MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 905          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Joi, 12 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            653. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

            1.015. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

            992. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            35. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pe anul 2003

 

            36. - Hotărâre pentru modificarea componentei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie

 

            37. - Hotărâre privind modificarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

            38. - Hotărâre privind numirea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.358. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966, republicat, cu modificările si completările ulterioare

 

            1.375. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România a doamnei Corina Coman, detasată de Guvernul Republicii Franceze în calitate de consilier personal al primului-ministru pentru afaceri europene, pe perioada 1 iulie 2002 - 31 iulie 2004

 

            1.377. - Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            630. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică pentru modificarea Ordinului presedintelui Institutului National de Statistică nr. 208/2002 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            46. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a emisiunii monetare “Monumente de artă feudală crestină”

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            10. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor pe anul 2003

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

            Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

            1. La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

            11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

            «Art. 22. - În fiecare judet functionează un tribunal cu sediul în localitatea de resedintă a judetului. În municipiul Bucuresti functionează, de asemenea, un tribunal. Sediul Tribunalului Ilfov este în localitatea Buftea.»”

            2. La articolul I, după punctul 2 se introduce punctul 21 cu următorul cuprins:

            21. Alineatul 1 al articolului 78 va avea următorul cuprins:

            «Candidatii admisi la concursul de intrare în Institutul National al Magistraturii au calitatea de auditor de justitie si beneficiază de o bursă lunară, stabilită în raport cu vechimea ca auditor, pe baza indemnizatiei brute prevăzute de lege pentru magistratii stagiari, din care se retin si se virează contributiile legale individuale pentru Fondul pentru plata ajutorului de somaj, Fondul asigurărilor sociale de sănătate, sistemul public de asigurări sociale, precum si impozitul, în conditiile legii.»”

            3. La articolul I punctul 4, art. 87 va avea următorul cuprins:

            “Art. 87. - În Consiliul Superior al Magistraturii sunt alesi:

            a) 3 judecători de la Curtea Supremă de Justitie;

            b) 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie;

            c) 6 judecători de la curtile de apel;

            d) 3 procurori de la parchetele de pe lângă curtile de apel;

            e) 2 judecători de la tribunale;

            f) un procuror de la parchetele de pe lângă tribunale. Desemnarea candidatilor pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se face în adunările generale ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor, de la instantele judecătoresti si parchetele prevăzute la

alin. 1, dintre judecătorii si procurorii care în ultimii 4 ani de activitate au avut numai calificativul  «foarte bine». La desemnarea candidatilor se tine seama de vechimea în functia de judecător sau procuror, de pregătirea profesională si de titlul de doctor în drept, de activitatea meritorie desfăsurată, de capacitatea de organizare si decizie, de obiectivitatea si tactul în relatiile de serviciu si cu colaboratorii.

            Pentru desemnarea candidatilor prevăzuti la alin. 1 lit. a) si b), în adunarea generală a judecătorilor Curtii Supreme

de Justitie, respectiv a procurorilor din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, sunt alesi prin vot secret si personal 3 judecători si 2 procurori.

            Pentru desemnarea judecătorilor si procurorilor prevăzuti la alin. 1 lit. c) si d), fiecare curte de apel si fiecare parchet de pe lângă curtea de apel propune, în adunarea sa generală, câte un candidat.

            Judecătorii curtilor de apel si, respectiv, procurorii parchetelor de pe lângă aceste instante, reuniti în adunări generale la nivel national, desemnează prin vot secret si personal candidatii pentru 6 locuri de judecători si pentru 3 locuri de procurori, dintre judecătorii si procurorii propusi

potrivit alin. 4, în cadrul unui scrutin organizat potrivit procedurii stabilite, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justitiei.

            Pentru desemnarea judecătorilor si procurorilor prevăzuti la alin. 1 lit. e) si f), fiecare tribunal si fiecare parchet de

pe lângă tribunal propune, în adunarea sa generală, câte un candidat.

            Judecătorii si, respectiv, procurorii propusi potrivit alin. 6 se reunesc în sedinte comune si desemnează dintre acestia, prin vot secret si personal, candidatii pentru 2 locuri de judecători si pentru un loc de procuror, în cadrul unui scrutin organizat după procedura prevăzută la

alin. 5. Sedintele comune ale judecătorilor sau, după caz, ale procurorilor propusi potrivit alin. 6 sunt legal constituite cu participarea unanimă a acestora.

            Adunările generale ale judecătorilor sau ale procurorilor sunt legal constituite în vederea desemnării sau propunerii candidatilor pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii în prezenta a cel putin două treimi din numărul judecătorilor sau, după caz, al procurorilor, care trebuie să participe, potrivit alin. 2-6, la desemnarea candidatilor. Adunările generale ale judecătorilor sau ale

procurorilor, precum si sedintele comune ale judecătorilor sau ale procurorilor, prevăzute la alin. 7, sunt prezidate de judecătorul sau, după caz, procurorul cu cea mai mare vechime efectivă în magistratură. La vechime egală presedintele adunării generale sau, după caz, al sedintei comune este decanul de vârstă.

            Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor si ale procurorilor, precum si data sedintelor comune ale judecătorilor sau ale procurorilor, prevăzute la alin. 7, se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii.

            Propunerea si desemnarea candidatilor pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se fac cu

votul majoritătii judecătorilor sau, după caz, al procurorilor prezenti la adunările generale sau, după caz, la sedintele comune legal constituite.

Candidatii desemnati pentru a fi alesi în Consiliul Superior al Magistraturii se trec în liste, cu respectarea dispozitiilor alin. 1, în ordinea descrescătoare a voturilor obtinute în adunările generale sau în sedintele comune.

Rezultatele privind desemnarea candidatilor în adunările generale ale judecătorilor si ale procurorilor sau, după caz, în sedintele comune prevăzute la alin. 7 se transmit Consiliului Superior al Magistraturii de către presedintii acestora, împreună cu documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. 2 si câte un curriculum vitae al fiecărui candidat.

După verificarea respectării conditiilor legale de desfăsurare a adunărilor generale sau a sedintelor comune, precum si de desemnare a candidatilor Consiliul Superior al Magistraturii centralizează si transmite ministrului justitiei lista candidatilor, însotită de documentele care atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. 2 si câte un curriculum vitae al fiecărui candidat.

Lista candidatilor desemnati pentru a fi alesi în Consiliul Superior al Magistraturii se transmite birourilor permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului de către ministrul justitiei, în termen de 5 zile de la data primirii listei si a documentelor prevăzute la alin. 13.

Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului înaintează comisiilor juridice lista candidatilor, în vederea audierii acestora în sedintă comună.

În urma audierii comisiile juridice întocmesc un raport comun, în care se face referire, motivat, la toate candidaturile si care se prezintă în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului.

În situatia în care comisiile juridice propun prin raport ca unul sau mai multi candidati să nu fie înscrisi pe lista ce se prezintă celor două Camere, ministrul justitiei prezintă noi propuneri pentru locurile acestor candidati, dintre judecătorii sau, după caz, procurorii care au obtinut numărul de voturi prevăzut la alin. 10, în ordinea descrescătoare a voturilor obtinute în adunările generale sau, după caz, în sedintele comune.

Lista candidatilor se supune în întregime la vot în sedinta comună a Camerei Deputatilor si Senatului si se aprobă cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor. Votul se exercită în mod secret si personal, cu bile.

În cazul în care lista supusă la vot nu întruneste numărul de voturi prevăzut la alin. 18, comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului vor propune plenului Parlamentului o altă listă de judecători si procurori desemnati potrivit alin. 1-14. Noua listă poate cuprinde magistratii initial propusi în adunările generale ale judecătorilor si procurorilor sau, după caz, în sedintele comune, cu respectarea dispozitiilor alin. 11 si 17.

În cazul în care activitatea unui membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii încetează, este ales un nou membru cu respectarea prevederilor alin. 1-18 si ale art. 86. Mandatul noului membru durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost ales.”

4. La articolul I, după punctul 4 se introduc punctele 5 si 6 cu următorul cuprins:

5. Articolul 871 va avea următorul cuprins:

«Art. 871. - Cu 60 de zile înainte de expirarea mandatului Consiliului Superior al Magistraturii în functie, ministrul justitiei va solicita instantelor judecătoresti si parchetelor, care desemnează candidatii pentru Consiliul Superior al Magistraturii conform art. 87, să dea curs procedurilor de desemnare a candidatilor si de alegere a acestora, în termen de cel mult 30 de zile.

Ministrul justitiei înaintează propunerile primite birourilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor, cu 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în functie. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii îsi continuă activitatea până la intrarea în exercitiul functiunii a noului Consiliu Superior al Magistraturii.»

6. La anexa nr. 1 «Judecătoriile, parchetele si localitătile de resedintă ale acestora», la judetul Ilfov, «Judecătoria Ilfov, localitatea de resedintă municipiul Bucuresti» se înlocuieste cu «Judecătoria Cornetu, localitatea de resedintă comuna Cornetu.»”

5. După articolul III se introduce articolul III1 cu următorul cuprins:

“Art. III1. - În vederea aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă Guvernul va suplimenta corespunzător numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei.”

6. Articolul V va avea următorul cuprins:

“Art. V. - Prevederile art. 86, 87 si 871 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, se aplică începând cu alegerea noului Consiliu Superior al Magistraturii.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, ministrul justitiei va duce la îndeplinire prevederile art. 87 din Legea nr. 92/1992, astfel cum a fost completată si modificată prin prezenta ordonantă de urgentă.”

Art. II. - Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74

alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 653.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.015.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea primului-ministru,

pentru sprijinul competent acordat procesului de modernizare a legislatiei românesti referitoare la drepturile copilului si la accesul grupurilor defavorizate la educatie, pentru implicarea personală si sustinerea deosebită a României în vederea achizitionării medicamentelor necesare tratamentelor pentru HIV/SIDA,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Comandor doamnei Karin Hulshof, reprezentanta UNICEF pentru  România si Republica Moldova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) di

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 3 decembrie 2002.

Nr. 992.

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

pe anul 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru anul 2003, finantat integral din venituri extrabugetare, se stabileste la suma de 170.200.000 mii lei - venituri curente si sold din anul precedent, 162.656.000 mii lei - cheltuieli si la suma de 7.544.000 mii lei - excedent bugetar.

Art. 2. - Se mandatează conducerea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare să contracteze achizitionarea sau construirea unui sediu pentru functionarea comisiei, în limita prevederilor bugetare aprobate în anexă.

Art. 3. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificatiei bugetului de stat este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2002.

Nr. 35.

 

ANEXĂ 1)


1) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea componentei nominale a unor grupuri parlamentare de prietenie

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă următoarele modificări în componenta nominală a unor grupuri parlamentare de prietenie, constituite prin Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2001:

1. Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia:

- domnul Corneliu Ciontu, deputat, apartinând Partidului România Mare, o înlocuieste pe doamna Leonida Lari Iorga, deputat;

- domnul Corneliu Ciontu, deputat, apartinând Partidului România Mare, îl înlocuieste în functia de presedinte al grupului parlamentar pe domnul Sever Mesca, deputat.

2. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia:

- doamna Leonida Lari Iorga, deputat, apartinând Partidului România Mare, îl înlocuieste pe domnul Corneliu Ciontu, deputat.

3. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru:

- domnul Ilie Merce, deputat, apartinând Partidului România Mare, îl înlocuieste pe domnul Marinache Visinescu, deputat;

- domnul Ilie Merce, deputat, apartinând Partidului România Mare, îl înlocuieste în functia de vicepresedinte al grupului parlamentar pe domnul Ilie Neacsu, deputat.

4. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Argentina:

- domnul Marinache Visinescu, deputat, apartinând Partidului România Mare, îl înlocuieste pe domnul Ilie Merce, deputat.

5. Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg:

- domnul Dumitru Puzdrea, deputat, apartinând Partidului România Mare, îl înlocuieste în functia de secretar al grupului parlamentar pe domnul Zisu Stanciu, deputat.

6. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Uruguay:

- doamna Maria Ciocan, senator, apartinând Partidului România Mare, îl înlocuieste în functia de vicepresedinte al grupului parlamentar pe domnul Nicoară Cret, deputat.

7. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Albania:

- domnul Ioan Miclea, deputat, apartinând Partidului Rom ânia Mare, este desemnat în calitatea de membru al grupului parlamentar în locul devenit vacant prin decesul deputatului Zeno Andrei.

8. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Azerbaidjan:

- domnul Gheorghe Ariton, deputat, apartinând Partidului România Mare, este desemnat în calitatea de membru al grupului parlamentar în locul devenit vacant prin decesul deputatului Zeno Andrei.

9. Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Peru:

- domnul Florea Buga, deputat, apartinând Partidului România Mare, este desemnat în functia de secretar al grupului parlamentar în locul devenit vacant prin decesul deputatului Nicolae Doru Florescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2002.

Nr. 36.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României

la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2000 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul Adrian Severin, deputat, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat (social-democrat si umanist), este desemnat în calitatea de membru titular în locul devenit vacant prin renuntarea la această calitate a domnului Viorel Hrebenciuc, deputat;

- domnul Dan-Mircea Popescu, senator, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat  social democrat si umanist), îl înlocuieste pe domnul Doru Laurian Bădulescu, senator, în calitatea de membru supleant al domnului Ghiorghi Prisăcaru, senator;

- domnul Gheorghe Buzatu, senator, apartinând Grupului parlamentar al Partidului România Mare, îl înlocuieste, în calitatea de membru titular, pe domnul Corneliu Vadim Tudor, senator.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2002.

Nr. 37.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea presedintelui Consiliului National al Audiovizualului

 

În temeiul art. 14 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Ralu Traian Filip este numit în calitatea de presedinte al Consiliului National al

Audiovizualului, pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 9 decembrie 2002.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 decembrie 2002.

Nr. 38.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966, republicat, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 57 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice,republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 21 mai 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 4 al articolului 33 va avea următorul cuprins:

“Au prioritate de trecere autovehiculele prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a), b) si b1) când se deplasează în  actiuni de interventie sau în misiuni care impun urgentă, precum si tramvaiele în miscare.”

2. La articolul 44, după punctul 27 se introduce punctual 28 cu următorul cuprins:

“28. Să nu aplice pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale afise, reclame publicitare sau înscrisuri de natură a conferi liberă trecere, acces sau prioritate în circulatia pe drumurile publice, cu exceptia autovehiculelor apartinând medicilor avizati de Ministerul Sănătătii si Familiei, care vor avea aplicat în coltul din stânga jos al parbrizului semnul distinctiv stabilit de acest minister.”

3. Litera a) a alineatului 2 al articolului 75 va avea următorul cuprins:

“a) autovehiculele politiei, care vor fi echipate cu dispozitive speciale cu lumini de culoare albastră si rosie.

Autovehiculele apartinând Serviciului de Protectie si Pază, unitătilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si unitătilor de interventie ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale, salvării, politiei de frontieră, jandarmeriei, protectiei civile, Ministerului Apărării Nationale, destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care însotesc coloane militare, ale Ministerului Justitiei - Directia Generală a Penitenciarelor, ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, precum si ale Parchetului National Anticoruptie pot folosi dispozitive speciale cu lumină de culoare albastră  atunci când se deplasează în actiuni de interventie sau înmisiuni care au caracter de urgentă;”

4. La articolul 75 alineatul 2, după litera b) se introduce litera b1) cu următorul cuprins:

“b1) autovehiculele apartinând Gărzii de Mediu, inscriptionate ca atare, când se deplasează în actiuni de interventie, precum si cele ale medicilor stabiliti prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, care pot fi echipate cu dispozitive speciale cu lumină de culoare verde, cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române.”

5. La articolul 75, după alineatul 21 se introduce alineatul 22 cu următorul cuprins:

“Inspectoratul General al Politiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră, precum si a mijloacelor speciale sonore de avertizare montate pe autovehiculele apartinând unor institutii, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.”

6. Alineatul 3 al articolului 75 va avea următorul cuprins:

“Se interzice detinerea în autovehicule, montarea pe acestea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar si a dispozitivelor antiradar.”

7. La articolul 75, după alineatul 3 se introduce alineatul 4 cu următorul cuprins:

“În cazul încălcării dispozitiilor prevăzute la alin. 21 si 3 ofiterul sau agentul de politie dispune imobilizarea autovehiculului sau, după caz, retragerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului până la demontarea mijloacelor speciale de avertizare sonoră si luminoasă, a mijloacelor tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar sau a dispozitivelor antiradar.”

8. Litera f) a articolului 12 va avea următorul cuprins:

“f) contraventiile prevăzute la art. 3, art. 12 alin. 1 lit. b), art. 15 alin. 1 si 2, art. 26 alin. 2 si 4, art. 30, 31,32, 33, 41, art. 44 pct. 2, pct. 5 alin. 1, pct. 8 alin. 2 si 3, pct. 9 si 17, art. 47 alin. 1, dacă se depăseste cu până la 30 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 54 lit. c), art. 55 lit. a), art. 56, 58, art. 59 alin. 3, art. 66 alin. 1 si 2, art. 68, 69, art. 72 alin. 2-4, art. 75 alin. 1, art. 76, 77 si art. 79 alin. 1 lit. a)-c), j)-n) si p), cu amendă de la 700.000 lei la 1.000.000 lei;”

9. Litera g) a articolului 112 va avea următorul cuprins:

“g) contraventiile prevăzute la art. 4 alin. 1, 2 si 4, art. 7, art. 26 alin. 5, art. 35, art. 36 alin. 1 si 2, art. 44 pct. 3, 6, 7, 10 alin. 1 si 3, pct. 15 si 28, art. 47 alin. 1, dacă se depăseste cu peste 30 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul, art. 59 alin. 2, art. 64, 67, art. 80 alin. 4 si 5, art. 86, art. 88 alin. 3, art. 94 alin. 1, art. 103 alin. 2 si 3 si art. 109, cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei.” 

10. Alineatele 2 si 3 ale articolului 113 vor avea următorul cuprins:

“Se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei fapta oricărei persoane de a detine în autovehicule, de a monta pe acestea sau de a folosi în circulatia pe drumurile publice mijloace speciale de avertizare sonoră si luminoasă, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 75 alin. 2, ori mijloace tehnice de detectare a aparatelor radar sau dispozitive antiradar.

Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei prevăzute la alin. 2, o dată cu aplicarea amenzii, ofiterul sau  agentul de politie dispune si confiscarea mijloacelor de avertizare sonoră si luminoasă, a mijloacelor tehnice de detectare a aparatelor radar sau a dispozitivelor antiradar montate pe autovehicul si, după caz, retragerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului.”

11. La articolul 113, după alineatul 3 se introduc alineatele 4, 5 si 6 cu următorul cuprins:

“Certificatul de înmatriculare se restituie detinătorului autovehiculului în momentul în care motivul pentru care acesta a fost retras a încetat. 

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul al cărui certificat de înmatriculare a fost retras, iar dovada înlocuitoare este fără drept de circulatie se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Cu aceeasi amendă se sanctionează fapta conducătorului auto implicat într-un accident de circulatie de pe urma căruia au rezultat numai pagube materiale de a nu se prezenta la unitatea de politie în cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului, pentru întocmirea documentelor de constatare a accidentului.”

Art. II. - Termenul “subofiter de politie” din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966, republicat, cu modificările si completările ulterioare, se înlocuieste cu “agent de politie”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 1.358.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România a doamnei Corina Coman, detasată de Guvernul Republicii Franceze în calitate de consilier personal al primului-ministru pentru afaceri europene, pe perioada 1 iulie 2002-31 iulie 2004

           

În teme iul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - Se aprobă finantarea cheltuielilor ocazionate de prezenta în România a doamnei Corina Coman, detasată de Guvernul Republicii Franceze în calitate de consilier personal al primului-ministru pentru afaceri europene, pe perioada 1 iulie 200231 iulie 2004.

Art. 2. - (1) Finantarea cheltuielilor aferente desfăsurării activitătii prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Cheltuielile aferente deplasărilor efectuate în străinătate, în interes de serviciu, de către doamna Corina Coman, respectiv transport, cazare si diurnă, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.375.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile art. 197 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de privatizare a societătilor comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv privatizarea prin negociere a pachetului de 51% din actiunile fiecărei societăti comerciale către un investitor strategic selectat pe bază de oferte.

Art. 2. - Se mandatează Ministerul Industriei si Resurselor, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie si Societatea Comercială “Electrica” - S.A. să implementeze strategia aprobată conform art. 1. 

Art. 3. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire prevederile specifice din strategia de privatizare.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, Casa Natională de Asigurări de Sănătate si autoritătile administratiei publice locale vor emite, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării, certificate de obligatii bugetare pentru societătile comerciale filiale de distributie si furnizare a energiei electrice “Electrica Dobrogea” - S.A. si “Electrica Banat” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.377.


*) Anexa se comunică Ministerului Industriei si Resurselor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului presedintelui Institutului National de Statistică nr. 208/2002 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

având în vedere prevederile art. 23 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 208/2002 privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 28 iunie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Directorii generali si directorii din cadrul Institutului National de Statistică, precum si directorii generali, directorii, directorii adjuncti si sefii de serviciu din cadrul directiilor generale de statistică si directiilor judetene de statistică sunt împuterniciti să constate contraventii si să aplice amenzi potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată.”

2. Anexele nr. 1 si 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.

 

ANEXA Nr. 1*)


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ - Bd. Libertătii nr. 16, sectorul 5, Bucuresti

Directia Generală de Statistică/Directia Judeteană de Statistică , str. …. nr. ., localitatea ..

 

PROCES - VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI

Nr. ….

 

Încheiat astăzi: ziua ..., luna …., anul …., în localitatea …..

Subsemnatul/subsemnata ...(numele) (prenumele) ..., în calitate de …. la ….., am constatat că domnul/doamna...(numele) (prenumele), fiul/fiica lui .. si al/a ..., născut/născută la data de..., domiciliat/domiciliată în ..., str. …. nr…. , bl…. , sc. ., ap. …., posesor/posesoare al/a cărtii/buletinului de identitate seria .. nr. ..., cod numeric personal ., având ocupatia de . la ..., cu sediul în .., str. ... nr. , bl. .., sc. ., ap. , se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte: ......., săvârsită/săvârsite în următoarele împrejurări .... la data de ..., ora ..., în localitatea …., faptă/fapte prevăzută/prevăzute si sanctionată/sanctionate de art. …alin. ….. lit. ... din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată, care atrage/atrag sanctionarea cu amendă de la  până la lei.

Agentul constatator aplică amenda de... lei.

 

Agent constatator,

……………………

Am primit copia procesului-verbal.

Contravenient,

…………………..

 

Pentru contravenientul cetătean străin sau cetătean român cu domiciliul în străinătate se completează: pasaport seria .. nr. ..., statul emitent ..., data eliberării .., tichetul de înscriere a contraventiilor seria …. nr. …. .

Alte mentiuni: :.

Contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate semna.

Martor :…. (numele) (prenumele) fiul/fiica lui si al/a …. , născut/născută la data de ….., domiciliat/domiciliată în .., str. ... nr. .., bl. ., sc…. , ap. ..., posesor/posesoare al/a cărtii/buletinului de identitate seria nr. ….

…………………

(semnătura)

 

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei seva depune la organul din care face parte agentul constatator.

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda prevăzută în prezentul proces-verbal aveti obligatia să o achitati în contul nr. .., deschis la ..., în termen de 15 zile de la comunicare, urmând ca în acelasi termen să predati o copie de pe chitantă agentului constatator sau să o trimiteti prin postă la din localitatea , str. nr. . .

În caz de neachitare a amenzii la termenul precizat se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

 

Semnătura agentului constatator

……………………….

Am luat cunostintă.

Contravenient,

……………………….

 

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Aurel Camara

 

Bucuresti, 5 decembrie 2002.

Nr. 630.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind lansarea în circuitul numismatic a emisiunii monetare “Monumente de artă feudală crestină”

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României,

cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 45/1998 privind abilitarea Băncii Nationale a României de a pune în circulatie emisiuni monetare cu caracter numismatic din metale pretioase, aprobată prin Legea nr. 244/1998, Banca Natională a României va pune în circulatie, începând cu data de 16 decembrie 2002, emisiunea monetară cu caracter numismatic “Monumente de artă feudală crestină”. Această emisiune monetară este formată din 3 monede din aur, cu valoarea nominală de 500 lei fiecare.

Art. 2. - Caracteristicile monedelor sunt următoarele:

- forma: pătrată, cu colturi rotunjite;

- metalul: aur;

- titlul: 999/1.000;

- calitatea: proof;

- greutatea: 6,22 grame;

- marginea: netedă;

- latura pătratului (l): 23,19 mm;

- raza de racordare: 7 mm;

- anul emisiunii: 2002.

Aversul este comun celor 3 monede si contine în zona centrală, într-un medalion format din două acolade stilizate reunite, stema României. În jurul medalionului este gravată circular, în partea de sus, inscriptia “ROMANIA”, iar în partea de jos valoarea nominală “500 LEI”. Anul emisiunii, “2002”, este inscriptionat pe orizontală, de o parte si de alta a medalionului.

Reversul monedelor contine imaginile celor 3 monumente: Mănăstirea Bistrita, Palatul Mogosoaia si Biserica Coltea, inscriptiile cu denumirea acestora si anii care marchează momentele aniversare.

Art. 3. - Monedele din aur ce formează emisiunea “Monumente de artă feudală crestină”, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi comercializate numai în set, în cutii de prezentare adecvate, ce vor purta pe capac sigla  Băncii Nationale a României. Fiecare set de monede va fi însotit de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de un pliant de prezentare a acestei emisiuni monetare.

Art. 4. - Monedele din aur cu valoarea nominală de 500 lei - emisiunea 2002, ce alcătuiesc emisiunea monetară “Monumente de artă feudală crestină”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestei emisiuni monetare se realizează prin ghiseele sucursalelor Băncii Nationale a României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 3 decembrie 2002.

Nr. 46.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli

al Fondului de protejare a asiguratilor pe anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din 27 noiembrie 2002, prin care s-au adoptat Normele privind stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor pe anul 2003,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor pe anul 2003, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia Fondul de protejare a asiguratilor din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 9 decembrie 2002.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor pe anul 2003

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), art. 8 alin. (1) si ale art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă prezentele norme prin care se stabileste bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor pe anul 2003.

Art. 1. - Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului de protejare a asiguratilor pe anul 2003, constituit în baza prevederilor art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, sunt prevăzute în anexa la prezentele norme.

Art. 2. - Constituirea, gestionarea si utilizarea Fondului de protejare a asiguratilor se fac de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000, cu modificările ulterioare, si cu normele emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - Pentru exercitiul financiar al anului 2003 cota procentuală ce se aplică asupra volumului de prime brute încasate de asiguratori este stabilită la 1,5%.

Art. 4. - Fondul de protejare a asiguratilor se păstrează în contul general al trezoreriei statului, iar veniturile din fructificarea disponibilitătilor fondului vor completa resursele financiare ale fondului pentru plata despăgubirilor si a sumelor asigurate în caz de faliment al societătilor comerciale din domeniul asigurărilor, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 5. - Disponibilitătile rămase neutilizate din Fondul de protejare a asiguratilor la sfârsitul anului financiar se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

 

ANEXĂ

la norme

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli al Fondului de protejare a asiguratilor

 

- mii lei

Capitol

Subcapitol

Articol

Denumirea indicatorilor

Program 2003

0013

 

 

VENITURI - TOTAL

316.000.000

2513

 

 

I VENITURI CURENTE

316.000.000

1913 B

 

 

VENITURI NEFISCALE

316.000.000

2213

 

 

VENITURI DIVERSE

316.000.000

 

14

 

Venituri din aplicarea cotei de 1,5% asupra volumului de prime brute

270.000.000

 

09

 

Venituri din dobânzi

46.000.000

5013

 

 

 

 

 

 

01

CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE

316.000.000

316.000.000

7013

 

 

Partea a II-a ACTIUNI ECONOMICE

 

6913

 

 

ALTE ACTIUNI ECONOMICE

316.000.000

 

 

01

CHELTUIELI CURENTE

316.000.000

 

 

40

Transferuri

316.000.000

 

 

40.80

Alte transferuri

316.000.000

 

16

 

Despăgubiri datorate în caz de faliment al societătilor de asigurări

316.000.000