MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 907         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 13 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

131. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3), ale art. 5 alin. (1) si (2), precum si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 6 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 880/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileste procedura de autorizare a persoanelor care intentionează să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, precum si conditiile în care furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice beneficiază de regimul de autorizare generală.

(2) Autorizatia generală cuprinde normele juridice specifice aplicabile activitătilor de furnizare a retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice si este prevăzută în anexa nr. 1.

(3) În cuprinsul prezentei decizii:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, va fi denumită Ordonanta-cadru;

- Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, va fi denumită Ordonanta privind accesul.

Art. 2. - (1) Orice persoană care intentionează să furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, denumită în continuare solicitant, are obligatia să transmită Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, o notificare cu privire la această intentie cu cel putin 7 zile înainte de începerea activitătii.

(2) Notificarea se va realiza în mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Titularii de licente si autorizatii eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, precum si titularii de avize tehnice prealabile si de decizii de autorizare a retelelor de distributie prin cablu, eliberate în temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992, au obligatia trimiterii notificării prevăzute la alin. (1) cu cel putin 7 zile înainte de data încetării valabilitătii documentelor respective, dar nu mai târziu de 24 decembrie 2002.

(4) Furnizarea exclusiv pentru nevoi proprii de retele si servicii de comunicatii electronice care nu utilizează frecvente radioelectrice se realizează în mod liber si nu este supusă prevederilor prezentei decizii.

(5) Retelele si serviciile de comunicatii electronice prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse exemplificativ în fisa de descriere a retelelor si serviciilor prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - (1) Pot indica în cuprinsul formularului-tip al notificării furnizarea de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului numai:

a) persoanele juridice care au inclusă în obiectul de activitate efectuarea unor astfel de activităti;

b) persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent si asociatiile familiale care sunt autorizate, în conditiile legii, să desfăsoare astfel de activităti.

(2) Solicitantul poate obtine formularul-tip al notificării de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.

(3) Notificarea nu este considerată realizată decât dacă au fost îndeplinite toate cerintele legale privind transmiterea, forma si continutul său.

(4) În cazul în care nu sunt îndeplinite cerintele prevăzute la alin. (3), ANRC, în termen de 7 zile de la data realizării notificării, va cere în scris solicitantului îndeplinirea acestora. În acest caz solicitantul va repeta procedura notificării.

(5) Se consideră dată a realizării notificării data transmiterii acesteia.

Art. 4. - (1) Solicitantul care a realizat notificarea în termenul si în conditiile prevăzute de prezenta decizie este considerat titular al autorizatiei generale.

(2) Titularul autorizatiei generale are dreptul de a furniza tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice indicate în notificare, precum si drepturile si obligatiile specifice prevăzute de autorizatia generală, în functie de tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice indicate în notificare.

(3) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de retea de comunicatii electronice indicat în notificare nu implică obtinerea dreptului de a furniza un alt tip de retea de comunicatii electronice si nici a dreptului de a furniza servicii de comunicatii electronice.

(4) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de serviciu de comunicatii electronice indicat în notificare nu implică obtinerea dreptului de a furniza un alt tip de serviciu de comunicatii electronice si nici a dreptului de a furniza retele de comunicatii electronice.

(5) Titularul autorizatiei generale nu are dreptul de a utiliza retelele de comunicatii electronice pentru difuzarea, redifuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale. Acest drept se obtine numai după parcurgerea procedurilor de autorizare prevăzute de legislatia specială din domeniul audiovizualului.

Art. 5. - (1) Solicitantul dobândeste drepturile si obligatiile prevăzute de autorizatia generală, în functie de tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice indicate în notificare, la data indicată în notificare ca fiind data începerii furnizării tipului respectiv de retea sau serviciu, însă nu mai devreme de 7 zile de la data realizării notificării.

(2) Drepturile prevăzute de autorizatia generală nu pot fi transmise către terti.

Art. 6. - (1) La cererea solicitantului ANRC va elibera un certificat-tip prin care se atestă că solicitantul a trimis notificarea prevăzută de prezenta decizie, că acesta are dreptul de a furniza anumite tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice si în care se prezintă conditiile în care solicitantul beneficiază de dreptul de acces pe proprietăti si de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.

(2) Cererea solicitantului poate fi exprimată în notificare sau printr-un act expres ulterior.

(3) ANRC va elibera certificatul-tip în termen de 7 zile de la data realizării notificării sau, după caz, de la data transmiterii cererii exprese ulterioare.

(4) Certificatul-tip are forma prevăzută în anexa nr. 4.

(5) Certificatul-tip poate fi eliberat de ANRC si din oficiu.

Art. 7. - (1) Orice modificare a datelor cuprinse în notificare va fi comunicată ANRC în termen de 10 zile de la data aparitiei, prin transmiterea unei informări însotite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare.

(2) În cazul în care modificarea priveste furnizarea altor tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice decât cele indicate în notificarea anterioară ori data estimativă a începerii furnizării, este necesară realizarea unei noi notificări. Dreptul de a furniza aceste tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice se naste de la data estimativă indicată în noua notificare, dar nu mai devreme de 7 zile de la data realizării acesteia.

Art. 8. - (1) Dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice încetează în următoarele cazuri:

a) la cererea titularului;

b) în cazul aplicării sanctiunii retragerii acestui drept, în conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru.

(2) Cererea prin care titularul renuntă la dreptul de a furniza unele sau toate tipurile de retele ori servicii de comunicatii electronice se realizează prin transmiterea unui formular-tip completat asemenea formularului-tip anterior, mai putin rubricile referitoare la tipurile de retele sau servicii de comunicatii electronice pe care titularul nu le va mai furniza.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) îsi produce efectele de la data transmiterii către ANRC.

Art. 9. - (1) Solicitantul are obligatia de a completa si de a transmite ANRC fisa de descriere a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din notificare.

(2) Titularul poate obtine fisa de descriere a retelelor si serviciilor de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.

(3) Orice modificare a datelor cuprinse în fisa de descriere a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice va fi comunicată ANRC în termen de 10 zile de la data aparitiei, prin transmiterea unei noi fise.

Art. 10. - (1) În scopul realizării unei evidente oficiale a furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electroniceANRC întocmeste si actualizează Registrul public al furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, disponibil pe pagina de Internet a ANRC.

(2) În Registrul public al furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice sunt înscrise următoarele date privitoare la fiecare furnizor:

a) datele de identificare;

b) numărul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal sau codul unic de înregistrare;

c) tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice pe care are dreptul să le furnizeze;

d) data nasterii dreptului de a furniza fiecare tip de retea sau serviciu de comunicatii electronice;

e) tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice pe care le furnizează efectiv sau pe care intentionează să le furnizeze;

f) zona geografică în care furnizează retelele si serviciile de comunicatii electronice;

g) mentiuni privind suspendarea sau încetarea dreptului de a furniza tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice.

Art. 11. - (1) În cazurile în care prezenta decizie impune solicitantului sau titularului autorizatiei generale obligatia transmiterii unor documente către ANRC, transmiterea acestora se poate efectua către sediul central sau oficiul teritorial al ANRC în a cărui rază se situează domiciliul/sediul solicitantului/titularului autorizatiei generale numai în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului/titularului autorizatiei generale, sub luare de semnătură;

b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

(3) Personalul ANRC nu va divulga către terti informatiile cuprinse în documentele transmise decât în cazurile si cu procedura prevăzute de lege.

Art. 12. - Furnizarea unor tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice de către o persoană care nu are dreptul de a furniza tipurile de retele sau servicii de comunicatii electronice respective ori în perioada în care dreptul de furnizare a acelor tipuri de retele sau servicii a fost suspendat ori retras, precum si nerespectarea obligatiilor prevăzute de autorizatia generală constituie contraventii si se sanctionează conform prevederilor Ordonantei-cadru.

Art. 13. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 14. - Sediul central al ANRC este în municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5.

Art. 15. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 9 decembrie 2002.

Nr. 131.

 

ANEXA Nr. 1

 

AUTORIZATIE GENERALĂ

pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

 

1. Prevederi generale

1.1. Obiectul autorizatiei generale

Prezenta autorizatie generală stabileste conditiile în care se poate realiza furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice.

1.2. Definitii:

1.2.1. retea de comunicatii electronice - sisteme de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum si orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzând retelele de comunicatii prin satelit, retelele de transmisiuni de date, retelele mobile terestre, retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, retelele de cablu coaxial, retelele de fibră optică si transmiterea de semnale pe liniile de transport al energiei electrice;

1.2.2. serviciul de comunicatii electronice - serviciu furnizat de regulă contra cost, care constă, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice, incluzând serviciile de telecomunicatii si serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează continutul informatiei transmise prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societătii informationale, care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul retelelor de comunicatii electronice;

1.2.3. serviciul de comunicatii electronice destinat publicului - serviciu de comunicatii electronice furnizat în scopul satisfacerii nevoilor unor terte persoane;

1.2.4. retea publică de comunicatii electronice - retea de comunicatii electronice utilizată, în întregime sau partial, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului ori pentru difuzarea, redifuzarea sau retransmisia de servicii de programe audiovizuale;

1.2.5. retea privată de comunicatii electronice - retea de comunicatii electronice furnizată exclusiv pentru nevoile proprii ale furnizorului, respectiv pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice de care beneficiază exclusiv prepusii titularului;

1.2.6. serviciul de linii închiriate - serviciul de comunicatii electronice destinat publicului, care oferă o capacitate de transmisie transparentă si permanentă între două puncte ale retelelor si care nu permite posibilitatea comutării la cererea utilizatorilor;

1.2.7. serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul de comunicatii electronice destinat publicului, care constă în transportul direct si în timp real al vocii prin intermediul unei retele publice de comunicatii electronice comutate, astfel încât orice utilizator conectat la un punct terminal al retelei să poată comunica cu orice utilizator conectat la un alt punct terminal al retelei;

1.2.8. furnizarea unei retele de comunicatii electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispozitie a unei retele de comunicatii electronice.

2. Drepturile titularului

2.1. Furnizarea retelelor de comunicatii electronice

2.1.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are dreptul să pună reteaua la dispozitie numai unui tert autorizat să furnizeze servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau unui tert autorizat, conform legislatiei speciale în domeniul audiovizualului, să difuzeze, să redifuzeze ori să retransmită servicii de programe audiovizuale numai în scopul furnizării de servicii de comunicatii electronice destinate publicului ori al difuzării, redifuzării sau retransmisiei de servicii de programe audiovizuale si numai în cazul în care constructia retelei respective permite furnizarea serviciului.

2.1.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele private de comunicatii electronice are dreptul de a se conecta ca utilizator final la o retea publică de comunicatii electronice, printr-o formă de realizare a conectării stabilită de titularul autorizatiei generale care furnizează reteaua publică de comunicatii electronice.

2.2. Furnizarea serviciilor si utilizarea retelelor de comunicatii electronice

2.2.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului poate utiliza în acest scop o retea apartinând unui tert autorizat să furnizeze retele publice de comunicatii electronice, cu acordul acestuia si numai în cazul în care constructia retelei respective permite furnizarea serviciului de comunicatii electronice.

2.2.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea serviciului de linii închiriate poate utiliza o retea publică de comunicatii electronice apartinând unui tert, cu acordul acestuia si numai dacă tertul este autorizat să furnizeze retele publice de comunicatii electronice si serviciul de linii închiriate.

2.3. Dreptul de acces pe proprietăti

Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice poate să instaleze, să întretină, să înlocuiască sau să mute orice elemente ale retelei, inclusiv suporturile si celelalte facilităti necesare pentru sustinerea acestora, precum si punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică ori privată, după caz, în conformitate cu prevederile cap. IV din Ordonanta-cadru.

2.4. Acces si interconectare

Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate negocia si încheia acorduri de acces sau de interconectare în conditiile stabilite de Ordonanta privind accesul.

2.5. Desemnarea ca furnizor de serviciu universal

Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricăror componente ale serviciului universal pe întregul teritoriu national sau în zone ale acestuia, în conditiile legislatiei speciale privind serviciul universal.

2.6. Drepturi conexe

2.6.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea serviciului de telefonie destinat publicului are dreptul de a publica registre ale abonatilor continând datele de identificare si numerele de telefon ale acestora, în formă scrisă, electronică si/sau în orice altă formă, cu respectarea prevederilor cuprinse în legislatia specială privind protectia datelor personale si a vietii private.

2.6.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea serviciului de telefonie destinat publicului are dreptul să furnizeze serviciul de informatii privind abonatii si serviciul de relatii cu clientii.

3. Obligatiile titularului

3.1. Contributia pentru sustinerea serviciului universal

ANRC poate impune titularului plata unei contributii financiare pentru sustinerea serviciului universal, în conditiile prevăzute de legislatia specială privind serviciul universal.

3.2. Tariful de monitorizare anual

3.2.1. Titularul care a indicat în notificare frunizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a plăti către ANRC un tarif de monitorizare anual, în cuantumul si în conditiile prevăzute de Ordonanta-cadru.

3.2.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a transmite ANRC un exemplar al situatiilor financiare anuale până la data limită prevăzută de lege pentru depunerea acestora la directiile generale ale finantelor publice.

3.3. Acces si interconectare

3.3.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are obligatia, la cererea unui tert autorizat să furnizeze retele publice de comunicatii electronice, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile, utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii interconectate  cu reteaua oricăreia dintre părti.

3.3.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a respecta toate măsurile luate de ANRC pentru a încuraja si, acolo unde este cazul, a asigura accesul si interconectarea în conditii adecvate, precum si interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovării concurentei si ale maximizării beneficiului utilizatorului final, în conformitate cu prevederile Ordonantei privind accesul.

3.4. Utilizarea partajată a facilitătilor

ANRC poate impune titularului care a indicat în notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice obligatia de a permite unui tert autorizat să furnizeze retele publice si/sau private de comunicatii electronice să utilizeze suporturile si celelalte facilităti destinate sustinerii elementelor retelelor, instalate, construite sau amenajate de titular, în vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării oricăror elemente ale retelei acelui tert. În cazul în care impune această obligatie, ANRC stabileste si conditiile în care se realizează utilizarea partajată a facilitătilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei-cadru.

3.5. Protectia mediului, planurile de urbanism si amenajare a teritoriului

3.5.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice are obligatia de a obtine toate documentele de autorizare necesare prevăzute de legislatia privind protectia mediului si de cea privind autorizarea executării si calitatea constructiilor. Calitatea de titular al autorizatiei generale nu înlocuieste nici unul dintre aceste documente.

3.5.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice are obligatia de a lua toate măsurile în vederea limitării expunerii populatiei la efectele câmpurilor electromagnetice generate de retele, în conditiile legislatiei speciale în domeniu.

3.5.3. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice este obligat să respecte, pe întreaga durată de desfăsurare a activitătii sale, planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului.

3.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal

3.6.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului este obligat să respecte prevederile privind modul de efectuare a prelucrării datelor cu caracter personal, cuprinse în legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private.

3.6.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a nu schimba identitatea apelantului, precum si de a nu ascunde identitatea apelantului fără acordul acestuia.

3.7. Securitatea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

3.7.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a lua toate măsurile tehnice si de organizare adecvate garantării securitătii  serviciului si a retelei împotriva accesului neautorizat, inclusiv măsuri privind garantarea confidentialitătii comunicatiilor.

3.7.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a informa abonatii, precum si ANRC, în situatia în care ia cunostintă despre aparitia unui risc special de încălcare a securitătii retelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile de aplicare a acestora.

3.8. Interceptarea comunicatiilor

3.8.1. Titularul are obligatia de a permite, inclusiv din punct de vedere tehnic, autoritătilor publice competente să intercepteze, în  conditiile legii, comunicatiile efectuate, precum si obligatia de asuporta costurile aferente interfetei pentru interceptare.

3.8.2. Titularul are obligatia de a asigura confidentialitatea operatiunilor de interceptare printr-un sistem propriu, în conditiile legislatiei speciale din domeniul protectiei informatiilor clasificate.

3.8.3. Titularul va pune la dispozitie autoritătilor publice competente toate datele tehnice referitoare la operatiunile de interceptare, în formatul stabilit de acestea, având în vedere stadiul tehnologic în domeniu.

3.9. Furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice în situatii

deosebite

3.9.1. Pe durata situatiilor generate de producerea unei calamităti naturale ori a unui sinistru deosebit de grav titularul are obligatia de a lua toate măsurile pentru asigurarea integritătii retelelor si a continuitătii furnizării serviciilor de comunicatii electronice, precum si pentru a permite realizarea comunicatiilor între autoritătile publice cărora le revine responsabilitatea privind organizarea apărării împotriva dezastrelor.

3.9.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea serviciului de telefonie are obligatia să asigure primirea si retransmiterea apelurilor de urgentă de la orice utilizator, în conditiile legislatiei speciale privind functionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgentă.

3.10. Utilizarea frecventelor radioelectrice

3.10.1. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio, titularul nu are dreptul de a utiliza frecventele radioelectrice supuse regimului de licentiere prevăzut de Ordonanta-cadru decât după obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.

3.10.2. În cazul în care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio în benzi de frecvente a căror utilizare este supusă doar regimului de autorizare generală, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta-cadru, titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice are obligatia de a utiliza aceste frecvente radioelectrice fără a produce interferente perturbatoare asupra altor retele de comunicatii electronice existente în zonele lor de amplasare.

3.11. Utilizarea resurselor de numerotatie

3.11.1. În cazul în care pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sunt necesare resurse de numerotatie, titularul care a indicat în notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu are dreptul de a utiliza aceste resurse decât după obtinerea licentei de utilizare a resurselor de numerotatie.

3.11.2. În cazul în care i s-au alocat blocuri de numere, titularul care a indicat în notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a aplica principiul nediscriminării fată de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, în privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile sale, precum si obligatiile privind disponibilitatea resurselor de numerotatie pentru utilizatorii finali, prevăzute de legislatia specială privind serviciul universal.

3.12. Protectia consumatorului

Titularul este obligat să furnizeze retelele si serviciile de comunicatii electronice cu respectarea prevederilor legislatiei privind protectia consumatorului, precum si ale legislatiei speciale privind drepturile utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice.

3.13. Asigurarea accesului nediscriminatoriu

Titularul care a indicat în notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în cazul în care a lansat o ofertă publică si a stabilit conditii standard de încheiere a contractului de furnizare de servicii de comunicatii electronice, are obligatia de a asigura în mod nediscriminatoriu accesul initial al utilizatorilor finali la serviciul respectiv. Titularul nu poate refuza accesul utilizatorului final la serviciul de comunicatii electronice decât din motive tehnice temeinic justificate si numai cu înstiintarea ANRC.

3.14. Facturarea serviciului

3.14.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a oferi gratuit fiecărui abonat o factură nedetaliată care să îi permită acestuia să verifice corespondenta dintre obligatia sa de plată si serviciile efectiv furnizate.

3.14.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a respecta reglementările ANRC privind categoriile de informatii care pot fi cuprinse în facturile detaliate.

3.15. Obligatii de informare

Titularul autorizatiei generale are următoarele obligatii de informare:

a) de a transmite ANRC o copie a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, în termen de 30 de zile de la data obtinerii acesteia;

b) de a transmite ANRC o copie a contractului privind dreptul de acces pe proprietăti, încheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publică, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestui contract; în cazul pronuntării unei hotărâri judecătoresti care tine loc de contract, titularul va transmite o copie a hotărârii în termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicată;

c) de a transmite ANRC o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces si de interconectare pe care le-a încheiat, în termen de 10 zile de la data încheierii acestora. De asemenea, titularul va transmite ANRC toate informatiile referitoare la modificarea sau la încetarea acestor acorduri, însotite de actele doveditoare, după caz, în termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea sau încetarea;

d) de a transmite ANRC o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces la segmentul spatial încheiate cu operatorii satelitilor respectivi.

3.16. Conectare si tranzitare

3.16.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu-si conecta reteaua la o altă retea privată de comunicatii electronice, indiferent de forma de realizare a acestei conectări.

3.16.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu realiza transportul prin retea al traficului generat de o retea publică de comunicatii electronice către o altă retea publică de comunicatii electronice.

3.17. Calitatea serviciilor

3.17.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a comunica persoanelor interesate, înainte de comercializarea serviciului, indicatorii de calitate pe care se obligă să îi respecte si de a practica, pentru furnizarea serviciului, tarife corelate cu acesti indicatori.

3.17.2. Pentru anumite servicii pentru care respectarea unor parametri de calitate este esentială în vederea asigurării furnizării si interoperabilitătii serviciilor, ANRC va impune cerinte minime de calitate.

3.18. Obligatii specifice

Titularul autorizatiei generale desemnat ca fiind furnizor cu putere semnificativă pe piată va avea obligatiile specifice impuse de ANRC.

3.19. Conditiile tehnice ale furnizării retelelor

3.19.1. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a comunica persoanelor interesate standardele tehnice la care furnizează retelele si toate tipurile de interfete folosite pentru accesul la retea al utilizatorilor finali, precum si de a respecta standardele declarate obligatorii conform legii.

3.19.2. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura neîntrerupt conditiile tehnice necesare furnizării prin intermediul retelei a serviciilor de comunicatii electronice, la standardele de calitate impuse furnizării acelor servicii, precum si conditiile tehnice necesare difuzării, redifuzării sau retransmisiei prin intermediul retelei a serviciilor de programe audiovizuale la standardele de calitate impuse acestora, în cazul în care aceste activităti sunt realizate de către un tert.

3.19.3. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura neîntrerupt conditiile tehnice necesare asigurării furnizării accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la serviciile de comunicatii electronice furnizate prin intermediul retelei.

3.19.4. Titularul care a indicat în notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice are obligatia de a întocmi, păstra si actualiza un dosar tehnic al retelei, care va cuprinde documente privind:

a) informatii referitoare la liniile si sistemele de transmisie, sistemele de comutare si sistemele de semnalizare;

b) planuri referitoare la dimensionarea retelei si rutarea traficului;

c) niveluri de semnal, atenuări, rată de erori si alti parametri tehnici;

d) protectia electrică a liniilor de transmisie si a echipamentelor din retea;

e) conditii tehnice referitoare la interconectare si la interoperabilitatea serviciilor;

f) informatii referitoare la sistemele de administrare a retelei si de măsurare a traficului;

g) statistica defectiunilor;

h) măsuri referitoare la asigurarea efectuării apelurilor de urgentă;

i) măsuri pentru asigurarea furnizării retelei în conditii deosebite;

j) măsuri referitoare la asigurarea securitătii comunicatiilor si protectia vietii private a utilizatorilor;

k) informatii referitoare la posibilitătile de interceptare legală a comunicatiilor efectuate prin intermediul retelei;

l) date referitoare la software-ul utilizat;

m) autorizările si avizele necesare construirii retelei;

n) buletine de măsurători.

 

ANEXA Nr. 2*)


*) Anexele nr. 2, 3 si 4 sunt reproduse în facsimil.