeasi ordine de zi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

Art. 20. - La sedintele consiliului de administratie este invitat permanent un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institut sau un reprezentant al salariatilor, în cazul în care acestia nu sunt constituiti în sindicat.

Art. 21. - Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, consiliul de administratie poate atrage în activitatea de analiză consilieri si consultanti din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi recompensată material conform prevederilor legale.

Art. 22. - (1) Membrii consiliului de administratie sunt răspunzători, în conditiile legii, pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin.

(2) Membrii consiliului de administratie care s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare  pentru institut nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de sedinte al consiliului de administratie si au comunicat în scris despre aceasta Ministerului Sănătătii si Familiei.

(3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. c) si alin. (2) lit. b) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.

Art. 23. - Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) avizează modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, înfiintarea, desfiintarea si comasarea de subunităti din structura sau din subordinea acestuia;

b) aprobă strategia de dezvoltare a institutului, în concordantă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate;

c) aprobă propunerile consiliului stiintific, strategia si programele de cercetare-dezvoltare ale institutului, în concordantă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate;

d) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetării;

e) analizează si avizează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli care se depune la Ministerul Sănătătii si Familiei în vederea aprobării conform reglementărilor legale;

f) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmează a fi realizate de institut în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finantate din surse proprii, alocatii de la buget, credite bancare;

g) răspunde pentru modul de administrare a întregului patrimoniu, pentru integritatea acestuia, precum si pentru modul de utilizare a mijloacelor financiare ale unitătii, potrivit legii;

h) aprobă taxele pentru produsele si serviciile furnizate,

în conformitate cu dispozitiile legii;

i) aprobă utilizarea disponibilitătilor în valută, în conditiile legii;

j) aprobă volumul creditelor bancare contractate si stabileste modul de rambursare a acestora, în conditiile legii;

k) aprobă regulamentul de organizare si functionare a consiliului stiintific, ale cărui componentă, constituire si atributii se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;

l) aprobă angajarea si concedierea membrilor comitetului de directie, altii decât directorul general;

m) aprobă mandatul directorului general pentru negocierea contractului colectiv de muncă;

n) aprobă regulamentul de ordine interioară privind respectarea statutului personalului, disciplinei, protectiei si securitătii la locul de muncă;

o) aprobă organizarea si functionarea subunitătilor din structura si din subordinea institutului;

p) asigură legătura permanentă cu sindicatele din unitate si cu reprezentantii salariatilor, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfăsurării optime a activitătilor institutului;

q) aprobă criteriile si componenta comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul institutului;

r) aprobă orice alte hotărâri si dispune măsuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe.

Art. 24. - În primul trimestru al fiecărui an, consiliul de administratie prezintă Ministerului Sănătătii si Familiei un raport asupra activitătii desfăsurate în anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul în curs.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comitetul de directie

 

Art. 25. - Conducerea operativă a institutului este asigurată de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii din structura institutului.

Art. 26. - Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor institutului, rezultate din:

a) strategia de dezvoltare;

b) programul anual de cercetare-dezvoltare;

c) programul anual de furnizare de servicii si de productie;

d) programul de investitii;

e) sarcinile ce revin institutului din contractele si conventiile de colaborare în domeniul cercetării, formării, productiei, precum si din actiunile de supraveghere a stării de sănătate;

f) sistemul de asigurare a calitătii produselor si serviciilor de specialitate;

g) bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 27. - (1) Comitetul de directie îndeplineste următoarele atributii principale:

a) repartizează sarcinile profesionale si economico-financiare pe structuri componente, asigurând realizarea activitătilor;

b) organizează activitătile institutului, asigură baza materială din tară si din import, în limita resurselor financiare;

c) stabileste răspunderile si competentele pe niveluri ierarhice si structuri organizatorice, precum si relatiile dintre acestea;

d) aplică măsurile stabilite de consiliul de administratie pentru paza bunurilor unitătii, protectia patrimoniului si a datelor, respectarea ordinii si disciplinei;

e) stabileste împuterniciri de reprezentare a unitătii pentru fiecare dintre membrii comitetului de directie;

f) stabileste salarizarea personalului în conditiile legii;

g) controlează si monitorizează periodic îndeplinirea activitătilor pe structurile componente.

(2) Comitetul de directie îndeplineste orice alte atributii stabilite de directorul general al institutului si aprobate de consiliul de administratie.

Art. 28. - (1) Comitetul de directie se întruneste bilunar sau ori de câte ori interesele institutului o impun, la convocarea directorului general.

(2) La întrunirile comitetului de directie pot fi invitate si alte persoane din institut.

 

SECTIUNEA a 4-a

Directorul general

 

Art. 29. - Activitatea curentă a institutului este condusă de directorul general, numit, potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.

Art. 30. - (1) Directorul general îndeplineste următoarele atributii principale:

a) reprezintă personal sau prin delegat institutul în relatiile cu organele statului, precum si cu persoane fizice sau juridice din tară ori din străinătate;

b) asigură, prin comitetul de directie, negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut si aprobă salariile rezultate din negocierea directă;

c) angajează prin semnătură unitatea în relatiile cu tertii, în limita competentelor aprobate de consiliul de administratie si stabilite prin regulamentul de organizare si functionare;

d) angajează si concediază personalul propriu al institutului, în conformitate cu prevederile legale si ale contractului colectiv de muncă, la propunerea comitetului de directie;

e) aprobă normele privind disciplina tehnologică si administrativă;

f) emite decizii de recuperare a pagubelor aduse unitătii,

în conformitate cu prevederile legale;

g) numeste si revocă conducătorii subunitătilor din structura si din subordinea institutului, precum si directorii din structura organizatorică a institutului, cu avizul consiliului de administratie;

h) premiază sau sanctionează personalul din unităti, la propunerea sefilor locurilor de muncă;

i) aprobă comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetător stiintific gradele I, II si III si cercetător stiintific, la propunerea consiliului stiintific;

j) are atributii si răspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de  stat, în conditiile art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002;

k) poate delega, în conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.

(2) Directorul general îndeplineste orice alte atributii care îi sunt delegate de consiliul de administratie.

 

SECTIUNEA a 5-a

Consiliul stiintific

 

Art. 31. - (1) Consiliul stiintific este alcătuit din 15 membri reprezentând toate directiile stiintifice din cadrul institutului.

(2) Consiliul stiintific realizează coordonarea si evaluarea activitătii de cercetare-dezvoltare a institutului.

(3) Consiliul stiintific este alcătuit din cercetători cu realizări deosebite, cu capacitate de sinteză si de prospectare în domeniu, cadre didactice din învătământul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi pe o perioadă de 4 ani, prin vot secret, de către cadrele cu studii superioare din institut sau numiti de comitetul de directie, după caz.

(4) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi prin vot secret de către membrii consiliului stiintific. Din consiliul stiintific fac parte de drept directorul general si directorul stiintific al institutului.

(5) Consiliul stiintific se organizează si functionează în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administratie.

Art. 32. - Consiliul stiintific îndeplineste următoarele atributii principale:

a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitătii de cercetare-dezvoltare a Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate si a Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare;

b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică;

c) examinează si avizează proiectele de cercetare stiintifică, precum si realizarea acestora;

d) avizează hotărârile care implică politica de cercetare a institutului si a ramurii de cercetare-dezvoltare;

e) propune măsuri pentru dezvoltarea profesională si pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;

f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare si promovare a personalului de cercetare si a celorlalte categorii de personal;

g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile atestabile si confirmă rezultatele concursurilor pentru functiile de cercetător stiintific, cercetător stiintific principal gradele I, II si III;

h) organizează actiuni cu caracter stiintific;

i) propune comitetului de directie actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;

j) propune comitetului de directie acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare în străinătate pentru personalul institutului;

k) propune comitetului de directie acordarea de premii stiintifice.

 

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia.

Relatii financiare

 

Art. 33. - (1) Institutul întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierdere, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil anual se avizează de către consiliul de administratie al institutului, se supune spre aprobare Ministerului Sănătătii si Familiei, se transmite Ministerului Finantelor Publice si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 34. - (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de Ministerul Sănătătii si Familiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 35. - Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programată, institutul determină anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.

Art. 36. - (1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractele colective de muncă, în limita fondului total destinat plătii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, potrivit legii.

(2) Salariul de bază al directorului general se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, în functie de gradul de îndeplinire a criteriilor de performantă, potrivit reglementărilor legale.

Art. 37. - (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situatia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societătile comerciale bancare, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.

(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei si a Ministerului Finantelor Publice.

Art. 38. - (1) Institutul hotărăste cu privire la investitiile ce urmează a fi realizate, potrivit obiectului său de activitate, finantarea efectuându-se din surse proprii si din credit e bancare, cu exceptia investitiilor care intră subincidenta prevederilor art. 20 si ale art. 49 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.

(2) În cazul investitiilor finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aprobă o dată cu legile de adoptare a acestuia, iar institutul are obligatia ca în executia bugetului de venituri si cheltuieli să se încadreze în alocatiile bugetare aprobate.

(3) Executia investitiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se adjudecă pe bază de licitatie publică, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.

(4) Contractele de credite mai mari de 500 milioane lei în vederea realizării de investitii de natura celor prevăzute la alin. (1) si (2) se încheie cu aprobarea Ministerului Sănătătii si Familiei.

Art. 39. - (1) Institutul poate efectua operatiuni de încasări si plăti în lei prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casă si a normativelor de disciplină financiar-valutară, stabilite prin actele normative în vigoare.

(2) Institutul poate efectua operatiuni de comert exterior aferente obiectului său de activitate, potrivit legii.

Operatiunile de încasări si plăti se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitătile bancare specializate cu sediul în România.

Art. 40. - Institutul îsi va organiza auditul intern si controlul financiar preventiv în baza Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 301/2002.

 

CAPITOLUL VII

Reglementarea litigiilor

 

Art. 41. - Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, care nu au fost solutionate pe cale amiabilă, sunt supuse spre solutionare instantelor judecătoresti de drept comun sau arbitrajului.

 

CAPITOLUL VIII

Relatii comerciale

 

Art. 42. - Preturile si taxele pentru produsele si serviciile furnizate de institut se supun legilor si reglementărilor privind preturile si taxele.

Art. 43. - Relatiile comerciale pentru desfacerea productiei proprii către persoane juridice se desfăsoară pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii, potrivit reglementărilor legale.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

 

Art. 44. - (1) Prezentul regulament se completează cu dispozitiile legale referitoare la activitatea institutelor nationale de cercetare-dezvoltare.

(2) Modificările si completările regulamentului de organizare si functionare se pot face prin hotărâre a Guvernului, la initiativa Ministerului Sănătătii si Familiei, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetării, în urma propunerii consiliului de administratie.

Art. 45. - Statutul de institut national de cercetare-dezvoltare se reînnoieste periodic prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.

 

ANEXA Nr. 2

 

BUNURILE

din domeniul public al statului, bunurile proprietate privată a statului si bunurile proprii ale Institutului

de Management al Serviciilor de Sănătate Bucuresti, care trec în patrimoniul Institutului National

de Cercetare-Dezvoltare în Sănătate Bucuresti

 

1. Bunurile din domeniul public al statului

 

Nr.

crt.

 

Nr. de

identificare

M.F.P.

 

Denumirea

bunului

 

Tipul

bunulu

 

Descrierea

tehnică

 

Adresa

 

Anul

dobândiri

 

Valoarea

de inventar

(mii lei)

 

Baza

legală

 

Situaţia

juridică

 

1.

61.982

Teren

Imobil

Suprafata = 4.758,41 m2

Municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31,

sectorul 2

1991

0

Legea fondului funciar nr. 18/1991

În administrare

2.

61.983

Clădire

Imobil

Clădire cu parter si un nivel Suprafata = 884,04 m2

Municipiul Bucuresti, Str. Vaselor nr. 31, sectorul 2

1991

2.934

Ordin al ministrului

sănătătii

nr. 1.648/1991

În administrare

 

TOTAL

2.934

 

 

2. Bunurile din proprietatea privată a statului

Nr.crt.

Grupa

Denumirea

Valoarea juridică

Situatia juridică

1.

2

Echipamente tehnologice

258.138

În administrare

2.

3

Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare

1.815.780

În administrare

3.

4

Mijloace de transport

40.560

În administrare

4.

6

Mobilier, aparatură de birotică, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

1.111.958

În administrare

5.

 

Obiecte de inventar în folosintă

412.273

În administrare

 

TOTAL

3.638.709

 

3.

Bunurile proprii

1.

2

Echipamente tehnologice

335.757

În proprietate

2.

3

Aparate si instalatii de măsurare, control si reglare

1.237.127

În proprietate

3.

4

Mijloace de transport

0

În proprietate

4.

6

Mobilier, aparatură de birotică, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

362.582

În proprietate

5.

 

Obiecte de inventar în folosintă

162.227

În proprietate

 

TOTAL

2.097.693

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind ofertarea pentru concesionare prin negociere directă a unor perimetre petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare

 

Având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la explorarea de titei si gaze în România, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999;

- solicitările persoanelor juridice adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 204/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând perimetrele petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare, oferite pentru concesiune  prin concurs de ofertă publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002;

- prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 166/2002 privind reofertarea pentru concesionare prin concurs de ofertă publică a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 27 septembrie 2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 pentru reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel. + (40) 21 3132204, fax + (40) 21 2107440, oferă în vederea concesionării prin negociere directă perimetrele de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră: E IV - 1 Suceava, E IV - 2 Viperesti, E IV - 4 Anina, E IV - 5 Satu Mare si E IV - 6 Midia-Vest.

Art. 2. - Perimetrele mentionate la art. 1 au fost aprobate, delimitate si oferite în vederea concesionării prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 204/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002, si reoferite prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 166/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 27 septembrie 2002.

Art. 3. - Conditiile de participare la negocierea directă sunt stabilite prin procedura de licitatie, care este pusă la dispozitie companiilor interesate, în baza solicitării adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare si exploatare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Data si ora sedintei publice se vor anunta la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si în procedura de licitatie, referitoare la conditiile de participare la negocierea directă.

Art. 6. - Conditiile concesionării prin negociere directă nu pot fi inferioare celei mai bune oferte depuse în fazele de ofertare si/sau reofertare.

Art. 7. - Negocierea acordurilor de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră începe după desemnarea ofertei câstigătoare pentru fiecare perimetru si durează 90 de zile.

Art. 8. - Acordul de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră intră în vigoare după aprobarea de către Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 198.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concesionarea unor activităti miniere de exploatare R 25/2002 prin negociere directă

 

Având în vedere:

- solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

- prevederile art. 10 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

- prevederile art. 18-29 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

- prevederile art. 24 alin. (1), (4) si (5) si ale art. 39 si 40 din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 216/1999;

- nedesemnarea unui câstigător la concursul public de reofertare nr. 25-2/2001 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 24 octombrie 2001, si la concursul public de oferte nr. 25/2001 pentru concesionarea unor activităti miniere de exploatare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 iunie 2001,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, tel. + (40) 21 3132204, fax + (40) 21 2107440, oferă în vederea concesionării activitătilor miniere de exploatare prin negociere directă zăcământul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de exploatare este de maximum 20 de ani, cu drept de prelungire pe perioade succesive de câte 5 ani.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Nationalăpentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si a informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Solicitantii care nu au achizitionat la concursul public de oferte 25/2001 caietul de sarcini întocmit pentru fiecare zăcământ oferit spre concesiune vor primi acest document contra unor tarife stabilite.

Art. 5. - Procedura de desfăsurare a negocierii directe se pune la dispozitie solicitantilor, în mod gratuit, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de exploatare prin negociere directă se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor si vor fi mentionate si în procedura de selectare a ofertelor aferentă rundei.

Nerespectarea continutului plicurilor si a coordonatelor zăcământului oferit determină descalificarea ofertantului.

Art. 8. - Conditiile concesionării directe nu pot fi inferioare celei mai bune oferte respinse la licitatia publică.

Art. 9. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.

Art. 10. - Negocierea licentelor de exploatare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea eventualelor contestatii si durează 30 de zile lucrătoare.

Art. 11. - Licenta de exploatare intră în vigoare după aprobarea de către Guvernul României.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 199.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând perimetrele miniere de exploatare R 25/2002 prin negociere directă

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului (judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate-Stereo’70

Resurse

minerale

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

1

CILIBIA II

Buzău

0,225

399616

658684

Nisip si pietris

 

 

 

 

399610

658778

 

 

 

 

 

399622

659142

 

 

 

 

 

399855

659530

 

 

 

 

 

399410

659510

 

 

 

 

 

399410

658606

 

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Listei organismelor de certificare notificate care efectueazăevaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune

 

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 571/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a recipientelor simple sub presiune, precum si ale art. 5 si 18 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 110/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 29 mai 2002, îsi încetează valabilitatea la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2002.

Nr. 554.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor de certificare notificate care efectuează evaluarea conformitătii recipientelor simple sub presiune

 

Denumirea si adresa organismului de evaluare a conformitătii notificat

Nr. de indentificare în Registrul organismelor notificate

Grupa de produse

Sarcini specifice

Articolul din

Hotărârea Guvernului

nr. 571/2001

Unitatea ISCIR-CERT din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR),

municipiul Bucuresti, str. Sfântul Elefterie nr. 47-49, sectorul 1

02

Recipiente simple sub presiune

- examinarea CS de tip

- verificarea CS

- declaratia de conformitate CS

art. 11

art. 12

art. 13-16