MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 886         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 decembrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 280 din 29 octombrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

516. - Ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

19. - Norme privind modificările în situatia organizatiilor cooperatiste de credit

 

45. - Circulară privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 280

din 29 octombrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, exceptie ridicată de Cooperativa de credit – Banca populară Dărăsti în Dosarul nr. 2.734/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde avocat Iosif Friedmann Nicolescu, pentru autorul exceptiei, si Casa Centrală “Creditcoop” din Bucuresti, reprezentată prin consilier juridic Mircea Claudiu Preda, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Autorul exceptiei, prin reprezentant, solicită admiterea acesteia si constatarea că prevederile art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 sunt contrare dispozitiilor art. 21 alin. (2), art. 123 alin. (1), art. 125, 126, 128 si 20 din Constitutie, cu referire la art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Reprezentantul Casei Centrale “Creditcoop” din Bucuresti arată că este de acord cu punctul de vedere al autorului exceptiei, pe care si-l însuseste.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată, considerând că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 20 martie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 2.734/2001, Curtea Supremă de Justitie Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, exceptie invocată de Cooperativa de credit - Banca populară Dărăsti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prin prevederile art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 se aduce atingere principiilor consacrate de art. 123 alin. (1) si de art. 125 din  Constitutie, deoarece, pe de o parte, lahotărârea pronuntată de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României nu a fost pronuntată în numele legii”, iar pe de altă parte, lamembrii Consiliului de administratie nu fac  parte din autoritatea judecătorească”. De asemenea, autorul exceptiei invocă si neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 202 din ordonanta de urgentă în raport cu prevederile art. 126  din Legea fundamentală, întrucât sedinta Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României nu a fost publică. Arătând că ordonanta de urgentă “încalcă Constitutia, dar si multe din principiile procedurii civile” si că “hotărârea pronuntată este sub toate aspectele neconstitutională”, autorul exceptiei invocă si încălcarea dispozitiilor art. 128 din Legea fundamentală. De asemenea, sustine că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Curtea Supremă de Justitie - Sectia de contencios administrativ consideră că dispozitiile art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 nu sunt contrare dispozitiilor constitutionale invocate, deoarece este prevăzut lraccesul la justitie prin posibilitatea de sesizare a instantei de judecată, după regulile de competentă si de procedură stabilite de legiuitor”. Apreciind că exceptia este neîntemeiată, instanta mai arată că sustinerea privitoare la neconstitutionalitatea art. 202 din ordonanta de urgentă, prin raportare la prevederile art. 20 alin. (2) din Constitutie, cu referire la art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, luurmează a fi interpretată ca vizând, în realitate, art. 6 alin. (1) din Conventie, privind dreptul la un proces echitabil”.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Se arată că sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea prin textul de lege criticat a dispozitiilor constitutionale ale art. 123 alin. (1) si ale art.  25 nu poate fi retinută, deoarece, pe de o parte, “hotărârea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României reprezintă un act administrativ-jurisdictional, legiuitorul optând în acest caz pentru instituirea unei jurisdictii administrative, prealabile celei judecătoresti”, iar pe de altă parte, “posibilitatea atacării la Curtea Supremă de Justitie a hotărârii Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României constituie o materializare a principiului accesului liber la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie”.

Referitor la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 202 din ordonanta de urgentă, prin raportare la prevederile art. 126 din Legea fundamentală, se arată că “trebuie observat că principiul publicitătii are în vedere sedinta de judecată si nu procedura administrativ-jurisdictională specială reglementată de textul criticat”. Se consideră că nu poate fi retinută nici sustinerea autorului exceptiei privind încălcarea art. 128 din Constitutie, deoarece ‘hotărârea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României este supusă controlului judiciar, prin posibilitatea atacării acesteia la Curtea Supremă de Justitie”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 8 mai 2002. Textul criticat are următorul continut: “Actele emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicarea acestora la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, care se pronuntă prin hotărâre în termen de 30 de zile de la data sesizării.

Hotărârea consiliului de administratie poate fi atacată la Curtea Supremă de Justitie în termen de 15 zile de la comunicare.”

Autorul exceptiei sustine că acest text de lege contravine prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (2), conform cărora nici o lege nu poate îngrădi exercitarea accesului liber la justitie, ale art. 123 alin. (1), privind înfăptuirea justitiei, ale art. 125, referitoare la instantele judecătoresti, ale art. 126, care reglementează caracterul public al dezbaterilor, ale art. 128, privind folosirea căilor de atac, si ale art. 20, cu referire la art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând dispozitia legală criticată, prin raportare la prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că nici una dintre criticile formulate nu este întemeiată.

I. Referitor la prima critică de neconstitutionalitate, aceasta este neîntemeiată, deoarece instituirea unei proceduri administrativ-jurisdictionale nu este contrară principiului prevăzut la art. 21 din Constitutie, privind liberul acces la  justitie, cât timp decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacată în fata unei instante judecătoresti. În acest sens Curtea a statuat prin Decizia nr. 41 din 12 aprilie 1995, rămasă definitivă prin Decizia nr. 97 din 24 octombrie 1995, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 17 ianuarie 1996.

II. Textul de lege criticat, reglementând o modalitate procedurală prealabilă actiunii la instantele judecătoresti, nu contravine nici art. 123 alin. (1) din Constitutie, întrucât nu se constituie o instantă judecătorească în întelesul acestor prevederi ale Legii fundamentale. Prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea Constitutională a statuat că un organ cu activitate jurisdictională nu se poate substitui instantei judecătoresti, astfel că părtilor nu li se limitează exercitarea unui drept consfintit de Constitutie.

III. În ceea ce priveste critica formulată de autorul exceptiei, potrivit căreia dispozitiile art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 contravin prevederilor art. 125 din Constitutie, Curtea constată că si aceasta este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 125 alin. (3), “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”.

Asa fiind, instituirea unei proceduri derogatorii de la dreptul comun, în care primul grad are caracter administrativ-jurisdictional, constituie un atribut exclusiv al legiuitorului si în consecintă nu contravine prevederilor constitutionale.

IV. Curtea nu poate retine nici critica conform căreia dispozitiile art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 sunt contrare prevederilor art. 126 din Constitutie, prin aceea că sedinta Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României nu a fost publică, deoarece publicitatea sedintelor de judecată este unul dintre principiile fundamentale ale înfăptuirii justitiei, fără incidentă asupra procedurilor administrativ-jurisdictionale.

V. De asemenea, Curtea constată că este neîntemeiată si sustinerea autorului exceptiei privind neconstitutionalitatea textului de lege criticat, în sensul că se îngrădeste accesul la toate gradele de jurisdictie. Potrivit art. 128 din Constitutie, legiuitorul este acela care stabileste atât căile de atac, cât si modalitatea folosirii acestora. Aceasta înseamnă că existenta unor proceduri speciale poate determina si instituirea unor reglementări corespunzătoare, care să atribuie caracter definitiv unor hotărâri judecătoresti ori să limiteze într-un fel sau altul exercitarea căilor de atac.

VI. În sfârsit, Curtea retine că existenta unei proceduri prealabile administrativ-jurisdictionale este acceptată si în jurisprudenta Curtii Europene a Dreptului Omului, jurisprudentă prin care, în legătură cu aplicarea art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, s-a subliniat că “Ratiuni de flexibilitate si eficientă, care sunt pe deplin compatibile cu protectia drepturilor omului, pot justifica interventia anterioară a unor organe administrative sau profesionale […] ce nu satisfac sub fiecare aspect în parte exigentele  entionatelor prevederi; un asemenea sistem poate fi reclamat de traditia juridică a mai multor state membre ale Consiliului Europei” (cazul “Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei”, 1981). În consecintă, nu poate fi primită nici sustinerea autorului exceptiei privind contrarietatea dintre prevederile art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 si cele ale art. 20 din Constitutie, cu referire la art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si (6) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 202 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, exceptie ridicată de Cooperativa de credit - Banca populară Dărăsti în Dosarul nr. 2.734/2001 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia de contencios administrativ.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 octombrie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 258/2001 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 518/2001 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 718/2001 privind modificarea Ordinului ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001,

ministrul muncii si solidaritătii sociale emite următorul ordin:

Art. I. - Ultimul alineat al punctului 29 de la litera B punctul VII din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 10 mai 2001, se modifică si va avea următorul continut:

- “Procura specială este valabilă 18 luni.”

Art. II. - Directia de comunicare si aplicare acorduri internationale si Directia îndrumare si coordonare pensii si alte drepturi de asigurări sociale din cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 516.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORME

privind modificările în situatia organizatiilor cooperatiste de credit

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. 2, art. 92 alin. 2, art. 93 alin. 2, art. 126 alin. 3, art. 128, 164, 165, art. 171 alin. 1 lit. i) si alin. 2, art. 177 alin. 2 si ale art. 185 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002, precum si ale art. 90 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

 

Banca Natională a României emite prezentele norme.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme se aplică organizatiilor cooperatiste de credit autorizate de Banca Natională a României să functioneze si reglementează conditiile în care pot fi operate modificări în situatia acestora, în scopul supravegherii prudentiale.

Art. 2. - Orice modificare în situatia organizatiilor cooperatiste de credit se face cu respectarea prevederilor prezentelor norme, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobate si modificate prin Legea nr. 200/2002, si ale Normelor Băncii Nationale a României nr. 7/2000 privind autorizarea organizatiilor cooperatiste de credit, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Termenii si expresiile utilizate în prezentele norme au semnificatia prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002.

Termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) aprobarea prealabilă a Băncii Nationale a României, denumită în continuare aprobare prealabilă, este aprobarea care se solicită Băncii Nationale a României si de obtinerea căreia este conditionată punerea în aplicare a hotărârii organelor statutare ale casei centrale în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), c), d), f) si g) si la art. 25 sau exercitarea functiei de către conducătorii casei centrale;

b) ordonantă - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002;

c) hotărârea organului statutar - hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului de administratie al organizatiei cooperatiste de credit.

 

CAPITOLUL II

Modificări în situatia caselor centrale

SECTIUNEA 1

Modificări supuse aprobării prealabile

 

Art. 4. - (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Nationale a României modificările în situatia caselor centrale referitoare la:

a) raza teritorială de operare;

b) denumire;

c) sediul social;

d) obiectul de activitate;

e) conducători;

f) auditorul financiar;

g) orice alte modificări ale actului constitutiv, cu exceptia celor supuse notificării Băncii Nationale a României potrivit prevederilor sectiunii a 2-a.

(2) Cererea de aprobare a modificărilor prevăzute la alin. (1), semnată de unul dintre conducători, va fi însotită de o expunere de motive si de hotărârea organului statutar privind respectiva modificare.

(3) Înregistrarea în registrul comertului a mentiunilor privind modificările în situatia caselor centrale se va face numai după obtinerea aprobării Băncii Nationale a României. Initierea formalitătilor necesare în acest sens se va face în termen de maximum 10 zile de la data obtinerii aprobării Băncii Nationale a României. O copie de pe documentul care atestă înscrierea mentiunilor respective în registrul comertului va fi transmisă Băncii Nationale a României în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrării.

 

SUBSECTIUNEA 1

Raza teritorială de operare

 

Art. 5. - Modificarea razei teritoriale de operare a casei centrale se va face cu respectarea prevederilor art. 92 alin. 1 din ordonantă.

SUBSECTIUNEA a 2-a

Denumirea si sediul social

 

Art. 6. - În cazul stabilirii unei noi denumiri a casei centrale se vor respecta conditiile prevăzute la art. 96 din ordonantă.

Art. 7. - (1) În situatia schimbării sediului social al casei centrale se vor respecta prevederile art. 5 din Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cererea de aprobare a schimbării sediului social al casei centrale va fi însotită si de dovada detinerii cu titlu legal a spatiului aferent sediului social, cu respectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. c) din Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cererea de aprobare se va preciza clar adresa spatiului viitorului sediu social al organizatiei cooperatiste de credit si se vor indica numerele de telefon/fax. Orice schimbare privind denumirea străzii sau numerele de telefon/fax se va notifica Băncii Nationale a României în termen de 5 zile de la data la care a intervenit schimbarea respectivă.

 

SUBSECTIUNEA a 3-a

Obiectul de activitate

 

Art. 8. - (1) Casele centrale pot desfăsura activitătile prevăzute la art. 104 din ordonantă, în limita si în conditiile arătate în autorizatia acordată de Banca Natională a României.

(2) Orice modificare a obiectului de activitate, în sensul completării, reformulării sau restrângerii acestuia, este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României.

(3) Completarea sau reformularea obiectului de activitate al casei centrale se va face cu respectarea prevederilor art. 4 din Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În obiectul de activitate autorizat al unei case centrale nu vor fi incluse activitătile care nu sunt definitorii pentru scopul în care aceasta se constituie si functionează.

 

SUBSECTIUNEA a 4-a

Conducătorii

 

Art. 9. - (1) Calitatea conducătorilor unei case centrale trebuie să corespundă conditiilor prevăzute de ordonantă.

(2) Evaluarea conducătorilor unei case centrale se va face pe baza cerintelor specifice cuprinse în Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Documentatia aferentă cererii de aprobare este cea prevăzută în Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - Schimbarea de pe o functie de conducere pe o altă functie de conducere, în cadrul aceleiasi case centrale, a unui conducător aprobat nu este supusă aprobării prealabile, urmând să fie notificată Băncii Nationale a României conform dispozitiilor cuprinse în sectiunea a 2-a.

Art. 12. - (1) În situatia în care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevăzute de ordonantă privind numărul conducătorilor unei case centrale si/sau cetătenia acestora si, potrivit dispozitiilor legale si/sau statutare, aceste cerinte nu pot fi îndeplinite altfel, consiliul de administratie al casei centrale va proceda la numirea altor persoane în calitate de conducător.

(2) Completarea numărului de conducători, cu respectarea conditiei privind cetătenia acestora, se va realiza în termen de cel mult 3 luni de la data aparitiei situatiei prevăzute la alin. (1).

 

SUBSECTIUNEA a 5 -a

Auditorul financiar

 

Art. 13. - (1) Fiecare casă centrală va avea un auditor financiar, numit în conformitate cu prevederile titlului III cap. 4 sectiunea a 4-a din ordonantă si aprobat de Banca Natională a României.

(2) Evaluarea auditorului financiar al casei centrale se va face pe baza cerintelor specifice cuprinse în Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - În cazul înlocuirii auditorului financiar cererea de aprobare va fi însotită si de documentatia prevăzută în Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificări supuse notificării

 

Art. 15. - Casele centrale vor notifica Băncii Nationale a României, în termen de 5 zile de la data înregistrării mentiunilor corespunzătoare în registrul comertului, modificările privind:

a) schimbarea unui conducător aprobat de pe o functie de conducere pe o altă functie de conducere;

b) numirea si schimbarea administratorilor;

c) reteaua de sucursale si alte sedii secundare, în conformitate cu prevederile cap. III.

Art. 16. - În cazurile prevăzute la art. 15 lit. a) si b) notificarea va fi însotită de o expunere de motive, de hotărârea organului statutar cu privire la modificarea respectivă si de copia de pe documentul care atestă înscrierea mentiunilor corespunzătoare în registrul comertului.

Art. 17. - (1) În cazul schimbării unui conducător de pe o functie de conducere pe o altă functie de conducere se va prezenta si o declaratie sub semnătura persoanei în cauză, prin care să se confirme faptul că informatiile cuprinse în documentatia existentă în evidentele Băncii Nationale a României nu au suferit modificări sau, după caz, să se comunice modificările intervenite.

(2) Persoanele desemnate în calitate de administrator trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute de ordonantă.

Art. 18. - (1) În termen de 5 zile de la data începerii efectuării de operatiuni bancare, conform obiectului de activitate autorizat, casa centrală va notifica acest lucru Băncii Nationale a României si îi va transmite acesteia reglementările interne, aprobate de organele statutare, privind desfăsurarea operatiunilor cu care si-a început activitatea.

(2) Pe măsura extinderii activitătii cu efectuarea altor operatiuni bancare, în limita obiectului de activitate autorizat, casa centrală va transmite Băncii Nationale a României reglementările interne corespunzătoare, aprobate de organele statutare, în termen de 5 zile de la data începerii efectuării operatiunilor respective.

(3) Pe măsura elaborării reglementărilor-cadru, casele centrale le vor transmite Băncii Nationale a României.

(4) Modificările operate în reglementările interne si în reglementările-cadru vor fi notificate Băncii Nationale a României în termen de 5 zile de la aprobarea acestora de către organele statuare ale casei centrale si vor fi aplicabile de la data notificării.

 

CAPITOLUL III

Reteaua teritorială

 

Art. 19. - Deschiderea de sedii secundare ale caselor centrale si desfiintarea acestora vor fi notificate Băncii Nationale a României, împreună cu hotărârea organului statutar referitoare la aceasta, în termen de 5 zile de la data înregistrării în registrul comertului a mentiunilor corespunzătoare. În cazul deschiderii de sedii secundare hotărârea organului statutar va cuprinde si atributiile acestora.

Art. 20. - Persoanele desemnate să asigure conducerea unui sediu secundar al unei case centrale trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la art. 15 din Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 21. - (1) În cazul deschiderii unui sediu secundar al casei centrale se vor comunica Băncii Nationale a României:

- statutul sediului secundar (sucursală, agentie etc.);

- adresa completă si numărul de telefon si/sau de fax ale sediului secundar;

- identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sediului secundar, însotită de curriculum vitae si de certificatul de cazier judiciar;

- copie de pe certificatul de înmatriculare la oficiul registului comertului, în cazul deschiderii unei sucursale a casei centrale, respectiv de pe cererea de înscriere a mentiunilor, în cazul deschiderii altor sedii secundare cărora nu li s-a conferit statutul de sucursală.

(2) Orice modificare a elementelor mentionate la alin. (1) va fi notificată Băncii Nationale a României în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 22. - Sucursalele Băncii Nationale a României vor deschide conturi pentru sediile secundare ale caselor centrale numai pe baza comunicării privind deschiderea sediului secundar respectiv, primită din partea Directiei supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României.

Art. 23. - (1) Fiecare casă centrală va lua măsurile prudentiale care se impun pentru limitarea riscurilor  implicate de extinderea retelei de sedii secundare atât la nivelul casei centrale, cât si la nivelul retelei cooperatiste de  cedit din care face parte.

(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin reglementările interne si reglementările-cadru elaborate de casa centrală.

Art. 24. - (1) În situatiile în care Banca Natională a României va constata o evolutie necorespunzătoare a indicatorilor de prudentă ai unei case centrale, va putea interzice acesteia extinderea liberă a retelei de sucursale si alte sedii secundare, orice deschidere de sedii secundare noi urmând a fi supusă aprobării prealabile.

(2) În cazul în care Banca Natională a României va constata o evolutie necorespunzătoare a indicatorilor de prudentă la nivelul unei retele cooperatiste de credit, va putea solicita casei centrale luarea unor măsuri de limitare a extinderii retelei de sedii secundare a organizatiilor cooperatiste de credit din retea.

 

CAPITOLUL IV

Actul constitutiv-cadru

 

Art. 25. - (1) Este supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României orice modificare a actului constitutivcadru elaborat de o casă centrală si aprobat de Banca Natională a României.

(2) Cererea de aprobare a modificării actului constitutivcadru, semnată de unul dintre conducătorii casei centrale, va fi însotită si de hotărârea organului statutar privind respectiva modificare.

(3) Casele centrale vor supraveghea realizarea modificărilor actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate si/sau ale regulamentelor de organizare si functionare ale acestora potrivit modificărilor actului constitutiv-cadru, aprobate de Banca Natională a României.

(4) Înregistrarea în registrul comertului a mentiunilor privind modificările actelor constitutive ale cooperativelor de credit prevăzute la alin. (3) se va face în termen de 45 de zile de la data aprobării Băncii Nationale a României cu privire la modificarea actului constitutiv-cadru.

 

CAPITOLUL V

Modificări în situatia cooperativelor de credit

 

Art. 26. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, Partea I, casele centrale vor elabora reglementări proprii privind conditiile în care pot fi efectuate modificări în situatia cooperativelor de credit afiliate, cu respectarea prevederilor prezentelor norme, ale ordonantei si ale Normelor Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 27. - În cazul modificării firmei unei cooperative de credit, a adresei sediului său social, a firmei casei centrale la care este afiliată, a conducătorilor, a cenzorilor/auditorului financiar si/sau a membrilor consiliului de  administratie, o copie de pe documentul care atestăînscrierea în registrul comertului a mentiunilor respective va fi  transmisă Băncii Nationale a României de către casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată, în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrării.

Art. 28. - (1) Membrii cooperatori care intentionează să subscrie si să verse la capitalul social al unei cooperative de credit părti sociale în valoare de cel putin echivalentul în lei al 10.000 euro trebuie să obtină aprobarea prealabilă a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată.

(2) Evaluarea de către casa centrală a membrilor cooperatori mentionati la alin. (1) se va face pe baza cerintelor specifice prevăzute la art. 4 1 din Normele Băncii Nationale a României nr. 7/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 29. - Casele centrale vor notifica Băncii Nationale a României instituirea măsurilor de administrare specială a cooperativelor de credit afiliate, împreună cu obiectivele vizate, în termen de 3 zile de la data hotărârii.

Art. 30. - (1) Casele centrale vor notifica Băncii Nationale a României dispunerea măsurilor de lichidare a cooperativelor de credit afiliate, în termen de 3 zile de la data hotărârii.

(2) Casele centrale mentionate la alin. (1) vor solicita, în nume propriu, retragerea autorizatiilor de functionare ale cooperativelor de credit afiliate asupra cărora au dispus începerea procedurilor de lichidare, în termen de 30 de zile de la data hotărârii.

(3) Autorizatiile de functionare ale cooperativelor de credit aflate în situatia mentionată la alin. (1) vor fi restituite Băncii Nationale a României de către casele centrale la care acestea sunt afiliate, în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Băncii Nationale a României de retragere a acestora.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 31. - (1) Cererile de aprobare si notificările privind modificările în situatia organizatiilor cooperatiste de credit, adresate Băncii Nationale a României, mentionate în prezentele norme, precum si documentatia aferentă,  împreună cu hotărârea organelor statutare în problema respectivă, se vor transmite Băncii Nationale a României – Directia supraveghere.

(2) Documentatia trebuie să fie prezentată în limba română; actele cu caracter oficial si cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în ordonantă forma în care acestea se remit Băncii Nationale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz.

Art. 32. - În scopul aplicării corespunzătoare a prezentelor norme Banca Natională a României poate solicita caselor centrale orice alte documente si informatii, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 33. - (1) Banca Natională a României va putea respinge o cerere de aprobare înaintată potrivit prezentelor norme, dacă nu sunt îndeplinite cerintele ordonantei si ale normelor date în aplicarea acesteia.

(2) În cazul modificărilor în situatia caselor centrale supuse notificării, care nu sunt conforme ordonantei sau reglementărilor emise în aplicarea acesteia, Banca Natională a României va dispune remedierea deficientelor existente. În cazul în care acestea nu sunt remediate în termenul stabilit de Banca Natională a României, devin incidente prevederile art. 37.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător si în situatiile în care, pe baza analizei efectuate, Banca Natională a României constată că normele interne ale casei centrale nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 18.

Art. 34. - Hotărârea Băncii Nationale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri înaintate potrivit prezentelor norme va fi comunicată în scris solicitantului, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii.

Art. 35. - (1) În cazul în care conducătorii si/sau auditorul financiar aprobati ai unei case centrale nu mai  îndeplinesc conditiile prevăzute de ordonantă si de reglementările emise în aplicarea acesteia, Banca Natională

a României va proceda la retragerea aprobării, conform prevederilor art. 189 din ordonantă.

(2) În conformitate cu prevederile art. 117 din ordonantă, persoana căreia i s-a retras aprobarea în calitate de conducător al unei case centrale decade si din calitatea de administrator.

Art. 36. - Fiecare casă centrală va supraveghea îndeplinirea de către cooperativele de credit afiliate a prevederilor prezentelor norme si a celor din reglementările-cadru elaborate de casa centrală.

Art. 37. - Nerespectarea prezentelor norme atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 189, 190 si 191 din ordonantă.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 19.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind decontarea transferurilor de fonduri prin conturile curente ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2), ale art. 23 si ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 si ale art. 63 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 285 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 200/2002,

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. 1. - (1) Decontarea finală si irevocabilă a tuturor transferurilor de fonduri între institutiile de credit, ale acestora în relatie cu Banca Natională a României si cu Trezoreria statului, aferente exercitiului financiar pe anul 2002, se va finaliza la data de 24 decembrie 2002.

(2) Zilele de 27, 30, 31 decembrie 2002 si, respectiv, 3 ianuarie 2003 sunt declarate zile nebancare.

(3) Începând cu data de 6 ianuarie 2003 prin conturile curente ale institutiilor de credit si ale Trezoreriei statului, deschise la Banca Natională a României, nu se vor mai efectua operatiuni de decontare aferente exercitiului financiar pe anul 2002, cu exceptia operatiunilor cu carduri în lei sub siglă VISA si MasterCard, care au loc în intervalul 25-31 decembrie 2002.

Art. 2. - În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 1 din prezenta circulară Banca Natională a României, denumită în continuare B.N.R., si Societatea Natională de Transfer de Fonduri si Decontări - TransFonD - S.A., denumită în continuare TransFonD - S.A., vor lua următoarele măsuri:

a) orarul de procesare pentru fiecare tip de transfer de fonduri în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2002 este prezentat în anexa nr. 1 la prezenta circulară;

b) în zilele lucrătoare din perioada 16-24 decembrie 2002 centrala Băncii Nationale a României si unitătile teritoriale ale acesteia vor avea program de lucru organizat în două schimburi, între orele 8,00-16,30, respectiv 12,00-20,30;

c) în zilele lucrătoare din perioada 17-24 decembrie 2002 compensarea multilaterală a plătilor între institutiile de credit fără numerar pe suport hârtie se va desfăsura conform anexelor nr. 2 si 2a) la prezenta circulară;

d) în zilele lucrătoare din perioada 20-24 decembrie 2002 decontarea transferurilor de fonduri de mică si mare valoare în relatia cu Trezoreria statului se va desfăsura conform anexei nr. 3 la prezenta circulară;

e) în perioada 23-24 decembrie 2002 plătile de mare valoare proprii participantilor sau ale clientilor acestora, precum si plătile de mare valoare aferente pietelor valutară si monetară între participanti se vor efectua conform anexei nr. 4 la prezenta circulară;

f) în zilele lucrătoare din perioada 19-24 decembrie 2002 transferurile de fonduri ale băncilor în regim special de decontare în relatia cu institutiile de credit si cu Trezoreria statului se vor desfăsura conform anexei nr. 5 la prezenta circulară;

g) toate tipurile de transfer de fonduri pentru care nu se prevăd proceduri speciale în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2002 se vor desfăsura în regim normal de lucru sau programul aferent acestora va fi prelungit în conformitate cu orarul din anexa nr. 1 la prezenta circulară.

Art. 3. - (1) TransFonD - S.A. va comunica participantilor în data de 20 decembrie 2002, începând cu ora 17,00, plafoanele tehnice de garantare unilaterală calculate pentru luna ianuarie 2003, necesare asigurării decontării operatiunilor compensate bilateral si multilateral de către B.N.R. si TransFonD - S.A. în acest interval.

(2) Participantii la compensarea realizată de Bursa de Valori Bucuresti, Societatea Natională de Compensare, Decontare si Depozitare a Valorilor Mobiliare, VISA International EU/CEMEA si, respectiv, MasterCard International vor prezenta la TransFonD - S.A. în data de 23 decembrie 2002 documentele “Raportare pentru stabilirea referintelor în aplicarea procedurilor de garantare”, care vor cuprinde informatiile aferente datelor de 19 si 20 decembrie 2002. Plafoanele tehnice de garantare unilaterală si bilaterală stabilite vor fi valabile pentru săptămâna 6-10 ianuarie 2003. În data de 9 ianuarie 2003 documentele leRaportare pentru stabilirea referintelor în aplicarea  procedurilor de garantare” vor cuprinde informatiile aferente intervalului 23 decembrie 2002-8 ianuarie 2003.

Art. 4. - (1) Operatorii sediilor O.I.S. A ale Băncii Nationale a României au obligatia ca pe măsura finalizării operatiunilor aferente anului 2002 să efectueze, prin e-mail, confirmarea soldurilor conturilor 401C si 402C cu sediile O.I.S. B, pentru operatiunile efectuate cu acestea.

(2) După încheierea operatiunii de confirmare a soldurilor conturilor 401C si 402C toate sediile O.I.S. au obligatia transmiterii în data de 24 decembrie 2002 la sediul O.I.S. 96100 a unui mesaj e-mail privind rezultatul acestei operatiuni si detalii privind eventualele neconcordante.

 Art. 5. - (1) Institutiile de credit si Trezoreria statului vor lua măsurile necesare pentru ca operatiunile de transfer de fonduri dispuse pentru conturile lor curente deschise la.B.N.R. si aferente exercitiului financiar pe anul 2002 să se încadreze în prevederile prezentei circulare.

(2) Institutiile de credit si Trezoreria statului vor lua toate măsurile necesare pentru informarea corectă, completă si în timp util a tuturor clientilor lor privind efectuarea operatiunilor de transfer de fonduri în această perioadă si vor afisa la loc vizibil, în toate unitătile proprii, prevederile prezentei circulare, în asa fel încât să se asigure pe lângă o deservire operativă a acestora si închiderea tuturor operatiunilor de transfer de fonduri aferente anului 2002 la data de 24 decembrie 2002.

Art. 6. - (1) Transferurile de fonduri decontate în data de 24 decembrie 2002 vor fi înregistrate de către institutiile de credit si Trezoreria statului, în conturile clientilor beneficiari, cu data extrasului de cont eliberat de Banca Natională a României sau de TransFonD - S.A. sub siglă B.N.R.

(2) Institutiile de credit vor lua toate măsurile necesare pentru informarea clientilor lor că filele de cec B.N.R. în care banca centrală se află în pozitie de trăgător si tras, emise în cursul anului 2002 si nedecontate până în data de 24 decembrie 2002 inclusiv, nu vor mai fi decontate decât ca operatiuni ale anului 2003.

(3) Prevederile prezentei circulare intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2002.

Nr. 45.

 

ANEXA Nr. 1

 

ORARUL

procesării de către B.N.R. si TransFonD - S.A. a transferurilor de fonduri între institutiile de credit,

ale institutiilor de credit în relatia cu Banca Natională a României si cu Trezoreria statului în perioada de închidere a exercitiului financiar pe anul 2002

 

Nr.crt.

Tipul

de transfer

de fonduri

 

Data

 

Program ghiseu/

sedintă de

compensare

la unitătile

teritoriale ale B.N.R./

TransFonD - S.A.

ora decontării

cu centrala

la sediul

central

al B.N.R.

ora decontării

finale

1.

Compensare multilaterală cu decontare pe bază netă

23 decembrie 2002

24 decembrie 2002

14,00-16,00

14,00-16,00

 

16,30

16,30

 

17,15

17,15

 

2.

Transferuri de fonduri de mică valoare ale institutiilor de credit în relatia cu

20 decembrie 2002

 

12,30-20,00

 

10,30 în data de

23 decembrie 2002

11,30 în data de

23 decembrie 2002

 

 

 

Trezoreria statului, cu decontare pe bază netă

23 decembrie 2002

24 decembrie 2002

12,30-20,00

8,00-10,30

12,30 în data de

24 decembrie 2002

13,30 în data de 24 decembrie 2002

3.

 Plăti de mare valoare între participanti proprii sau ale clientilor

23 decembrie 2002

24 decembrie 2002

8,00-15,00

8,00-15,00

 

-

-

 

18,30

18,30

 

4.

Transferuri de fonduri aferente operatiunilor cu numerar în relatia cu B.N.R.

24 decembrie 2002

8,00-10,30

 

13,30

 

14,30

 

5.

Transferuri de fonduri de mare valoare ale institutiilor de credit în relatia cu

20 decembrie 2002

 

12,30-20,00

 

-

11,00 în data de

23 decembrie 2002

 

 

Trezoreria statului, cu decontare pe bază brută

23 decembrie 2002

24 decembrie 2002

12,30-20,00

8,00-10,30

-

14,30 în data de

24 decembrie 2002

6.

Plăti de mare valoare aferente pietelor valutară si monetară între participanti

23 decembrie 2002

24 decembrie 2002

10,00-17,00

10,00-17,00

-

-

19,00

19,00

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURI

privind compensarea multilaterală a plătilor între institutiile de credit fără numerar pe suport hârtie

în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

1. În perioada 17-24 decembrie 2002 circuitele, termenele si intervalele maximale ale plătilor pe care institutiile de credit trebuie să le aibă în vedere la primirea documentelor de plată care urmează a fi procesate prin compensarea multilaterală între institutiile de credit sunt prezentate în anexa nr. 2a) (paginile 1-5) la circulară.

2. Institutiile de credit vor aduce la cunostinta clientilor lor faptul că toate instrumentele de plată primite la ghisee care nu se încadrează în circuitele, termenele si intervalele maximale stabilite prin prezenta circulară vor fi decontate în sedintele de compensare multilaterală care vor avea loc în prima decadă a lunii ianuarie 2003.

3. În perioada 17-24 decembrie 2002 TransFonD S.A. - sediul central si sucursalele sale teritoriale – nu vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490/1995 pentru instrumentele de plată care se încadrează în termenele si intervalele stabilite în anexa nr. 2a) (paginile 1-5) la circulară.

4. Instrumentelor de plată care se încadrează în circuitele, termenele si intervalele maximale stabilite prin prezenta circulară (care prezintă ca dată a primirii data mentionată la operatiunea 1 a fiecărui circuit sau o data anterioară acesteia), dar care nu au fost prezentate de unitătile participantilor la compensare în aceste termene regulamentare li se vor aplica prevederile art. 9 din Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 490/1995.

5. În cazul în care ziua compensării este data de 23 decembrie 2002, amânarea instrumentelor de plată de debit, pe motiv că unitatea primitoare nu dispune de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată, poate fi efectuată numai pentru o zi. În situatia în care totusi este necesară o amânare la compensare a instrumentelor de plată de debit mai lungă de o zi, unitatea primitoare va refuza respectivele instrumente de plată compensabile de debit în sedinta de compensare din data de 24 decembrie 2002. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situatie vor fi reluate în data de 6 ianuarie 2003 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 6 ianuarie 2003 si prezentate unitătii primitoare în sedinta de verificare din 6 ianuarie 2003, fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

6. În cazul în care ziua compensării este data de 24  decembrie 2002, amânarea instrumentelor de plată de debit primite anterior pe motivul că unitatea primitoare nu dispune încă de datele necesare acceptării sau refuzării instrumentelor de plată nu mai poate fi efectuată. În situatia în care este totusi necesară o amânare la compensare a respectivelor instrumente de plată de debit, unitatea primitoare le va refuza în sedinta de compensare din data de 24 decembrie 2002. Refuzurile efectuate în conformitate cu prevederile prezentului punct nu se raportează la Centrala Incidentelor de Plăti. Procedurile de compensare privind instrumentele de plată de debit aflate în această situatie vor fi reluate în data de 6 ianuarie 2003 ca si cum aceste instrumente ar fi fost primite de unitatea prezentatoare de la clientul beneficiar în data de 6 ianuarie 2003 si prezentate unitătii primitoare în sedinta de verificare din 6 ianuarie 2003, fără a li se mai putea aplica procedura de amânare la compensare.

7. În cazul aplicării pct. 5 si 6 din prezenta anexă refuzul va fi considerat amânare la compensare si va constitui motiv de penalizare.

8. În cazul aplicării pct. 5 si 6 din prezenta anexă unitatea institutiei de credit unde beneficiarul are cont deschis are obligatia să îl informeze pe acesta că instrumentul de plată de debit nu poate fi procesat în cursul anului 2002.

9. Institutiile de credit beneficiare care primesc la ghiseu cambii si bilete la ordin cu scadente în perioada 2124 decembrie 2001 ce nu mai pot fi compensate si decontate în cursul anului 2002 utilizând circuitele, termenele si intervalele maximale stabilite în anexa nr. 2a la circulară au obligatia să informeze clientii beneficiari că instrumentele de plată respective nu mai pot fi procesate în cursul anului 2002, existând posibilitatea fie a încasării lor direct de la plătitori, fie compensarea si decontarea acestora în prima decadă a lunii ianuarie 2003, conform pct. 2 din prezenta anexă.

10. În perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002, situatiile în care este necesară întocmirea refuzului la încasare, refuzului la încasare la termen, fisei rectificative de plată, fisei rectificative de refuz la încasare vor fi raportate la sucursalele TransFonD - S.A. si se vor rezolva, de la caz la caz, cu sprijinul direct al TransFonD S.A. - sediul central.

 

ANEXA Nr. 2a)*)

 


*) Anexa nr. 2a) este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURI

privind decontarea operatiunilor de plăti si încasări prin contul curent general al Trezoreriei statului

în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

1. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României a operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit interjudetean către/din contul curent general al Trezoreriei statului este 20 decembrie 2002. Pentru a facilita preluarea tuturor operatiunilor, programul de ghiseu al centralei si al unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României se extinde în data de 20 decembrie 2002 între orele 12,30-20,00.

2. Decontarea instrumentelor de plată depuse la ghiseele Băncii Nationale a României în data de 20

decembrie 2002 se efectuează în modul obisnuit, în data de 23 decembrie 2002.

3. Ultima zi pentru acceptarea la ghiseele centralei si ale unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României a operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit intrajudetean si local către/din contul curent general al Trezoreriei statului este 23 decembrie 2002.

4. În data de 23 decembrie 2002, în vederea primirii operatiunilor cu circuit local si intrajudetean, se extinde programul de ghiseu al centralei si al unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României între orele 12,30-20,00.

Decontarea acestor operatiuni se efectuează în modul obisnuit, în data de 24 decembrie 2002.

5. Pentru a facilita preluarea tuturor operatiunilor de mică si mare valoare cu circuit intrajudetean si local în relatia cu Trezoreria statului ghiseele centralei si ale unitătilor teritoriale ale Băncii Nationale a României vor fi deschise în data de 24 decembrie 2002 între orele 8,0010,30. Decontarea acestor operatiuni se efectuează în data de 24 decembrie 2002.

 

ANEXA Nr. 4

 

PROCEDURI

privind procesarea si decontarea plătilor de mare valoare între participanti

în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

 

1. Accesul participantilor la modulul informatic TEMP în zilele de 23 si 24 decembrie 2002, pentru plătile de mare valoare între participanti efectuate în nume propriu, în numele clientilor lor, în numele unitătilor lor teritoriale sau al clientilor unitătilor lor teritoriale, în numele clientilor cooperativelor de credit afiliate la un participant, în sumă de minimum 500 milioane lei sau indiferent de valoare, în cazul în care initiatorul acestora decide să utilizeze sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, este permis până la ora 15,00 si, implicit, ordinele de plată pe support hârtie aferente plătilor de mare valoare transmise prin modulul informatic TEMP pot fi transmise la TransFonD S.A. până la ora 15,30.

2. Accesul participantilor la modulul informatic TEMP, în zilele de 23 si 24 decembrie 2002, pentru plătile aferente pietelor valutară si monetară între participanti este permis până la ora 17,00 si, implicit, ordinele de plată pe support hârtie aferente plătilor de marea valoare transmise prin modulul informatic TEMP pot fi transmise la TransFonD S.A. până la ora 17,30.

3. În zilele de 23 si 24 decembrie 2002 intervalele de receptie pentru plătile aferente facilitătilor permanente acordate de Banca Natională a României rămân neschimbate, conform anexei nr. 2 la Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2002 privind sistemul de transfer de fonduri de mare valoare, iar ora decontării finale si irevocabile a acestora va fi 19,00.

4. Participantii-plătitori au obligatia să înregistreze în conturile clientilor lor plătitori, direct, prin intermediul unitătilor lor initiatoare sau prin intermediul cooperativelor de credit initiatoare afiliate la o casă centrală, cel mai târziu în ziua de 24 decembrie 2002, sumele aferente plătilor de mare valoare refuzate de către TransFonD S.A. în zilele de 23 si/sau 24 decembrie 2002, în situatia insuficientei disponibilitătilor în conturile participantilorplătitori.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROCEDURI

privind procesarea transferurilor de fonduri ale băncilor aflate în regim special de decontare în relatia cu celelalte institutii de credit si cu Trezoreria statului în perioada de finalizare a exercitiului financiar pe anul 2002

 

1. Centralizatoarele de plăti remise TransFonD - S.A. în data de 19 decembrie 2002 de către băncile aflate în regim special de decontare a plătilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti intrajudetene si interjudetene dispuse în favoarea bugetului de stat, în vederea decontării lor în data de 20 decembrie 2002.

2. Centralizatoarele de plăti remise TransFonD - S.A. în data de 20 decembrie 2002 de către băncile aflate în regim special de decontare a plătilor vor cuprinde ultimele operatiuni de plăti locale dispuse în favoarea bugetului de stat pe anul 2002, în vederea decontării lor în data de 23 decembrie 2002.

3. Băncile aflate în regim special de decontare a plătilor au obligatia să procedeze la debitarea conturilor clientilor lor, în exclusivitate, în anul 2003 pentru operatiunile de transfer de fonduri în relatia cu celelalte institutii de credit începând cu data de 6 ianuarie 2003, în conformitate cu centralizatoarele de plăti.