MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 894         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 decembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.300. - Hotărâre privind notificarea substantelor chimice

 

1.369. - Hotărâre privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind notificarea substantelor chimice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 36 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre reglementează notificarea substantelor chimice în vederea introducerii pe piată.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termini se definesc astfel:

a) substantă, preparat, polimer - conform definitiilor prevăzute la art. 6 lit. a), b), respectiv c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea  nr. 451/2001, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000;

b) notificare - procedura de înaintare a dosarului de notificare autoritătii competente de către:

- producător, persoană juridică cu sediul în România, pentru substantele fabricate în România sau pe teritoriul Uniunii Europene, care introduce pe piată o substantă chimică ca atare sau într-un preparat;

- reprezentant unic, persoană juridică cu sediul în  România, desemnat de producător pentru notificare, pentru substantele chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene, care urmează a fi introduse pe piată ca atare sau într-un preparat;

- importator, persoană juridică cu sediul în România, care importă o substantă chimică ca atare sau într-un preparat în vederea introducerii pe piată;

c) notificator - persoană care depune dosarul de notificare la autoritatea competentă;

d) dosar de notificare - documentatia depusă de notificator, care cuprinde toate informatiile cerute pentru notificare;

e) introducere pe piată - punerea la dispozitia tertilor a substantelor chimice; importul pe teritoriul României este, de asemenea, considerat introducere pe piată în sensul prezentei hotărâri;

f) cercetare si dezvoltare stiintific㠖 experimente stiintifice, cercetare sau analize chimice, efectuate în conditii controlate; include determinarea proprietătilor intrinseci, a performantei si eficacitătii, precum si investigatiile stiintifice privind dezvoltarea unui produs;

g) cercetare si dezvoltare aplicativă - activitate stiintifică si tehnică desfăsurată în cadrul instalatiei-pilot sau în faza probelor, în scopul determinării proprietătilor substantei chimice pentru testarea domeniilor de aplicare ale acesteia;

h) IESCE - conform definitiei prevăzute la art. 6 lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000;

i) substante si preparate periculoase – conform definitiilor prevăzute la art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000.

Art. 3. - (1) Substantele chimice pot fi introduse pe piată, ca atare sau sub formă de preparate, numai dacă au fost notificate autoritătii competente.

(2) Autoritatea competentă, în întelesul prezentei hotărâri, este Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase, denumită în continuare ANSPCP.

(3) Notificarea poate fi completă, pentru substantele chimice introduse pe piată în cantităti egale sau mai mari decât 1 t/an/producător, sau redusă, pentru substantele chimice introduse pe piată în cantităti mai mici decât 1 t/an/producător.

 

CAPITOLUL II

Notificarea completă

 

Art. 4. - Notificatorul depune la ANSPCP dosarul de notificare completă, care include:

a) dosarul tehnic care contine toate datele privind evaluarea riscurilor previzibile, imediate sau ulterioare pentru om si mediu, informatiile si rezultatele studiilor prevăzute înanexa nr. 1, precum si descrierea completă si detaliată a studiilor efectuate si a metodelor utilizate sau o referire bibliografică la acestea;

b) declaratia cu privire la efectele periculoase ale substantei chimice, în corelatie cu utilizările previzibile;

c) clasificarea si etichetarea propuse pentru substanta chimică, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, precum si ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002;

d) numai în cazul substantelor chimice periculoase, propunerea pentru fisa tehnică de securitate conform prevederilor art. 21 si 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000;

e) pentru substantele chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene, declaratia din partea producătorului, din care să rezulte că notificatorul este desemnat de acesta ca reprezentant unic;

f) la optiunea notificatorului, cererea din partea acestuia prin care solicită, din motive întemeiate, exceptarea notificării de la prevederile art. 14 alin. (2), (3), (4) si (5) pentru o perioadă care nu trebuie să depăsească un an de la data notificării.

Art. 5. - (1) În cazul unei substante chimice deja notificate, notificatorul va transmite informatii ANSPCP în următoarele cazuri:

a) când cantitatea de substantă chimică introdusă pe piată atinge 10 t/an/producător sau un total de 50 t/producător, ANSPCP poate solicita ca într-un interval de timp stabilit să fie efectuată o parte sau toate testele/studiile suplimentare prevăzute în sectiunea 1 din anexa nr. 2;

b) când cantitatea de substantă chimică introdusă pe piată atinge 100 t/an/producător sau un total de 500 t/producător, ANSPCP va solicita ca într-un interval de timp stabilit să fie efectuate testele/studiile suplimentare prevăzute în sectiunea 1 din anexa nr. 2, cu exceptia cazului în care notificatorul prezintă motive întemeiate pentru care un test/studiu dat nu este adecvat sau pentru care este preferabil un test/studiu stiintific alternativ;

c) când cantitatea de substantă chimică introdusă pe piată atinge 1.000 t/an/producător sau un total de 5.000 t/producător, ANSPCP va elabora un program de teste/studii în conformitate cu sectiunea 2 din anexa nr. 2, care să fie efectuate de notificator într-un interval de timp stabilit.

(2) În cazul în care se efectuează testări suplimentare, în conformitate cu cerintele prevăzute la alin. (1) sau din proprie initiativă, notificatorul va furniza ANSPCP rezultatele testelor/studiilor efectuate.

 

CAPITOLUL III

Notificarea redusă

 

Art. 6. - (1) Notificatorul depune la ANSPCP dosarul de notificare redusă, care include:

a) dosarul tehnic care contine toate datele relevante privind evaluarea riscurilor previzibile, imediate sau ulterioare pentru om si mediu, informatiile si rezultatele studiilor prevăzute în anexa nr. 3, precum si descrierea completă si detaliată a studiilor efectuate si a metodelor utilizate sau o referire bibliografică la acestea;

b) toate informatiile prevăzute la art. 4 lit. b), c), d), e) si f).

(2) În cazul în care cantitătile de substantă chimică ce urmează a fi introduse pe piată sunt sub 100 kg/an/producător, notificatorul poate să limiteze informatiile din dosarul tehnic la cele prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Notificatorul care a depus dosar de notificare redusă conform dispozitiilor alin. (2) va furniza ANSPCP informatiile necesare pentru a completa dosarul tehnic conform anexei nr. 3, înainte ca respectiva cantitate de substantă chimică introdusă pe piată să atingă 100 kg/an/producător sau un total de 500 kg/producător.

(4) În cazul în care cantitatea de substantă chimică introdusă pe piată ajunge la 1 t/an/producător sau un total de 5 t/producător, notificatorul care a depus dosarul de  notificare redusă conform dispozitiilor alin. (1) va depune dosarul pentru notificarea completă.

Art. 7. - (1) Substantele chimice notificate în conformitate cu art. 6 alin. (1) si (2) vor fi ambalate si etichetate în conformitate cu prevederile art. 14-19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 si ale anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

(2) În cazul în care nu este posibilă etichetarea substantelor chimice în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, eticheta trebuie să cuprindă, în plus fată de informatiile rezultate din testele efectuate, avertizarea: “Atentie - substantă chimică incomplet testată”.

 

CAPITOLUL IV

Introducerea pe piată a substantelor chimice notificate

 

Art. 8. - (1) Substantele chimice care se notifică în conformitate cu prevederile art. 4 si 5 nu pot fi introduse pe piată mai devreme de 60 de zile de la primirea dosarului tehnic de către ANSPCP. În situatia în care ANSPCP consideră că dosarul de notificare nu este corespunzător, informează notificatorul cu privire la necesitatea completării/modificării acestuia, conform prevederilor art. 16 alin. (7), introducerea pe piată a substantei chimice fiind permisă numai după 60 de zile de la acceptarea dosarului tehnic.

(2) Substantele chimice care se notifică în conformitate cu art. 6 nu pot fi introduse pe piată mai devreme de 30 de zile de la primirea de către ANSPCP a dosarului de notificare. Dacă ANSPCP consideră că dosarul de notificare nu este corespunzător, informează notificatorul cu privire la completările necesare, conform prevederilor art. 16 alin. (8), introducerea pe piată a substantei chimice fiind permisă numai după 30 de zile de la completarea dosarului tehnic. În situatia în care notificatorul este informat în scris de către ANSPCP, conform prevederilor art. 16 alin. (8), asupra acceptării dosarului de notificare, substanta chimică poate fi introdusă pe piată după 15 zile de la acceptarea dosarului.

Art. 9. - Pentru polimeri prevederile specifice referitoare la dosarele tehnice incluse în dosarul de notificare, conform art. 4 si art. 6 alin. (1), sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 10. - Prevederile art. 4, 6, 12 si 14 nu se aplică pentru:

a) substantele chimice incluse în Inventarul european al substantelor chimice existente puse pe piată - IESCE;

b) aditivii si substantele chimice destinate utilizării exclusiv în produsele pentru hrana animalelor;

c) substantele chimice utilizate exclusiv ca aditivi si arome pentru produse alimentare;

d) ingredientele active utilizate exclusiv în produse medicamentoase si care nu includ intermediari chimici;

e) substantele chimice utilizate exclusiv drept componente active în produsele de protectie a plantelor si în biocide;

f) substantele chimice utilizate exclusiv în produsele cosmetice.

Art. 11. - (1) Substantele chimice se consideră notificate în următoarele conditii:

a) polimerii, cu exceptia celor care contin în compozitie peste 2% din orice substantă chimică care nu figurează în IESCE;

b) substantele chimice introduse pe piată în cantităti mai mici de 10 kg/an/producător, cu conditia ca producătorul/importatorul să îndeplinească cerintele prevăzute în sectiunea B pct. 1 si 2 din anexa nr. 4;

c) substantele chimice introduse pe piată în cantităti limitate, care nu depăsesc 100 kg/producător/an si care sunt destinate exclusiv scopurilor de cercetare si dezvoltare stiintifică;

d) substantele chimice introduse pe piată în scopuri de cercetare si dezvoltare aplicativă, în cantităti limitate la acest scop, cu un număr limitat de clienti înregistrati.

Aceste substante chimice sunt exceptate de la notificare pe o perioadă de un an, cu conditia ca producătorul sau importatorul să comunice ANSPCP identitatea acestor substante chimice, datele de etichetare, cantitatea, justificarea acestei cantităti, lista clientilor si programul de cercetare si dezvoltare. În acelasi scop ANSPCP poate solicita si alte informatii suplimentare care să nu le depăsească însă pe cele prevăzute la art. 6 si 7. Producătorul sau importatorul  este obligat să asigure că substantele sau preparatele încare sunt încorporate substante chimice introduse pe piată  în scopuri de cercetare si dezvoltare aplicativă sunt manipulate exclusiv de personalul clientilor, în conditii controlate, si nu sunt puse la dispozitia publicului. În situatia în care consideră că există un risc major pentru om si mediu, ANSPCP poate extinde restrictia asupra tuturor produselor care contin aceste substante chimice;

e) perioada de exceptare prevăzută la lit. d) poate fi extinsă cu încă un an în cazul în care notificatorul demonstrează ANSPCP că prelungirea perioadei de exceptare este justificată.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si c) producătorul sau importatorul păstrează înregistrări scrise care contin identitatea substantei chimice, datele de etichetare, cantitătile si lista clientilor, informatii ce vor fi puse la dispozitie ANSPCP, la cerere.

(3) Substantele chimice prevăzute la alin. (1) se ambalează si se etichetează cu datele cunoscute la momentul respectiv de către producător sau reprezentantul acestuia, în conformitate cu prevederile art. 14-19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 si ale anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. În cazul în care etichetarea substantei chimice în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 nu este posibilă deoarece rezultatele testelor prevăzute în anexa nr. 1 nu sunt integral disponibile, eticheta trebuie să cuprindă, în plus fată de informatiile rezultate din testele efectuate, avertizarea: “Atentie - substantă chimică incomplet testată”.

(4) Dacă una dintre substantele chimice prevăzute la alin. (1), etichetată conform prevederilor art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, este foarte toxică, cancerigenă, toxică pentru reproducere sau mutagenă, producătorul, reprezentantul acestuia sau importatorul trebuie să transmită ANSPCP informatiile prevăzute în sectiunea B pct. 2.3, 2.4 si 2.5 din anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) Notificatorul unei substante chimice deja notificate are obligatia să informeze în scris ANSPCP cu privire la:

a) modificările apărute la nivelul cantitătilor anuale sau totale introduse pe piată de el si/sau de altii ori în cazul unei substante chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene, pentru care notificatorul a fost desemnat reprezentant unic;

b) noile cunostinte acumulate cu privire la efectele substantei chimice asupra omului si/sau mediului;

c) noile utilizări ale substantei chimice, despre care notificatorul este informat;

d) orice modificare a compozitiei substantelor chimice, conform prevederilor sectiunii B pct. 1.3 din anexele nr. 1, 3 si 4;

e) orice modificare a statutului notificatorului.

(2) Importatorul unei substante chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene, care efectuează importul în baza unei notificări depuse anterior de către un reprezentant unic, este obligat să furnizeze acestuia date actualizate privind cantitătile substantei chimice introduse pe piată.

Art. 13. - Pentru substantele chimice notificate noul notificator nu mai are obligatia să furnizeze datele prevăzute la art. 4 si 6 pentru dosarele tehnice din anexele nr. 1, 3, 4 si 5, cu exceptia sectiunilor A si B ale acestora, dacă datele respective au fost depuse cu cel putin 10 ani înainte.

 

CAPITOLUL V

Renotificarea unei substante chimice

 

Art. 14. - (1) Pentru o substantă chimică notificată în conformitate cu art. 4 sau art. 6 alin. (1), ANSPCP poate aproba ca, în scopurile mentionate la sectiunea B pct. 3, 4 si 5 din anexele nr. 1 si 3 si la sectiunea B pct. 3 si 4 din anexa nr. 4, noul notificator să facă referire la rezultatele testelor/studiilor prezentate de către notificatorul initial, în măsura în care poate dovedi că substanta chimică renotificată este aceeasi cu cea notificată anterior, inclusiv în privinta gradului de puritate si a naturii impuritătilor. Noul notificator poate face referire la rezultatele testelor/studiilor notificării initiale, pe baza acordului scris al notificatorului initial.

(2) Înainte de a efectua testări pe animale vertebrate în scopul depunerii unui dosar de notificare în conformitate cu prevederile art. 4 sau art. 6 alin. (1), noii notificatori cer ANSPCP următoarele informatii:

a) dacă substanta chimică a fost notificată anterior;

b) numele si adresa notificatorului initial.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) este însotită de o declaratie scrisă care atestă intentia noului notificator de a introduce pe piată substanta chimică si în ce cantităti.

(4) ANSPCP va furniza noului notificator numele si adresa notificatorului initial si îl va informa pe acesta din urmă cu privire la solicitarea primită, în situatia în care:

a) pe baza declaratiei scrise a noului notificator, ANSPCP este convinsă asupra intentiei acestuia de a introduce pe piată cantitătile de substantă chimică indicate;

b) substanta chimică a fost notificată anterior; si

c) notificatorul initial nu a solicitat si nu i s-a acordat o exceptare temporară de la prevederile alin. (1)-(3).

(5) Notificatorul initial si noul notificator vor utiliza în

comun informatiile, astfel încât să fie evitată repetarea testelor pe animale vertebrate.

(6) Notificatorii aceleiasi substante chimice, care au convenit să utilizeze în comun informatiile prevăzute în anexele nr. 1, 3 si 4, în conformitate cu alin. (1)-(5), vor lua măsurile necesare pentru a ajunge la un acord privind modul de utilizare în comun a informatiilor care rezultă din testarea pe animale vertebrate prezentate conform prevederilor art. 5 alin. (1).

(7) În situatia în care notificatorii unei substante chimice nu ajung la un acord privind utilizarea în comun a informatiilor care rezultă din testarea pe animale vertebrate, ANSPCP poate elabora reglementări prin care acestia sunt obligati să utilizeze în comun informatiile respective, în vederea evitării repetării testelor pe animale vertebrate. În acest scop ANSPCP stabileste atât procedura de utilizare în comun a informatiilor, cât si procedura privind exceptarea temporară de la notificare prevăzută la art. 4 lit. f), urmărind mentinerea unui echilibru între interesele părtilor implicate.

 

CAPITOLUL VI

Atributiile si răspunderile ANSPCP cu privire la notificare

 

Art. 15. - ANSPCP este autoritatea competentă pentru evaluarea conformitătii dosarelor de notificare cu prevederile prezentei hotărâri.

Art. 16. - (1) În scopul evaluării riscului potential al unei s ubstante ANSPCP poate solicita notificatorului informatii si teste de verificare suplimentare cu privire la o substantă chimică care a fost notificată sau la produsii ei de transformare.

(2) În acelasi scop ANSPCP poate solicita la un moment anterior celui prevăzut la art. 5 alin. (1) informatiile prevăzute în anexa nr. 2.

(3) ANSPCP poate preleva probe ale substantelor chimice în scopul controlului.

(4) ANSPCP poate solicita notificatorului furnizarea mostrelor de substantă chimică, în cantităti necesare pentru efectuarea testelor de verificare.

(5) ANSPCP poate stabili măsurile necesare cu privire la aplicarea prevederilor legale în vigoare pentru utilizarea în sigurantă a substantelor chimice, până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(6) În cazul substantelor chimice notificate în conformitate cu art. 4 si art. 6 alin. (1) si (2), ANSPCP efectuează o evaluare a riscurilor pentru om si mediu. Evaluarea include recomandări cu privire la cele mai adecvate

metode pentru testarea substantei chimice si, dacă este necesar, cu privire la măsurile care să reducă riscurile  entru om si mediu, legate de introducerea pe piată a substantei chimice. Evaluarea va fi actualizată periodic, luându-se în considerare informatiile suplimentare prevăzute în prezentul articol sau la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3) si la art. 12 alin. (1).

(7) În cazul notificării complete, în decurs de 60 de zile de la primirea dosarului de notificare ANSPCP decide asupra conformitătii dosarului cu prevederile prezentei hotărâri si informează în scris notificatorul asupra deciziei sale.

Fiecare dosar de notificare acceptat este înregistrat de ANSPCP cu un număr oficial, care este comunicat notificatorului în decurs de 60 de zile de la primirea dosarului de notificare. În cazul în care dosarul nu este acceptat, în decurs de 60 de zile de la primirea dosarului de notificare  ANSPCP îl informează pe notificator cu privire la informatiile suplimentare pe care acesta trebuie să le furnizeze pentru ca dosarul să corespundă cerintelor prezentei hotărâri.

(8) În cazul notificării reduse, în decurs de 30 de zile de la primirea dosarului de notificare ANSPCP decide asupra conformitătii dosarului cu prevederile prezentei hotărâri.

Fiecare dosar de notificare acceptat este înregistrat de ANSPCP cu un număr oficial, care este comunicat notificatorului în decurs de 30 de zile de la primirea dosarului de notificare. În cazul în care dosarul de notificare nu este acceptat, în decurs de 30 de zile de la primirea dosarului de notificare ANSPCP îl informează pe notificator cu privire la informatiile pe care acesta trebuie să le mai furnizeze.

Art. 17. - (1) Informatiile prezentate în conformitate cu art. 5, 6 si 12, pe care notificatorul le apreciază ca fiind confidentiale, în sensul că divulgarea lor poate prejudicial activitatea industrială sau comercială a acestuia, vor fi semnalate ANSPCP pe baza unei justificări fundamentat, pentru a nu fi făcute publice.

(2) Nu au caracter confidential următoarele informatii prezentate la art. 4, art. 5 alin. (1) si la art. 6 alin. (1), (2) si (3):

a) denumirea comercială a substantei chimice;

b) numele producătorului si al notificatorului;

c) datele fizico-chimice referitoare la substantele chimice, prevăzute în sectiunea B pct. 3 din anexele nr. 1, 3 si 4;

d) posibilitătile de a face substanta chimică inofensivă;

e) rezultatele sumare ale testelor toxicologice si ecotoxicologice ale substantei chimice;

f) gradul de puritate al substantei chimice si natura impuritătilor si/sau aditivilor periculosi, în sensul art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, în cazul în care acest lucru este esential pentru clasificare si etichetare în scopul includerii substantei chimice în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002;

g) metodele si precautiile prevăzute în sec tiunea B pct. 2.3 din anexele nr. 1, 3 si 4 si în sectiunea C cap. C.2 pct. 2.3 din anexa nr. 5, precum si măsurile de urgentă prevăzute în sectiunea B pct. 2.4 si 2.5 din anexele nr. 1, 3, si 4 si în sectiunea C cap. C.2 pct. 2.4 si 2.5 din anexa nr. 5;

h) informatiile continute în fisa tehnică de securitate a substantei chimice;

i) metodele de analiză pentru identificarea unei substante chimice periculoase când aceasta este evacuată în mediu, precum si determinarea expunerii directe a oamenilor la această substantă chimică, în cazul substantelor  chimice incluse în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.

(3) Dacă notificatorul sau producătorul ori importatorul dezvăluie ulterior informatii apreciate anterior ca fiind confidentiale, acesta va informa ANSPCP despre aceasta.

(4) ANSPCP poate refuza, pe propria răspundere, încadra rea partială sau integrală a informatiilor prevăzute la alin. (1) si (2) ca informatii confidentiale din motive privind securitatea sănătătii si a mediului.

Art. 18. - (1) Substantele chimice cuprinse în Lista europeană a substantelor chimice notificate - ELINCS se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Lista privind substantele chimice notificate se actualizează periodic, în functie de progresul tehnic.

(3) La propunerea ANSPCP, prin ordin al ministrului industriei si resurselor se va aproba si se va reactualiza tariful aferent notificării.

 

CAPITOLUL VII

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 19. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), cu amendă de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei si retragerea de pe piată a substantei respective sau a preparatului în care este înglobată aceasta;

b) nerespectarea prevederilor art. 5, 6, 8 si 12, cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) si art. 11 alin. (3), cu amendă de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei.

(2) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 20. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 19 se fac de către personalul anume împuternicit de ANSPCP.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

 Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă dinprezenta hotărâre.

Art. 22. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 20 noiembrie 2002.

Nr. 1.300.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE

ce trebuie incluse în dosarul tehnic aferent notificării complete

 

SECTIUNEA A

 

Date privind identitatea producătorului si a notificatorului; amplasamentul instalatiei de productie

Pentru substantele chimice produse în afara teritoriului Uniunii Europene si pentru care, în scopul notificării, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al producătorului se vor mentiona identitatea si adresele importatorilor care vor aduce substanta chimică în România.

 

SECTIUNEA B

 

1. Identitatea substantei chimice

1.1. Denumirea

1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC

1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale, denumiri prescurtate

1.1.3. Numărul CAS sau denumirea CAS (dacă este posibil)

1.2. Formula moleculară si structurală

1.3. Compozitia substantei chimice

1.3.1. Gradul de puritate al substantei chimice (%)

1.3.2. Natura impuritătilor, incluzând izomerii si produsele secundare

1.3.3. Continutul procentual al impuritătilor principale

1.3.4. Dacă substanta chimică contine un agent stabilizator sau un inhibitor ori alti aditivi, se specifică: natura, ordinul de mărime:…. ppm…%

1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de masă)

1.3.6. Datele cromatografiei de înaltă performantă pentru lichide, datele cromatografiei pentru gaze

1.4. Metodele de identificare si determinare

O descriere completă a metodelor folosite sau referiri bibliografice.

Pe lângă metodele de identificare si determinare se iau în considerare si metodele analitice cunoscute de notificator, care permit identificarea substantei si a produselor de transformare la evacuarea în mediul înconjurător, precum si determinarea efectelor asupra oamenilor.

2. Date privind substanta chimică

2.0. Productia

Datele furnizate trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a efectelor procesului de productie asupra omului si mediului înconjurător. Nu sunt solicitate detalii precise privind procesul de productie.

2.0.1. Procesări în procesul de productie

2.0.2. Evaluarea influentei procesului tehnologic pentru:

a) mediul de lucru;

b) mediul înconjurător.

2.1. Utilizări propuse

Datele furnizate în această sectiune trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a riscului, la utilizarea substantelor chimice, pentru om si mediu.

2.1.1. Tipurile de utilizări: descrierea functiei si a efectelor dorite

2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic(e) legat(e) de utilizarea substantei chimice (dacă este/sunt cunoscute)

2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substantei chimice (dacă este cunoscut) pentru:

a) mediul de lucru;

b) mediul înconjurător.

2.1.1.3. Forma sub care substanta chimică este introdusă pe piată: substantă, preparat, produs

2.1.1.4. Concentratia substantei chimice în preparatul sau produsul introdus pe piată (dacă este cunoscută)

2.1.2. Domeniile de întrebuintare:

a) industrie;

b) fermieri/agricultori si meserii calificate/artizani;

c) folosit de public în general.

2.1.3. Identitatea clientilor substantei chimice (dacă sunt cunoscuti)

2.1.4. Cantitătile si compozitia deseului rezultat la utilizarea substantei chimice (dacă sunt cunoscute)

2.2. Productia estimată si/sau importurile pentru fiecare întrebuintare sau domeniu de întrebuintare

2.2.1. Productia totală si/sau importurile exprimate în tone pe an:

a) primul an calendaristic;

b) următorii ani calendaristici.

Pentru substantele chimice produse în afara teritoriului Uniunii Europene si pentru care, în scopul notificării, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al producătorului, această informatie trebuie dată pentru fiecare dintre importatorii identificati la sectiunea A.

2.2.2. Productia si/sau importurile, defalcate în concordantă cu pct. 2.1.1 si 2.1.2, exprimate în procente:

a) primul an calendaristic;

b) următorii ani calendaristici.

2.3. Metode recomandate si măsuri de precautie cu privire la:

2.3.1. Manipulare

2.3.2. Depozitare

2.3.3. Transport

2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de piroliză, în cazul în care întrebuintările presupuse justifică aceasta)

2.3.5. Alte pericole, în special reactiile chimice cu apa

2.3.6. Dacă sunt relevante, datele cu privire la susceptibilitatea substantei chimice de a exploda când este sub formă de pulbere

2.4. Măsurile de urgentă în cazul împrăstierii accidentale a substantei chimice

2.5. Măsurile de urgentă în cazul vătămării persoanei (de exemplu, otrăviri)

2.6. Ambalare

3. Proprietăti fizico-chimice ale substantei chimice

3.0. Starea substantei la 20șC si 101,3 kPa.

3.1. Punctul de topire

3.2. Punctul de fierbere

3.3. Densitatea relativă

3.4. Presiunea de vapori

3.5. Tensiunea superficială

3.6. Solubilitatea în apă

3.8. Coeficient de repartizare n/octanol/apă

3.9. Punct de aprindere

3.10. Punct de inflamabilitate

3.11. Proprietăti explozive

3.12. Temperatura de autoaprindere

3.13. Proprietăti oxidante

3.15. Granulometrie

Pentru acele substante chimice care sunt introduse pe piată într-o formă ce poate conduce la cresterea pericolului expunerii prin inhalare trebuie efectuat un test pentru determinarea distributiei granulometrice a substantei chimice introduse pe piată.

4. Studii de toxicitate

4.1. Toxicitate acută

Pentru testele prevăzute la pct. 4.1.1, 4.1.2 si 4.1.3 substantele chimice, altele decât cele gazoase, vor fi administrate pe cel putin două căi, dintre care una trebuie să fie calea orală. Alegerea celei de-a doua căi va depinde de natura substantei chimice si de calea adecvată expunerii umane. Gazele si lichidele volatile ar putea fi administrate prin inhalare.

4.1.1. Administrare orală

4.1.2. Administrare prin inhalare

4.1.3. Administrare cutanată

4.1.5. Iritatia pielii

4.1.6. Iritatia ochilor

4.1.7. Sensibilizarea pielii

4.2. Doze repetate

Calea de administrare trebuie să fie în concordantă cu calea de expunere umană, cu toxicitatea acută si natura substantei chimice. În absenta contraindicatiilor se preferă, de obicei, calea orală.

4.2.1. Toxicitate prin doze repetate (28 de zile)

4.3. Alte efecte

4.3.1. Mutagenitate

Substanta va fi examinată prin două teste. Primul va fi un test bacteriologic (mutatie inversă), cu sau fără activare metabolică. Al doilea va fi un test nebacteriologic pentru a detecta aberatiile cromozomiale sau degradarea. În absenta unor contraindicatii acest test va fi efectuat în conditii normale in vitro, amândouă cu sau fără activare metabolică. În eventualitatea unui rezultat pozitiv la oricare dintre teste, va fi efectuată altă testare în concordantă cu strategia descrisă în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, conform Hotărârii Guvernului nr. 490/2002.

4.3.2. Test de toxicitate a reproducerii (pentru înregistrare)

4.3.3. Evaluarea comportamentului toxicocinetic al substantei chimice în măsura în care acesta poate fi dedus din setul de bază si alte date relevante

5. Studii ecotoxicologice

5.1. Efecte asupra organismelor

5.1.1. Toxicitate acută pentru pesti

5.1.2. Toxicitate acută pentru Daphnia

5.1.3. Test inhibitor de crestere - pe alge

5.1.6. Inhibare bacteriană.

În acele cazuri în care biodegradarea poate fi afectată de efectul inhibitor al substantei chimice asupra bacteriilor, se va efectua un test pentru inhibare bacteriană înainte de testarea biodegradării.

5.2. Degradare:

a) biotică;

b) abiotică.

Dacă substanta chimică nu este usor biodegradabilă, se va lua în considerare necesitatea efectuării testului de hidroliză în functie de pH.

5.3. Test de ecranare - absorbtie/desorbtie

6. Posibilitatea de a face substanta chimică periculoasă

6.1. Pentru industrie/meserii calificate

6.1.1. Posibilitatea reciclării

6.1.2. Posibilitatea de neutralizare a efectelor nefavorabile

6.1.3. Posibilitatea de distrugere:

a) evacuare controlată;

b) incinerare;

c) statie de epurare a apei;

d) altele.

6.2. Pentru publicul larg

6.2.1. Posibilitatea reciclării

6.2.2. Posibilitatea de neutralizare a efectelor nefavorabile

6.2.3. Posibilitatea de distrugere:

a) evacuare controlată;

b) incinerare;

c) statie de epurare a apei;

d) altele.

 

SECTIUNEA C

 

Mentiuni speciale

1. În cazul în care furnizarea unor date dintre cele prevăzute la sectiunile A si B nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este necesară din punct de vedere stiintific, notificatorul întocmeste o justificare fundamentată în acest sens, pe care o supune spre aprobare ANSPCP.

2. Documentul justificativ mentionat la alin. 1. se transmite ANSPCP o dată cu datele care constituie dosarul tehnic.

3. Notificatorul va mentiona totodată numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.

 

ANEXA Nr. 2

 

TESTE SI STUDII SUPLIMENTARE

ce trebuie incluse în dosarul tehnic aferent notificării complete

 

SECTIUNEA 1

 

I. Studii fizico-chimice

Studii complementare asupra proprietătilor fizico-chimice în functie de rezultatele studiilor prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 si 5. Asemenea studii pot cuprinde, de exemplu, dezvoltarea metodelor analitice care să permită urmărirea si identificarea unei substante sau a produsilor săi de transformare si studii privind produsele de descompunere termică.

II. Studii toxicologice

1.      Studii de fertilitate (o specie, o generatie, masculi si femele, calea de administrare cea mai adecvată)

În cazul unor rezultate echivoce la prima generatie, este necesar studiul la cea de-a doua generatie.

În functie de planificarea dozelor, este posibil ca în cursul unui studiu de fertilitate să se obtină informatii privind teratogeneza. O indicatie pozitivă trebuie sustinută de un studiu formal de teratogeneză.

2. Studiu de teratogeneză (o specie, calea de administrare cea mai indicată)

Studiul de teratogeneză este necesar dacă teratogeneza n-a fost analizată sau evaluată în studiul de fertilitate.

3. Studiu de toxicitate subcronică si/sau cronică, inclusive studii speciale (o specie, masculi si femele, calea de administrare cea mai adecvată), este cerut dacă rezultatele studiului în doze repetate, prevăzut în anexele nr. 1, 3, 4 si 5, sau alte informatii relevante indică necesitatea unei investigatii suplimentare. Efectele care indică necesitatea unui studiu de toxicitate subcronică si/sau cronică:

a) leziuni grave sau ireversibile;

b) un nivel foarte scăzut sau absenta nivelului “fără efect”;

c) o relatie clară în structura chimică între substanta studiată si alte substante existente, care s-au dovedit periculoase.

4. Studii suplimentare de mutageneză si/sau studii de depistare a cancerogenezei, asa cum sunt indicate în metodele de testare din anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase.

În cazul în care două teste ale setului de bază sunt negative, se vor realiza teste suplimentare, conform proprietătilor specifice si utilizărilor substantei.

În cazul în care un test sau cele două teste din setul de bază sunt pozitive, un studiu suplimentar trebuie să includă aceeasi finalitate sau finalităti diferite cu alte metode de testare in vitro.

5. Informatii toxicocinetice de bază

III. Studii de ecotoxicitate

1. Studiu de toxicitate prelungită pe Daphnia magna (21 de zile)

2. Studiu pe plante superioare

3. Studiu pe viermi de păsune

4. Studiu de toxicitate la pesti

5. Studiu pentru acumulare într-o specie: o specie, de preferintă peste

6. Studiu suplimentar de degradare, dacă n-a fost demonstrată o degradare suficientă în cadrul testelor prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 si 5

7. Studii suplimentare de absorbtie/desorbtie, în functie de rezultatul investigatiilor prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 si 5.

 

SECTIUNEA 2

 

I. Studii toxicologice

Dacă nu există dovezi contrare pe motive întemeiate, programul de testare trebuie să acopere următoarele aspecte:

1. studiu de toxicitate cronică;

2. studiu de carcinogeneză;

3. studiu de fertilitate (de exemplu, studiu pentru trei generatii), numai dacă s-a stabilit un efect asupra fertilitătii la sectiunea 1;

4. studiu de toxicitate asupra efectelor dezvoltate perinatal si postnatal;

5. studii de teratogeneză (specii nefolosite la testul prevăzut la sectiunea 1);

6. studii suplimentare de toxicocinetică care cuprind biotransformarea, farmacocinetica;

7. teste suplimentare pentru investigarea toxicitătii asupra organelor sau sistemelor.

II. Studii ecotoxicologice

1. Teste suplimentare pentru acumulare, degradare, mobilitate si absorbtie/desorbtie

2. Studii complementare de toxicitate la pesti

3. Studii de toxicitate la păsări

4. Studii complementare de toxicitate la alte organisme.

Mentiuni speciale

1. În cazul în care furnizarea unor date din cele prevăzute la sectiunile I si II nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este necesară din punct de vedere stiintific, notificatorul întocmeste o justificare fundamentată în acest sens, pe care o supune spre aprobare ANSPCP.

2. Documentul justificativ mentionat la alin. 1 se transmite ANSPCP o dată cu datele care constituie dosarul tehnic.

3. Notificatorul va mentiona totodată numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE

ce trebuie incluse în dosarul tehnic aferent notificării reduse, anterior momentului când cantitatea de substantă chimică introdusă pe piată atinge 100 kg/an/producător sau 500 kg/producător

 

SECTIUNEA A

 

Date privind identitatea producătorului si a notificatorului; amplasamentul instalatiei de productie

Pentru substantele chimice produse în afara teritoriului Uniunii Europene si pentru care, în scopul notificării, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al producătorului se vor mentiona identitatea si adresele importatorilor care vor aduce substanta chimică în România.

SECTIUNEA B

1. Identitatea substantei chimice

1.1. Denumirea

1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC

1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale, denumiri prescurtate

1.1.3. Număr CAS sau denumire CAS (dacă este posibil)

1.2. Formula moleculară si structurală

1.3. Compozitia substantei chimice

1.3.1. Gradul de puritate al substantei chimice (%)

1.3.2. Natura impuritătilor, incluzând izomerii si produsele secundare

1.3.3. Continutul procentual al impuritătilor principale

1.3.4. Dacă substanta chimică contine un agent stabilizator sau un inhibitor ori alti aditivi, se specifică: natura, ordinul de mărime:  ppm .%

1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de masă)

1.3.6. Datele cromatografiei de înaltă performantă pentru lichide, datele cromatografiei pentru gaze

1.4. Metode de identificare si determinare

O descriere completă a metodelor folosite sau referiri Bibliografice

Pe lângă metodele de identificare si determinare se iau în considerare si metodele analitice cunoscute de notificator, care permit identificarea substantei si a produselor de transformare la evacuarea în mediul înconjurător, precum si determinarea efectelor asupra oamenilor.

2. Date privind substanta chimică:

2.0. Productia

Datele furnizate trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a efectelor procesului de  productieasupra omului si mediului înconjurător. Nu sunt solicitate detalii precise privind procesul de productie.

2.0.1. Procesări în procesul de productie

2.0.2. Evaluarea influentei procesului tehnologic pentru:

a) mediul de lucru;

b) mediul înconjurător.

2.1. Utilizări propuse

Datele furnizate în această sectiune trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a riscului, la utilizarea substantelor, pentru om si mediu.

2.1.1. Tipurile de utilizări: descrierea functiei si a efectelor dorite.

2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic(e) legat(e) de utilizarea substantei (dacă este/sunt cunoscute)

2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substantei chimice

(dacă este cunoscut) pentru:

a) mediul de lucru;

b) mediul înconjurător.

2.1.1.3. Forma sub care substanta chimică este introdusă pe piată: substantă, preparat, produs

2.1.1.4. Concentratia substantei chimice în preparatul sau produsul introdus pe piată (dacă este cunoscută)

2.1.2. Domeniile de întrebuintare:

a) industrie;

b) fermieri/agricultori si meserii calificate/artizani;

c) folosit de public în general.

2.1.3. Identitatea utilizatorilor substantei chimice (dacă sunt cunoscuti)

2.2. Productia estimată si/sau importurile pentru fiecare întrebuintare sau domeniu de întrebuintare

2.2.1. Productia totală si/sau importurile exprimate în tone pe an:

a) primul an calendaristic;

b) următorii ani calendaristici.

Pentru substantele chimice produse în afara teritoriului Uniunii Europene si pentru care, în vederea notificării, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al producătorului, această informatie trebuie dată pentru fiecare dintre importatorii identificati la sectiunea A.

2.2.2. Productia si/sau importurile, defalcate în concordantă cu prevederile pct. 2.1.1 si 2.1.2., exprimate în procente:

a) primul an calendaristic;

b) următorii ani calendaristici.

2.3. Metode recomandate si măsuri de precautie cu privire la:

2.3.1. Manipulare

2.3.2. Depozitare

2.3.3. Transport

2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de piroliză, în cazul în care întrebuintările presupuse justifică aceasta)

2.3.5. Alte pericole, în special reactiile chimice cu apă

2.4. Măsurile de urgentă în cazul împrăstierii accidentale a substantei

2.5. Măsurile de urgentă în cazul vătămării persoanei (de exemplu, otrăviri)

2.6. Ambalare

3. Proprietătile fizico-chimice ale substantei chimice 3.0. Starea substantei la 20șC si 101,3 kPa

3.1. Punctul de topire

3.2. Punctul de fierbere

3.6. Solubilitatea în apă

3.8. Coeficient de repartizare n/octanol/apă

3.9. Punct de aprindere

3.10. Punct de inflamabilitate

4. Studii de toxicitate

4.1. Toxicitatea acută

Pentru testele mentionate la pct. 4.1.1 si 4.1.2 este suficientă o cale de administrare. Substantele, altele decât cele gazoase, vor fi testate prin administrare orală. Gazele vor fi testate prin inhalare.

4.1.1. Administrare orală

4.1.2. Administrare prin inhalare

4.1.5. Iritatia pielii

4.1.6. Iritatia ochilor

4.1.7. Sensibilizarea pielii

4.3. Alte efecte

4.3.1. Mutagenitate

Substanta va fi examinată într-un test bacteriologic (mutatie reversibilă) cu sau fără activare metabolică.

5. Studii ecotoxicologice

5.2. Degradare:

- biotică.

 

SECTIUNEA C

Mentiuni speciale

(1) În cazul în care furnizarea unor date din cele prevăzute la sectiunile A si B nu este posibilă din punct de  vedere tehnic sau nu este necesară din punct de vedere stiintific, notificatorul întocmeste o justificare fundamentală în acest sens, pe care o supune spre aprobare ANSPCP.

(2) Documentul justificativ mentionat la alin. (1) se transmite ANSPCP o dată cu datele care constituie dosarul tehnic.

(3) Notificatorul va mentiona totodată numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.

(4) În plus fată de datele mentionate la alin. (1) si (3), dacă consideră necesar pentru evaluarea riscului, ANSPCP poate solicita notificatorului să furnizeze următoarele date suplimentare:

a) presiunea de vapori;

b) testul de toxicitate acută la Daphnia.

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE

ce trebuie incluse în dosarul tehnic aferent notificării reduse, pentru cazurile în care cantitatea de substantă chimică introdusă pe piată se situează sub 100 kg/an/producător

 

SECTIUNEA A

 

Date privind identitatea producătorului si a notificatorului; amplasamentul instalatiei de productie

Pentru substantele chimice produse în afara teritoriului Uniunii Europene si pentru care, în scopul notificării, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al producătorului se vor mentiona identitatea si adresele importatorilor care vor aduce substanta chimică în România.

 

SECTIUNEA B

 

1. Identitatea substantei chimice

1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC

1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale, denumiri prescurtate

1.1.3. Număr CAS sau denumire CAS (dacă este posibil)

1.2. Formula moleculară si structurală

1.3. Compozitia substantei chimice

1.3.1. Gradul de puritate al substantei chimice (%)

1.3.2. Natura impuritătilor, incluzând izomerii si produsele secundare

1.3.3. Continutul procentual al impuritătilor principale

1.3.4. Dacă substanta chimică contine un agent stabilizator sau un inhibitor ori alti aditivi, se specifică: natura, ordinul de mărime: … ppm .. %

1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de masă)

1.3.6. Datele cromatografiei de înaltă performantă pentru lichide, datele cromatografiei pentru gaze

1.4. Metode de identificare si determinare

O descriere completă a metodelor folosite sau referiri bibliografice

Pe lângă metodele de identificare si determinare se iau în considerare si metodele analitice cunoscute de notificator, care permit identificarea substantei chimice si a produselor de transformare la evacuarea în mediul înconjurător, precum si determinarea efectelor asupra oamenilor.

2. Date privind substanta chimică:

2.0. Productia

Datele furnizate trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a efectelor procesului de productie asupra omului si mediului înconjurător. Nu sunt solicitate detalii precise privind procesul de productie.

2.0.1. Procesări în procesul de productie

2.0.2. Evaluarea influentei procesului tehnologic pentru:

a) mediul de lucru;

b) mediul înconjurător.

2.1. Utilizări propuse

Datele furnizate în această sectiune trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a riscului, la utilizarea substantelor, pentru om si mediu.

2.1.1. Tipurile de utilizări: descrierea functiei si a efectelor dorite

2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic(e) legat(e) de utilizarea substantei (dacă este/sunt cunoscute)

2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substantei chimice (dacă este cunoscut) pentru:

a) mediul de lucru;

b) mediul înconjurător.

2.1.1.3. Forma sub care substanta chimică este introdusă pe piată: substantă, preparat, produs

2.1.1.4. Concentratia substantei chimice în preparatul sau produsul introdus pe piată (dacă este cunoscută)

2.1.2. Domeniile de întrebuintare:

a) industrie;

b) fermieri/agricultori si meserii calificate/artizani;

c) folosit de public în general.

2.1.3. Identitatea utilizatorilor substantei chimice (dacă sunt cunoscuti)

2.2. Productia estimată si/sau importurile pentru fiecare întrebuintare sau domeniu de întrebuintare

2.2.1. Productia totală si/sau importurile exprimate în tone pe an:

a) primul an calendaristic;

b) următorii ani calendaristici.

Pentru substantele chimice produse în afara teritoriului Uniunii Europene si pentru care, în vederea notificării, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al producătorului, această informatie trebuie dată pentru fiecare dintre importatorii identificati la sectiunea A.

2.2.2. Productia si/sau importurile, defalcate în concordantă cu prevederile pct. 2.1.1 si 2.1.2, exprimate în procente:

a) primul an calendaristic;

b) următorii ani calendaristici.

2.3. Metode recomandate si măsuri de precautie cu privire la:

2.3.1. Manipulare

2.3.2. Depozitare

2.3.3. Transport

2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de piroliză, în cazul în care întrebuintările presupuse justifică aceasta)

2.3.5. Alte pericole, în special reactiile chimice cu apă

2.4. Măsurile de urgentă în cazul împrăstierii accidentale a substantei

2.5. Măsurile de urgentă în cazul vătămării persoanei (de exemplu, otrăviri)

2.6. Ambalare

3. Proprietătile fizico-chimice ale substantei chimice

3.0. Starea substantei la 20șC si 101,3 kPa

3.9. Punct de aprindere

3.10. Punct de inflamabilitate

4. Studii de toxicitate

4.1. Toxicitatea acută

O cale de administrare este suficientă. Substantele, altele decât gazele, vor fi testate prin administrare orală.

Gazele vor fi testate prin inhalare.

4.1.1. Administrare orală

4.1.2. Administrare prin inhalare.

 

SECTIUNEA C

 

Mentiuni speciale

(1) În cazul în care furnizarea unor date dintre cele prevăzute la sectiunile A si B nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este necesară din punct de vedere stiintific, notificatorul întocmeste o justificare fundamentată în acest sens, pe care o supune spre aprobare ANSPCP.

(2) Documentul justificativ mentionat la alin. (1) se transmite ANSPCP o dată cu datele care constituie dosarul tehnic.

(3) Notificatorul va mentiona totodată numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.

 

ANEXA Nr. 5

 

PREVEDERI SPECIFICE

referitoare la dosarul tehnic privind notificarea pentru polimeri

 

SECTIUNEA A

 

Terminologia utilizată:

- homopolimer este un polimer care contine un singur tip de unitate monomerică;

- copolimer este un polimer care contine mai multe tipuri de unităti monomerice;

- polimer pentru care este acceptabil un pachet redus de teste, respectiv polimer PRT, este un polimer care satisface criteriile stipulate în C.2;

- familie de polimeri este un grup de polimeri (homopolimeri sau copolimeri) cu număr de masă moleculară medie diferit sau compozitii diferite rezultând din proportiile diferite ale unitătilor monomerice. Diferenta dintre numerele de masă moleculară medie sau dintre compozitii este determinată nu de fluctuatiile legate de procese nedorite, ci de modificările intentionate ale conditiilor de proces, procesul în sine rămânând acelasi;

- M0 este numărul de masă moleculară medie;

- M este masa moleculară.

 

SECTIUNEA B

 

Modul de abordare a unei familii de polimeri

Gruparea polimerilor în familii are scopul de a evita testările nenecesare. Conceptul constă din testarea membrilor reprezentativi ai unei familii cu:

- M0 variabil pentru homopolimeri; sau

- compozitie variabilă cu M0 aproximativ constant pentru copolimeri; sau

- pentru M0 > 1.000, M0 variabil, cu compozitia constantă pentru copolimeri.

În anumite cazuri, când există diferente în ceea ce priveste efectele observate la membrii reprezentativi ai familiei, în functie de domeniul M0 sau de domeniul compozitiei, pot fi necesare testări suplimentare ale altor membri reprezentativi.

 

SECTIUNEA C

 

Date necesare pentru dosarul tehnic prevăzut în art. 9 din hotărâre:

(1) În cazul în care furnizarea unor date nu este posibilă din punct de vedere tehnic sau nu este necesară din punct de vedere stiintific, notificatorul întocmeste o justificare fundamentată în acest sens, pe care o supune spre aprobare ANSPCP.

(2) Documentul justificativ mentionat la alin. (1) se transmite ANSPCP o dată cu datele care constituie dosarul tehnic.

(3) Notificatorul va mentiona totodată numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.

Pentru evaluarea proprietătilor polimerului pot fi luate în considerare datele disponibile adecvate privind proprietătile monomerului/monomerilor.

Fără a aduce prejudicii prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, testele trebuie efectuate conform metodelor reglementate.

C.1. Polimeri cu pachet de teste standard

C.1.1. Polimeri introdusi pe piată în cantităti mai mari sau egale cu 1 t/an sau în cantităti totale mai mari sau egale cu 5 t

În plus fată de datele si testele mentionate în art. 4 din hotărâre, stipulate în anexa nr. 1, sunt necesare următoarele date specifice polimerilor:

1. Identitatea substantei chimice

1.2.1. Numărul de masă moleculară medie

1.2.2. Distributia maselor moleculare (MWD)

1.2.3. Identitatea si concentratia monomerilor de pornire si ale substantelor de initiere ce vor fi legate în structura polimerului

1.2.4. Indicarea grupelor functionale finale si identitatea si frecventa grupelor functionale reactive

1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reactionat

1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reactionat

2. Date privind substanta chimică

2.1.1. 5. Declaratia însotită de informatiile relevante privind caracterul degradabil al polimerului, manifestat în mediu

3. Proprietătile fizico-chimice ale substantei chimice

3.6.1. Extractibilitatea în apă

Fără a aduce prejudicii art. 16 alin. (1) si (2) din hotărâre, în anumite cazuri pot fi necesare teste suplimentare, cum ar fi:

- stabilitatea la lumină dacă polimerul nu este stabilizat în mod specific fată de lumină;

- extractibilitatea pe termen lung (testul de extragere prin dizolvare cu sodă caustică); în functie de rezultatele acestui test pot fi solicitate testări corespunzătoare ale liceatului, de la caz la caz.

C.1.2. Polimeri introdusi pe piată în cantităti mai mici de 1 t/an sau în cantităti totale mai mici de 5 t, dar mai mari sau egale cu 100 kg/an, sau în cantităti totale mai mari sau egale cu 500 kg

În plus fată de datele si testele mentionate în art. 6 alin. (1) din hotărâre, stipulate în anexa nr. 3, sunt necesare următoarele informatii specifice polimerului:

1. Identitatea substantei chimice

1.2.1. Numărul de masă moleculară medie

1.2.2. Distributia maselor moleculare (MWD)

1.2.3. Identitatea si concentratia monomerilor de pornire si ale substantelor de initiere ce vor fi legate în structura polimerului

1.2.4. Indicarea grupelor functionale finale si identitatea si frecventa grupelor functionale reactive

1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reactionat

1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reactionat

2. Date privind substanta chimică

2.1.1.5. Declaratia însotită de informatiile relevante privind caracterul degradabil al polimerului, manifestat în mediu

3. Proprietătile fizico-chimice ale substantei chimice

3.6.1. Extractibilitatea în apă

C.1.3. Polimeri introdusi pe piată în cantităti mai mici de 100 kg/an sau în cantităti totale mai mici de 500 kg

În plus fată de informatiile si testele mentionate în art. 6 alin. (2) din hotărâre, stipulate în anexa nr. 4, sunt necesare următoarele informatii specifice polimerului:

1. Identitatea substantei chimice

1.2.1. Numărul de masă moleculară medie

1.2.2. Distributia maselor moleculare (MWD)

 1.2.3. Identitatea si concentratia monomerilor de pornire si ale substantelor de initiere ce vor fi legate în structura polimerului

1.2.4. Indicarea grupelor functionale finale si identitatea si frecventa grupelor functionale reactive

1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reactionat

1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reactionat

2. Date privind substanta chimică

2.1.1.5. Declaratia însotită de informatiile relevante privind caracterul degradabil al polimerului, manifestat în mediu

C.2. Polimeri pentru care este acceptabil un pachet redus de teste

În anumite conditii pachetul de teste de bază pentru polimeri poate fi redus.

Substantele chimice cu numărul de masă moleculară medie mare, un continut scăzut de specii cu masă moleculară mică si solubilitate/extractibilitate redusă vor fi considerate ca nonbiodisponibile. Prin urmare, pentru a stabili polimerii pentru care este acceptabil un pachet redus de teste se vor utiliza criteriile de mai jos.

Pentru polimerii care nu sunt usor degradabili, introdusi pe piată în cantităti mai mari sau egale cu 1 t/an sau în cantităti totale mai mari sau egale cu 5 t, următoarele criterii definesc acei polimeri pentru care este acceptabil un pachet redus de teste:

I. Numărul de masă moleculară medie mare (M0)*).

II. Extractibilitatea în apă (3.6.1):

< 10 mg/l, excluzând orice contributie a aditivilor si impuritătilor.

III. Un procent mai mic de 1% cu M < 1.000; procentul se referă numai la molecule (componente) derivate direct din monomeri, inclusiv monomerii, excluzând alte componente cum ar fi aditivii sau impuritătile.

Dacă toate criteriile sunt îndeplinite, polimerul este considerat ca unul pentru care este acceptabil un pachet redus de teste.

În cazul polimerilor care nu sunt usor degradabili, plasati pe piată în cantităti mai mici de 1 t/an sau în cantităti totale mai mici de 5 t, pentru ca acestia să fie considerati polimeri pentru care este acceptabil un pachet redus de teste, este suficient să îndeplinească criteriile I si II.

Dacă nu este posibil să se dovedească respectarea criteriilor cu testele legal recunoscute, solicitantul n notificării trebuie să demonstreze respectarea criteriilor prin alte mijloace.

În anumite circumstante pot fi solicitate teste toxicologice si ecotoxicologice.

C.2.1. Polimeri introdusi pe piată în cantităti mai mari sau egale cu 1 t/an sau în cantităti totale mai mari sau egale cu 5 t

0. Date privind identitatea fabricantului si a notificatorului; amplasamentul instalatiei de productie

Pentru substantele fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene si pentru care, în scopul notificării, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al producătorului se vor mentiona identitatea si adresele importatorilor care vor aduce substanta chimică în România.

1. Identitatea substantei chimice

1.1. Denumirea

1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC

1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale, denumiri prescurtate

1.1.3. Număr CAS sau denumire CAS (dacă este posibil)

1.2. Formula moleculară si structurală

1.2.1. Numărul de masă moleculară medie

1.2.2. Distributia maselor moleculare (MWD)

1.2.3. Indentitatea si concentratia monomerilor de pornire si ale substantelor de initiere ce vor fi legate în structura polimerului

1.2.4. Indicarea grupelor functionale finale si identitatea si frecventa grupelor functionale reactive

1.3. Compozitia substantei chimice

1.3.1. Gradul de puritate a substantei chimice (%)

1.3.2. Natura impuritătilor, incluzând izomerii si produsele secundare

1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reactionat

1.3.3. Continutul procentual al impuritătilor principale

1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reactionat

1.3.4. Dacă substanta chimică contine un agent stabilizator sau un inhibitor ori alti aditivi, se specifică: natura, ordinul de mărime: … ppm…%.

1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de masă)

1.3.6.1. Date cromatografice

1.4. Metode de identificare si determinare

O descriere completă a metodelor folosite sau referiri bibliografice.

Pe lângă metodele de identificare si determinare se iau în considerare si metodele analitice cunoscute de notificator, care permit identificarea substantei chimice si a produselor de transformare la evacuarea în mediul înconjurător, precum si determinarea efectelor asupra oamenilor.

2. Date privind substanta chimică:

2.0. Productia

Datele furnizate trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a efectelor procesului de productie  asupra omului si mediului înconjurător. Nu sunt solicitate detalii precise privind procesul de productie.

2.0.1. Procesări în procesul de productie

2.0.2. Evaluarea influentei procesului tehnologic pentru:

- mediul de lucru;

- mediul înconjurător.

2.1. Utilizări propuse

Datele furnizate în această sectiune trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a riscului, la utilizarea substantelor chimice, pentru om si mediu.

2.1.1. Tipurile de utilizări: descrierea functiei si a efectelor dorite

2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic/tehnologice legat/legate de utilizarea substantei chimice (dacă este/sunt cunoscute)

2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substantei chimice (dacă este cunoscut) pentru:

- mediul de lucru;

- mediul înconjurător.

2.1.1.3. Forma sub care substanta chimică este introdusă pe piată: substantă, preparat, produs

2.1.1.4. Concentratia substantei chimice în preparatul sau produsul introdus pe piată (dacă este cunoscută)

2.1.2. Domeniile de întrebuintare:

- industrie;

- fermieri si meserii calificate/artizani;

- folosit de public în general.

2.1.3. Identitatea utilizatorilor substantei chimice (dacă sunt cunoscuti)

2.1.4. Cantitătile si compozitia deseului rezultat la utilizarea substantei chimice (dacă sunt cunoscute)

2.2. Productia estimată si/sau importurile pentru fiecare întrebuintare sau domeniu de întrebuintare

2.2.1. Productia totală si/sau importurile exprimate în tone pe an:

- primul an calendaristic;

- următorii ani calendaristici.

 


*) Autoritătile care primesc declaratiile vor decide pe răspundere proprie dacă un polimer satisface sau nu criteriul.

 

2.2.2. Productia si/sau importurile, defalcate în concordantă cu pct. 2.1.1 si 2.1.2, exprimate în procente:

- primul an calendaristic;

- următorii ani calendaristici.

2.3. Metode recomandate si măsuri de precautie cu privire la:

2.3.1. Manipulare

2.3.2. Depozitare

2.3.3. Transport

2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de piroliză, în cazul în care întrebuintările presupuse justifică aceasta)

2.3.5. Alte pericole, în special reactiile chimice cu apa

2.3.6. Dacă sunt relevante, datele cu privire la susceptibilitatea substantei chimice de a exploda când este sub formă de pulbere

2.4. Măsurile de urgentă în cazul împrăstierii accidentale a substantei chimice

2.5. Măsurile de urgentă în cazul vătămării persoanei (de exemplu, otrăviri)

2.6. Ambalare

3. Proprietăti fizico-chimice ale substantei chimice

3.0. Starea substantei chimice la 20șC si 101,3 kPa.

3.1. Punctul de topire

3.3. Densitatea relativă

3.6.1. Extractibilitatea în apă

3.10. Punct de inflamabilitate

3.11. Proprietăti explozive

3.12. Temperatura de autoaprindere

3.15. Granulometrie

Pentru acele substante chimice care pot fi introduse pe piată într-o formă ce poate conduce la cresterea pericolului expunerii prin inhalare, trebuie efectuat un test pentru determinarea distributiei granulometrice a substantei chimice introduse pe piată.

3.16. Stabilitatea termică

3.17. Extractibilitatea cu:

- apă la pH 2 si 9 la 37șC;

- ciclohexan.

4. Studii de toxicitate

ANSPCP, pe baza: prezentei grupelor reactive, a caracteristicilor structurale/fizice, a cunostintelor privind proprietătile componentelor polimerului cu masă moleculară mică sau privind potentialul de risc, poate solicita efectuarea anumitor teste fără a întârzia acceptarea notificării. În particular, pot fi solicitate teste pentru toxicitatea prin inhalare (de exemplu, cele prevăzute la pct. 4.1.2 sau 4.2.1), dacă este considerată posibilă expunerea prin inhalare.

5. Studii ecotoxicologice

ANSPCP, pe baza: prezentei grupelor reactive, a caracteristicilor structurale/fizice, a cunostintelor privind proprietătile componentelor polimerului cu masă moleculară mică sau privind potentialul de risc, poate solicita efectuarea anumitor teste fără a întârzia acceptarea notificării. În particular, pot fi solicitate următoarele teste suplimentare:

- stabilitatea la lumină, dacă polimerul nu este stabilizat fată de lumină;

- extractibilitatea pe termen lung (testul de lixiviere).

În functie de rezultatele acestui test, poate fi solicitată, de la caz la caz, orice testare adecvată a lixivierii.

6. Posibilitatea de a face substanta chimică nepericuloasă 6.1. Pentru industrie/meserii calificate

6.1.1. Posibilitatea reciclării

6.1.2. Posibilitatea de neutralizare a efectelor nefavorabile

6.1.3. Posibilitatea de distrugere:

- evacuare controlată;

- incinerare;

- statie de epurare a apei;

- altele.

6.2. Pentru publicul larg

6.2.1. Posibilitatea reciclării

6.2.2. Posibilitatea de neutralizare a efectelor nefavorabile

6.2.3. Posibilitatea de distrugere:

- evacuare controlată;

- incinerare;

- statie de epurare a apei;

- altele.

C.2.2. Polimeri introdusi pe piată în cantităti mai mici de 1 t/an sau în cantităti totale mai mici de 5 t

0. Date privind identitatea fabricantului si a notificatorului; amplasamentul instalatiei de productie

Pentru substantele fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene si pentru care, în scopul notificării, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al producătorului se vor mentiona identitatea si adresele importatorilor care vor aduce substanta chimică în România.

1. Identitatea substantei chimice

1.1. Denumirea

1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC

1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale, denumiri prescurtate

1.1.3. Număr CAS sau denumire CAS (dacă este posibil)

1.2. Formula moleculară si structurală

1.2.1. Numărul de masă moleculară medie

1.2.2. Distributia maselor moleculare (MWD)

1.2.3. Identitatea si concentratia monomerilor de pornire si ale substantelor de initiere ce vor fi legate în structura polimerului

1.2.4. Indicarea grupelor functionale finale si identitatea si frecventa grupelor functionale reactive

1.3. Compozitia substantei chimice

1.3.1. Gradul de puritate a substantei chimice (%)

1.3.2. Natura impuritătilor, incluzând izomerii si produsele secundare

1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reactionat

1.3.3. Continutul procentual al impuritătilor principale

1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reactionat

1.3.4. Dacă substanta chimică contine un agent stabilizat or sau un inhibitor ori alti aditivi, se specifică: natura, ordinul de mărime:... ppm...%

1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de masă)

1.3.7.1. Datele cromatografice

1.4. Metode de identificare si determinare

O descriere completă a metodelor folosite sau referiri bibliografice

 

Pe lângă metodele de identificare si determinare se iau în considerare si metodele analitice cunoscute de solicitantul notificării, care permit identificarea substantei chimice si a produselor de transformare la evacuarea în mediul înconjurător, precum si determinarea efectelor asupra oamenilor.

2. Date privind substanta chimică:

2.0. Productia

Datele furnizate trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a efectelor procesului de productie asupra omului si mediului înconjurător. Nu sunt solicitate detalii precise privind procesul de productie.

2.0.1. Procesări în procesul de productie

2.0.2. Evaluarea influentei procesului tehnologic pentru:

- mediul de lucru;

- mediul înconjurător.

2.1. Utilizări propuse

Datele furnizate în această sectiune trebuie să fie suficiente pentru a permite o evaluare realistă a riscului, la utilizarea substantelor chimice, pentru om si mediu.

2.1.1. Tipurile de utilizări: descrierea functiei si a efectelor dorite

2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic/tehnologice legat/legate de utilizarea substantei chimice (dacă este/sunt cunoscute)

2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substantei chimice (dacă este cunoscut) pentru:

- mediul de lucru;

- mediul înconjurător.

2.1.1.3. Forma sub care substanta chimică este introdusă pe piată: substantă, preparat, produs

2.1.1.4. Concentratia substantei chimice în preparatul sau produsul introdus pe piată (dacă este cunoscută)

2.1.2. Domeniile de întrebuintare:

- industrie;

- fermieri si meserii calificate/artizani;

- folosit de public în general.

2.1.3. Identitatea utilizatorilor substantei chimice (dacă sunt cunoscuti)

2.1.4. Cantitătile si compozitia deseului rezultat la utilizarea substantei chimice (dacă sunt cunoscute)

2.2. Productia estimată si/sau importurile pentru fiecare întrebuintare sau domeniu de întrebuintare

2.2.1. Productia totală si/sau importurile, exprimate în tone pe an:

- primul an calendaristic;

- următorii ani calendaristici.

2.2.2. Productia si/sau importurile, defalcate în concordantă cu pct. 2.1.2, exprimate în procente:

- primul an calendaristic;

- următorii ani calendaristici.

2.3. Metode recomandate si măsuri de precautie cu privire la:

2.3.1. Manipulare

2.3.2. Depozitare

2.3.3. Transport

2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de piroliză, în cazul în care întrebuintările presupuse justifică aceasta)

2.3.5. Alte pericole, în special reactiile chimice cu apa

 2.3.6. Dacă sunt relevante, datele cu privire la susceptibilitatea substantei chimice de a exploda când este sub formă de pulbere

2.4. Măsurile de urgentă în cazul împrăstierii accidentale a substantei chimice

2.5. Măsurile de urgentă în cazul vătămării persoanei (de exemplu, otrăviri)

2.6. Ambalare

3. Proprietăti fizico-chimice ale substantei chimice 3.0. Starea substantei chimice la 20șC si 101,3 kPa.

3.1. Punctul de topire

3.6.1. Extractibilitatea în apă

3.10. Punct de inflamabilitate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002

pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 cu suma de 181.822.691 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru judetele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre si alocarea acesteia consiliilor judetene din unitătile administrativ-teritoriale respective.

(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) vor fi folosite exclusiv pentru efectuarea de cheltuieli materiale si de personal în vederea sustinerii sistemului de protectie a copilului.

Art. 2. - Utilizarea sumelor alocate potrivit art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului

General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.369.

 

ANEXĂ

 

JUDETELE

cărora li se alocă sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002

pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

 

Nr. crt.

Judetul

Suma alocată

- lei -

1.

Brasov

6.600.000.000

2.

Arad

12.250.000.000

3.

Dâmbovita

3.500.000.000

4.

Timis

8.000.000.000

5.

Mehedinti

2.000.000.000

6.

Harghita

10.000.000.000

7.

Brăila

3.500.000.000

8.

Buzău

5.000.000.000

9.

Bacău

18.000.000.000

10.

Ialomita

3.000.000.000

11.

Olt

15.000.000.000

12.

Galati

4.470.000.000

13.

Teleorman

3.000.000.000

14.

Tulcea

2.400.000.000

15.

Vâlcea

8.602.691.000

16.

Iasi

32.000.000.000

17.

Vaslui

7.000.000.000

18.

Botosani

2.500.000.000

19.

Vrancea

3.000.000.000

20.

Caras-Severin

4.500.000.000

21.

Gorj

4.000.000.000

22.

Călărasi

1.500.000.000

23.

Suceava

12.000.000.000

24.

Giurgiu

10.000.000.000

TOTAL:

181.822.691.000