MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 889         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

630. - Legea cinematografiei

 

948. - Decret pentru promulgarea Legii cinematografiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

931/300. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 819/287/2002 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

Legea cinematografiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează organizarea, finantarea si desfăsurarea activitătilor din domeniul cinematografiei, precum si administrarea patrimoniului acesteia.

(2) În sensul prezentei legi, domeniul cinematografiei cuprinde activitătile legate de creatia, productia, finantarea, distributia, difuzarea si exploatarea filmelor cinematografice.

Art. 2. - (1) Activitatea cinematografică din România se bazează pe respectarea următoarelor principii:

a) libertatea de creatie, de exprimare artistică si de comunicare publică a filmelor cinematografice;

b) afirmarea identitătii culturale nationale si a minoritătilor nationale din România prin promovarea filmelor cinematografice în circuitul mondial de valori;

c) protejarea, dezvoltarea si punerea în valoare a patrimoniului cinematografiei nationale;

d) încurajarea initiativei private în domeniile creatiei, productiei, finantării, distributiei, difuzării si exploatării filmelor cinematografice românesti sau realizate cu participare românească;

e) promovarea unui sistem concurential deschis, de acces la modalitătile de credit financiar din Fondul cinematografic.

(2) Principiile prevăzute la alin. (1) sunt promovate de către Centrul National al Cinematografiei, potrivit competentelor si responsabilitătilor ce-i revin prin prezenta lege.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) film cinematografic - produsul finit al unor lucrări în domeniul cinematografiei, care are ca rezultat realizarea unor filme de fictiune, de animatie sau documentare si care este pus în valoare, initial, prin proiectii în săli sau grădini de spectacol cinematografic; după premiera cinematografică filmul cinematografic poate fi pus în valoare si prin emisiuni de televiziune transmise prin orice fel de mijloc, precum si prin difuzare pe casete video, compact discuri, DVD sau prin orice alt suport; filmul cinematografic poate fi de scurt metraj, având o durată de maximum 20 de minute, sau de lung metraj, cu o durată de minimum 85 de minute;

b) proiectul cinematografic - dosarul cuprinzând documentele care stau la baza productiei unui film: angajamentul producătorului, scenariul cinematografic, nominalizarea regizorului si o propunere de distributie pentru rolurile principale, cu acceptul de principiu al interpretilor, nominalizarea producătorului executiv, precum si a principalilor membri ai echipei de filmare, specificarea principalelor locuri de filmare, planul de finantare, devizul si planul calendaristic;

c) producătorul de film - persoana juridică ce îsi asumă responsabilitatea producerii filmului si, în această calitate, organizează realizarea acestuia si furnizează mijloacele necesare tehnice si financiare;

d) finantatorul de proiect cinematografic – persoana fizică sau juridică ce finantează, total sau partial, productia unui film.

 

CAPITOLUL II

Centrul National al Cinematografiei

 

Art. 4. - (1) Centrul National al Cinematografiei este organ de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul cinematografiei si functionează în subordinea directă a Guvernului.

(2) Centrul National al Cinematografiei are personalitate juridică, iar cheltuielile curente si cheltuielile de capital se finantează de la bugetul de stat.

(3) Centrul National al Cinematografiei este condus de un presedinte si de un vicepresedinte, care sunt numiti de Guvern.

(4) Presedintele si vicepresedintele Centrului National al Cinematografiei sunt încadrati si salarizati la nivelul functiilor asimilate celor de secretar de stat si, respectiv, de subsecretar de stat.

(5) Presedintele Centrului National al Cinematografiei este ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atributiilor ce-i revin, potrivit prezentei legi, presedintele Centrului National al Cinematografiei emite ordine cu caracter normativ, care sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Centrul National al Cinematografiei asigură aplicarea reglementărilor în domeniul activitătilor de productie, distributie si exploatare a filmelor cinematografice, administrarea patrimoniului cinematografiei nationale, gestionarea Fondului cinematografic, sustinerea creatiei si industriei cinematografice, administrarea Registrului cinematografiei, precum si cooperarea si reprezentarea internatională în domeniul cinematografiei.

Art. 6. - Centrul National al Cinematografiei are următoarele atributii principale:

a) elaborează strategia de dezvoltare a cinematografiei nationale;

b) elaborează si propune spre aprobare Guvernului proiecte de acte normative pentru domeniul său de activitate;

c) reglementează desfăsurarea activitătilor de productie, de distributie, de difuzare si de exploatare a filmelor cinematografice realizate cu credit financiar acordat de Centrul National al Cinematografiei;

d) emite reglementări, norme si instructiuni pentru unitătile din subordine;

e) poate asigura participarea si reprezentarea cinematografiei românesti la organisme si manifestări nationale si internationale, specifice domeniului său de activitate;

f) emite norme de organizare si functionare a Registrului cinematografiei, precum si norme de clasificare a filmelor cinematografice si a sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic;

g) administrează, întretine, dezvoltă si exploatează, în conditiile legii, bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale, precum si orice alte bunuri pe care le detine;

h) colectează si administrează Fondul cinematografic;

i) initiază si sprijină organizarea de festivaluri si alte manifestări cinematografice în România;

j) asigură selectarea filmelor cinematografice românesti finantate de Centrul National al Cinematografiei, în vederea participării acestora la festivaluri sau la alte manifestări internationale, si poate sprijini participarea filmelor cinematografice românesti selectate de organizatorii festivalurilor sau ai altor manifestări internationale;

k) sprijină activităti de formare si de perfectionare a personalului de specialitate si acordă atestate profesionale în domeniu;

l) elaborează Anuarul statistic al cinematografiei, prin preluarea datelor necesare de la persoanele fizice si juridice care desfăsoară activităti în domeniul cinematografiei;

m) urmăreste respectarea reglementărilor în domeniul cinematografiei si aplică, potrivit legii, sanctiuni contraventionale;

n) participă la initierea si la negocierea conventiilor, acordurilor si a altor întelegeri internationale în domeniul cinematografiei, potrivit legii;

o) editează si poate sprijini editarea publicatiilor de specialitate si de informare în domeniu;

p) asigură resurse financiare pentru conservarea, restaurarea si valorificarea filmelor cinematografice românesti, precum si a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale;

r) organizează concursurile de selectie a proiectelor cinematografice, în vederea acordării de credit financiar din Fondul cinematografic, în conditiile legii;

s) poate închiria, concesiona sau vinde săli de cinematograf, în conditiile legii, unor societăti care se angajează să păstreze destinatia acestora si să le modernizeze;

t) poate închiria sau concesiona, pe o durată determinată, ori poate vinde pentru productii cinematografice, în conditiile legii, bunuri din patrimoniul cinematografiei nationale, mentionate la art. 11 lit. a), b) si e);

u) acordă anual Premiul National al Cinematografiei si poate institui si alte premii în domeniul cinematografiei.

Art. 7. - (1) Se organizează si functionează ca organism consultativ de specialitate al Centrului National al Cinematografiei Colegiul Consultativ al Cinematografiei, denumit în continuare Colegiu, format din 9 membri propusi de presedintele acestuia, dintre personalităti ale cinematografiei nationale, cu consultarea uniunilor si asociatiilor de creatori.

(2) Componenta nominală a Colegiului este aprobată de Guvern.

(3) Colegiul este condus de un presedinte ales de către membrii acestuia.

(4) Secretariatul lucrărilor Colegiului este asigurat de personalul Centrului National al Cinematografiei.

(5) Colegiul se întruneste în sedinte lunare si ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui Colegiului, din proprie initiativă sau la solicitarea presedintelui Centrului National al Cinematografiei.

(6) Colegiul emite avize în legătură cu:

a) programul national de cultură cinematografică elaborat de Centrul National al Cinematografiei;

b) promovarea si reprezentarea pe plan international a cinematografiei nationale;

c) regulamentele pentru acordarea Premiului National al Cinematografiei si a altor premii instituite de Centrul National al Cinematografiei;

d) initierea unor festivaluri ale filmului românesc sau international;

e) prioritătile de alocare a sumelor din Fondul cinematografic pentru conservarea si restaurarea patrimoniului cinematografiei nationale.

(7) Organizarea si functionarea Colegiului se stabilesc prin regulament propriu, aprobat de membrii acestuia.

Art. 8. - (1) Centrul National al Cinematografiei administrează Registrul cinematografiei, instrument unitar de evidentă pentru persoanele fizice sau juridice care desfăsoară activităti în domeniul cinematografiei, precum si de clasificare a filmelor, sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic.

(2) Înscrierea în Registrul cinematografiei, precum si obtinerea clasificărilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice care desfăsoară activităti în domeniul cinematografiei.

(3) Persoanele juridice care produc, distribuie, multiplică, difuzează si/sau exploatează filme cinematografice, pe orice fel de suport, au obligatia să se înregistreze în Registrul cinematografiei.

(4) Metodologia de administrare a Registrului cinematografiei si de înscriere în acesta se stabileste în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin norme elaborate de Centrul National al Cinematografiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Pentru operatiile executate în Registrul cinematografiei se percep tarife care constituie venituri la Fondul cinematografic, care se stabilesc si se actualizează prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.

Art. 9. - Sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei se află Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, precum si societătile comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate în domeniul cinematografic: Studioul Cinematografic “Rofilm” S.A., Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A. si Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A.

Art. 10. - (1) În subordinea Centrului National al Cinematografiei functionează Arhiva Natională de Filme, institutie publică al cărei principal obiect de activitate este conservarea, restaurarea, modernizarea si punerea în valoare a fondului de filme si materiale care fac parte din patrimoniul cinematografiei nationale.

(2) Arhiva Natională de Filme îndeplineste atributiile de depozit legal si voluntar.

(3) În cadrul Arhivei Nationale de Filme functionează Cinemateca Română si Laboratorul de restaurare si prelucrare a peliculei.

(4) Arhiva Natională de Filme se finantează din alocatii de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare obtinute din activităti proprii si din exploatarea bunurilor pe care le administrează.

 

CAPITOLUL III

Patrimoniul cinematografiei nationale

 

Art. 11. - Patrimoniul cinematografiei nationale aflat în administrarea Centrului National al Cinematografiei este format din:

a) filme cinematografice românesti de toate genurile: lungmetraje si scurtmetraje de fictiune, documentare sau de animatie, precum si materialele lor primare de imagine si sunet, realizate până în 1990 cu finantare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetul unor unităti de stat;

b) materialele si bunurile rămase în urma productiilor românesti realizate în conditiile lit. a) sau din prestatiile internationale realizate de studiourile de stat, care pot fi utilizate în productia de filme noi, cum ar fi: obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau elemente de decor, achizitionate si  confectionate pe costurile filmelor respective, aflate în orice loc de depozitare;

c) materialele documentare, precum: fotografii, afise, scenarii, partituri si alte asemenea bunuri legate de istoria filmului românesc, aflate în cadrul Arhivei Nationale de Filme;

d) săli si grădini de spectacol cinematografic;

e) materialele nemontate - imagine si sunet – rămase în urma unor filmări, aflate în rezerva documentară, realizate înainte de 1990 cu finantare integrală de la bugetul de stat sau de la bugetele unor unităti cinematografice de stat;

f) sediile si anexele în care îsi desfăsoară activitatea:

- Centrul National al Cinematografiei;

- Arhiva Natională de Filme;

- Laboratorul de Prelucrare a Peliculei Mogosoaia;

g) sediile si anexele în care îsi desfăsoară activitatea:

- Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”;

- Studioul Cinematografic “Sahia Film” - S.A.;

- Studioul Cinematografic “Rofilm” - S.A.;

- Studioul Cinematografic “Animafilm” - S.A.

Art. 12. - (1) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale enumerate la art. 11 lit. a) si f) sunt bunuri de interes national si se află în proprietatea publică a statului.

(2) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale enumerate la art. 11 lit. b), c), e) si g) se află în proprietatea privată a statului.

(3) Bunurile din patrimoniul cinematografiei nationale enumerate la art. 11 lit. d) se află în proprietatea privată a statului, cu exceptia celor prevăzute în anexa la prezenta lege, care se află în proprietatea publică a statului.

 

CAPITOLUL IV

Fondul cinematografic

 

Art. 13. - (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare necesare dezvoltării activitătii cinematografice si pentru

îndeplinirea atributiilor ce revin Centrului National al Cinematografiei se constituie Fondul cinematografic.

(2) Fondul cinematografic este colectat si administrat de Centrul National al Cinematografiei, potrivit legii.

(3) Fondul cinematografic se constituie din sumele alocate Centrului National al Cinematografiei de la bugetul de stat cu această destinatie si din surse extrabugetare.

Art. 14. - (1) Sursele extrabugetare ale Fondului cinematografic se constituie din veniturile realizate de Centrul National al Cinematografiei, prin:

a) administrarea si exploatarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale, care se află în proprietatea publică sau privată a statului, conform prezentei legi;

b) perceperea tarifelor pentru efectuarea operatiunilor de clasificare si înregistrare în cadrul Registrului cinematografiei;

c) colectarea unei contributii de 2% din pretul de vânzare si/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, care se adaugă la pretul acestora, plătibilă de agentul economic care face vânzarea si/sau închirierea angro; agentii economici distribuitori angro de casete video înregistrate sunt obligati să transmită Centrului National al Cinematografiei lista contractelor de vânzare si/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora si datele de identificare a partenerilor contractuali, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară;

d) colectarea unei contributii de 3% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice si private, care se adaugă la acest pret, si care se încasează de la agentul de publicitate sau firma cumpărătoare a minutelor de publicitate;

e) colectarea unei contributii de 3% în cazul vânzărilor barter, care se calculează din valoarea echivalentă pretului minutului de publicitate practicat de postul de televiziune respectiv în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează publicitatea; plata contributiei către Fondul cinematografic se face de către agentul de publicitate sau, după caz, de către agentul intermediar;

f) colectarea unei contributii de 3% pentru minutele de publicitate incluse în productii sau programe achizitionate de posturile de televiziune, si care se calculează din valoarea echivalentă pretului minutului de publicitate perceput în cadrul vânzărilor contra cost pentru tronsonul orar în care se difuzează; pentru publicitatea inclusă în filmele românesti această contributie este de 1,5%;

g) colectarea unei contributii de 3% din pretul minutelor de publicitate, vândute din spatiul programului propriu de către societătile de televiziune prin cablu, care au licentă pentru productia de programe si care se adaugă acestui pret; plata contributiei către Fondul cinematografic se face de către postul de televiziune prin cablu, cu respectarea conditiilor prevăzute la lit. d)-f);

h) colectarea unei contributii de 8% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spatii destinate vizionării cu public, cu exceptia filmelor românesti; în cazul

filmelor care au interdictie de vizionare pentru minori, potrivit clasificării stabilite prin Registrul cinematografic, contributia este de 12%; obligatia plătii contributiei revine agentilor economici care realizează venituri din exploatarea filmelor, după plata impozitului pe spectacol;

i) colectarea unei contributii de 3% din profitul brut obtinut de agentii economici care desfăsoară activităti economice de alt profit în cinematografele aflate în administrarea Centrului National al Cinematografiei si în anexele acestora;

j) colectarea unei contributii de 25% din venitul net realizat din cesiunea drepturilor de difuzare si exploatare a filmelor românesti mentionate la art. 11 lit. a), cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe dreptului de autor;

k) închirierea, concesionarea sau vânzarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea sa, potrivit legii;

l) colectarea unei contributii de 1% din valoarea abonamentelor lunare de acces la programele consacrate transmiterii unor filme de fictiune a căror pondere depăseste 60% din timpul emisiei zilnice, si care se adaugă la acest pret;

m) realizarea altor activităti specifice, precum si acceptarea de donatii sau sponsorizări.

(2) Sumele datorate pentru contributiile stabilite la alin. (1) lit. c)-i) si l) reprezintă cheltuială deductibilă la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi.

(3) Consiliul National al Audiovizualului si Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii informează trimestrial Centrul National al Cinematografiei în legătură cu numărul abonatilor de la care se încasează taxe de abonament pentru fiecare retea aflată în functionare si cu valoarea taxelor de abonament percepute.

Art. 15. - (1) Agentii economici sunt obligati să declare si să vireze Centrului National al Cinematografiei sumele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-j) si l) până la data de 25 a lunii curente pentru luna anterioară, precum si să depună lista contractelor încheiate, prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-f), cu mentionarea valorii acestora.

(2) Neplata obligatiilor prevăzute la alin. (1) constituie evaziune fiscală si se sanctionează potrivit legii.

Art. 16. - (1) Pentru virarea cu întârziere a sumelor datorate de către agentii economici potrivit prevederilor art. 15 se percep penalităti de întârziere, în conformitate cu reglementările privind impozitele si taxele datorate bugetului de stat.

(2) Pentru urmărirea încasării sumelor datorate Centrul National al Cinematografiei este autorizat să aplice procedurile de executare silită, conform dispozitiilor legale.

(3) Penalitătile de întârziere, încasate în conformitate cu prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul cinematografic si se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 17. - (1) Persoanele fizice si juridice prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. d), f) si g) pot opta, cu aprobarea Centrului National al Cinematografiei, pentru cofinantare directă a unui proiect cinematografic românesc ce urmează să fie produs sau distribuit, în conditiile prezentei legi.

(2) Cuantumul sumelor astfel utilizate, certificat prin documente contabile depuse la Centrul National al Cinematografiei, nu poate fi mai mic de 25% din bugetul de productie, respectiv, de distributie al proiectului.

(3) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (2) vor fi scăzute din cuantumul contributiei datorate către Fondul cinematografic, pentru anul de productie sau de distributie a proiectului cinematografic respectiv, aceste sume reprezentând cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil al agentilor economici respectivi.

(4) Bugetul filmului finantat în conditiile prevăzute la alin. (1)-(3) trebuie să fie aprobat de Centrul National al Cinematografiei pe baza preturilor medii de piată, stabilite de Centrul National al Cinematografiei pentru proiectele finantate din Fondul cinematografic.

Art. 18. - La sfârsitul fiecărui an suma reprezentând veniturile extrabugetare, rămase neutilizate din Fondul cinematografic, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

 

CAPITOLUL V

Finantarea unor activităti din domeniul cinematografiei

 

Art. 19. - Centrul National al Cinematografiei acordă, din Fondul cinematografic, credit financiar persoanelor juridice înscrise în Registrul cinematografic, în conditiile prezentei legi.

Art. 20. - Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobândă, se acordă pentru:

a) productia de filme cinematografice, prin concurs, în conditiile prezentei legi;

b) distributia, difuzarea si exploatarea filmelor în cinematografe, în conditiile prezentei legi.

Art. 21. - Centrul National al Cinematografiei poate acorda credit financiar nerambursabil pentru:

a) întretinerea si conservarea bunurilor din patrimoniul cinematografiei nationale;

b) relansarea distributiei si difuzării unor filme românesti aflate în Arhiva Natională de Filme.

Art. 22. - Pot solicita credit financiar rambursabil fără dobândă, pentru productia de filme cinematografice, persoanele juridice autorizate care au câstigat concursul de selectie si îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) asigură o contributie de minimum 6% din bugetul total al productiei, din care jumătate în numerar sau prin

scrisoare de garantie bancară, iar restul în dotări tehnice si servicii;

c) au obtinut, în conditiile legii, acordul scris al autorului/autorilor scenariului pentru realizarea filmului;

d) prezintă dosarul proiectului întocmit în conformitate cu normele Centrului National al Cinematografiei;

e) includ în bugetul de productie al filmului următoarele cote maximale:

- 12,5% - pentru regia societătilor producătoare;

- 10% - cheltuieli neprevăzute;

- 5% - onorariul pentru regizor;

- 4% - onorariul pentru producătorul executiv;

- 4% - onorariul pentru scenarist;

- 4% - onorariul pentru compozitor;

f) includ în devizul de productie al filmului costuri ce nu pot depăsi nivelul mediu al pietei;

g) fac dovada că nu au datorii la bugetul de stat si/sau bugetele locale, la bugetul asigurărilor sociale si la Fondul cinematografic, cu exceptia ratelor scadente la contracte;

h) asigură în proiectul cinematografic o participare a cetătenilor români, astfel: cel putin 2 dintre autorii filmului scenarist, regizor, compozitor - cel putin 50% din numărul actorilor distributi în rolurile principale si cel putin 50% din numărul tehnicienilor si specialistilor;

i) executarea lucrărilor pentru realizarea filmului are loc, în proportie de două treimi, în România.

Art. 23. - Pot obtine credit financiar rambursabil fără dobândă persoanele juridice autorizate de Centrul National al Cinematografiei pentru distributia, difuzarea si exploatarea în cinematografe a unor noi filme românesti, în următoarele conditii:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) prezintă un proiect de distributie, difuzare si exploatare pentru unul sau mai multe filme românesti;

c) asigură o cotă de minimum 30% din devizul general al proiectului;

d) detin drepturile de exploatare a filmului în reteaua de cinematografe din România.

Art. 24. - (1) Centrul National al Cinematografiei poate acorda credit financiar rambursabil fără dobândă în cazul coproductiilor cinematografice internationale în care persoanele juridice române sunt coproducători si îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt înscrise în Registrul cinematografiei;

b) sunt câstigătoare ale concursului de selectie a proiectului de film, în conditiile art. 26 alin. (4);

c) au o participare financiară de minimum 10%, în cazul coproductiilor multilaterale cu cel putin 3 coproducători si, respectiv, de minimum 20% în cazul coproductiilor bilaterale;

d) detin, pe bază de contract încheiat între părti, dreptul de coproprietate asupra negativului originar si au dreptul la un suport care să permită reproducerea filmului cinematografic si detin drepturile pentru exploatare pe teritoriul României;

e) îsi asumă obligatia ca genericul filmului si materialele publicitare să mentioneze creditul acordat de Centrul

National al Cinematografiei.

(2) Persoanele juridice române prevăzute la alin. (1) trebuie să prezinte la concurs dosarul proiectului, cu următoarele documente:

a) scenariul literar al filmului;

b) copia contractului privind drepturile de proprietate asupra scenariului;

c) lista elementelor artistice si tehnice din tările implicate;

d) devizul si planul de finantare;

e) planul de productie;

f) contractul de coproductie între producători;

g) lista locurilor de filmare.

Art. 25. - Coproductiile realizate în cadrul conventiilor europene din care face parte si România se produc în baza criteriilor si conditiilor stabilite pentru această categorie de filme cinematografice.

Art. 26. - (1) Selectia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizează prin concurs, în conformitate cu regulamentul elaborat de Centrul National al Cinematografiei, aprobat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 (2) Selectia proiectelor de productie a filmelor cinematografice se realizează de către o comisie formată din5 membri.

(3) Componenta comisiei de selectie se stabileste, pentru fiecare sesiune de concurs, de către presedintele Centrului National al Cinematografiei.

(4) Comisia selectează proiectele prezentate, iar hotărârile comisiei se comunică solicitantilor printr-o scrisoare care certifică selectarea proiectului pentru acordarea creditului financiar, în termen de 5 zile calendaristice de la luarea deciziei.

(5) Hotărârea comisiei este valabilă 6 luni, interval în care trebuie asigurată finantarea proiectului si trebuieîncheiat contractul de creditare.

(6) În cazuri bine justificate presedintele Centrului National al Cinematografiei poate acorda o prelungire a termenului prevăzut la alin. (5) de maximum 3 luni.

Art. 27. - Cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobândă se stabileste conform prezentei legi de către o comisie formată din presedintele, vicepresedintele si directorul economic ai Centrului National al Cinematografiei.

Art. 28. - Hotărârile comisiei de selectie si ale comisiei pentru acordarea cuantumului în care se acordă creditul financiar pot fi contestate la presedintele Centrului National al Cinematografiei în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 29. - (1) Selectarea proiectelor pentru distributia, difuzarea si exploatarea filmelor românesti se face de către o comisie formată din presedintele, vicepresedintele si directorul economic ai Centrului National al Cinematografiei.

(2) Proiectele vor cuprinde în mod obligatoriu referiri concrete asupra campaniei de promovare a filmului, a tirajului de copii si a ariei de distributie prevăzute pentru fiecare film.

(3) Pentru proiectele selectionate cuantumul creditului financiar rambursabil fără dobândă este decis de Centrul National al Cinematografiei.

Art. 30. - (1) Creditul financiar rambursabil fără dobândă, pentru productie, se alocă în următoarele cuantumuri:

a) pentru filmele de lung metraj de fictiune, până la 65% di n valoarea devizului, din care până la 50% la începutul perioadei de pregătire a filmului, iar diferenta pe parcursul realizării proiectului;

b) pentru filmele de debut regizoral, până la 80% din valoarea devizului, din care până la 50% la începutul perioadei de pregătire a filmului, iar diferenta pe parcursul realizării proiectului;

c) pentru filmele de scurt metraj, documentare si de animatie, până la 80%, din care până la 50% la începutul perioadei de pregătire, iar diferenta pe parcursul realizării proiectului.

(2) Alocarea unei a doua transe de credit financiar se face numai în urma unui control financiar care să certifice corecta utilizare a fondurilor.

(3) Pentru încurajarea si sprijinirea productiei de filme se poate acorda, în situatii bine justificate, un credit financiar suplimentar de până la 25% din valoarea devizului filmului respectiv, sub formă de credit cu dobândă, care se adaugă la cuantumul de finantare prevăzut la alin. (1) lit. a) si se deduce din primele încasări ale filmului.

(4) Cuantumul dobânzii aplicate la creditul cu dobândă este cel stabilit de Banca Natională a României.

(5) Creditul pentru productie si/sau exploatare ori distributie de filme se acordă exclusiv pentru proiectele câstigătoare la concurs si este netransmisibil.

(6) În situatia prevăzută la alin. (3) negativul filmului trece în administrarea Centrului National al Cinematografiei, până la recuperarea integrală a creditelor si a dobânzii aferente.

Art. 31. - (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobândă, se acordă pe baza contractului încheiat întreCentrul National al Cinematografiei si persoanele juridice ale căror proiecte cinematografice au fost selectionate conform prezentei legi.

(2) Contractul se încheie după verificarea dosarului financiar al proiectului de către Centrul National al Cinematografiei, prin care se atestă că finantarea integrală a proiectului, atât ca surse, cât si ca termene, este asigurată.

(3) Presedintele Centrului National al Cinematografiei trebuie să suspende sau, după caz, să rezilieze contractele de acordare a creditului financiar în următoarele situatii:

a) beneficiarul creditului financiar nu prezintă Centrului National al Cinematografiei situatia cheltuielilor efectuate si documentele justificative în termen de maximum 15 zile de la data solicitării;

b) nerespectarea obligatiilor contractuale asumate fată de Centrul National al Cinematografiei;

c) creditul financiar nu este utilizat conform contractului.

(4) Sumele acordate pentru distributie si exploatare trebuie folosite în cel mult 6 luni de la acordarea acestora.

(5) Creditele pentru productie, difuzare si exploatare pot fi cumulate.

(6) În cazuri bine justificate conducerea Centrului National al Cinematografiei poate prelungi termenul prevăzut la alin. (4) cu maximum 3 luni.

Art. 32. - Veniturile extrabugetare colectate în Fondul cinematografic se pot utiliza si pentru efectuarea unor cheltuieli de capital, de personal sau materiale, necesare pentru îndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor ce revin Centrului National al Cinematografiei.

Art. 33. - (1) Creditul financiar rambursabil, cu sau fără dobândă, acordat în conditiile prezentei legi, se rambursează Centrului National al Cinematografiei din veniturile obtinute de către beneficiarul creditului, prin valorificarea filmului realizat.

(2) Durata de rambursare a creditului fără dobândă nu poate depăsi 7 ani.

(3) În cazul nerambursării integrale a creditului, după expirarea perioadei de 7 ani Centrul National al Cinematografiei va prelua, în baza unui protocol încheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de valorificare a filmului cinematografic respectiv, până la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat.

(4) La data semnării protocolului prevăzut în alin. (3) suma nerambursată se stinge ca datorie; în cazul coproductiilor cu parteneri străini prevederile alin. (3) se    partea de finantare românească.

(5) Beneficiarii creditului rambursabil cu dobândă au obligatia de a-l returna într-un termen de maximum 3 ani de la premiera filmului.

(6) Persoanele fizice sau juridice care contribuie în numerar la productia sau la valorificarea unui film cu mai mult de 20% din bugetul acestuia si au beneficiat de maximum 65% credit financiar acordat de Centrul National al Cinematografiei îsi pot recupera această contributie înaintea rambursării creditului datorat Centrului National al Cinematografiei.

Art. 34. - (1) Beneficiarii creditelor pentru productie, distributie, difuzare si exploatare au obligatia de a transfera Centrului National al Cinematografiei, din veniturile realizate prin valorificarea filmului, sumele corespunzătoare cotei procentuale de participare a Centrului National al Cinematografiei la bugetul filmului respectiv.

(2) Transferul sumelor mentionate la alin. (1) se face trimestrial  până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celei în care s-a încasat venitul.

(3) Beneficiarii creditelor rambursabile vor prezenta o dată cu transferul sumelor, conform alin. (2), documente referitoare la:

a) sumele încasate din difuzare si exploatare;

b) cheltuielile efectuate;

c) copii ale contractelor de exploatare.

(4) Producătorul este obligat să tină evidenta contabilă a încasărilor pentru fiecare film, pe toată durata returnării creditului primit de la Centrul National al Cinematografiei.

(5) Beneficiarul creditului financiar acordat din Fondul cinematografic este obligat să deruleze operatiunile financiare printr-un cont bancar deschis si utilizat exclusiv în acest scop.

(6) Beneficiarul creditului financiar este obligat să tină evidenta contabilă a acestui cont pe toată durata contractului de credit financiar si să pună la dispozitia Centrului National al Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile corspunzătoare.

Art. 35. - (1) Dreptul de proprietate asupra negativului filmului apartine producătorului.

(2) Copia standard a filmului finantat cu credit din partea Centrului National al Cinematografiei trebuie realizată în maximum 12 luni de la încheierea contractului de creditare; în cazuri bine justificate Centrul National al Cinematografiei, în urma unui raport documentat, poate prelungi termenul de finalizare a copiei.

(3) În termen de 90 de zile de la finalizarea copiei standard si a matritei video negativul si materialele primare ale filmului realizat cu credit din partea Centrului National al Cinematografiei se vor depune la Arhiva Natională de Filme sau la laboratorul agreat de ambele părti, pe numele tuturor coproducătorilor care au participat la finantarea filmului.

(4) Până la data rambursării integrale a creditului financiar, cu sau fără dobândă, primit de la Fondul cinematografic, producătorul poate utiliza sau valorifica negativul filmului sau masterul video numai cu înstiintarea Centrului National al Cinematografiei.

(5) Agentii economici care beneficiază de credite din partea Centrului National al Cinematografiei, pentru productia unui film, au obligatia de a preda Arhivei Nationale de Filme, în termen de un an de la data premierei, o copie cu sunet.

Art. 36. - Nu pot participa la concursurile de selectie pentru obtinerea de credite acordate din Fondul cinematografic:

a) proiectele autorilor care ocupă functiile de presedinte si vicepresedinte ai Centrului National al Cinematografiei, directori ai studiourilor cu capital majoritar de stat, membrii comisiilor de selectie, precum si detinătorii altor functii de conducere în cadrul Centrului National al Cinematografiei si în societătile din subordine;

b) filmele care propagă defăimarea tării sau a natiunii, a ordinii de drept sau a principiilor constitutionale, care incită  la război, la ură natională, rasială, de clasă sau religioasă,la discriminare pe criterii etnice, religioase sau de sex, la separatism teritorial;

c) filmele care prejudiciază demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si dreptul la propria imagine;

d) filmele care incită, direct sau indirect, la violentă;

e) filmele care contin în imagini ori limbaj elemente cu caracter pornografic sau obscen si filmele interzise minorilor;

f) filmele cu caracter de propagandă electorală, politică sau religioasă.

Art. 37. - În vederea dezvoltării cinematografiei românesti, activitatea agentilor economici direct implicati în productia de filme cinematografice, înscrisi ca atare în Registrul cinematografic, va fi stimulată prin:

a) scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de utilaje si echipamente cinematografice, pelicule si substante de procesare care nu se produc în tară si se achizitionează din fonduri proprii sau credite bancare;

b) scutirea de la plata impozitului pe profit a cotei-părti din profitul brut reinvestit în domeniul cinematografiei;

c) reducerea impozitului pe profit în proportie de 20%, în cazul în care se creează noi locuri de muncă si se asigură cresterea numărului scriptic de angajati cu cel putin 10% fată de anul financiar precedent.

Art. 38. - (1) Consiliile locale si alte autorităti publice pot sustine, în conditiile legii, construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocarea de fonduri ori prin închirierea sau concesionarea de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc să investească în acest domeniu.

(2) Autoritătile publice locale pot acorda facilităti pentru desfăsurarea filmărilor si a altor activităti de productie cinematografică.

Art. 39. - (1) Pentru încurajarea distributiei filmului românesc sălile si grădinile de cinematograf aflate în administrarea Centrului National al Cinematografiei au obligatia de a asigura minimum 5% din numărul anual de spectacole cu productii cinematografice românesti.

(2) Sălile de cinema care vor asigura minimum 15% din numărul anual de spectacole cu productii cinematografice românesti vor beneficia de o reducere de 25% a contributiei prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. h).

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 40. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 50 milioane lei la 250 milioane lei următoarele fapte:

a) neînregistrarea persoanelor fizice sau juridice care desfăsoară activităti în domeniul cinematografiei în Registrul cinematografiei;

b) desfăsurarea oricăror activităti de distribuire, difuzare sau exploatare de filme cinematografice fără certificat de clasificare a acestora, emis de Centrul National al Cinematografiei.

Art. 41. - (1) Constituie contraventie nerespectarea dispozitiilor art. 39 alin. (1) si se sanctionează cu amendă între 500.000 lei si 1.000.000 lei, în functie de categoria sălii, pentru fiecare spectacol nerulat cu film românesc, până  la realizarea minimului de 5% prevăzut prin prezenta lege.

(2) În cazul nerespectării normelor metodologice care reglementează Registrul cinematografiei, Centrul National al Cinematografiei poate dispune radierea din registru sau, după caz, retragerea ori suspendarea certificatului de clasificare.

Art. 42. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 40 si 41 se fac de către personalul împuternicit ca atare de Centrul National al Cinematografiei.

(2) Împotriva sanctiunilor aplicate persoanele fizice sau juridice se pot adresa cu plângere instantei de judecată, potrivit legii.

Art. 43. - (1) Sumele provenite din aplicarea amenzilor se fac venit la Fondul cinematografic si se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Cuantumul amenzilor contraventionale va fi actualizat periodic, la propunerea Centrului National al Cinematografiei, prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 44. - Organizarea si functionarea Centrului National al Cinematografiei se stabilesc prin hotărâre a uvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 45. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Centrul National al Cinematografiei va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele si instructiunile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Definirea spatiilor mentionate la art. 14 alin. (1) lit. i) se face în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin ordin al presedintelui Centrului National al Cinematografiei.

Art. 46. - Persoanele fizice sau juridice care au încălcat prevederile prezentei legi nu mai pot beneficia de facilitătile oferite de aceasta.

Art. 47. - Cotizatiile anuale pentru participarea Centrului National al Cinematografiei si a Arhivei Nationale

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 4 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 630.

 

ANEXĂ

 

SĂLILE SI GRĂDINILE DE SPECTACOL CINEMATOGRAFIC

care se află în proprietatea publică a statului

 

Nr.

crt.

Adresa

Denumirea

Număr de locuri

1.

Judetul Alba, Municipiul Alba Iulia, Str. Victoriei nr. 25

Sala cinematograf DACIA

500 locuri

2.

Judetul Arad, Municipiul Arad, Bulevardul Revolutiei nr. 49-53

Sala cinematograf DACIA

741 locuri

3.

Judetul Arad, Municipiul Arad, Str. Vasile Alecsandri nr. 2

Complex cinematografic ARTA

250+60 locuri

4.

Judetul Arges, Municipiul Pitesti, Calea Bucuresti nr. 2

Sala cinematograf BUCUREŞTI

459 locuri

5.

Judetul Arges, Municipiul Pitesti, Str. Victoriei nr. 20

Sala cinematograf MODERN

351 locuri

6.

Judetul Arges, Municipiul Câmpulung, Cartier Visoi III

Sala cinematograf BALADA

150 locuri

7.

Judetul Bacău, Municipiul Bacău, Str. Nicolae Bălcescu nr. 12

Sala cinematograf CENTRAL

650 locuri

8.

Judetul Bacău, Municipiul Bacău, Calea Mărăsesti nr. 165

Sala cinematograf ORIZONT

500 locuri

9.

Judetul Bacău, Municipiul Bacău, Calea Mărăsesti nr. 4

Sala cinematograf FORUM

410 locuri

10.

Judetul Bacău, Municipiul Onesti, Str. Postei nr. 3

Sala cinematograf CAPITOL

457 locuri

11.

Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Str. Independentei nr. 1

Sala cinematograf LIBERTATEA

961 locuri

12.

Judetul Bihor, Municipiul Oradea, Piata Regele Ferdinand nr. 2

Sala cinematograf TRANSILVANIA

350 locuri

13.

Judetul Bistrita-Năsăud, Municipiul Bistrita, Bulevardul Decebal nr. 3

Sala cinematograf DACIA

383+207+150 locuri

14.

Judetul Botosani, Municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 24

Sala cinematograf UNIREA

500 locuri

15.

Judetul Botosani, Municipiul Botosani, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3

Sala cinematograf LUCEAFĂRUL

150 locuri

16.

Judetul Brasov, Municipiul Brasov, Bulevardul 15 Noiembrie nr. 50

Sala cinematograf PATRIA

789 locuri

17.

Judetul Brasov, Municipiul Brasov, Bulevardul Grivitei nr. 47

Sala cinematograf MODERN

705 locuri

18.

Judetul Brasov, Municipiul Făgăras, Str. 13 Decembrie bl. 100

Sala cinematograf TRANSILVANIA

350 locuri

19.

Judetul Brăila, Municipiul Brăila, Calea Galati nr. 10

Sala cinematograf CENTRAL

656 locuri

20.

Judetul Brăila, Municipiul Brăila, Bulevardul Independentei nr. 57

Sala cinematograf BULEVARD

754 locuri

21.

Judetul Brăila, Municipiul Brăila, Aleea Cinematografului nr. 5

Sala cinematograf UNIREA

336 locuri

22.

Judetul Buzău, Municipiul Buzău, Piata Daciei nr. 1

Sala cinematograf DACIA

642 locuri

23.

Judetul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Nicolae Bălcescu nr. 2 bis

Grădina de vară

150 locuri

24.

Judetul Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Mare nr. 36

Sala cinematograf PROGRESUL

320 locuri

25.

Judetul Caras-Severin, Municipiul Resita, Str. Libertătii nr. 46A

Sala cinematograf CULTURAL

242 locuri

26.

Judetul Caras-Severin, Municipiul Resita, Str. Republicii nr. 15

Sala cinematograf DACIA

634 locuri

27.

Judetul Călărasi, Municipiul Călărasi, Str. Prelungirii Bucuresti nr. 2

Sala cinematograf ORIZONT

450 locuri

28.

Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul Eroilor nr. 51

Sala cinematograf VICTORIA

464 locuri

29.

Judetul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Piata Mihai Viteazul nr. 11

Sala cinematograf REPUBLICA

1.010 locuri

30.

Judetul Cluj, Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1

Sala cinematograf FOX

255 locuri

31.

1. Judetul Cluj, Municipiul Dej, Piata 16 Februarie nr. 3

 

Sala cinematograf ARTA

500 locuri

32.

Judetul Cluj, Municipiul Gherla, Str. Ştefan cel Mare nr. 1

Sala cinematograf PACEA

300 locuri

33.

Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bulevardul Tomis nr. 38

Sala cinematograf STUDIO (POPULAR)

465 locuri

34.

Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bulevardul Tomis nr. 253

Sala cinematograf DACIA

650 locuri

35.

Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bulevardul Ferdinand nr. 9

Grădina de vară TOMIS

2.527 locuri

36.

Judetul Constanta, Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14

Sala cinematograf DOBROGEA

503 locuri

37.

Judetul Constanta, Localitatea Eforie Sud, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2

Grădina de vară EFORIE SUD

1.513 locuri

38.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1

Sala cinematograf PESCĂRUS

300 locuri

39.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Str. Mihai Viteazul

Grădina de vară FARUL

1.142 locuri

40.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Venus

Grădina de vară VENUS

1.258 locuri

41.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Saturn

Grădina de vară SATURN

954 locuri

42.

Judetul Constanta, Municipiul Mangalia, Jupiter

Grădina de vară JUPITER

1.077 locuri

43.

Judetul Constanta, Localitatea Eforie Nord

Grădina de vară NEON

1.682 locuri

44.

Judetul Constanta, Localitatea Eforie Nord

Grădina de vară PERLA

1.694 locuri

45.

Judetul Constanta, Localitatea Mamaia, Bulevardul Mamaia nr. 1

Grădina de vară ALBATROS

1.625 locuri

46.

Judetul Constanta, Municipiul Constanta, Bulevardul Ferdinand nr. 58

Sala cinematograf REPUBLICA

1.000 locuri

47.

Judetul Covasna, Orasul Covasna, Str. Gheorghe Doja nr. 1

Sala cinematograf VICTORIA

300 locuri

48.

Judetul Dâmbovita, Municipiul Târgoviste, Piata Independentei nr. 2

Sala cinematograf INDEPENDENTA

668 locuri

49.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 19

Sala cinematograf PATRIA

950 locuri

50.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Calea Unirii nr. 116

Grădina de vară PATRIA

950 locuri

51.

Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Str. Madona Dudu nr. 24

Sala cinematograf MODERN

520 locuri

52.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Brăilei nr. 65

Sala cinematograf TIGLINA

800 locuri

53.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Gh. Asachi nr. 60

Sala cinematograf DOINA

600 locuri

54.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. G-ral Iacob Lahovary nr. 4

Grădina de vară CENTRAL

2.000 locuri

55.

Judetul Galati, Municipiul Galati, Str. Otelarilor nr. 11

Sala cinematograf DACIA

500 locuri

56.

Judetul Galati, Orasul Tecuci, Str. Ion Petrovici nr. 1

Sala cinematograf ARTA

370 locuri

57.

Judetul Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 1A

Sala cinematograf VICTORIA

440 locuri

58.

Judetul Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Piata Majl.th Guszt.v K.roly nr. 2

Sala cinematograf TRANSILVANIA

501 locuri

59.

Judetul Hunedoara, Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie nr. 5

Sala cinematograf PATRIA

482 locuri

60.

Judetul Hunedoara, Municipiul Hunedoara, Bulevardul Dacia nr. 5

Sala cinematograf FLACĂRA

421 locuri

61.

Judetul Hunedoara, Municipiul Petrosani, Aleea Poporului nr. 1

Sala cinematograf PARÂNGUL

500 locuri

62.

Judetul Hunedoara, Orasul Lupeni, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1

Sala cinematograf CULTURAL

501 locuri

63.

Judetul Ialomita, Municipiul Slobozia, Bulevardul Unirii nr. 19

Sala cinematograf GALAX

500 locuri

64.

Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Bulevardul Copou nr. 48

Sala cinematograf COPOU

500 locuri

65.

Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Piata Unirii nr. 5

Sala cinematograf VICTORIA

902 locuri

66.

Judetul Iasi, Municipiul Iasi, Piata Voievozilor nr. 14

Sala cinematograf DACIA

500 locuri

67.

Judetul Maramures, Municipiul Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 7

Sala cinematograf DACIA

800 locuri

68.

Judetul Maramures, Municipiul Baia Mare, Piata Libertătii nr. 7

Sala cinematograf MINERUL

549 locuri

69.

Judetul Maramures, Municipiul Sighetu Marmatiei, Str. Bogdan Vodă nr. A1

Sala cinematograf UNIREA

350 locuri

70.

Judetul Mehedinti, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Traian nr. 65

Sala cinematograf PORTILE DE FIER

483 locuri

71.

Judetul Mehedinti, Orasul Orsova, Centrul Civic nr. 52

Sala cinematograf DUNĂREA

345 locuri

72.

Judetul Mures, Municipiul Târgu Mures, Piata Trandafirilor nr. 35-37

Sala cinematograf ARTA

742 locuri

73.

Judetul Mures, Municipiul Reghin, Piata Petru Maior nr. 58

Sala cinematograf PATRIA

500 locuri

74.

Judetul Neamt, Municipiul Piatra-Neamt, Str. Ştefan cel Mare nr. 14

Sala cinematograf DACIA

650 locuri

75.

Judetul Neamt, Municipiul Piatra-Neamt, Str. 1 Decembrie nr. 7

Sala cinematograf COZLA

500 locuri

76.

Judetul Neamt, Orasul Roman, Str. Nicolae Titulescu nr. 4

Sala cinematograf UNIREA

500 locuri

77.

Judetul Neamt, Orasul Târgu Neamt, Str. M. Kogălniceanu nr. 2

Sala cinematograf OZANA

350 locuri

78.

Judetul Olt, Municipiul Caracal, Piata Victoriei nr. 8

Sala cinematograf CENTRAL

299 locuri

79.

Judetul Olt, Municipiul Slatina, Bulevardul Al. I. Cuza nr. 8

Sala cinematograf ALUTUS

612 locuri

80.

Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. Victoriei nr. 4

Sala cinematograf PATRIA

1.000 locuri

81.

Judetul Prahova, Municipiul Ploiesti, Str. Ineu nr. 3

Complex cinematografic, MODERN

400+269 locuri

82.

Judetul Prahova, Municipiul Câmpina, Bulevardul Carol I nr. 69

Sala cinematograf CENTRAL

469 locuri

83.

Judetul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Bulevardul Lucian Blaga nr. 1

Sala cinematograf LUCEAFĂRUL

500 locuri

84.

Judetul Satu Mare,  Municipiul Satu Mare, Piata Păcii nr. 1

Sala cinematograf VICTORIA

337 locuri

85.

Judetul Sălaj, Municipiul Zalău, Str. Simion Bărnutiu nr. 1

Sala cinematograf SCALA

500 locuri

86.

Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. Alexandru Odobescu nr. 4

Sala cinematograf TINERETULUI

306 locuri

87.

Judetul Sibiu, Municipiul Medias, Piata Corneliu Coposu nr. 9

Sala cinematograf CENTRAL

399 locuri

88.

Judetul Suceava, Municipiul Suceava, Str. Petru Rares nr. 1

Sala cinematograf MODERN 501 locuri

 

89.

Judetul Teleorman, Municipiul Turnu Măgurele, Str. Vlad Tepes nr. 32

Sala cinematograf TURRIS Str. Vlad Tepes nr. 32

500 locuri

90.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara,

Sala cinematograf CAPITOL

1.079 locuri

91.

Bulevardul Constantin Loga Diaconovici nr. 2

Grădina de vară CAPITOL

2.500 locuri

92.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara,

Sala cinematograf DACIA

500 locuri

93.

Bulevardul Constantin Loga Diaconovici nr. 2

Sala cinematograf STUDIO

708 locuri

94.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Zborului nr. 7

Sala cinematograf VICTORIA

331 locuri

95.

Judetul Timis, Municipiul Timisoara, Str. Nicolaus Lenau nr. 2

Grădina de vară DACIA

1.121 locuri

96.

Judetul Timis, Municipiul Lugoj, Str. Andrei Mocioni nr. 5

Sala cinematograf PATRIA

650 locuri

97.

Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Isaccea nr. 16

Sala cinematograf INDEPENDENTA

650

98.

Judetul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Progresului nr. 34

Sala cinematograf MODERN

501

99.

Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100

Sala cinematograf VICTORIA

397

100.

Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str. Ing. Badea Romeo nr. 80

Sala cinematograf DACIA

311+151 locuri

101.

Judetul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea,

Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 23

Sala cinematograf MODERN

480 locuri

102.

Judetul Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Tineretului nr. 1

Sala cinematograf FLACĂRA

362 locuri

103.

Judetul Vâlcea, Localitatea Căciulata, Calea lui Traian nr. 782

Sala cinematograf COZIA

266 locuri

104.

Judetul Vâlcea, Localitatea Olănesti, Str. Băilor nr. 4

Sala cinematograf DACIA

261 locuri

105.

Judetul Vâlcea, Localitatea Olănesti, Str. Tudor Vladimirescu

 Grădina de vară DACIA

670 locuri

106.

Judetul Vrancea, Municipiul Focsani, Bulevardul Unirii nr. 36

Sala cinematograf BALADA

650 locuri

107.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 12-14

Sala cinematograf PATRIA

1.100 locuri

108.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Bulevardul Magheru nr. 2-4

Sala cinematograf SCALA

900 locuri

109.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 1, Str. Ion Câmpineanu nr. 21

Sala cinematograf UNION

300 locuri

110.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 2, Str. Johann Sebastian Bach nr. 2

Sala cinematograf J.S. BACH (FLOREASCA)

150 locuri

111.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, Bulevardul Ion C. Brătianu nr. 6

Sala cinematograf LUCEAFĂRUL

802 locuri

112.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, Str. Bucovina nr. 7

 

Sala cinematograf GLORIA

652 locuri

113.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 3, Aleea Stănilă nr. 2

Grădina de vară GLORIA - TITAN

150 locuri

114.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 4, Bulevardul Libertătii nr. 1A

Sala cinematograf MODERN

150 locuri

115.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 4, Şos. Giurgiului nr. 119

 

Sala cinematograf FLAMURA

900 locuri

116.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 4, Bulevardul Alexandru Obregia nr. 31

Sala cinematograf CULTURAL

525 locuri

117.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 26

Sala cinematograf BUCURESTI

1.015 locuri

118.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 34

Sala cinematograf FESTIVAL

817 locuri

119.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 5, Bulevardul Regina Elisabeta nr. 27

Sala cinematograf CORSO

150 locuri

120.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 5, Pasaj Eforie nr. 5

Sala cinematograf CINEMATECA ROMÂNĂ (EFORIE)

450 locuri

121.

Municipiul Bucuresti, Sectorul 6, Intrarea Drumul Taberei nr. 24A

Sala cinematograf FAVORIT

944 locuri

122.

Municipiul Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache nr. 174

Sala cinematograf EXCELSIOR

801 locuri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 931 din 25 noiembrie 2002

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 300 din 25 noiembrie 2002

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 819/287/2002 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea, raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul comun de aprobare al Directiei generale asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si al Cabinetului directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DB 7.429/2.895 din 21 noiembrie 2002,

ministrul sănătătii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Punctul 2 al articolului I din Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 819/287/2002 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 85/65/2002 pentru aprobarea subprogramelor de  sănătate si a Normelor metodologice privind finantarea,raportarea si controlul indicatorilor prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate în anul 2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. În anexa nr. 3, la Programul de prevenire si control al bolilor netransmisibile, subprogramul 2.3 - Preventie si diagnostic precoce în bolile neurologice, rubrica «Activităti» va avea următorul cuprins:

«Monitorizarea pacientilor cu AVC (acccidente vascularcerebrale) si tratamentul profilactic antitrombotic cu Clopidogrel (Plavix); Monitorizarea pacientilor cu AIT (accident ischemic tranzitor cerebral); Reducerea intensitătii si a numărului de pusee la bolnavii cu scleroză în plăci prin tratamentul cu Interferon Beta 1a si Beta 1b; Implantarea si monitorizarea pacientilor cu proteze implantabile; implant cohlear si BAHA».”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. dr. Eugeniu Turlea

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii cinematografiei

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea cinematografiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 948.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGE A Nr. 73/2000*)

privind Fondul pentru mediu

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Se înfiintează Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizării cu prioritate a proiectelor cuprinse în Planul national de actiune pentru protectia mediului, în conformitate cu normele si standardele de mediu în vigoare.

Art. 2. - (1) Fondul pentru mediu se constituie, se gestionează si se utilizează în conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

(2) Bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu se aprobă de către Guvern, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

 

CAPITOLUL II

Administrarea Fondului pentru mediu

 

Art. 3. - (1) Unitatea care răspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, denumită în cele ce urmează Administratia Fondului, institutie de utilitate publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, având sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Administratia Fondului are, în principal, următoarele atributii:

a) urmăreste respectarea prevederilor legale privind alimentarea si gestionarea Fondului pentru mediu;

b) întocmeste planul anual de lucru si bugetul de venituri si cheltuieli;

c) selectează proiectele prioritare din cadrul proiectelor înaintate;

d) supraveghează implementarea proiectelor aprobate;

e) pune în aplicare deciziile pe care le adoptă Comitetul de avizare.

(3) Structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare ale Administratiei Fondului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.**)

(4) Administratia Fondului are personal propriu care asigură functiile de conducere, de executie si de control, potrivit Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului.

(5) În îndeplinirea functiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare Administratia Fondului are următoarele structuri de decizie:

a) Comitetul de avizare;

b) Comitetul director.

Art. 4. - (1) Comitetul de avizare are următoarea componentă:

a) câte un reprezentant, la nivel de director general sau director, împuternicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Sănătătii si Familiei, Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Dezvoltării si Prognozei, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerului Administratiei Publice si presedintii în exercitiu ai consiliilor de dezvoltare regională;

b) directorul general al Administratiei Fondului.

(2) Comitetul de avizare este condus de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti. Presedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului. Vicepresedintii sunt reprezentantii nominalizati de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Sănătătii si Familiei. Presedintele Comitetului de avizare convoacă membrii acestuia si conduce sedinta de avizare.

(3) Membrii Comitetului de avizare nu primesc indemnizatii pentru activitatea desfăsurată.

(4) Comitetul de avizare analizează si adoptă prin vot:

a) criteriile si metodologiile de selectare a proiectelor;

b) planul anual, inclusiv categoriile de proiecte propuse pentru finantare în anul respectiv;

c) proiectele prioritare ce urmează să fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;

d) modalitătile de sustinere a proiectelor si, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile.

Art. 5. - (1) Comitetul director este constituit din presedinte, care este directorul general al Administratiei Fondului, si directorii directiilor de specialitate ai acesteia.

(2) Directorul general al Administratiei Fondului este numit si revocat, în conditiile legii, de către ministrul apelor si protectiei mediului si este asimilat cu functia de director general din minister. Directorul general asigură conducerea  curentă a Administratiei Fondului si o reprezintă în relatiilecu tertii.

(3) Comitetul director are următoarele atributii:

a) elaborează manualul de operare, inclusiv criteriile si metodologiile de selectare a proiectelor, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare;

b) fundamentează si elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu;

c) elaborează planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finantare în anul respectiv, pe care îl înaintează spre adoptare Comitetului de avizare;

d) evaluează si prezintă prioritătile si proiectele pentru care se solicită sustinere financiară din Fondul pentru

mediu, pe care le înaintează spre adoptare Comitetului de avizare;

e) propune modalitătile de sustinere a proiectelor si, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile;

f) întocmeste bilantul contabil pe care îl înaintează autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

g) asigură respectarea prevederilor legale privind alimentarea, gestionarea Fondului pentru mediu si supraveghează implementarea proiectelor adoptate;

h) întocmeste raportul anual privind utilizarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public.

Art. 6. - (1) În primul an de activitate, până la constituirea surselor proprii de finantare, cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigură prin bugetul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Începând cu al doilea an de functionare cheltuielile curente si de capital ale Administratiei Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.

Art. 7. - (1) Operatiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea si utilizarea resurselor financiare, se derulează prin unitătile trezoreriei statului.

(2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestionează pe baza contractelor încheiate si în conformitate cu prevederile prezentei legi.


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 293/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002, dându-se articolelor o nouă numerotare.

Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000.

**) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale Administratiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001.

 

CAPITOLUL III

Veniturile Fondului pentru mediu

 

Art. 8. - (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

a) o cotă de 3% din veniturile încasate de agentii economici colectori sau valorificatori de deseuri feroase si neferoase;

b) sumele încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă ce afectează factorii de mediu, prevăzute în

anexa nr. 1;

c) veniturile încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor reciclabile, prevăzute în anexa nr. 2;

d) o cotă de 3% din valoarea ambalajelor comercializate de producători si importatori, cu exceptia celor utilizate pentru medicamente;

e) o cotă de 2% din valoarea substantelor chimice periculoase comercializate de producători si importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai putin cele utilizate la producerea medicamentelor;

f) o cotă de 0,5% din valoarea substantelor chimice periculoase comercializate de producători si importatori, utilizate în agricultură, prevăzute în anexa nr. 4;

g) o cotă de 3% din pretul de adjudecare a masei lemnoase cumpărate de la Regia Natională a Pădurilor si de la alti proprietari de păduri, persoane juridice sau persoane fizice;

h) o cotă de 1,5% din valoarea încasată prin comercializarea produselor finite din tutun;

i) alocatii de la bugetul de stat, vărsăminte, donatii, sponsorizări, asistentă financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori străine;

j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobânzi, alte operatiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;

k) asistentă financiară din partea unor organisme internationale;

l) sumele încasate de la manifestări organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;

m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizatiei de mediu pentru activitătile cu impact redus.

(2) În cazul utilizării de către agentii economici din industrie a deseurilor si materialelor reciclabile în proportie de cel putin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se plătesc.

(3) În cazul colectării si reciclării deseurilor, prevăzute la alin. (1) lit. d), de către producători si importatori, nu se va plăti această cotă decât pe diferenta dintre cantitătile produse sau importate si cantitătile colectate si reciclate.

(4) Lista cuprinzând substantele chimice periculoase co mercializate de producători si importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se completează si se reactualizează prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii centrale pentru protectia mediului.

(5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii centrale pentru protectia mediului.

Art. 9. - (1) Sumele prevăzute la art. 8 lit. a)-e)*) se plătesc până la data de 25 a lunii următoare celei în cares-a desfăsurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu.

(2) Obligatia calculării si vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 lit. a)-e)*) revine persoanelor fizice si juridice care desfăsoară respectivele activităti.


*) Având în vedere faptul că prin Legea nr. 293/2002 au fost introduse noi cote procentuale pentru constituirea veniturilor Fondului pentru mediu prin art. 8 alin. (1) lit. a)-h) (fost art. 9), trimiterile de la art. 9 alin. (1) si (2) ar trebui să cuprindă toate textele care prevăd cote procentuale, respectiv lit. a)-h), si nu numai lit. a)-e).

 

CAPITOLUL IV

Destinatia Fondului pentru mediu

 

Art. 10. - (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru sustinerea proiectelor si realizarea unui număr limitat de categorii de obiective de interes public major, cu prioritate a proiectelor din Planul national de actiune pentru protectia mediului.

(2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finantare se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare, având ca scop transpunerea în practică a prioritătilor investitionale ce decurg din preluarea acquisului comunitar, si vizează:

a) controlul si reducerea poluării aerului, apei si solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate;

b) protectia resurselor naturale;

c) gestionarea sau reciclarea deseurilor;

d) tratarea si/sau eliminarea deseurilor periculoase;

e) protectia si conservarea biodiversitătii;

f) educatia si constientizarea privind protectia mediului.

(3) Din Fondul pentru mediu sunt sustinute proiectele prioritare din categoriile mentionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre următoarele modalităti propuse de Comitetul director si adoptate de Comitetul de avizare:

a) finantarea proiectelor prin credite rambursabile sau nerambursabile;

b) cofinantarea unor proiecte finantate din surse externe prin credite rambursabile sau granturi;

c) subventionarea totală sau partială a unor dobânzi ale creditelor acordate de bănci;

d) garantarea unor credite interne pentru finantarea proiectelor, în limita a maximum 60% din valoarea acestora.

(4) Sumele rămase neutilizate la sfârsitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeasi destinatie, cu exceptia sumelor alocate de la bugetul de stat.

Art. 11. - (1) Administratia Fondului nu sprijină proiecte ale unor beneficiari care nu si-au achitat obligatiile financiare către stat si/sau către Fondul pentru mediu ori proiecteale celor care sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului.

(2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operatiuni financiare speculative de orice fel.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 12. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

(2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e)*) constituie contraventie si se sanctionează astfel:

a) cu amendă de la 10 la 20 milioane lei pentru persoane fizice;

b) cu amendă de la 100 la 500 milioane lei pentru persoane juridice.

Art. 13. - Săvârsirea în mod repetat a faptei prevăzute la art. 12 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 14. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul împuternicit, la nivel teritorial, al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si, după caz, al Ministerului Finantelor Publice si al administratiei publice locale.

(2) Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27**).

Art. 15. - Proiectul de hotărâre a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrală pentru protectia mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


*) Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002. La art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se faceo trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti făcută la dispozitiile corespunzătoare ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

**) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 9.

 

ANEXA Nr. 1


SUMELE

încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă ce afectează factorii de mediu

 

Nr. crt.

Emisii de poluanti în atmosferă

Sume de încasat

1.

Gaze cu efect de seră (dioxid de carbon, oxid de carbon, metan, protoxid de azot) de CO2 echivalent

100 lei/tonă

2.

Pulberi de suspensie si sedimentabile

100 lei/kg

3.

Oxizi de azot

200 lei/kg

4.

Oxizi de sulf

200 lei/kg

5.

Poluanti organici persistenti (PAH, PCB, dioxină)

100.000 lei/kg

6.

Metale grele:

 

 

- plumb

60.000 lei/kg

 

- cadmiu

80.000 lei/kg

 

- mercur

100.000 lei/kg

 

ANEXA Nr. 2

 

VENITURI

încasate din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea următoarelor

categorii de deseuri reciclabile

 

Nr.

crt.

Categorii de deseuri reciclabile

Venituri de încasat

1.

Provenite de la extractia si prelucrarea titeiului

5.000 lei/m2/an

2.

Provenite din prelucrarea primară a lemnului

1.000 lei/m2/an

3.

Provenite de la producerea alcoolului

500 lei/m2/an

 

ANEXA Nr. 3

 

LISTA

cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători si importatori, mai putin

cele utilizate la producerea medicamentelor

 

1. 1,1 -dicloretilenă (clorură de viniliden)

2. 1,2-dicloretan

3. 1,2-dicloretilenă

4. 1,2,3-trimetilbenzen

5. 1,2,4-triclorbenzen

6. 2-etilhexil-diftalat

7. Acetaldehidă

8. Acetamidă

9. Acetat de vinil

10. Acetoncianhidrină

11. Acetonă

12. Acetonitril

13. Acid acetic

14. Acid antranilic

15. Acid cianhidric

16. Acid picric

17. Acid propionic

18. Acrilamidă

19. Acrilat de etil

20. Acrilonitril

21. Aldehidă benzoică

22. Aldehidă propionică

23. Aldrin

24. Anilină

25. Anisidină

26. Antimoniu

27. Antracen

28. Arsen si compusi

29. Auramină

30. Benzantracen

31. Benz-a-piren

32. Benz-b-fluorantren

33. Benzen

34. Benz-g, h, i-perilen

35. Benzidină

36. Benz-k-fluorantren

37. Benzpiren

38. Bioxid de sulf

39. Brom

40. Bromură de etil

41. Butil mercaptan

42. Butilamină

43. Cadmiu si compusi

44. Celosolv si derivati

45. Cianogen

46. Cianuri de potasiu

47. Ciclofosfamidă

48. Ciclohexanonă

49. Ciclohexilamină

50. Clor

51. Cloralcani C10-C13

52. Clorfenvinfos

53. Cloroform

54. Clorură de alil

55. Clorură de benzil

56. Clorură de cianuril

57. Clorură de etil

58. Clorură de metil

59. Clorură de metilen

60. Clorură de vinil

61. Compusi tributilstanici

62. Crom si compusi

63. Cumen (izopropilbenzen)

64. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)

65. Dibenzantracen

66. Diclorhidrină

67. Diclormetan

68. Diclorpropan

69. Diclorvos

70. Dieldrin

71. Dietanolamină

72. Difenileteri bromurati

73. Dimetilanilină

74. Dimetilformamidă

75. Dimetilftalat

76. Dinitrat de etilenglicol

77. Dinitrobenzen

78. Dioxan

79. Disulfoton

80. Diuron

81. Endrin

82. Epiclorhidrină

83. Etanolamină

84. Etilamină

85. Etilbenzen

86. Etilenclorhidrină

87. Etilenglicol

88. Etilendiamină

89. Etilmercaptan

90. Fenilbetanaftilamină

91. Fenilendiamină

92. Fluor si compusi

93. Fluorantren

94. Formaldehidă

95. Fosgen

96. Fractii alcooli dioxanici

97. Furfurol

98. Glicidol

99. Hexaclorbenzen

100. Hexaclorbutadienă

101. Hexacloretan

102. Hexametilentetramină

103. Hidrazină

104. Hidrochinonă

105. Hidrogen sulfurat

106. Indeno-1, 2, 3-cd-piren

107. Iodură de metil

108. Isodrin

109. Izopropil glicidileter

110. Maneb

111. Mercur si compusi

112. Metilcelosolv

113. Metilcloroform

114. Metilizocianat

115. Metilmercaptan

116. Metiletilcetonă

117. Monoclorbenzen

118. Monoclorhidrină

119. Monoetanolamină

120. Morfolină

121. Naftalină

122. Negru de fum

123. Nichel carbonil

124. Nichel si compusi

125. Nitrobenzen

126. Nitrotoluen

127. Nonil-fenoli

128. o- si p-diclorbenzen

129. o-Tolidină

130. o-Toluidină

131. o-Clorfenol

132. Octil-fenoli

133. Oxid de etilenă

134. Oxid de propilenă

135. p-Aminoazobenzen

136. p-tertiar b3utiltoluen

137. Paration-metil

138. Pentaclorbenzen

139. Pentacloretan

140. Pentaclorfenol

141. Percloretilenă (tetracloretilenă)

142. Perclormetil mercaptan

143. Pirocatechină

144. Plumb si compusi

145. Rezorcină

146. Sarin

147. Stiren

148. Sulfură de carbon

149. Tetracloretan

150. Tetraclorură de carbon

151. Toluen

152. Toluilen diizocianat

153. Triclorbenzeni

154. Tricloretan

155. Tricloretilen

156. Triclorpropan

157. Triclorură de benzil

158. Trinitrotoluen

159. Vinil toluen

160. Xilen

161. Xilenol

162. Zineb

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

cuprinzând substantele chimice periculoase comercializate de producători

si importatori, utilizate în agricultură

 

1. Alaclor

2. Atrazin

3. Carbaril

4. Clorpirifos

5. Cupru si compusi

6. Endosulfan

7. Isoproturon

8. Lindan

9. Malathion

10. Simazin

11. Trifluralin

12. Zinc si compusi